Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 46 – Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamüller; sepetçi ve hasırcı eşyası

FASIL 46

HASIRDAN, SAZDAN VEYA ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ DİĞER MADDELERDEN MAMULLER; SEPETÇİ VE HASIRCI EŞYASI

Fasıl Notları.
1.-   Bu Fasılda “örülmeye elverişli madde” tabirinden, örülmeye, birbirine geçmeye ve benzeri işlemlere uygun durumdaki veya şekildeki maddeler anlaşılır; bu tabir hasır, söğüt veya sepetçi söğüdü sürgünleri, bambuları, benekli hint kamışını, saz saplarını, kamışları, ağaç şeritlerini, bitkisel maddelerden şeritleri (ağaç kabuğu şeritleri, dar yapraklar, rafya veya yayvan yapraklardan kesilen şeritler gibi) iplik haline getirilmemiş dokumaya elverişli tabii lifleri, plastikten monofilament ve şerit ve benzerlerini ve kağıttan şeritleri kapsar, fakat deriden veya terkip yoluyla elde edilen deriden veya keçeden veya dokunmamış mensucattan şeritleri, insan saçını, at kılını, dokumaya elverişli fitil veya iplikleri veya Fasıl 54 de yer alan monofilamentleri, şeritleri ve benzerlerini kapsamaz.
2.-   Bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz:

 • 14 pozisyonundaki duvar kaplamaları;
 • Sicim, kordon, ipler veya halatlar (örülmüş olsun olmasın) (56.07 pozisyonu);
 • veya 65. Fasıllardaki ayakkabılar veya başlıklar ve bunların aksamı;
 • Sepetçi eşyasından nakil vasıtaları ve karoseri gövdeleri (Fasıl 87); veya
 • Fasıldaki eşya (mobilya, lamba veya aydınlatma cihazları gibi).

3.-   46.01 pozisyonu anlamında, “birbirine paralel şekilde birleştirilmiş örülmeye elverişli maddeler, örülmeye elverişli maddelerden örgüler ve benzeri eşya” tabirinden, yan yana getirilmiş ve birbirine paralel teller halinde birleştirilmiş levha halindeki örülmeye elverişli maddeler, örülmeye elverişli maddelerden örgüler ve benzeri eşya anlaşılır (bağlayıcı maddeleri iplik haline getirilmiş dokumaya elverişli maddelerden olsun olmasın).
GENEL AÇIKLAMALAR
Liften mamul eşyaya ek olarak, 46.01 pozisyonunda yer alan yarı mamul ürünler ve örme, dokuma veya iplik haline getirilmemiş maddelerin bir araya getirilmesine yarayan benzeri usullerle elde edilen bazı eşya bu Fasılda (46.01 ve 46.02 pozisyonları) yer almakta olup özellikle aşağıdakileri kapsar:

 • Örme, birbirine geçirme veya benzeri işlemler için elverişli durumda ve şekilde olmaları kaydıyla, buğday sapı, sepetçi söğüdü, söğüt, bambular, sazlar, hint kamışları, kamışlar, yonga odunu (yani ince şeritler halindeki ağaç malzeme), diğer bitkisel maddelerden şeritler (örneğin, rafya, dar yapraklar veya muz ya da palmiye gibi ağaçların geniş yapraklarından kesilmiş şeritler) veya kabuklar.
 • Bükülmemiş, yani iplik haline getirilmemiş dokumaya elverişli tabii elyaf.
 • Fasıldaki plastik maddelerin monofilament, şerit ve benzeri şekillerde olanları (54. Fasılda yer alan enine kesiti 1 mm.’yi geçmeyen monofilamentler ile görünür genişliği 5 mm.’yi aşmayan şeritler ve benzerleri olan dokuma maddeleri hariç).
 • Kağıt şeritler (üzerleri plastik ile kaplanmış olanlar dahil).
 • Dokumaya elverişli özden oluşan, (iplik haline getirilmemiş lifler, şeritler vb.) üzeri plastik maddelerden şeritlerle sarılmış veya kaplanmış ya da kalınca bir tabaka halinde plastik maddelerle sıvanmış bulunan ve bu halleriyle gövdeyi oluşturan lif ve şerit vb. karakterini kaybetmiş olan maddeler.

Bu maddelerden bazıları, özellikle bitkisel ürünler, örme, birbirine geçirme ve benzeri işlemler için daha elverişli hale getirmek amacıyla (örneğin; yarma, çekme, soyma, vb. ile ya da mum, gliserin, vb ile emdirilme gibi) hazırlayıcı işlemlere tabi tutulabilirler.
Aşağıda yazılı olan maddeler, bu Fasıl anlamında örülmeye elverişli maddelerden sayılmazlar ve bunlardan mamul eşya veya ürünler bu Fasıl haricinde kalırlar:

 • At kılı (11 pozisyonu veya XI. Bölüm).
 • Enine kesiti 1 mm.’yi geçmeyen monofilamentler ile genişliği 5 mm.’den fazla olmamak kaydıyla (katlanmış, yassılaştırılmış, sıkıştırılmış ya da bürülmüş durumda) dokumaya elverişli bükülmüş veya sıkıştırılmış (suni saman ve benzerleri) halde olsun olmasın şerit veya yassılaştırılmış tüpler (uzunluğuna katlanmış şeritler ve yassılaştırılmış tüpler dahil) (Bölüm XI).

(iii)    Dokumaya elverişli fitiller (yukarıda (5) nolu paragrafta tanımlanan şekilde tamamen plastikle kaplı olduğu durumlar hariç) (Bölüm XI).
(iv)    Plastik emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış tekstil iplikleri (Bölüm XI).
(v)     Deri ve terkip yoluyla elde edilen deriden şeritler (genellikle Fasıl 41 veya 42) veya keçe ya da dokunmamış mensucattan şeritler (Bölüm XI) veya insan saçı (Fasıl 5, 59, 65 veya 67).
Ayrıca bu Fasıl aşağıda yazılı olanları kapsamaz:
(a)   Saraciye ve koşum takımları (42.01 pozisyonu).
(b)   44. Fasılda yer alan bambudan mamul eşya veya ürünler.
(c)   48.14 pozisyonunda yer alan duvar kaplamaları.

 • Sicim, kordon, ip veya halatlar, (örülmüş veya bükülmüş olsa dahi) (07 pozisyonu).
 • Bir yapıştırıcı vasıtasıyla birleştirilmiş atkısı olmayan çözgüden oluşan dar mensucat “boldük” (06 pozisyonu).
 • Fasılda yer alan ayakkabılar ve bunların aksamı.
 • Fasılda yer alan başlıklar veya bunların aksamı (şapka taslakları dahil).
 • Kamçılar (02 pozisyonu).

(ij)   Yapma çiçekler (67.02 pozisyonu).

 • Nakil vasıtaları için sepetçi eşyasından gövdeler, nakil vasıtaları (Fasıl 87).
 • Fasılda yer alan eşya (örneğin, mobilyalar, lambalar ve aydınlatma malzemeleri).
 • Fasılda yer alan eşya (örneğin, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri).
 • Süpürgeler ve fırçalar (03 pozisyonu) veya terzi mankenleri, vb. (96.18 pozisyonu).

 
46.01 –     ÖRGÜLER VE ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN BENZERİ EŞYA (ŞERİTLER HALİNDE BİRLEŞTİRİLMİŞ OLSUN OLMASIN); DÜZ DOKUNMUŞ VEYA BİRBİRİNE PARALEL HALE GETİRİLMİŞ ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELER, ÖRGÜLER VE ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN BENZERİ EŞYA (TAMAMLANMIŞ OLSUN OLMASIN) (HASIRLAR, PASPASLAR VE PARAVANLAR GİBİ).
– Bitkisel maddelerden hasırlar, paspaslar ve paravanlar
4601.21 — Bambudan olanlar
4601.22 — Hint kamışından olanlar
4601.29 — Diğerleri
– Diğerleri
4601.92 — Bambudan olanlar
4601.93 — Hint kamışından olanlar
4601.94 — Diğer bitkisel maddelerden olanlar
4601.99 — Diğerleri

 • Örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri ürünler (şeritler halinde birleştirilmiş osun olmasın).

Bu grup aşağıda yazılı olanları kapsar:
(1)   Örgüler. Bunlar, çözgü (warp) ve atkısı olmayan el veya makine yardımıyla birbirine geçirilmesi suretiyle uzunlamasına devam eden örülmeye elverişli madde tellerinden oluşur. Örgü tellerinin yapısını, rengini, kalınlığını ve sayılarını değiştirerek, birbirlerine geçirilmesi şekline göre farklı dekoratif desenler elde edilebilir.
Bu tür örgüler, yan yana konulup, dikilerek daha geniş şeritler halinde birleştirilebilirler.
(2)   Örgülere benzeyen ürünler. Aynı veya benzer yerlerde kullanılmakta olup, örgüden başka bir işlemle imal edildikleri halde, uzunlamasına sırım gibi, şerit vb. şekillerde de oluşturulurlar. Bunların kapsamına aşağıdaki ürünler girer:
(a)   İki veya daha çok iplik telinin birlikte bükülmesi, birbirine eklenmesi veya başka türlü birleştirilmesi ile meydana getirilen ürünler (46.02 pozisyonuna giren dekoratif motifler hariç).
(b)   Ezilmemiş bitkisel maddelerin basitçe bükülmeleri ile meydana getirilen bir tür iplikten oluşan ürünler (ticarette “Çin ipi” olarak bilinen mamuller gibi).
 
Yukarıda sayılan ürünler çoğunlukla kadın şapkası imalatında kullanıldığı gibi bazı mobilyaların, ayakkabı, hasır, sepet ve diğer kapların yapımında da kullanılırlar.
Bu pozisyona giren eşyalar, ilave bir dekoratif özellik taşısın veya taşımasın, esas itibariyle, birleştirme veya takviye amaçlarına hizmet eden bükülmüş tekstil ipliklerini kapsarlar.
 
(B)  Düz dokunmuş veya birbirine paralel iplik telleri haline getirilmiş, örülmeye elverişli maddeler, örgüler ve örülmeye elverişli maddelerden benzeri eşya (Tamamlanmış olsun olmasın). (Hasırlar, paspaslar ve paravanlar gibi).
Bu gruba giren eşyalar, bu Fasılın Genel Açıklama Notunda tanımlanan örülmüş eşyadan elde edilebildikleri gibi, yukarıda A paragrafında tanımlanan örgülerden veya benzeri mamullerden de elde edilebilir.
Doğrudan örülmüş maddelerden elde edilen eşyalar, genellikle çözgü ve atkı şeklinde beraber dokuma şeritlerden hasıl olurlar ya da yan yana yerleştirilmiş ve birbirini izleyen paralel şeritleri tutan şeritler ya da ters birleştirilmiş iplikler tarafından tabaka şeklindeki pozisyonlarda elde edilirler.
Örülmüş eşyalar, tamamen örgü maddelerinden veya örgü maddelerinden oluşan bir çözgü (warp) ve tekstil ipliğinden oluşan bir atkıdan (weft) veya bunun aksi şekilde meydana gelmiş olabilirler, yeter ki, tekstil ipliğinin (renk üzerine etkili olmasından ayrı olarak) tek fonksiyonu örgü maddelerini birleştirmek olsun.
Benzer şekilde, örgü maddelerinin paralel şeritler halinde birleştirilmesi ile imal edilen eşyalarda, birleştirici madde bir örgü maddesi, tekstil ipliği veya başka bir madde olabilir.
Birbirine bağlamak veya örmek suretiyle yapılan benzer işlemler aynı zamanda yukarıda Bölüm A’ da tanımlanan örgü maddelerinden olan benzer eşyalardan veya örgülerden levha şeklinde eşyalar yapmak için de kullanılabilir.
Bu gruba giren dokumaya elverişli mensucat veya kağıt ile desteklenmiş, astarlanmış veya takviye edilmiş halde bulunabilen eşyalar aşağıdakileri içine alır:

 • Rafya, hintkamışı (rattan) ve benzeri maddeler gibi yarı mamuller ve kadın şapkacılığında, döşemecilikte vs. kullanılan sarma (lapping) veya şeritler halindeki parçalar olarak yapılmış daha ince mamuller.
 • Bazı mamul eşyalar, örneğin:
 • Örgü maddelerini paralel şeritler halinde, diğer örgü maddeleri, sicim, kordon, vb. ile birleştirerek veya örerek yapılan, özellikle Çin (veya Hint) hasırı ya da hasır işi denilen (dikdörtgen veya diğer şekillerde) hasırlar da dahil, hasır ve hasır işi (yer örtüleri gibi).
 • Bahçecilikte kullanılan saman hasırı gibi kaba hasırlar.
 • Söğüt ve sepetçi söğüdünden yapılanlara benzer elekler veya paneller, paralel dizilip, metal tellerle düzenli aralıklarda birleştirilip, sıkıştırılmış (buğday sapı, kamış vb. gibi) örgü maddelerinden meydana gelen inşaat panoları. Bu inşaat panolarının bütün yüzeyleri ve kenarları kraft kartonu ile kaplanmış olabilir.

İplerden veya dokunmuş mensucattan bir tabana sahip, Hindistan cevizi lifinden veya sisal lifinden ya da benzerlerinden yapılmış hasır ve paspaslar bu pozisyon haricindedir (Fasıl 57).
46.02 –     SEPETÇİ EŞYASI (ÖRÜLMEYE ELVERİŞLİ MADDELERDEN DOĞRUDAN DOĞRUYA ŞEKİL VERİLEREK ELDE EDİLMİŞ VEYA 46.01 POZİSYONUNDAKİ EŞYADAN YAPILMIŞ); LUFFADAN YAPILMIŞ EŞYA
– Bitkisel maddelerden olanlar
4602.11 — Bambudan olanlar
4602.12 — Hint kamışından olanlar
4602.19 — Diğerleri
4602.90 –  Diğerleri
Bu Fasıla ait Genel Açıklama Notlarında belirtilen istisnalar saklı kalmak üzere, bu pozisyon aşağıdakileri kapsar:

 • Doğrudan doğruya örgü maddelerinden yapılan eşya;

(ii)     46.01 pozisyonuna giren halihazırda birleştirilmiş haldeki ürünlerden, yani örgülerden veya benzeri ürünlerden ya da paralel şeritler halinde birleştirilmiş ürünlerden veya levhalar halinde dokunmuş ürünlerden yapılan eşya.
Bununla birlikte, bu pozisyon, 46.01 pozisyonuna giren tamamlanmış eşyayı, yani paralel şeritler halinde birbirleriyle birleştirilmiş veya düz dokunmuş halde imal edilen eşyanın özelliklerine sahip olan levhalar şeklindeki eşyayı (hasırlar, hasır işleri ve elekler gibi), örgü maddelerini, örgüler ve örgü maddelerine benzer ürünleri kapsamaz: 46.01 pozisyonuna ait Açıklama Notunun (B) (2) paragrafına bakınız; ve
(iii)    Luffadan mamul eşya (astarlanmış olsun olmasın) (eldivenler, tamponlar, vb.).
 
Aşağıda yazılı olanlar bu tür eşyaya örnek olarak verilebilir:

  • Halkalar veya askıları takılmış olsun olmasın sepetler, küfeler, kapaklı sepetler ve her türlü sepet işi kaplar (balık sepetleri ve meyve sepetleri dahil).
  • Yonga odunun birbirine geçirilmesi suretiyle yapılan benzeri sepet ve kutular. Ancak birbirine geçirilmemiş yonga odundan mamul talaş sepetleri bu pozisyon haricinde kalır (15 pozisyonu).
  • Seyahat çantaları ve valizler.
  • El çantaları, alışveriş çantaları ve benzerleri.
  • İstakoz kapları ve benzeri eşya; kuş kafesleri ve arı kovanları.
  • Tepsiler, şişe tutacakları, halı dövücüleri, sofra takımları, mutfak takımları ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya.
  • 02 pozisyonundakiler hariç olmak üzere, kadın şapkacılığına mahsus motifler ve diğer süs eşyası.
  • Şişeler için buğday sapından yapılmış mahfazalar. Bunlar, çoğunlukla kabaca paralel şekilde dizilip bir ip veya sicim ile birbirine tutturulmuş, kaba buğday sapı ve benzeri maddelerden yapılmış olup içi boş koni şeklindedirler.
  • Uzun örgülerin kareler, daireler, vb. halinde bir araya getirilmesi ve sicimle birleştirilmesi suretiyle yapılan hasırlar.
Başa dön tuşu