Gümrük Genelgeleri

Akaryakıt tahliyesinde boru hattının ortak kullanımı (Genelge 2014/5)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 77939137-010.06.01
Konu : Akaryakıt tahliyesinde boru hattının ortak kullanımı

GENELGE

(2014/5)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, akaryakıt antrepolarına gemilerden akaryakıt tahliyesinde iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının birden fazla kişi tarafından kullanılmak istenilmesi durumunda yapılacak işlemlere ilişkin tereddüt hasıl olduğu anlaşılmıştır.
Gümrük Yönetmeliğinin 534 üncü maddesi uyarınca, akaryakıt antreposu tanklarının gemilerden eşya alımı veya gemilere eşya göndermesi için iskele veya şamandıraya bağlı boru hattının olması ve deniz yoluyla gelen akaryakıtın iskele veya şamandıradan borularla tanklara iletilmesi gerekmektedir. Deniz yoluyla gelen akaryakıtın, boru hattının ortak kullanılması suretiyle gemiden tahliye edilerek farklı işleticilere ait antrepo tanklarına alınması konusunda gümrük mevzuatında engelleyici bir hüküm bulunmamaktadır.
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinde, “Üçüncü şahıslara hizmet vermeyen ve/veya rafinerilerden doğrudan petrol alan kişilerin sahip oldukları tesislere/depolara boru hattı vasıtasıyla yapılan taşıma faaliyetleri için iletim lisansı alınması gerekmez.”; 27 nci maddesinde ise “İletim lisansı sahipleri piyasada; boru hattı vasıtasıyla petrolün taşınması ve iletim tesisi işletilmesi ile iştigal edebilir.” hükümleri yer almakta; dolayısıyla, mezkur Yönetmelik uyarınca da iletim lisansı alınması kaydıyla boru hatlarının üçüncü kişilerle birlikte taşıma faaliyetlerinde ortak kullanımı mümkün bulunmaktadır.
Bu doğrultuda, gemilerden akaryakıt tahliyesinde, iskele veya şamandıraya bağlı olan ve üçüncü kişilerle birlikte taşıma faaliyetlerinde ortak kullanılmak istenilen boru hattından (ortak boru hattı) iletim lisansı sahibi işletici sorumlu olacak ve ortak kullanılan borular iletim lisansı sahibi firmanın antreposunun mütemmim cüzü olarak kabul edilecektir. Ortak boru kullanımın sona erdiği noktadan sonraki kısım ise, iletim lisansı sahibi firma dışında ortak boru hattını kullanacak kişilerin antrepolarının mütemmim cüzü sayılacaktır.
Tüm bu hususlar çerçevesinde, ortak boru hattı vasıtasıyla boru hattına bağlı antrepolara akaryakıt tahliye işlemlerinde;
– Ortak boru hattı kullanılarak antrepolara alınacak akaryakıtın GTİP ve teknik özelliklerinin aynı olması ve buna ilişkin kontrollerin, gümrük müdürlüğüne ibraz edilecek yurtdışı analiz raporu ile eşyaya ilişkin faturada kayıtlı bilgiler dikkate alınarak yapılması,
– Ortak boru hattının ilk kullanımında boru hattında akaryakıt bırakılarak bir defaya mahsus boru hattı iletim lisansı sahibi firma tarafından söz konusu akaryakıt için antrepo beyannamesinin verilmesi,
– Boru hattından kaynaklanabilecek her türlü kayıp, kaçak vb. durumlarda tüm hukuki sorumluluğun boru hattı iletim lisansı sahibi firmaya ait olduğuna ilişkin olarak taahhütlerin alınması,
– Ortak boru hattı üzerindeki vanaların kamera kontrol sistemi vasıtasıyla izlenmesi, bağlantı vanalarının sürekli mühür altında tutulması,
– Antreponun vana mührünün görevli memur tarafından açılarak tahliye işleminin gerçekleştirilmesi, tahliye sonrasında boru hattında akaryakıt bırakılması ve vananın yeniden mühürlenmesi, ortak boru hattı iletim lisansı sahibi firmanın antreposunda görevli memurun da bu işlemler sırasında hazır bulunması,
– Ortak boru hattına bağlı antrepolara farklı GTİP ve/veya teknik özellikte akaryakıtın tahliyesi talep edildiğinde boru hattının ve bağlantı borularının öncesinde temizlenmesini müteakiben yukarıda izah edildiği gibi işlem yapılması,
gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar
Başa dön tuşu