Gümrük Genelgeleri

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi (Genelge 2014/8)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :43482984-010.06.01
Konu: Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi
Genelge (2014/8)
2012/33 sayılı Genelge eki “Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi” nin 11 ve 12 nci maddeleri ekteki şekilde değiştirilmiş ve Rehbere ekte yer alan 21 inci madde ilave edilmiştir.
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Müsteşar
 
EK:
EK 1- YGM Rehberi 11, 12, ve 21 no.lu düzenlemeleri
11-NİHAİ KULLANIM KONUSU EŞYANIN NİHAİ KULLANIM AMACINA UYGUN KULLANIMDA OLUP OLMADIĞININ TESPİTİ
11.1- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE SERBEST DOLAŞIMA GİRİŞ REJİMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT
11.1.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi Kapsamında Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-TCGB Tescil Tarihi
-TCGB Tescil Numarası
-İzin Veren Gümrük İdaresi
-Denetleyici Gümrük İdaresi
-Nihai Kullanım İzninin Tarihi
-Nihai Kullanım İzninin Sayısı
-GTİP
-GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“………………. Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen ……………..sayı ve ………………tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı …………….. sayılı nihai kullanım izin başvuru formu ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ………………..GTİP’li …………………cinsi eşyanın …/…./……. tarih ve ……………..sayılı nihai kullanım izin belgesinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
11.1.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
11.1.2.1 Genel Bilgiler
Nihai kullanım konusu eşyanın nihai kullanım amacına uygun kullanımda olup olmadığının tespitine ilişkin olarak her bir nihai kullanım izin belgesi için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir: -Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,
-Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
-Nihai kullanım izninin geçerlilik süresi,
-Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
-Teminatı veren kişi/kurumun vergi numarası, ticaret unvanı,
-Teminatın tutarı,
-Nihai kullanım izin tarih ve sayısı,
-Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
-Hesapların/Kayıtların Türü.
11.1.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
11.1.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,
-İzin hak sahibi firmanın diğer kişi veya firmalara nihai kullanım konusu eşyayı satması durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları.
11.1.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ …………………………………tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ………………………GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu tespit edilmiştir.”
11.1.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
11.2- EŞYANIN ÖNGÖRÜLEN SÜRE DAHİLİNDE DAHİLDE İŞLEME REJİMİ ŞARTLI MUAFİYET SİSTEMİ KAPSAMINDA NİHAİ KULLANIMINA İLİŞKİN TESPİT
11.2.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “NK1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Dahilde İşleme Rejimi Şartlı Muafiyet Sistemi kapsamında Getirilen Eşya İçin Gümrük Kanununun 194 üncü Maddesi Uyarınca Bir Gümrük Yükümlülüğü Doğması Halinde Eşyanın Öngörülen Süre Dahilinde Nihai Kullanıma Tahsis Edilip Edilmediği ve Öngörülen Amaçlar İçin Kullanılıp Kullanılmadığının Tespiti” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Numarası
– İzin Veren Gümrük İdaresi/İdareleri
– Denetleyici Gümrük İdaresi/İdareleri
– Nihai Kullanım İzninin/İzinlerinin Tarihi
– Nihai Kullanım İzninin/İzinlerinin Sayısı
– Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni Tarihi
– Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni Sayısı
– GTİP
– GTİP Açıklaması
Ayrıca (17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“……………………… Gümrük Müdürlüğünde tescil edilen …………….sayı ve …………………tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri muhteviyatı ……………. sayılı nihai kullanım izin başvuru formu/formları ile nihai kullanıma tabi tutulması talep edilen ……………….GTİP’li ………………..cinsi eşyanın …………/………/…………tarih ve………………sayılı nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen nihai kullanım amacına uygun kullanılıp kullanılmadığı ilgili firmanın mali kayıtları üzerinden tespit edilerek rapora bağlanacaktır.
11.2.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
11.2.2.1 Genel Bilgiler
Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet sistemi kapsamında getirilen eşya için Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğması halinde eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanıma tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitine ilişkin olarak her bir Dahilde İşleme İzin Belgesi/Dahilde İşleme İzni için düzenlenecek tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Nihai kullanım izin başvurusuna ilişkin gümrük beyannamesi/beyannamelerinin tescil tarih ve sayısı,
-Giriş gümrük idaresi, çıkış gümrük idaresi, denetleyici gümrük idaresi,
-Dahilde İşleme İzin Belgesinin/Dahilde İşleme İzninin süresi
-Nihai kullanıma tabi tutulacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı, miktarı, kıymeti,
-Nihai kullanım izin/izinleri tarih ve sayısı,
-Üretiminde veya işlenme faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak eşyanın GTİP’i, tarifedeki tanımı, açıklayıcı tanımı,
-Hesapların/Kayıtların Türü.
11.2.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Raporda yer alan tespitlerin gidip görülerek yerinde yapıldığı,
-Hakkında tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
11.2.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Firmanın muhasebe ve stok kayıtlarına göre eşyanın öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulup tutulmadığı,
-İzin hak sahibi firmanın diğer kişi veya firmalara nihai kullanım konusu eşyayı satması durumunda buna ilişkin yapılan karşıt incelemelerin sonuçları.
-İthal eşyasının nihai kullanım izin belgesinde/belgelerinde öngörülen amacına uygun olarak ve telafi edici vergi doğuracak şekilde ihraç edilip edilmediği
11.2.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“ Dahilde İşleme Rejimi şartlı muafiyet kapsamında getirilen ………………….. tescil sayılı …./…/…. tarihli gümrük beyannamesi/beyannameleri kapsamı ………………….GTİP’li eşyanın İthalat Rejimi Kararı’nda söz konusu eşya için öngörülen nihai kullanım faaliyetine tabi tutulduğu ve Gümrük Kanununun 194 üncü maddesi uyarınca bir gümrük yükümlülüğü doğarak ihraç edildiği/kısmen ihraç edildiği/ihraç edilmediği tespit edilmiştir.”
11.2.3- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde tespit yapılan işlemin dayanağını oluşturan belgelerin yer alması gerekir.
12- GÜMRÜK İDARELERİNCE VERİLEN DAHİLDE İŞLEME İZİNLERİ KAPSAMINDAKİ EŞYA İLE İLGİLİ SÜRE UZATIMLARINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT
12.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin (4) no.lu TESPİT KODU alanına “DR1”; (5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük İdarelerince Verilen Dahilde İşleme İzinleri Kapsamındaki Eşya İle İlgili Süre Uzatımlarına Esas Teşkil Edecek Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
– TCGB Tescil Tarihi
– TCGB Tescil Sayısı
– İzni Veren Gümrük Müdürlüğü
– Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu Ekinde Yer Alan Başvuru Formu Tarihi
– Gümrük Yönetmeliğinin 56 nolu Ekinde Yer Alan İzin Formu Tarih ve Numarası
(17) no.lu SÖZLEŞMENİN KONUSU alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirilip getirilmediği tespit edilerek rapora bağlanacaktır.”
12.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
12.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Dahilde işleme iznine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarih ve sayısı,
– Dahilde işleme izninin verildiği kişinin adı,
– Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesi ile izin kapsamında gerçekleşen ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri,
– Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanağın tarih/sayısı,
– İthalat ve ihracata ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil edildiği gümrük idaresi/idareleri,
– Dahilde işleme iznine ilişkin ithalat beyannamesine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri, ihracat beyannamesi/beyannamelerine konu olan eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonları ile miktar bilgileri.
12.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının hesaplandığı,
– Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan belgelerin neler olduğu ve bu belgelerin incelendiği.
12.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
– Yapılan ek süre talebinin haklı bir sebebe dayandığı,
– İşleme faaliyetinin, ilgili dahilde işleme izninde belirtilen şekilde devam ettiği,
– Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleştiği durumda; ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların esas alınarak, taahhüt edilen ihracat miktarının en az % 25 inin ihracatının gerçekleştirildiği,
– İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanarak, üretilen miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az %25 i olduğu,
– İzin kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının kısmen gerçekleştiği durumda; işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre stoklarında bulunup bulunmadığının tutanağa bağlanması ile ihracata ilişkin beyannamelerde kayıtlı miktarların da esas alınarak, stoklarda bulunan miktarla birlikte toplam miktarın izin ihracat taahhüdüne oranının en az % 25 i olduğu,
– Tamir amaçlı alınan dahilde işleme izinlerinde, tamir amaçlı olarak ithal edilen eşyanın, giriş ayniyatına uygun olarak bulunup bulunmadığı ile izin konusu tamir işleminin en az % 25 inin gerçekleştirildiği,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
12.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun olumlu olması halinde sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… Gümrük Müdürlüğünce ……………………… tescil sayılı ve …/…/ ……………………… tarihli gümrük beyannamesine konu dahilde işleme iznine ilişkin ek süre talebine dair koşulların yerine getirildiği tespit edilmiş olup haklı sebebe dayalı süre uzatım talebinin dahilde işleme rejimi mevzuatı hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.”
12.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini ilgili gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaklardır.
12.4- Tespit Raporunun Ekleri
Hazırlanacak tespit raporunun ekinde aşağıdaki belgelerin yer alması gerekir:
– İthalata ilişkin gümrük beyannamesinin örneği,
– İhracata ilişkin gümrük beyannamesinin/beyannamelerinin örneği,
– Dahilde işleme izni kapsamında yapılan işleme faaliyeti ve üretim sonucu elde edilen işlem görmüş ürünün ihracatının gerçekleşmediği ya da kısmen gerçekleştiği durumda, işlenmiş ürünün firma stok kayıtlarına göre firmanın stoklarında bulunup bulunmadığına ilişkin tutanak,
– Gümrük Yönetmeliğinin 55 no.lu ekinde yer alan başvuru formunun bir örneği,
21- TAKAS İŞLEMLERİNDE KKDF MUAFİYETİ UYGULAMASINA ESAS TEŞKİL EDECEK TESPİT
21.1- Tespit Sözleşmesine İlişkin Hususlar
2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)nde Ek-5’te belirtilen usul ve esaslara uygun olarak hazırlanacak tespit sözleşmesinin
(4) no.lu TESPİT KODU alanına “TK1”;
(5) no.lu “TESPİT TÜRÜ” alanına ise “Gümrük Beyannamesinde Ödeme Şekli Takas Olarak Beyan Edildiği Durumlarda KKDF Muafiyeti Uygulanmasına Esas Teşkil Edecek Tespit” yazılacaktır.
(16) no.lu “TESPİT TÜRÜNE İLİŞKİN BİLGİLER” alanında aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekir:
-Gerçek kişiler için; ad, soyad ve TC kimlik numarası
– Tüzel kişiler için; firmanın ticaret ünvanı ve vergi kimlik numarası,
– Takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğü,
– Takas dilekçesinin tarih ve sayısı,
(17) no.lu “SÖZLEŞMENİN KONUSU” alanına, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle aşağıdaki ifade yazılacaktır.
“…………………… TC/vergi kimlik numaralı……………………………………………………… tarafından ……………….. Gümrük Müdürlüğüne verilen……………..tarihli ………… sayılı takas dilekçesi ile yapılacağı taahhüt edilen ithalat ve ihracatların gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği, bu kapsamda ithalatın ihracatı aşan kısmı için tahsili gereken KKDF tutarı ve bu tutarın yatırılıp yatırılmadığı hususları rapora bağlanacaktır.”
21.2- Tespit Raporuna İlişkin Hususlar
21.2.1 Genel Bilgiler
Hazırlanacak tespit raporunun genel bilgiler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Gerçek kişilerde; tespit işlemini yaptıran kişinin ad, soyad ve TC kimlik numarası,
– Tüzel kişilerde; tespit işlemini yaptıran kişinin ticaret unvanı, Ticaret Siciline kayıtlı olduğu yer, merkezi,
-Tüzel kişilerde, tespit işlemini yaptıran firmanın vergi kimlik numarası,
– Tespit işlemini yaptıran kişinin faaliyet alanı,
– Takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğü,
– Takas dilekçesinin verildiği tarih ve sayı,
-Alıcı ve satıcı firma arasındaki ilişki,
– Firmanın takas işlemine ihtiyaç duymasına ilişkin gerekçeler,
21.2.2 Yapılan İnceleme ve Araştırmalar
Hazırlanacak tespit raporunun yapılan inceleme ve araştırmalar bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Takas işlemlerinin takas dilekçesinde belirtilen gerçek kişi veya tüzel kişiler arasında gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği,
– Takas işlemlerinin takas dilekçesinde belirtilen gümrük müdürlüklerinden yapılıp yapılmadığı,
-Takas Takip Formuna kaydedilen ithalat ve ihracatlara ilişkin bilgilerin doğru kaydedilip kaydedilmediği,
-Takas işlemi kapsamında yapılan ithalat ve ihracat beyannamelerinin tescil sayı ve tarihleri ile tescil edildiği gümrük müdürlüğü/müdürlükleri,
– Takas kapsamında yapılan ithalat ve ihracatların ilk ithalat/ihracat beyannamesinin verildiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde tamamlanıp tamamlanmadığı,
-Takas dilekçesinde yapılacağı beyan edilen ithalatın ve ihracatın gerçekleşme durumu (GTİP, miktar ve tutar olarak)
– Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatlara ilişkin, her bir gümrük müdürlüğü için beyanname bazında hesaplanan KKDF tutarı ve bu tutar için verilen teminat tutarı listesi,
– KKDF muafiyeti uygulanacak ithalat miktarı ve tutarı,
– Takas işlemi kapsamında yapılan ithalatın ihracatı aşıp aşmadığı, ithalat fazla ise fazla ithalatın miktarı, tutarı ve fazla ithalata tekabül eden ve tahsili gereken KKDF ile buna bağlı diğer alacakların tutarı,
-KKDF tutarının yatırılıp yatırılmadığı,
– İade edilecek teminat tutarının, her bir gümrük müdürlüğü için beyanname bazında listesi,
– Yapılan tespit işlemin dayanağını oluşturan ve incelenen belgelerin neler olduğu,
21.2.3 Değerlendirmeler
Hazırlanacak tespit raporunun değerlendirmeler bölümünün, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, en az aşağıdaki bilgileri içermesi gerekmektedir:
-Takas işleminin 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelgede yer alan koşullara uygun olup olmadığı,
– Tespitte kullanılan tüm belgelerin mevcut, güncel ve geçerli olduğu.
21.2.4 Sonuç
Hazırlanacak tespit raporunun sonuç bölümünde, bu rehberin “Tespit İşlemlerine İlişkin Genel Bilgiler” bölümünde belirtilen hususlara ek olarak, gerekli yerleri doldurulmak suretiyle, aşağıdaki ifadenin açıkça yer alması gerekmektedir:
“…………………… TC/vergi kimlik numaralı……………………………………………………… tarafından ……………….. Gümrük Müdürlüğüne verilen……………..tarihli ………… sayılı takas dilekçesinde yapılacağı taahhüt edilen ………………tutarında ithalatın ve ………………. tutarında ihracatın 28.06.2013 tarihli ve 2013/21 sayılı Genelge çerçevesinde gerçekleştirildiği, bu kapsamda ithalatın ihracatı aşan ………… tutarındaki kısmı için ……………… tutarında KKDF’nin ödendiği tespit edilmiştir.
21.3- Tespit Raporunun Gönderilmesi
2 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği)’nin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının ……. bendi uyarınca, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri bu konuda düzenledikleri raporun bir örneğini takas işlemlerinin bitirilmesi gereken süre sonundan itibaren en geç 1 ay içerisinde takas dilekçesinin verildiği gümrük müdürlüğüne, bir örneğini de yükümlüye sunacaklardır.

Başa dön tuşu