Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi

FASIL 13 – Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

FASIL 13

LAK; SAKIZ, REÇİNE VE DİĞER BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR

Fasıl Notu.

 • 02 pozisyonu, diğerleri meyanında, meyan kökü hülasası, pire otu hülasası, şerbetçi otu hülasası, sabır bitkisi hülasası ve afyon hülasasını da kapsar.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyona dahil değildir:

 • Ağırlık itibariyle %10’dan fazla sakkaroz içeren veya şekerleme mamulleri olarak hazırlanmış olan meyan kökü hülasası (17.04 pozisyonu);
 • Malt hülasası (19.01 pozisyonu);
 • Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasaları (21.01 pozisyonu);
 • Alkollü içecek yapımında kullanılan bitkisel özsu ve hülasalar (Fasıl 22 );
 • Camphor, glisirhizin veya 29.14 ya da 29.38 pozisyonlarında yer alan diğer ürünler;
 • Ağırlık itibariyle en az %50 alkaloid içeren haşhaş samanı konsantreleri (29.39 pozisyonu);
 • 03 veya 30.04 pozisyonlarındaki ilaçlar veya kan gruplarının belirlenmesinde kullanılan reaktifler (30.06 pozisyonu);
 • Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar (32.01 veya 32.03 pozisyonları); veya

(ij)   Uçucu yağlar (katı veya sıvı halde) rezinoitler, yağ reçinesi hülasası, uçucu yağların sulu damıtıkları veya sulu çözeltileri veya içecek imalinde kullanılan türdeki kokulu maddeler esaslı müstahzarlar (Fasıl 33); veya
(k)    Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayul, çiklet ve benzeri tabii sakızlar (40.01 pozisyonu);
 
13.01 –     LAK; TABİİ SAKIZLAR, REÇİNELER, SAKIZ REÇİNELER VE YAĞ REÇİNELER (PELESENKLER GİBİ).
1301.20 – Arap zamkı
1301.90 – Diğerleri
Lak, kırmızböceği ve kermes ile aynı familyaya mensup bir böcek tarafından bazı tropik ağaç türleri üzerinde oluşturulan reçineli bir maddedir.
En önemli ticari çeşitleri aşağıda belirtilmiştir:

 • Çubuk lak, çoğu kez çubuklardan ibaret olup, bu çubuklar üzerinde lak, az veya çok kalın bir tabaka halinde yer almaktadır; koyu kırmızı renkli olup, en renkli lak çeşididir.
 • Dane lak, dalların üzerinden sıyrıldıktan sonra ezilerek elde edilen lak olup yıkanınca rengi kısmen kaybolur.
 • Pul lak (Shellac), tabaka, plak, veya dilim – lak olarak da bilinmekte olup, sakızın saflaştırılmasına yol açan eritme ve süzme yoluyla suretiyle elde edilir. İnce, saydam pul şeklini alır, kehribar veya kırmızımsı renkte olur. Buna benzer, fakat disk şeklinde olan bir ürün de “düğme lak” olarak bilinmektedir.

Pul lak, vernik yapımında, elektrik sanayinde ve mühürleme mumu üretiminde çok kullanılmaktadır.

 • Artık lak (veya garnet lak), pul lakın yapımından arta kalan bakiyeden elde edilmektedir.

Lakın rengi giderilebilir veya beyazlaştırılabilir ve böylece bükülmüş çile şekline konulabilir.
 
Hava ile temas edince dayanıklı bir tabaka teşkil ederek sertleşen bazı Doğu ağaçlarının özsuyu (“Japon lakı”, “Çin lakı”, vb. olarak bilinen) hariçtir (13.02 pozisyonu).
 

 • Tabii sakızlar, reçineler, sakız-reçineler ve yağ reçineler.

Tabii sakızlar, reçineler, sakız-reçineler, yağ reçineler ve pelesenkler, hava ile temas ettiklerinde katılaşabilen bitkisel salgılardır. Bu terimler genelde bir ayrım gözetmeden kullanılırlar. Bu ürünler, aşağıdaki belirgin özelliklere sahiptir:
 

 • Hakiki sakızlar, kokusuz, tatsız ve suda yapışkan bir madde oluşturarak az çok çözünürler. Erimeden ve koku çıkarmadan yanarlar.
 • Reçineler, suda çözünmezler, hafif kokuludurlar, elektriği zayıf iletirler ve negatif bir elektrik yükü alırlar. Isı uygulanınca yumuşar ve az çok tamamen erirler ve ateşte de dumanlı bir alevle ve tipik kokuyla yanarlar.
 • Sakız-reçineler, isminden de anlaşılacağı gibi, değişen nispetlerde sakız ve reçinenin tabii karışımıdır ve bu nedenle suda kısmen çözünürler; genellikle etkili ve tipik koku ve tattadırlar.
 • Yağ reçineleri, ekseri uçucu ve reçineli bileşiklerden oluşmaktadır. Pelesenk, yüksek miktarda benzoik ve sinamik madde içermesi ile karakterize edilir.

Başlıca ürünler:

 • Arap zamkı (çeşitli akasyalardan) (keza, bazen Nil zamkı, Aden zamkı, Senegal zamkı adlarıyla da anılmaktadır); kitre zamkı (Astragalus‘un bazı çeşitlerinden elde edilmektedir); Basra zamkı; Anacardium (baladur ceviz ağacı sakızı); Hint zamkı Rosaceae‘nın muhtelif türlerinden (örneğin; vişne, erik, kayısı, şeftali veya badem ağaçları gibi) elde edilen “indigenous” (yerli) diye anılan bazı zamklar.
 • Çam (turpentine dahil), köknar ve diğer kozalaklı ağaçlardan (ham veya rafine) elde edilen taze yağ reçineleri (sıvı). Bu ağaçların kesik yerinde kuruyan ve bitki artıklarını da içeren kozalak reçineleri (galipot, vb.).
 • Kopal denilen reçineler (Hint, Brezilya, Kongo vb. reçineleri), fosil kopal reçineleri dahil; kauri reçinesi; damar; mastika; lami; sandarak; kardeş kanı;
 • Gamboga zamkı; amonyak zamkı; asafoetida; mahmude otu zamkı; sütleğen zamkı; galbanu; çaveşir otu; günlük; mür; akoroid zamkı; guaiacum.
 • Benzoin sakızı; kara günlük (katı veya sıvı); tolu pelesenki; Peru pelesenki; Kanada pelesenki; copaiba pelesenki; Mekke pelesenki; thapsia.
 • Kenevir bitkisinden elde edilen kenevir reçine (ham veya saflaştırılmış).(Kenevir reçine narkotik bir maddedir – 29. Faslın sonundaki listeye bakınız).

Bu pozisyonda yer alan tabii sakızlar, reçineler, sakız-reçineler, yağ reçineler, ham, yıkanmış, saflaştırılmış, beyazlatılmış, ezilmiş veya toz haline getirilmiş olabilir. Bununla beraber, eğer bu maddeler basınçlı suyla, mineral asitlerle veya ısıyla işleme tabi tutulmuşsa bu pozisyon dışında kalırlar; örneğin; basınç altında suyla muamele edilerek suda çözülebilir hale getirilmiş sakızlar ve sakız-reçineler (13.02 pozisyonu), sülfürik asitle muamele edilerek çözülebilir hale getirilmiş sakızlar (35.06 pozisyonu), ve kuruyan yağlarda çözülebilir hale getirebilmek için ısı işlemine tabi tutulan reçineler (38.06 pozisyonu).
Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Amber (25.30 pozisyonu)
 • Doğal pelesenk içeren ilaçlar ve pelesenk olarak bilinen çeşitli türde hazırlanan ilaçlar (30.03 veya04 pozisyonu).
 • Laktan çıkarılan, boyar madde olan lak-boya (32.03 pozisyonu).
 • Bu pozisyondaki maddelerden çıkartılan rezinoidler ve yağ reçine hülasası (33.01 pozisyonu).
 • Tall oil (bazen “sıvı kolofan” olarak da bilinir) (38.03 pozisyonu).
 • Terabantin esansı (38.05 pozisyonu).
 • Kolofanlar, reçine asitleri, kolofan esansı ve kolofan yağları, resinatlar, kolofan zifti, biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri kolofan esaslı müstahzarlar (Fasıl 38).

  
13.02 –     BİTKİSEL ÖZSU VE HÜLASALAR; PEKTİK MADDELER, PEKTİNATLAR VE PEKTATLAR; AGAR – AGAR, BİTKİSEL ÜRÜNLERDEN ELDE EDİLEN DİĞER YAPIŞKAN VE KIVAM VERİCİ MADDELER (TADİL EDİLMİŞ OLSUN OLMASIN).
– Bitkisel özsu ve hülasalar
1302.11 — Afyon
1302.12 — Meyan kökünden elde edilenler
1302.13 — Şerbetçi otundan elde edilenler
1302.14 – – Efedra (Ephedra) bitkisinden elde edilenler
1302.19 — Diğerleri
1302.20 – Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar

 • Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)

1302.31 — Agar-agar
1302.32 — Keçiboynuzundan, keçiboynuzu tohumlarından ve siyam baklası tohumlarından elde edilen yapışkan sıvılar ve kıvam verici maddeler (tadil edilmiş olsun olmasın)
1302.39 — Diğerleri

 • Bitkisel özsu ve hülasalar.

Bu pozisyon, Tarifenin daha özel pozisyonlarında belirtilmemiş veya yer almamış olmak şartıyla, bitkisel özsu ve hülasaları (daha çok tabii sızma veya yarma suretiyle elde edilen veya çözücü maddeler yardımıyla çıkartılan bitkisel ürünler) kapsar (bu Açıklayıcı Notun (A) kısmının sonundaki istisnalar listesine bakınız).
Bu bitkisel özsu ve hülasaları, uçucu koku bileşiklerinden ayrı olarak, diğer bitkisel unsurları (ör: klorofil, tanenler, acımtırak maddeler, karbonhidratlar ve diğer ayırıcı maddeler) daha yüksek oranda ihtiva etmeleri nedeniyle 33.01 pozisyonunda yer alan uçucu yağlar, rezinoitler ve yağ reçinelerin hülasasından ayrılmaktadırlar.
Aşağıda belirtilen özsu ve hülasalar bu pozisyonda sınıflandırılırlar:

 • Afyon, olgunlaşmamış haşhaş (Papaver somniferum) kapsüllerinin kurutulmuş özsuyu olup saplarından veya tohum zarflarından kesme veya çıkarma suretiyle elde edilir. Genellikle değişen büyüklük ve şekildeki top veya kek görünüşündedir.

Ancak, ağırlık itibariyle en az %50 alkaloid içeren haşhaş samanı konsantreleri bu pozisyon haricindedir (bu Fasılın 1 nolu notunun (f) bendine bakınız).

 • Meyan kökü hülasası, Leguminosae familyasının bir bitkisinin (Glycyrrhiza glabra) kuru köklerinden basınçlı sıcak su altında çıkarılır ve sonra yoğunlaştırılır. Sıvı, blok, kek, çubuk, dilim veya toz halinde olabilir. Ağırlık bakımından %10’dan çok sakkaroz içeren veya şeker muhtevası ne olursa olsun şekerleme olarak bulundurulan (yani hazırlanan) meyan kökü hülasası hariçtir (04 pozisyonuna bakınız).
 • Şerbetçi otu hülasası.
 • Pire otu hülasası, genellikle muhtelif pire otu çeşitlerinin (örn; Chrysanthemum inerariaefolium) çiçeklerinden normal hekzan veya “petrol eteri” gibi organik çözücüler vasıyasıyla çıkarılır.
 • Rotenon içeren bitkilerin köklerinin hülasaları (derris, cubé, timbo, barbasca, vb.).
 • Kenevir cinsi herhangi bir bitkinin hülasaları ve eriyikleri.

Kenevir reçinesi ham veya saf olsa da bu pozisyon haricindedir (13.01 pozisyonu).

 • Ginseng hülasası, su veya alkol ile çıkarılır, (perakende satışa hazır vaziyette olsun olmasın).

Diğer katkı maddeleriyle (laktoz veya glukoz gibi) ginseng hülasası karışımları ginseng “çayı” veya içeceği yapımında kullanılmakta olup bunlar bu pozisyon haricindedir (21.06 pozisyonu). 

 • Sarı sabır bitkisi (aloe), tadı çok acı, koyu bir özsu olup aynı adlı bitkinin (Liliaceae familyası) bir çok çeşidinden elde edilir.
 • Podofilin, Podophyllum peltatum bitkisinin kuru rizomlarından alkol ile çıkartılan reçinemsi bir maddedir.
 • Kurare hülasası, Strychnos familyasından muhtelif bitkilerin yaprak ve kabuklarından çıkartılan sulu bir hülasadır.
 • Acı ağaç hülasası, Güney Amerika’da yetişen aynı adlı (Simaroubaceae familyası) çalının odunundan elde edilir.

Quassin ise, acı ağaç (Quassia amara) odununun başlıca acılı hülasası olup 29.32 pozisyonunda yer alan heterosiklik bir bileşiktir.

 • Diğer tıbbi hülasalar, örneğin güzel avrat otu, kızılağaç, cehri, sarımsak, sarı jensiyon, calapa, kınakına, ravent, saparna, demirhindi, kedi otu, çam tomurcukları, koka, karpuz, erkek eğrelti otu, güvercin ağacı, ban otu, çavdar mahmuzu hülasaları gibi.
 • Manna, (kudret helvası) bazı dişbudak ağacı çeşitlerinin kesilmesiyle elde edilen katı halde, tatlı bir özsudur.
 • Ökse otu macunu, ökse meyvesi veya dikenli hurmadan çıkartılan yapışkan ve lif görünüşlü, yeşilimtırak bir maddedir.
 • Sinameki pulpundan elde edilen sulu hülasa. Ancak, sinameki tohumları ve sinameki pulpu bu pozisyon (12.11 pozisyonu).
 • Kino sakızı, debagatte ve tıpta kullanılan ve bazı tropik ağaçlardan elde edilen koyu özsudur.
 • Japon (veya Çin) verniği (tabii vernik), Uzak Doğu’da yetişen rhus (urushi) olarak bilinen (Rhus vernicifera gibi) bazı çalı türlerinden çizilerek elde edilen özsudur. Muhtelif eşyaları (tepsiler, sandıklar, vb.) kaplamakta veya dekore etmekte kullanılır.
 • Papaw suyu, kurutulmuş olsun veya olmasın, fakat papain enzimi olarak saflaştırılmamış (aglomere edilmiş lateks kürecikleri mikroskopla incelemede hala görülebilir). Papain bu pozisyon haricindedir (35.07 pozisyonu).
 • Cola (kola) hülasası, kola danelerinden (muhtelif Cola türlerinin tohumları, örneğin, Cola nitida) elde edilir ve esas olarak belirli içeceklerin yapımında kullanılır).
 • Amerikan baladur ağacı cevizi hülasası. Bununla beraber bu cevizin sıvı polimeri bu pozisyon (genellikle 39.11 pozisyonu).
 • Vanilya oleorezinleri. (Bazen yanlışlıkla vanilya rezinoidi veya vanilya ekstraktı olarak bilinir.

Özsular, çoğunlukla koyulaştırılmış veya katılaştırılmış durumdadırlar. Hülasalar ise sıvı, hamur veya katı şekilde olabilirler. ²Eriyikler², hülasaları elde etmek için kullanılan alkolün içinde erimiş halde olan hülasalardır; ²sıvı hülasalar² diye adlandırılanlar, örneğin, alkolde, gliserolde veya mineral yağda hülasa solüsyonlarıdırlar. Eriyikler ve sıvı hülasalar genellikle standardize edilmişlerdir (örn; %2, %20 veya %25 standart pire otu içeren ticari vasıflı üretim için mineral yağ ilave edilerek standart hale getirilebilen pire otu hülasası). Katı hülasalar, çözücüyü buharlaştırarak elde edilmektedir. Bazen, kolaylıkla toz haline dönüştürebilmek için (örn; güzel avrat otu hülasasına toz halindeki Arap zamkı ilave edilir) veya standart etkinlikteki madde elde edilmesi için  (örn; bilinen oranda morfin içeren bir ürün elde etmek için afyonun içerisine muayyen miktarda nişasta eklenir) bazı hülasalara etkisiz (inert) maddeler ilave edilir. Bu maddelerin eklenmesi, bu katı hülasaların sınıflandırılmalarını etkilemez.
Hülasalar basit veya bileşik olabilir. Basit hülasalar, sadece bir bitki çeşidinin işlenmesiyle elde edilir. Bileşik hülasalar, basit hülasaların karıştırılmasıyla veya farklı bitki çeşitlerinin karışımının işleme tabi tutulmasıyla elde edilir. Bu nedenle, bileşik hülasalar (alkol eriyiğinde veya başka formda olsun) bir kaç bitki çeşidinin terkibini içerirler; bunlar, bileşik jalap hülasası, bileşik sabır bitkisi hülasası, bileşik kınakına hülasası, vb. içine alır.
Bu pozisyonda yer alan bitkisel özsu ve hülasalar genellikle birçok mamul ürün için hammaddedirler. Bunlar, diğer maddelerin katılması nedeniyle gıda müstahzarları, ilaç, vb. özellikleri kazandıkları zaman bu pozisyon haricindedir.
Uluslararası narkotik maddeler olarak mütalaa edilen bu pozisyondaki bazı ürünler, 29. Fasıl sonundaki listede gösterilmiştir.
Hariç tutulan müstahzarlara örnekler:

 • Bitkisel hülasaları içeren aromalandırılmış şuruplar (21.06 pozisyonu).
 • İçecek yapımında kullanılan müstahzarlar. Bunlar, bu pozisyondaki bitki hülasaları ile laktik asit, tartarik asit, sitrik asit, fosforik asit, koruyucu maddeler, köpük yapıcı maddeler, meyve suları ve bazen de uçucu yağlar katılmak suretiyle elde edilir. Bu şekilde elde edilen müstahzarlar genellikle 06 veya 33.02 pozisyonunda sınıflandırılır.
 • Tıbbi müstahzarlar (bunlardan bazıları “eriyikler” olarak bilinmektedir), bitkisel hülasaların diğer ürünlerle karışımından oluşmaktadır (örn; kırmızı biber hülasası, terebantin esansı, kâfur ve metil salisilat karışımından oluşan veya afyon eriyiği, anason yağı, kâfur ve benzoik asit karışımından oluşan müstahzarlar) (30.03 veya04 pozisyonu).
 • Pyrethrin muhtevası %2’den az olacak şekilde çeşitli miktarlarda mineral yağ eklenerek veya sinerjist gibi (örn; piperonil bütoksit) diğer maddeler ilave edilerek seyreltilen pire otu hülasası içeren böcek öldürücülerin imalinde kullanılan ara ürünler (38.08 pozisyonu).

Aynı zamanda, tedavi etme veya koruma amaçlarıyla karıştırılan veya birleştirilen (başka madde katılmaksızın) bitkisel hülasalar bu pozisyon haricindedir. Böyle karışımlar ve bitki karışımlarının işlemden geçirilmesiyle yapılan benzer tıbbi bileşik hülasalar, 30.03 veya 30.04 pozisyonunda sınıflandırılmışlardır. 30.04 pozisyonu, aynı zamanda, tedavi veya koruma amaçları için ölçülü dozlarda veya paketlenmiş olarak perakende satışa sunulmuş basit bitkisel hülasaları (standart hale getirilmiş olsun, olmasın ya da bir çözücüyle çözülmüş durumda olsun olmasın) içermektedir.
Uçucu yağlar, reçineler ve çıkarılmış yağ reçineleri bu pozisyon haricindedir. (33.01 pozisyonu). Uçucu yağlar (aynı zamanda çözücü ekstraksiyonu yoluyla da elde edilebilirler), bu pozisyonda sınıflandırılan hülasalardan, esas olarak uçucu kokulu maddelerden oluşması ile ayrılırlar. Rezinoidler, bu pozisyonda sınıflandırılan hülasalardan, kurutulmuş doğal hücresel yapıda olmayan bitki ve hayvan reçine maddelerinin organik çözücüler ve süper kritik sıvılarla (ör; basınç altındaki karbondioksit gazı) elde edilmesiyle ayrılır.      
Çıkarılmış yağ reçineleri, bu pozisyonda sınıflandırılan hülasalardan;

 • doğal hücresel yapıdaki ham bitkilerden (hemen hemen her zaman, baharatlı veya aromatik bitkiler) ya organik çözücü çıkarılması ya da süper kritik sıvı çıkarılması yoluyla elde edilmesi ve
 • uçucu, hoş kokulu olanları, uçucu olmayan aroma maddeleri ile beraber içermesi (bu baharatlı veya aromatik bitkilerin karakteristik koku ve aromasını belirler) sebebiyle ayrılır.

Ayrıca, Tarifenin daha özel pozisyonlarında sınıflandırılmış olan aşağıda belirtilen bitkisel hülasalar bu pozisyon haricindedir:

 • Tabii sakızlar, reçineler, sakız-reçineler ve yağ reçineler (13.01 pozisyonu).
 • Malt hülasası(19.01 pozisyonu).
 • Kahve, çay ve Paraguay çayı hülasaları (21.01 pozisyonu).
 • Alkollü içkilere katılan bitkisel özsu ve hülasalar (Fasıl 22).
 • Tütün hülasaları (24.03 pozisyonu).
 • Kafur (29.14 pozisyonu) ve glisirhizin ve glisirizatlar (29.38 pozisyonu).
 • Kan gruplarının tayinine mahsus reaktifler olarak kullanılan hülasalar (30.06 pozisyonu).
 • Debagatte kullanılan hülasalar (32.01 pozisyonu).

(ij)      Boyacılıkta kullanılan hülasalar (32.03 pozisyonu).
(k)      Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayule, çıkıl (chicle) ve benzeri tabii sakızlar (40.01 pozisyonu). 

 • Pektik maddeler, pektinatlar ve pektatlar.

Pektik maddeler (genellikle ticarette “pektinler” olarak bilinmektedirler) temel yapısı poligalakturonik asitlerden oluşan polisakkaritlerdir. Bunlar bitkilerin, özellikle meyve ve sebzelerin hücrelerinde bulunurlar ve ticari olarak elma, ayva, armut, turunçgiller, şeker pancarı, vb. artıklarından elde edilirler. Pektinler daha çok reçel ve diğer şekerlemelerin yapılmasında “kıvam verici” eleman olarak kullanılır. Pektik maddeler, sıvı veya toz halde bulunabilirler ve şeker (glukoz, sakkaroz, vb.) veya diğer ürünler (kullanılırken sabit aktivite temini için) katılmasıyla standart hale getirilmiş olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılırlar. Bunlar bazen de sodyum sitrat veya diğer tampon tuzlar içerirler.
Pektinatlar, pektinik asit (kısmen metoksillenmiş poligalakturonik asitler) tuzlarıdır ve pektatlar ise pektik asit tuzlarıdır (metoksile edilmemiş pektinik asitler). Pektinler gibi aynı yapıya ve kullanıma sahiptirler.

 • Bitkisel ürünlerden elde edilen agar – agar ve diğer yapışkan ve kıvam vericiler (tadil edilmiş olsun olmasın).

Bitkisel ürünlerden elde edilen yapışkan ve kıvam vericiler, soğuk suda şişen, sıcak suda çözünen ve soğuduğu zaman jelatinimsi ve homojen kütle halini alan ve genellikle tatsız olan  müstahzarlardır. Jelatine alternatif olarak gıda yapımında, kağıt veya mensucat süslemede, bazı sıvıları berraklaştırmada, bakteri kültürü için, ilaç sanayiinde ve kozmetiklerin imalinde kullanılmaktadır. Bunlar kimyasal işlemlerle (örn; esterleştirme, eterleştirme, boraks, asitler veya alkaliler ile işlem gibi) değiştirilebilirler.
Bu ürünler, şeker (glukoz, sakkaroz, vb.) veya diğer ürünler (kullanımda sabit bir aktivite temin etmek için) katılarak standart hale getirilmiş olsun olmasın bu pozisyonda sınıflandırılırlar.
En önemlileri şunlardır:
(1)   Agar – agar (veya agar), daha çok Hint ve Pasifik Okyanuslarında bulunan bazı deniz   alglerinden ekstrakte edilir ve asitlerle muamele edilerek jelatinimsi bir şekil kazandırılır. Toz, pul, kurutulmuş lifler biçimindedirler. Ticari olarak “gelose”, Japon bitkisel jelatini (veya yosun) veya Alga spinosa olarak bilinmektedir.
(2)  Keçiboynuzunun (Ceratonia siliqua) endosperm (besi-doku) unu veya guar tohumları (Cyamopsis psorolioides veya Cyamopsis tetragonoloba). Yapışkanlık özelliğini (viskozite, çözünürlük, vb.) artırmak veya stabilize etmek için kimyasal işlemlerle tadil edilmiş olsun olmasın bu unlar, bu pozisyonda yer alırlar.

 • Carrageenan, carrageen’den (İrlanda yosunu veya inci yosunu olarak da bilinir) çıkarılırlar ve genellikle lif iplikleri, pullar veya toz halinde olur. Bu pozisyon aynı zamanda carrageenan’ın kimyasal dönüşümüyle (örn; “sodyum carregeenate”) elde edilen yapışkan maddeleri de içine alır.
 • Kıvam arttırıcılar, basınçlı su ile veya diğer herhangi bir yöntemle suda çözünebilen hale getirilen sakızlardan veya sakız-reçinelerden elde edilmektedir.
 • Demirhindi tohumlarının (Tamarindus indica) cotyledon unu. Bu unlar, ısı veya kimyasal işlem ile değişmiş olsalar bile bu pozisyonda yer alırlar.

Aşağıda yazılı olanlar bu pozisyon haricindedir:

 • Ham veya kurutulmuş deniz yosunu ve diğer algler (genellikle,12 pozisyonu).
 • Aljinik asit ve aljinatlar (39.13 pozisyonu).
Başa dön tuşu