Gümrük Genelgeleriİthalat Genelgeleri

Canlı hayvan ithalatı hk. (Genelge 2011/28)

T.C.

BAŞBAKANLIK

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.02.1.GÜM.0.06.06-010.06.01 3/5/2011
Konu : Canlı hayvan ithalatı hk.

GENELGE

(2011/28)

Ülkemizde son dönemlerde artan canlı hayvan ithalatı sonucunda özellikle besilik canlı hayvan ithalatında gümrük vergileri arasındaki farklılıklar nedeniyle sorunlar ortaya çıktığı ve bu sorunların yükümlüler tarafından gümrük idarelerince farklı uygulamalar yapıldığı şeklinde algılandığı belirlenmiştir.
Bilindiği üzere, canlı sığırlar Türk Gümrük Tarife Cetveli(TGTC)’nin 0102 tarife pozisyonunda yer almakta, bu tarife pozisyonu altında yer alan canlı sığırlar ise ağırlıklarına göre farklı tarife alt pozisyonlarında sınıflandırılmakta ve değişik oranlarda gümrük vergisine tabi tutulmaktadır.
Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde sorunların çözümü ve olası farklı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla canlı hayvan ithalatında aşağıdaki şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:
1- Canlı sığırlar için TGTC’de belirlenmiş ölçü biriminin “baş” olması nedeniyle her bir baş hayvanın ayrı ayrı tartılarak ağırlığına göre belirlenecek Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)’nda sınıflandırılması ve buna bağlı olarak mer’i mevzuatın gerekliliklerinin yerine getirilmesi suretiyle işlemlerinin tamamlanması esastır.
2- Gümrük idarelerinde, gerek her hayvanın ayrı ayrı tartılma imkanının olmaması gerekse bu tür eşyanın konulmasına izin verilecek yerlerin yeterli olmaması halinde bu şekilde yapılacak tartımın yaratacağı iş yükü ve zaman kaybı göz önünde bulundurularak canlı hayvan ithalatı işlemlerinin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No:16) kapsamında yapılması mümkün bulunmaktadır. Canlı hayvan ithalatı işlemlerinin adı geçen Tebliğ kapsamında yapılması halinde;
a) İthale konu hayvanların ağırlıklarına göre GTİP ve vergi oranlarının değiştiği hususu göz önünde bulundurularak yükümlüsünce talep edilmesi halinde hayvanların tartılması için ön ayırıma tabi tutulmalarına izin verilerek, her bir hayvanın ağırlığı, hayvanların yüklendiği taşıtın dolu-boş ağırlıkları arasındaki farkın tartılan araçtaki hayvan sayısına bölünmesi ile tespit edilecektir.
b) Söz konusu ağırlık tespiti sonucunda bulunan birim miktar o taşıtta bulunan her hayvan için esas alınarak işlemleri tamamlanacaktır. Ancak, yükümlüsünce talep edilmesi halinde mezkur taşıttaki hayvanların ayrı ayrı tartılması suretiyle ağırlıkların tespit edilmesine izin verilecektir.
c) Hayvanların ağırlıkları nedeniyle farklı tarife pozisyonunda sınıflandırılması gerektiği durumlarda durum tutanakla belirlenecek ve varsa hayvanların kulak küpe numaraları esas alınarak taşıt bazında hayvanların listesi yapılacaktır.
d) Bahse konu hayvanların ithali için Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen “uygunluk yazısı”nın aranması gerektiğinden, beyana göre farklı GTİP belirlenen hayvanlara ilişkin tutanağın bir örneği ibraz edilen Kontrol Belgesine atıfla anılan Bakanlığın ilgili birimine intikal ettirilerek işlemlere devam edilecek, beyannamenin kapatılması aşamasında belirlenen her iki GTİP kapsamı eşya için mezkur Bakanlıkça uygunluk yazısı verilmesi halinde işlemler tamamlanacak, uygunluk yazısı verilmemesi halinde ise anılan Bakanlık görüşü doğrultusunda işlem yapılacaktır.
3- Canlı hayvanların taşıt üstü işleme tabi tutulmaksızın, Gümrük Yönetmeliği‘nin 79 uncu maddesi kapsamında geçici depolama yeri addedilen yerlere konulmasının yükümlüsünce talep edilmesi ve ilgili gümrük idaresince de uygun görülmesi halinde, serbest dolaşıma giriş rejimine konu edilecek canlı hayvanların tartımı, tarifesinin belirlenmesi ve vergilendirilmesi işlemleri birinci madde kapsamında sonuçlandırılacaktır.
4- Canlı hayvanların serbest dolaşıma girişinde, fatura ve taşıma belgelerine uygun olarak yükümlüsünce yapılan beyanın kontrolü sonucunda, beyana göre eşyanın birim ve/veya toplam ağırlığının farklı çıkması durumunda, tartım sonucunda bulunan ağırlık dikkate alınarak işlemler sonuçlandırılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müsteşar
DAĞITIM : Tüm Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerine

Başa dön tuşu