Gümrük Genelgeleri

Geçici ihracat-Süre Uzatımı (Genelge 2009/93)

T.C. BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.15.00.010.06.02
Konu : Geçici ihracat

GENELGE ( 2009/ 93)

Müsteşarlığımıza intikal eden yazılardan geçici ihracat kapsamında çıkışı yapılan eşyaya mücbir sebep veya beklenmeyen haller hariç süre uzatımı yapılması taleplerinin karşılanıp karşılanmayacağı ile ticari kiralama konusu eşyanın süresini aşarak gelmesi halinde ithalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine tabi olup olmayacağı konusunda tereddüt yaşandığı anlaşılmıştır.
Bu itibarla, geçici ihracı yapılan eşyanın ekonomik gereklilik nedeniyle üç yıllık sürenin üzerinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kalmasının talep edilmesi halinde, ekonomik gerekliliğin belgelendirilerek süresi içerisinde başvurulması durumunda, bu tür taleplerin 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Hariçte Đşleme- Geçici Đhracat) 17 nci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek süre uzatımı yapılması gerekmektedir.
Diğer taraftan, daha önce serbest dolaşıma girmiş veya Türkiye’de üretilmiş eşyanın, ticari kiralama yoluyla geçici ihraç edildikten sonra Gümrük Kanununun 168 inci maddesinde belirtilen süreleri aşarak geri getirilmesi halinde; Dış Ticaret Müsteşarlığından alınan yazı uyarınca diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ayrıca Đthalat Rejimi Kararının 7 nci maddesine göre izin alınmasına gerek bulunmamaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
S. Umman HAMİDOĞULLARI
Müsteşar a.
Genel Müdür V.
DAĞITIM:
Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri

Başa dön tuşu