Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 93 – Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı

     BÖLÜM XIX

SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI

FASIL 93

 
SİLAHLAR VE MÜHİMMAT; BUNLARIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
Fasıl Notları.

 1. – Aşağıda yazılı olanlar bu Fasıla dahil değildir:
 • Fasıldaki eşya (infilak kapsülleri, infilak ettirici maddeler, işaret fişekleri gibi);
 • Bölümün 2 no.lu Notunda tanımlandığı üzere adi metallerden (Bölüm XV) genel kullanıma mahsus aksam ve parçalar veya plastikten benzeri eşya (Fasıl 39);
 • Zırhlı savaş araçları (87.10 pozisyonu);
 • Silahlarda kullanılmaya mahsus teleskopik dürbünler ve diğer optik tertibat (silahlara takılmış olmaması veya takılacağı silahlarla birlikte gelmemiş olması şartıyla) (Fasıl 90);
 • Oklar, yaylar, eskrim için kılıçlar veya oyuncak özelliği taşıyan silahlar (Fasıl 95); veya
 • Koleksiyon eşyası veya antika eşya (97.05 veya 97.06 pozisyonu).
 1. – 93.06 pozisyonundaki “bunların aksam ve parçaları” deyimine, 85.26 pozisyonundaki telsiz ve radar cihazları dahil değildir.

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl aşağıdakileri içine alır:

 • Kara, deniz ve hava harbinde silahlı kuvvetler, Polis Teşkilatı veya diğer teşekküller (Gümrük Teşkilatı, Hudut Muhafaza Teşkilatı, vs.) tarafından kullanılmak üzere imal olunan her nevi silahlar
 • Şahıslar tarafından nefis müdafaası, av veya nişan talimi (kısa mesafe atış alanlarında, poligonlarda, panayır yerlerinde, vb.) maksadıyla kullanılan türden silahlar.

(3)   Bir patlayıcının itiş gücüyle çalışan diğer cihazlar (örn; palamar atan toplar, gerçek silahlar, vb.).
(4)   Mermiler ve mühimmat (36. Fasıla girenler hariç).
Birkaç istisna hariç olmak kaydıyla (93.05 ve 93.06 pozisyonlarının Açıklama Notuna bakınız), silahların aksam, parça ve aksesuarı ve mühimmatın aksam ve parçaları da keza bu Fasıla dahildir.
Teleskopik dürbünler ve silahlarda kullanılmaya elverişli diğer optik tertibat, silahlara takılmış olmak veya takılacağı silahlarla birlikte gelmiş bulunmak şartıyla, ait oldukları silahlarla birlikte sınıflandırılır. Aksi takdirde kendi rejimlerine tabi olur. (Fasıl 90).
Nakil vasıtaları sadece askeri maksatlarda kullanılmak üzere imal edilmiş ve silahla donanmış bulunsalar dahi, bu Fasıl haricindedir. Bundan dolayı, zırhlı demiryolu taşıtları (86. Fasıl), tanklar ve zırhlı otomobiller (87.10 pozisyonu), askeri uçaklar ve hava taşıtları (88.01 veya 88.02 pozisyonu) ve harp gemileri (89.06 pozisyonu) bu Fasıl haricindedir. Bununla beraber, bu kabil nakil vasıtalarına mahsus olan ve fakat ayrı olarak gelen silahlar (toplar, makineli tüfekler, vs.) bu Fasıla dahildir (demiryolu nakil vasıtaları ile diğer kara nakil vasıtalarına monte edilmiş olan bazı silahlar için 93.01 pozisyonun Açıklama Notuna bakınız).
Aşağıdakiler bu Fasıl haricindedir:

 • Çelik miğferler ve diğer askeri başlıklar (Fasıl 65).
 • İnsan vücudunu korumaya mahsus zırhlar (göğüs zırhları, zırhlar, çelik yelekler, vb.) (mamul olduğu maddenin rejimine tabidir).

(c)   Okçuluğa mahsus ok ve yaylar ile zemberekli yaylar ve oyuncak mahiyetinde silahlar (Fasıl 95).

 • Kolleksiyon eşyası veya antika eşya (97.05 veya 97.06 pozisyonu).

Bu fasıldaki silahlar ile aksam ve parçaları, kıymetli metal, kıymetli metalden kaplamalar, tabii veya kültür incileri, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar (tabii, sentetik veya terkip yoluyla) bağa, sedef, fildişi veya benzer maddelerle donatılmış olabilir.
 
93.01 –     HARP SİLAHLARI (REVOLVERLER, TABANCALAR VE 93.07 POZİSYONUNDAKİ SİLAHLAR HARİÇ)
9301.10 –  Topçu silahları (örn. toplar, obüsler ve havanlar)
9301.20 –   Roket fırlatıcılar; alev atıcılar; el bombası atıcıları; torpil tüpleri ve benzeri fırlatıcılar
9301.90 –  Diğerleri
Bu pozisyon, 93.02 pozisyonunda yer alan revolver ve tabanca ile 93.07 pozisyonundaki silahlar dışında kalan tüm askeri silahları kapsar. Bu pozisyon aynı zamanda teknelere, zırhlı trenlere, uçaklara, tanklara veya zırhlı arabalara takılacak şekilde tasarlanmış olup ayrı olarak getirilen ateşli silahları da içine alır.
Bu pozisyona aşağıdakiler dahildir:

 • Topçu silahları ve piyadeyi desteklemeye mahsus silahlar, yani her türlü toplar ve ağır toplar (sabit, tekerlekli, paletli vb.), örneğin; sahra topları, orta çaplı toplar, ağır ve çok ağır toplar, uzun menzilli toplar, uçak savar topları, tanklara karşı kullanılan toplar, obüsler ve havan topları.

Demiryolları vagonlarına monte edilmiş bulunan uzun menzilli toplarda 86. Fasılda sınıflandırılmayıp bu pozisyonda yer alır. 87.10 pozisyonundaki muharebe tankları ile diğer zırhlı savaş araçlarından ayırt edilebilen seyyar toplarla, kendinden hareketli toplar da keza bu pozisyona dahildir.

 • Çok süratli ve devamlı ateş edebilen silahlar; bunlardan bazıları bir kişi tarafından kullanılabilmektedir.

Bu grup, hafif ve ağır makinalı tüfekler, makinalı tabancalar ve devamlı atış yapan diğer ateşli silahları kapsar.
(3)   Tüfek, karabina gibi ateşli harp silahları.
(4)   Diğer özel askeri fırlatıcılar, örneğin; füze atmaya mahsus fırlatıcı ve rampalar (93.03 pozisyonundakiler hariç); derinlik bombaları atmaya mahsus cihazlar; torpil tüpleri; alev atıcıları (bunlar düşman üzerine alev almış uçucu bir sıvı püskürten cihazlardır). Zararlı otları yok etmeye mahsus alev atıcıları bu pozisyon haricindedir (84.24 pozisyonu).
  
93.02 –     REVOLVERLER VE TABANCALAR (93.03 VEYA 93.04 POZİSYONLARINDAKİLER HARİÇ)
Bu pozisyon, bir patlayıcının itiş gücüyle mermi (işaret fişekleri hariç) atmaya elverişli her çapta revolverler ve tabancaları içine almakta ve bunlar elde tutularak ateş etme maksadıyla imal edilmiş bulunmaktadır.
Revolverler, tek namlulu ateşli silahlardan olup, döner bir silindir şeklinde mermi haznesi ile donanmıştır.
Tabancalar, bir veya daha fazla namluludur. Bunlar birbirleriyle değiştirilebilir namlulu olabilmektedir. Yarı otomatik tabancalar çeşitli cephanelerle doldurulabilen şarjöre sahiptir fakat her atış için tetiğin çekilmesi icap etmektedir.
Bu pozisyon, aynı zamanda minyatür tabanca ve revolverleri de içine alır. Ayrıca kalem, çakı veya sigara kutusu gibi şekillerde imal olunan silahlar, ateşli silahlardan olması şartıyla bu pozisyonda yer alır.
Sürekli atış yapabilen ateşli silahlar bu pozisyon haricindedir (tabanca fişeği atılabilen ve tetiğe basınca şarjör boşalana kadar veya tetik üzerindeki baskı kalkana kadar ateşe devam edenler gibi). Bunlar yarı makinalı tüfekler (makinalı tabancalar) olarak 93.01 pozisyonunda yer almaktadır. Çoğunlukla elden atış yapılır cinstendir ancak dipçikleri uzatılabilir.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricinde kalır:

 • Hayvan öldürmeye mahsus sürgülü silahlar, işaret fişeği atan tabancalar, yarış başlatmak için kurusıkı atan tabanca ve revolverler (düz veya yiv-setli namlulu veya küçük silindirli), tiyatroda kullanmak için tabancalar, ağızdan kara barutla doldurulan ve fişek atabilme kabiliyetinde olmayan tabancalar (93.03 pozisyonu).
 • Yay, hava ve gaz tabancaları (93.04 pozisyonu).

 
93.03 –     BİR PATLAYICININ İTİŞ GÜCÜ İLE ÇALIŞAN DİĞER ATEŞLİ SİLAHLAR VE BENZERİ CİHAZLAR (SPOR İÇİN AV TÜFEKLERİ VE TÜFEKLER, AĞIZDAN DOLDURULAN ATEŞLİ SİLAHLAR, SADECE İŞARET FİŞEĞİ ATMAK ÜZERE İMAL EDİLMİŞ TABANCA VE DİĞER CİHAZLAR, MANEVRA FİŞEĞİ ATMAK İÇİN TABANCA VE REVOLVERLER, HAYVAN ÖLDÜRMEYE MAHSUS SÜRGÜLÜ SİLAHLAR, OK-ATAR TÜFEKLER GİBİ)
9303.10 –    Ağızdan doldurmalı ateşli silahlar
9303.20 –    Diğer spor, av veya hedef için av tüfekleri (kombine olanlar dahil)
9303.30 –    Diğer spor, av veya hedef tüfekleri
9303.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon 93.01 ve 93.02 pozisyonlarının kapsamadığı tüm ateşli silahları içerir, aynı zamanda esasında silah olmayan fakat bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan cihazları da kapsar.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahildir:

 • Her kalibrede olabilen, spor, av ve hedef atış silahları ve karabinaları. Bunlar, düz veya yivli-setlidirler. Çoğunlukla birden fazla namlusu olan ve bazı hallerde namlularından biri düz diğeri yivli-setli olan ve bir kısmı da değiştirilebilir namlulu olan (düz ve yivli-setli) ve dekoratif çerçeveli metal kısımları olan dipçikli silahlardır. Hedef atış silahlarının genellikle tek namlusu bulunur.

Bu tüfekler bir kerede tek bir mermi atarlar ve bunların her atıştan sonra elle yeniden doldurulmaları gerekir veya bir şarjör ile donatılıp ardı ardına ateş edebilir veya hızlı yarı otomatik atış için ilave bir mekanizmaya sahip olabilirler.
Baston şeklindeki spor tüfekleri de bu gruba dahildir.

 • Ördek tüfeği (sandal tüfeği). Su kuşlarını avlamak için özel olarak tasarlanmıştır. Çoğunlukla bir tekneye bağlanabilen bir standa veya desteğe dayanacak şekilde yapılmıştır.
 • Ağızdan doldurulan (“kara barut”) ateşli silahlar. Herhangi bir fişeği ne atabilir ne de atabilecek şekilde tasarlanmıştır.
 • Sadece işaret fişeği atacak şekilde üretilmiş tabancalar ve diğer cihazlar.
 • Sadece kuru sıkı atış yapabilen taklit, imitasyon veya emniyet tabanca ve revolverleri. Bunlar gaz çıkış delikleri olan bütün halinde veya bölmeli namlulara sahiptir. Bazı revolverlerin konik silindirlerinin içinde fişek yatağı vardır ve bir kısım yarış ve tiyatro tabancaları ise namlusuzdur. Yarış başlatmada kullanılan bu çeşit tabancalar kronometre ekipmanını harekete geçiren elektrikli bir cihaz ile donatılmıştır.
 • Sürgülü hayvan öldürme silahları. Bunlar kuru sıkı atış yapan tabancaları andırır. Patlama hayvanı öldürmek veya sersemletmek için namlu içinde kayan kısa oku harekete geçirir. Ok tabancayı terk etmez fakat sonraki kullanımlar için namluya geri sürülür.

Çoğunlukla hayvanları öldürmekte kullanılan mermi atan (çoğunlukla büyük çaplı) tabancalar (93.02 pozisyonu) bu pozisyon haricindedir.

 • Palamar atan tüfekler, özellikle gemi bordasında veya cankurtaran botu merkezlerinde bulunur ve can kurtarma ve iletişimin sağlanması amacıyla kullanılır.
 • Zıpkın tüfekleri, balık, deniz memelileri ve kaplumbağalarının vs. yakalanması için ucundaki zıpkını bir halatla atan silahlardır.
 • İkaz tüfek ve havanları vb. cihazlar, boş mermi atan, alarm vermek (cankurtaran botu merkezlerinde), bir olayı kutlamak veya avda haberleşmeyi sağlamak için kullanılan silahlardır.

(10) ”Yağmur topu” sac levhadan kesik koni şeklinde bir cins top olup bulutların yağmura çevrilmesinde kullanılır.
Bu pozisyon bir patlayıcının itiş gücü ile çalışan perçin tabancalarını, dübel aletlerini vb. içermez (82.05 pozisyonu).
 
93.04 –     DİĞER SİLAHLAR (YAYLI, HAVALI VEYA GAZLI TÜFEK VE TABANCALAR, VURUŞ SOPALARI GİBİ) (93.07 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ).
Bu pozisyon 93.01 ila 93.03 pozisyonlarındaki ateşli silahlar ile 93.07 pozisyonundaki silahlar dışındaki silahları kapsar.
Bu pozisyon aşağıdakileri içerir:

 • Polis güçleri vb. için coplar, hayat kurtarıcılar, ağır sopalar ve benzerleri ve içi dolu bastonlar.
 • Muştalar örneğin, yumruğun atıldığı ve sıkılmış ele uygun şekil verilmiş metal parçalar.
 • Sapanlar Bunlar kuşlara ve zararlı böceklere atış yapmak için tasarlanmıştır. Baston seklinde de olabilirler.

Oyuncak sapanlar bu pozisyon haricindedir (95.03 pozisyonu).

 • Basınçlı hava ile işleyen av tüfekleri, tüfekler ve tabancalar. Bunlar normal tüfek, tabanca vb. andırırlar ancak tetik çekildiğinde namluya salınan ve mühimmatı fırlatan bir hava kompresör tertibatına sahiptirler.

Aynı prensiple çalışan fakat hava yerine gaz ile çalışan av tüfekleri, tüfekler ve tabancalar da bu pozisyondadır.

 • Sert bir yay mekanizmasının serbest bırakılması marifetiyle çalışan benzer silahlar.
 • Tüfek ve tabancalar Bunlar sıkıştırılmış karbondioksit gazı ile çalışır ve vahşi hayvanlara bir anestetik veya ilacı (serum, aşı vb.) içeren otomatik bir şırınganın uzaktan fırlatılmasında kullanılırlar.
 • İçinde göz yaşartıcı gaz bulunan ayresol sprey kutuları.

 
93.05 –     93.01 İLA 93.04 POZİSYONLARINDA YER ALAN EŞYANIN AKSAM, PARÇA VE AKSESUARI
9305.10 –    Revolver veya tabancalara ait olanlar
9305.20 –   93.03 pozisyonundaki tüfeklere ait olanlar

 • Diğerleri

9305.91 — 93.01 pozisyonundaki harp silahlarına ait olanlar
9305.99 — Diğerleri
Bu pozisyona dahil aksam, parça ve aksesuarlar şunlardır:

 • Harp silahlarının aksam ve parçaları. Örneğin; gömlekler (namlular için borular), her tipte tüfeklerin geri tepme mekanizmaları ve fişek yatağının bulunduğu kuyruk kısımları; tüfekler, makinalı tüfekler, hafif makinalı tüfekler vb. için taretler, koşumlar, üçayaklar, ve diğer özel mesnetler (nişan ve doldurma tertibatı olsun olmasın);
 • Küçük askeri silahlar, spor veya atış silahları, revolverler ve tabancalar için dövme, dökme veya pres metalden aksam ve parçalar. Örneğin; namlular, kuyruk kısımları, ateşleme tertibatı, tetik köprüleri, tetik düzenekleri, kırma tüfek açma mandalları, müsademe çekiçleri, horozlar, tetikler, tetik tulumbaları, kovan çekme tırnakları, boş kovan atıcıları, “ejectörler”, tabanca gövdeleri, tetik korkulukları, dipçik arkası tablaları, emniyet mandalları, revolverler için üstüvaneler, nişangâh tertibatı (gezler ve arpacıklar), şarjörler veya fişek hazneleri.
 • Koruyucu kaplamalar ve koruyucu kılıflar, kabzalar, nişangahlar, namlu veya fişek yatağının bulunduğu kuyruk kısımları için
 • Moris namluları, vs. (eğitim maksadıyla veya minyatür atış alanlarında kullanılmak üzere daha geniş namluların içine yerleştirilen ufak çaplı namlular)
 • Av tüfekleri, tüfekler ve karabinalar için dipçik ve diğer ahşap aksam ve revolverler ve tabancalar için (ahşap, metal, ebonit, vb.den mamul) kabza ve tetik korkulukları.
 • Av tüfekleri, tüfekler ve karabinalar için taşıma kayışları, bandajlar, çatma parçaları veya istif parçaları ve dipçik halkaları ve halka demirleri.
 • Susturucular (ses kısıcılar).
 • Sökülebilir geri tepme yavaşlatıcıları, spor ve hedef atış silahları için.

Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Bölüm XV‘in 2 no.lu Not hükmünde tarif edilen adi metallerden ( Bölüm) genel kullanıma mahsus aksam ve parçalar (vida, perçin ve yaylar), ve plastikten mamul benzer eşya (Fasıl 39).
 • Silah kılıfları (42.02 pozisyonu).
 • Uçaklar için silah kameraları (07 pozisyonu).
 • Teleskopik dürbünler, silahlar için benzeri dürbünler (90.13 pozisyonu).
 • Namlu temizleyicileri, harbiler ve silahlar için diğer temizleme malzemeleri gibi (05, 96.03 pozisyonları gibi) tarifedeki diğer pozisyonlarda daha özel tanımlanan aksesuarlar.

 
93.06 –     BOMBALAR, EL BOMBALARI, TORPİDOLAR, MAYINLAR, GÜDÜMLÜ MERMİLER VE BENZERİ HARP MÜHİMMATI VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI; FİŞEKLER VE DİĞER MÜHİMMAT VE MERMİLER VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI (SAÇMALAR, FİŞEK, BARUT SIKIŞTIRICILARI DAHİL)
–   Av tüfekleri için fişekler ve bunların aksam ve parçaları; havalı silah  kurşunları:
9306.21 —   Fişekler
9306.29 —   Diğerleri
9306.30 –    Diğer fişekler ve bunların aksam ve parçaları
9306.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları içine alır:

 • Mühimmat,

(1)   Mermiler (infilak edici mermiler, şarapnelli mermiler, zırh delici mermiler, aydınlatıcı mermiler, işaret mermileri, iz bırakan mermiler, yangın çıkaran mermiler, duman çıkaran mermiler, vb.); top ve havan topları için her türlü diğer mermiler.
(2)   Her nevi fişekler: kurusıkılar (perçin tabancaları veya sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı motorlar için olanlar dahil), mermili, iz bırakan, yangın çıkaran, zırh delen, av tüfeklerine mahsus kurşunlu ve saçmalı fişekler, vb.
(3)   Yay, gaz veya tazyikli hava ile işleyen tüfek, karabina ve tabancalar için mermi çekirdekleri, saçmalar (içi oyuk, küremsi, ortası girintili, vb.) ile küçük oklar (95.03 pozisyonuna dahil oyuncak tüfek ve tabancalar için olanlar hariç).

 • Balistik füzeler, Bunların savaş başlıkları en yüksek noktaya ulaştıktan sonra dönüşe geçer ve dönüşteki hızı 7.000 m/s yi aşmaz.
 • Atıştan sonra kendi itici gücünü içeren tipte mühimmat. Torpiller, uçan bombalar (uçağa benzeyen bombalar), güdümlü roketler ve roket tipli mühimmatlar gibi.
 • Diğer savaş mühimmatı. Kara ve deniz mayınları, derinlik bombaları, elden ve tüfekten atılan el bombaları, uçaktan atılan bombalar gibi.
 • Zıpkınlar. Patlayıcı başlıkları olsun olmasın, zıpkın silahları için vb.
 • Harp mühimmatı aksam ve parçaları.
 • El bombası, mayın, bomba, mermi ve torpil gövdeleri.
 • Fişek kovanları ve fişeklerin diğer aksamı, örn; kovan dipleri (pirinçten), iç tabanlar, takviyeler (metalden veya kartondan), tapalar (keçeden, kağıttan, mantardan vb.).
 • Mermiler ve saçmalar (mühimmat olarak hazırlanmış).
 • Top mermileri, torpiller vs. için saat ayarlı, müsademeli veya yakınlık ayarlı elektronik olarak çalışan (sivri uçlu veya tablalı) infilak ettirici fitiller ve fitil aksam ve parçaları (koruyucu baslıklar dahil).
 • Bazı mühimmat için mekanik aksam, torpiller için hususi pervaneler ve jiroskoplar gibi
 • Torpiller için yüzdürücüler ve savaş başlıkları.
 • Ateşleyiciler, emniyet kamaları, kollar ve el bombaları için diğer aksam.
 • Bomba için kanatlar.

Aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Mühimmat için doldurmaya hazır durumda olsa dahi sevk barutları ve hazırlanmış patlayıcılar (36.01 ve02 pozisyonları), emniyet fitilleri, patlatıcı fitiller, müsademeli ve patlayıcı kapsüller, ateşleyiciler ve elektrikli fünyeler, mühimmat kapsülleri dahil (36.03 pozisyonu).
 • İşaret fişekleri ve yağmur roketleri (36.04 pozisyonu).
 • Yangın söndürücüler için doldurucular ve dolu yangın söndürme bombaları (38.13 pozisyonu).
 • Roketler, torpiller vb. güdümlü füzeler için 11 veya 84.12 pozisyonlarında yer alan motorlar.
 • 26 pozisyonunda yer alan radyo veya radar cihazları (bu Bölümün 2 no.lu Not hükmüne bakınız).
 • Mühimmat veya mühimmat aksamı (örn; fitiller için) için saat makinaları ve bunların aksam ve parçaları (91.08 ila 91.10 ve14 pozisyonları).

93.07 –     KILIÇLAR, PALALAR, SÜNGÜLER, MIZRAKLAR VE BENZERİ SİLAHLAR VE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARI VE BUNLARIN KIN VE KILIFLARI
Bu pozisyon, kılıç (baston şeklindeki kılıçlar dahil), pala, kasatura, mızrak, zıpkın, kargı, baltalı kargı, komando kasaturası, iki yüzlü kama, hançer ve eğri pala gibi silahları içerir. Bıçaklar genellikle yüksek kaliteli çelikten mamul olup bazı durumlarda koruyucu kabzaları kapsar.
Silahlar, sadece seremonilerde kullanılmak için veya dekoratif maksatlarla veya tiyatrolarda kullanılmak üzere yapılmış olsalar dahi bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
Bıçakların çoğu sabittir fakat bazı kama ve hançerlerin uç kısmı kabza içine girebilir sustalı cinstendir. Bıçak, el ile veya bir yay mekanizması ile kilitlenebilir ve açılabilir.
Bu pozisyon aynı zamanda kılıç ağızları (bunların taslakları dahil sadece dövülmüş olsa bile), kabzalar, saplar ve siperlikler ile, kılıçlar, süngüler ve kamalar için kın ve kılıflar gibi parçaları da içine alır.
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Deri (03 pozisyonu) ve tekstilden (62.17 pozisyonu) mamul, kılıç, kasatura, vb.yi asmaya yarayan kemer vb. kuşam, kılıç düğümleri (genellikle 42.05 veya 63.07 pozisyonları).
 • Avcılık, kampçılık bıçakları ve diğer cins bıçaklar (11 pozisyonu) bu bıçakların kın (genellikle 42.02 pozisyonu) gibi parçaları.
 • Kıymetli metallerden veya kıymetli metalle kaplı metallerden kın ve kılıflar (71.15 pozisyonu).
 • Eskrim kılıçları (95.06 pozisyonu).
Başa dön tuşu