İthalat MevzuatıYönetmelikler

Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik

21.12.2011-28149 Resmi Gazete

ÜLKEYE GİRİŞTE VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN HAYVAN VE ÜRÜNLERE DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olan hayvan ve ürünleri, hayvan ve ürünlerin veteriner kontrollerini ve kompozit ürünlere eşlik etmesi gereken belgeleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 34 üncü maddesine dayanılarak,

b) 91/496/EEC ve 97/78/EC sayılı Konsey Direktifleri gereğince Veteriner Sınır Kontrol Noktalarında Kontrollere Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere İlişkin 2007/275/EC sayılı Komisyon Kararına paralel olarak,

hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Et ürünleri: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan ürünleri,

b) İşlenmiş ürünler: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan et ürünlerini, süt ürünlerini, yumurta ürünlerini, işlenmiş balıkçılık ürünlerini, eritilmiş hayvansal yağları, donyağı tortusunu, jelâtini, kolajeni, işlenmiş mide, mesane ve bağırsakları,

c) Kompozit ürün: İlk ürünün işlenmesinin, son ürünün üretilmesinin ayrılmaz bir parçası olduğu ürünleri kapsayan ve işlenmiş hayvansal ürünler ile bitkisel ürünlerin her ikisini de içeren insan tüketimine yönelik gıdayı,

ç) Süt ürünleri: Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan ürünleri,

ifade eder.

(2) Birinci fıkrada yer alan tanımlara ilave olarak Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesindeki tanımlar da geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Veteriner Kontrolleri ve Belgeler

Hayvan ve ürünlerin veteriner kontrolleri

MADDE 5 – (1) Ek-1’de listelenen hayvan ve ürünler, Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe uygun olarak veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabidir.

(2) Bu Yönetmelik, kompozit ürünlerde halk sağlığı kurallarına uygunluğu sağlamak için gerekli olan kontroller saklı kalmak kaydıyla uygulanır.

(3) Ek-1’in birinci sütununda belirtilen tarife pozisyonu numaraları bazında yapılan veteriner kontrolleri için ürünlerin ilk seçimi, üçüncü sütunda belirtilen açıklamalar dikkate alınarak yapılır.

Veteriner kontrollerine tabi olan kompozit ürünler

MADDE 6 – (1) Aşağıdaki kompozit ürünler veteriner kontrollerine tabidir:

a) İşlenmiş et ürünü içeren kompozit ürünler.

b) İçeriğinin yarısı veya daha fazlası işlenmiş et ürünü dışında herhangi bir işlenmiş hayvansal ürün olan kompozit ürünler.

c) İçeriğinde işlenmiş et ürünü olmayan ve 8 inci maddede yer alan şartları karşılamayan son ürünlerden içeriğinin yarısından azı işlenmiş süt ürünü olan kompozit ürünler.

Veteriner kontrollerine tabi olan kompozit ürünlere eşlik etmesi gereken belgeler

MADDE 7 – (1) Diğer herhangi bir hayvansal ürün içeriğine bakılmaksızın işlenmiş et ürünü içeren kompozit ürünlere, ülkeye girişte Bakanlıkça belirlenen et ürünleri için ilgili sertifika eşlik etmelidir.

(2) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işlenmiş süt ürünü içeren kompozit ürünlere, ülkeye girişte Bakanlıkça belirlenen ilgili sertifika eşlik etmelidir.

(3) Sadece işlenmiş balıkçılık veya yumurta ürünleri içeren kompozit ürünlere, ülkeye girişte Bakanlıkça belirlenen ilgili sertifika veya sertifika talep edilmemesi durumunda ticari bir belge eşlik etmelidir.

Veteriner kontrollerine tabi olmayan belirli kompozit ürünler ve gıda maddeleri

MADDE 8 – (1) Herhangi bir et ürünü içermeyen insan tüketimine yönelik aşağıdaki kompozit ürünler veya gıda maddeleri veteriner kontrollerine tabi değildir:

a) İçeriğinin yarısından azı et ürünü dışında herhangi bir diğer işlenmiş ürün olan ve aşağıdaki koşulları karşılayan kompozit ürünler:

1) Ortam sıcaklığında rafta bozulmadan kalabilen veya herhangi bir ham ürünün denatüre olacak şekilde üretim süreci boyunca içeriği tamamen pişirilmiş veya ısıl işlemden geçirilmiş.

2) İnsan tüketimine yönelik olduğu açıkça tanımlanmış.

3) Temiz konteynerlerde güvenli bir şekilde paketlenmiş veya mühürlenmiş.

4) Kompozit ürünün paket sayısı, miktarı ve doğası, içerik, üretici ve menşe ülke hakkındaki bilgileri bir arada verecek şekilde ticari bir belgenin eşlik ettiği ve Türkçe etiketlenmiş.

b) Ek-2’de listelenen kompozit ürünler veya gıda maddeleri.

(2) Ancak, kompozit ürünlerin içerdiği süt ürünleri, sadece Bakanlıkça belirlenen ülkelerden elde edilmiş ve bu ülkeler için öngörüldüğü gibi işlem görmüş olmalıdır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Veteriner kontrolleri, ülkeye girişte veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerinin bulunmadığı yerlerde, yeterli veteriner sınır kontrol noktası müdürlükleri kuruluncaya kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile birlikte belirlenen gümrük giriş kapılarında Bakanlıkça yetkilendirilen il müdürlükleri tarafından yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-29/9/2018-30550) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş, bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 1901 ve 2309 tarife pozisyonları için bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki hükümleri uygulanır.

(2) Bu Yönetmeliğin EK-1’inde yer alan 1901 ve 2309 tarife pozisyonları dışında kalanlar ile EK-2’sinde yer alan tarife pozisyonları için 1/1/2019 tarihinden önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olanlara bu maddeyi ihdas eden Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önceki hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

EK–1  (Değişik:RG-29/9/2018-30550)  

5 İNCİ MADDEDE BELİRTİLEN VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLAN

HAYVAN VE ÜRÜNLERİN LİSTESİ

Bu liste, veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine sunulması gereken sevkiyatların seçimini belirlemek amacıyla, ürün sınıflandırmasına göre hayvanları ve ürünleri düzenler.

Liste Notları:

 1. Genel Açıklamalar

Genel açıklamalar, ilgili fasıllar ile kapsanan hayvanları ve ürünleri netleştirmek için bazı fasıllara eklenmiştir.

 1. Fasıl Notları

Fasıl notları, Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin farklı fasıllarına ilişkin notlarından gerekli olduğunda alınmış açıklamalardır.

 1. Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

Farklı fasılların ilave bilgileri, Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi açıklayıcı notlarından gerekli olduğunda alınmıştır.

 1. Sütun 1 (Tarife Pozisyonu):

Bu sütun tarife pozisyonunu gösterir. Tarife pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde belirlenmiştir.

Dört rakamlı bir tarife pozisyonu kullanıldığında, aksi belirtilmedikçe bu dört rakamlı tarife pozisyonu ile başlayan veya kapsanan bütün ürünler veteriner kontrolleri için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulmalıdır.

Herhangi dört, altı veya sekiz rakamlı bir tarife pozisyonu altında sadece bazı belirli ürünlerin veteriner kontrolleri için sunulması gerekiyorsa ve Türk Gümrük Cetveli’nde var olan bu tarife pozisyonu altında özel alt pozisyonlar yoksa bu tarife pozisyonu Ex olarak işaretlenir (örneğin, Ex 3002: tüm tarife pozisyonu veya alt pozisyonu için değil, saman ve sap dâhil sadece hayvan türevli materyal için veteriner kontrolleri gerekmektedir).

 1. Sütun 2 (Tanımı):

Ürünlerin tanımı, Ticaret Bakanlığı’nca belirlenen Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin tanım sütununda belirtildiği gibidir.


Gümrük Tarifesinin tam kapsamının daha ileri açıklaması için Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin en son değişikliğine bakınız.

 1. Sütun 3 (Niteliği ve Açıklama):

Bu sütun, veteriner kontrollerine tabi olması gereken sevkiyatların seçimi için hayvanların ve ürünlerin kapsamının detaylarını verir. Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin farklı fasıllarında kapsanan hayvanlar ve ürünler hakkında daha ileri bilgiler, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin açıklayıcı notlarında ve Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi’nde bulunabilir. Güncel bilgiler için bu açıklayıcı notların en son değişikliğine bakınız.

Veteriner kontrolleri, kısmen işlenmiş ancak varış yerindeki onaylı veya kayıtlı bir işletmede daha ileri işlenmek için ham ürün olarak kalan hayvansal yan ürün türevli ürünlerde yürütülmelidir.

Veteriner sınır kontrol noktalarındaki resmi veteriner hekimler, bir türev ürünün mevzuatta belirtilen daha ileri veteriner kontrollerini gerektirmeyecek kadar yeterli şekilde işlenmiş olduğunu gerekli olduğunda değerlendirmeli ve belirtmelidir.

LİSTE

Tarife pozisyonu önünde “Ex” ibaresi olduğunda, bu Yönetmelik ile kapsanan hayvanlar ve ürünler, sütun 2’deki tanımına ve sütun 3’teki nitelik ve açıklamasına göre ve tarife pozisyonu kapsamına göre belirlenir.

 

FASIL 1

Canlı Hayvanlar

Fasıl 1 Notları

 1. Bu fasıl, aşağıdakiler hariç tüm canlı hayvanları kapsar:
 • 0301, 0306, 0307 veya 0308 tarife pozisyonlarında yer alan balık ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları
 • 3002 tarife pozisyonunda yer alan mikroorganizma kültürleri ve diğer ürünler
 • 9508 tarife pozisyonunda yer alan hayvanlar

 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. 0106 tarife pozisyonu, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki evcil veya yabani hayvanları içerir:

(A) Memeliler

 • Maymunlar (Primatlar),
 • Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea takımındaki memeliler), manati-deniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia takımındaki memeliler), ayıbalıkları, denizaslanları ve denizaygırları (Pinnipedia alttakımındaki memeliler),
 • Diğerleri (ren geyikleri, kediler, köpekler, aslanlar, kaplanlar, ayılar, filler, develer, zebralar, tavşanlar, yabani tavşanlar, geyikler, antiloplar, dağ keçileri, tilkiler, vizonlar ve kürk çiftlikleri için diğer hayvanlar gibi).

(B) Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

(C) Kuşlar

 • Yırtıcı kuşlar,
 • Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil),
 • Diğer (keklikler, sülünler, bıldırcınlar, çulluklar, batak çullukları, güvercinler, ormantavukları, kiraz kuşları, yaban ördekleri, yaban kazları, ardıç kuşları, karatavuklar, çayır kuşları, sakalar, baştankaralar, sinek kuşları, tavus kuşları, kuğular ve 0105 tarife pozisyonunda yer almayan diğer kuşlar gibi).

  (Ç) Diğer, arılar (kutu, kafes veya kovan içinde taşınsın veya taşınmasın), diğer böcekler, kurbağalar gibi.  

        

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0101

Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar

Hepsi

0102

Canlı sığırlar

Hepsi

0103

Canlı domuzlar

Hepsi

0104 10

Canlı koyunlar

Hepsi

0104 20

Canlı keçiler

Hepsi

0105

Canlı kanatlı hayvanlar (kümes hayvanları) [tavuklar, horozlar  (Gallus Domesticus türü), ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler]

Hepsi

 

 

 

 

0106

Diğer canlı hayvanlar

Hepsi, aşağıdaki alt pozisyonlardaki tüm hayvanları kapsar:

 

0106 11 00 Maymunlar (Primatlar)

 

0106 12 00 Balinalar, yunuslar ve domuz balıkları (Cetacea takımındaki memeliler), manati-deniz güzeli ve denizinekleri (Sirenia takımındaki memeliler), ayıbalıkları, denizaslanları ve denizaygırları (Pinnipedia alttakımındaki memeliler)

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

 

 

0106 13 00 Develer ve devegiller (Camelidae)

 

0106 14 10 Evcil tavşanlar

 

0106 14 90 Evcil tavşanlar dışındaki yabani tavşanlar ve diğer tavşanlar

 

0106 19 00 Diğer: 0101, 0102, 0103, 0104, 0106 11, 0106 12, 0106 13 ve 0106 14 tarife pozisyonlarında yer alanlar dışında kalan memeliler (köpekleri ve kedileri kapsar)

 

0106 20 00 Sürüngenler (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

 

0106 31 00 Kuşlar: Yırtıcı kuşlar

 

0106 32 00 Kuşlar: Papağanımsılar (papağanlar, muhabbet kuşları, makaolar ve kakadular dâhil)

 

0106 33 00 Devekuşları, koşucu devekuşları (Dromaius novaehollandiae)

 

0106 39 Diğer: 0105, 0106 31, 0106 32 ve 0106 33 tarife pozisyonlarında yer alanlar dışında kalan kuşları kapsar (güvercinler dâhil)

 

0106 41 00 Arılar

 

0106 49 00 Arılar dışındaki diğer böcekler

 

0106 90 00 Diğer: Memeliler, kuşlar ve sürüngenler dışında kalan ve başka yerde kapsanmayan diğer tüm canlı hayvanlar. Vivaryum için canlı tutulacak veya insan tüketimi için öldürülecek canlı kurbağalar bu tarife pozisyonunda yer alır.

 

FASIL 2

Et ve Yenilebilir Sakatat

Fasıl 2 Notları

 1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) 0201’den 0208’e kadar olan veya 0210 tarife pozisyonlarında tanımlanan türdeki ürünlerden insan tüketimi için uygun olmayan veya elverişli olmayan ürünler.

(b) Hayvanların bağırsakları, mesaneleri ya da mideleri (0504 tarife pozisyonu) veya hayvan kanı (0511 veya 3002 tarife pozisyonları),

(c)  0209 tarife pozisyonunda yer alan ürünler dışında kalan hayvansal yağlar (Fasıl 15).

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0201

Sığır eti [çiğ (taze) veya soğutulmuş]

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

0202

Sığır eti (dondurulmuş)

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

0203

Domuz eti [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

0204

Koyun veya keçi etleri [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

0205 00

At, eşek, katır veya bardo etleri [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

0206

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilebilir sakatatı [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

0207

0105 tarife pozisyonunda yer alan kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) etleri ve yenilebilir sakatatı [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

0208

 

Diğer etler ve yenilebilir sakatat [çiğ (taze), soğutulmuş veya dondurulmuş]

Hepsi. Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

 

İnsan tüketimi için jelâtin veya kolajen üretimi için diğer ham materyali kapsar. Aşağıdaki alt pozisyonlarda yer alan tüm et ve yenilebilir sakatatı kapsar:

 

0208 10 Tavşanların veya yabani tavşanların

 

0208 30 00 Maymunların (Primatların)

 

0208 40 Balinaların, yunusların ve domuz balıklarının (Cetacea takımındaki memeliler), manati-deniz güzelinin ve denizineklerinin (Sirenia takımındaki memeliler), ayıbalıklarının, denizaslanlarının ve denizaygırlarının (Pinnipedia alttakımındaki memeliler)

 

0208 50 00 Sürüngenlerin (yılanlar ve kaplumbağalar dâhil)

 

0208 60 00 Develerin ve devegillerin (Camelidae)

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

 

 

0208 90 Diğer: Evcil güvercinlerin, tavşanlar veya yabani tavşanlar dışında kalan av hayvanlarının. Bıldırcınların, ren geyiklerinin veya diğer memeli türlerinin etlerini kapsar. 0208 90 70 tarife pozisyonunda yer alan kurbağa bacaklarını kapsar.

0209

Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) yağı (eritilmemiş veya başka şekilde çıkarılmamış) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

Hepsi, sadece sanayide kullanım (insan tüketimi için uygun olmayan) için elverişli olsa bile sütun 2’de tanımlandığı gibi hem yağ hem de işlenmiş yağı kapsar.

0210

Et ve yenilebilir sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş), et veya sakatatın yenilebilir unları ve kaba unları

Hepsi, et, et ürünleri ve diğer hayvansal ürünleri kapsar.

 

Bununla birlikte, insan tüketimi için amaçlanmayan veya elverişli olmayan ham materyal bu pozisyonda yer almaz.

 

İnsan tüketimi için işlenmiş hayvansal proteini ve kurutulmuş domuz kulaklarını kapsar. Bu kurutulmuş domuz kulakları hayvan yemi olarak kullanıldığında bile 0210 99 49 tarife pozisyonunda yer alabilir. Bununla birlikte, insan tüketimi için uygun olmayan kurutulmuş sakatat ve domuz kulakları 0511 99 85 tarife pozisyonunda yer alır.

 

İnsan tüketimi için kemikler 0506 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Sosisler ve benzeri ürünler 1601 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Et suları ve ekstraktları 1603 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Donyağı tortuları 2301 tarife pozisyonunda yer alır.

 

FASIL 3

Balık ve Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar ve Diğer Su Omurgasızları

Genel açıklamalar

 1. Bu fasıl, damızlık ve üretim için canlı balık, canlı süs balığı ve canlı olarak nakledilen ancak insan tüketimi için ithal edilen canlı balık veya canlı kabuklu hayvanları kapsar.
 2. Bu fasılda yer alan tüm ürünler veteriner kontrollerine tabidir.

 

Fasıl 3 Notları

 1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memeliler,

     (b) 0106 tarife pozisyonunda yer alan memelilerin eti (0208 veya 0210 tarife pozisyonları),

(c) Ölü ve türleri ya da durumları nedeniyle insan tüketimi için uygun olmayan veya elverişli olmayan balıklar (karaciğerleri ve yumurtaları dâhil) veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları (Fasıl 5), balıkların veya kabuklu hayvanların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları veya pelletleri (2301 tarife pozisyonu),

(ç) Havyar veya balık yumurtalarından hazırlanmış havyar yerine kullanılan ürünler (1604 tarife pozisyonu).

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0301

Canlı balıklar

Hepsi: Alabalık, yılanbalığı, sazan balığı veya diğer türler ya da damızlık veya üretim için ithal edilen herhangi bir balığı kapsar.

 

İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı balıklar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi işlem görür.

 

0301 11 ve 0301 19 alt pozisyonlarında yer alan süs balıklarını kapsar.

0302

Balıklar (taze veya soğutulmuş), 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariç

Hepsi; 0302 91 tarife pozisyonunda yer alan taze veya soğutulmuş karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri kapsar.

0303

Balıklar (dondurulmuş) 0304 tarife pozisyonunda yer alan balık filetoları ve diğer balıketleri hariç

Hepsi; 0303 91 alt pozisyonunda yer alan dondurulmuş karaciğerleri, yumurtaları, nefisleri ve spermleri kapsar.

0304

Balık filetoları ve diğer balıketleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

Hepsi

0305

Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş balıklar (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), insan tüketimi için uygun balık unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi, balıktan yapılan insan tüketimi için uygun unlar, kaba unlar ve pelletler gibi diğer balıkçılık ürünlerini kapsar, balık kafalarını, kuyruklarını, midelerini ve diğer balıkçılık ürünlerini kapsar.

 

0306

Kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın) (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanlar (kabuklu) (buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş) (soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın), kabuklu hayvanların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi: İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı kabuklu hayvanlar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.

 

Ev ve süs hayvanları olarak kullanım için süs denizmaymunlarını ve yumurtalarını ve tüm canlı süs kabuklu hayvanlarını kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0307

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın), yumuşakçaların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Pişirilmiş ve daha sonra tütsülenmiş yumuşakçaları kapsar. Diğer pişirilmiş yumuşakçalar 1605 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Canlı süs yumuşakçalarını kapsar.

 

İnsanlar tarafından hemen tüketilmek üzere ithal edilen canlı yumuşakçalar, yapılacak veteriner kontrollerinde ürün gibi değerlendirilir ve işlem görür.

 

Aşağıdaki örnekler gibi 0307 11’den 0307 99’a kadar olan alt pozisyonların tümünü kapsar:

 

0307 60 Deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar: Helix pomatia, Helix aspersa, Helix lucorum türlerinin karada yaşayan karından bacaklılarını ve Achatinidae ailesinin türlerini kapsar. Hemen insan tüketimi için canlı salyangozları (tatlı su salyangozları dâhil) ve aynı zamanda insan tüketimi için salyangoz etini kapsar. Hafifçe ön pişirilmiş veya ön işlenmiş salyangozları kapsar. Daha ileri işlenmiş ürünler 1605 tarife pozisyonunda yer alır.

 

0307 91 (canlı, taze veya soğutulmuş) istiridyeler, deniztarakları, midyeler, mürekkep balığı, ahtapot, deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar, kum midyeleri, akivadesler, kırmızı kum midyeleri (ark shells), denizkulakları dışındaki diğer yumuşakçalar (bunların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri dâhil). Deniz salyangozu türlerinin (kabuklu olsun olmasın) etlerini kapsar.

 

0307 92 ve 0307 99 (canlı, taze veya soğutulmuş dışında kalan) istiridyeler, deniztarakları, midyeler, mürekkep balığı, ahtapot, deniz salyangozları dışında kalan salyangozlar, kum midyeleri, akivadesler, kırmızı kum midyeleri (ark shells), denizkulakları dışındaki diğer yumuşakçalar (bunların insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri dâhil).

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0308

Kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan su omurgasızları (canlı, taze, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş), kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan tütsülenmiş su omurgasızları (tütsüleme işlemi sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın),  kabuklu hayvanlar ve yumuşakçalar dışında kalan su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun unları, kaba unları ve pelletleri

Hepsi

 

FASIL 4

Süt Ürünleri, Kuş ve Kanatlı Hayvanların (Kümes Hayvanlarının) Yumurtaları, Bal, Başka Yerde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Yenilebilir Hayvansal Ürünler

Fasıl 4 Notları

 1. “Süt” ifadesi, tam yağlı süt veya kısmen veya tamamen yağı alınmış süt anlamına gelir.
 2. 0405 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda:

(a) “Tereyağı” ifadesi, yalnızca süt türevli, ağırlık olarak en az % 80 en fazla % 90 süt yağı içeriği, ağırlık olarak en fazla % 2 yağsız süt kuru maddesi içeriği, ağırlık olarak en fazla % 16 su içeriği bulunan ürün anlamına gelir.

(b) “Sürülebilir süt ürünleri” ifadesi, üründe sadece yağ olarak süt yağı içeren, ağırlık olarak en az % 39 en fazla % 80 süt yağı içeriği bulunan, yağ içinde su tipinde sürülebilir emülsiyon anlamına gelir.

 1. Aşağıdaki üç özelliğe sahip olmaları koşuluyla, peyniraltı suyunun konsantrasyonu ve süt veya süt yağı ilave edilmesiyle elde edilen ürünler, 0406 tarife pozisyonunda peynir olarak sınıflandırılır:
 • Ağırlık olarak, kuru maddede % 5 veya daha fazla süt yağı içermesi,
 • Ağırlık olarak, en az % 70 en fazla % 85 kuru madde içermesi,
 • Kalıplanmış olması veya kalıplanmaya uygun olması.
 1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) Peynir altı suyundan elde edilen, kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 95’den fazla laktoz [anhidroz (susuz) laktoz olarak ifade edilen] içeren ürünler (1702 tarife pozisyonu),

(b) Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık olarak % 80’den fazla peynir altı suyu proteini içeren, iki ya da daha fazla peynir altı suyu proteininin konsantreleri dâhil) (3502 tarife pozisyonu) veya globülinler (3504 tarife pozisyonu).

 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. 0408 tarife pozisyonu, tüm kabuksuz yumurtaları ve tüm kuşların yumurta sarılarını kapsar. Bu tarife pozisyonunda yer alan ürünler, taze, kurutulmuş, buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş, kalıplanmış (silindirik uzun yumurtalar gibi), dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış olabilir. Tüm bunlar, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin ve gıda olarak kullanım veya sanayi amaçları için (örneğin, tabaklama) bu pozisyonda yer alır.

0408 tarife pozisyonu aşağıdakileri kapsamaz:

 • Yumurta sarısının yağı (1506 tarife pozisyonu),
 • Lezzet vericiler, baharatlar veya diğer katkı maddelerini içeren yumurta müstahzarları (2106 tarife pozisyonu),
 • Lesitin (2923 tarife pozisyonu),

(ç)  Ayrı yumurta beyazı (yumurta albümini) (3502 tarife pozisyonu).

 1. 0409 tarife pozisyonu, şeker veya başka madde ilave edilmemiş olması koşuluyla, arılar (Apis Mellifera) veya diğer böcekler tarafından bal peteğinde veya bal peteği kütlelerinde veya santrifüj edilerek üretilen balı kapsar. Bu bal, bitki örtüsü kaynağı, menşei veya rengi ile belirlenebilir.
 2. 0410 tarife pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, insan tüketimi için elverişli hayvansal ürünleri kapsar. Bunlar aşağıdakileri içerir:
 • Kaplumbağa yumurtaları,
 • Salangan follukları (kuş follukları).

0410 tarife pozisyonu, hayvan kanını (yenilebilir olsun olmasın) (sıvı veya kurutulmuş) kapsamaz (0511 veya 3002 tarife pozisyonları).

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0401

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)

Hepsi: Süt, dondurulmuş dâhil çiğ, pastörize veya termize sütü kapsar.

 

Sütün fraksiyonlarını kapsar.

 

Hayvan beslemesi için süt bu tarife pozisyonunda yer alırken, süt içeren hayvan yemi 2309 tarife pozisyonunda yer alır.

0402

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içerenler)

Hepsi, bebekler için süt dâhil.

 

 

0403

Yayık altı, pıhtılaşmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin veya aromalandırılmış olsun olmasın veya ilave meyve, sert kabuklu meyve veya kakao içersin içermesin)

Hepsi, insan tüketimi için, krema, aromalandırılmış veya meyve içeren, dondurulmuş ve fermente edilmiş sütü kapsar.

 

Dondurma, 2105 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Kakao veya diğer maddelerle aromalandırılmış süt içeren içecekler 2202 tarife pozisyonunda yer alır.

0404

Peynir altı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan doğal süt bileşenlerinden oluşan ürünler (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

Hepsi, bebekler için süt ürünlerini kapsar.

 

İnsan tüketimi için, yağı alınmış ve kazeini alınmış sıvı formda sığır ağız sütü (colostrum) 0404 10 48 tarife pozisyonunda ve insan tüketimi için, kazeini alınmamış, yağı azaltılmış, sprey tekniğiyle kurutulmuş ağız sütü (colostrum) tozu 0404 90 21 tarife pozisyonunda yer alır.

0405

Tereyağı ve süt türevli diğer katı ve sıvı yağlar; sürülebilir süt ürünleri

Hepsi: Sürülebilir süt ürünlerini kapsar.

 

 

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0406

Peynir ve pıhtılaşmış ürünler

Hepsi

0407

Kuş ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) yumurtaları (kabuklu) (taze, dayanıklılığı arttırılmış veya pişirilmiş)

Hepsi, kuluçkalık yumurtaları ve patojenden arî olduğu belirtilmiş (SPF) yumurtaları, inkübasyon için döllenmiş yumurtaları kapsar (0407 11 ve 0407 19 alt pozisyonları).

 

İnsan tüketimi için uygun olan ve uygun olmayan taze yumurtaları (0407 21’den 0407 29’a kadar olan alt pozisyonlar) ve diğer yumurtaları (0407 90 alt pozisyonu) kapsar.

 

“100 yaşındaki yumurtalar”ı kapsar.

 

İnsan tüketimi için uygun olan ve uygun olmayan yumurta albümini 3502 tarife pozisyonunda yer alır.

0408

Kuş ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) yumurtaları (kabuksuz) ve yumurta sarıları (taze, kurutulmuş, buharda veya suda haşlanarak pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

Hepsi: Bu tarife pozisyonu, ısıl işlem görmüş olsun olmasın yumurta ürünlerini ve insan tüketimi için uygun olmayan ürünleri kapsar.

 

0409 00 00

Bal

Hepsi

0410 00 00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal yenilebilir ürünler

Hepsi

 

Bu tarife pozisyonu, arı sütünü ve propolisi (eczacılık ürünleri ve takviye edici gıdaların üretiminde kullanılan) ve kemikler (0506 tarife pozisyonunda yer alan) hariç insan tüketimi için diğer hayvan türevli materyali kapsar.

 

İnsan tüketimi için böcekler ve böcek yumurtaları bu tarife pozisyonunda yer alır.

 

FASIL 5

Tarifenin Başka Yerinde Belirtilmeyen veya Yer Almayan Hayvansal Ürünler

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıldaki belirli ürünler (domuz kılları, işlem görmemiş kıl, işlem görmüş kuş tüyleri ve kuş tüylerinin parçaları) için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.
 2. “İşlem görmemiş” ve “işlem görmüş” ifadeleri Bakanlıkça tanımlanır.

 

Fasıl 5 Notları

 1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:
 • Yenilebilir ürünler (tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri ile sıvı veya kurutulmuş hayvan kanı dışında kalan),
 • Postlar veya deriler (kürklü deriler dâhil), (0505 tarife pozisyonunda yer alan ürünler ve 0511 tarife pozisyonunda yer alan ham postların veya derilerin kırpıntıları ve benzer döküntüleri dışında kalan) (Fasıl 41 veya 43),
 • Hayvansal dokumacılık materyalleri (at kılı ve at kılı döküntüleri dışında kalan) (Türk Gümrük Tarife Cetveli Bölüm XI),

(ç) Süpürge veya fırça yapımı için hazırlanmış bağlar veya demetler (9603 tarife pozisyonu).

 1. Sınıflandırmada geçen fil, su aygırı (hipopotam), denizayısı (mors), denizgergedanı ve yaban domuzu dişleri, gergedan boynuzları ve tüm hayvanların dişleri “fildişi” olarak kabul edilir.
 2. Sınıflandırmada geçen “at kılı” ifadesi tek tırnaklı veya sığır türü hayvanların yelelerinin veya kuyruklarının kılları anlamına gelir.

 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. 0505 tarife pozisyonu, işlenmemiş ya da sadece temizlenmiş, dezenfekte edilmiş veya koruma amacıyla işlem görmüş ancak başka şekilde işlenmemiş veya monte edilmemiş olmaları koşuluyla aşağıdakileri kapsar:
 • Kuşların tüylü veya ince tüylü derileri ve diğer kısımları (başları, kanatları gibi),
 • Kuş tüyleri ve kuş tüylerinin parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler.
 1. 0505 tarife pozisyonu aynı zamanda, kuş tüylerinin ve kuş tüylerinin parçalarının toz, kaba un ve döküntülerini kapsar.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0502 10 00

Evcil domuzların veya yaban domuzlarının kılları ve bunların döküntüleri

Hepsi, işlem görmüş ve işlem görmemiş.

 

İşlem görmemiş domuz kılı, fabrikada yıkama işlemine tabi tutulmamış, tabaklama ile elde edilmemiş veya patojenlerin kalmamasını sağlamak için başka metotla işlem görmemiş olan domuz kılı anlamına gelir.

0504 00 00

Hayvanların (balık dışında kalan) bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (tamamı veya parçaları) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

Hepsi: Sığır, domuz, koyun, keçi türü hayvanların veya kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) temizlenmiş, tuzlanmış, kurutulmuş veya ısıtılmış midelerini, mesanelerini ve bağırsaklarını kapsar.

 

Ex 0505

Kuşların tüylü veya ince tüylü derileri ve diğer kısımları, kuş tüyleri ve kuş tüylerinin parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (temizlenmek, dezenfekte edilmek veya koruma amacıyla işlem görmek dışında daha ileri işlenmemiş), kuş tüylerinin veya kuş tüylerinin parçalarının toz ve döküntüleri

 

Hepsi: Kuşların av trofeleri dâhil, ancak işlem görmüş dekoratif kuş tüyleri, yolcular tarafından özel kullanımları için taşınan işlem görmüş kuş tüyleri veya sanayi dışında amaçlar için özel şahıslara gönderilen işlem görmüş kuş tüyleri hariç.

 

Veteriner kontrolleri, Bakanlıkça belirlenen işlemi görmelerinden bağımsız olarak kuş tüyleri için uygulanır.

 

Av trofeleri için daha ileri özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

0506

Kemikler ve boynuz içi kemikleri  (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış ancak şekil vermek için kesilmemiş, asit ile işlem görmüş veya jelatini alınmış), bu ürünlerin toz ve döküntüleri

 

Köpek çiğneme ürünleri olarak kullanılan kemikleri ve insan tüketimi için kesilmiş karkas türevli jelâtin veya kolajen üretimi için kemikleri kapsar.

 

İnsan tüketimi için kemik unu 0410 tarife pozisyonunda yer alır.

 

İnsan tüketimi için amaçlanmayan av trofeleri, yem materyali, organik gübre veya toprak zenginleştirici olarak kullanım dışında kalan kullanımlar için kemikler ve kemik ürünleri (kemik kaba unu hariç), boynuzlar ve boynuz ürünleri (boynuz kaba unu hariç), toynaklar ve toynak ürünleri (toynak kaba unu hariç) ve köpek çiğneme ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

0507

Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişi kılı, boynuzlar, geyik boynuzları, toynaklar, tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış ancak şekil vermek için kesilmemiş), bu ürünlerin toz ve döküntüleri

Av trofeleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Sadece kemikler, boynuzlar, toynaklar, pençeler, geyik boynuzları, dişler, postlar veya derilerden oluşan kuşların ve tırnaklıların işlem görmüş av trofelerini kapsar.

Ex

0508 00 00

Mercan ve benzeri materyaller (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış ancak başka şekilde işlenmemiş), yumuşakçaların, kabuklu hayvanların veya denizkestanelerinin kabukları ve mürekkep balığı kemiği (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış ancak şekil vermek için kesilmemiş), bunların toz ve döküntüleri.

Glukozamin için ham materyal olarak kullanım ve gıda kullanımı için boş kabuklar.

 

İlave olarak, 24/12/2011 tarihli ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 11 numaralı alt bendinde belirtilen yumuşak doku ve etli kısım içeren, mürekkep balığı kemiği dâhil kabukları kapsar.

Ex

0510 00 00

Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk, kuduz böceği (kantarit), safra (kurutulmuş olsun olmasın), eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan salgı bezleri (guddeler) ve diğer hayvansal ürünler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya diğer bir şekilde geçici olarak dayanıklılığı artırılmış)

Yem zinciri dışında kullanımlar için (eczacılık ürünleri ve diğer teknik ürünler için) türev ürünlerin ve çiğ ev ve süs hayvanı yemi dışında kalan ev ve süs hayvanı yeminin imali için hayvansal yan ürünlere ilişkin özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Salgı bezleri, diğer hayvansal ürünler ve safra bu tarife pozisyonunda yer alır.

 

Kurutulmuş salgı bezleri ve ürünler 3001 tarife pozisyonunda yer alır.

Ex 0511

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal ürünler, Fasıl 1 veya Fasıl 3’de yer alan, insan tüketimi için uygun olmayan ölü hayvanlar

Hepsi, 0511 10 dan 0511 99’a kadar olan alt pozisyonları kapsar.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

 

 

Genetik materyali (sığır, koyun, keçi, tek tırnaklı ve domuz türleri gibi hayvan menşeli sperma ve embriyolar) ve İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen Kategori 1 ve 2 materyallerin hayvansal yan ürünlerini kapsar.

 

0511 10 dan 0511 99’a kadar olan alt pozisyonlarda yer alan hayvansal ürünlerin örnekleri aşağıdadır:

 

0511 10 00 Sığır spermaları

 

0511 91 Balıkların veya kabuklu hayvanların, yumuşakçaların veya diğer su omurgasızlarının ürünleri: Hepsi, kuluçkalık balık yumurtalarını, ölü hayvanları, ev ve süs hayvanı yeminin imali için ve eczacılık ürünleri ve diğer teknik ürünler için hayvansal yan ürünleri kapsar. Yenilemeyen veya insan tüketimi için uygun olmayan Fasıl 3’de belirtilen ölü hayvanları [örneğin, akvaryum balıklarının beslemesi için, su pireleri olarak bilinen daphnidler ve diğer ostracoda veya phyllopodlar (kurutulmuş)] kapsar, balık olta yemini kapsar.

 

Ex 0511 99 10 Veterler veya tendonlar, ham postların ve derilerin kırpıntıları ve benzer döküntüleri.

 

Veteriner kontrolleri, eğer İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına uygunsa Bakanlıkça belirlenen işlem görmemiş postlar ve deriler için gereklidir.

 

Ex 0511 99 31 Hayvansal ham doğal süngerler: İnsan tüketimi için ise hepsi, insan tüketimi için değilse sadece ev ve süs hayvanı yemi için amaçlananlar. İnsan tüketimi için olmayanlar için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Ex 0511 99 39 Hayvansal ham doğal süngerler dışında kalan: İnsan tüketimi için ise hepsi, insan tüketimi için değilse sadece ev ve süs hayvanı yemi için amaçlananlar. İnsan tüketimi için olmayanlar için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

 

 

0511 99 85 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer hayvansal ürünler, insan tüketimi için uygun olmayan Fasıl 1’de yer alan ölü hayvanlar: Hepsi: 0511 10 tarife pozisyonunda yer alan sığır türü hayvanlar dışında kalan türlerin ve 0511 10 tarife pozisyonunda yer almayan embriyo, ova, sperma ve genetik materyali. Ev ve süs hayvanı yeminin veya diğer teknik ürünlerin imali için hayvansal yan ürünleri kapsar.

 

İşlem görmemiş at kılını, arıcılık veya teknik kullanım için balmumları dışında kalan arıcılık ürünlerini, teknik kullanım için balina yağını, yenilemeyen veya insan tüketimi için olmayan Fasıl 1’de belirtilen ölü hayvanları (örneğin, köpekler, kediler, böcekler), temel özellikleri değiştirilmemiş hayvansal materyali ve insan tüketimi için, balık türevli olmayan yenilebilir hayvan kanını kapsar.

 

FASIL 6

Canlı Ağaçlar ve Diğer Bitkiler, Çiçek Soğanları, Kökler ve Benzerleri,

Kesme Çiçekler ve Süs Yaprakları

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıl, sterilize edilmiş hayvansal doğal gübre kompostu içindeki mantar miselini kapsar.

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. 0602 90 10 mantar miseli:
 • Mantar miseli, çürüyen hayvansal veya bitkisel maddenin yüzeyinde yaşayan ve büyüyen ve kendi dokularında gelişen ve mantarları üreten, sıklıkla toprak altında bulunan kırılabilir liflerin ağına (Thallus veya Mycelium) verilen ifadedir.
 • Bu alt pozisyon, sterilize edilmiş at doğal gübresi (saman ve at dışkısı karışımı) kompostu içindeki kapalı tahıl tanelerinin bir tabakasında mikroskobik miktarlarda yerleşen, tam olarak gelişmemiş mantar miselinin oluşturduğu ürünü içerir.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

0602 90 10

Mantar miseli

Sadece işlenmiş hayvansal doğal gübre içeriyorsa. Özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

FASIL 12

Yağlı Tohumlar ve Yağlı Meyveler, Çeşitli Taneler, Tohumlar ve Meyveler,

Endüstriyel veya Tıbbi Bitkiler, Saman ve Kaba Yem

Genel Açıklamalar

 1. Sadece belirli bitkisel ürünler veteriner kontrollerine tabidir. 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (h) bendindeki “ürün” tanımına bakınız.

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

1212 99 95

Arı poleni

Hepsi

Ex

1213 00 00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, öğütülmüş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

Sadece samanı kapsar.

Ex

1214 90

İsveç şalgamı, hayvan pancarı, kök yemler, kuru ot, yonca (alfalfa), üçgül, evliya otu (korunga), yemlik lahana, acı bakla, fiğ ve benzeri yemlik ürünler (pellet şeklinde olsun olmasın): Yonca (alfalfa) kaba unu ve pelletleri dışında kalan.

Sadece sapı kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

FASIL 15

Hayvansal ve Bitkisel Katı ve Sıvı Yağlar ve Parçalanma Ürünleri, Yenilebilir Katı Yağlar, Hayvansal veya Bitkisel Mumlar

Genel Açıklamalar

 1. Tüm hayvan türevli katı ve sıvı yağlar. İnsan tüketimi için olmayan aşağıdaki ürünler için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir:
 • Eritilmiş hayvansal yağlar ve balık yağları.
 • Çiftlik hayvanları için yem zinciri dışında bazı amaçlar (örneğin, oleokimyasal amaçlar) için kategori 2 materyalden eritilmiş hayvansal yağlar.
 • Yağ türevleri. Yağ türevleri, Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen saf haldeyken katı yağ ve sıvı yağ türevli ilk kademe ürünleri içerir. Diğer materyaller ile karıştırılmış türevler veteriner kontrollerine tabidir.

 

Fasıl 15 Notları

 1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:
 • 0209 tarife pozisyonunda yer alan domuz yağı veya kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) yağı,
 • Kakao yağı (katı ve sıvı) (1804 tarife pozisyonu),
 • 0405 tarife pozisyonunda yer alan ürünleri ağırlık olarak % 15’den fazla içeren yenilebilir müstahzarlar (genellikle Fasıl 21),

(ç) Donyağı tortusu (2301 tarife pozisyonu) veya 2304’den 2306’ya kadar olan tarife pozisyonlarında yer alanların kalıntıları.

 1. 1518 tarife pozisyonu, sadece denatüre edilmiş katı veya sıvı yağlar veya fraksiyonlarını kapsamaz. Bunlar, denatüre edilmemiş katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonlarına karşılık gelen uygun tarife pozisyonunda sınıflandırılır.
 2. Sabun hammaddeleri, yağ tortuları ve posaları, stearin zifti, gliserol zifti ve yapağı yağı kalıntıları 1522 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. 1516 tarife pozisyonu, aşağıda bahsedilen türde özel bir kimyasal değişime uğramış ancak daha ileri işlenmemiş hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağları kapsar.
 2. Bu tarife pozisyonu, aynı zamanda hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların benzer şekilde işlem görmüş fraksiyonlarını kapsar.
 3. Ürünlerin bir katalizör (genellikle ince ayrılmış nikel) varlığında, uygun bir sıcaklık ve basınçta saf hidrojen ile temasa geçirilmesi ile gerçekleştirilen hidrojenize etme işlemi, doymamış gliseritleri daha yüksek erime noktaları olan doymuş gliseritlere dönüştürerek katı yağların erime noktalarını yükseltir ve sıvı yağların yoğunluklarını artırır.
 4. 1518 tarife pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağların fraksiyonlarının yenilemeyen karışımları veya müstahzarlarını kapsar.
 5. Bu bölüm, diğerlerinin yanı sıra, hayvansal yemlerin hazırlanmasında kullanmak için örneğin, kolza yağı, soya yağı ve küçük miktarda hayvansal yağı içeren kullanılmış kızartma sıvı yağını kapsar.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

1501

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dâhil) ve kanatlı hayvanların (kümes hayvanlarının) katı yağları (0209 veya 1503 tarife pozisyonlarında yer alanlar dışında kalan)

Hepsi

 

 

 

 

 

1502

Sığır, koyun veya keçi katı yağları (1503 tarife pozisyonunda yer alanlar dışında kalan)

Hepsi

 

 

1503 00

Lard stearini, sıvı lard yağı, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsifiye edilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde işlenmemiş)

Hepsi

 

 

 

 

1504

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Hepsi, balık sıvı yağları ve balıkçılık ürünlerinin ve deniz memelilerinin sıvı yağları.

 

Çeşitli yenilebilir müstahzarlar Fasıl 21’de yer alır.

1505 00

Yapağı yağı ve bundan türevli yağlı maddeler (lanolin dâhil)

Hepsi, eritilmiş yağ olarak ithal edilen yapağı yağı veya ara ürün olarak ithal edilen lanolin.

1506 00 00

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

Hepsi, Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen insan tüketimi için olmayan bölünmemiş katı veya sıvı yağlar ve aynı zamanda ilk fraksiyonları.

1516 10

Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara-esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidinize edilmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri işlenmemiş)

Hepsi: hayvansal katı ve sıvı yağlar.

 

Veteriner kontrolleri için yağ türevleri, Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen insan tüketimi için olmayan saf haldeyken katı yağ ve sıvı yağ türevli ilk kademe ürünleri içerir.

 

Ex 1517

Margarin, 1516 tarife pozisyonunda yer alan yenilebilir katı veya sıvı yağlar veya bunların fraksiyonları dışında kalan, bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilebilir karışımları veya müstahzarları.

 

Sadece hayvansal katı ve sıvı yağları içerenler.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

1518 00 91

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya başka şekilde kimyasal olarak değiştirilmiş) (1516 tarife pozisyonunda yer alanlar hariç)

Sadece eritilmiş hayvansal katı ve sıvı yağlar.

 

Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen insan tüketimi için olmayan yağ türevleri.

 

İnsan tüketimi için olmayan eritilmiş yağlar ve yağ türevleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

Ex

1518 00 95

Hayvansal veya hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve fraksiyonlarının yenilemeyen karışımları veya müstahzarları

Sadece İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında kullanılmak için amaçlanan kullanılmış pişirme yağı dâhil hayvan türevli katı ve sıvı yağ müstahzarları, eritilmiş yağlar ve türevleri.

 

Bakanlıkça belirlenen metotla üretilen insan tüketimi için olmayan yağ türevleri.

Ex

1518 00 99

Diğer

Sadece hayvansal yağ içeriyorsa.

 

1521 90 91

Ham balmumu ve diğer böcek mumları.

Hepsi, doğal peteklerdeki mumları, arıcılık veya teknik amaçlar için ham balmumunu kapsar.

 

Arıcılık yan ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

1521 90 99

Balmumu ve diğer böcek mumları (ham dışında kalan, rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)

Hepsi, arıcılık veya teknik amaçlar için mumları kapsar (işlenmiş veya rafine edilmiş) (ağartılmış veya boyanmış olsun olmasın).

 

Arıcılık yan ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Balmumları dışında kalan arıcılık yan ürünleri, 0511 99 85 “Diğer” tarife pozisyonunda veteriner kontrolleri için sunulmalıdır.

Ex

1522 00

Artıklar (Degra); yağlı maddelerin veya hayvansal ve bitkisel mumların işlem görmesi sonucunda oluşan kalıntılar

Sadece hayvansal.

 

FASIL 16

Et, Balık, Kabuklu Hayvanlar, Yumuşakçalar veya Diğer Su Omurgasızlarının Müstahzarları

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıl, işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri kapsar.

 

Fasıl 16 Notları

 1. Bu fasıl, Fasıl 2 veya Fasıl 3 veya 0504 tarife pozisyonunda belirtilen işlem ile hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış et, sakatat, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını kapsamaz.
 2. Gıda müstahzarları, ağırlık olarak % 20’den fazla sosisler ve benzeri ürünler, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları veya bunların karışımlarını içermeleri koşuluyla bu fasılda yer alır. Karaciğer içeren müstahzarlar hariç, müstahzarların yukarıda bahsedilen ürünlerin iki veya daha fazlasını içermesi durumunda, ağırlık olarak en fazla olan içerik veya içeriklere karşılık gelen Fasıl 16’nın tarife pozisyonunda sınıflandırılır. Bu hükümler, 1902 tarife pozisyonunda yer alan doldurulmuş ürünlere veya 2103 veya 2104 tarife pozisyonlarında yer alan müstahzarlara uygulanmaz.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

1601 00

Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri ürünler, esası bu ürünler olan gıda müstahzarları

Hepsi, çeşitli şekillerde dayanıklılığı artırılmış eti kapsar.

1602

Diğer hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış et, sakatat veya kan

Hepsi, çeşitli şekillerde dayanıklılığı artırılmış eti kapsar.

1603 00

Et, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının hülasa ve suları

Hepsi, et ekstraktları ve et konsantrelerini kapsar, soğutulmuş veya dondurulmuş jel formunda balık proteinini kapsar, köpekbalığı kıkırdağını kapsar.

Ex 1604

Hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış balıklar, havyar ve balık yumurtalarından hazırlanmış havyar yerine kullanılan ürünler

Hepsi, balık veya balıkçılık ürünleri içeren ya da balık veya balıkçılık ürünleri ile karıştırılmış, pişirilmiş veya ön pişirilmiş yemeklik müstahzarlar. 1604 20 05 tarife pozisyonunda yer alan ‘surimi’yi kapsar.

 

Hava geçirmez kaplarda konserve balık ve konserve havyarı ve aynı zamanda Fasıl 19’da belirtilen bir tarife pozisyonunda sınıflandırılmamış olmaları koşuluyla ‘suşi’yi kapsar.

 

Balık ürünleri ile doldurulmuş makarna 1902 tarife pozisyonunda yer alır.

 

Balık şiş (tahta bir çubukta sunulan sebzeli çiğ balıketi) 1604 19 97 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

Ex 1605

Hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

Hepsi, tam olarak hazırlanmış veya ön hazırlanmış salyangozlar dâhil. Konserve kabuklu hayvanları veya diğer su omurgasızlarını ve midye tozunu kapsar.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

 

 

 

 

FASIL 17

Şekerler ve Şeker Mamulleri

Fasıl 17 Notları

 1. Bu fasıl, kimyasal olarak saf şekerleri (sukroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dışında kalan) veya 2940 tarife pozisyonunda yer alan diğer ürünleri kapsamaz.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 1702

Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz dâhil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler içermeyen şeker şurupları

Laktoz ve laktoz içeren karışımlar

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

 

FASIL 18

Kakao ve Kakao Müstahzarları

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıl, hayvansal ürünleri ve işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri kapsar.

 

Fasıl 18 Notları

 1. Bu fasıl, 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 veya 3004 tarife pozisyonlarında yer alan müstahzarları kapsamaz.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 1806

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Hayvansal ürünleri (örneğin, süt ürünleri) içerenler.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

 

FASIL 19

Hububat, Un, Nişasta veya Süt Müstahzarları, Pastacılık Ürünleri

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıl, işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri ve işlenmemiş hayvansal ürünleri içeren gıda müstahzarlarını kapsar.
 2. 1902 tarife pozisyonu [makarnalar (pişirilmiş veya doldurulmuş (et veya diğer maddelerle) veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, noodles (şehriye), lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi), kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)], 1902 11, 1902 20, 1902 30 ve 1902 40 alt pozisyonlarında yer alan ürünlerden sadece hayvansal ürünleri içerenleri kapsar.
 3. 1902 tarife pozisyonu, bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde kompozit ürünler için düzenlendiği gibi hayvansal ürünleri içeren pişirilmiş veya ön pişirilmiş yemeklik müstahzarları kapsar.

 

Fasıl 19 Notları

 1. Bu fasıl, 1902 tarife pozisyonunda yer alan doldurulmuş ürünler hariç, ağırlık olarak % 20’den fazla sosisler ve benzeri ürünler, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını kapsamaz (Fasıl 16).

Tarife Pozisyonu

                     Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 1901

Malt hülasası, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasasının gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 40’dan az kakao içerenler), tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, 0401’den 0404’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerin gıda müstahzarları (kakao içermeyenler veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında ağırlık olarak % 5’den az kakao içerenler)

Sadece hayvansal ürünleri içerenler, süt bazlı bebek gıdalarını kapsar, hayvansal malzemeli pişirilmemiş pizzaları kapsar.

 

Yemeklik müstahzarlar Fasıl 16 ve Fasıl 21’de yer alır.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

1902 11 00

Pişirilmemiş makarna (doldurulmamış veya başka şekilde hazırlanmamış) (yumurta içerenler)

Hepsi

1902 20 10

Doldurulmuş makarna (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (ağırlık olarak % 20’den fazla balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızları içerenler)

Hepsi

1902 20 30

Doldurulmuş makarna (pişirilmiş veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) [ağırlık olarak % 20’den fazla sosisler ve benzeri ürünler, her tür et ve sakatat içerenler (her tür veya menşe katı yağlar dâhil)]

Hepsi

Ex

1902 20 91

Pişirilmiş doldurulmuş makarna

Hayvansal ürünleri içerenler.

Ex

1902 20 99

Diğer (diğer doldurulmuş makarnalar, pişirilmemiş)

Hayvansal ürünleri içerenler.

Ex

1902 30

1902 11, 1902 19 ve 1902 20 alt pozisyonlarında yer alan makarnalar dışındaki diğer makarnalar

Hayvansal ürünleri içerenler.

 

 

 

Ex

1902 40

Kuskus

Hayvansal ürünleri içerenler.

 

Hazırlanmış kuskusu (örneğin, et içeriği ağırlık olarak % 20’yi geçmemesi koşuluyla et, sebze ve diğer bileşenler ile sunulan kuskusu) kapsar.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

1904 10 10

Mısırın kabartılması veya kavrulması ile elde edilen hazırlanmış gıda

Sadece hayvansal ürünleri içerenler, örneğin, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre veteriner kontrollerine tabi olanlar.

Ex

1904 90 10

Pirinçten elde edilen hazırlanmış gıda

Hayvansal ürünleri içerenler (örneğin, Fasıl 16’da sınıflandırılmamış olmaları koşuluyla suşi).

Ex 1905

Pastacılık ürünleri

Et veya diğer hayvansal ürünleri içeren müstahzarları kapsar, örneğin;

 

Ex 1905 32 91 Et veya peynir ile doldurulmuş waffle ve gofretler (örneğin börek)

 

Ex 1905 32 99 Et veya peynir dışında kalan hayvansal ürünler ile doldurulmuş waffle ve gofretler

 

Ex 1905 90 Hayvansal ürünler ile doldurulmuş veya kaplanmış ön pişirilmiş veya pişirilmiş pizza veya kiş

 

Ex 1905 90 90 Rafta bozulmadan kalamıyorsa.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

 

FASIL 20

Sebzeler, Meyveler, Sert Kabuklu Meyveler veya Bitkilerin Diğer Parçalarının Müstahzarları

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıl, işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri ve işlenmemiş hayvansal ürünleri içeren gıda müstahzarlarını kapsar.

 

Fasıl 20 Notları

 1. Bu fasıl, ağırlık olarak % 20’den fazla sosisler ve benzeri ürünler, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını kapsamaz (Fasıl 16).

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 2004

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış, dondurulmuş), (2006 tarife pozisyonunda yer alan ürünler dışında kalan)

 

 

 

 

 

Hayvansal ürünleri içeren müstahzarları kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 2005

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka şekilde hazırlanmış veya dayanıklılığı artırılmış,  dondurulmamış), (2006 tarife pozisyonunda yer alan ürünler dışında kalan)

Hayvansal ürünleri içeren müstahzarları kapsar.

 

 

FASIL 21

Çeşitli Yenilebilir Müstahzarlar

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıl, işlenmemiş hayvansal ürünleri içeren gıda müstahzarlarını ve bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde kompozit ürünler için düzenlendiği gibi işlenmiş hayvansal ürünleri içeren kompozit ürünleri kapsar.

 

Fasıl 21 Notları

 1. Bu fasıl, 2103 veya 2104 tarife pozisyonlarında tanımlanan ürünler dışında kalan, ağırlık olarak % 20’den fazla sosisler ve benzeri ürünler, et, sakatat, kan, balık veya kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarını veya bunların karışımını içeren gıda müstahzarlarını kapsamaz (Fasıl 16).
 2. 2104 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda, “homojenize kompozit gıda müstahzarları” ifadesi, et, balık, sebze, meyve veya sert kabuklu meyveler gibi temel bileşenlerin iki veya daha fazlasının ince homojenize karışımını içeren, diyetetik amaçlar için veya bebek gıdası olarak net ağırlık içeriği 250 gramı geçmeyen kaplarda perakende satış için sunulan müstahzarlar anlamına gelir. Bu tanımın uygulanmasında, lezzetlendirme, dayanıklılığı artırma veya diğer amaçlar için karışıma eklenebilecek küçük miktarlardaki bileşenler dikkate alınmaz. Bu tür müstahzarlar bileşenlerin görülebilir parçalarını küçük miktarlarda içerebilir.
 3. Tarifenin başka yerinde belirtilmedikçe veya yer almadıkça, takviye edici gıda olarak kullanım için amaçlanan ve kapsül, tablet ve pastil gibi belirlenmiş dozlarda sunulan diğer gıda müstahzarları 2106 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

2103 90 90

Soslar ve müstahzarları, çeşni ve lezzet verici karışımlar, hardal unu, kaba unu ve hazırlanmış hardal — Diğer

Hayvansal ürünleri içeren müstahzarları kapsar.

Ex 2104

Çorbalar, et suları ve müstahzarları, homojenize kompozit gıda müstahzarları

Net ağırlık içeriği 250 gramı geçmeyen kaplarda bebek gıdası dâhil hayvansal ürünleri içeren müstahzarları kapsar.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

Ex

2105 00

Dondurma ve yenilebilir buzlar (kakao içersin içermesin)

Çiğ veya işlenmiş süt içeren müstahzarları kapsar.

Ex

2106 10

Protein konsantreleri ve protein yapısındaki maddeler

Bu Yönetmeliğin 6, 7 ve 8 inci maddelerinde kompozit ürünler için düzenlendiği gibi hayvansal ürünleri içeren müstahzarları kapsar.

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

2106 90 92

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer gıda müstahzarları (süt yağı, sukroz, izoglikoz, glikoz veya nişasta içermeyen veya ağırlık olarak % 1,5’ten az süt yağı, % 5’ten az sukroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler)

Hayvansal ürünleri içeren gıda müstahzarlarını (örneğin, takviye edici gıdalar) kapsar, örneğin, diğer maddelerle olsun olmasın, peynir altı suyu proteini izolatı, kondroitin, glikozamin, çitosan, kalsiyum karbonat, pastörize edilmiş tuzlanmış sıvı yumurta sarısı, hayvansal sıvı yağlar (örneğin, kapsül içinde balık yağı).

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

Ex

2106 90 98

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer gıda müstahzarları

Hayvansal ürünleri içeren gıda müstahzarlarını (örneğin, takviye edici gıdalar, peynir fondüleri) kapsar, örneğin, kondroitin, glikozamin, hayvansal sıvı yağlar (örneğin, kapsül içinde balık yağı).

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

 

FASIL 22

İçecekler, Alkollü İçkiler ve Sirke

Fasıl 22 Notları

 1. 2202 tarife pozisyonunun amaçları doğrultusunda, “alkolsüz içecek” ifadesi, hacmen alkol miktarı % 0,3’ü geçmeyen içecek anlamına gelir. Alkollü içecekler, uygun şekilde, 2203’ten 2206’ya kadar olan tarife pozisyonlarında veya 2208 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex       

2202 99 91

Diğer alkolsüz içecekler (2009 tarife pozisyonunda yer alan meyve ve sebze suları hariç) (0401’den 0404’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerden elde edilen katı yağı ağırlık olarak % 0,2’den az içerenler)

İşlenmiş hayvansal ürünleri içeren alkolsüz içecekleri (örneğin, hububat gevrekli yoğurt içecekleri, kahve veya çikolata içecekleri) kapsar.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

Ex       

2202 99 95

Diğer alkolsüz içecekler (2009 tarife pozisyonunda yer alan meyve ve sebze suları hariç) (0401’den 0404’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerden elde edilen katı yağı ağırlık olarak en az % 0,2 en fazla % 2 içerenler)

İşlenmiş hayvansal ürünleri içeren alkolsüz içecekleri (örneğin, hububat gevrekli yoğurt içecekleri, kahve veya çikolata içecekleri) kapsar.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

Ex       

2202 99 99

Diğer alkolsüz içecekler (2009 tarife pozisyonunda yer alan meyve ve sebze suları hariç) (0401’den 0404’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan ürünlerden elde edilen katı yağı ağırlık olarak % 2 veya daha fazla içerenler)

İşlenmiş hayvansal ürünleri içeren alkolsüz içecekleri (örneğin, hububat gevrekli yoğurt içecekleri, kahve veya çikolata içecekleri) kapsar.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex       

2208 70

Likörler

Yumurta sarısı veya krema gibi hayvansal ürünler ile alkollü içkinin emülsiyonlarından oluşan alkollü içkiler dâhil likörler.

 

Kompozit ürünler için bu Yönetmeliğin 6 ve 8 inci maddelerine bakınız.

 

FASIL 23

Gıda Sanayi Kalıntı ve Döküntüleri, Hazırlanmış Hayvan Kaba Yemleri

Fasıl 23 Notları

 1. 2309 tarife pozisyonu, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, bitki döküntüleri, bitki kalıntıları ve bu işlemlerin yan ürünleri dışında kalan bitki veya hayvan materyallerinin orijinal materyalin temel özellikleri kayboluncaya kadar işlenmesi ile elde edilen, hayvan beslemesinde kullanılan türde ürünleri içerir.

 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. Donyağı tortusu esas olarak hayvan gıdalarının (köpek bisküvisi gibi) hazırlanmasında kullanılır, ancak insan tüketimi için elverişli olsa bile 2301 tarife pozisyonunda kalırlar.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

2301

Et veya sakatat, balık veya kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insan tüketimi için uygun olmayan unları, kaba unları ve pelletleri, donyağı tortusu

Hepsi, insan tüketimi için olmayan işlenmiş hayvansal proteini, insan tüketimi için olmayan et kaba ununu ve insan tüketimi için olsun olmasın donyağı tortusunu kapsar.

 

Kuş tüyü kaba unu 0505 tarife pozisyonunda yer alır.

 

İşlenmiş hayvansal protein için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

Ex 2309

Hayvan beslemesinde kullanılan türde müstahzarlar

Hepsi, hayvansal ürün içeriyorsa, 2309 90 20 ve 2309 90 91 alt pozisyonları hariç.

 

Diğerlerinin yanı sıra, köpek veya kedi mamasını (perakende satış için sunulan) (2309 10 alt pozisyonu), hayvansal ürünleri ve balık veya deniz memelileri çözünürlerini içerenleri (2309 90 10 tarife pozisyonu) kapsar. Kaba unların karışımları dâhil hayvan besleme amaçlı ürünler (toynak ve boynuz gibi).

 

Bu tarife pozisyonu, insan tüketimi için uygun olmayan ancak hayvan besleme için olan sıvı süt, ağız sütü (colostrum) ile süt ürünleri, ağız sütü (colostrum) veya karbonhidrat içeren ürünleri kapsar.

 

Ev ve süs hayvanı yemi, köpek çiğneme ürünleri ve kaba unların karışımlarını kapsar, kaba unların karışımları ölü böcekleri içerebilir.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

 

 

Köpek çiğneme ürünleri dâhil ev ve süs hayvanı yemi için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

İnsan tüketimi için olmayan yumurta ürünlerini ve insan tüketimi için olmayan diğer işlenmiş hayvansal ürünleri kapsar.

 

İnsan tüketimi için olmayan yumurta ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

FASIL 28

İnorganik Kimyasallar, Kıymetli Metallerin, Nadir Toprak Metallerinin, Radyoaktif Elementlerin veya İzotoplarının Organik veya İnorganik Bileşikleri

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

2835 25 00

Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

Sadece hayvansal.

 

İnsan tüketimi için olmayan dikalsiyum fosfat için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

Ex

2835 26 00

Diğer kalsiyum fosfatlar

 

Sadece hayvansal trikalsiyum fosfat.

 

İnsan tüketimi için olmayan trikalsiyum fosfat için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

FASIL 29

Organik Kimyasallar

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

2922 49

Diğer aminoasitler (bir türden fazla oksijenli grubu içerenler dışında kalanlar) ve esterleri, bunların tuzları

Sadece takviye edici gıdalar için veya hayvan yemi için kullanılan hayvansal ham materyal.

 

Ex

2925 29 00

Klordimeform (ISO) dışındaki diğer iminler ve türevleri, bunların tuzları

Hayvansal kreatin.

 

Ex 2930

Kükürtlü organik bileşikler

 

Belirli hayvansal aminoasitler:

Ex 2930 90 13 Sistein ve sistin.

Ex 2930 90 16 Sistein veya sistinin türevleri.

Ex

2932 99 00

Sadece hetero-atom oksijenli diğer heterosiklik bileşikler

Sadece hayvansal ise, örneğin, glikozamin, glikozamin-6-fosfat ve bunların sülfatları.

Ex

2942 00 00

Diğer organik bileşikler

 

Sadece hayvansal ise.

 

FASIL 30

Eczacılık Ürünleri

Genel Açıklamalar

 1. Kullanıma hazır tıbbi ürünler ithalat için veteriner mevzuatı kapsamında değildir. Tıbbi cihazlarda, in vitro teşhislerinde, laboratuvar reaktiflerinde ve kozmetiklerde teknik kullanım için amaçlanan ve kategori 3 materyal türevli ara ürünler dâhildir.
 2. 3001 tarife pozisyonunda [organo-terapötik kullanımlar için salgı bezleri (guddeler) ve diğer organlar (kurutulmuş) (toz haline getirilmiş olsun olmasın), organo-terapötik kullanımlar için salgı bezleri (guddeler) veya diğer organların veya salgılarının hülasaları, heparin ve tuzları, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan terapötik veya profilaktik kullanımlar için hazırlanmış diğer insan veya hayvan maddeleri] sadece 3001 20 ve 3001 90 alt pozisyonları, sadece hayvan türevli materyal veteriner kontrolleri için ilgilidir. Aşağıdaki ürünler için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir:
 • Tek tırnaklıdan hariç teknik ürünler için kan ürünleri.
 • Tek tırnaklıdan kan ve kan ürünleri.
 • Yem zinciri dışında kullanımlar için çiğ ev ve süs hayvanı yemi dışında kalan ev ve süs hayvanı yeminin ve türev ürünlerin imali için hayvansal yan ürünler.
 1. 3002 tarife pozisyonunda [İnsan kanı, teröpatik, profilaktik veya diagnostik kullanımlar için hazırlanmış hayvan kanı, antiserumlar, diğer kan fraksiyonları ve immünolojik ürünler (değiştirilmiş veya biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın), aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzer ürünler] sadece 3002 10 ve 3002 90 alt pozisyonları veteriner kontrolleri için ilgilidir. 3002 90 10 tarife pozisyonunda yer alan insan kanı ve 3002 20 ve 3002 30 alt pozisyonlarında yer alan aşıların veteriner kontrollerine tabi olmasına gerek yoktur.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

3001 20 90

Salgı bezlerinin (guddeler) veya diğer organların veya bunların salgılarının hülasaları (insan kaynaklı dışında kalan)

Hepsi, yavruların beslemesinde kullanılan ve anne ağız sütü (colostrum) için ikame olarak kullanılan bir ürünü kapsar.

 

Ex

3001 90 91

Terapötik veya profilaktik kullanımlar için hazırlanmış hayvan maddeleri: heparin ve tuzları

Tüm hayvansal ürünler, İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde düzenlenen hükümlere uyması amacıyla aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesine uygun olarak daha ileri işleme için gönderilen.

3001 90 98

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan, terapötik veya profilaktik kullanımlar için hazırlanmış heparin ve tuzları dışındaki diğer hayvan maddeleri

Hepsi.

 

Salgı bezleri (guddeler) ve diğer organlara ilave olarak, bu alt pozisyon hipofiz bezini, böbrek üstü kapsüllerini ve tiroid bezini kapsar (İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 28 inci maddesinde belirtilenler hariç).

Ex

3002 12 00

Antiserumlar (değiştirilmiş veya biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın)

Sadece hayvansal antiserumlar.

 

Son tüketici için kullanıma hazır tıbbi ürünler hariçtir.

 

3002 tarife pozisyonunda, tek tırnaklıdan dışında kalan kan ürünleri ve tek tırnaklıdan kan ve kan ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

3002 12 00

Hemoglobin, kan globülinleri ve serum globülinleri (değiştirilmiş veya biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın)

Sadece hayvan türevli materyal.

 

Ex

3002 12 00

3002 13 00

3002 14 00

3002 15 00

3002 19 00

Diğer kan fraksiyonları ve immünolojik ürünler (değiştirilmiş veya biyoteknolojik işlemlerle elde edilmiş olsun olmasın)

Sadece hayvan türevli materyal.

 

3002 90 30

Teröpatik, profilaktik veya diagnostik kullanımlar için hazırlanmış hayvan kanı

Hepsi

Ex

3002 90 50

Mikroorganizma kültürleri

Patojenler ve patojen kültürleri.

 

Ex

3002 90 90

Diğer

Patojenler ve patojen kültürleri.

Ex

3006 92 00

Eczacılık döküntüleri

Sadece hayvan türevli materyal.

 

Eczacılık döküntüleri, esas kullanım amacı için uygun olmayan eczacılık ürünleri.

 FASIL 31

Gübreler

Fasıl 31 Notları

 1. Bu fasıl, 0511 tarife pozisyonunda yer alan hayvan kanını kapsamaz.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

3101 00 00

Hayvansal veya bitkisel gübreler (karıştırılmış veya kimyasal işlem görmüş olsun olmasın), hayvansal veya bitkisel ürünlerin karıştırılması veya kimyasal işlem görmesi ile üretilen gübreler

Sadece karıştırılmamış formda hayvan türevli ürünler.

 

Mineralize edilmiş guano hariç guanoyu kapsar.

 

Gübre olarak kullanılıyorsa işlenmiş hayvansal protein ile karıştırılmış doğal gübreyi kapsar, ancak gübre olarak kullanılan doğal gübre-kimyasal karışımlar hariçtir (Sadece mineral veya kimyasal gübreleri kapsayan 3105 tarife pozisyonuna bakınız).

 

Doğal gübre, işlenmiş doğal gübre veya işlenmiş doğal gübre ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

Ex

3105 10 00

Bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzer şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanları

 

Sadece hayvan türevli ürünleri içeren gübreler.

 

Doğal gübre, işlenmiş doğal gübre veya işlenmiş doğal gübre ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

FASIL 32

Tabaklama veya Boyacılık Hülasaları, Tanenler ve Türevleri, Boyalar, Pigmentler ve Diğer Boyayıcı Maddeler, Müstahzar Boyalar ve Vernikler, Cam Macunu ve Diğer Macunlar, Mürekkepler

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 3204

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın), bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar, fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan türde sentetik organik ürünler (kimyasal olarak tanımlanmış olsun olmasın)

Sadece gıda veya yem üretiminde kullanılan süt yağı bazlı renklendirici çözeltileri

 FASIL 33

Uçucu Yağlar ve Rezinoitler, Parfümeri, Kozmetik veya Tuvalet Müstahzarları                                                                                                       

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 3302

Sanayide ham materyal olarak kullanılan türde, koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dâhil), içeceklerin imalinde kullanılan türde esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

Sadece gıda veya yem üretiminde kullanılan süt yağı bazlı aroma vericiler

 FASIL 35

Albüminoid Maddeler, Değiştirilmiş Nişastalar, Tutkallar, Enzimler

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 3501

Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri, kazein tutkalları

İnsan tüketimi, hayvan besleme veya teknik amaçlar için kazeinler.

 

İnsan tüketimi için olmayan süt, süt bazlı ürünler ve ağız sütü (colostrum) için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

 

 

 

 

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 3502

Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında, ağırlık olarak % 80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren, iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dâhil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri

Aşağıda belirtildiği gibi, insan tüketimi için olsun olmasın yumurta türevli ve süt türevli ürünleri (hayvan besleme amaçlı olanlar dâhil) kapsar:

 

27/12/2011 tarihli ve 28155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde tanımlanan insan tüketimi için yumurta ürünleri, süt ürünleri ve işlenmiş ürünler.

 

İnsan tüketimi için olmayan süt, süt bazlı ürünler ve ağız sütü (colostrum) ile insan tüketimi için olmayan yumurta ürünleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

Ex

3503 00

Jelâtin [dikdörtgen (kare dâhil) yapraklar halindeki jelâtin dâhil], (yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın) ve jelâtin türevleri,  katı ihtiyokol (balık tutkalı), diğer hayvansal tutkallar (3501 tarife pozisyonunda yer alan kazein tutkalları hariç)

İnsan tüketimi için ve gıda sanayi için jelâtini kapsar.

 

3913 tarife pozisyonunda (sertleştirilmiş proteinler) ve 9602 tarife pozisyonunda (işlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin ve sertleştirilmemiş jelatin maddeleri) sınıflandırılan jelâtin, örneğin, gıda veya hayvan tüketimi için değilse boş kapsüller veteriner kontrollerine dâhil değildir.

 

İnsan tüketimi için olmayan jelâtin ve hidrolize protein ile foto jelatin için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

Ex

3504 00

Peptonlar ve türevleri, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri, deri tozu (kromlanmış olsun olmasın)

İnsan tüketimi için ve gıda sanayi için kolajeni ve hidrolize proteinleri kapsar.

 

İnsan tüketimi için olmayan kolajen ve hidrolize protein için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Domuzlar, kanatlı hayvanlar (kümes hayvanları) ve balık durumunda kemikler dâhil hayvanların postları, derileri ve tendonları türevli protein bazlı kolajen ürünleri kapsar.

 

Polipeptitler, peptitler veya amino asitlerden ve bunların karışımlarından oluşan, hayvansal yan ürünlerin hidrolizi ile elde edilen hidrolize proteinleri kapsar. Bunlar, gıda müstahzarlarında katkı maddesi olarak kullanıldığı zaman veteriner kontrollerine dâhil değildir (2106 tarife pozisyonu).

 

0404 tarife pozisyonunda yer almaması durumunda insan tüketimi için süt yan ürünlerini kapsar.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

3507 10 00

Peynir mayası (rennet) ve konsantreleri

İnsan tüketimi için peynir mayası (rennet) ve konsantreleri, sadece hayvansal ürün türevli.

Ex

3507 90 90

Peynir mayası (rennet) ve konsantreleri veya lipoprotein lipaz veya aspergillus alkalin proteaz dışındaki diğer enzimler

Sadece hayvansal ise ve gıda sanayinde kullanılıyorsa, örneğin, pepsin veya % 45 laktozlu enzimler

FASIL 38

Çeşitli Kimyasal Ürünler

Fasıl 38 Notları

 1. Sınıflandırmada geçen “şehir atıkları” ifadesi, evler, oteller, lokantalar, hastaneler, dükkânlar, ofisler vb.’den toplanan türde atıklar, yol ve kaldırım süprüntüleri, inşaat ve yıkım atıkları anlamına gelir. Şehir atıkları genellikle plastikler, kauçuk, ahşap, kağıt, tekstil, cam, metaller, gıda materyalleri, kırılmış mobilya ve diğer hasar görmüş veya atılmış maddeler gibi çok çeşitli materyalleri içerir.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

3822 00 00

Teşhis veya laboratuvar reaktifleri (bir mesnet üzerinde), hazırlanmış teşhis veya laboratuvar reaktifleri (bir mesnet üzerinde olsun olmasın) (3002 veya 3006 tarife pozisyonunda yer alanlar dışında kalan), sertifikalandırılmış referans materyaller

Sadece hayvansal ürün türevli, 7/6/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (o) bendinde tanımlanan tıbbi cihazlar ve 9/1/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (in-vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde tanımlanan in-vitro tıbbi tanı cihazları hariç.

Ex

3825 10 00

Şehir Atıkları

Sadece hayvansal ürün içeren hazır yemek hizmeti atıkları (İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında yer alıyorsa), İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendine uygun olarak doğrudan uluslararası faaliyet gösteren nakliye araçları menşeli olan ve bertaraf edilen hazır yemek hizmeti atıkları hariç.

 

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği kapsamında kullanılmak için amaçlanan kullanılmış pişirme yağı, örneğin, organik gübre veya biyogaz için, bu tarife pozisyonunda yer alabilir.

 

 

 

 

 

 

FASIL 39

Plastikler ve Mamulleri

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

3913 90 00

Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan diğer doğal polimerler (Aljinik asit, tuzları ve esterleri hariç) ve değiştirilmiş doğal polimerler (örneğin, sertleştirilmiş proteinler, doğal kauçuğun kimyasal türevleri) (ilk şekillerde)

Sadece hayvansal ürün türevli, örneğin, kondroitin sülfat, çitosan, sertleştirilmiş jelatin.

 

Ex

3917 10

 

 

Sertleştirilmiş proteinler veya selülozik materyallerden suni bağırsaklar (sosisler ve benzeri ürünlerin kılıfları)

Sadece hayvansal ürün türevli.

Ex

3926 90 92

Plastikten diğer eşyalar ve levhalardan yapılmış 3901’den 3914’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan diğer materyallerden eşyalar

Hayvan tüketimi için sertleştirilmiş jelatinden boş kapsüller, özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

Ex

3926 90 97

Plastikten diğer eşyalar ve levhalar dışında kalanlardan yapılmış 3901’den 3914’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan diğer materyallerden eşyalar

Hayvan tüketimi için sertleştirilmiş jelatinden boş kapsüller, özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

FASIL 41

Ham Postlar ve Deriler (Kürklü Derilerin Dışında Kalan) ve Köseleler

Genel Açıklamalar

 1. Sadece 4101, 4102, 4103 tarife pozisyonlarında yer alan tırnaklıların derileri ve postları veteriner kontrollerine tabidir.
 2. Tırnaklıların derileri ve postları için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.
 3. “İşlem görmüş deriler ve postlar” ifadesi Bakanlıkça tanımlanır.

 

Fasıl 41 Notları

 1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a) Ham postların veya derilerin kırpıntıları veya benzer döküntüleri (0511 tarife pozisyonu),

(b)   Kuşların tüylü veya ince tüylü derileri veya derilerinin parçaları (0505 veya 6701 tarife pozisyonları),

       (c)   Tüyleri veya yünleri alınmamış ham, tabaklanmış veya aprelenmiş deriler veya postlar (Fasıl 43). Bununla birlikte; sığırların (bufalo dâhil), tek tırnaklı hayvanların, koyunların veya kuzuların [Astragan, Breitschwanz (Broadtail) Karakul, Persaniye veya benzer kuzular, Hint, Çin, Moğol veya Tibet kuzuları hariç], keçilerin ve oğlakların (Yemen, Moğol veya Tibet keçileri ve oğlakları hariç), domuzların (Pekari dâhil), dağ keçilerinin, ceylanların, develerin (tek hörgüçlü deve dâhil), ren geyiklerinin, Kanada geyiklerinin, geyiklerin, karacaların veya köpeklerin tüyleri veya yünleri alınmamış ham derileri ve postları Fasıl 41’de sınıflandırılır.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 4101

Sığırların (bufalo dâhil) veya tek tırnaklı hayvanların ham postları ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış, fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

Veteriner kontrolleri sadece yaş, soğutulmuş ya da kurutulmuş, kuru tuzlanmış, ıslak tuzlanmış veya tabaklama veya eşdeğer bir işlem dışında kalan bir işlem ile dayanıklılığı artırılmış dâhil işlem görmüş derilere ve postlara uygulanır.

 

Sınırlama olmaksızın ithalat, eğer İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına uygunsa Bakanlıkça belirlenen işlem görmüş deriler ve postlar özellikle ex 4101 20 80 ve ex 4101 50 90 tarife pozisyonları için mümkün olabilir. 

Ex 4102

Koyun veya kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (yünlü veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (Fasıl 41 1 (c) notu ile hariç olanlar dışında kalan)

Veteriner kontrolleri sadece yaş, soğutulmuş ya da kurutulmuş, kuru tuzlanmış, ıslak tuzlanmış veya tabaklama veya eşdeğer bir işlem dışında kalan bir işlem ile dayanıklılığı artırılmış dâhil işlem görmüş derilere ve postlara uygulanır.

 

Sınırlama olmaksızın ithalat, eğer İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına uygunsa Bakanlıkça belirlenen işlem görmüş deriler ve postlar özellikle ex 4102 21 00 ve ex 4102 29 00 tarife pozisyonları için mümkün olabilir. 

Ex 4103

Diğer ham postlar ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde dayanıklılığı artırılmış fakat tabaklanmamış, parşomine edilmemiş veya daha ileri işlem görmemiş) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (Fasıl 41 1 (b) veya 1 (c) notu ile hariç olanlar dışında kalan)

Veteriner kontrolleri sadece yaş, soğutulmuş ya da kurutulmuş, kuru tuzlanmış, ıslak tuzlanmış veya tabaklama veya eşdeğer bir işlem dışında kalan bir işlem ile dayanıklılığı artırılmış dâhil işlem görmüş derilere ve postlara uygulanır.

 

Sınırlama olmaksızın ithalat, eğer İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına uygunsa Bakanlıkça belirlenen işlem görmüş deriler ve postlar özellikle ex 4103 90 00 tarife pozisyonu için mümkün olabilir. 

FASIL 42

Deri Eşyalar, Saraciye ve Koşum Takımları, Seyahat Eşyaları, El Çantaları ve Benzer Mahfazalar (Taşıyıcı Kaplar), Hayvan Bağırsağından Eşyalar (İpek Böceği Bağırsağı Dışında Kalan)

Fasıl 42 Notları

 1. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:
 • Steril cerrahi katgütü veya benzer steril dikiş malzemeleri (3006 tarife pozisyonu),
 • Müzik aletlerinin telleri, davul veya benzerleri için deriler veya müzik aletlerinin diğer parçaları (9209 tarife pozisyonu).

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

4205 00 90

Deri veya deri bileşiminden diğer eşyalar

Köpek çiğneme ürünlerinin üretimi için malzemeleri kapsar.

Ex

4206 00 00

Bağırsaktan (ipek böceği bağırsağı dışında kalan), kursaklardan, mesanelerden ve tendonlardan eşyalar

Köpek çiğneme ürünlerinin üretimi için malzemeleri kapsar.

 

FASIL 43

Kürklü deriler ve Suni Kürkler, Mamulleri

Fasıl 43 Notları

 1. Türk Gümrük Tarife Cetvelinde geçen “kürklü deriler” ifadesi, 4301 tarife pozisyonunda yer alan ham kürklü deriler dışında kalan, yünlü olarak tabaklanmış veya aprelenmiş tüm hayvanların postlarını ve derilerini belirtir.
 2. Bu fasıl aşağıdakileri kapsamaz:

(a)  Kuşların tüylü veya ince tüylü derileri veya derilerinin parçaları (0505 veya 6701 tarife pozisyonları),

     (b) Fasıl 41’de yer alan, tüyleri veya yünleri alınmamış ham postlar veya deriler (Fasıl 41’in 1 (c) notuna bakınız).

 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. 4301 tarife pozisyonu: Kürklü deriler, sadece doğal halde iken değil aynı zamanda eğer temizlenmiş ve bozulmaya karşı kurutma veya tuzlama (ıslak veya kuru) gibi bir işlem ile dayanıklılığı artırılmış ise ham olarak kabul edilir ve bu tarife pozisyonunda yer alır.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 4301

Ham kürklü deriler (başlar, kuyruklar, pençeler ve kürkçülerin kullanımı için elverişli diğer parçalar veya kırpıntılar dâhil) (4101, 4102 veya 4103 tarife pozisyonlarında yer alan ham postlar ve deriler dışında kalan)

Hepsi, eğer İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 36 ncı maddesinin üçüncü fıkrasına uygunsa Bakanlıkça belirlenen işlem görmüş kürklü deriler hariç.

 

Aşağıdaki alt pozisyonları kapsar:

 

Ex 4301 10 00 Vizonların (bütün) (baş, kuyruk veya pençeleri ile olsun olmasın): yem zinciri dışında kullanımlar (kürk) için türev ürünler için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Ex 4301 30 00 Kuzuların [Astragan, Breitschwanz (Broadtail), Karakul, Persaniye ve benzer kuzular, Hint, Çin, Moğol veya Tibet kuzuları] (bütün) (baş, kuyruk veya pençeleri ile olsun olmasın): tırnaklıların postları ve derileri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Ex 4301 60 00 Tilkiler (bütün) (baş, kuyruk veya pençeleri ile olsun olmasın): yem zinciri dışında kullanımlar (kürk) için türev ürünler için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

 

 

Ex 4301 80 00 Diğer kürklü deriler (bütün) (baş, kuyruk veya pençeleri ile olsun olmasın) (tırnaklılar dışında kalan, örneğin, dağ sıçanları, yabani kedigiller, ayıbalıkları, Güney Amerika kunduzu): yem zinciri dışında kullanımlar (kürk) için türev ürünler için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Ex 4301 90 00 Başlar, kuyruklar, pençeler ve kürkçülerin kullanımı için elverişli diğer parçalar veya kırpıntılar: yem zinciri dışında kullanımlar (kürk) için türev ürünler için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

FASIL 51

Yün ve Yapağı, İnce veya Kaba Hayvan Kılı, At Kılı İpliği ve Dokunmuş Mensucat

Genel Açıklamalar:

 1. 5101’den 5103’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan işlem görmemiş yün ve yapağı ve kıl için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.
 2. “İşlem görmemiş” ifadesi Bakanlıkça tanımlanır.

 

Fasıl 51 Notları

 1. Sınıflandırmada geçen:

    (a) Yün ve yapağı, koyun veya kuzulardan elde edilen doğal lif anlamına gelir.

    (b) İnce hayvan kılı, alpaka, lama, vikunya, deve (tek hörgüçlü deve dâhil), yak, Ankara, Tibet, Kashmir veya benzer keçilerin (adi keçiler hariç), tavşan (Ankara tavşanı dâhil), yabani tavşan, kunduz, Güney Amerika kunduzu veya misk faresinin kılı anlamına gelir.

    (c) Kaba hayvan kılı, fırça yapımında kullanılan tüy ve kıl (0502 tarife pozisyonu) ve at kılı (0511 tarife pozisyonu) hariç yukarıda adı geçmeyen hayvanların kılı anlamına gelir.

 

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. Sınıflandırmada geçen “kaba hayvan kılı” ifadesi, diğerlerinin yanı sıra domuzların kılları (0502 tarife pozisyonu) hariç “ince hayvan kılı” dışındaki tüm diğer hayvan kılı anlamına gelir (aynı zamanda Fasıl 51’in 1 (c) notuna bakınız).

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex 5101

Yün ve yapağı(karde edilmemiş veya taranmamış)

İşlem görmemiş yün ve yapağı

Ex 5102

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

İşlem görmemiş kıl, sığırların veya tek tırnaklı hayvanların yan taraflarından kaba kıl dâhil.

Ex 5103

Yünün veya ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dâhil ancak ditme suretiyle elde edilenler hariç)

İşlem görmemiş yün ve yapağı veya kıl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASIL 67

İşlem Görmüş Kuş Tüyleri ve İnce Tüyler ve Kuş Tüyleri ve İnce Tüylerden Yapılmış Eşyalar, Yapma Çiçekler, İnsan Saçından Eşyalar

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Açıklayıcı Notlarından Alıntı

 1. 6701 tarife pozisyonu aşağıdakileri kapsar:
 • Yapılmış eşyalar henüz oluşmasa bile, temizleme, dezenfekte etme veya dayanıklılığı artırma ile ilgili basit bir işlem dışında kalan bir işleme tabi tutulmuş kuşların tüylü veya ince tüylü derileri veya diğer kısımları, kuş tüyleri ve ince tüyler ve kuş tüylerinin parçaları (0505 tarife pozisyonu açıklama notuna bakınız). Bu tarife pozisyonunda yer alan ürünler, örneğin, ağartılmış, boyanmış, bükülmüş veya dalgalandırılmış olabilir.
 • Kuş tüyleri ve ince tüyler vb. işlem görmemiş ya da sadece temizlenmiş olsa bile kuşların tüylü veya ince tüylü derilerinden veya diğer kısımlarından yapılmış eşyalar, kuş tüylerinden, ince tüylerden veya kuş tüylerinin parçalarından yapılmış eşyalar. Ancak kuş tüyü sapından veya kalın kuş tüyünden yapılmış eşyalar hariçtir. Tarife pozisyonu bu nedenle aşağıdakileri içerir:
 • Örneğin, şapkacılık düzenlemeleri ve aynı zamanda farklı öğelerden toplanmış karma kuş tüyleri olarak kullanılmak için bağlanmış veya tellenmiş kalın kuş tüyleri.
 • Demetler şeklinde toplanmış kuş tüyleri ve dokumacılık kumaşına veya başka materyale yapıştırma veya sabitleme yoluyla toplanmış kuş tüyleri veya ince tüyler.
 • Şapkalar, boyun kürkleri, yakalar, pelerinler veya diğer giyim eşyaları veya giyim aksesuarları için kuşlardan, kuşların kısımlarından, kuş tüylerinden veya ince tüylerden yapılmış süslemeler.
 • Herhangi bir materyalden çerçeveli süs kuş tüylerinden yapılmış yelpazeler. Bununla birlikte, çerçeveli veya kıymetli metalli yelpazeler 7113 tarife pozisyonunda sınıflandırılır.

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

6701 00 00

Kuşların tüylü veya ince tüylü derileri ve diğer kısımları, kuş tüyleri, kuş tüylerinin parçaları, ince tüyler ve bunlardan eşyalar (0505 tarife pozisyonunda yer alan ürünler ve işlem görmüş kuş tüyü sapı ve kalın kuş tüyü dışında kalan) 

Sadece kuşların tüylü veya ince tüylü derileri ve diğer kısımları, kuş tüyleri ve ince tüyler ve kuş tüylerinin parçaları (temizleme, dezenfekte etme veya dayanıklılığı artırma ile ilgili basit bir işlem dışında kalan bir işleme tabi tutulmuş).

 

Kuş tüyleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

İşlem görmemiş ya da sadece temizlenmiş derilerden, kuş tüylerinden veya ince tüylerden ve kuş tüylerinin parçalarından eşyalar, örneğin, şapkacılık düzenlemeleri ve aynı zamanda farklı öğelerden toplanmış karma kuş tüyleri olarak kullanılmak için bağlanmış veya tellenmiş kalın kuş tüyleri, örneğin, şapkalar, boyun kürkleri, yakalar için kuş tüylerinden veya ince tüylerden yapılmış süslemeler (işlem görmüş dekoratif kuş tüyleri, yolcular tarafından özel kullanımları için taşınan işlem görmüş kuş tüyleri veya sanayi dışında amaçlar için özel şahıslara gönderilen işlem görmüş kuş tüyleri hariç).

FASIL 71

Doğal İnciler veya Kültür İncileri, Kıymetli veya Yarı Kıymetli Taşlar, Kıymetli Metaller, Kıymetli Metalle Kaplanmış Metaller ve Bunlardan Eşyalar, Taklit Mücevher, Metal Paralar

Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesi Sınıflandırma

 1. İnsan tüketimi için uygun olmayan, bir veya daha fazla kültür incisi içeren, salamurada dayanıklılığı artırılmış ve hava geçirmez metal kaplarda sunulan istiridyeler

 

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

7101 21 00

İşlenmemiş kültür incileri

 

İnsan tüketimi için uygun olmayan, bir veya daha fazla kültür incisi içeren, salamurada veya farklı metotlarla dayanıklılığı artırılmış, hava geçirmez kaplarda paketlenmiş istiridyeleri içerir.

 

İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinde belirtildiği gibi aynı Yönetmeliğin kapsamından hariç olmadıkça Bakanlıkça belirlenen işlenmemiş kültür incileri

 

FASIL 95

Oyuncaklar, Oyun ve Spor Malzemeleri, Parçaları ve Aksesuarları

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

9508 10 00

Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri

Sadece canlı hayvanlı.

Ex

9508 90 00

Diğer: panayır alanı eğlenceleri, gezici tiyatrolar

Sadece canlı hayvanlı.

 

FASIL 96

Çeşitli Mamul Eşyalar

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

9602 00 00

İşlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin (3503 tarife pozisyonunda yer alan jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşyalar

 

 

Gıda veya hayvan tüketimi için sertleştirilmemiş jelatinden boş kapsüller, hayvan tüketimi için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASIL 97

Sanat Eserleri, Koleksiyoncu Parçaları ve Antikalar

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

9705 00 00

Zooloji, botanik, mineroloji, anatomik, tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnografik veya nümizmatik ilgi alanının koleksiyonları ve koleksiyoncu parçaları

Sadece hayvan türevli ürünler.

 

Av trofeleri için özel gereklilikler Bakanlıkça belirlenir.

 

Ortam sıcaklığında korunmalarını sağlayan tam hayvan doldurma işlemine tabi tutulmuş tırnaklılardan veya kuşlardan av trofeleri ile tırnaklılar ve kuşlar dışındaki diğer türlerden av trofeleri (işlem görmüş veya işlem görmemiş) hariçtir.

 

FASIL 99

Türk Gümrük Tarife Cetveli Özel Pozisyonları

Alt Fasıl II

Ürünlerin Belirli Özel Hareketleri İçin İstatistik Pozisyonları

Genel Açıklamalar

 1. Bu fasıl, diğer ülkeler menşeli olan ve gümrük transit prosedürü (T1) altında ülke içerisinde uçak ve gemilere teslim edilen hayvanlar, hayvansal gıdalar, kompozit ürünler ve hayvansal yan ürünleri kapsar. Onaylı serbest bölge veya gümrük antreposunda geçici depolanan veya depolanmayan, Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasına uygun olarak gemilere teslim edilen hayvansal gıdalar ve kompozit ürünler için ülkemiz halk sağlığı ithalat koşullarından istisna uygulanabilir.

Tarife Pozisyonu

Tanımı

Niteliği ve Açıklama

(1)

(2)

(3)

Ex

9930 24 00

Fasıl 1’den 24’e kadar olan tarife pozisyonlarında yer alan, uçak ve gemilere teslim edilen ürünler

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde belirtildiği gibi gemi kumanyacılığı için gönderilen kompozit ürünler dâhil hayvansal gıdalar.

Ex

9930 99 00

Tarifenin başka yerinde sınıflandırılan, uçak ve gemilere teslim edilen ürünler

Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 14 ve 15 inci maddelerinde belirtildiği gibi gemi kumanyacılığı için gönderilen kompozit ürünler dâhil hayvansal gıdalar.

EK-2  (Değişik:RG-29/9/2018-30550)

BU YÖNETMELİĞİN 8 İNCİ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (B) BENDİNDE BELİRTİLDİĞİ GİBİ VETERİNER KONTROLLERİNE TABİ OLMAYAN KOMPOZİT ÜRÜNLER VE GIDA MADDELERİNİN LİSTESİ

Bu liste, bir veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğünde veteriner kontrollerine sunulmasına gerek olmayan ürün sınıflandırmasına göre kompozit ürünleri ve gıda maddelerini düzenler. 

Liste notları:

Sütun 1 (Tarife Pozisyonu):

Bu sütun tarife pozisyonunu gösterir. Tarife pozisyonu, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde belirlenmiştir.

Dört rakamlı bir tarife pozisyonu kullanıldığında, aksi belirtilmedikçe bu dört rakamlı tarife pozisyonu ile başlayan veya kapsanan bütün kompozit ürünlerin ve gıda maddelerinin veteriner kontrolleri için veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne sunulması gerekli değildir.

Herhangi dört, altı veya sekiz rakamlı bir tarife pozisyonu altında sadece bazı belirli ürünler hayvansal ürün içeriyorsa ve Türk Gümrük Cetveli’nde var olan bu tarife pozisyonu altında özel alt pozisyonlar yoksa bu tarife pozisyonu Ex olarak işaretlenir (örneğin, Ex 2001 90 65: sütun 2’de özetlenen ürünler için veteriner kontrolleri gerekli değildir).

Sütun 2 (Açıklamalar):

Bu sütun, veteriner sınır kontrol noktalarında veteriner kontrollerine tabi olmayan kompozit ürünlerin ve gıda maddelerinin detaylarını verir. Gerekli olduğunda, veteriner sınır kontrol noktalarındaki resmi veteriner hekimler, bir kompozit ürün veya gıda maddesinin bileşenlerini değerlendirmeli ve kompozit ürün ve gıda maddelerinin içerdiği hayvansal ürün mevzuatta belirtilen veteriner kontrollerini gerektirmeyecek kadar yeterli şekilde işlenmiş ise belirtmelidir.

Tarife Pozisyonu

Açıklamalar

(1)

(2)

1704, 1806 20, 1806 31,1806 32, 1806 90 11, 1806 90 19, 1806 90 31, 1806 90 39, 1806 90 50

% 50’den az işlenmiş süt ürünleri ve yumurta ürünleri içeren ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi işlem görmüş şekerleme (şekerler dâhil) ve çikolata.

1902 19, 1902 30, 1902 40

% 50’den az işlenmiş süt ürünleri ve yumurta ürünleri içeren ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi işlem görmüş, işlenmiş et ürünleri ile doldurulmayan veya karıştırılmayan makarna ve noodles (şehriye).

1905 10, 1905 20, 1905 31, 1905 32, 1905 40, 1905 40 10, 1905 90 10, 1905 90 20, 1905 90 30, 1905 90 45, 1905 90 55, 1905 90 60, ex 1905 90 90

% 20’den az işlenmiş süt ürünleri ve yumurta ürünleri içeren ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi işlem görmüş ekmek, kekler, bisküviler, waffle ve gofretler, gevrekler, kızarmış ekmek ve benzer kızarmış ürünler.

1905 90 sadece kuru ve kolay kırılan ürünleri kapsar.

ex 2001 90 65, ex 2005 70 00

ex 1604

% 20’den az balık ile doldurulmuş zeytinler.

% 20’den fazla balık ile doldurulmuş zeytinler.

ex 2104 10, ex 2104 20

% 50’den az balık yağları, balık tozları veya balık ekstratları içeren ve bu yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtildiği gibi işlem görmüş son tüketici için paketlenmiş çorbalar ve aroma vericiler.

ex 2106 10, ex 2106 90

Et ürünleri dışında kalan işlenmiş hayvansal ürünleri (glikozamin, kondrotin ve/veya çitosan dâhil) küçük miktarlarda (toplamda % 20’den az) içeren son tüketici için paketlenmiş takviye edici gıdalar.

               

(2022)

Başa dön tuşu