İthalat Tebliğleri

Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2008/23)

31.12.2007 – 26743 Resmi Gazete

DERİ VE KÜRK GİYİM EŞYASI İTHALATININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ İTHALAT: (2008/23)

Kapsam
MADDE 1– (1) Bu Tebliğ; EK I’de gümrük tarife istatistik pozisyonu ve eşya tanımı belirtilen deri ve kürk giyim eşyası ithalatının, ileriye yönelik olarak kayda alınmasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.
Kayda alma
MADDE 2– (1) Madde 1’de belirtilen ürünleri ithal etmek isteyen ithalatçılar, gerçekleştirecekleri ithalata ilişkin bilgileri ithalattan önce Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetkilendirilen ve EK II’deki listede gösterilen “Kayıt Merkezleri”ne kaydettireceklerdir. Kayıt merkezlerince ithal işleminin kayda alındığına dair bir “Kayıt Belgesi” düzenlenecektir.
(2) Madde 1’de belirtilen ürünler, bir gümrük beyannamesi kapsamında, gümrük tarife istatistik pozisyonu bazında 25 kg veya daha az miktarda ithal edilecek ise kayda alma uygulamasına tabi değildir.
İthalat
MADDE 3- (1) Kayda alınacak ürünlerin gümrük beyannamelerinin tescilinde menşe ayrımı yapılmaksızın, gümrük idarelerince Madde 2’de belirtilen “Kayıt Belgesi” aranır. Kayıt belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.
Başvuru
MADDE 4- (1) Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III’de yer alan “Kayıt Belgesi Başvuru Formu”nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir.
Başvurunun sonuçlandırılması
MADDE 5- (1) Tam ve usulüne uygun olarak yapılan kayıt belgesi başvuruları en geç 10 (on) işgünü içerisinde sonuçlandırılır. Kayıt belgeleri ücretsiz olarak düzenlenir.
(2) Yapılan beyanın gerçeğe aykırı olduğunun, başvurularda sunulan bilgi ve belgelerde tutarsızlık bulunduğunun tespit edilmesi veya bu yönde ciddi şüphe olması halinde söz konusu hususlar açıklığa kavuşturuluncaya kadar kayıt belgesi düzenlenmez. Bu nitelikteki başvurular değerlendirilmek üzere ilgili kayıt merkezince koordinatör kayıt merkezine intikal ettirilir.
Kayıt belgesine ve kayıt belgesinin kullanımına ait bilgiler
MADDE 6- (1) Kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 90 gündür. Bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamaz ve süresi uzatılamaz.
(2) Kayıt belgesi, Gümrük Kanunu’nun “Eşyanın Gümrük Kıymetine” ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez ve diğer mevzuat çerçevesinde alınması gereken belgelerin yerine geçmez.
(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, kayıt belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5’ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.
(4) Kayıt belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Kayıt belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (kayıt belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük beyannamesi fotokopisi) ve kayıt belgesi üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgilerin belgenin kullanım tarihinden itibaren, belge kullanılmamış ise belgenin aslının, geçerlilik süresi sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde belge sahibi tarafından kayıt merkezlerinden birisine iletilmesi zorunludur. Belge ve bilgileri yukarıda belirtilen süreler içerisinde iletmeyen ithalatçıların yeni belge talepleri söz konusu bilgi ve belgeler iletilinceye kadar karşılanmaz.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 7- (1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı (2 nci Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Deri ve Kürk Giyim Eşyası İthalatının Kayda Alınmasına İlişkin 2007/23 sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Tebliğ 1/1/2008 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.
 

 
(Değişik:R.G.-15/6/2008-26907)(1)
 
EK I
 

GTİP Eşyanın Tanımı
4203.10.00.00.13 Manto
4203.10.00.00.14 Palto
4203.10.00.00.15 Pardesü
4203.10.00.00.16 Ceket
4203.10.00.00.17 Mont
4203.10.00.00.18 Pantolon
4203.10.00.00.21 Etek
4203.10.00.00.29 Diğerleri
4203.21.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.21.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.29.10.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.29.10.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4203.29.91.00.00 Erkeklere ve erkek çocuklara ait olanlar
4203.29.99.00.00 Diğerleri
4203.30.00.00.11 Tabii deri ve köseleden olanlar
4203.30.00.00.12 Terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden olanlar
4303.10.10.00.00 Beyaz mantolu veya mavi sırtlı denilen kapişonlu fok yavruları
4303.10.90.00.15 Giyim eşyası aksesuarı olarak kullanılan kürk mamulleri
4303.10.90.00.16 Kuzu kürkünden giyim eşyası
4303.10.90.00.17 Diğer kürklerden giyim eşyası
4303.10.90.00.18 Diğerleri
4304.00.00.00.12 Taklit kürkten mamül eşya

 
 
 
 
 
EK II
KAYIT MERKEZLERİ
 
MERKEZ ADI ADRESİ İLETİŞİM BİLGİSİ
Koordinatör: İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) Dış Ticaret Kompleksi
Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi Yenibosna / Bahçelievler / İSTANBUL Tel: (212) 454 02 00
Faks: 454 02 01
E-posta: evrak@itkib.org.tr
Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği(EİB) Atatürk Cad. No: 382 Alsancak –İZMİR Tel: (232) 488 60 00
Faks: 488 61 00
E-posta: eib1@egebirlik.org.tr
eib@egebirlik.org.tr
Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AKİB) Uray Caddesi Turan İşhanı Kat 3-4 MERSİN
Tel: (324) 237 68 00 (5 Hat)
Faks: 237 71 09
232 33 25
E-posta: arge@akib.org.tr
ebim@akib.org.tr
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (UİB) Organize Sanayi Böl. Kahverengi Cad. No: 8 Nilüfer-BURSA Tel: (224) 219 10 00
Faks: 219 10 90
E-posta: uludag@uib.org.tr
ihrbir@anet.net.tr1
Antalya İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (AİB) Atatürk Caddesi Raşit Berberoğlu İşhanı Kat: 6 ANTALYA Tel:(242) 241 39 69
244 01 20-26
Faks: 244 01 27-28
E-posta: aib@aib.org.tr
aib-arge@aib.org.tr
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) İnönü Caddesi Keleş Hoca Sokak No:1
Şahinbey – GAZİANTEP Tel: (342) 220 00 10 (5 Hat)
Faks: 220 00 15-16
E-posta: evrak@gaib.org.tr
gaib@gaib.org.tr
Denizli Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliği (DETKİB) Halk Caddesi Furkan İş Merkezi No: 28 Kat 3 P.K. 402 20100 DENİZLİ Tel: (258) 263 39 92
Faks: 242 09 89
242 14 33
E-posta: detkib@detkib.org.tr
Sayfa 1
EK III
KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMU
 
BAŞBAKANLIK DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
(…………………………………………….………………..Genel Sekreterliğine)
 
Tarih: …./…/….
Dilekçe ve Taahütname :
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz ekte belirtilen ürünlere ilişkin bilgilerin İthalat (2008/23) sayılı Tebliğ çerçevesinde kayda alınarak firmamız adına kayıt belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Kayıt belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, kayıt belgesini üçüncü kişilere devretmeyeceğimizi, kayıt belgesi kapsamı maddenin ithalatı ile ilgili belgelerin (kayıt belgesinin aslı, ticari fatura ve gümrük giriş beyannamesi fotokopisi) ve kayıt belgesi üzerinde belirtilen bilgiler bazında gerçekleşen ithalata ilişkin istatistiki bilgileri belgenin kullanım tarihinden itibaren, belge kullanılmamış ise belgenin aslını, geçerlilik süresi sonundan itibaren 10 (on) işgünü içerisinde kayıt merkezlerinden birisine ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe
İsim- Unvan
 
 
İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER
Adı/Ünvanı :
Adresi :
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi numarası:
Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı (ABD Doları) 200… 200…
 
Son iki yılda ödediği vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)
Adı/Ünvanı :
Adresi:
Tel: Faks: E-posta:
Vergi dairesi: Vergi/T.C. kimlik numarası:
Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:
 
 
TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Adı/Ünvanı:
Adresi: Ülkesi:
Tel: Faks: E-posta: Internet sitesi:
 
 
KAYIT BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:
EK-1: Beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)
EK-2: İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari fatura. (2 nüsha) (proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilmelidir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistiki birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kg olarak) ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilmelidir).
EK-3: Son iki yıla ait vergi levhalarının sureti.
EK-4: Aşağıda gösterilen Madde Bilgi Formu (fatura kalemlerine ait bilgiler doldurulacaktır.)
 
 

 
MADDE BİLGİ FORMU

PROFORMA/TİCARİ FATURADA BELİRTİLEN HER BİR KALEM İTHAL MADDEYE AİT BİLGİLER
PROFORMA/TİCARİ FATURA NO VE TARİHİ:

 

G.T.İ.P. (12’li) EŞYANIN TANIMI(*) BRÜT AĞIRLIK
KG
NET AĞIRLIK
KG
FOB
FİYAT
CF / CIF
FİYAT
MENŞE
ÜLKE ADI
MİKTAR
ADET

(*) 4303.10.90.00.16 ve 4304.00.00.00.12 pozisyonlu eşyaların tanımında manto, palto, pardesü, kaban, ceket, mont, swinger vb. ayırımı açık olarak belirtilmelidir.
_______________________________________
(1) : Bu değişiklik yayımını takip eden 15 inci gün yürürlüğe girer.

Başa dön tuşu