Gümrük Genelgeleri

Demiryolu Basitleştirme Uygulaması (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :96603261-120.05.05[GGM-BASİT LEŞTİRME]  29.11.2019 / 49880973
Konu   :Demiryolu Basitleştirme Uygulaması
 
DAĞITIM YERLERİNE
Bilindiği üzere, TCDD Taşımacılık A.Ş.’ye 26.04.2016 tarihi itibarıyla ortak ve ulusal transit rejimlerinde demiryolu ile basitleştirilmiş usulde taşıma yapma izni verilmiş ve 6 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği 05.06.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup söz konusu düzenleme ile CIM Taşıma Belgesinde yer alan taşıma bilgilerinin Bakanlığımız ile elektronik ortamda paylaşılması suretiyle ayrıca transit beyanı düzenlenmesi gerekmeksizin işlem yapılabilmektedir.
Türkiye Gümrük Bölgesine demiryolu ile getirilerek giriş özet beyanı ve varış bildirimi verilen eşyanın taşınmasının, verilecek HT’li beyana istinaden transit rejimi altında demiryolu ile basitleştirilmiş usulde yapılarak eşyanın varış gümrük idaresinden yurt dışı edilebilmesine imkân verilmesi yönündeki talep TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilmiştir.
Bu çerçevede, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından Bakanlığımıza intikal ettirilen söz konusu taleple ilgili olarak yapılan teknik düzenleme ile; HT’li beyana istinaden transit rejimi altında demiryolu ile basitleştirilmiş usulde varış gümrük idaresine sevk edilen bir eşyanın, HT’li kayıt numarası üzerinden trenin varış işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip varış idaresine verilecek “DEMİHR” türündeki çıkış özet beyan ile özby açma işlemi(Açmalar) yapılmak suretiyle ilişkilendirilebilmesi sağlanmıştır. Açma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için çıkış özet beyanın İhracat için İlgili Beyan bölümünde Beyan Tipi olarak “AKTARMA” seçilmiş olması gerekmektedir.
Ayrıca, özet beyan açma işlemi yapılmak suretiyle HT’li beyan ile ilişkilendirilen “DEMİHR” türündeki çıkış özet beyanın, onay işlemlerinin tamamlanmasının ardından taşıma şekli olarak “20-Demiryolu” beyan edilen Çıkış Bildirimi’nin İhracat için İlgili Beyan bölümünde Beyan Tipi “ÖZBY” seçilerek beyan edilebilmesi sağlanmıştır.
Bu çerçevede; demiryolu basitleştirme uygulaması ile ilgili olarak yapılan söz konusu teknik düzenleme ile demiryolu ile basitleştirilmiş usulde gerçekleştirilecek taşımalarda; Türkiye Gümrük Bölgesine demiryolu ile getirilerek giriş özet beyan ve varış bildirimine konu edilmiş eşyanın 6 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) uyarınca verilecek HT’li beyana istinaden transit rejimi altında demiryolu ile basitleştirilmiş usulde varış gümrük idaresine sevk edilmesi,
Varış gümrük idaresince HT’li kayıt numarası üzerinden trenin varış işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip varış idaresinde oluşan kaydın 4458 sayılı Gümrük Kanununun 165/A, 165/C maddeleri ile Gümrük Yönetmeliğinin 435 inci maddesi gereğince verilecek “demir ihracat” türündeki çıkış özet beyan ile ilişkilendirilerek çıkış özet beyanın da Türkiye Gümrük Bölgesini terk edecek taşıta ilişkin çıkış bildiriminde belirtilmesi mümkün bulunmakta olup mezkûr uygulama münhasıran demiryolu basitleştirilmiş usul taşımaları için (çıkış bildiriminde taşıma şekli “20-Demiryolu” olarak beyan edilen) geçerli olacak şekilde sınırlandırılmıştır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
Dağıtım: Uludağ, Trakya, Batı Marmara, İstanbul, Doğu Marmara, Ege, Orta Anadolu,
Doğu Akdeniz, Gap, Doğu Anadolu ve Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
 

Başa dön tuşu