Ek Mali Yükümlülük (EMY)Gümrük Genelgeleri

Ek Mali Yükümlülük (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı :18723479-153.99        14.05.2019 / 44160769
Konu :Ek Mali Yükümlülük

Bakanlığımıza intikal ettirilen dilekçelerde, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi uyarınca gerçekleştirilen ithalat işlemleri ile muafiyet hükümleri içeren Kanun veya uluslararası anlaşmalar uyarınca gerçekleştirilen ithalat işlemlerinde tanınan muafiyetlerin 138 sayılı Demir Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar, 2018/11799 ve 2018/11973 sayılı Karar çerçevesinde uygulanan ek mali yükümlülüğü kapsayıp kapsamadığı hususunda tereddütlerin yaşandığı anlaşılmıştır.
Ek mali yükümlülüğün kapsamına ilişkin olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 25.07.2018 tarihli, 76319 sayılı ve 14.08.2018 tarihli, 82438 sayılı yazılarda özetle; ek mali yükümlülük uygulamasının gümrük vergisi niteliğinde değerlendirilmediği ifade edilmektedir.
Diğer taraftan, 07.07.2009 tarihli 27281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 5911 sayılı Kanunun birinci maddesi ile Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin 8 ve 9 uncu fıkraları aşağıda belirtildiği şekilde değiştirilmiştir.
“8. “Gümrük vergileri” deyimi, ilgili mevzuat uyarınca eşyaya uygulanan ithalat vergilerinin ya da ihracat vergilerinin tümünü;

  1. “İthalat vergileri” deyimi,

a) Eşyanın ithalinde ödenecek gümrük vergisi ile diğer eş etkili vergiler ve mali yükleri… ifade eder.”
Söz konusu düzenleme kapsamında, ithalat vergileri tanımına mali yükler ifadesi eklenmiş olup, buna istinaden “Ek Mali Yükümlülük” de gümrük vergileri kapsamında değerlendirilmektedir.
Bu çerçevede, Gümrük Kanununun 167 nci maddesinde, maddede sayılan hallerde serbest dolaşıma sokulacak eşyanın gümrük vergilerinden muaf tutulacağı hüküm altına alındığından, anılan madde kapsamında gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde ek mali yükümlülük tahsil edilmeyecektir.
Diğer taraftan, ilgili mevzuatta sadece gümrük vergisi muafiyetini içeren bir hüküm bulunması halinde, ek mali yükümlülüğün gümrük vergisi olarak değerlendirilemeyeceği hususu dikkate alındığında, ithal işlemlerinde ek mali yükümlülükten muafiyet uygulanmayacaktır.
Ancak, ilgili mevzuat hükümlerinde gümrük vergisi ile ithalde alınan diğer vergi ve resimlerden ya da gümrük vergilerinden muafiyet tanındığı belirtilmiş ise, bu kapsamda yapılan ithalat işlemleri ek mali yükümlülükten de muaf olacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a. Genel Müdür

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu