Gümrük Genelgeleri

Antrepodaki eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınması (Genelge 2011/47)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : B.21.0.GGM.0.06.17.01.00-10.06.01 15/12/2011
Konu: Antrepodaki eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınması.

GENELGE

(2011/47)

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 41 inci maddesinde, talep üzerine, gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi veya bundan numune alınması yönünden ilgili ve yetkili kişilere izin verilebileceği hüküm altına alınmıştır.
Gümrük Yönetmeliği’nin 87 nci maddesinin birinci fıkrasında da, Kanunun 41 inci maddesi uyarınca gümrük idarelerinin, eşyanın gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine izin verebileceği belirtilmiştir.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, gümrüğe sunulan eşyanın incelenmesi ve eşyadan numune alınmasına yalnızca geçici depolanan eşya statüsünde izin verildiği; gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım şekillerinden biri olan gümrük antrepo rejimine tabi tutulan eşya için söz konusu işlemlere gümrük idarelerince izin verilmediği anlaşılmaktadır.
Antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmasından önce; eşyanın doğru bir şekilde beyan edilmesini sağlamak, eşyanın evsafına uygun olup olmadığını belirlemek ya da satış suretiyle devri yapılacak eşyanın evsafını tespit etmek gibi nedenlerle ilgili ve yetkili kişilerin talebi üzerine eşyadan numune alınmasına veya eşyanın incelenmesine gümrük idarelerince izin verilmesi mümkün bulunmaktadır. Bu kapsamdaki talep ve işlemlerin Gümrük Yönetmeliği’nin 87 nci maddesinin iki ilâ altıncı fıkrası hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a.
Genel Müdür
DAĞITIM:
Tüm Gümrük veMuhafaza Başmüdürlüklerine

Başa dön tuşu