İthalat Tebliğleri

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2019/12)

Çift Kullanımlı Malzeme ve Teknolojilere Dair Nihai Kullanım Sertifikalarının Kayda Alınmasına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2020/12) için TIKLAYINIZ…

Ticaret Bakanlığından: 29.12.2018-30640 (2.Mükerrer) Resmi Gazete

(MÜLGA)

ÇİFT KULLANIMLI MALZEME VE TEKNOLOJİLERE DAİR NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/12)

Kayıt altına alınacak eşya

MADDE 1 – (1) Kitle imha silahlarının geliştirilmesinde kullanılabilecek malzeme ve teknolojinin ihracatının kontrolü kapsamında, çift kullanımlı malzeme ve teknolojilerin diğer ülkeler tarafından Türkiye’ye ihracatı için ihracatçı ülke/ihracatçı tarafından ithalatçıdan talep edilen nihai kullanım sertifikalarının Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce kayda alınması zorunludur.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 453 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Kayda alma başvurusu

MADDE 3 – (1) İthalatçılar, 1 inci maddede belirtilen sertifikanın kayda alınmasını teminen, Ek-1’de bir örneği yer alan başvuru dilekçesiyle, beyan sahibine ait imza sirkülerinin bir örneği ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise ayrıca vekâletname örneği ile Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü’ne müracaat ederler.

(2) Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce, kayda alınan nihai kullanım sertifikalarının birer örneği muhafaza edilir.

Atıflar

MADDE 4 – (1) 31/12/2017 tarihli ve 30287 dördüncü mükerrer sayılı Resmî rGazete’de yayımlanan İthalat Tebliği (İthalat: 2018/1)’ne yapılan atıflar ilgili kısımları itibarıyla bu Tebliğe yapılmış sayılır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2019 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

NİHAİ KULLANIM SERTİFİKALARININ KAYDA ALINMASINA İLİŞKİN BAŞVURU ÖRNEĞİ
Tarih
TİCARET BAKANLIĞINA
(İthalat Genel Müdürlüğü)
İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak ihracatçı ülkeden istenilen ve ilişikte sunulan nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasını talep etmekteyiz. Nihai kullanım sertifikalarının kayda alınmasına dair yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu kabul ve taahhüt ederiz.
Bilgileri ve gereği arz olunur.
İmza ve Kaşe İsim ve Unvan
İTHALATÇININ
UNVANI:
VERGİ NUMARASI:
ADRESİ:
TELEFON NUMARASI:
EŞYANI TANIMI (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) :
İHRACATÇININ
UNVANI:
YERLEŞİK OLDUĞU ÜLKE:
(İthalatçı Adına Beyan Edilmesi Halinde Doldurulacaktır)
VERGİ NUMARASI:
ADRESİ:
TELEFON NUMARASI:

Başa dön tuşu