Yönetmelikler

Tütün Mamullerinin Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Tarım ve Orman Bakanlığından:  01.03.2019-30701 Resmi Gazete

TÜTÜN MAMULLERİNİN ÜRETİM ŞEKLİNE, ETİKETLENMESİNE VE DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; insan sağlığını esas alarak, tütün mamullerinin çeşitli şekillerde tüketiminden kaynaklanan kamusal, toplumsal ya da tıbbi nitelikteki her türlü zararlı etkilerini önlemeye yönelik tedbirler çerçevesinde, sigaralar için azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri dahil olmak üzere tütün mamullerinin girdi, emisyon ve raporlama yükümlülükleri ile tütün mamullerinin, birim paketi ve grupmanıüzerindeki sağlık uyarıları dahil olmak üzere aynı şekilde tasarlanmış düz ve standart biçimde etiketlenmesini, paketlenmesini ve güvenlik özelliklerini belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tütün mamullerinin girdi, emisyon, raporlama, etiketleme, paketleme ve güvenlik özellikleri de dahil olmak üzere tütün mamullerinin üretim şekli ve piyasaya arzına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun ve 25/11/2004 tarihli ve 5261 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağızdan kullanım için tütün: İçmek ya da çiğnemek amaçlı olanların dışında, tamamen veya kısmen tütünden mamul, toz ya da parçacık halinde ya da bunların herhangi bir bileşimi biçiminde, genellikle tek kullanımlık torba ya da gözenekli torba şeklinde ambalajı olan ağızdan kullanıma yönelik tütün mamulünü,

b) Aroma verici: Koku ve/veya tat veren bir katkı maddesini,

c) Azami emisyon seviyesi: Bir tütün mamulündeki emisyonların sıfır dahil olmak üzere miligram olarak ölçülen azami madde miktarını,

ç) Bağımlılık yapıcılık: Bir maddenin, tipik olarak bir ödül aşılayarak veya yoksunluk belirtilerinin rahatlamasını sağlayarak veya her ikisini de yaparak, bireyin davranışını kontrol etme becerisini etkileyen bir durum olan bağımlılığa yol açma yönünde farmakolojik potansiyelini,

d) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

e) Birim paket: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, tütün mamullerinin piyasaya arzında kullanılan herhangi bir malzemeden yapılmış en küçük ambalajı,

f) Birleşik sağlık uyarısı: Bırakma bilgisi, bir uyarı metni ve ilgili fotoğraf, resim veya çizimin herhangi birinin birleşiminden oluşan sağlık uyarısını,

g) Dış ambalaj: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, tütün mamullerinin piyasaya arz edildiği birim paketi veya aynı mamulat çeşidi bazında birden fazla birim paketin konulduğu grupman ambalajını,

ğ) Ek şeffaf ambalaj: Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paket ve/veya grupmanlarının üzerinde yer alan, etiketleme bilgilerinin görünürlüğünü ve okunurluğunu engellemeyen şeffaf ambalajı,

h) Emisyonlar: Bir tütün mamulü amaçlandığı şekilde tüketildiğinde ya da kullanıldığında salınan maddeleri,

ı) Girdi: Tütün, katkı maddeleri ile kağıt, filtre, kapsül, mürekkep ve yapıştırıcılar dahil olmak üzere nihai tütün mamulünde bulunan her türlü maddeyi veya ögeyi,

i) Grupman: Ek şeffaf ambalaj hariç olmak üzere, içerisine aynı marka ve çeşit bazında birden fazla tütün mamulü birim paketi konularak perakende satışa sunulan herhangi bir malzemeden yapılmış ambalajı,

j) İç ambalaj: İçine mamul konularak birim pakete yerleştirilen ambalajı,

k) İçimlik tütün mamulü: Sigara, puro, sigarillo, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulünü,

l) Karakterize edici aroma: Tütün mamulünün kullanımından önce veya kullanımı esnasında farkedilen; meyve, baharat, ot, alkol, şeker, mentol veya vanilya dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan, bir katkı maddesinden veya katkı maddeleri birleşiminden kaynaklanan, tütünün kendi aroması dışında fark edilebilen bir koku veya tadı,

m) Katkı maddesi: Tütün, birim paket ve grupman dahil olmak üzere tütün mamulünü oluşturan her bir ögeyeeklenen tütün dışındaki maddeyi,

n) Koli: Birden fazla grupmanın konulduğu tütün mamulü kutularını,

o) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,

ö) Nargilelik tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla münhasıran nargileyle içilen tütün mamulünü,

p) Nikotin: Nikotinsel alkaloidleri,

r) Pipoluk tütün mamulü: Bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla münhasıran pipoyla içilen tütün mamulünü,

s) Piyasaya arz: Mamullerin tedarik veya kullanım amacıyla piyasada yer alması için yapılan ilk faaliyeti,

ş) Poşet paket: Ağız kısmı katlanarak, kilitlenerek, yapıştırılarak ya da benzeri şekilde kapanan dikdörtgen veya kese şeklinde paketi,

t) Puro: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi en az 3 gram en çok 25 gram olan, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

u) Sağlık uyarısı: Tütün mamulünün insan sağlığına olumsuz etkileri veya tüketiminden kaynaklanan istenmeyen sonuçları ile ilgili metin uyarıları, birleşik sağlık uyarıları, genel uyarılar ve bilgi mesajları dahil olmak üzere bu Yönetmelikte yer alan her bir uyarıyı,

ü) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü: Sigara yapmak için üretilen ve tüketiciler tarafından yaprak sigara kağıdına sarmak ya da makarona doldurmak suretiyle bir yanma süreci ile tüketilerek tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

v) Sigara: Tütünün kıyılarak sigara kağıdına sarılması suretiyle filtreli ya da filtresiz üretilen, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

y) Sigarillo: Dolguluk tütün üzerine önce iç sargılık sonra da dış sargılık tütünün sarılması sonrasında elde edilen, varsa ağızlık dahil olmak üzere kütlesi 3 gramdan az olan, bir yanma süreci ile tüketilen ve tüttürme yoluyla içilen tütün mamulünü,

z) Toksisite: Bir maddenin, genellikle tekrarlanan veya sürekli tüketim veya maruziyet yoluyla, insan organizmasında, zaman içinde ortaya çıkan etkiler dahil olmak üzere zararlı etkilere yol açma derecesini,

aa) Tüketici: Ticareti, işi, zanaati veya mesleği dışındaki amaçlar doğrultusunda hareket eden gerçek kişiyi,

bb) Tütün mamulü:  Tütünün tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme yoluyla içme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,

cc) Üretici: Tütün mamulünü üreten veya ürüne adını, ticari markasını veya ayırt edici işaretini koymak suretiyle kendini üretici olarak tanıtan gerçek veya tüzel kişiyi; üreticinin Türkiye dışında olması halinde, üretici tarafından yetkilendirilen ithalatçıyı; ayrıca ürünün tedarik zincirinde yer alan ve faaliyetleri ürünün güvenliğine ilişkin özelliklerini etkileyen gerçek veya tüzel kişiyi,

çç) Zifir: Su ve nikotin içermeyen ham duman kondensatını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Girdi ve Emisyonlar

Azami zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyon seviyeleri

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz edilen her bir adet sigara için azami emisyon seviyeleri 10 miligram zifir, 1 miligram nikotin ve 10 miligram karbon monoksit olmalıdır.

(2) Bakanlık, sigaralar için birinci fıkrada belirtilenlerden farklı emisyon ve azami emisyon seviyeleri ile sigara dışındaki tütün mamulleri için emisyon ve azami emisyon seviyeleri belirleyebilir.

(3) Birinci fıkrada belirtilen emisyonlar dışındaki sigara emisyonları ve sigara dışındaki tütün mamullerinin emisyonları için azami emisyon seviyeleri ile ilgili Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan standartlar kullanılır.

Ölçüm metotları

MADDE 6 – (1) Sigaraların zifir, nikotin ve karbon monoksit emisyonları, zifir için TS ISO 4387, nikotin için TS ISO 10315 ve karbon monoksit için TS 11665 ISO 8454 sayılı standartlara göre ölçülür. Zifir, nikotin ve karbon monoksit ölçümlerinin doğruluğu, TS ISO 8243 sayılı standarda uygun olarak onaylanır.

(2) Birinci fıkrada belirtilen ölçümler, Bakanlık tarafından onaylanan ve izlenen bağımsız ve akredite laboratuvarlar tarafından doğrulanır.

(3) Bakanlık, onay için kullanılan kriterleri ve uygulanan izleme yöntemlerini gösteren bir onaylı laboratuvarlar listesini belirler ve herhangi bir değişiklik yapıldığında Bakanlık internet sayfasında yayımlayarak bu listeyi günceller.

(4) Bakanlık, sigaraların emisyonları için birinci fıkrada belirtilenlerden farklı ölçüm metotlarını ve sigara dışındaki tütün mamullerinin emisyonları için ölçüm metotlarını belirleyebilir.

(5) Bakanlık, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi taraflarınca veya Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylanan ölçüm metotlarını kabul eder.

(6) Birinci fıkrada belirtilen ölçüm ve doğrulama analiz ücretleri dahil olmak üzere, Bakanlık tarafından istenen fiziksel, kimyasal ve filtre analizi ücretleri üreticiler tarafından karşılanır.

Girdi ve emisyonların bildirilmesi ile raporlamalar

MADDE 7 – (1) Üreticiler her bir mamulat çeşidi için piyasaya arz izni öncesinde ve yıllık olarak aşağıda belirtilen bilgileri Bakanlığa verir. Yıllık bildirimler en geç müteakip yılın Ocak ayı sonuna kadar Bakanlığa iletilir.

a) Tütün mamulleri üretiminde kullanılan ve tütün mamullerinde yer alan tüm girdilerin ağırlıklarına göre azalan miktarlarının Bakanlık tarafından belirlenen formatta listesi.

b) 5 inci maddede belirtilen emisyon seviyeleri.

c) Varsa, diğer emisyonlar ve seviyelerine ilişkin bilgi.

(2) Üreticiler, piyasaya arz edilen tütün mamullerinin girdi ve emisyonlarında değişiklik yapmak istediklerinde Bakanlıktan gerekli izni alır.

(3) Birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesi, her bir girdinin dahil edilmesinin nedenini açıklayan beyanı da içerir. Yıllık girdi bildirim listesinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenir.

(4) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesine ilaveten girdinin yanmış ya da yanmamış durumları ile ilgili olan, özellikle de bunların tüketicinin sağlığı üzerindeki etkilerini belirten ve diğer verilerin yanı sıra her türlü bağımlılık yapıcı etkiyi dikkate alan toksikolojik verileri Bakanlığa iletir.

(5) Üreticiler, birinci fıkra kapsamında istenen girdi listesi ekinde, kullanılan katkı maddelerinin genel bir açıklamasını ve özelliklerini belirten teknik dokümanı Bakanlığa verir. Teknik dokümanın düzenlenmesinin ve bildirilmesinin usul ve esasları Bakanlık tarafından belirlenir.

(6) Üreticiler bu madde kapsamında Bakanlığa yaptıkları bildirimlerde kullandıkları emisyon ölçüm yöntemlerini belirtir. Bakanlık; bağımlılık yapıcılığı, toksisiteyi ve diğer etkileri dikkate alarak girdilerin tüketici sağlığına etkisini değerlendirmek için üreticilerin çalışma yapmasını gerekli kılabilir.

(7) Bu madde ve 8 inci maddenin birinci fıkrasına uygun olarak verilen bilgiler tüketicinin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık internet sitesinde yayımlanarak halkın bilgisine sunulur. Bu bilgilerin yayımlanmasında ticari sırların korunması dikkate alınır. Üreticiler, bu bilgileri Bakanlığa verirken ticari sır saydıkları bilgileri ayrıca belirtir.

(8) Bu madde ve 8 inci madde hükmü çerçevesinde verilen bilgilerin formatı ile internet sitesinde yayımlanma şekli Bakanlık tarafından belirlenir ve gerektiğinde güncellenir.

(9) Üreticiler tarafından hammadde stok hareketleri, üretim miktarları, üretimden mamul ambarına ve buradan ülke içinde kurulu diğer ambarlara sevk edilen mamul miktarları, satışlar, ithalatlar, ihracatlar, iadeler ve bandrolhareketleri onaylı raporlar halinde Bakanlığa bildirilir.

(10) Bakanlık, bu madde ve 8 inci madde gereğince alınan tüm veri ve bilgileri elektronik bir sistemde ve/veya basılı olarak alır; ticari sır olarak beyan edilen bilgileri gizlilik esasına göre saklar.

(11) Bakanlık, bu madde uyarınca verilen bilgilerin alınması, saklanması, incelenmesi, analiz edilmesi ve yayımlanması için elektronik bir sistem kurulması halinde üreticilere Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi hükümlerince orantılı ücretler yükleyebilir.

Öncelikli katkı maddeleri listesi ve gelişmiş raporlama yükümlülükleri

MADDE 8 – (1) Bakanlık, 7 nci maddede istenenlere ek olarak, tütün mamullerine eklenen, bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özellikleri taşıyan katkı maddelerinden oluşan öncelikli katkı maddeleri listesine ilişkin gelişmiş rapor ister. Bu liste, aşağıda sayılan katkı maddelerini içerir:

a) İkinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen özelliklerden birine sahip olduğunu gösteren; ilk göstergeleri, araştırma veya diğer ülke düzenlemeleri bulunan katkı maddeleri.

b) 7 nci maddenin birinci ve dördüncü fıkraları uyarınca girdi bildirimlerine göre ağırlık veya sayı olarak en yaygın kullanılan katkı maddeleri arasında yer alan katkı maddeleri.

c) Komisyon tarafından belirlenen liste dikkate alınarak Bakanlık tarafından yayımlanan öncelikli katkı maddeleri listesinde yer alan katkı maddeleri.

(2) Birinci fıkrada belirtilen öncelikli katkı maddeleri listesinde yer alan bir katkı maddesini ürünlerinin imalatında kullanan üreticilerin, bu katkı maddeleri hakkında aşağıda belirtilen konularda kapsamlı çalışma yapması zorunludur:

a) Mamulat çeşidinin toksisitesi veya bağımlılık yapıcı özelliğine katkıda bulunup bulunmadığı ve bunun mamulat çeşidinin toksisitesi veya bağımlılık yapıcı özelliğini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine sahip olup olmadığı.

b) Karakterize edici bir aromaya neden olup olmadığı.

c) İnhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştırıp kolaylaştırmadığı.

ç) Kanserojen, mutojenreprotoksik özelliklerine sahip olan maddelerin oluşumuna neden olup olmadığı; bunların miktarları ve bu durum, ilgili ürünlerin herhangi birinde kanserojen, mutojenreprotoksik özelliklerini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükseltme etkisine sahip olup olmadığı.

(3) Bu çalışmalar, tütün mamullerinin kullanım amaçlarını dikkate alır ve özellikle ilgili katkı maddesini içeren mamulat çeşidinin yanma süreci sonucunda veya yanma süreci olmaksızın emisyonları inceler. Çalışmalar; bu katkı maddesinin, mamulat çeşitlerinde yer alan diğer girdiler ile etkileşimini de inceler. Tütün mamulleri üretiminde aynı katkı maddelerini kullanan üreticiler, bu katkı maddelerini aynı kategorideki mamulat çeşitlerinin terkibinde kullanmaları halinde ortak çalışma yapabilir.

(4) Üreticiler, bu çalışmaların sonuçlarına ilişkin bir rapor hazırlar. Rapor, bir yönetici özeti ile çalışmaya konu katkı maddesi ile ilgili mevcut bilimsel literatürü derleyecek ve katkı maddesinin etkilerine dair firmanın kendine ait verilerini içerecek şekilde kapsamlı olarak hazırlanır.

(5) Üreticiler; ilgili katkı maddesinin, birinci fıkra uyarınca öncelikli katkı maddeleri listesine dahiledilmesinden itibaren en geç on sekiz ay sonra, bu raporu Bakanlığa sunar. Bakanlık, üreticilerden ilgili katkı maddesine ilişkin tamamlayıcı bilgiler de isteyebilir. Bu tamamlayıcı bilgiler, raporun bir parçasını oluşturur.

(6) Bakanlık, bu raporların, özellikle kapsamlılık, metodoloji ve sonuçları bakımından bir bilim kurulu tarafından emsal incelemesine tabi tutulmasını isteyebilir. Alınan bilgiler, Bakanlığın 9 uncu madde uyarınca alacağı kararlarda dikkate alınır. Bakanlık üreticilere bu emsal incelemeleri için orantılı ücretler yükleyebilir.

(7) Başka bir üretici tarafından ilgili katkı maddesine ilişkin bir rapor hazırlanmış olması halinde diğer üreticiler bu madde kapsamındaki yükümlülüklerden muaf tutulur.

Girdilerin düzenlenmesi

MADDE 9 – (1) Karakterize edici aroması olan sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez.

(2) Aşağıda belirtilen katkı maddelerini içeren tütün mamulleri piyasaya arz edilemez:

a) Bir tütün mamulünün sağlık açısından faydalı olduğu veya daha az sağlık riski gösterdiği izlenimini yaratan vitaminler ve diğer katkı maddeleri.

b) Kafein veya taurin veya enerji ve canlılık ile ilişkili diğer katkı maddeleri ve uyarıcı bileşikler.

c) Emisyonlar için renklendirici özellikleri olan katkı maddeleri.

ç) İçimlik tütün mamulleri için inhalasyonu veya nikotin alımını kolaylaştıran katkı maddeleri.

d) Yanmamış formda kanserojen, mutojenreprotoksik özelliklerine sahip olan katkı maddeleri.

(3) Filtre, kağıt, paket, kapsül gibi bileşenler ile kokusunda, tadında ya da duman yoğunluğunda değişim sağlayan herhangi bir teknik özelliğinden herhangi birinde aroma verici içeren sigara ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü piyasaya arz edilemez. Filtre, kağıt ve kapsüller tütün veya nikotin içermez.

(4) 23/6/2015 tarihli ve 30105 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelikte belirlenen hükümler veya koşullar, Bakanlıkça uygun görüldüğü şekilde tütün mamullerine de uygulanır.

(5) Bilimsel kanıtlara dayanarak, tüketim aşamasında tütün mamulünün toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen,  mutojen,  reprotoksik özelliklerini belirgin veya ölçülebilir bir seviyeye yükselten miktarlarda katkı maddesi içeren tütün mamullerinin piyasaya arzı Bakanlık tarafından yasaklanır.

(6) Bakanlık, bir tütün mamulünün karakterize edici bir aromaya sahip olup olmadığını, yasaklanan katkı maddeleri veya aroma vericilerin kullanılıp kullanılmadığını ve bir tütün mamulünün, toksik veya bağımlılık yapıcı etkisini veya kanserojen, mutojenreprotoksik özelliklerini belirgin ve ölçülebilir bir seviyede yükselten miktarlarda katkı maddesi içerip içermediğini belirlemek veya değerlendirmek için üreticilere orantılı ücretler yükleyebilir.

(7) Sarmalık kıyılmış tütün mamulü üretiminde koruyucu ve nemlendirici dışında herhangi bir katkı maddesi kullanılamaz.

(8) Bu maddenin uygulanmasıyla ilgili olarak Bakanlık tarafından düzenleme yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Etiketleme ve Paketleme

Tütün mamullerinde markanın uygulanması

MADDE 10 – (1) Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında marka;

a) Paketin sadece ön yüzeyine, birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana dikey ve yatay olarak ortalanmış şekilde,

b) Birleşik sağlık uyarısının metni ile aynı yönde,

c) Bulunduğu yüzey alanının yüzde beşini aşmayacak şekilde,

ç) Rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli,

d) Kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde,

e) Yeknesak puntoda,

f) Helvetica yazı tipinde,

g) Alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın,

ğ) Kabartma ve varak kullanmaksızın,

yazılır.

(2) Marka; birleşik sağlık uyarılarının yan yana uygulandığı formatta, birleşik uyarı metni ile aynı yönde uygulanır, zorunlu hallerde birleşik uyarı metnine dikey olarak uygulanabilir.

(3) Marka; sigara birim paketlerinde en fazla 14 punto, grupmanlarında en fazla 28 punto ve diğer tütün mamulü birim paketlerinde en fazla 30 punto, grupmanlarında en fazla 60 punto olarak tek satırda yazılır.

(4) Sigaranın üzerinde marka, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, siyah renkli, Helvetica yazı tipinde, en fazla 8 punto olarak, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter kullanmaksızın, uç kağıdına, içilen uca paralel yazılmalıdır.

(5) Sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin varsa iç ambalajları ile puro ve sigarillonun varsa yüzükleri üzerinde marka adı bulunur.

(6) (Değişik:RG-27/6/2019-30814) Türkiye’de üretilen veya ithal edilen tütün mamulleri dış ambalajında ayırt edici ibare; markanın altında, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli, kelimenin ilk harfi büyük diğerleri küçük harf olacak şekilde, yeknesak puntoda, Helvetica yazı tipinde, alfabetik, nümerik ve “&” işareti dışında bir işaret ve karakter ile kabartma ve varak kullanmaksızın, markadan 2 punto küçük olacak şekilde yazılır.

(7) (Değişik:RG-27/6/2019-30814) Nargilelik tütün mamulünün iç ambalajı ile puro ve sigarillonun varsa iç ambalajında marka ve/veya ayırt edici ibare, Helvetica yazı tipinde, 14 punto ve siyah renkte, sadece bir yerde yazılır.

(8) Tütün mamulü kolilerinde marka ve/veya ayırt edici ibare kolinin sadece ön yüzeyine, yüzeye dikey ve yatay olarak ortalanmış, üst kenara paralel olarak ve bulunduğu yüzeyin yüzde beşini aşmayacak şekilde, siyah renkte Helvetica yazı tipinde uygulanır.

(9) Marka ve ayırt edici ibareye ayrıca koli ve şeffaf grupman etiketlerinde de yer verilir.

(10) Marka ve ayırt edici ibare bu maddede belirtilen yerlerin dışında herhangi bir yere yazılamaz.

(11) Marka ve ayırt edici ibare;

a) Bir tütün mamulünün özellikleri, sağlık etkileri, riskleri veya emisyonlarına ilişkin hatalı bir izlenim yaratarak tütün mamulünü tanıtan veya tüketimini teşvik eden, eksik bilgi veren, tüketiciyi yanıltan, aldatan,

b) Tütün mamulünü özendiren veya cazip kılan,

c) Nikotin, zifir veya karbon monoksit emisyonları ile ilgili bilgi içeren ya da atıfta bulunan,

ç) Belirli bir tütün mamulünün diğerlerinden daha az zararlı olduğunu, dumanın bazı zararlı bileşenlerinin etkisini azaltmayı amaçladığını, enerji verici, iyileştirici, gençleştirici, doğal, organik özelliklere sahip olduğunu gösteren, başka olumlu sağlık veya yaşam tarzı faydaları sağladığını öne süren veya ima eden,

d) Tat, koku, her türlü aroma verici veya başka katkı maddesine ya da bunların yokluğuna atıfta bulunan,

e) Bir gıda veya kozmetik ürününe atıfta bulunan,

f) Belirli bir tütün mamulünün, gelişmiş biyolojik parçalanabilirliğe veya başka çevresel avantajlara sahip olduğunu öne süren,

g) İndirim, ücretsiz dağıtım, bir fiyatına iki adet veya başka benzer teklifler ile basılı kuponlar dahil olmak üzere ekonomik avantajlar sunan,

özellikleri haiz olamaz.

Ambalajın rengi, şekli ve içeriği ile mamul özellikleri

MADDE 11 – (1) Tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının dış yüzey rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli, karton malzemeden yapılan birim paket ve grupmanların iç yüzey rengi (Ek ibare:RG-27/6/2019-30814) kraft kahvesi, Pantone 448 C Mat bitişli veya beyaz olmalıdır. Koli, kraft kahvesi renginde olmalıdır.

(2) Sigara birim paketi iç çerçevesi ile puro ve sigarillo birim paketi iç panelinin rengi ve tonu Pantone 448 C Mat bitişli olmalıdır.

(3) Tütün mamulü birim paketi ve grupmanının iç ve dış yüzeyi düz ve pürüzsüz olmalı, kabartma ve desen olmamalı, mamulün kendisinin görünürlüğünü sağlayan pencere içermemelidir.

(4) Sigara, puro ve sigarillo birim paketi dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekilde, nargilelik, pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü birim paketi dikdörtgen prizma ya da benzeri, silindir şeklinde veya poşet şeklinde olmalıdır.

(5) Sigara birim paketi; karton veya yumuşak malzemeden yapılır ve üstten kapaklı sert paket dışında bir kez açıldıktan sonra yeniden kapatılabilen veya yeniden mühürlenebilen açılma kısmına sahip olamaz. Üstten kapaklı sert pakette kapak birim paketin yalnız arkasından takılır.

(6) Sigaraların birim paketlerinde kullanılan alüminyum folyo veya metalize kağıt gümüş renginde olmalı, renginde ton farkı olmamalı; arkası kağıtlı alüminyum folyolarda arka kağıt beyaz renkli olmalıdır. Dokulu alüminyum folyolar hiçbir şekilde resim, desen ve sembole işaret edemez.

(7) Sigara birim paketi, iç panel kullanılmak suretiyle görünebilir herhangi bir yüzey alanı ölçüsünü değiştiren, yüzey alanını genişleten, yeni yüzey alanları oluşturan özellikleri haiz olamaz.

(8) Tütün mamullerinin; kolisi, koli bandı ve koli etiketi, dış ambalajı, iç ambalajı, şeffaf grupman etiketi, açma şeridi, alüminyum folyosu ile sigara, puro ve sigarillo üzerinde markanın logosu, simgesi veya sair işaretleri dahil olmak üzere bu Yönetmelik ile zorunlu kılınanların haricinde metin, yazı, ibare, şekil, çizgi, sembol, resim, figür, desen ve işaret bulunmaz.

(9) Sigaralarda kullanılan uç kağıdı düz beyaz mat bitişli ve/veya mantar desenli olmalıdır. Sigara kağıtlarıbeyaz mat bitişli olmalıdır.

(10) Sigara birim paketi 20 adet sigara içerir.

(11) Puro ve sigarillo filtreli olarak piyasaya arz edilemez. Puro ve sigarillonun banç olarak piyasaya arz edilmesi halinde kullanılan iç sargılık tütün aynı zamanda dış sargılık tütün kabul edilir.

(12)  Aromalı nargilelik tütün mamulü ile puro ve sigarilloda şeffaf iç ambalaj kullanılabilir. Bunun dışında kullanılacak iç ambalajın rengi (Ek ibare:RG-27/6/2019-30814) gümüş renginde veya  Pantone 448 C Mat bitişli olmalıdır. Aromasız nargilelik tütün mamulünde iç ambalaj beyaz ya da kraft kahvesi renkli kağıt malzemeden olmalıdır.

(13) Tütün mamullerinin birim paketleri, grupmanları ses çıkaran ve/veya kokulu malzemeden üretilemez.

(14)  Tütün mamullerinin birim paketleri ve grupmanlarında; ısı ile aktive olan,  zaman geçtikçe ortaya çıkan,  floresan görüntü veren  mürekkepler kullanılamaz.

(15) Tütün mamulü birim paketleri ve grupmanları haricen kılıf, kutu, çıkartma içeremez.

Sağlık uyarılarına ilişkin genel düzenlemeler

MADDE 12 – (1) Türkiye’de üretilen ve ithal edilen tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanında Türkçe sağlık uyarıları bulunur.

(2) Sağlık uyarıları, birim paket ve grupman yüzeyinde kendilerine ayrılan alanın tamamını kaplar. Bu uyarılar ile ilgili birim paket ve grupman üzerinde hiçbir şekilde yorum yapılmaz, bu uyarılar başka şekilde yazılmaz ve bunlara atıfta bulunulmaz.

(3) Piyasaya arz edilen tütün mamullerinin birim paketinde ve grupmanlarında yer alan sağlık uyarıları; sökülemez şekilde sabit ve silinemez olarak basılır; (Ek ibare:RG-30/6/2021-31527) sigara birim paketleri, sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinin konulduğu yan yüzeylerinin yüksekliği 20 milimetreden daha küçük dikdörtgen prizma ya da benzeri şekildeki paketler ve poşet paketlerde yer alan birleşik sağlık uyarılarının bırakma bilgisi alanı ve sınır çizgisi, bırakma bilgisi metninin kapatılmaması ve görünebilir olması kaydıyla bandrolle kısmen kapatılabilir, diğer paketlerde yer alan sağlık uyarıları, bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, güvenlik özellikleri, ambalaj kağıdı, kılıf, kutu veya başka araçlarla kısmen veya tamamen gizlenmez veya kapatılmaz ve bu uyarılar bütünüyle görünür olur. Sigara ile poşetteki pipoluk ve sarmalık kıyılmış tütün mamulü dışındaki tütün mamullerinin birim paket ve grupmanında sağlık uyarıları sökülemez olmak şartıyla yapıştırılabilir. Sağlık uyarıları; üstten açılan sert paketlerde, paket açıldığında metin, fotoğraf ve sigara bırakma bilgilerinin grafiksel bütünlüğünün ve görünürlüğünün sağlanması koşuluyla bölünebilir. Diğer paket tiplerinde paket açıldığında sağlık uyarıları bölünemez.

(4) Sağlık uyarıları, birim paket üzerindeki bandrol, damga, pul, fiyat işaretleri, izleme ve takip işaretleri veya güvenlik özelliklerini hiçbir şekilde gizlemez veya kısmen dahi olsa engellemez.

(5) Sağlık uyarılarının boyutları paket kapalıyken ilgili yüzey alanına göre hesaplanır. (Ek cümle:RG-27/6/2019-30814) Silindir (Ek ibare:RG-30/6/2021-31527) ve dik poşet paketlerde ilgili yüzey alanı Bakanlıkça belirlenir

(6) Sağlık uyarıları kendileri için ayrılan yüzey alanının içinde genişliği 1 milimetre olan siyah bir sınır çizgisi ile çevrelenir.

(7) Sağlık uyarılarının paketlere uygulanmasına ilişkin örnek tasarımlar Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

İçimlik tütün mamullerine ilişkin genel uyarılar ve bilgi mesajları

MADDE 13 – (1) Tütün mamulü birim paketi ve grupmanları üzerinde genel uyarı ve bilgi mesajı bulunur.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında geçen genel uyarı ve bilgi mesajı Bakanlık internet sitesinde yayımlanır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen genel uyarı ve bilgi mesajı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Bulundukları yüzeylerin %50’sini kaplar.

b) Beyaz bir zemin üzerine koyu kalın siyah Helvetica yazı tipinde olmalıdır. Yazı tipi boyutu metin için ayrılan alanda mümkün olan en büyük bölümü kaplar. İlk harfi hariç küçük harf ile yazılır.

c) Kendilerine ayrılan alanın ortasında yer alır.

ç) Dikdörtgen prizma şeklindeki birim paketlerde ve grupmanlarda, birim paketin veya grupmanın uzun yan kenarına paralel olur; uzun yan yüzeyin birinde genel uyarı, diğerinde bilgi mesajı yer alır.

(4) Sigara birim paketlerinde genel uyarı birim paketin yan yüzeylerinden birinin alt kısmında ve bilgi mesajı diğer yan yüzeyin alt kısmında yer alır. Grupmanlarda ise uzun yan yüzeyin sol tarafından başlamak üzere uygulanır.

(5) Poşet paket içinde piyasaya arz edilen nargilelik, sarmalık kıyılmış ve pipoluk tütün mamulü için genel uyarı ve bilgi mesajı bütünüyle görünür şekilde kendine ayrılan yüzeyde yer alır.

(6) Dikdörtgen şeklindeki düz ve katlanabilir poşet paketli sarmalık kıyılmış tütün mamulü ve pipoluk tütün mamulü için genel uyarı ve bilgi mesajı birim paket tamamen açıldığında görünür olan iki yüzeye basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı ve bilgi mesajı üst kenarda yer alır.

(7) Dik poşet paketli nargilelik, sarmalık kıyılmış ve pipoluk tütün mamulü için genel uyarı ve bilgi mesajı paketin taban kısmına basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı birim paketin tabanındaki katlanma çizgisinin üst kısmındaki yüzeye ve bilgi mesajı bu katlanma çizgisinin alt kısmındaki yüzeye basılır. Taban kısmının yüzey alanları paketin tabanı düzleştirildiğinde ortaya çıkan ölçüler kullanılarak hesaplanır.

(8) Puro ve sigarillo birim paketlerinde genel uyarı ve bilgi mesajı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Menteşe kapaklı olmayan dikdörtgen prizma şeklindeki puro ve sigarillo birim paketlerinde uzun yan yüzeyin birinde genel uyarı, diğerinde bilgi mesajı yer alır.

b) Yan yüzeylerinin yüksekliği 16 milimetre ve daha büyük olan ve paket açıldığında yan yüzeylerin ikiye bölündüğü menteşe kapaklı yatay kutu şeklindeki paketlerde genel uyarı ve bilgi mesajı, bölünen yüzeylerin büyük kısımlarında bütün olarak görünür. Genel uyarı, paket açıkken görünür olan üst yüzeyin içinde de görünür. Yan yüzeyi 16 milimetreden küçük menteşe kapaklı paketlerde genel uyarı ve bilgi mesajı paket açıkken görünür olan üst yüzeyin tamamında eşit alanları kaplayacak şekilde görünür. Genel uyarı bilgi mesajının üstünde yer alır.

c) Dikdörtgen şeklindeki düz ve katlanabilir poşet paketli puro ve sigarillo için genel uyarı ve bilgi mesajı birim paket tamamen açıldığında görünür olan iki yüzeye basılır. Bu tip paketlerde genel uyarı ve bilgi mesajı üst kenarda yer alır.

(9) Bu maddede belirtilenlerden farklı paket tiplerinde genel uyarı ve bilgi mesajlarının uygulanacağı yüzeyler ile uyarıların bu yüzeylerdeki konumu Bakanlık tarafından belirlenir.

İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin genel kurallar

MADDE 14 – (1) İçimlik tütün mamullerinin birim paketi ve grupmanında birleşik sağlık uyarıları bulunur. Birleşik sağlık uyarıları;

a) Sağlık Bakanlığının görüşü alınarak Bakanlık internet sitesinde ilan edilir ve elektronik ortamda Bakanlık tarafından sağlanır.

b) “ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı” bırakma bilgisini içerir.

c) (Değişik:RG-30/6/2021-31527) Sigara birim paketinin en geniş arka yüzeyinin %100’ünü, sigara birim paketinin en geniş ön yüzeyi ile sigara dışındaki tütün mamulleri birim paketleri ve grupmanlarının en geniş ön ve arka yüzeylerinin her birinin en az %85’ini kaplar.

ç) Birim paketin ve grupmanın her iki tarafında aynı birleşik sağlık uyarısı bulunur.

d) Birim paketin ve grupmanın üst kenarından başlamak üzere uygulanır ve bulunduğu yüzeyde görünen her türlü başka bilgi ile aynı yönde konumlandırılır.

(2) Firmalar üretim ve ithalat programlarını, birleşik uyarılardan her birinin yıllık dönem içerisinde ve mamullerin her bir çeşidinde eşit sayıda görünmesini sağlayacak şekilde planlar ve uygular.

İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarının düzenlenmesi ve şekli

MADDE 15 – (1) Birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %70’ten daha büyük ise üst üste format uygulanır.

(2) Birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %20’den daha büyük, %65’ten daha küçük ise yan yana format uygulanır.

(3) Birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %65’ten daha büyük, %70’ten daha küçük ya da bu oranlara eşit ise uyarının tamamen görünmesi ve bozulmaması koşulu ile üst üste veya yan yana formatlardan biri uygulanır.

(4) Üst üste bir format kullanıldığında; üstte fotoğraf, ortada uyarı metni ve en altta bırakma bilgisi yer alır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini, uyarı metni (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814)  %40’ını ve bırakma bilgisi (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814)  %10’unu kaplar.

(5) Yan yana bir format kullanıldığında, birleşik sağlık uyarısının sol yarısında fotoğraf, sağ yarının üst kısmında uyarı metni, sağ yarının alt kısmında bırakma bilgisi yer alır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini, uyarı metni %40’ını ve bırakma bilgisi %10’unu kaplar.

(6) Birim paket veya dış ambalaja bağlı olarak, birleşik sağlık uyarısının yüksekliğinin genişliğine oranı %20’den daha küçük veya bu orana eşit ise, yan yana ekstra geniş format uygulanır. Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısının yüzey alanının %35’ini, uyarı metni %50’sini ve bırakma bilgisi %15’ini kaplar.

İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarının tasarımı

MADDE 16 – (1) Birleşik sağlık uyarısı dört renk/Mavi-Kırmızı-Sarı-Siyah (CMYK) basılır. Siyah baskılar C0, M0, Y0 ve K100, canlı sarı baskılar C0, M10, Y100 ve K0 olur. Birleşik sağlık uyarısının basıldığı yüzeydeki çözünürlüğü 300 dpi’den az olamaz.

(2) Uyarı metni siyah fon üzerinde beyaz renkte, bırakma bilgisi canlı sarı fon üzerinde siyah renkte basılır.

(3) Yan yana, üst üste ters veya yan yana ekstra geniş format kullanıldığında bırakma bilgisi ile fotoğraf arasında 1 milimetre siyah sınır çizgisi yer alır.

(4) Birleşik sağlık uyarılarında kullanılan fotoğraf;

a) Efekt kullanılmadan, renk ayarlaması yapılmadan, arka fonu değiştirilmeden ve genişletilmeden,

b) Görüntünün odak noktasına çok yakın ya da çok uzak olmayacak şekilde,

c) Uzatılmadan veya kısaltılmadan orantısal bir şekilde,

uygulanır.

(5) Uyarı metni ve bırakma bilgisi kendilerine ayrılan alanda aşağıda belirtildiği şekillerde uygulanır:

a) Uyarı metni ve bırakma bilgisi sola dayalı ve dikey olarak ortalanır.

b) Uyarı metni ve bırakma bilgisi koyu kalın Neue Frutiger Condensed yazı tipiyle basılır.

c) Uyarı metni ve bırakma bilgisi yeknesak punto ile basılır.

ç) Uyarı metni ve bırakma bilgisinin puntosu, metinlerin görünürlüğü en üst seviyede olacak şekilde, uyarı metni en küçük 6 punto, bırakma bilgisi en küçük 5 punto olacak şekilde yazılır.

d) Uyarı metninin satır arası boşlukları uyarı metninin yazı tipi boyutundan 2 punto daha büyük, bırakma bilgisinin satır arası boşlukları bırakma bilgisinin yazı tipi boyutundan 1 ila 2 punto daha büyük olmalıdır.

e) Uyarı metinleri ilk harfi büyük diğer harfleri küçük yazılır.

(6) Zorunlu hallerde; sigara dışında içimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarısının tamamen görünür olması koşulu ile uyarı metni ve bırakma bilgisinin yazı tipi boyutu ve satır arası boşlukları beşinci fıkranın (ç) ve (d) bentlerinde belirtilenden daha küçük yazılabilir.

İçimlik tütün mamullerinde birleşik sağlık uyarılarına ilişkin özel kurallar (Değişik Başlık:RG-30/6/2021-31527)

MADDE 17 – (1) Üstten açılan sert paketin kapak yüzey alanı 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında fotoğraf için öngörülen yüzey alanından küçük ve kapak açıldığında fotoğraf bölünüyor ise birleşik sağlık uyarısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Uyarı metni üstte, bırakma bilgisi ortada ve fotoğraf en altta yer alır.

b) Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının en az %50’sini, uyarı metni en az %30’unu ve bırakma bilgisi (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814) %10’dan fazla olmamak üzere en az (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814)  %8’ini kaplar.

(2) Üstten açılan sert paketin kapak yüzey alanı 15 inci maddenin dördüncü fıkrasında fotoğraf için öngörülen yüzey alanından büyük ve uyarı metni veya bırakma bilgisi kapak açıldığında bölünüyor ise birleşik sağlık uyarısı aşağıda belirtildiği şekilde uygulanır:

a) Üstte fotoğraf, ortada uyarı metni ve en altta bırakma bilgisi yer alır.

b) Fotoğraf siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının en az %50’sini, uyarı metni en az %30’unu ve bırakma bilgisi %12’den fazla olmamak üzere en az %10’unu kaplar.

(3) (Değişik:RG-30/6/2021-31527) Üstten açılan kapaklı sert paketlerde birleşik sağlık uyarısını oluşturan fotoğraf, uyarı metni ve bırakma bilgisinin her biri paket açıldığında kendi içinde bölünmeyecek şekilde uygulanır.

(4) (Ek:RG-30/6/2021-31527) Birleşik sağlık uyarısı bırakma bilgisi alanının bandrol ile kısmen kapatıldığı durumlarda birleşik sağlık uyarısı aşağıdaki şekilde uygulanır:

a) Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, yumuşak birim paket, üstten açılan sert birim paket ve dik poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi üstte, fotoğraf ortada ve uyarı metni en altta yer alır.

b) Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 20 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplar. Dik poşet paketlerde bırakma bilgisi, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %10’unu kaplar.

c) Üstten açılan kapaklı sert birim paketin arka yüzeyi, üstten açılan sert birim paket ile yumuşak birim paketlerin ön ve arka yüzeylerinde bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar. Dik poşet paketlerde, siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %50’sini fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar.

ç)  Üst üste format kullanılması halinde düz ve katlanabilir poşet paketlerin ön ve arka yüzeylerinde; bırakma bilgisi, sınır çizgileri hariç yüksekliği 22 milimetreyi geçmeyen bir alanı kaplar, bırakma bilgisinden kalan siyah sınır çizgisinin iç tarafındaki birleşik sağlık uyarısı yüzey alanının %60’ını fotoğraf, %40’ını uyarı metni kaplar.

d) Sigara dışındaki tütün mamullerinin konulduğu dik poşet paketler, üst üste formatın kullanıldığı düz ve katlanabilir poşet paketler ve dikdörtgen prizma ya da benzeri bir şekildeki  paketlerin arka yüzeyinde bırakma bilgisi metni sağa dayalı yazılabilir.

(5) (Ek:RG-30/6/2021-31527) Düz ve katlanabilir poşet paketlerde, yan yana format uygulandığında birleşik sağlık uyarısı yüksekliği ile birim paket yüksekliği eşit olmalıdır.

Birim paket ve grupmanda bulunması zorunlu diğer hususlar

MADDE 18 – (1) Üretim kodlaması veya benzeri işaretleme bilgisine, soğuk damga kullanılmaksızın birim paketin alt yüzeyinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(2) “Ü.T.: ….”  şeklinde asgari ay ve yıl olarak üretim tarihi bilgisine birim paketin alt yüzeyinde, grupmanınkısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(3) “Tarım ve Orman Bakanlığı izniyle üretilmiştir/ithal edilmiştir” ibaresi ve mamulün üreticisi bilgisine, birim paketin yan yüzeylerinden birinde, grupmanın kısa yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(4) (Değişik:RG-30/6/2021-31527) Miktar bilgisi, sigara birim paketlerinin alt yüzeyine, sigara dışındaki içimlik tütün mamulü birim paket ve grupmanlarının arka yüzeyine, tek satırda, ayırt edici ibare puntosunda uygulanır. Miktar bilgisi sigarada “20 sigara”, puro ve sigarilloda “… puro/sigarillo” ve diğer tütün mamullerinde “… g” şeklinde yazılır.

(5) Barkoda, birim paketin yan yüzeylerinden birinde, grupmanın uzun yan yüzeylerinin birinde görünebilir şekilde yer verilir.

(6) Sigara dışındaki içimlik tütün mamullerinde TS standardının işaret ve numarasına, tip özelliği bilgisi ile nargilelik tütün mamullerinde son kullanma tarihi bilgisine dikdörtgen prizma ya da benzeri birim paket ve grupmanların yan yüzeyinde, poşet birim paketlerde arka yüzeyde yer verilir.

(7) (Değişik:RG-30/6/2021-31527) “18 yaşını doldurmayanlara satışının cezası hapistir” şeklinde yazılacak uyarı, sert karton malzemeden yapılan sigara birim paketinde paketin üst yüzeyine bulunduğu alanda dikey ve yatay olarak ortalanmış, yumuşak paketlerde yan yüzeylerden birine, sigara grupmanlarının kısa yan yüzeyine, sigara dışında içimlik tütün mamullerinde birim paket ve grupmanın arka yüzeyine birleşik sağlık uyarısının uygulama şekline göre altındaki ya da yanındaki alana görünebilir şekilde, yeknesak puntoda, Helvetica yazı tipinde, beyaz renkte olacak şekilde uygulanır. Bu uyarı, içimlik tütün mamulleri grupmanlarında bulundukları alanda dikey ve yatay ortalanmış olarak uygulanır.

(8) Bu maddenin birinci, ikinci, üçüncü, beşinci ve altıncı fıkralarında yer alan ibarelere poşet paketin arka yüzeyinde yer verilir. (Değişik ikinci cümle:RG-27/6/2019-30814) Bu maddenin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan ibareler bulundukları yüzeye, uygulanacağı alanla sınırlı olmak üzere siyah zemin üzerine beyaz renkte, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarında belirtilen ibareler ise bulundukları yüzeye Helvetica yazı tipinde, rengi Pantone Cool Gray 2 C Mat bitişli uygulanır. 

(9) Sigara (Ek ibare:RG-27/6/2019-30814) sert birim paketlerinin iç yüzeyinde üretim yeri ve üretici firma iletişim bilgilerinden sadece e-posta adresine en fazla 8 punto olacak şekilde, siyah renkte, Helvetica yazı tipinde yer verilir.

(10) Şeffaf grupmanlar üzerine etiket yapıştırılır. Etiket üzerinde marka ve ayırt edici ibare, üretim yeri ve tarihi, miktar ve kodlama bilgisi ile barkod bulunur. Etiketin rengi beyaz olur ve üzerinde yer verilecek ibareler (Mülga ibare:RG-27/6/2019-30814) (…) siyah renkte yazılır.

(11) Koli üzerine azami 148 milimetreye 210 milimetre ölçülerinde etiket yapıştırılır. Etiketin rengi beyaz olur ve üzerinde yer verilecek ibareler (Mülga ibare:RG-27/6/2019-30814) (…) siyah renkte yazılır. Etiket üzerinde marka ve ayırt edici ibare, üretici firma bilgisi, üretim yeri ve tarihi, miktar bilgisi, kodlama bilgisi, barkod bulunur. Bu ibareler belirtilen ölçülerde aynı (Mülga ibare:RG-27/6/2019-30814) (…) renk kullanmak kaydıyla koli üzerine de yazılabilir.

(12) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde birim paket ve grupmanda bulunması zorunlu diğer hususların uygulanacağı yüzeyler ile bu yüzeylerdeki konuma, uygulanma şekline ilişkin tereddütler Bakanlık tarafından giderilir. 

Güvenlik özelliği

MADDE 19 – (1) Piyasaya arz edilen tütün mamulleri, tütün mamulleri ve alkollü içkilerde (Mülga ibare:RG-30/6/2021-31527) ürün izleme sistemi hakkında çıkarılan genel tebliğler çerçevesinde tanımı yapılmış olan bandrolleri ihtiva eder.

(2) Bandroller; tütün mamulleri üretim tesislerinde, birim pakete, paket açıldığında yırtılacak şekilde yapıştırılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Bilgi verme yükümlülüğü

MADDE 20 – (1) Üreticiler, bu Yönetmelik kapsamındaki her türlü bilgi ve belgeyi istenildiği takdirde eksiksiz ve doğru olarak on beş gün içinde Bakanlığa verir. Eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgi ve belge verilemez.

Ağızdan kullanım için tütün

MADDE 21 – (1) Ağızdan kullanım için tütün piyasaya arz edilemez.

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 22 – (1) Tütün mamullerinin piyasa gözetimi ve denetimi Bakanlık tarafından; 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve ilgili mevzuatta belirtilen hükümler çerçevesinde yapılır veya yaptırılır.

Aykırı davranışlarda uygulanacak hükümler

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırılığın tespiti halinde, 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun ve 4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanunda öngörülen idari yaptırımlar uygulanır; adli takibat yapılmasına ilişkin işlemler gerçekleştirilir.

Avrupa Birliği mevzuatına uyum

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik Avrupa Birliğinin Üye devletlerin tütün ve ilgili ürünlerin üretimi, sunumu ve satışına ilişkin kanun, ikincil düzenleme ve idari hükümlerinin yakınlaştırılması ile ilgili ve 2001/37/AT sayılı Direktifi yürürlükten kaldıran 3/4/2014 tarihli ve 2014/40/AB sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi hükümlerine uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 25 – (1) 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Piyasaya arz uygunluk belgelerinin güncellenmesi için başvuru

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Üreticiler, bu Yönetmeliğe uyum amacıyla yapacakları piyasaya arz uygunluk belgesi güncelleme başvurularını en geç (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814) 5/12/2019 tarihine kadar yapabilirler. Bu süre içinde güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814) 6/12/2019 tarihi itibarıyla iptal edilmiş sayılır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 2 – (1)

Üretimi 31/12/2018 tarihinde sona ermiş olan ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılmış olan sigaralar hariç olmak üzere 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olan tütün mamullerine piyasaya arz uygunluk belgesi verilmesine, güncellenmesine, bu tütün mamullerinin üretim ve ithalatına, piyasaya arzına (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814) 5/12/2019 tarihine kadar devam olunabilir. Bu tütün mamulleri 5/1/2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamaz.

(2) Üretimi 31/12/2018 tarihinde sona eren ve üretiminde mentol ve/veya türevleri kullanılan sigaralar (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814) 5/12/2019 tarihinden sonra piyasaya arz edilemez, 5/1/2020 tarihinden sonra piyasada bulundurulamaz.

(3) Bu Yönetmeliğe uyum amacıyla yapılacak ayırt edici ibarenin değiştirilmesine ilişkin başvurularda, (Değişik ibare:RG-27/6/2019-30814) 5/12/2019 tarihine kadar 4/11/2010 tarihli ve 27749 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası uygulanmaz.

(4) (Ek:RG-27/6/2019-30814) (Değişik:RG-30/6/2021-31527) Bırakma bilgisi metninin görünebilir olması kaydıyla bırakma bilgisi alanı ve sınır çizgisinin kısmen kapatılması dışındaki birleşik sağlık uyarısı ihlali olan birim paketleri haiz ve ithalat izni ve/veya piyasaya arz uygunluk belgesi bulunan tütün mamullerinin; üretimine, ithalatına, piyasaya arz uygunluk belgesinin güncellenmesine ve piyasaya arzına, bu fıkranın yürürlük tarihinden itibaren en geç 6 ay sonra son verilir. Bu süre içinde bu Yönetmeliğe uyum amacıyla güncelleme izni başvurusu yapılmayan piyasaya arz uygunluk belgeleri iptal edilmiş sayılır.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütür.

 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
TarihiSayısı
         1/3/2019        30701
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
TarihiSayısı
1.       27/6/201930814
2.        31/12/202031351  5. Mükerrer
3.       30/6/202131527

(2024)

Başa dön tuşu