Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 53 – Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

FASIL 53

DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER; KAĞIT İPLİĞİ VE KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT

GENEL AÇIKLAMALAR
Bu Fasıla ait Açıklama Notlarının incelenmesinde, XI. Bölüme ait Genel Açıklama Notlarında yer alan hususların da dikkate alınması gerekir.
Genelde, bu Fasıl, 53.05 pozisyonu Açıklama Notunda belirtilen bazı istisnalar dikkate alınmak kaydıyla, pamuk haricinde kalan dokumaya elverişli bitkisel maddelerin ham hallerinden dokunmuş mensucat haline gelinceye kadar tabi oldukları çeşitli işlem aşamalarındaki ürün ve mamulleri içine almaktadır.
Bundan başka, kağıt iplikleri ile kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat ve XI. Bölümün 2 no.lu Not hükmü gereğince bu Fasıldaki ürünlere benzeyen karışık dokumaya elverişli maddelerden ürünler bu Fasılda yer alır.
 
53.01 –     KETEN (HAM VEYA İŞLENMİŞ FAKAT İPLİK HALİNE GETİRİLMEMİŞ); KETEN KITIK VE DÖKÜNTÜLERİ (İPLİK DÖKÜNTÜLERİ VE DİTME SURETİYLE ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER DAHİL) (+).
5301.10 –    Keten (ham veya suda ıslatılmış)
–   Keten (kırılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya başka şekilde işlem görmüş fakat iplik haline getirilmemiş)
5301.21 —  Kırılmış veya kabukları çıkarılmış
5301.29 —  Diğerleri
5301.30 –   Keten kıtık veya döküntüleri
Ketenin birçok çeşitleri olup en çok bilineni “Linum usitatissimum” dur. Keten lifleri, keten bitkisinin saplarında birbirine pektik bir madde ile yapışmış demetler halinde bulunur. Dokuma sanayisinde kullanılabilmesi için bu liflerin birbirinden ve aynı zamanda bitkinin diğer kısımlarından ve özellikle odunsu olan iç kısmından ayrılması gerekir.
Bu pozisyon, ham, suda ıslatılmış, kabukları çıkarılmış, taranmış veya diğer şekilde işlenmiş fakat iplik haline getirilmemiş olan keteni içine almaktadır.

 • Ham keten (Keten samanı).

Bu, kapsülü alınmış veya ayıklanmış olsun olmasın (yani, tohumları ve yaprakları çıkarılmış) tarladan biçildiği haldeki ketendir.

 • Suda ıslatılmış keten.

Havuzlama (suya basma), lifleri saran pektik maddelerin çoğunu fermantasyon suretiyle (bakteriler veya küfler vasıtasıyla) veya kimyasal olarak temizlemektedir. Bu işlemler aşağıdaki usullerden biriyle yapılabilir:

 • Biçilmiş keteni çiğ veya rutubete maruz bırakma;
 • Irmak veya nehirlerin yavaş akan sularına veya durgun su bulunan çukur veya havuzlara batırma;
 • Geniş tanklar içindeki sıcak suya batırma veya
 • Su buharı ile yahut kimyasal veya mikrobik unsurlarla işleme tabi tutma.

Suda ıslatılmış keten daha sonra, açık havada veya mekanik olarak kurutulur. Böylece keten lifleri birbirinden ve içindeki odunsu kısımdan kırmak veya kabuğu çıkarılmak suretiyle ayrılır.
(C) Kabukları çıkarılmış keten.
Keten ilk olarak odunsu parçaların kırılması için ezilir. Daha sonra, lifleri ayrılarak kabuklar çıkarılır, örneğin el ile veya mekanik şekilde odunsu kısım dövülür. Bu işlem sırasında liflerin bir kısmı zedelenerek kıtık ve döküntü halini alır.

 • Kotonize keten.

Bu işlemde, ham keten önce kostik soda çözeltisi (sodyum hidroksit çözelti) içinde kaynatılır ve ardından sodyum karbonat emdirilir ve daha sonra, karbondioksitin serbest kalmasıyla sapların dağılarak keten liflerinin ayrıldığı sulu bir asit çözeltisinde işlem görür. Bu şekilde işlem görmüş keten kabuk çıkarma veya havuzlamayı gerektirmez. Kotonizasyon işlemi ile elde edilen keten lifleri genellikle renk ağartma (kasarlama) işlemine tabi tutulmaktadır.

 • Taranmış (penyelenmiş) keten.

Tarama işlemi ile keten lifleri kabuklarından ayrılarak paralel hale sokulur ve bu arada kısa ve kopuk lifleri (makine kıtığı) ve üzerlerinde kalmış bulunan yabancı maddeler de ayrılmış olur. Tarama makinesinden çıkan keten normal olarak gevşek bünyeli devamlı demetler halindedir. Bu demetler yayıcı makinelerden geçirilerek devamlı şeritler haline getirilir. Bu şeritler de bir dizi çekme ve katlama işlemlerine tabi tutulmak suretiyle fitil yani iplik taslağı haline getirilir. Henüz büküm işlemine tabi tutulmak suretiyle iplik haline getirilmemiş şeritler ve fitiller bu pozisyonda kalmaya devam eder. Son aşamada fitiller, neredeyse tek katlı ipliğin inceliği ayarında çekilebilir, çoğunlukla hafif bükümlü olur, buna rağmen bu pozisyonda sınıflandırılır ve 53.06 pozisyonu kapsamında bulunan tek katlı ipliklerle karıştırılmaması gerekir.

 • Keten kıtık ve döküntüleri (iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dahil).

Kıtık, genellikle bükme işlemine uygun çeşitli niteliklerde keten döküntülerinden oluşur. Kabuk çıkarma, tarama ve büküm gibi çeşitli işlemlerden geçerek elde edilen esasen kısa düğümlü kopuk ve dolaşık haldeki liflerden oluşur.
 
Bu pozisyon, ayrıca, büküm, çekme ve dokuma işlemleri sırasında elde edilen iplik döküntüleri ve mensucatın artık parçalarından sökülerek veya hazır eşyanın lifli öğelerine ayrıştırılarak elde edilen döküntü lifleri de kapsar. Bunlar, genellikle yeniden büküm işlemiyle iplik imali içindir.
İplik imalinde kullanılan keten kıtıkları ve diğer döküntüleri, liflerinin kısalığı dolayısıyla tarama işlemine elverişli olmadığından sadece karde edilmektedir. Karde işlemi sonrası elde edilen fitil ve şerit haline getirilmiş olan kıtık döküntüleri de bu pozisyonda kalmaktadır.
Bu pozisyon, iplik imaline elverişli olmayan döküntüleri de içine almaktadır. Bunlar, genellikle keten liflerinin kabuklarından çıkarılmak amacıyla ezilerek dövülmesi veya karde edilmesi işlemleri sırasında elde edilmekte olup dolgu maddesi, bağlayıcı madde olarak bazı harçlarda ve ham madde olarak da bazı cins kağıtların imalinde kullanılmaktadır.
Yukarıda belirtilen ürünlerin ağartılmış (kasarlanmış) veya boyanmış olanları da bu pozisyonda yer alır.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:
(a)   Kabuk çıkarma işlemlerinden kalan kırılmış odunsu parçalar (44.01 pozisyonu).
(b)   Bazen keten olarak ifade edilen bazı lifli bitkisel maddeler örneğin; Hint keteni (Abroma augusta) (53.03 pozisyonu) ve Yeni Zelanda keneviri ya da keteni (Phormium tenax) (53.05 pozisyonu).
 
Altpozisyon Açıklama Notu.
5301.21 altpozisyonu.
Kıtıktan elde edilen kabukları çıkarılmış keten, bu alt pozisyona dahildir.
 
53.02 –     KENDİR (CANNABİS SATİVA L.) (HAM VEYA İŞLENMİŞ FAKAT İPLİK HALİNE GETİRİLMEMİŞ); KENDİR KITIK VE DÖKÜNTÜLERİ (İPLİK DÖKÜNTÜLERİ VE DİTME SURETİYLE ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER DAHİL).
5302.10 –    Kendir (ham veya suda ıslatılmış)
5302.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, sadece Cannabis Sativa L.” denilen kendiri içine almaktadır. Bu bitki, çeşitli iklimlerde ve çeşitli topraklarda yetişir. Lifler bitki iç kabuğunda bulunur ve keten lifleri için belirtilenlere benzeyen bir dizi işlem ile ayrılır (53.01 pozisyonunun Açıklama Notlarına bakınız.)
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsar:
(1)   Ham kendir, kendir bitkisinin tarlasından biçilmiş halidir. Yaprakları ve tohumları alınmış veya alınmamış halde olabilir.
(2)   Suda ıslatılmış kendirin lifleri henüz odunsu kısımları ile bağlı olmakla beraber, suda ıslatılmış olması nedeniyle lifler gevşemiş haldedir.

 • Kabukları çıkarılmış kendir, bu aşamada odunsu kısmından dövülerek ayrılmış bulunan ve boyları bazen 2 metre ve daha fazla olan ayrılmış liflerden oluşur.
 • Taranmış kendir veya başka şekilde işlenmiş kendir lifleri, taranmış veya iplik imali için başka şekilde işlenmiş kendir lifleri olup genellikle şerit veya fitiller halinde bulunur.

(5)   Kendir kıtık ve döküntüleri. Bunlar, genellikle kabukların çıkarılması ve özellikle tarama işlemi sırasında meydana gelen döküntülerle bükme ve dokuma işlemleri esnasında oluşan iplik döküntüleri ve ayrıca paçavraların, ip veya kordon döküntüleri vb.nin didilmesinden elde edilen döküntülerdir. Kendir kıtık ve döküntüleri, ister iplik imaline elverişli olsun (şerit veya fitil şeklinde olsun olmasın), isterse özellikle kalafat maddesi, dolgu maddesi olarak, kağıt imalinde vb. de kullanılabilecek durumda olsun, bu pozisyonda yer alırlar.
Bu pozisyona dahil ürünlerin bazen keten lifleri için tatbik olunana benzer şekilde kotonizasyon işlemine tabi tutulması, ağartılması (kasarlanması) veya boyanması bu pozisyonda yer almalarını etkilemez.
 
Bu pozisyon aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   Bazen kendir olarak bilinen diğer lifli bitkisel maddeler, örneğin:

 • Tampiko kendiri (istle) (04 veya 53.05 pozisyonları).
 • Gambo veya Ambari kendiri (Hibiscus cannabinus), Rosella kendiri (Hibiscus sabdariffa), abutilon veya Çin jutü (Abutilon avicennae), Hint Kendiri, Sunn, Madras, Kalkûta, Bombay veya Benares kendiri (Crotalaria juncea) ve Queensland kendiri (Sida) (03 pozisyonu)
 • Haiti kendiri (Agave foetida), Manila kendiri (abaka), Mauritius kendiri (Furcraea gigantea) ve Yeni Zelanda kendiri veya keteni (Phaormium tenax) (05 pozisyonu).
 • Kabuk çıkarma işlemi sırasında ayrılan bitkinin diğer odunsu kısmı (01 pozisyonu).
 • Kendir ipliği (08 pozisyonu).
 • Kendir paçavra ve kırpıntıları ile ip ve halat hurdaları (Fasıl 63).

 
53.03 –     JÜT VE BİTKİ İÇ KABUKLARININ DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER LİFLERİ (KETEN KENDİR VE RAMİ HARİÇ) (HAM VEYA İŞLENMİŞ FAKAT İPLİK HALİNE GETİRİLMEMİŞ); BU LİFLERİN KITIK VE DÖKÜNTÜLERİ (İPLİK DÖKÜNTÜLERİ VE DİTME SURETİYLE ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER DAHİL).
5303.10 –    Jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri (ham veya suda ıslatılmış)
5303.90 –    Diğerleri
Çift çenekli (Dicotyledonous) bitkilerin gövdelerinden çıkarılan dokumaya elverişli bütün lifler bu pozisyonda yer alır (keten (53.01 pozisyonu), kendir (53.02 pozisyonu) ve rami (53.05 pozisyonu) hariç.
Bu pozisyonda sınıflandırılan dokumaya elverişli kabuk elyafı dokunulduğunda 53.05 pozisyonunda sınıflandırılan bitkisel liflerin büyük çoğunluğundan daha yumuşak olup, daha incedir.
Aşağıda yazılı olan lifler bu pozisyonda yer alır:
(1)     Jüt, başlıca iki çeşidi olup, bunlar beyaz jüt (Corchorus capsularis) ve kırmızı jüt (Corchorus olitorius) tür. Kırmızı jüt “Tossa” olarak da bilinir.
(2)     Hibiscus cannabinus (Hibiskus kendiri), ticarette bunlara aynı zamanda Gambo kendiri, Siam jütü, Bimli jütü, Kenaf, Bimlipatam, Ambari kendiri, Popula de Sao Francisco, Dah, Meshta vb. denilmektedir.

 • Hibusküs sabdariffa (Rozella kendiri). Bunlar, ticarette Rozelle veya Rozella kendiri, Siam jütü, Kenaf, Java jütü vb. olarak bilinir.
 • Abutilon kendiri. Buna aynı zamanda, Çin jütü, Tien-Tsin, Ching-ma, King-ma, vb. denilir.
 • Katırtırnağı lifleri. Katırtırnağı lifleri, İspanya katırtırnağı (Spartium junceum) veya adi katırtırnağı (Cytisus scopartius) isimlerindeki bitkilerin iç kabuklarından elde edilir.
 • Urena Lobata ve Urena Sinuatta. Bu lifler, çeşitli menşe ülkelerde farklı isimlerle bilinirler: Kongo jütü, Madagaskar jütü veya Paka, Malva blance veya Cadillo (Küba), Guaxima, Aramina ve Malva roxa (Brezilya), caesarweed (Florida).
 • Crotalaria juncea, bu lifler Hint, Kalküta, Sunn, Madras, Bombay veya Deneras kendiri olarak veya Julburpur jütü olarak bilinir.
 • Sida, bu lifler esas itibariyle Escobilla, Malvaisco, Queensland kendiri veya Küba jütü olarak bilinir.
 • Thespesia, bu lifler Polompon (Vietnam) olarak bilinir.
 • Abroma augusta, bu lifler Devil pamuğu veya Hindistan keteni olarak bilinir.
 • Clappertonia ficifollia, bu lifler Punga (Kongo) veya Guaxima (Brezilya) olarak bilinir.
 • Triumfetta, bu lifler Punga (Kongo) veya Carapicho (Brezilya) olarak bilinir.
 • Isırgan otu lifleri.

 
Bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Ham halde bulunan lifli malzeme (sap halinde ve henüz suda ıslatılmamış veya sıyrılmamış); suda ıslatılmış lifler; sıyrılmış lifler, (makine ile çıkarılmış), yani suda ıslatma ve sıyırma suretiyle bitkiden çıkarılan bazen 2 m. veya daha fazla uzunlukta olan lifler; “Cuttings” denilen ve liflerin dip kısımlarının kesilmesinden meydana gelen ve piyasaya ayrı olarak arz edilen lifler vardır. Bununla beraber, ham olarak veya belirli bazı şekillerde 14. Fasılda yer alan bitkisel menşeli bazı lifli malzemeler (örneğin; süpürge sopaları), ancak dokumaya elverişli maddeler olarak kullanılacağını gösteren bir işleme tabi tutuldukları ve mesela iplik imali için ezilmiş, karde edilmiş veya taranmış oldukları takdirde bu pozisyona dahil olur.
 • Karde edilmiş, taranmış veya iplik imali için diğer şekillerde hazırlanmış lifler. Bunlar, genellikle şerit şeklindeki liflerdir.
 • Lifli kıtık ve döküntüler. Bunlar, genellikle bitki iç kabuğu liflerinin karde edilmesi ve taranması sırasında ortaya çıkan kıtıklarla, iplik ve mensucat imali sırasında meydana gelen iplik döküntülerinden ve ayrıca paçavraların, ip veya halat döküntüleri vb.nin didilmesinden meydana gelen döküntülerden ibarettir. Liflerin kıtık ve döküntüleri, ister iplik imaline uygun (şerit halinde olsun olmasın) veya sadece kalafat işlerinde kullanılmaya, şilte ve mobilya gibi eşyayı doldurmada, keçe ve kağıt imalinde kullanılacak neviden olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.

Bu pozisyona dahil ürünlerin ağartılmış veya boyanmış olmaları tarifedeki yerlerini değiştirmez.
 
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Süpürge sapları (04 pozisyonu).
 • Tıbbi veya cerrahi amaçlarda kullanılmaya mahsus perakende satış için paket halinde hazırlanmış veya tıbbi madde ihtiva eden kıtıklar (05 pozisyonu).
 • Jütten veya bu pozisyondaki bitki iç kabuğu liflerinden iplikler (07 pozisyonu).
 • Paçavra veya ip, sicim veya halat döküntüleri (Fasıl 63).

[53.04]
 
53.05 –     HİNDİSTAN CEVİZİ, ABAKA (MANİLA KENDİRİ VEYA MUSA TEXTİLİS NEE), RAMİ VE TARİFENİN BAŞKA YERİNDE BELİRTİLMEYEN VEYA YER ALMAYAN DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLER (HAM VEYA İŞLENMİŞ FAKAT İPLİK HALİNE GETİRİLMEMİŞ); BU LİFLERİN KITIK, TARAMA VE DİĞER DÖKÜNTÜLERİ (İPLİK DÖKÜNTÜLERİ VE DİTME SURETİYLE ELDE EDİLEN DÖKÜNTÜLER DAHİL). 
Bu pozisyon, monokotiledon bitkilerden (örn. hindistan cevizi, abaca veya sisal) elde edilen veya, rami olması durumunda, urticaceae familyası içindeki dikotiledon bitkilerin gözdelerinden elde edilen ve başka bir pozisyonda sayılmamış veya başka bir pozisyona dahil edilmemiş bitkisel tekstil liflerini kapsar.
Bu lifler çoğunlukla 53.03 pozisyonunda yer alan bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden daha kaba ve kalındır.
Bunlar genellikle ham halde iplik imali için hazırlanmış (şeritler halinde karde edilmiş veya taranmış) veya (çoğunlukla tarama sırasında elde edilmiş olan) lifli döküntü ya da kıtık halinde veya (bükme ve dokuma sırasında elde edilmiş olan) iplik döküntüleri veya (paçavraların, ip veya halat döküntüleri vb.den elde edilmiş olan) ditme suretiyle elde edilmiş hallerde olsun olmasın bu pozisyonda yer alırlar.
Bununla beraber, ham olarak veya belli biçimlerde 14. Fasılda yer alan bitkisel menşeli lifler (özellikle kapok) yalnızca dokumaya elverişli maddeler olarak kullanılacağını gösteren bir işleme tabi oldukları ve örneğin; iplik imali için ezilmiş, karde edilmiş veya taranmış oldukları takdirde bu pozisyona dahil olur.
 
Bu pozisyona dahil dokumaya elverişli bitkisel lifler arasında aşağıdakiler belirtilebilir:
     Hindistan cevizi lifleri (Coconut). Bu lifler, Hindistan cevizinin lifli dış zarfından elde edilir. Bu lifler kaba olup kolayca kırılır ve esmer renktedir. Bunların kütle veya demet halinde olanları bu pozisyonda yer alır.
Abaka (Manila kendiri). Manila kendiri lifleri, özellikle Filipin adalarında yetişen bazı muz ağaçlarının (Musa textilis Nee) koruyucu yaprak saplarından elde edilir. Bu sapların lifleri, lifli olmayan kısımlarından bıçakla veya mekanik olarak kazınmak suretiyle ayrılır. Bu lifler, taranmış veya iplik imali için başka surette hazırlanmış (örneğin; şerit veya fitil haline getirilmiş) olsun olmasın bu pozisyonda yer alır.
Manila kendiri lifleri, hava tesirlerine ve deniz suyuna karşı çok dayanıklı olduğundan, özellikle gemi halatları ve balık ağı ipleri imalinde kullanılmakta ve ayrıca bükülerek iplik haline getirildikten sonra kaba mensucat imali ve şapka için örgüler yapmaya da yaramaktadır.
Rami. Rami lifleri, başlıca Uzak Doğu ülkelerinde yetiştirilmekte olan bazı bitkilerin kabuklarından elde edilir. Bu bitkiler arasında, özellikle Boehmeria tenacissima (Rhea, yeşil Rami) ve Boehmeira nivea (China grass veya Beyaz rami) belirtilebilir.
Hasat zamanında rami sapları toprak seviyesine yakın yerlerinden kesilir (ham rami). Bundan sonra bazen uygulanan bir ön kurutma işleminden sonra üzerindeki saplı zarı ayırmak ve içindeki odunsu kısmı kırmak ve ayırmak için elle veya mekanik şekilde soyulur, böylece uzun şeritler halindeki rami elde edilir. Soyma işlemini, lifleri birbirine bağlayan yapışkan pektik maddenin ayrılması için uygulanan bir işlem (genellikle alkalide kaynatma) izler. Bu suretle elde edilen rami lifleri kurutulur ve inci gibi beyaz bir renk alır.
Halfa (Alfa) veya sparta (Esparto). Halfa veya sparta lifleri bu bitkilerin yapraklarından elde edilir. Bunlar, ancak tomar haline getirilmiş, ezilmiş, taranmış veya dokumaya elverişli madde olarak kullanılacağını gösterecek şekilde diğer suretle işlem görmüş oldukları takdirde bu pozisyonda yer alır. İşleme tabi tutulmamış yapraklar bu pozisyon haricinde kalır (Fasıl 14).
Aloe lifleri.
Haiti kendiri (Agave foetida).
Henequen (Agave fourcroydes).
Istle veya Ixtle (Tampico veya Meksika kendiri). Bu bitkinin lifleri Agave funkiana veya Agave lechugilla’ dan çıkarılmış olup temel olarak fırça imalinde kullanılmaktadır ve genellikle 14.04 pozisyonunda yer alır; fakat dokumaya elverişli madde olarak kullanılacaklarını gösterir şekilde bir işleme tabi oldukları takdirde bu pozisyona dahil olur.
Maguey veya Cantala. Bunlar, Agave cantala (Filipinler veya Endonezya) veya Agava tequilana (Meksika) cinsinden bazı fidanlardan elde edilen liflerdir.
Mauritius kendiri (Furcraea gigantea). Brezilya kendiri olarak da bilinir.
Yeni Zelanda kendir veya keteni (Phormium tenax).
Turba lifleri. Bazen Berandine veya Berodin turbu denilen bu lifler bir odunsu turbadan (yer kömürü) elde edilir. Bunlar, dokumaya elverişli madde olarak kullanılacaklarını gösterir şekilde bir işleme tabi oldukları takdirde bu pozisyonda yer alır. Aksi halde bu pozisyon haricinde kalır (27.03 pozisyonu).
Ananas lifleri. Bu lifler Curana (Amazon), Pina (Meksika) veya Silkgrass olarak da bilinirler ve Bromeliaceae cinsine mensup ananas bitkilerinin yapraklarından elde edilen ve Arghan veya Pita floja, Karoa, Karates, Kolombiya pita vb. liflerini de içeren liflerdir.
Sarı Sabır otu (Pita) (Agave americana).
Sansevieria lifleri. Bowstring veya Ife kendiri olarak da bilinir.
Sisal (Agave sisalana).
Su kamışı lifleri (Typha). Bu lifler, su kamışı (typha) veya at kuyruğu bitkisinin yapraklarından elde edilir. Bu lifler aynı bitkinin tohumlarının etrafındaki kısa tüylerle karıştırılmamalıdır. Bu tüyler, cankurtaran yeleklerinde, oyuncaklarda, vb. dolgu maddesi olarak kullanılmakta ve dolayısıyla bu pozisyon haricinde kalmaktadır (14.04 pozisyonu).
Yukka.
Bu pozisyonda yer alan ürünlerin ağartılmış veya boyanmış olmaları tarifedeki yerlerini değiştirmez.
 
53.06 –     KETEN İPLİKLERİ.
5306.10 –    Tek kat iplikler
5306.20 –    Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
Bu pozisyon, 53.01 pozisyonunda yer alan keten liflerinden fitillerinin büküm işlemi görmesi suretiyle elde edilen tek katlı iplikleri ve bu tür ipliklerin çeşitli şekillerdeki birleşimleriyle üretilen çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kablo) iplikleri içine alır.
Bununla beraber, bunların 56.07 pozisyonunda yer alan sicim, halat vb. tanımı içinde olanları (XI. Bölüme ait Genel Açıklamalar I. kısım B bendi 2 numaralı fıkrasına bakınız) bu pozisyonun haricinde kalır.
 
Bu pozisyona dahil ipliklerin XI. Bölüme ait Genel Açıklamaların I. kısmı B bendinin 1 numaralı fıkrasında belirtilen işlemlere tabi tutulmuş olup olmaması veya perakende satışa hazır hale getirilmiş olması ya da olmaması bu pozisyonda yer almalarını etkilemez.
Herhangi bir oranda metal iplikle birleştirilmiş keten iplikler de dahil olmak üzere metalize iplikler bu pozisyon haricindedir (56.05 pozisyonu)
 
53.07 –     53.03 POZİSYONUNDAKİ JÜT İPLİĞİ VEYA DİĞER BİTKİ İÇ KABUKLARININ DOKUMAYA ELVERİŞLİ LİFLERİNDEN İPLİKLER.
5307.10 –    Tek kat iplikler
5307.20 –    Çok katlı bükülü (rötor) veya katlı bükülü (kable) iplikler
Bu pozisyon, 53.03 pozisyonunda yer alan bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer liflerin veya jüt şeritlerinin bükülmesi ile (tek kat veya çok kat bükülü olsun olmasın) elde edilen iplikleri kapsar.
Ancak, bu ipliklerin sicim, kordon, ip veya halat tarifine uyacak şekilde bulunanları bu pozisyon haricindedir (56.07 pozisyonu). (XI. Bölümün Genel Açıklama Notları (I) (B) (2) kısmına bakınız).

 1. Bölümdeki Genel Açıklama Notunun (I) (B) (1) kısmında gösterildiği gibi işlenmiş veya perakende satış için hazırlanmış olsun olmasın iplikler bu pozisyonda kalır.

53.08 –     DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLERDEN İPLİKLER; KAĞIT İPLİKLERİ.
5308.10 –    Hindistan cevizi ipliği (koko)
5308.20 –    Kendir ipliği
5308.90 –    Diğerleri
 
(A)  Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplikler.
Bu grup, 53.02 pozisyonuna dahil kendir liflerinin, 53.05 pozisyonundaki dokumaya elverişli bitkisel liflerin veya XI. Bölümde sınıflandırılmayan bitkisel liflerin (özellikle 14. Fasıla dahil olanlar, örneğin; kapok veya istle) bükülmesiyle elde edilen (tek kat veya çok kat bükülü iplikler olsun olmasın) iplikleri kapsar.
Bununla beraber, bunların sicim, kordon, ip veya halat tarifine uyacak şekilde olanları (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (2) kısmına bakınız) 56.07 pozisyonunda sınıflandırılır.
Kendir iplikleri, dikiş ipliği (örneğin; ayakkabı ya da deri eşya üretiminde) veya dokumada kullanılır.

 1. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (B) (1) kısmında gösterildiği gibi işlenmiş veya perakende satış için hazırlanmış olsun olmasın kendir iplikleri bu grupta sınıflandırılır.

Bu gruptaki iplikler dahil, herhangi bir oranda metal ipliklerle birleştirilmiş metalize edilmiş iplikler bu pozisyon haricindedir (56.05 pozisyonu).
 
(B)  Kağıt iplikleri.
Bu grup, kağıttan imal edilen tek katlı veya çok katlı bükülü olsun olmasın, iplikleri içine alır. Bunlar, perakende satış için hazırlanmış veya sicim, kordon, ip veya halat şeklinde olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılır (fakat örülmüş ip, kordon ve halat bu pozisyon dışında kalır).
İplikler, XI. Bölümün Genel Açıklama Notunun (I) (B) (1) kısmında gösterildiği gibi işlem görmüş olsun olmasın bu grupta yer alır.
Bu pozisyonda yer alan tek katlı iplikler, nemlendirilmiş ve bazen üzeri sıvanmış kağıt şeritlerinin uzunlamasına bükülmesi veya sarılması suretiyle; çok katlı iplikler (rötor veya kablo iplikler) ise iki veya daha fazla tek katlı ipliklerin katlanması ile elde edilir.
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Uzunlamasına bir veya bir kaç kere katlanmış kağıt şeritler (Fasıl 48).
 • Metal telle eğrilmiş veya herhangi bir işlemle metalle kaplanmış kağıt iplikleri (05 pozisyonu).
 • Basit şekilde metalle takviye edilmiş kağıt iplikleri ve kağıt ipliklerden örülmüş ip, kordon ve halatlar (07 pozisyonu).

53.09 –      KETENDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT.
–   Ağırlık itibariyle % 85 veya daha fazla keten içerenler
5309.11 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5309.19 —     Diğerleri
–   Ağırlık itibariyle % 85’den az keten içerenler
5309.21 —     Ağartılmamış veya ağartılmış
5309.29 —     Diğerleri
Bu pozisyon, keten ipliğinden imal olunan (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (C) kısmında tanımlandığı gibi) dokunmuş mensucatı kapsar.
Bu mensucatlar, ince iç çamaşırlarında ve giyim eşyasında, yatak çarşaflarında, sofra ve masa örtülerinde, vb. kullanılır.
Keten mensucat, aynı zamanda şilte vb. yüzlerinde, torbalarda, vagon ve mavna örtülerinde, yelken bezleri, vb. imalinde de kullanılır.
Perakende olarak satılacak hale getirilmiş veya tıbbi madde ihtiva eden bandajlar bu pozisyon haricinde kalır (30.05 pozisyonu).
 
53.10 –     53.03 POZİSYONUNDAKİ JÜTTEN VEYA DİĞER BİTKİ İÇ KABUKLARININ DOKUMAYA ELVERİŞLİ LİFLERİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT.
5310.10 –    Ağartılmamış
5310.90 –    Diğerleri
Bu pozisyon, 53.03 pozisyonunda yer alan diğer bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli liflerinden veya jüt ipliklerinden yapılan dokunmuş mensucatı (XI. Bölümün Genel Açıklama Notunun (I) (C) kısmında belirtildiği gibi) kapsar.
Bu mensucat, çuval ve diğer ambalajların imalinde, döşemelik muşamba yapımına esas mensucat olarak, döşemelerin astarlarında, vb. kullanılır.
 
53.11 –     DOKUMAYA ELVERİŞLİ DİĞER BİTKİSEL LİFLERDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT; KAĞIT İPLİĞİNDEN DOKUNMUŞ MENSUCAT.
Bu pozisyon, 53.08 pozisyonunda yer alan ipliklerden imal olunan (XI. Bölümün Genel Açıklama Notlarının (I) (C) kısmında belirtildiği gibi) dokunmuş mensucatı kapsar.
Bu mensucat genellikle ambalaj işlerinde, yelken bezi, vagon ve mavna örtülerinde, çuval yapımında, masa örtüsü, paspas, döşemelik muşamba yapımına esas mensucat olarak vb. kullanılır.
Bu pozisyon, şerit halindeki kağıtların örülmesinden meydana gelen dokunmuş mensucatı kapsamaz (46.01 pozisyonu).

Başa dön tuşu