Gümrük Genelgeleri

CIF %1 (Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü)

T.C. 
TİCARET BAKANLIĞI 

Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü

 
Sayı : 22263645-385
Konu :CIF %1
Bakanlığımıza intikal eden dilekçe ve yazılardan,  4458 sayılı Gümrük  Kanunun  46 ncı maddesinde belirtilen süreler içerisinde gümrükçe onaylanmış bir işlem ve kullanıma tabi tutulmayan ve bazı durumlarda aynı Kanunun 179 uncu maddesi çerçevesinde CIF %1  tutarında ödenen ancak  yine  işlemleri  tamamlanmayan  eşyaya  ilişkin  olarak  yükümlülerin çeşitli talepleri olduğu görülmektedir.
Bilindiği üzere, tasfiyelik hale gelmiş eşyaya ilişkin olarak yükümlülerin CIF %1 ödemek  suretiyle  eşyaya  ilişkin   beyanda   bulunma   süresini   uzatma   talepleri  Tasfiye yönetmeliğinin 56 ve 65 ınci maddelerinde, ek süre konusu ise yine anılan Yönetmeliğin 67 ıncı maddesinde düzenlenmiştir.
Bu çerçevede;
1) Gümrük idaresince ClF %1 ödeme talebinin değerlendirilmesinde, tespit ve tahakkuk belgesi düzenlenmiş ise konu mutlak surette Tasfiye İşletme Müdürlüğüne iletilerek eşyanın durumu hakkında sorgu yapılması
2) Gümrük müdürlüğünce 46 ncı veya 70 inci maddelerde belirtilen sürelerin uzatıldığına veya varsa eşyaya ilişkin cezalar ile ambarlama ve elleçleme giderleri ve diğer giderler ile döner sermaye hesabına  ödenmesi  gereken eşyanın döviz cinsinden CIF değerinin %1’inin  ödenmesi    talebinin kabul edildiğine  ilişkin  olarak  eşya/beyan sahibi veya temsilcisinin imzası alınmak suretiyle tebliğ edilmesi,
3) İhale ilanı yayımlanan, perakende satış kararı alınan veya tasfiye şekli için onay alınan eşya için yapılan süre uzatım veya CIF %1′ den yararlanma taleplerinin kabul edilmemesi ve bu gerekçe ile ihale ilam veya perakende kararının iptal edilmemesi,
4) Yükümlülerin ClF % 1 ödeyerek beyanda bulunma süresinin uzatılması hakkından bir defaya  mahsus yararlandırılması,
5) Tasfiye Yönetmeliğinin  67 nci  maddesi hükmü uyarınca ilgili Bölge Müdürlüğünce ek süre verilmesinde yalnızca Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesine sayılan mücbir sebep hallerinin dikkate alınması,
Gerekmektedir.
Bilgi ve gereği ile konuya ilişkin olarak bağlantı idarelerinizin bilgilendirilmesi hususunu önemle rica ederim.
(e-imzalıdır}
Savaş MALKOÇ
Bakana.
Genel Müdür V.

Başa dön tuşu