Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 60 – Örme veya kroşe eşya

FASIL 60

ÖRME VEYA KROŞE EŞYA

Fasıl Notları.
1.- Aşağıda yazılı olanlar bu fasıla dahil değildir:
(a)  58.04 pozisyonunda yer alan tığla yapılmış dantelâlar;
(b)  58.07 pozisyonunda yer alan örme veya kroşe etiketler, armalar ve benzeri     eşya veya
(c)  59. fasılda yer alan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş örme veya kroşe mensucat. Bununla beraber emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş tüylü örme veya kroşe mensucat 60.01 pozisyonunda yer alır.
2.- Metal ipliklerden imal edilip giyim eşyasında, döşemecilikte ve benzeri işlerde kullanılan türden olan eşya da bu fasılda yer alır.
3.- Tarifenin neresinde geçerse geçsin ” örme eşya ” tabirine yapılan herhangi bir atfa, ilmikleri dokumaya elverişli iplikten olan dikiş- trikotaj eşyası da dahildir.
 
Alt Pozisyon Notu.
1.- 6005.35 alt pozisyonu, ağırlığı 30 g/m²’den az -55 g/m²’den fazla olmayan, ağ gözü büyüklüğü 20 göz/cm²’den az- 100 göz/cm²’den fazla olmayan, alfa-sipermetrin (ISO), klorfenapir (ISO), deltametrin (INN, ISO), lamda-sihalotrin (ISO), permetrin (ISO) veya pirimifos-metil (ISO) ile emprenye edilmiş veya kaplanmış, polietilen monofialmentlerden veya polyester multiflamentlerden kumaşları kapsar.
 
GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıl, çözgü ve atkı ipliklerinin birbirini çaprazlaması suretiyle dokunan mensucat gibi olmayıp, birbirinin içinden geçerek birbirlerini zincirleme bağlayan ilmek serilerinden meydana gelen mensucatı kapsar. Bu tür eşya, genel olarak, aşağıdakileri kapsar:

 • Örme mensucat (atkılı örmeler ve çözgülü örmeler)
 • Atkı mensucat yönünde devamlı tek bir ipliğin, elde edilecek örmenin eninin bir başından diğer başına aynı yönde devam eden ilmek sıraları oluşturması ve bir sıradaki ilmeklerin diğer sıradaki komşu ilmeklerin içlerinden geçerek gözler teşkil etmesi suretiyle meydana gelen örmeler. Bu tür örmeler, ilmeklerin birbirine geçmeleri gevşek durumda olduğundan, her yönde kolaylıkla uzayabilmekte ve ipliğin kopması halinde ilmekler birbirinden kolaylıkla çözülerek sökülmekte ve bir “kaçık” oluşmaktadır.

(II)   Çözgü yönünde devam eden ipliklerden meydana gelen örmeler. Bu tür örmelerde, her iplik ilmekler oluşturarak sağ ve sol taraflarındaki komşu ipliklerin ilmekleriyle iç içe geçmek suretiyle devam eder. Çözgü örmelerdeki ilmekler genellikle örgünün çapraz genişliğince meydana gelmektedir. Bu türlü örmelerin bazı çeşitlerinde, çözgü iplikleri birbirine zıt yönde ve diyagonal olarak bir ileri bir geri gitmek suretiyle devam eden iki seri halinde olur. Bu örmelerde “kaçık”  olmaz. Çözgü yönünde örülmüş trikodan küçük bir kare kesildiğinde, iplikler herhangi bir yönden kolaylıkla koparılmazlar; iplikler örnekten çekildiklerinde, çözgü yönünde çekilip çıkarılabilirler (görülen ilmek çubuklarına dik açıda).
Bu çözgü örgülere aşağıda yazılı olanlar da dahildir:

 • Zincir dikişlerin (ilmeklerin) tekstil ipliklerinden oluşturulduğu dikiş- trikotaj eşyalar.

Dikiş-trikotaj işleminde, çözgü tipi örme makinesine benzer sivri uçlu, açık çengelli iğneler ve tarak telleriyle çalışan makineler kullanılır. Bu iğnelerle, tekstil ipliklerinin bir veya daha fazla katından oluşan örtülerle veya zemin olarak kullanılan örneğin, dokunmuş mensucat veya plastik levhalarla tekstil iplikleri vasıtasıyla dikişle yapılacak şekillendirme suretiyle kumaşlar üretmek mümkündür. Bazı durumlarda bu dikişler (kesik olsun olmasın) bukleleri oluşturur veya sabit hale getirir. Dikiş-trikotaj usulüyle birleştirilmiş kapitoneli ürünler, bu pozisyon haricindedir (58.11 pozisyonu).

 • Çözgülü örme makinelerinde yapılan çözgülü atkı ipliklerini bazen bir desen oluşturarak yerinde tutan tığ işi (kroşe) ilmikler zincirinden oluşan mensucat.

Yukarıda (I) ve (II). kısımlarda yer alan eşyanın dikiş tarzları basit veya az çok kompleks olabilir. Bazı durumlarda dantelaya benzeyen ajurlu bir görünüşte olmakla beraber, bu fasılda sınıflandırılırlar. Bunlar, kendilerine has örgü-dikiş tarzlarıyla (özellikle ajurlu olmayan kısımlarındaki örgü tarzlarıyla) ve dantelalardan kolayca ayırt edilebilirler.

 • Kroşe işi örmeler, bunlar, devamlı tek bir iplikten tığ ile elde yapılan ve birbirinin içinden geçirilmek suretiyle meydana gelen ilmeklerden oluşan örmeler olup ilmeklerin gruplanma tarzlarına göre sık veya gevşek, sade veya desenli olabilir. Bazı ajurlu mensucat, kare, altıgen veya diğer süs desenleri meydana getiren ilmek zincirlerini içerir.

Bu Fasılda yer alan ürünler, el ile iki veya daha fazla örgü iğnesi (şişi) veya bir tığ ile yapılabilir. Bu ürünler özel şekillendirilmiş kancalı küçük iğneler (yaylı iğneler, gagalı veya dilli iğneler ve boru şeklindeki iğneler) ile donatılmış düz örgü yapan makineler veya dairesel örgü yapan örgü makinelerinde de yapılabilirler.
Bu Fasılın pozisyonları, XI. Bölüme dahil dokumaya elverişli maddelerin hangisinden yapılırsa yapılsın (ve bunlar elastomerik iplik veya kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olsun olmasın) örme veya kroşe eşyayı kapsar. İnce metal tellerden yapılan örme veya kroşe eşya da giyim eşyasında, döşemecilikte veya benzeri amaçlarda kullanılan türden olmaları kaydıyla bu pozisyonda yer alır.
Bu Fasıl, parça (boru şeklinde parçalar dahil) veya sadece basitçe dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş olan örme veya kroşe mensucatı kapsar. Bu mensucatlara düz ve çizgili mensucat ile dikme veya yapıştırma usulü ile birleştirilmiş çift taraflı dokuma mensucat da dahildir.
Bütün bu mensucat boyanmış, basılmış veya değişik renklerde ipliklerden yapılmış olabilir. 60.02 ila 60.06 pozisyonlarında bulunan mensucatlar bazen o kadar taranmıştır ki mensucatın esas doğası görülemeyebilir.
Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • Dokumaya elverişli maddelerin liflerinden oluşan tülbentten bu liflerin toplanması suretiyle elde edilen dikme-örme yöntemiyle imal edilen mensucat (56.02 pozisyonu).
 • 08 pozisyonunda yer alan ağ ve fileler.

(c)   Örgü işi halılar ve kaplamalar (57.05 pozisyonu).
(d)  Ağ mensucat ve kroşe (tığ işi) danteller (58.04 pozisyonu).
(e)   Daha ileri bir işleme tabi tutulmuş olan (örneğin kenarı bastırılmış) dikdörtgen (kare dahil) şeklinde kesilmiş mensucat parçaları, kullanıma hazır halde imal edilmiş (örneğin boyun atkıları) ve biçimlendirilerek örülmüş veya kroşe mensucat, tek halde veya uzunlamasına pek çok eşya halinde arz edilsin veya edilmesin (özellikle 61, 62 ve 63 üncü Fasıllardaki mamul eşya).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
6005.21 ila 6005.44 ve 6006.21 ila 6006.44 alt pozisyonları
Değişik renklerde ipliklerden örme veya kroşe mensucat ağartılmamış, ağartılmış veya boyanmış veya basılı mensucat
 

 1. Bölümün 1 nolu notunun (d) ila (h) bendi, gerekli değişiklikler yapılmak koşuluyla, değişik renklerde ipliklerden ağartılmamış, ağartılmış veya boyanmış veya basılı örme veya kroşe mensucata da uygulanır.

Tamamen veya kısmen değişik renklerdeki basılı iplik veya aynı rengin değişik tonlarındaki basılı iplikler ihtiva eden mensucat, boyanmış mensucat veya basılı mensucat olarak değil, değişik renklerde ipliklerden oluşan mensucat olarak kabul edilir.
 
60.01 –     ÖRME VEYA KROŞE TÜYLÜ MENSUCAT (“UZUN TÜYLÜ” MENSUCAT VE HAVLU MENSUCAT DAHİL).
6001.10 –    “Uzun tüylü” mensucat
–    Bukleli mensucat
6001.21 —     Pamuktan
6001.22 —     Sentetik veya suni liflerden
6001.29 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
–   Diğerleri
6001.91 —     Pamuktan
6001.92 —     Sentetik veya suni liflerden
6001.99 —     Dokumaya elverişli diğer maddelerden
 
Bu pozisyonda yer alan ürünler, 58.01 pozisyonundaki mensucattan farklı olarak, örme yoluyla elde edilirler. Bu ürünlerin üretimi için temel olarak aşağıda yazılı metotlar kullanılmaktadır:
(1)   İlave iplikler eklenmesi ile ilmeklerin dışarıya çıkartılması suretiyle dairesel örgü makinalarında örme mensucat üretilir; bundan sonra ilmekler bukle oluşturacak şekilde kesilirler ve bu da kadife gibi bir yüzey oluşmasını sağlar.
(2)   Özel bir çözgü örme makinesinde ortak bir bukle ipliğiyle iki mensucat yüz yüze örülür, sonra bu iki mensucat birbirinden kesik tüylü iki örme mensucat elde etmek için kesilerek ayrılır.
(3)   Tarak şeridinden gelen dokumaya elverişli madde lifleri, ilmeklerin oluşturulması sırasında örme zemin mensucatın arasına sokulur (“uzun tüylü” mensucat).
(4)   İlmekler oluşturan dokumaya elverişli maddelerden iplikler ile (“taklit havlu mensucat”) (Genel Açıklama Notuna bakınız). Bu tür havlu cinsi bukleli mensucat, mensucatın arkasında mensucatın uzunluğu boyunca görülen devamlı dikişe sahip 58.02 pozisyonunda yer alan tüylü mensucattan farklıdırlar ve mensucatın arkasında zincir dikiş sıraları bulunmaktadır.
Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş örme veya kroşe mensucat bu pozisyonda sınıflandırılır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:
(a)   43.04 pozisyonunda yer alan suni kürk.
(b)   Dokunmuş havlı mensucat (58.01 pozisyonu).
(c)   Tufte edilmiş örme veya kroşe mensucat (58.02 pozisyonu).
 
60.02 –     ENİ 30 CM.’Yİ GEÇMEYEN, AĞIRLIK İTİBARİYLE %5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERİK İPLİK VEYA KAUÇUK İPLİK İÇEREN ÖRME VEYA KROŞE MENSUCAT (60.01 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)
6002.40 –   Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler
6002.90 –    Diğerleri
     60.01 pozisyonundaki örme tüylü mensucat hariç olmak üzere bu pozisyon eni 30 cm.‘yi geçmeyen, ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik içeren örme veya kroşe mensucatı kapsar.
Elastomerik iplik XI. Bölümün 13 nolu notunda tanımlanmaktadır. Bu notta geçen tekstürize iplik 54.02 pozisyonunun açıklama notunun sonundaki açıklama notunda tanımlanmaktadır.
Ayrıca aşağıda geçenler bu pozisyon haricindedir:

 • Tıbbi ve cerrahi amaçlarda kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde ambalajlanmış örme mensucattan sargılar (05 pozisyonu).
 • Şenet iplikler (06 pozisyonu).
 • Örme veya kroşe eşyadan etiketler, armalar ve benzeri eşya (07 pozisyonu).
 • 10 pozisyonunda yer alan işlemeli mensucat.
 • Fasılda yer alan neviden örme mensucat (örneğin 59.03 veya 59.07 pozisyonlarında yer alan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat; 59.06 pozisyonunda yer alan kauçuklu mensucat).
 • Bölümün 7 nci notu (ayrıca bölümün genel açıklama notlarının II. Kısmına da bakınız) anlamındaki hazır eşya.

 
60.03-  ENİ 30 CM’Yİ GEÇMEYEN ÖRME VEYA KROŞE MENSUCAT ( 60.01 VE 60.02 POZİSYONLARINDAKİLER HARİÇ)
6003.10 – Yünden veya ince hayvan kıllarından
6003.20 – Pamuktan
6003.30 – Sentetik liflerden
6003.40 – Suni liflerden
6003.90 – Diğerleri
60.01 pozisyonundaki örme tüylü mensucat hariç olmak üzere bu pozisyon eni 30 cm’yi geçmeyen, elastomerik iplik veya kauçuk iplik ihtiva etmeyen veya bu tür ipliklerden ağırlık itibariyle %5’den az ihtiva eden örme veya kroşe mensucatı kapsar.
Bu pozisyondan aşağıdakiler hariçtir.

 • Tıbbi ve cerrahi amaçlarda kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde ambalajlanmış örme mensucattan sargılar (05 pozisyonu).
 • Şenet iplikler (06 pozisyonu).
 • Örme veya kroşe eşyadan etiketler, armalar ve benzeri eşya (07 pozisyonu).
 • 10 pozisyonunda yer alan işlemeli mensucat.
 • Fasılda yer alan neviden örme mensucat (örneğin 59.03 veya 59.07 pozisyonlarında yer alan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat; 59.06 pozisyonunda yer alan kauçuklu mensucat ve 59.08 pozisyonunda yer alan fitiller ve beyaz alevli lambalar için gömlekler gibi).
 • Bölümün 7 nci notu (ayrıca bölümün genel açıklama notlarının II. Kısmına da bakınız) anlamındaki hazır eşya.

 
60.04 – ENİ 30 CM’Yİ GEÇEN, AĞIRLIK İTİBARİYLE %5 VEYA DAHA FAZLA ELASTOMERİK İPLİK VEYA KAUÇUK İPLİK İÇEREN ÖRME VEYA KROŞE MENSUCAT (60.01 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)
6004.10 – Ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla elastomerik iplik içeren fakat kauçuk iplik içermeyenler
6004.90 –    Diğerleri
 
60.01 pozisyonundaki örme tüylü mensucat hariç bu pozisyon eni 30 cm’yi geçen, ağırlık itibariyle %5 veya daha fazla elastomerik iplik veya kauçuk iplik ihtiva eden örme veya kroşe mensucatı kapsar.
Elastomerik iplik XI. Bölümün 13 nolu notunda tanımlanmıştır. Bu notta adı geçen tekstürize iplikler 54.02 pozisyonunun açıklama notlarının en sonundaki açıklama notlarında tanımlanmıştır.
Bu pozisyondan ayrıca aşağıdakiler hariçtir:

 • Tıbbi ve cerrahi amaçlarda kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde ambalajlanmış örme mensucattan sargılar (05 pozisyonu).
 • Örme veya kroşe eşyadan etiketler, armalar ve benzeri eşya (07 pozisyonu).
 • 10 pozisyonunda yer alan işlemeli mensucat.
 • Fasılda yer alan neviden örme mensucat (örneğin 59.03 veya 59.07 pozisyonlarında yer alan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat; 59.06 pozisyonunda yer alan kauçuklu mensucat).
 • Bölümün 7 nci notu (ayrıca bölümün genel açıklama notlarının II. Kısmına da bakınız) anlamındaki hazır eşya.

60.05 –   ÇÖZGÜ TİPİ ÖRGÜLÜ OLAN DİĞER MENSUCAT ( GALLOON ÖRGÜ MAKİNELERİ İLE YAPILANLAR DAHİL) ( 60.01 İLA 60.04 POZİSYONUNDAKİLER HARİÇ)
– Pamuktan
6005.21 — Ağartılmamış veya ağartılmış
6005.22 — Boyanmış
6005.23 — Farklı renkteki ipliklerden
6005.24 — Baskılı
–  Sentetik liflerden
6005.35 – – Bu Faslın 1 no.lu alt pozisyon notunda belirtilen kumaşlar
6005.36 – – Diğerleri, ağartılmamış veya ağartılmış
6005.37 – – Diğerleri, boyanmış
6005.38 – – Diğerleri, farklı renkteki ipliklerden
6005.39 – – Diğerleri, baskılı
– Suni liflerden
6005.41 — Ağartılmamış veya ağartılmış
6005.42 — Boyanmış
6005.43 — Farklı renkteki ipliklerden
6005.44 — Baskılı
6005.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyon, 60.01 pozisyonundaki örme tüylü mensucat hariç, eni 30cm.’yi aşan, hiçbir elastomerik iplik veya kauçuk iplik içermeyen veya bu ipliklerden %5 veya daha az içeren çözgü ilmeklerini kapsar. Bu pozisyon aynı zamanda, ağırlığı 30 g/m²’den az -55 g/m²’den fazla olmayan, ağ gözü büyüklüğü 20 göz/cm²’den az- 100 göz/cm²’den fazla olmayan, alfa-sipermetrin (ISO), klorfenapir (ISO), deltametrin (INN, ISO), lamda-sihalotrin (ISO), permetrin (ISO) veya pirimifos-metil (ISO) ile emprenye edilmiş veya kaplanmış polietilen monofialmentlerden veya polyester multiflamentlerden kumaşları da kapsar. Çözgü ilmeği imalatıyla (galloon örgü makineleri ile yapılanlar dahil) alakalı detaylar 60. Fasılın (A) Bölümünün (II). Maddesinde bulunabilir.
 
Çözgü tipi örgülü mensucat değişik şekiller alabilir. Açıklıkları olmayan geleneksel mensucattan (örneğin elbise yapmak için olanlar) ayrı olarak, bunlara gevşek örgülü mensucat da dahildir. Bu tür çözgü tipi örgü makinelerinde (özellikle Raschel tipi makineler) yapılan mensucat çoğu zaman ağ mensucat veya dantelaya benzer (fakat dantela ile karıştırılmamalıdır: 58.04 pozisyonunun Açıklama Notlarına bakınız) ve çoğunlukla perde yapımında kullanılır. Makine yapımı dantela gibi bu tür örme taklit dantela, finisaj işlemi sırasında şeritler halinde kesilen oldukça geniş parçalar halinde üretilir. Bu tür belirsiz uzunlukta şeritler kenarlarının muntazam ve paralel olması ve genişliğinin 30cm.’yi geçmesi şartıyla bu pozisyonda yer alırlar.
Ayrıca aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Tıbbi ve cerrahi amaçlarda kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde ambalajlanmış örme mensucattan sargılar (05 pozisyonu).
 • Örme veya kroşe eşyadan etiketler, armalar ve benzeri eşya (07 pozisyonu).
 • 10 pozisyonunda yer alan işlemeli mensucat.
 • Fasılda yer alan neviden örme mensucat (örneğin 59.03 veya 59.07 pozisyonlarında yer alan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat; 59.06 pozisyonunda yer alan kauçuklu mensucat ve 59.08 pozisyonunda yer alan fitiller ve beyaz alevli lambalar için gömlekler gibi).
 • Bölümün 7 nci notunda (ayrıca bölümün genel açıklama notlarının II. Kısmına da bakınız) anlamındaki hazır eşya.

 
60.06 –      DİĞER ÖRME VEYA KROŞE MENSUCAT.
     6006.10 – Yünden veya ince hayvan kıllarından
– Pamuktan
6006.21 — Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.22 — Boyanmış
6006.23 — Farklı renkteki ipliklerden
6006.24 — Baskılı
– Sentetik liflerden
6006.31 — Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.32 — Boyanmış
6006.33 — Farklı renkteki ipliklerden
6006.34 — Baskılı
– Suni liflerden
6006.41 — Ağartılmamış veya ağartılmış
6006.42 — Boyanmış
6006.43 — Farklı renkteki ipliklerden
6006.44 — Baskılı
6006.90 – Diğerleri
 
Bu pozisyon bu Fasılın daha önceki pozisyonlarındakiler hariç olmak üzere örme veya kroşe mensucatı kapsar.
Bu pozisyon, örneğin, genişliği 30cm.’yi aşan örme mensucatı, hiçbir elastomerik iplik veya kauçuk iplik içermeyen veya ağırlık itibariyle bu ipliklerden %5 veya daha az içeren atkılı örme ve kroşe işi (tığ işi) mensucatı kapsar. Bu Fasılın Açıklama Notları “atkı örme ” ve “kroşe işi mensucat” tabirlerini tanımlamaktadır (sırasıyla Genel Açıklamalar, Bölüm (A) (I) ve (B)‘ye bakınız).
Ayrıca aşağıdakiler bu pozisyon haricindedir:

 • Tıbbi ve cerrahi amaçlarda kullanılmak üzere perakende satılacak şekilde ambalajlanmış örme mensucattan sargılar (05 pozisyonu).
 • Örme veya kroşe eşyadan etiketler, armalar ve benzeri eşya (07 pozisyonu).
 • İşlemeli mensucat (10 pozisyonu).
 • Fasılda yer alan neviden örme mensucat (örneğin 59.03 veya 59.07 pozisyonlarında yer alan emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş mensucat; 59.06 pozisyonunda yer alan kauçuklu mensucat ve 59.08 pozisyonunda yer alan fitiller ve beyaz alevli lambalar için gömlekler gibi).

(e)  XI. Bölümün 7 nci notunda (ayrıca bölümün genel açıklama notlarının II. Kısmına da bakınız) anlamındaki hazır eşya.

Başa dön tuşu