Yatırım Teşvik MevzuatıYönetmelikler

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği

20.08.2003-25205 Resmi Gazete

DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamına giren konularda uygulanacak usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

Madde 2 — Bu Yönetmelik, 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık:(Değişik ibare:RG-16/10/2020-31276) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünü,

c) Kanun: 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanununu

ç) Elektronik imza: (Ek:RG-1/6/2018-30438) Elektronik imza mevzuatında tanımlanan şekilde başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

d) Elektronik imza mevzuatı: (Ek:RG-1/6/2018-30438) 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile bu Kanuna istinaden yürürlüğe konulan diğer mevzuatı,

e) Elektronik sertifika hizmet sağlayıcıları: (Ek:RG-1/6/2018-30438) Elektronik imza mevzuatı uyarınca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirimini yapmış, elektronik sertifika, zaman damgası ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sağlayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerini,

f) Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi (E-TUYS): (Ek:RG-1/6/2018-30438) Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen web tabanlı uygulamayı,

g) Kullanıcı: (Ek:RG-1/6/2018-30438) 5/6/2003 tarihli ve 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamındaki şirket ve şubelerden istenecek bilgileri, E-TUYS aracılığıyla Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına Genel Müdürlüğe bildirmek üzere yetkilendirilmiş kişileri,

ğ) Nitelikli elektronik sertifika: (Ek:RG-1/6/2018-30438) 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 9 uncu maddesinde sayılan nitelikleri taşıyan elektronik sertifikayı,

h) Kayıtlı elektronik posta (KEP): (Ek:RG-16/10/2020-31276) Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini,

ı) Kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısı (KEPHS): (Ek:RG-16/10/2020-31276) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki yetkilendirme çerçevesinde KEP sistemi kurmak ve işletmek için kurulan anonim şirket ile başvuru yapması ve gerekli koşulları sağlaması hâlinde 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun hükümlerine göre elektronik ortamda tebligat yapmaya yetkili kılınmış idareyi,

i) KEP hesabı: (Ek:RG-16/10/2020-31276 ) Orijinal ileti gönderme ve alma ile KEP iletisi alma yeteneğine sahip KEP sisteminde oluşturulan elektronik posta hesabını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Bilgi İsteme

Kurum ve Kuruluşlardan Alınacak İstatistiki Bilgiler

Madde 4 — (Değişik ibare:RG-3/7/2012-28342) Bakanlık; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu, (Değişik ibare:RG-3/7/2012-28342) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Ticaret Sicil Memurlukları başta olmak üzere, ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapacağı Veri Paylaşım Protokolleri veya diğer usuller çerçevesinde doğrudan yabancı yatırımlara ilişkin bilgileri temin eder.

Bu çerçevede; ilgili Ticaret Sicil Memurlukları,

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin kuruluş aşamasında ilgililerce doldurulacak “Şirket ve Şube Kuruluş Bildirim Formu ve Dilekçesi”nin bir nüshasını,

b) Bu şirketlerin tescil ve ilana tabi her türlü ana sözleşme değişikliklerinin bir nüshasını,

c) Bu şirketlerce ilgili Ticaret Sicil Memurluğuna iletilen “Ortaklar Listesi” veya “Hazirun Cetveli”nin bir nüshasını,

(Değişik ibare:RG-3/7/2012-28342) Bakanlığa gönderirler.

Şirket ve Şubelerden İstenecek Bilgiler

Madde 5 — (Değişik:RG-1/6/2018-30438) a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler bu Yönetmeliğin dördüncü bölümünde belirtildiği şekilde kullanıcı yetkilendirme işlemleri için müracaat ederler ve belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde işlemlerini yürütürler.

b) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler,

1) Yetkilendirmiş oldukları nitelikli elektronik sertifika sahibi kullanıcı vasıtasıyla, yetkilendirmeyi müteakip en geç 1 ay içinde, Bakanlık internet sayfasında erişim sağlanan E-TUYS’a giriş yaparak “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

2) Faaliyetlerine ilişkin E-TUYS’ta yer alan EK-1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Faaliyet Bilgi Formundaki alanları yıllık bazda ve her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

3) Sermaye artışı veya azalışı gerçekleşmesi durumunda en geç 1 ay içinde, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

4) Sermaye artışı veya hisse devrine istinaden yapılan ödemeler var ise E-TUYS’ta yer alan EK-2 Doğrudan Yabancı Yatırımlar İçin Sermaye Bilgi Formundaki alanları ödemeyi takip eden 1 ay içinde kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

5) Mevcut yerli veya yabancı ortakların kendi aralarındaki veya şirket dışındaki herhangi bir yerli veya yabancı yatırımcıya yaptıkları hisse devirleri sonrasında, E-TUYS’ta yer alan “Ortaklar Listesi” alanını, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

c) Kanun kapsamında bulunmayan tamamen yerli sermayeli şirketler;

1) Şirkete yabancı bir yatırımcının iştirak etmesi veya

2) Şirketin yaptığı sermaye artışına şirket dışındaki bir yabancı yatırımcının iştirak etmesi suretiyle hisse devrinin gerçekleşmesi ve şirketin Kanun kapsamına girmesi halinde, E-TUYS’ta yer alan “Yatırımcı”, “Ortak Listesi” ve varsa “Bağlı İştirakleri” alanlarındaki bilgileri, hisse devrinin gerçekleşmesini müteakip en geç 1 ay içinde, kullanıcı vasıtasıyla elektronik ortamda doldurarak kaydedilmesini sağlarlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İrtibat Büroları

İrtibat Bürosu Kuruluşu

Madde 6 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342) Bakanlık, yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş şirketlere, Türkiye’de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla irtibat bürosu açma izni vermeye ve bu izinlerin süresini uzatmaya yetkilidir.

Bakanlık, yeni kurulan şirketlerin Türkiye’de irtibat bürosu açma taleplerini, şirketin faaliyet konusu, sermayesi ve istihdam edilen personel sayısı gibi unsurlar çerçevesinde değerlendirerek faaliyet izninin verilmesi için şirketin kuruluşundan itibaren en az bir yıllık sürenin geçmesi koşulunu öngörebilir.

Kuruluş ve süre uzatımına ilişkin müracaatlar, istenilen bilgi/belgelerin tam ve eksiksiz olması kaydıyla, başvuru tarihinden itibaren on beş iş günü içinde sonuçlandırılır.

Yabancı şirketlerin, para ve sermaye piyasaları, sigortacılık gibi özel mevzuatı bulunan finansal alanlarda faaliyette bulunmak amacıyla irtibat bürosu açma talepleri, ilgili özel mevzuatı çerçevesinde yetkili kılınan kurum veya kuruluşlarca değerlendirilir. Bakanlık, gerekli görmesi durumunda, faaliyet göstermek için izin, lisans veya benzeri yetkiler alınması gereken diğer sektörlerde yabancı şirketlerin irtibat bürosu açma taleplerini, söz konusu izin veya lisansı veren kurum ya da kuruluşların görüşlerini alarak sonuçlandırabilir.

Müracaatta Aranacak Belgeler

Madde 7 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342) Türkiye’de irtibat bürosu kurmak için aşağıdaki belgelerle Bakanlığa müracaat edilir.

a) Başvuru formu (EK-6),

b) İrtibat bürosu tarafından yürütülecek işlerin kapsamını ve büronun ticari faaliyet yürütmeyeceğine ilişkin taahhüdü içeren beyanname (EK-7) ve beyannameyi imzalayan yabancı şirket yetkilisinin imza yetkisini gösterir belge,

c) Yabancı şirkete ait ve ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş Faaliyet Belgesi,

ç) Yabancı şirket hakkında hazırlanmış Faaliyet Raporu veya bilanço ve gelir tablosu,

d) İrtibat bürosunun faaliyetlerini yürütmekle görevli olarak atanan kişiye/kişilere verilecek yetki belgesi,

e) İrtibat bürosunun kuruluş işlemlerinin başka bir kimse aracılığı ile yürütülmesi durumunda vekâletname.

Başvuru belgelerinin ve irtibat bürosunun faaliyet süresi boyunca Genel Müdürlüğe sunulan belgelerin aslının ibraz edilmesi halinde, belgenin bir örneği Genel Müdürlük tarafından onaylanarak aslı başvuru sahibine iade edilir.

İrtibat Bürolarının İşleyişi Hakkında Hükümler

Madde 8 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342) İrtibat bürolarının faaliyet sürecinde aşağıdaki esaslar geçerlidir.

a) İrtibat bürolarına ilk başvurularda, azami 3 yıl süre ile beyan edilen faaliyet kapsamında izin verilir. Faaliyet sürelerini uzatmak isteyen bürolar, faaliyet süresinin sona ermesinden önce Genel Müdürlüğe müracaat ederler.

b) Genel Müdürlük süre uzatma taleplerini, büronun geçmiş yıl faaliyetleri, yabancı şirketin Türkiye’de geleceğe yönelik iş planı ve hedefleri, mevcut ve öngörülen harcama tutarı ile istihdam edilen personel sayısı çerçevesinde değerlendirerek yürütülecek faaliyetin niteliğine uygun şekilde aşağıda belirtilen sürelerle sonuçlandırabilir. Pazar araştırması veya yabancı şirketin ürünlerinin ya da hizmetlerinin tanıtımını yapmak üzere izin alan büroların faaliyet süreleri uzatılmaz.

 

Faaliyet

Süre (Yıl)

Temsil ve ağırlama

(Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)

5

Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini

(Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)

5

Teknik destek

(Distribütörlere yönelik eğitim veya teknik destek sağlanması, tedarikçi üreticilere kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması)

5

Haberleşme ve bilgi aktarımı

(Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması)

5

Bölgesel yönetim merkezi

(Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, AR-GE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri, araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması)

10

c) Kuruluş izni alan irtibat büroları, vergi dairesine kayıt belgesinin ve büro ile ilgili kira sözleşmesinin bir örneğini en geç 1 ay içinde Genel Müdürlüğe iletirler. Bürolar adres, büro yetkilisi/yetkilileri veya yabancı şirketin unvan değişikliklerini, değişikliğin gerçekleşmesinden itibaren en geç 1 ay içinde, yeni adresi gösterir kira sözleşmesi, yeni atanan kişiye ilişkin yetki belgesi ya da yabancı şirketin unvan değişikliğine ilişkin belge/belgeler ile birlikte Genel Müdürlüğe bildirirler.

ç) İrtibat büroları, her yıl en geç Mayıs ayı sonuna kadar, büronun geçmiş yıl faaliyetleri hakkında, bu Yönetmelik ekinde yer alan EK-4 İrtibat Bürolarının Faaliyetlerine İlişkin Bilgi Formu’nu ve ekli belgelerini Bakanlığa gönderirler. Bu formu ve ekli belgelerini göndermeyen irtibat bürolarının, süre uzatma talepleri değerlendirmeye alınmaz. Faaliyet izinleri de resen iptal edilebilir.

d) İrtibat bürolarının faaliyetlerini, mevzuata ve izinlerinde belirtilen faaliyet konusuna uygun şekilde yürütüp yürütmedikleri, resen veya ilgili kurum ve kuruluşların yazılı bildirimleri üzerine Bakanlık tarafından denetlenebilir. Yapılan denetim sonucunda, izin kapsamı dışında faaliyet gösterdikleri tespit edilen bürolara, fiilen yürütülen faaliyet için izin başvurusu yapmalarını teminen otuz gün süre verilir. Bu süre, haklı gerekçelerin varlığı halinde en fazla otuz gün daha uzatılabilir. Verilen süre sonunda başvuruda bulunmayan büroların faaliyet izni iptal edilir. Denetim sonucunda ticari faaliyet yürüttüğü tespit edilen büroların ise faaliyet izni iptal edilerek ilgili mercilere bildirilir.

e) İrtibat bürolarının faaliyetlerini sona erdirmesi durumunda kapatma işlemi için, ilgili vergi dairesinden alınacak iş bırakma-yoklama fişi Genel Müdürlüğe gönderilir. Bürolar, kapanış ve tasfiye sonucunda oluşan bakiye haricinde, transfer talebinde bulunamazlar.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yetkilendirme Hakkında Hükümler

Nitelikli elektronik sertifika ve kayıtlı elektronik posta hesabı temini

Madde 9 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/10/2020-31276) Kullanıcılar, elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından temin edilecek nitelikli elektronik sertifikaya, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler kayıtlı elektronik posta hizmet sağlayıcısından temin edilecek kayıtlı elektronik posta hesabına sahip olmak zorundadır.

Başka amaçlarla daha önce temin edilen ve geçerlilik süresi olan nitelikli elektronik sertifikalar ve kayıtlı elektronik posta hesapları E- TUYS için kullanılabilir.

Yetkilendirme başvurusu

Madde 10 – (Değişik:RG-16/10/2020-31276) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, bu şirket ve şubeler adına E-TUYS vasıtasıyla işlem yapacak kişilerin kullanıcı olarak yetkilendirilmesi için aşağıda yer alan bilgi belgeler Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.

a) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce hazırlanmış müracaat dilekçesi,

b) (Mülga:RG-27/3/2021-31436)

c) Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanarak Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Türkçe olarak her bir kullanıcı için noterde düzenlenmiş taahhütname (Yurt dışında düzenlenmesi halinde taahhütnamenin, ilgili Türk Konsolosluğunca veya Lahey Devletler Özel Hukuku Konferansı çerçevesinde hazırlanan Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik edilmiş olması gerekir).

ç) Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişi veya kişilerce imzalanmış Kullanıcı Yetkilendirme Formu.

Yetkilendirme başvurusu bir veya birden fazla kişi için aynı zamanda yapılabilir. Bu durumda, E- TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu yetkilendirilecek her bir kişi için ayrı ayrı düzenlenir. Taahhütnamenin geçerli olacağı süre, taahhütnamede belirtilir.

(Mülga üçüncü fıkra:RG-27/3/2021-31436)

Kullanıcıların sertifikalarını ve Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin KEP hesaplarını yenilemesi veya başka bir nitelikli elektronik sertifika veya KEP hesabı temin edilmesi durumlarında yeniden yetkilendirme başvurusu yapılması gerekmez.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler başvuru için gerekli olan bilgi ve belgeleri tam ve doğru olarak göndermek ve ilgili evrakların asıllarını 10 yıl süre ile muhafaza etmekle yükümlüdürler.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin E-TUYS’ta tanımlanması ve yetkilendirme onayı

Madde 11 – Yetkilendirme başvurusu üzerine, Kanun kapsamındaki şirket ve şube bilgilerinin E-TUYS’akaydedilmesini ve sunulan belgelerin usulüne uygunluğunun kontrolünü müteakip, Genel Müdürlük tarafından E-TUYS aracılığıyla onay işlemleri başlatılır. Usulüne uygun olmayan başvurular işleme alınmaz.

Genel Müdürlük, sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda ve/veya ilgili mevzuat çerçevesinde değişiklik ve güncelleme isteme, ek bilgi ve belge talep etme ya da kanun kapsamındaki şirket ve şubenin tanımlama ve yetkilendirme başvurusunu reddetme hakkına sahiptir.

Genel Müdürlük, yetkilendirme talebinin sonucunu, kullanıcının beyan ettiği elektronik posta adresine bildirir. Genel Müdürlük, ulaşmayan bildirimlerden sorumlu değildir.

Yetki süresinin uzatılması

Madde 12 – Kullanıcının yetkisi taahhütnamede belirtilen süreyle sınırlıdır. Süre uzatımı talebinde bulunulması durumunda, her kişi için ayrı ayrı olmak üzere yeni E-TUYS taahhütnamesi ve kullanıcı yetkilendirme formu (Değişik ibare:RG-16/10/2020-31276) Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir. Yetki süresinin bitiminden süre uzatımına kadarki sürede kullanıcının yetkisi askıya alınır.

Süre uzatımında, daha önce Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından 10 uncu maddenin birinci fıkrası uyarınca sunulan ve geçerliği devam eden diğer belgeler tekrar istenmez. Ancak, belgelerde değişiklik olması veya içerdikleri bilgilerin taahhütname ve kullanıcı yetkilendirme formu ile farklı olması durumunda belgelerin yenilenmesi zorunludur.

İflas etmiş ya da iflas süreci devam eden Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler adına işlem yapan kullanıcıların, yetki süresinin uzatılması ya da yeni bir kişinin yetkilendirilmesi için gereken taahhütnameyi noter kanalıyla temin edememesi durumunda, iflas idaresinin kararına dayanarak İflas Müdürlüklerince usulüne uygun olarak düzenlenen taahhütname kabul edilir. Ayrıca mevcut kullanıcı bilgilerinde değişiklik olması veya yeni bir kişinin yetkilendirilmesi durumunda kullanıcı yetkilendirme formu yeniden düzenlenir.

Yetkinin iptali

Madde 13 – (Değişik fıkra:RG-16/10/2020-31276) Kullanıcının yetkisi, Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin noter tarafından düzenlenmiş azilnameyi Genel Müdürlük KEP adresine göndermesini müteakip iptal edilir. Başvuruda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeleri temsile yetkili kişilerce Bakanlık internet sayfasında yer alan örneğe uygun olarak noter tarafından düzenlenmiş azilname aranır.

Kullanıcının yetkisinden feragat etmesi halinde, söz konusu durumun noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü olarak kanun kapsamındaki şirket ve şubeye bildirildiğini tevsik eden (Değişik ibare:RG-16/10/2020-31276) belgelerin Genel Müdürlük KEP adresine gönderilmesini müteakip yetki iptal edilir.

Fiil ehliyetinin sınırlandırıldığı, gaipliği, ölümü veya adına işlem yaptığı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin tüzel kişiliğini kaybettiği öğrenilen ve gerekli görülen diğer hallerde nitelikli elektronik sertifika sahibi kişilerin yetkileri Bakanlıkça re’sen iptal edilir.

Yetkinin askıya alınması

Madde 14 – Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin Genel Müdürlüğe yapacağı başvuru ile kullanıcıların yetkisi, geçici süreyle askıya alınabilir.

Güncelleme işlemleri

Madde 15 – (Değişik:RG-16/10/2020-31276) Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinde (unvan, vergi dairesi, iletişim bilgileri ve benzeri) değişiklik yapılması durumunda Genel Müdürlüğe müracaat olmaksızın Kanun kapsamındaki şirket ve şube adına kullanıcı söz konusu değişiklikleri E-TUYS’ta günceller.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin vergi numarasında değişiklik yapılması durumunda, Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler söz konusu değişiklikleri tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlükçe Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin önceki vergi numarasıyla yaptığı kullanıcı yetkileri iptal edilir. Yeni vergi numaralı Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgilerinin güncellenmesi ve kullanıcılarının yetkilendirilmesi için 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir.

Faaliyetine son veren veya verilen Kanun kapsamında şirket ve şubeler söz konusu durumu tevsik eden belgeleri Genel Müdürlük KEP adresine gönderir. Genel Müdürlük Kanun kapsamındaki şirket ve şubelerin bilgisini güncelleyerek kullanıcı yetkilerini iptal eder.

Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler veya kullanıcılara ait diğer bilgi ve belgelerdeki değişiklikler, E-TUYS’ta güncellenir veya Genel Müdürlük KEP adresine gönderilir.

Yetki

Madde 16 – Bakanlık; bu Yönetmelikte yer alan hususlarda önlem almaya, düzenleme yapmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, muhtemel ihtilafları idari yoldan çözmeye ve teknik nedenlerle uygulamada yaşanan sorunları gidermeye yetkilidir.

E-TUYS’un uygulanmasında, Bakanlıktan kaynaklanmayan nedenlerle elektronik iletişimde yaşanan aksaklıklardan Bakanlık sorumlu değildir.

E-TUYS uygulamasında Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler ile kullanıcı arasında doğabilecek hukuki ihtilaflardan Bakanlık sorumlu değildir.

 BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Şirket Türleri

Madde 17 —Yabancı yatırımcıların kurabilecekleri veya iştirak edebilecekleri şirketler, Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketler ile Borçlar Kanunu’nda düzenlenen adi şirketlerdir.

Adi ortaklık, konsorsiyum, iş ortaklığı, ortak girişim gibi isimler altında sözleşmeye dayalı olarak kurulan ve Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen şirketlerin belirgin niteliklerini taşımayan ortaklıklar, Kanun’un uygulanması bakımından adi şirket sayılırlar.

Yurt Dışında İkamet Eden Türk Vatandaşları

Madde 18 — Yurt dışında ikamet ettiğini çalışma veya ikamet izni ile belgeleyen Türk vatandaşları, Kanun’un uygulanması bakımından yabancı yatırımcı sayılırlar.

Bilgi Formlarında Değişiklik

Madde 19 — Bu Yönetmelik ekinde yer alan Bilgi Formlarında değişiklik yapmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

Geçici Madde 1 — 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu, 7/6/1995 tarihli ve 95/6990 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı ve bu Karar Hakkında Tebliğ hükümlerine istinaden düzenlenmiş bulunan Yatırım İzin Belgeleri üzerinde işlem yapmaya; Belge kapsamındaki yatırımlar tamamlanıncaya kadar ve kazanılmış haklar saklı kalmak kaydıyla, Genel Müdürlük yetkilidir.

Yetkilendirme başvuruları için geçici uygulama

Geçici Madde 2 – (Ek:RG-16/10/2020-31276Kanun kapsamındaki şirket ve şubeler tarafından, yetkilendirme başvuruları bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay süre ile 10 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge asılları ile birlikte Genel Müdürlüğe yapılabilir.

Yürürlük

Madde 20 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 21 — (Değişik:RG-3/7/2012-28342) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-16/10/2020-31276) Sanayi ve Teknoloji Bakanı  yürütür.

Ek 1, 2, 3 (Mülga:RG-1/6/2018-30438)

                                                                                                                                                                                               (Değişik:RG-3/7/2012-28342)  EK:4                                                                                                                                                                                           İRTİBAT BÜROLARININ FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİ FORMU 
                    FAALİYET YILI : 
 
* Bu form, her yıl Mayıs ayı sonuna kadar, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.
GENEL BİLGİLER  
Yabancı Şirketin  
Unvanı                               
  
Adresi                               
  
Ülkesi                               
Faaliyet Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 ‘e göre Seçilecek)                              
  
Türkiye’deki İrtibat Bürosunun 
Adresi                               
  
Telefon No  
Faks No   
E-Posta                              
Vergi Dairesi  
Vergi Hesap No  
Büro Yetkilisinin/Yetkililerinin 
Adı Soyadı   
 
Büronun 
Açılmasına ilişkin iznin tarih ve numarası       
Faaliyete geçiş tarihi          
Toplam personel sayısı         Yabancı: Yerli:  
 
YILLIK FAALİYETLER  
 
A- Yıl İçinde Yapılan Harcamalar                    
  ABD Doları                            TL 
Personel ücretleri                          
Büro masrafları                          
Temsil, ağırlama giderleri                          
Yıllık büro kirası (stopajlar dahil)                       
Diğer giderler                          
Toplam                          
* Büronun geçmiş yıl harcamalarının ana şirket tarafından yurt dışından gönderilen konvertibl para ile karşılandığına ilişkin banka yazısı formla birlikte gönderilecektir. 
 
Büronun Açılış İzninde Belirtilen Faaliyet Konusu ile İlgili Olarak Yıl İçinde Gerçekleştirilen Tüm Faaliyetler**          
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
**Yürütülen faaliyetleri tevsik eden, ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan belgeler ve bu faaliyetlere ilişkin kapsamlı açıklamalar formla birlikte gönderilecektir.
 
Yabancı Şirket Yetkilisinin                                Adı-Soyadı                                  İmzası 
 
 
 
 
 
                               
KOD(1)KOD(1) AÇIKLAMA (EK:5)KOD(2)KOD(2) AÇIKLAMA
ATARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK01TARIM, AVCILIK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ
ATARIM, AVCILIK VE ORMANCILIK02ORMANCILIK, TOMRUKÇULUK VE İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ
BBALIKÇILIK05BALIKÇILIK, BALIK ÜRETME VE YETİŞTİRME ÇİFTLİKLERİNİN İŞLETİLMESİ VE BALIKÇILIKLA İLGİLİ HİZMETLER
CMADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI10TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT MADENCİLİĞİ; TURBA ÇIKARIMI
CMADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI13METAL CEVHERİ MADENCİLİĞİ
CMADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI11TETKİK VE ARAMA HARİÇ, HAM PETROL VE DOĞALGAZ ÇIKARIMI VE BUNLARLA İLGİLİ HİZMET FAALİYETLERİ
CMADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI12URANYUM VE TORYUM CEVHERİ MADENCİLİĞİ
CMADENCİLİK VE TAŞOCAKÇILIĞI14TAŞOCAKÇILIĞI VE DİĞER MADENCİLİK
DİMALAT SANAYİİ37YENİDEN DEĞERLENDİRME
DİMALAT SANAYİİ26METALİK OLMAYAN DİĞER MİNERAL ÜRÜNLERİN İMALATI
DİMALAT SANAYİİ25PLASTİK VE KAUÇUK ÜRÜNLERİ İMALATI
DİMALAT SANAYİİ24KİMYASAL MADDE VE ÜRÜNLERİN İMALATI
DİMALAT SANAYİİ23KOK KÖMÜRÜ, RAFİNE EDİLMİŞ PETROL ÜRÜNLERİ VE NÜKLEER YAKIT İMALATI
DİMALAT SANAYİİ22BASIM VE YAYIM; PLAK, KASET V.B. KAYITLI MEDYANIN ÇOĞALTILMASI
DİMALAT SANAYİİ21KAĞIT VE KAĞIT ÜRÜNLERİ İMALATI
DİMALAT SANAYİİ20AĞAÇ VE MANTAR ÜRÜNLERİ İMALATI (MOBİLYA HARİÇ); HASIR VE BUNA BENZER, ÖRÜLEREK YAPILAN MADDELERİN İMALATI
DİMALAT SANAYİİ19DERİNİN TABAKLANMASI, İŞLENMESİ; BAVUL, EL ÇANTASI, SARAÇLIK, KOŞUM TAKIMI VE AYAKKABI İMALATI
DİMALAT SANAYİİ18GİYİM EŞYASI İMALATI; KÜRKÜN İŞLENMESİ VE BOYANMASI
DİMALAT SANAYİİ35DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATI
DİMALAT SANAYİİ34MOTORLU KARA TAŞITI , RÖMORK VE YARI-RÖMORK İMALATI
DİMALAT SANAYİİ33TIBBİ ALETLER; HASSAS VE OPTİK ALETLER İLE SAAT İMALATI
DİMALAT SANAYİİ32RADYO, TELEVİZYON, HABERLEŞME TEÇHİZATI VE CİHAZLARI İMALATI
DİMALAT SANAYİİ31B.Y.S. ELEKTRİKLİ MAKİNE VE CİHAZLARIN İMALATI
DİMALAT SANAYİİ30BÜRO, MUHASEBE VE BİLGİ İŞLEM MAKİNELERİ İMALATI
DİMALAT SANAYİİ29B.Y.S. MAKİNE VE TEÇHİZAT İMALATI
DİMALAT SANAYİİ28MAKİNE VE TEÇHİZATI HARİÇ; METAL EŞYA SANAYİİ
DİMALAT SANAYİİ27ANA METAL SANAYİİ
DİMALAT SANAYİİ36MOBİLYA İMALATI; B.Y.S. DİĞER İMALAT
DİMALAT SANAYİİ16TÜTÜN ÜRÜNLERİ İMALATI
DİMALAT SANAYİİ15GIDA ÜRÜNLERİ VE İÇECEK İMALATI
DİMALAT SANAYİİ17TEKSTİL ÜRÜNLERİ İMALATI
EELEKTRİK , GAZ VE SU40ELEKTRİK, GAZ, BUHAR VE SICAK SU ÜRETİMİ VE DAĞITIMI
EELEKTRİK , GAZ VE SU41SUYUN TOPLANMASI, ARITILMASI VE DAĞITILMASI
FİNŞAAT45İNŞAAT
GTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI50MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN SATIŞI, BAKIMI VE ONARIMI; MOTORLU TAŞIT YAKITININ PERAKENDE SATIŞI
GTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI52MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLERİN DIŞINDA KALAN PERAKENDE TİCARET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ TAMİRİ
GTOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, MOTORLU TAŞIT, MOTOSİKLET, KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ ONARIMI51MOTORLU TAŞITLAR VE MOTOSİKLETLER DIŞINDA KALAN TOPTAN TİCARET VE TİCARET KOMİSYONCULUĞU
HOTELLER VE LOKANTALAR55OTELLER VE LOKANTALAR
IULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ60KARA TAŞIMACILIĞI VE BORU HATTIYLA TAŞIMACILIK
IULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ61SU YOLU TAŞIMACILIĞI
IULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ63DESTEKLEYİCİ VE YARDIMCI ULAŞTIRMA FAALİYETLERİ; SEYAHAT ACENTELERİNİN FAALİYETLERİ
IULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ64POSTA VE TELEKOMÜNİKASYON
IULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA HİZMETLERİ62HAVAYOLU TAŞIMACILIĞI
JMALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ65SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI HARİÇ, MALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
JMALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ66ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK HARİÇ, SİGORTA VE EMEKLİLİK FONLARI İLE İLGİLİ FAALİYETLER
JMALİ ARACI KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ67MALİ ARACI KURULUŞLARA YARDIMCI FAALİYETLER
KGAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ70GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ
KGAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ71OPERATÖRSÜZ MAKİNE VE TEÇHİZAT İLE KİŞİSEL VE EV EŞYALARININ KİRALANMASI
KGAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ73ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ
KGAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ74DİĞER İŞ FAALİYETLERİ
KGAYRİMENKUL, KİRALAMA VE İŞ FAALİYETLERİ72BİLGİSAYAR VE İLGİLİ FAALİYETLER
LKAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA, ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK75KAMU YÖNETİMİ VE SAVUNMA, ZORUNLU SOSYAL GÜVENLİK
MEĞİTİM HİZMETLERİ80EĞİTİM HİZMETLERİ
NSAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER85SAĞLIK İŞLERİ VE SOSYAL HİZMETLER
ODİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ90KANALİZASYON, ÇÖP VE ATIKLARIN TOPLANMASI, HIFZISIHHA VE BENZERİ HİZMETLER
ODİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ91BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ ÜYE OLUNAN KURULUŞLARIN FAALİYETLERİ
ODİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ93DİĞER HİZMET FAALİYETLERİ
ODİĞER TOPLUMSAL, SOSYAL VE KİŞİSEL HİZMET FAALİYETLERİ92EĞLENCE, DİNLENME, KÜLTÜR VE SPORLA İLGİLİ FAALİYETLER
PEVLERDE YAPTIRILAN HİZMET İŞLERİ95EVLERDE YAPTIRILAN HİZMET İŞLERİ
QULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİ99ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE TEMSİLCİLİKLERİ
   (Ek:RG-3/7/2012-28342)  EK-6                                     İRTİBAT BÜROLARI BAŞVURU FORMU
GENEL BİLGİLER 
Yabancı Şirketin 
Unvanı                              
                              
Adresi                              
               
Kuruluş Tarihi 
Ülkesi  
Faaliyet Konusu (EK-5 Listeden Kod 4 ‘e göre seçilecek)                             
                              
Yabancı şirketin Türkiye’ye yönelik iş ve yatırım planları nelerdir?*           
                              
                              
                              
*Varsa, yabancı şirketin Türkiye’ye yönelik iş bağlantılarını tevsik edici belgeler de başvuruya eklenecektir. 
Türkiye’deki İrtibat Bürosunun
Faaliyet Göstereceği İl  
Faaliyet Konusu**            
 
İstihdamı Öngörülen Personel Sayısı  Yabancı: Yerli: 
**Büronun yürüteceği faaliyet, aşağıda sunulan faaliyet konuları arasından seçilerek ilgili kısma yazılacaktır.       
1-Pazar araştırması 
2-Yabancı şirketin ürünlerinin ve hizmetlerinin tanıtımı 
3-Temsil ve ağırlama (Yabancı şirketin sektörel kuruluşlar nezdinde ve ilgili organizasyonlarda temsil edilmesi, yabancı şirket yetkililerinin Türkiye’deki iş temaslarının koordinasyonu ve organizasyonu, bu kişilerin ofis kullanım ihtiyaçlarının karşılanması)  
4-Türkiye’deki tedarikçilerin kalite ve standart açısından kontrolü, denetimi ve tedarikçi temini (Yabancı şirket adına üretim yaptırılan firmaların, yabancı şirketin kalite standartları çerçevesinde denetlenmesi, yabancı şirketin ürün ve üretici taleplerinin temini)  
5-Teknik destek (Distribütörlere yönelik eğitim ve teknik destek sağlanması, üreticileri firmalara kalite standartlarını arttırmaları yönünde destek hizmeti sunulması) 
6-Haberleşme ve bilgi aktarımı (Türkiye ile iş ilişkisi içinde bulunan yabancı şirkete iletilmek üzere piyasadaki gelişmeler, tüketici eğilimleri, rakip firmaların ve distribütörlerin satış durumları, distribütör firmanın performansı, vb. konulara ilişkin bilgilerin toplanması ve aktarılması) 
7-Bölgesel yönetim merkezi (Yabancı şirketin, diğer ülkelerdeki birimlerine yönelik olarak; yatırım ve yönetim stratejilerinin oluşturulması, planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, ARGE, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar hizmetleri,  araştırma ve analiz, çalışanların eğitimi gibi faaliyetlere ilişkin koordinasyon ve yönetim hizmeti sağlanması) 
8-Diğer (Yukarıda belirtilen alanlardan başka bir alanda faaliyet gösterilmesinin söz konusu olması halinde, faaliyet konusunu ayrıntılı şekilde belirtiniz.)     
Yabancı Şirket Yetkilisinin                                Adı ve Soyadı                                  İmzası
                              

(Ek:RG-3/7/2012-28342) EK-7

TAAHHÜTNAME

Şirketimizin Türkiye’de …………………………………………………………………………………..[1] faaliyetini yürütmek üzere irtibat bürosu açacağını, söz konusu büronun hiç bir koşulda ticari faaliyet yürütmeyeceğini, aksinin tespiti halinde Ekonomi Bakanlığı tarafından Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda işlem yapılmasını kabul edeceğimizi, beyan ve taahhüt ederim.

                                                                                         Yabancı Şirket Yetkilisi

                                                                                            Adı ve Soyadı

                                                                                          İmza


[1] İrtibat bürosunun yürüteceği faaliyet,  EK-6 İrtibat Büroları Başvuru Formunda yer alan konular arasından  seçilerek yazılacaktır.

(Aralık2023)

Başa dön tuşu