Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 78 – Kurşun ve kurşundan eşya

FASIL 78

      KURŞUN VE KURŞUNDAN EŞYA

Fasıl Notları.

 • Bu Fasılda geçen tabirler aşağıda tanımlanmıştır:
 • Çubuklar

Bunlar, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, kare, dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde (karşılıklı iki kenarı konveks eğri, diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) ve aynı olan haddeleme, ekstrüzyon, çekme veya dövme suretiyle elde edilmiş, rulo halinde olmayan içi dolu ürünlerdir. Enine kesiti kare, dikdörtgen, üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (“şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) olan ürünlerin kalınlığı, genişliğinin onda birini geçer. Bu tanıma aynı boyut ve şekillerde olup, imalattan sonra basit bir yüzey temizleme ve kenar düzeltme işleminden daha ileri bir işleme tabi tutulmuş, döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır.

 • Profiller

Bunlar, çubuk, tel, sac, şerit, yaprak, ince ve kalın boru tanımlarından herhangi birine uymayan, enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, haddeleme, ekstrüzyon, çekme, dövme ve şekil verme suretiyle elde edilmiş rulo halinde veya rulo halinde olmayan ürünlerdir. Bu tanıma, aynı şekillerde olup, imalattan sonra basit bir yüzey temizleme veya kenar düzeltme işleminden daha ileri bir işleme tabi tutulmuş döküm veya sinterleme ile imal edilmiş ürünler de dahildir. Ancak bu işlem sonucunda elde edilen ürünler, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmalıdır.

 • Teller

Enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca daire, oval, kare, dikdörtgen, ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen şeklinde (karşılıklı iki kenarı konveks eğri diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan “yassılaştırılmış daireler” ve “şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) ve aynı olan haddeleme, ekstrüzyon veya çekme suretiyle elde edilmiş rulo halinde içi dolu ürünlerdir. Enine kesitleri kare, dikdörtgen, üçgen veya çokgen şeklinde olan ürünlerin köşeleri bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış olabilir. Enine kesitleri dikdörtgen şeklinde (“şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil) olan bu gibi ürünlerin kalınlığı genişliğinin onda birini geçer.

 • Levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar

Bunlar enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç), köşeleri yuvarlatılmış olsun olmasın, (karşılıklı iki kenarı eğri ve diğer iki kenarı düz, eşit uzunlukta ve paralel olan (“şekli değiştirilmiş dikdörtgenler” dahil), her yeri aynı kalınlıkta rulo halinde veya rulo halinde olmayan yassı ürünlerdir (78.01 pozisyonundaki işlenmemiş ürünler hariç).
Bu ürünler:
–  Kalınlıkları genişliklerinin onda birini geçmeyen,  kare veya dikdörtgen şeklinde,
– Boyutları ne olursa olsun, diğer pozisyonlara giren eşya veya ürün niteliğini kazanmamış olmaları şartıyla, kare veya dikdörtgenden başka şekilde bulunurlar.
78.04 Pozisyonu, diğerleri meyanında, üzerlerinde motifler bulunan (yiv, çubuk, kare, damla, düğme ve baklava gibi) ve delinmiş, oluklanmış, parlatılmış veya kaplanmış sac, şerit ve yapraklara tarifenin başka pozisyonlarına giren eşya veya ürün niteliği kazanmamış olmaları şartıyla uygulanır.

 • İnce ve kalın borular

Bunlar; bütün uzunlukları boyunca sadece bir adet kapalı boşluğu olan, enine kesitleri daire, oval, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen, düzgün konveks çokgen şeklinde, et kalınlıkları ve enine kesitleri bütün uzunlukları boyunca aynı olan, rulo halinde veya rulo halinde olmayan içi boş ürünlerdir. Enine kesitleri, dikdörtgen (kare dahil), ikizkenar üçgen veya düzgün konveks çokgen, şeklinde olup, bütün uzunlukları boyunca yuvarlatılmış köşeleri bulunabilen ürünler, iç ve dış enine kesitleri birleşik merkezli, aynı şekil ve aynı kullanıma mahsus olmaları şartıyla ince ve kalın boru sayılırlar. Enine kesitlerin yukarıda belirtilen şekillerde olan ince ve kalın borular, parlatılmış, kaplanmış, bükülmüş, diş açılmış, çekiçle dövülerek şekil verilmiş, genişletilmiş konik şeklinde olabileceği gibi, flanş, bilezik veya halka ile donatılmış olabilir.
Altpozisyon Notu.
1.- Bu Fasılda geçen “arıtılmış kurşun” tabirinden:
Diğer elementlerin hiçbiri aşağıdaki tabloda gösterilen oranları aşmamak kaydıyla, ağırlık itibariyle en az % 99,9 kurşun içeren metal anlaşılır.
TABLO – Diğer Elementler

 
Element
 
 
Ağırlık itibariyle sınır oranları (%)
Ag       Gümüş
As       Arsenik
Bi        Bizmut
Ca       Kalsiyum
Cd       Kadmiyum
Cu       Bakır
Fe        Demir
S          Kükürt
Sb        Antimuan
Sn        Kalay
Zn       Çinko
Diğerleri (Örneğin, Te), Her biri
 
0.02
0.005
0.05
0.002
0.002
0.08
0.002
0.002
0.005
0.005
0.002
0.001
 

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, kurşun ile alaşımlarını ve bunlardan mamul bazı eşyayı kapsar.
Kurşun, başlıca galena denilen metal cevherlerinden elde edilir. Galena çoğunlukla gümüş içeren tabii bir kurşun sülfürdür. Bu cevher ufalanıp flotasyon yöntemiyle konsantre edildikten sonra (zenginleştirildikten sonra) genellikle fırınlanır veya sinterize edilir ve eritilmek suretiyle indirgenir. Fırınlama veya sinterize işlemleri sırasında sülfürün büyük bir kısmı oksit haline dönüşür, eritilme sırasında kok veya eritmeyi kolaylaştırıcı bir madde yardımıyla oksitler indirgenerek kurşun elde edilir. Bu durumda içinde gümüş bulunan birçok safsızlık ihtiva eden ham kurşun (“bullion kurşun” veya “work kurşun”) elde edilir. Bu nedenle saf kurşunun elde edilmesi için genellikle arıtma işlemine tabi tutulur.
Kurşun döküntü ve hurdalarını yeniden eritilmesiyle de kurşun elde edilmektedir.
Kurşun mavimtrak-gri renkte, dövülmeye çok elverişli, kolayca eriyebilen, çok yumuşak (üzeri tırnakla kolayca çizilebilir) ve ağır bir metaldir. Birçok asitlerin (örn; sülfürik asit veya hidroklorik asit) etkisine karşı direnç gösterir ve bu nedenlerden dolayı da kimya sanayiine ait tesislerde kullanılır.
Kurşun erime noktasının çok düşük olması nedeniyle diğer elementlerle kolayca alaşım haline gelebilir. XV. Bölümün 5 Nolu Not hükmü koşulları altında (bölümün genel açıklama notlarına bakınız.) bu Fasılda yer alan kurşun alaşımlarının başlıcaları şunlardır;

 • Kurşun-kalay alaşımları; örneğin, kurşun esaslı yumuşak lehimlerde, kalay ve kurşun alaşımla kaplı çelik levhalarda, çay ambalajları için ince yapraklarda kullanılırlar.
 • Kurşun-antimon-kalay alaşımları; matbaa harfleri, çizgileri vb. için ve sürtünmeyi önleyici rulmanlarda kullanılırlar.
 • Kurşun-arsenik alaşımları; av saçmalarının imalinde kullanılırlar.
 • Kurşun-antimon alaşımları (sert kurşun); mermiler, akümülatör plakları vb. imalinde kullanılırlar.
 • Kurşun-kalsiyum, kurşun-antimon-kadmiyum, kurşun-tellür alaşımları.

Bu Fasıl aşağıdakileri kapsar:

 • İşlenmemiş kurşun ve kurşun döküntü ve hurdaları (78.01 ve 78.02 pozisyonları).
 • 01 pozisyonunda yer alan işlenmemiş kurşunun genellikle haddeleme veya ekstrüksyon yoluyla elde edilen ürünler (78.04 ve 78.06 pozisyonları); kurşun tozu ve ince pulları (78.04 pozisyonu).
 • İnce ve kalın borular ve boru teferruatı (bağlantı parçaları) XV. Bölümün 1 Nolu Notu kapsamı dışındaki kurşundan mamul diğer eşyayı kapsayan 78.06 pozisyonunda kalan veya veya 83. Fasılda veya Tarifenin herhangi bir yerinde özellikle yer alan kurşundan mamul diğer bütün eşya.

Kurşundan eşyalar ve ürünler metal özelliklerini veya görünüşlerini geliştirmek için çeşitli işlemlere tabi tutulabilirler. Bu işlemler 72.Faslın Genel Açıklama Notunun sonunda belirtilen işlemler olup, eşyanın sınıflandırılmasını etkilemezler.
Karma eşyanın sınıflandırılması XV. Bölümün Genel Açıklama Notunda açıklanmıştır.
78.01 –       İŞLENMEMİŞ KURŞUN.
7801.10 –    Rafine edilmiş kurşun
– Diğerleri
7801.91 —  Ağırlık itibariyle antimon oranı diğer elementlerde fazla olanlar
7801.99 —  Diğerleri
Bu pozisyon, farklı saflık derecesinde olanları yani saf olmayan kurşun külçesinden veya içinde gümüş bulunan kurşundan, elektrolizle saf hale getirilmiş kurşuna kadar işlenmemiş kurşunu kapsar. Bunlar blok, külçe, pik, kalın dilim, kek veya benzeri biçimlerde veya dökme çubuklar halinde olabilir. Bu biçimlerin çoğunluğu haddeleme veya ekstrüksiyon işlemlerine tabi tutulmaya, alaşımların imaline veya döküm yoluyla mamul eşya haline getirilmeye mahsustur.
Bu pozisyon elektrolitik arıtma için döküm anotlarını, örneğin haddeleme, çekme veya tekrar döküm yoluyla mamul eşya haline getirilme için ve buna mahsus döküm çubuklarını da içerir.
Kurşun tozu ve ince pulları bu pozisyon haricindedir (78.04 pozisyonu).
 
78.02 –      KURŞUN DÖKÜNTÜ VE HURDALARI.
72.04 pozisyonunun Açıklama Notundaki döküntü ve hurdalara ait koşullar, gerekli değişiklikler yapılarak, bu pozisyonda yer alanlar için de uygulanır.
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsamaz:

 • Kurşun imalinden meydana gelen artık (kurşun matı gibi) cüruf ve külleri (20 pozisyonu).
 • Külçeler ve kurşun döküntü ve hurdalarının yeniden eritilmesiyle elde edilen işlenmemiş döküm biçimleri (01 pozisyonu).

[78.03]
78.04 –     KURŞUN SACLAR, LEVHALAR, YAPRAKLAR VE ŞERİTLER; KURŞUN TOZLARI VE İNCE PULLAR.
– Saclar, levhalar, yapraklar ve şeritler
7804.11 — Saclar,  yapraklar  ve  şeritler  (mesnetleri hariç kalınlıkları 0,2 mm.,yi geçmeyenler)
7804.19 —  Diğerleri
7804.20 –   Kurşun tozları ve ince pullar 
Kurşun levhalar, saclar, şeritler ve yapraklar, bu Faslın 1 (d) Notunda tarif edilmiştir.
74.09 ve 74.10 Pozisyonlarının Açıklama Not hükümleri, gerekli değişiklikler yapılarak, bu pozisyona da uygulanır.
Kurşun levha, saclar ve şeritler esas olarak çatıların kaplanmasında, kimya sanayiine mahsus tekne, küv ve diğer teçhizatın yapımında, X-Ray ekranlarının yapımında vb. kullanılır.
Kurşun yapraklar esas olarak ambalajlama işlerinde kullanılır  (özellikle çay kutularının astarlanmasında ve ipekler için kaplamada).  Bazı durumlarda kurşun yapraklar kalay veya diğer metallerle kaplanırlar.
Bu pozisyon, kurşun yaprakları ve XV. Bölümün 8 (b) no.lu Notunda tarif edilen şekilde kurşun tozlarını kapsar. 74.06 Pozisyonunun Açıklama Not hükümleri, gerekli değişiklikler yapılarak, bu pozisyona da uygulanır.
Bu pozisyon kurşun tozu ve kurşundan ince pulların boyalar ve benzeri şekilde hazırlanmış olanlarını (diğer boyayıcı maddelerle birlikte hazırlanmış veya birleştirici bir madde veya çözücü içinde süspansiyon, dispersiyon veya pat haline getirilmiş olanları) kapsamaz (32. Fasıl).
[78.05]  
78.06-        KURŞUNDAN DİĞER EŞYA.
Bu pozisyon, bu Faslın bundan önceki pozisyonlarında veya 82. veya 83. Fasılda veya Tarifenin herhangi bir yerinde özellikle yer almayan (XV. Bölümün 1 Nolu Notuna bakınız.) dökümü yapılmış ya da yapılmamış, preslenmiş ya da preslenmemiş, ıstampalanmış ya da ıstampalanmamış vb. bütün kurşundan mamul eşyayı kapsar.
Bu pozisyonda yer alan eşya olarak özellikle; boyalar veya diğer ürünlerin ambalajında kullanılan yumuşak tüpler; asitler, radyoaktif ürünler veya diğer kimyasal maddeler için depolar, bidonlar, varil veya benzeri kaplar (mekanik veya termik tertibatlı olmayanlar), balık ağlarına mahsus kurşun ağırlıklar, giyim eşyası, perdeler vb. ne mahsus kurşun ağırlıklar; saatler için ağırlıklar ve genel kullanımlar için buna benzer ağırlıklar (kontrpualar), boruların bağlantı yerlerindeki sızmaları önlemek için veya paketleme için kullanılan kurşun liflerden çileler, demetler veya halatlar; inşaat aksamları; yatlara mahsus safralar, dalgıçlara mahsus göğüslükler, elektro kaplama anotları (75.08 pozisyonunun Açıklama Notunun (A) kısmına bakınız); bu faslın 1(a), 1(b), 1(c) notlarında tanımlanan kurşundan çubuklar, profiller ve teller (örneğin haddeleme, çekme veya tekrar döküm yoluyla mamul eşya haline getirilme için ve buna mahsus döküm çubuklarını (78.01 pozisyonu) ve kaplanmış çubukları (83.11 pozisyonu) hariç olmak üzere).
Bu pozisyon ayrıca fasıl notu 1(e)’de tanımlanmış 84.81 pozisyonundaki musluk, valf(vana)lı bağlantılar dışındaki kurşundan ince ve kalın boruları ve ince veya kalın boru bağlantılarını (rakorlar, dirsekler, manşonlar gibi), makine aksamı gibi belirli eşyayı oluşturan ince ve kalın boruları (Bölüm XVI) ve kurşundan dış koruyucu kaplamasıyla beraber izole edilmiş elektrik kablolarını (85.44 pozisyonu) kapsar. Bu tür eşya 73.04 ila 73.07 pozisyonlarının Açıklama Notlarında bahsi geçen demir veya çelikten eşyaya karşılık gelir.

Başa dön tuşu