Gümrük Genelgeleri

A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yapılacak islemler (Genelge 2011/13)

T.C.

BASBAKANLIK

Gümrük Müstesarlıgı Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.13.00-10.06.01 07/03/2011
Konu: A.TR dolasım belgeleri ve mense belgelerine iliskin yapılacak islemler

GENELGE

(2011/ 13)

Türkiye ile Avrupa Toplulugu Arasında Olusturulan Gümrük Birligi’nin Uygulanmasına İliksin Esaslar Hakkında 2006/10895 sayılı Karar, Türkiye ile Avrupa Toplulugu arasındaki tarım ve Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugu ürünleri ticareti ile Serbest Ticaret Anlasması yaptıgımız ülkelerle olan ticaretimizde esas alınan Mense Protokollerini iç hukukumuza aktaran Esyanın Tercihli Menseinin Tespiti Hakkında Yönetmelikler, 2001/3485 sayılı Kararnamenin eki Genellestirilmis Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Esyanın Menseinin Tespitine İliskin Karar hükümlerine göre düzenlenen mense ispat belgeleri ile A.TR Dolasım Belgelerinin kabulü, vize edilmesi ve sonradan kontrolü ile ilgili olarak gümrük müdürlükleri tarafından yapılacak islemler asagıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.

  1. Temel Kavramlar:

1) Mense İspat Belgeleri; esyanın tercihli menseini gösteren EUR.1 ve EUR.MED Dolasım Sertifikalarını, Fatura Beyanlarını, Form A Belgelerini ve tercihli olmayan menseini gösteren Mense Şahadetnamelerini;
2) EUR.1 Dolasım Sertifikası; tercihli mense kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlasması (STA) yaptıgımız ülkelerden ithal edilen esya ile Avrupa Birligi’nden ithal edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Toplulugu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlasma hükümlerinden faydalanmasını saglayan; muhteviyatı esyanın ilgili anlasma kuralları çerçevesinde menseli oldugunu gösteren; ihracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Müstesarlıkça yetki verilen kisi/kurum/kurulus tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanan; gümrük müdürlügünce vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan belgeyi;
3) EUR.MED Dolasım Sertifikası; EUR.1 Dolasım Sertifikası ile aynı sekilde düzenlenen, ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Mense Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan belgeyi;
4) Fatura Beyanı; bir fatura muhteviyatı esyanın ilgili anlasma kurallarına göre menseli oldugunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya baska bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyan edilmesiyle olusturulan; ihracatçı tarafından düzenlenen ve imzalanan; Müstesarlıkça yetki verilen kisi/kurum/kurulus veya gümrük müdürlügünde herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmayan;
toplam kıymeti 6.000 Avro’yu geçmeyen ve menseli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından, 6.000 Avro’yu geçen tutarlar için ise onaylanmıs ihracatçılar tarafından yapılabilen mense ispatını;
5) Tedarikçi Beyanı: Gümrük Birligi kapsamında serbest dolasımda bulunan ve Pan-Avrupa Mense Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Mense Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan Mense Kümülasyon Sistemine taraf ülkelerden biri menseli esyanın tercihli mense statüsünü kanıtlayan beyanı;
6) Form A Belgesi; ülkemiz tarafından Gelisme Yolunda Ülkeler ve En Az Gelismis Ülkeler ile ticarette tek taraflı olarak indirim tanınması esasına dayanan Genellestirilmis Tercihler Sistemi’nin (GTS) isleyebilmesi için gerekli iç düzenlemeyi yapan ve 2001/3485 sayılı Genellestirilmis Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Esyanın Menseinin Tespitine İliskin Karar hükümleri çerçevesinde, ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan tavizlerden yararlanılabilmesi için gerekli uluslararası prosedürü tamamlayan ülkelerden GTS kapsamında yapılacak ithalatlarda esyanın tavizden faydalanan ülke menseli oldugunu gösteren; GTS kapsamında ülkemizden yapılan ve Türkiye’nin faydalanan ülke konumunda oldugu durumlarda ise Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca vize edilen ve gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmeyen mense ispat belgesini,
7) A.TR Dolasım Belgesi; Türkiye ile Avrupa Birligi (AB) arasındaki sanayi ürünleri ve islenmis tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, esyanın Türkiye ve AB’de serbest dolasımda oldugunu gösteren ve esyanın tercihli rejimden faydalanmasını saglayan belgeyi,
8) INF 4 Bilgi Formu; Tedarikçi beyanının gerçekliginin ve tedarikçi beyanında yeralan bilgilerin dogrulugunun kontrol edilmesi amacıyla mense ispat belgesinin düzenlenecegi gümrük idaresinin talebi üzerine tedarikçinin yerlesik oldugu veya gerekli bilgi ve belge akısının yapılmıs olması kaydıyla ihracatın gerçeklestirildigi ülke gümrük idaresince düzenlenen, tedarikçi tarafından ihracatçı ülke gümrük idaresine verilmek üzere ihracatçıya sunulan belgeyi,
9) Serbest dolasımdaki esya; Türkiye ve AB menseli olan veya üçüncü ülke menseli olup Türkiye ya da AB’de ithal islemleri tamamlanmıs, gerekli gümrük vergisi, es etkili vergi ve resimleri tahsil edilmis, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamıs esyayı,
10) Yetkilendirilmis Gümrük Müsaviri; 60 Seri Nolu Gümrük Genel Tebligi (Gümrük İslemleri) kapsamındaki tespit islemlerini yapan ve sonucunda tespit raporu düzenleyen, Müstesarlıkça adına yetki belgesi düzenlenen gerçek veya tüzel kisi ortagı gümrük müsavirini, İfade eder.

  1. İthalatta Yapılacak İşlem ve Kontroller:

1) İthalat sırasında ibraz edilen A.TR Dolasım Belgelerinin, EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikalarının, fatura beyanlarının ve Form A Belgelerinin:
a) Doldurulması zorunlu olan tümkutularının doldurulup doldurulmadıgı;
b) Sekil ve içerik itibarıyla ilgili oldugu Kararname ve Yönetmelik hükümlerine uygun olup olmadıgı;
c) Belge üzerinde kullanılan mühür ve imzaların ilgili ülke tarafından iletilen örneklerine uygun olup olmadıgı; hususları belgenin ibraz edildigi gümrük müdürlügü tarafından kontrol edilir.
2) İthal esyasının cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla mense ispat belgeleri veya A.TR Dolasım Belgesindeki kayıtlara uygun olup olmadıgı; bu kayıtların ilgili gümrük beyannamesinde yer alan
bilgiler ile uyumlu olup olmadıgı ithalat isleminin yapıldıgı gümrük müdürlügü tarafından kontrol edilir.
3) A.TR Dolasım Belgeleri ve mense ispat belgelerinin ithalat sırasında ibraz edilmeyip sonradan ibraz edilmek istenilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 214 üncü maddesi hükümleri uygulanır.
III. İhracatta Yapılacak İşlem ve Kontroller:
1) İhracat sırasında ibraz edilen A.TR Dolasım Belgeleri ve mense ispat belgeleri ile ilgili islemlerde belge düzeni itibariyle ”serbest dolasım” ve ”mense” kavramlarının asagıda belirtilen sekilde ayırt edilmesi gereklidir: Serbest dolasımdaki esya; Türkiye ve Topluluk menseli olan veya üçüncü ülke menseli olup Türkiye ya da Toplulukta ithal islemleri tamamlanmıs, gerekli gümrük vergisi, es etkili vergi ve resimleri tahsil edilmis, bu vergi ve resimleri tam veya kısmi bir iadeden yararlanmamıs esyayı ifade etmektedir. Bu nedenle, tamamıyla Türkiye’de elde edilmis esya Türk menseli ve serbest dolasımdaki esyadır. Bununla birlikte, Türkiye’de gördügü islem ve isçilik nedeniyle Türk mensei kazanmıs olan her esya, serbest dolasımda olmayabilir. Örnegin, dahilde isleme rejimi kapsamında vergileri kısmen veya hiç ödenmeden ithal edilen girdilerden Türkiye’de elde edilen nihai ürün, gördügü isçilik ve islemler nedeniyle Türk menseini kazanmıs olsa dahi, bünyesine giren ve dahilde isleme rejimi kapsamında vergileri tahsil edilmeyen girdilere ait telafi edici vergi tahsil edilmedigi sürece serbest dolasımda degildir. Bünyesinde serbest dolasımda olmayan yabancı girdi bulunan ürünler, ancak, tüm bu yabancı girdilerin vergilerinin ödenmis olması sartıyla serbest dolasıma girer ve böylece bu ürünlerin Avrupa Topluluguna ihracında A.TR Dolasım Belgesi düzenlenebilir. Benzer sekilde, esyanın Türkiye’de serbest dolasıma girmesi esyaya Türk mensei kazandırmaz. Serbest dolasıma giren esyanın Türk mensei kazanıp kazanmadıgı, bu esyanın Türkiye’de gördügü islem ve isçilik sonucunda elde edilen ürünün ilgili Yönetmelikler çerçevesinde degerlendirilmesi sonucunda belirlenir.
2) İhraç esyasının cins, nevi, nitelik ve miktar itibarıyla A.TR Dolasım Belgeleri veya mense ispat belgelerindeki kayıtlara uygun olup olmadıgı; bu kayıtların ilgili gümrük beyannamesinde yer alan bilgiler ile uyumlu olup olmadıgı ihracat isleminin yapıldıgı gümrük müdürlügü tarafından kontrol edilir.
3) A.TR Dolasım Belgesi kapsamında ihraç edilen esyanın ilgili Kararname hükümlerine göre serbest dolasım durumunda olup olmadıgının; EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikaları kapsamında
ihraç edilen esyanın ilgili Yönetmelikler çerçevesinde menseli olup olmadıgının belirlenmesi bakımından ilgili Kararname ve Yönetmelik hükümleri uyarınca islem yapılır. Belge, gümrük müdürlügünce ilgili Kararname veya Yönetmelik hükümlerine uygun olarak vize edilir.
4) Gümrük müdürlükleri tarafından mühürle tasdik edilmek suretiyle vize edilen A.TR Dolasım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikalarının ithalatçı ülkelerde geçerli olabilmesi ve gereksiz sonradan kontrol taleplerinin önüne geçilebilmesi için bu belgelerin “Gümrük Vizesi” sütununa okunaklı mühür tatbikine azami özen gösterilir.
5) A.TR Dolasım Belgelerinin 8 no’lu ve EUR.1./EUR.MED Dolasım Sertifikalarının 7 no’lu “Gözlemler” kutusunda yer alan “Sonradan Verilmistir” ve “İkinci Nüshadır” ibarelerinin ilgili Kararname ve Yönetmeliklerle uyumlu olması saglanır. Bu husus belgenin ibraz edildigi gümrük müdürlügü tarafından da kontrol edilir.

  1. İhracatta Düzenlenmis Olan Belgelerin Sonradan Kontrolü:

1) Ülkemizden yapılan ihracat sırasında düzenlenmis olan A.TR Dolasım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikalarının ithalatçı ülke gümrük idaresi tarafından sonradan kontrol amacıyla gönderildigi hallerde, söz konusu talep ilgili gümrük müdürlügüne gönderilir.
2) Gümrük müdürlügü, söz konusu A.TR Dolasım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikalarının üzerinde yer alan mührün kendisine ait olup olmadıgını kontrol eder ve söz konusu belgeyi beyannameyle iliskilendirir. Anılan belgeler üzerinde yer alan mührün gümrük müdürlügüne ait olmadıgının veya anılan belgeye iliskin bir ihracat kaydı bulunmadıgının anlasılması halinde, durum ilgili gümrük müdürlügünce, baglı oldugu Gümrük ve Muhafaza Basmüdürlügüne bildirilir. Basmüdürlük tarafından, konu bir rapora baglanarak ilgili makama suç duyurusunda bulunulur ve sonradan kontrol sonucunun talepte bulunan ülkeye bildirilmesini teminen Müstesarlıga bilgi verilir.
“3) (2012/28 Genelge ile değişik) a) Sonradan kontrol talebine konu olan A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının üzerindeki mührün ilgili gümrük müdürlüğüne ait olduğunun ve anılan belgeye ilişkin bir ihracat kaydı bulunduğunun anlaşılması durumunda, sonradan kontrol talebine konu olan A.TR Dolaşım Belgeleri veya menşe belgelerinin her biri ayrı ayrı ele alınarak, öncelikle sonradan kontrolü yapılan belgeye ilişkin ihracat beyannamesinin 22 nolu sütununda kayıtlı olan döviz ve toplam fatura bedeline bakılır. Bu bedelin 10.000 TL’yi aşmaması durumunda Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerince SK1 tespit işleminin yapılması zorunluluğu bulunmaması nedeniyle, ilgili firma tarafından sonradan kontrole ilişkin işlemlerin gümrük idaresince yürütülmesinin talep edilmesi halinde işlemler gümrük müdürlüğünce sonuçlandırılır. Firmaların talep etmeleri durumunda bu kıymetin altındaki işlemler için de SK1 tespit işlemi yapılabilir.
b) Sonradan kontrol taleplerinin Gümrük Müdürlüğünce gerçekleştirilmesi durumunda, A.TR Dolaşım Belgelerinin sonradan kontrol işlemlerinde eşyanın serbest dolaşım statüsüne, EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının sonradan kontrol işlemlerinde ise eşyanın menşeine ilişkin tevsik edici bilgi ve belgeler belgeyi onaylayan kişi/kurum/kuruluş ve firma nezdinde girişimde bulunmak suretiyle temin edilir. Belgeyi düzenleyen kişi/kurum/kuruluş tarafından ilgili bilgi ve belgelerin gümrük müdürlüğüne iletilmesinde sonradan kontrol sonucunun 10 aylık süre içinde talepte bulunan ülkeye bildirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulur. Eşyanın ilgili Kararname ve Yönetmelik’te belirtilen serbest dolaşım veya menşe kriterlerini sağlayıp sağlamadığı tespit edilir. Elde edilen kontrol sonuçları varsa ithalatçı ülke gümrük idaresince özellikle sorulan hususlar ve ilgili gümrük müdürlüğünün görüşü ile birlikte ithalatçı ülke gümrük idaresine bildirilmek üzere AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne iletilir. A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.l/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının üzerinde eksiklikler bulunması halinde bunlar ilgili Kararname ve Yönetmelikler çerçevesinde tamamlanır. Gümrük müdürlüğü tarafından A.TR Dolaşım Belgelerinin ve EUR.1/EUR.MED Dolaşım Sertifikalarının ”Kontrolün Sonucu” sütunlarının ilgili kutucuğu işaretlenerek idarenin okunaklı mührü, tarih, imza ve kaşe tatbik edilmek suretiyle onaylanmış olarak AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilir.
c) Fatura/tedarikçi beyanlarına ilişkin sonradan kontrol taleplerinde talep, Gümrük Müdürlüğünce doğrudan ilgili firmaya iletilir.
d) Sonradan kontrolü talep edilen belgeye ilişkin ihracat beyannamesinin 22 nolu sütununda kayıtlı olan döviz ve toplam fatura bedelinin 10.000 TL’den fazla olduğu hallerde, sonradan kontrol talebi, ithalatçı ülke gümrük idaresinin sonradan kontrol talep tarihi ve sonradan kontrol gerekçeleri belirtilmek suretiyle, ilgili firmaya iletilir.”
4) Firma, söz konusu talebi, ilgili mevzuat çerçevesinde tespit sözlesmesi yaptıgı Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirine iletir. A.TR Dolasım Belgelerinin sonradan kontrol islemlerinde esyanın serbest dolasımda olup olmadıgına, EUR.l/EUR.MED Dolasım ertifikaları/fatura/tedarikçi beyanlarının sonradan kontrol islemlerinde ise esyanın ilgili mevzuatına göre menseli olup olmadıgına iliskin tevsik edici bilgi ve belgeler Yetkilendirilmis Gümrük Müsaviri tarafından belgeyi onaylayan kisi/kurum/kurulus ve firma nezdinde girisimde bulunmak suretiyle temin edilir.
5) Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirince, esyanın ilgili Kararname ve Yönetmelik’te belirtilen serbest dolasım veya mense kriterlerini saglayıp saglamadıgı ve dolasım belgelerinin gerçek olup olmadıgı tespit edilir.
6) Sonradan kontrol islemlerine iliskin degerlendirme ve sonuçlar varsa ithalatçı ülke gümrük idaresince özellikle sorulan hususları da karsılayacak sekilde YGM tarafından bir tespit raporuna baglanır ve süresi içinde ilgili gümrük müdürlügüne sunulur.
7) A.TR Dolasım Belgelerinin ve EUR.l/EUR.MED Dolasım Sertifikalarının üzerinde eksiklikler bulunması halinde bunlar ilgili Kararname ve Yönetmelikler çerçevesinde firma ve/veya gümrük idaresi tarafından tamamlanır.
8) İlgili gümrük müdürlügü, sonradan kontrol sonuçlarını iletirken;
a) tespit raporunun sonuç kısmında yer alan hususları,
b) karsı ülke gümrük idaresince özellikle sorulan hususların tespit raporunda yer alan cevaplarını,
c) belge üzerinde yer alan mührün kendisine ait olup olmadıgını,
ç) belgenin beyannameyle iliskili olup olmadıgını,
Müstesarlıga bildirir. Tespit raporu sonuçları dogrultusunda ilgili kutularını isaretleyip okunaklı mühür, tarih, imza ve kase tatbik ettigi dolasım belgelerini bu bildirime ekler.
9) Belgeyi düzenleyen ihracatçı, onaylayan yetkili kisi/kurum/kurulus, vize eden gümrük müdürlügü ve tespit islemini yapacak Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirince sonradan kontrol islemlerinin dogru ve eksiksiz olarak karsılanmasına azami özen gösterilir. Bu çerçevede, sonradan kontrol sonucunun, ithalatçı ülkenin sonradan kontrol talebinde bulundugu tarihten itibaren 10 aylık süre içinde talepte bulunan ülkeye bildirilmesi gerektigi göz önünde bulundurularak süresi içinde cevap verilmesi temin edilir.

  1. İthalatta İbraz Edilen Belgelerin Sonradan Kontrolü:

1) Gümrük müdürlüklerinin ithalat sırasında kendilerine ibraz edilen belgelerin dogruluk ve kurallara uygunlugundan süphelenmeleri halinde söz konusu belgeler sonradan kontrol gerekçeleri de belirtilmek suretiyle ilgili ülke nezdinde sonradan kontrolünün yapılmasını teminen Müstesarlıga intikal ettirilir.
2) Sonradan kontrol talebi ile Müstesarlıga gönderilen A.TR Dolasım Belgeleri, EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikaları, Fatura Beyanları ve Form A Belgeleri kapsamı esya için ilgili Kararlar ve Yönetmelikler geregince İthalat Rejimi Kararı’na ek listelerde tercihli rejim için geçerli olan tavizli vergi oranı ile “Diger Ülkeler” sütunundaki vergi oranı arasındaki farka tekabül eden vergi meblagı karsılıgı olarak nakit veya teminat mektubu alınır.
3) İthalat gerçeklestikten sonra idarece veya denetim elemanınca yapılan kontrol ve denetimlerde dogrulugundan süphe duyulan belgeler, sonradan kontrolünü teminen ihracatçı ülke gümrük idaresine gönderilir ve alınacak cevaba göre islem yapılır.
4) İhracatçı ülke tarafından sonradan verilen, ikinci nüsha olarak düzenlenen veya basitlestirilmis usulde düzenlenmis olan A.TR Dolasım Belgelerinin 8 no’lu ve EUR.1./EUR.MED Dolasım Sertifikalarının 7 no’lu “Gözlemler” kutusunda yer alması gereken “Sonradan Verilmistir” “İkinci Nüshadır” “Basitlestirilmis İşlem” ve benzeri ibarelerin yer almaması veya ilgili Kararname veya Yönetmelikle belirlenen ifadeler ile uyusmaması veya bu ifadelerin yanlıslıkla birbiri yerine kullanılmıs olması hallerinde belgeler teknik nedenlerle reddedilmez; belgenin sonradan kontrolü talep edilir; ihracatçı ülkeden alınacak sonradan kontrol sonucuna göre islem yapılır.
5) İhracatçı ülke gümrük idaresi nezdinde yürütülen sonradan kontrolün sonucu Müstesarlıkça ilgili gümrük müdürlügüne bildirilir. Yapılan sonradan kontrol sonucunda A.TR Dolasım Belgesi’nin veya esyanın tercihli menseini gösteren mense ispat belgesinin;
a) Dogru ve kurallara uygun oldugunun anlasılması halinde gümrük müdürlügünce alınmıs olan nakit veya teminatın iade edilmesi,
b) Sahte ve/veya tahrifatlı oldugunun ortaya çıkması durumunda, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin uygulanması,
c) İhracatçı ülke gümrük idaresince sehven düzenlendiginin anlasılması halinde, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla, indirimsiz vergi oranı üzerinden tahakkuk ettirilecek ithalat vergilerinin tahsil edilmesi, Seklinde islem yapılır.
6) Beyannamede gösterilmesine ragmen sonradan yapılan kontrol veya teftislerde beyanname ekinde olmadıgının tespit edilmesi yükümlüsünce de söz konusu belgelerin gümrük idaresine ibraz edilememesi durumunda, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 234 üncü maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinin uygulanması seklinde islem yapılır.

  1. Diger İşlemler:

1) A.TR Dolasım Belgesi veya EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikası esliginde serbest bölge ve antrepoya konulan esyaya iliskin belgenin 4 aylık ibraz süresi içinde ilgili gümrük müdürlügüne arz edilmis olması sartıyla; esyanın serbest bölge veya antrepoda kaldıgı süre boyunca belgenin geçerlilik süresinin dondurulması ve kalan sürenin esyanın serbest bölge veya antrepodan çıkıs tarihinden itibaren isletilmesi yönünde uygulama yapılır.
2) Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ithalatı gerçeklestirilen esyadan kullanım harici kalanların yasal prosedüre uyularak serbest dolasıma giris rejimine tabi tutulması halinde Gümrük Kanununun 114 üncü maddesi hükümleri uygulanır. Esyanın serbest dolasıma girise iliskin tüm kosulları saglaması halinde, serbest dolasıma giris beyannamesine esyanın dahilde isleme rejimi kapsamında ithalatı esnasında gümrük müdürlügüne ibraz edilen A.TR Dolasım Belgelerinin veya EUR.1/EUR.MED Dolasım Sertifikalarının veya fatura beyanlarının onaylı fotokopileri eklenir.
3) 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve dıs ticaret mevzuatına uygun olarak ithal edildikten ve kullanıldıktan sonra ihraç edilmek istenilen esya için A.TR Dolasım Belgesi düzenlenmesinin söz konusu oldugu; ancak bu esyanın ithaline iliskin tevsik edici belgelerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan 5 yıllık belge saklama süresinin geçmesi nedeniyle artık mevcut olmadıgı hallerde, ihracatı ve yatırımları tesvik mevzuatı hükümleri ve ithalat rejiminin mahrecine iade hükümleri saklı kalmak ve esyanın serbest dolasımda oldugunu belirleyen ticari belge ve kayıtları ile esyanın muhasebe kayıtlarının bulundugu envanter defteri kayıtları esas alınarak Yetkilendirilmis Gümrük Müsaviri tarafından düzenlenecek olan esyanın serbest dolasım statüsünü haiz olduguna iliskin raporun ibraz edilmesi kaydıyla Müstesarlıkça yetki verilmis kisi/kurum/kuruluslar tarafından A.TR Dolasım Belgesi onaylanması ve gümrük müdürlüklerince vize edilmesi yönündeki talepler karsılanır.
4) ithal esyasına ait mense ispat belgesinin gerçeklik ve dogrulugunun ihraç ülkesi nezdinde arastırıldıgı ve esyanın dampinge karsı vergiye tabi oldugu hallerde, ilgili Teblig’de öngörülen en yüksek had üzerinden hesap edilecek dampinge karsı vergi tutarının nakdi teminata baglanması suretiyle esya mükellefine teslim edilir. Nakdi teminatın yanı sıra Gümrük Yönetmeligi’nin 495 inci maddesinde belirtilen teminatlardan herhangi birinin ibrazı mümkündür.
5) INF4 Bilgi Formları asagıdaki sekilde düzenlenir:
a) İhracatın yapıldıgı ülkeden gelen INF4 Bilgi Formu düzenlenmesine iliskin talep üzerine gümrük idaresi ilgili firmadan Yetkilendirilmis Gümrük Müsaviri tarafından hazırlanacak INF4 kodlu bir tespit raporu ibraz etmesini ister.
b) Firma, söz konusu talebi, ilgili mevzuat çerçevesinde tespit sözlesmesi yaptıgı Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirine iletir. INF4 Bilgi Formu kapsamı esyanın ilgili mevzuatına göre menseli olup olmadıgına iliskin tevsik edici bilgi ve belgeler Yetkilendirilmis Gümrük Müsaviri tarafından firma nezdinde girisimde bulunmak suretiyle temin edilir.
c) Yetkilendirilmis Gümrük Müsavirince, esyanın ilgili Kararname ve Yönetmelik’te belirtilen mense kriterlerini saglayıp saglamadıgı tespit edilerek bir tespit raporuna baglanır ve süresi içinde ilgili gümrük müdürlügüne sunulur.
ç) İlgili gümrük müdürlügü tespit raporu sonuçları dogrultusunda INF4 Bilgi Formunu vize ederek Müstesarlıga iletir.
6) 02.11.2010 tarih ve 2010/51 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıstır.
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müstesar
DAGITIM:
Merkez ve Tasra Teskilatına

Başa dön tuşu