Karar Sayısı:2009/15481

Fazla Çalışma Ücreti Tahsili (Madde 121-125)

07.10.2009-27369 Resmi Gazete

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (Karar Sayısı: 2009/15481)

DOKUZUNCU KISIM
Fazla Çalışma Ücreti Tahsili

Çalışma saatleri dışında hizmet talebi Madde
121- (1) Normal çalışma saatleri dışında çalışma başvurusu, mesai saatleri içinde elektronik ortamda, bunun mümkün olmaması halinde yazılı olarak yapılır.
(2) Fazla çalışma için belirlenen saatlerin aşılması durumunda, aşılan süre nispetinde ayrıca fazla çalışma ücreti tahsil edilir.
(3) Yükümlünün talebi halinde global olarak fazla çalışma ücreti yatırılması ve her fazla çalışma talep dilekçesi konusu tutarın toplam miktardan mahsup edilmek suretiyle işlem tesisi mümkündür. Global olarak tahakkuk ettirilen ve tahsil edilen fazla çalışma ücretlerinin mahsup işlemleri izleyen ayın en geç üçüncü günü mesai bitimine kadar yapılır.
(4) Hava, deniz ve karayolu taşıma sektör temsilcilerince mesai dışı gümrük hizmeti taleplerinin tüm taşımaya yaygınlaştırılarak karşılanması hususunda talepte bulunulması ve gümrük işlemlerinin tamamını kapsayacak şekilde taleplerin gümrük idaresince karşılanması yönünde Müsteşarlık ile yazılı mutabakat sağlanması halinde anılan sektör temsilcilerinin ödeyeceği fazla çalışma ücreti, Müsteşarlığın bağlı olduğu Bakan tarafından belirlenir.
Fazla çalışma ücretleri

Madde 122- (1) Talep sahibi tarafından yatırılacak fazla çalışma ücreti;
a) Saat başına; ihracat işlemleri için 5.00 TL, (2023 Yılı 48,67 TL / 2024 yılı 77,12 TL) diğer işlemler için 12.00 TL, (2023 Yılı 113,67 TL /2024 yılı 180,12 TL)
b) Türk plakalı kamyonlar için kamyon başına; ihracat işlemlerinde 12.00 TL, (2023 Yılı 113,67  TL / 2024 Yılı 180,12) diğer işlemlerde 19.00  TL (2023 Yılı 178,66 TL / 2024 yılı 283,10 TL) olarak uygulanır.
(2) Bu Kararda yer alan fazla çalışmaya ilişkin tutarlar her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılır. Bu hesaplamada 1 TL’ye kadar olan tutarlar dikkate alınmaz. (Ek cümle:20.04.2024-32523 R.G.- Yürürlük:01.01.2025)
(3) Fazla çalışma süresi, görevli personel başına normal günlerde yedi; hafta tatili, ulusal ve dini bayramlar ile genel tatil günlerinde ondört saati geçemez.
(4) Hafta içi uygulanan fazla çalışma saat ücreti ile hafta sonu uygulanan fazla çalışma saat ücreti arasında ayırım yapılmaz.
(5) Fazla çalışma yapacak personelin işlem mahalline götürülüp getirilmesi talep edenler tarafından sağlanmaması halinde yol masrafları da bu kişilerce karşılanır. Yol masrafları global olarak tahsil edilmez.
Tahakkuk ve tahsil
Madde 123- (1) Fazla çalışma ücretlerinin tahakkuk ve tahsilinde fazla çalışılan süre ile işin ve işlemin özelliğine, işin görüleceği mahallin gümrük idaresine olan uzaklığına göre görevlendirilen personel sayısı ve çalışma saat ücreti esas alınarak hesaplanır.
(2) Fazla çalışma ücreti tahakkuk ve tahsilinde, Kanunun 221 inci maddesi ve bu Kararın 121 inci maddesi hükümlerine göre, birim fazla çalışma ücreti ve süre kıstası dışında herhangi bir kıstas aranmaz.
(3) Bir işte birden fazla memur çalıştığı takdirde, her memur için aynı miktarda fazla çalışma ücreti tahakkuk ettirilir.
Ücretlerin alınması
Madde 124- (1) Fazla çalışma ücretleri ile varsa yolluklar doğrudan saymanlıklara veya gümrük vergilerinin tahsiline yetkili bankalardaki ilgili saymanlık hesabına yatırılır.
(2) Emanete alınan ve tahakkukları kesinleşen fazla çalışma ücretleri Kanunun 221 inci maddesine istinaden en geç izleyen ayın üçüncü günü mesai bitimine kadar, izleyen ayın üçüncü gününün resmi tatile rastlaması halinde, tatilden sonraki ilk iş günü, Ankara Gümrük Muhasebe Birimi hesabına aktarılır.
(3) Yollukların tamamı ise ilgili hükümler çerçevesinde hak sahibi personele ödenir.
Yolcular ve yolcuların kişisel kullanımına mahsus taşıtları
Madde 125- (1) Yolcular ile yolcuların kişisel kullanımına mahsus ve yolcu taşımacılığı yapan taşıtlardan fazla çalışma ücreti tahsil edilmez. Bu işlerle görevli memurların çalışma saatleri, aralarında nöbet esasına göre düzenlenir.

Başa dön tuşu