Gümrük Genelgeleri

2012/2 Sayılı Genelgede Değişiklik (Genelge 2019/25)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 
Sayı     : 40216608-010.06.02
Konu : 2012/2 Sayılı Genelgede Değişiklik

GENELGE (2019/ 25 )

2012/2 sayılı Genelgenin 2 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“2. Özet Beyanda Düzeltme
Özet beyanda düzeltme yapılması ile ilgili hususlar, Gümrük Kanununun 35/B maddesinin altıncı fıkrasında; manifestoların ibrazına ilişkin hususlar ise Gümrük Yönetmeliğinin 63 üncü maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenmiştir. Bu kapsamda, özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı durumu hariç olmak üzere, özet beyan ve/veya orijinal manifesto ile konşimentolarda kayıtlı bilgiler arasında farklılık bulunması halinde, özet beyanda yapılacak düzeltmelerde, konşimentolarda yer alan bilgiler esas alınacaktır.
Özet beyan eksiklik/fazlalık takibatı durumunda yapılacak işlemler ise 3 üncü madde başlıkları altında belirtildiği şekilde yürütülecektir.”
Ayrıca, aynı Genelgenin “3- Özet Beyan Eksiklik/Fazlalığı Durumunda Yapılacak İşlemler” başlığı altında yer alan ‘ç) Cezaî İşlem’ alt başlığının birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“Özet beyanı veren kişi tarafından eksiklik veya fazlalığın neden kaynaklandığı, 3 aylık takibat süresi içinde, aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı suretiyle ispatlanacaktır:
1)- Eşyanın yüklendiği liman idaresinin veya çıkış acentesinin ya da taşıyıcının bir kamu kuruluşu olması halinde bunlardan alınan resmî belge,
2)- Yükleme esnasında (1) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşların bulunmaması halinde, ihracatçı veya yüklemeyi yapan kuruluştan alınan ve eşyanın yüklendiği limandaki en büyük mülki idare amirince, gümrük idaresince, ticaret ve sanayi odalarınca veya liman başkanlığınca onaylanmış belge.
Ayrıca havayolu taşımacılığında, mahreç ülkedeki yer hizmeti firması ve/veya havayolu şirketi yetkilileri tarafından eşyanın yüklendiği yerde düzenlenecek belge ile de ispat yapılabilecektir. Bu belgelerin süresi içinde ibrazı halinde, eksiklik veya fazlalık takibatı sonlandırılacak, ibraz edilmemesi halinde ise Gümrük Kanununun 237 nci maddesi uyarınca cezaî işleme başlanacaktır.”
Bilgi ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Rıza Tuna TURAGAY
Bakan a.
Bakan Yardımcısı

DAĞITIM:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu