Genel

Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Yönetmelik EKLERİ

EK A

EK B’de Yer Alan Liste İçin Giriş Notları

Not 1 – Genel giriş

Liste, tüm ürünlerin işbu Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde yeterli düzeyde işçilik veya işlem görmüş olarak kabul edilmeleri için gerekli şartları düzenler. Bu kapsamda

            (a) menşeli olmayan girdilerin azami içeriğinin işlem ve işçilik vasıtasıyla aşılmaması;

            (b) gerçekleştirilen işlem ve işçilik yoluyla imal edilen ürüne ait dört haneli Armonize Sistem pozisyonunun veya altı haneli Armonize Sistem alt pozisyonunun sırasıyla, o üründe kullanılan girdilere ait dört haneli Armonize Sistem pozisyondan veya altı haneli Armonize Sistem alt pozisyonundan farklı hale gelmesi;

(c) belirli bir işlem ve işçiliğin gerçekleştirilmesi;

(d) belirli tamamen elde edilmiş girdiler üzerinde işlem ve işçilik gerçekleştirilmesi

yolu olmak üzere ürüne göre farklılık gösteren dört farklı kural tipi vardır.

Not 2 – Listenin yapısı

2.1       Listenin ilk iki sütunu elde edilen ürünü tanımlamaktadır. Birinci sütun Armonize Sistem’de kullanılan pozisyon numarası ya da fasıl numarasını, ikinci sütun ise bu sistemde kullanılan pozisyonu ya da fasıl kapsamındaki eşyanın tanımını vermektedir. İlk iki sütuna yapılan her bir giriş için 3’üncü sütunda bir kural belirtilmiştir. Bazı hallerde birinci sütundaki girişin önüne ‘y’ ibaresi konulması, 3’üncü sütundaki kuralın sadece pozisyonun 2’nci sütunda tanımlanan o kısmına uygulanacağı anlamına gelmektedir.

2.2       1’inci sütunda birçok pozisyon numarasının bir arada gruplandırılmış olduğu veya bir fasıl numarasının verildiği ve dolayısıyla 2’nci sütundaki ürün tanımlarının genel ifadelerle verilmiş olduğu hallerde, 3’üncü sütundaki bitişik kurallar, Armonize Sistem’de faslın pozisyonlarında veya 1’inci sütunda gruplandırılmış pozisyonlardan herhangi birisinde sınıflandırılan ürünlerin hepsine uygulanır.

2.3       Listede bir pozisyonunda yer alan farklı ürünlerin farklı kurallara tabi olması halinde, her bir bent, 3’üncü sütundaki bitişik kurallara tabi pozisyonun ilgili kısmının tanımını içerir.

2.4       3’üncü sütunda “veya” ile ayrılmış iki alternatif kural varsa, hangisinin kullanılacağı ihracatçının seçimidir.

Not 3 – Kuralların nasıl uygulanacağı ile ilgili örnekler

3.1       Başka bir ürünün imalatında kullanılan menşe statüsü kazanmış ürünlere ilişkin bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde yer alan şartlar, menşe statüsünün bu ürünlerin kullanıldığı fabrikada veya Taraflardan birinde başka bir fabrikada kazanılıp kazanılmadığına bakılmaksızın uygulanır.

 3.2      Bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesi uyarınca gerçekleştirilen işçilik veya işlem bu maddede belirtilen işlemlerin ötesine geçmelidir. Aksi takdirde, aşağıdaki listede belirtilen koşullar sağlanmış olsa dahi, söz konusu ürün, tercihli tarife uygulamasından faydalanamaz.  

Yukarıda atıfta bulunulan hükme tabi olarak, listedeki kurallar gerekli asgari işçilik veya işlem miktarını gösterir. Bu listedeki kurallardan daha fazla uygulanan işçilik ve işlem, ürüne menşe statüsü verir; aksine daha az uygulanan işçilik ve işlem ürüne menşe statüsü veremez.

Nitekim, bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılabileceğini belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanımına izin verilir, daha sonraki aşamada kullanılmasına izin verilmez.

Eğer bir kural belirli bir imalat aşamasında menşeli olmayan girdi kullanılamayacağını belirtirse, bu tür girdinin daha önceki bir imalat aşamasında kullanımına izin verilir, daha sonraki aşamada kullanılmasına izin verilmez.

Örnek: Fasıl 19’daki liste kuralı “1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan menşeli olmayan girdiler %20 ağırlığı aşamaz” şeklinde olduğundan Bölüm 10’da (imalatın daha erken aşamasında kullanılan malzemeler) yer alan tahılların kullanımı (örneğin ithali) sınırlandırılmamıştır.

3.3       Not 3.2’deki kural saklı kalmak üzere, bir kural “herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ifadesini kullanıyorsa, herhangi bir pozisyondaki girdiler (ürün ile aynı pozisyon ve tanıma sahip girdiler bile), kuralın içerebileceği bazı özel kısıtlamalar da dikkate alınmak koşuluyla kullanılabilir.

Bununla birlikte, “… pozisyonundaki diğer girdiler de dahil olmak üzere, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat” ya da “ürünle aynı pozisyonda yer alan diğer girdilerde dahil olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat”ifadesi, listenin 2’nci sütununda belirtilen ürün ile aynı tanıma sahip olanlar hariç herhangi bir pozisyondaki girdilerin kullanılabileceği anlamına gelir.

3.4       Listedeki bir kural bir ürünün birden fazla girdiden imal edilebileceğini ifade ettiğinde, bu, bir veya birden çok girdinin kullanılabileceği anlamına gelir. Tamamının kullanılmasını gerektirmez.

3.5       Listedeki bir kural bir ürünün belli bir girdiden imal edilmesi gerektiğini ifade ederse, açıktır ki bu koşul kendi doğası gereği kuralı karşılamayan başka girdilerin kullanılmasını engellemez.

3.6       Listedeki kuralda kullanılabilecek menşeli olmayan girdilerin maksimum kıymeti için iki yüzde oranı verilmiş ise, bu yüzdeler birbirine eklenemez. Diğer bir deyişle, kullanılan menşeli olmayan girdilerin toplam kıymeti verilen yüzde oranlarının en yüksek olanını aşamaz. Ayrıca, her bir yüzde oranı ilgili olduğu girdiye uygulanırken aşılmamalıdır.

Not 4 – Bazı tarım ürünleri ile ilgili genel hükümler

4.1       Faydalanan ülke topraklarında yetiştirilen veya hasat edilen 6, 7, 8, 9, 10, 12 nci Fasıllarda ve 2401 pozisyonunda yer alan tarım ürünleri, bir başka ülkeden ithal edilmiş tohum, çiçek soğanı, kök, budanmış parça, aşılı bitki, bitki filizi, tomurcuk veya bitkilerin diğer canlı bölümlerinden yetiştirilmiş olsalar bile, o ülke menşeli olarak kabul edilir.

4.2       Belli bir ürünün içinde yer alan menşeli olmayan şeker miktarının kısıtlamalara tabi olması halinde, nihai ürünün imalatında kullanılan ve nihai ürüne dâhil edilen menşeli olmayan ürünlerin imalatında kullanılan 1701 (sakkaroz) ve 1702 (früktoz, glikoz, laktoz, maltoz, izoglikoz veya doğal şeker gibi) pozisyonlarında yer alan şekerin ağırlığı, bu gibi kısıtlamaların hesaplanmasında dikkate alınır.

Not 5 – Bazı tekstil ürünleri için kullanılan terminoloji

5.1       Listede “tabii lifler” kavramı suni ve sentetik liflerden başka liflere atıfta bulunmak üzere kullanılmıştır. Bu, eğirme işleminin başlamasından önceki -döküntüler dâhil- aşamalarla sınırlıdır ve aksi belirtilmedikçe karde edilmiş, taranmış veya başka türlü işleme tabi tutulmuş ancak eğrilmemiş lifleri kapsar.

5.2       “Tabii lifler” kavramı 0511 pozisyonundaki at kılı, 5002 ve 5003 pozisyonlarındaki ipek, 5101 ila 5105 pozisyonlarındaki yün lifler ve ince veya kaba hayvan kılları, 5201 ila 5203 pozisyonlarındaki pamuk lifleri ve 5301 ila 5305 pozisyonlarındaki diğer bitkisel lifleri kapsar.

5.3       “Tekstil hamuru”, “kimyasal maddeler” ve “kâğıt yapımına mahsus maddeler” kavramları listede 50 ila 63. fasıllarda sınıflandırılmayan ve sunî, sentetik ve kâğıt lifleri veya iplikleri imalinde kullanılabilen girdileri tanımlamak üzere kullanılmıştır.

5.4       “Sentetik ve suni devamsız lifler” kavramı listede 5501 ila 5507 pozisyonlarındaki sentetik veya sunî filament demetler, devamsız lifler veya döküntülere atfen kullanılmıştır.

Not 6 – Tekstil girdilerinin karışımından yapılan ürünler için geçerli toleranslar

6.1       Listede yer alan bir ürün için bu Nota atıfta bulunulduğunda, 3 üncü sütunda belirtilen şartlar, bu ürünün imalatında kullanılan, tüm temel dokumaya elverişli girdilerin toplam ağırlığının hep birlikte %10 veya daha azını oluşturan temel dokumaya elverişli girdilere uygulanmaz (aşağıdaki Not 6.3 ve 6.4’e de bakınız).

6.2       Bununla birlikte, Not 6.1’de bahsedilen bu tolerans yalnızca iki veya daha fazla temel dokumaya elverişli girdiden yapılmış karışık ürünlere uygulanabilir.

Aşağıdakiler temel dokumaya elverişli girdilerdir:

 • ipek,
 • yün,
 • kaba hayvan kılı,
 • ince hayvan kılı,
 • at kılı,
 • pamuk,
 • kağıt yapımına mahsus maddeler ve kağıt,
 • keten,
 • kenevir,
 • jüt ve bitki iç kabuklarının dokumaya elverişli diğer lifleri,
 • sisal ve agave türlerinin dokumaya elverişli lifleri,
 • hindistan cevizi, abaka, rami ve dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler,
 • sentetik filamentler,
 • sunî filamentler,
 • iletkenliği olan filamentler,
 • polipropilenden sentetik devamsız lifler,
 • poliesterden sentetik devamsız lifler,
 •   poliamidden sentetik devamsız lifler,
 •   poliakrilonitrilden sentetik devamsız lifler,
 •    poliimidden sentetik devamsız lifler,
 •    politetraflüoroetilenden sentetik devamsız lifler,
 •    polifenilen sülfitten sentetik devamsız lifler,
 •    polivinil klorürden sentetik devamsız lifler,
 •    diğer sentetik devamsız lifler,
 •    viskozdan suni ve sentetik devamsız lifler,
 •    diğer suni devamsız lifler,
 • gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir polieter parçalı (segmentli) poliüretandan (segmente edilmiş) mamul iplik,
 • gipe edilmiş olsun olmasın bükülebilir poliester parçalı (segmentli)  poliüretandan (segmente edilmiş)  mamul iplik,
 • önemli bir kısmı alüminyum yapraklardan veya alüminyum tozuyla kaplanmış olsun olmasın plastik filmden oluşan şeritlerle birleştirilmiş 5605 pozisyonunda yer alan ürünler (metalize iplikler) (genişliği 5 mm.yi geçmeyen, iki plastik film arasına renkli veya renksiz bir yapıştırıcı vasıtasıyla sıkıştırılmış olanlar)
 • 5605 pozisyonunda yer alan diğer ürünler,
 • cam lifler,
 • metal lifler.

Örneğin:

5203 pozisyonundaki pamuk lifleri ve 5506 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden imal edilmiş 5205 pozisyonundaki bir iplik karışık bir ipliktir. Bu yüzden, menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik devamsız lifler (bunların kimyasal maddeler veya tekstil hamurundan imal edilmesi gerekmektedir), ipliğin ağırlığının en çok  %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5107 pozisyonundaki yün ipliği ve 5509 pozisyonundaki sentetik devamsız liflerden mamul iplikten imal edilmiş 5112 pozisyonundaki bir yünlü mensucat karışık bir mensucattır. Bu yüzden menşe kurallarını karşılamayan menşeli olmayan sentetik iplik (bunların kimyasal maddelerden veya tekstil hamurundan imali gerekmektedir) veya yün iplik (bunların karde edilmemiş, taranmamış veya başka bir şekilde eğirmeye hazırlanmamış tabii liflerden imali gerekmektedir) veya her ikisinin karışımı, mensucatın ağırlığının en çok %10’una kadar kullanılabilir.

Örneğin:

5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden ve 5210 pozisyonundaki pamuklu mensucattan imal edilmiş, 5802 pozisyonundaki bir tufte edilmiş mensucat, eğer pamuklu mensucat, iki farklı pozisyonda yer alan ipliklerden imal edilmiş bir karışık mensucat ise veya kullanılan pamuk iplikleri bir karışım ise, bir karışık üründür.

Örneğin:

Eğer bu tufte edilmiş mensucat, 5205 pozisyonundaki pamuk ipliğinden veya 5407 pozisyonundaki sentetik mensucattan imal edilmiş ise, bu takdirde açıktır ki, kullanılan iplikler iki ayrı temel dokumaya elverişli girdidir ve aynı şekilde tufte edilmiş mensucat bir karışık üründür.

6.3       “Gipe edilmiş olsun veya olmasın bükülebilir polieter parçaları (segment) içeren poliüretandan (segmente edilmiş) imal edilmiş iplik” ihtiva eden ürünlerde bu tolerans söz konusu iplik için %20’dir.

6.4       “Alüminyum yaprak veya alüminyum tozu ile kaplanmış olsun veya olmasın plastik film esaslı şerit ihtiva eden, 5 mm.yi geçmeyen genişlikte, bir yapıştırıcı ile iki plastik film arasına sıkıştırılmış” ürünlerde bu tolerans söz konusu şerit için % 30’dur.

Not 7 – Bazı tekstil ürünleri için geçerli diğer toleranslar

7.1       Listede bu giriş notuna atıfta bulunan bir dipnot ile işaretlenmiş tekstil ürünlerinde, söz konusu mamul ürünler için 3 üncü sütunda belirlenen kuralları karşılamayan (astar ve iç astarlar haricindeki) tekstil girdileri, mamulünkinden başka bir pozisyonda yer almaları ve toplam kıymetlerinin mamulün fabrika çıkış fiyatının %8’ini aşmamaları kaydıyla, kullanılabilirler.

7.2       Not 6.3’ün hükümlerine halel getirmeksizin, 50 ila 63. fasıllar arasında yer almayan girdiler, dokumaya elverişli madde ihtiva etsinler veya etmesinler, serbestçe kullanılabilirler.

Örneğin:

Listedeki bir kural, örneğin pantolon gibi belli bir tekstil eşyası için iplik kullanılması gerektiğini belirtiyorsa, bu kural, örneğin düğme gibi metal eşyaların -düğmeler 50 ila 63. fasıllar arasında yer almadığından- kullanılmasını engellemez. Aynı nedenle, fermuarların, normal olarak dokumaya elverişli madde ihtiva etmelerine rağmen, kullanılmasına mani teşkil etmez.

7.3       Bir yüzde kuralı uygulandığında, kullanılan menşeli olmayan girdilerin kıymeti hesaplanırken 50 ila 63. fasıllarda yer almayan girdilerin kıymetlerinin de hesaba dahil edilmesi gerekir.

Not 8 – Fasıl 27’deki belli ürünlere ilişkin yürütülen belirli süreçler ve basit işlemlerin tanımı

8.1.      y2707 ve 2713 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

            (a) vakumla damıtma;

            (b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma;

(c) patlayıcılık verme (cracking);

(ç) yeniden şekillendirme (reforming);

(d) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(e) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

(f) polimerizasyon;

            (g) alkilasyon;

(ğ) izomerleştirme;

  8.2.    2710, 2711 ve 2712 pozisyonları bahis konusu olduğunda “özel işlemler”, aşağıdakilerdir:

              (a) vakumla damıtma;

            (b) daha ileri fraksiyonlara ayırma işlemiyle yeniden damıtma; 

            (c) patlayıcılık verme (cracking);

            (ç) yeniden şekillendirme (reforming);

            (d) seçici çözücüler vasıtasıyla ekstraksiyon;

(e) aşağıdaki operasyonların hepsini içeren işlem: konsantre sülfirik asitle veya oleumla ya da sülfürik anhidritle işlem görme, alkali ajanlarla nötralizasyon, kendi yapısı itibariyle aktif olan toprakla, aktifleştirilmiş toprakla, aktif karbon veya boksitle arıtma ve dekolarasyon (rengini giderme);

              (f) polimerizasyon;

              (g) alkilasyon;

            (ğ) izomerleştirme;

(h) sadece y2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenle yapılan, işleme tabi tutulan ürünlerin kükürt muhtevasının asgari yüzde 85 azalması ile sonuçlanan kükürt-giderme (ASTM D 1266-59 T metodu);

(ı) sadece 2710 pozisyonuna dâhil ürünler açısından filtrelemeden gayri bir işlemle parafin giderme;

(i) sadece y2710 pozisyonuna dâhil ağır yağlar açısından hidrojenin bir kimyasal reaksiyonda aktif bir element olarak yer aldığı, kükürt gidermenin dışında bir amaçla gerçekleştirilen, 20 bar’dan daha yüksek basınçta ve 2500C’den daha yüksek sıcaklıkta, katalizör kullanılarak hidrojen ile muamele. Bununla beraber, y2710 pozisyonunda yer alan yağlama yağlarının, daha özel olarak renk ve istikrarı iyileştirmek üzere, hidrojenle daha ileri muamelesi (yani hidrofinisaj ve renk giderme), özel işlem olarak kabul edilmeyecektir;

(j) sadece y2710 pozisyonuna dâhil fuel-oiller açısından bu ürünlerin, fireler dâhil hacimce yüzde 30’undan daha azının 3000C’de ASTM D 86 metoduyla damıtılması şartıyla, atmosferde damıtma;

(k)  sadece y2710 pozisyonuna dâhil, gaz yağları ve fuel-oillerden gayri ağır yağlar açısından yüksek frekanslı elektrik fırça deşarjı vasıtasıyla muamele

(l)  sadece y2712 pozisyonuna dâhil ham ürünler (vazelin, ozokerit, linyit mumu veya yağlı mum, yağın yüzde 0,75’inden daha az ağırlık içeren turb mumu dışında) açısından mikro-kristalleştirmeyle yağdan arındırma.

8.3       y2707 ve 2713 pozisyonları açısından, temizleme, dekantasyon, tuz giderme, su ile ayırma, filtreleme, renklendirme, işaretleme, kükürt muhtevalı ürünlerin karıştırılması sonucunda bir kükürt muhtevası elde etme, bu operasyonlar veya benzeri operasyonların herhangi bir kombinasyonu, menşe kazandırmaz.

EK B(a)

Menşeli Olmayan Girdilere, İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Elde Edebilmesi İçin Uygulanması Gereken İşçilik veya İşlem Listesine Ek

Ortak Hükümler

1. Aşağıda tanımlanan ürünler için, Singapur menşeli ürünler için EK B’de belirlenen kurallar yerine yıllık bir kota ile sınırlı olarak aşağıdaki kurallar da uygulanabilir.

2. Bu Ek’e uygun olarak düzenlenen menşe beyanı İngilizce olarak şu ifadeyi içermelidir:

“Derogation – Annex B(a) of Protocol Concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation of the Turkey-Singapore FTA.”

3. İhracatçı tarafından ilgili ürünlerin derogasyon şartlarını yerine getirdiğini belgeleyen bir beyan verilmesi üzerine ürünler, bu derogasyonlar altında Türkiye’ye ithal edilebilir.

4. Bu Ek’te belirtilen miktarlar, Türkiye’de uygulanan mevzuat kapsamında etkin yönetim için tavsiye edilen tüm idari önlemleri alacak olan Türkiye tarafından yönetilir.

5. Aşağıda yer alan tabloda belirtilen kotalar, Türkiye tarafından “ilk gelen ilk alır” prensibine göre yönetilir. Bu derogasyonlar kapsamında Singapur’dan Türkiye’ye ihraç edilen miktarlar, Türkiye’ye yapılan ithalat üzerinden hesaplanır.

6. Yıllık kota eşiklerine ulaşılırsa, Singapur’un talebi üzerine, Taraflar, Ortak Komite’de kota düzeylerini artırmayı ele alır.

Armonize Sistem Kodu  Ürünün Tanımı  Yeterli İşlem  Singapur’dan Türkiye’ye İhracat için Yıllık Kota (Ton)
y 1601 00Tavuk, domuz ve taze karaciğerin mumlanmış sosisleri (腊肠)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat125
y 1602 32  Domuz, tavuk ve sığır etinin konserve yemeği (午餐肉)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 1602 41Soğutulmuş jambonun çeşitli türleri
y 1602 49Sığır eti veya tavuk kıyması samosa (萨莫萨三角饺)
y 1602 50 Kümes hayvanı etli hamuru (水饺)
Tavuk Shaomai (烧卖)
Glüteli tavuk pirinç (糯米饭)
Tavuk ve domuz ipi (肉松)
Tavuk Gyoza
y 1603 00  Tavuk serisinin şişelenmiş özü (鸡精)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 1604.20  Balık eti, köri, buğday nişastası, tuz, şeker ve bu bileşiğin çeşnilerinden yapılmış köri balık toplarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangibir pozisyonda yer alan girdilerden imalat100
y 1604.20Balık eti, yengeç çubuk, yosun, soya peyniri derisi, bitkisel yağ, şeker, tuz, patates nişastası, monosodyum glutamat ve çeşnilerden yapılmış dört renk rulosu
y 1604.16Hamsi, soğan, biber salçası, hinthurması, belachan, kahverengi şeker ve tuzdan yapılmış baharatlı çıtır hamsi (sambal ikan bilis)
y 1605.10  Buğday nişastası, tuz, şeker, çeşni bileşiği, yengeç eti ve dolgudan yapılmış yengeç toplarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangibir pozisyonda yer alan girdilerden imalat90
y 1605.90Mürekkepbalığı dolması, buğday nişastası, tuz, şeker ve çeşni bileşiğinden yapılmış mürekkepbalığı topları
y 1605.20Karides, buğday nişastası, tapyoka, su, taze soğan, zencefil, şeker ve tuzdan yapılmış karides köfte (hargow)
y 1605.20Ağırlıklı olarak karidesten, tavuk, mısır nişastası, bitkisel yağ, karabiber, susam yağı ve sudan yapılmış Shaomai
y 1605.20Karides, tuz, yağ, şeker, zencefil,  biber, yumurta, sirke ve soya sosundan yapılmış karides wonton
y 1605.30Istakoz aromalı toplar: mürekkepbalığı eti, balık eti ve yengeç eti.

EK B


İmal Edilen Ürünün Menşe Statüsü Kazanabilmesi İçin

 Menşeli Olmayan Girdilere Uygulanması Gereken İşçilik ve İşlem Listesi

Armonize Sistem Kodu  Ürünün Tanımı    Menşeli olmayan maddelere uygulanarak menşe statüsü veren işçilik veya işlemler  
Fasıl 1Canlı hayvanlarKullanılan Fasıl 1’de yer alan hayvanlar tamamıyla elde edilir
Fasıl 2Etler ve yenilen sakatatKullanılan Fasıl 1 ve 2’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y Fasıl 3Balıklar ve kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve suda yaşayan diğer omurgasız hayvanlar, Aşağıda belirtilenler hariç:Kullanılan Fasıl 3’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y 0301 19Balık yetiştiriciliğinden tuzlu su süs balıkları  Kullanılan yumurta, larva, yavru balık ve balık larvası kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %65’ini geçmeyen, 2 aydan daha az bir dönem olmamak kaydıyla yumurta, larva, yavru balık veya balık larvası yetiştirilmesi
Fasıl 4  Süt ürünleri; kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları; tabii bal; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan yenilebilir hayvansal ürünlerKullanılan Fasıl 4’te yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği ve Kullanılan şekerin ağırlığının[1] nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 5  Tarifenin başka yerinde belirtil- meyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; Aşağıda belirtilenler hariç:Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 0511 91Yenilmeye müsait olmayan balık yumurtalarıTüm yumurtalar tamamıyla elde edilir
Fasıl 6  Canlı ağaçlar ve diğer bitkiler; yumrular, kökler ve benzerleri; kesme çiçekler ve süs yapraklarıKullanılan Fasıl 6’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 7Yenilebilen sebzeler ve bazı kök ve yumrularKullanılan Fasıl 7’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 8Yenilen meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavunların ve karpuzların kabuklarıKullanılan Fasıl 8’de yer alan meyveler ve yenilen sert kabuklu meyveler; turunçgillerin veya kavunların ve karpuzların kabuklarının tamamıyla elde edildiği ve Kullanılan şekerin ağırlığının[2] nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat
Fasıl 9Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharatHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 10HububatKullanılan Fasıl 10’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 11Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday glüteniKullanılan Fasıl 10 ve 11’de, 0701 ve 2303 pozisyonunda ve 0710 10 alt pozisyonunda yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
Fasıl 12Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yemÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 13Lak, sakızlar, reçineler ve diğer bitkisel özsu ve hülasalarHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan şekerin ağırlığının[3] nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat
Fasıl 14Örülmeye elverişli bitkisel maddeler; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bitkisel ürünlerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 15Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1501 ila 1504  Domuz, kümes hayvanları, büyükbaş hayvanlar, koyun veya keçi, balık vb yağlarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1505, 1506 ve 1520Yapağı yağı ve bundan elde edilen yağlı maddeler (lanolin dâhil). Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş). Ham gliserol; gliserollü sular ve gliserollü lesivlerHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1509 ve 1510Zeytinyağı ve fraksiyonları Kullanılan tüm bitkisel girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
1516 ve 1517Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kısmen veya tamamen hidrojenize edilmiş, ara – esterlenmiş, tekrar esterlenmiş veya elaidik asitleşmiş) (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş) Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen karışımları veya müstahzarları (1516 pozisyonundaki yenilen katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 16Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının müstahzarlarıKullanılan Fasıl 2, 3 ve 16’da yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y Fasıl 17Şeker ve şeker mamulleri;  Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
1702Diğer şekerler (kimyaca saf laktoz, maltoz, glikoz ve früktoz dahil) (katı halde); ilave aroma veya renk verici maddeler katılmamış şeker şurupları, suni bal (tabii bal iIe karıştırılmış olsun olmasın); karamel:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan 1101 ila 1108, 1701 ve 1703 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 30’unu geçmeyen imalat
1704Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dâhil)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan şekerin[4] ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin[5] ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
Fasıl 18  Kakao ve kakao müstahzarları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan şekerin[6]  ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin[7]  ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 19Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan Fasıl 2, 3 ve 16’da yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan 1006 ve 1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin[8]  ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin[9]  ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
y 1901 20 y 1901 90 y 1902 19 y 1902 20 y 1902 30 y 1905 90-Un hamurları ve karışımları, hububat, kaba un, nişasta veya arpa özü (Roti Paratha (印度拉餅或甩甩餅), Glutinous Pirinç Tozu(汤圆))     – Arpa özü; unlu mamüller, hububat,  kaba un,nişasta veya arpa özü (Protomalt / Milo)   – Pastacılık ürünleri (Çin böreği sebze ve tavuk (春卷) ve çin böreği çeşitleri (春卷皮), pişirilmiş veya çiğ   – Sebzeli Samosa (萨莫萨三角饺) – önceden pişirilmiş veya çiğ;   – Samosa Pastacılık ürünleri (萨莫萨三角饺皮) – önceden pişirilmiş veya çiğ;   – Doğuya özgü dürümler(水饺皮)   Gyoza Skin (云吞皮) ve Wonton Skin için (云吞皮) , pişirilmiş ve çiğ; Pekin Ördeği dürümü, önceden pişirilmiş veya çiğ (烤鸭皮)   – Makarna, pişirilmiş veya diğer şekillerde hazırlanmış (Hazır Erişte /Ramen, kızarmamış erişte, vog tavada kızarmış erişte (快熟面 / 拉面).   – Çiğ makarna, doldurulmamış veya diğer şekillerde hazırlanmış, yumurta içermeyen (Pirinç Erişte (肠粉)) (Hazır Pirinç Erişte (快熟河粉))   – Et veya diğer madderlerle doldurulmuş makarna, pişmiş veya pişmemiş veya diğer yöntemlerle hazırlanmış   – Kremalı çörek (奶皇包); küçük lotus fasulyesi çöreği, küçük tatlı patates çöreği, kırmızı fasulye çörekleri   – Doğuya özgü ekmek: Pandan, sade, çikolata (馒头)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan Fasıl 2, 3 ve 16’da yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan 1006 ve 1101 ila 1108 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen ve Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen ve Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 20Sebzeler, meyveler, sert kabuklu meyveler veya bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, kullanılan şekerin ağırlığının[10] nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat
2002 ve 2003Domatesler, mantarlar ve domalanlar (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)Kullanılan Fasıl 7 ve 8’de yer alan tüm girdilerin tamamıyla elde edildiği imalat
y Fasıl 21Yenilen çeşitli gıda müstahzarları; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan şekerin[11]  ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin[12]  ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
y 2101.11   y 2101.12   y 2101.20   y 2103.10   y 2103.90   y 2104.10   y 2106.90  -Kahve aroması   –  Kahve müstahzarları   – Çay aroması ve müstahzarları   – Soya sosu   – Sos müstahzarları ve karışımları (soya sosu, domates ketcabı ve diğer domates sosları, hardal ve hardal unu ve kaba unu hariç)   – Balacan Biberi;  – Pane (滚面包层的芋头)   – Anason,zerdeçal, biber, kimyon, karanfil, tarçın, kırmızı biber, kişniş tohumu ve diğer baharatları içeren çorbalarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen ve Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 60’ını geçmeyen imalat
Fasıl 22Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke2207 ve 2208 pozisyonları haricinde, ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan 0806 10, 2009 61 ve 2009 69 alt pozisyonlarında yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği ve Kullanılan şekerin[13] ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin[14] ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 23Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 2303Mısır nişastasının imalat artıklarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan Fasıl 10’da yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen imalat
2309Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden; Kullanılan Fasıl 2 ve 3’te yer alan tüm girdilerin tamamen elde edildiği ve Kullanılan Fasıl 10 ve 11 ile 2302 ve 2303 pozisyonlarında yer alan girdilerin ağırlığının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin[15] ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin ayrı ayrı ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 20’sini geçmeyen ve Kullanılan şekerin ve Fasıl 4’te yer alan girdilerin toplam ağırlıklarının nihai ürünün ağırlığının % 40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 24Tütün ve işlenmiş tütün yerine geçen maddeler, Aşağıda belirtilenler hariç;Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan Fasıl 24’te yer alan girdilerin ağırlığının kullanılan tüm girdilerin toplam ağırlığının % 30’unu geçmeyen imalat
2401Yaprak tütün ve tütün döküntüleriFasıl 24’te yer alan tüm yaprak tütün ve tütün döküntüleri tamamıyla elde edilir
y 2402Tütün veya tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralarÜrünün yer aldığı pozisyon ve 2403 10 alt pozisyonu dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden, Fasıl 24’teki imal edilmemiş tütünün tamamen elde edildiği tüm girdilerin en az %10’undan veya 2401 pozisyonundaki tütün artıklarından imalat
y Fasıl 25Tuz; kükürt; topraklar ve taşlar; alçılar; kireç ve çimento; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 2519Ezilmiş tabii magnezyum karbonat (manyezit), (hava geçirmeyen mühürlenmiş kaplarda) ve magnezyum oksit (saf olsun olmasın), (eritilmiş manyezit veya sinterlenmiş manyezit hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, tabii magnezyum karbonat (manyezit) kullanılabilir.
Fasıl 26  Metal cevherleri, cüruf ve küllerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y Fasıl 27Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ının geçmediği imalat  
y 2707Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus, bileşimin- deki aromatik unsurların ağırlığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan yağlar, yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtıl- masıyla elde edilen mineral yağ benzeri yağlar( 250 dereceye kadar olan sıcaklıkta hacim itibariyle  % 65’ten fazla damıtılan) (benzol ve petrol esansı karışımları dahil)Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[16] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir
2710Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham yağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar; atık yağlarRafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[17] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir
2711Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlarRafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[18] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
2712Vazelin; parafin; mikro-kristal-bünyeli petrol mumu, yağlı mum, ozokerit, linyit mumu, turb mumu, diğer mineral mumlar, sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler (renklendirilmiş olsun olmasın)Rafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[19] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
2713Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntılarıRafinaj işlemleri ve/veya bir veya daha fazla özel işlem(ler)[20] veya Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı diğer işlemler. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir.
y Fasıl 28Anorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, nadir toprak metallerinin, radyoaktif elementlerin veya izotoplarının organik veya anorganik bileşikleri; Aşağıda belirtilenler hariç:Kullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 2852 90  Kimyasal olarak tanımlanmayan 2934 99 alt pozisyonunun bileşenleri Kimyasal olarak tanımlanmayan 3201 90 alt pozisyonunun bileşenleriKullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
 – Kimyasal olarak tanımlanmayan 3501 90, 3502 90 alt pozisyonları ve 3504 alt pozisyonunun bileşenleri  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda, kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat  
 – Kimyasal olarak tanımlanmayan 3824 90 alt pozisyonunun bileşenleriKullanılan tüm girdilerin ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki bir pozisyonda sınıflandırıldığı imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 29Organik kimyasal ürünler, Aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 2905      Etanolün ve bu pozisyonda yer alan alkollerin metal alkoksitleri; Aşağıda belirtilenler hariç;2905 pozisyonunda yer alan girdiler de dâhil olmak üzere, herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan metal alkolatlar kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat  
2905.43 2905.44 2905.45Mannitol; D -glusitol (sorbitol); GliserolÜrünün yer aldığı alt pozisyon dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı alt pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
2906, 2909, 2910, 2912-2918, 2920, 2924, 2931, 2933, 2934, 2942  Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri: Halkasında üç atom olan epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan – mış veya nitrozolanmış türevleri: Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit: Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo-lanmış 2912 pozisyonundaki ürünlerin türevleri: Ketonlar ve kinonlar, başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın, ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri. Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen – miş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri. Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri. Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri. Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozolanmış türevleri. Ametallerin diğer anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri: Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu bileşikleri: Diğer organo-inorganik bileşikler. Sadece azotlu heterosiklik bileşikler : Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heterosiklik bileşikler: Diğer organik bileşiklerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 30       Eczacılık ürünleri; Aşağıda belirtilenler hariç:Herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 3002 10  292529 ve 293790 alt pozisyonlarındaki immünolojik ürünlerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
 293399 ve 293490 alt pozisyonlarındaki immünolojik ürünlerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
 3907 20 alt pozisyonundaki immünolojik ürünlerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
y 3002.90293329 alt pozisyonundaki immünolojik ürünlerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 31          GübrelerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 20’sini geçmemesi koşuluyla aynı pozisyonda sınıflandırılan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
Fasıl 32Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 33Uçucu yağlar ve rezinoitler; parfümeri, kozmetik veya tuvalet müstahzarları;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 34Sabunlar, yüzey aktif organik maddeler, yıkama müstahzarları, yağlama müstahzarları, suni mumlar, müstahzar mumlar, temizleme veya bakım müstahzarları, ışık temini için kullanılan her türlü mumlar ve benzerleri, model yapmaya mahsus her türlü patlar, dişçi mumları ve alçı esaslı dişçilik müstahzarları aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
3404Suni mumlar ve müstahzar mumlar: – Parafin esaslı müstahzar mumlar, petrol mumları, bitümenli minerallerden elde edilen mumlar, yağlı mum veya pullu mumHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
Fasıl 35Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişastalar; tutkallar; enzimlerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 36Barut ve patlayıcı maddeler; pirotekni mamulleri; kibritler; piroforik alaşımlar; ateş alıcı maddelerÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
Fasıl 37Fotoğrafçılıkta veya sinemacılıkta kullanılan eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 38Muhtelif kimyasal maddeler; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
3823Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri:3823 pozisyonundaki diğer girdiler de dâhil olmak üzere herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
3824 60290544 alt pozisyonu haricindeki SorbitolÜrünün yer aldığı alt pozisyon ve 290544 alt pozisyonu dışındaki herhangi bir alt pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı alt pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
y Fasıl 39Plastik ve plastikten eşya; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
3903, 3905, 3906Stiren polimerleri (ilk şekillerde): Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde ); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde). Akrilik polimerler (ilk şekillerde).Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
y 3907  – Kopolimer (polikarbonat ve akrilonitril-bütadien-stiren kopolimerden olanlar) (ABS)           Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir [21] veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
– Poliesterden olanlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Tetrabromo polikarbonatlardan (bisfenol A) imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
3908, 3909, 3913, 3915-3917, 3920, 3921, 3922, 3924, 3925, 3926Poliamidler (ilk şekillerde). Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde). Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde). Plastiklerin döküntü, kalıntı ve hurdaları; Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiler, yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş. Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi): Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler(gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz): Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler: Plastiklerden banyo küvetleri, duşlar, eviyeler, lavabolar, bideler, alafranga tuvaletler, kapaklar ve oturaklar, su depoları ve benzeri hijyenik eşya: Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası : Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastiklerden inşaat malzemeleri. Plastikten diğer eşya ve 3901 ila 3914 pozisyonlarında belirtilen diğer maddelerden eşya:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 40Kauçuk ve kauçuktan eşya; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
4002.99Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde 4001 pozisyonundaki herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka veya şerit halinde):Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 60’ını geçmeyen imalat
4010Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
4012Kauçuktan sırt geçirilmiş veya kullanılmış dış lastikler, kauçuktan dolgu lastikleri veya tekerlek bandajları, dış lastikler için değişebilir sırtlar ve kolanlar: 
– Kauçuktan sırt geçirilmiş dış lastikler, dolgu lastikleri veya tekerlek bandajlarıKullanılmış lastiklere sırt geçirilmesi
– Diğerleri        4011 ve 4012 pozisyonlarında yer alan girdiler hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
y Fasıl 41Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
4101 ila 4103Sığırların (bufalo dâhil) veya atların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir işleme tabi tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın); Koyun ve kuzuların ham derileri ( yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu faslın 1 (c) notunda belirtilenler hariç); Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın) (bu faslın 1 (b) ve 1 (c) notlarında belirtilenler hariç)Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
4104 ila 4106Dabaklanmış veya “crust” (ara kurutmalı) deriler (yünü veya kılı alınmış, parçalanmış olsun olmasın, fakat daha ileri bir işlem görmemiş)4104 11, 4104 19, 4105 10, 4106 21, 4106 31 veya 4106 91 alt pozisyonlarında yer alan dabaklanmış ya da ön dabaklama yapılmış derilerin yeniden dabaklanması veya Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat.
4107, 4112 ve 4113Dabaklama veya ara kurutmadan sonra ileri derecede hazırlanmış deri, parşömine edilmiş deri dahil, kılları alınmış, parçalanmış olsun olmasın, 4114 pozisyonunda yer alan deri ve köseleler hariçÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 4104 41, 4104 49, 4105 30, 4106 22, 4106 32 ve 4106 92 alt pozisyonlarında yer alan girdiler, ancak kuru haldeki dabaklanmış veya ara kurutmalı derilerin yeniden dabaklanma işlemine tabi tutulması halinde kullanılabilir.
Fasıl 42Deri eşya; saraciye eşyası ve eyer ve koşum takımları; seyahat eşyası, el çantaları ve benzeri mahfazalar; hayvan bağırsağından mamul eşya (ipek böceği guddesi hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 43Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri; Aşağıda belirtilenler hariç;    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 70’ini geçmeyen imalat
4301Ham postlar veya kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dâhil) (4101, 4102 veya 4103 pozisyonlarındaki ham deriler hariç) :Herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat
y 4302Dabaklanmış veya aprelenmiş kürkler, (birleştirilmiş): 
 – Tabaka, çapraz ve benzeri şekillerdeDabaklanmış veya aprelenmiş ancak birleştirilmemiş kürklerin kesim ve birleştirilmesine ilaveten ağartma veya boyama
 –   DiğerleriBirleştirilmemiş, dabaklanmış veya aprelenmiş kürklerden imalat
4303Kürkten giyim eşyası ve aksesuarları ve kürkten diğer eşya4302 pozisyonunda yer alan birleştirilmemiş, dabaklanmış ve aprelenmiş kürklerden imalat  
y Fasıl 44Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y 4407  Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6mm.yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)Rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme  
y 4408Kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen, dilimlenmiş kaplama için yapraklar (lamine edilmiş ağaçların dilimlenmesiyle elde edilenler dâhil) ve kontrplak için yapraklar ve uzunlamasına testere ile biçilmiş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış kalınlığı 6 mm.yi geçmeyen diğer ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya uç uca eklenmiş)Dilimlere ayırma, rendeleme, zımparalama veya uç uca ekleme
y 4410 ila y 4413Köşebentler ve pervazlar (kalıplanmış süpürgelik ve diğer kalıplanmış yonga levhalar dâhil)Kornişleme veya kalıplama
y 4415Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlarEbatlarına göre kesilmemiş yonga levhalardan imalat
y 4418– Bina ve inşaat için marangozluk mamulleri ve doğrama parçaları Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber hücreli ahşap levhalar, padavralar ve ‘shake’ler (ahşap padavralar) kullanılabilir
– Köşebentler ve pervazlarKornişleme veya kalıplama
y 4421Kibrit imali için kesilmiş çöpler, kundura çivileri4409 pozisyonunda yer alan çekilmiş ahşap hariç olmak üzere herhangi bir pozisyondaki ahşap malzemeden imalat
y Fasıl 45Mantar ve mantardan eşya; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
4503Tabii mantardan eşya:4501 pozisyonunda yer alan mantardan imalat
Fasıl 46          Hasırdan, sazdan veya örülmeye elverişli diğer maddelerden mamuller; sepetçi ve hasırcı eşyası  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 47          Odun veya diğer lifli selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kâğıt veya karton (döküntü, kırpıntı ve hurdalar)  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 48Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 49Basılı kitaplar, gazeteler, resimler ve baskı sanayiinin diğer mamulleri; el ve makine yazısı metinler ve planlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 50İpek; Aşağıda belirtilenler hariç:    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
y 5003İpek döküntüleri (çekilmeye elverişli olmayan kozalar, iplik döküntüleri ve ditme suretiyle elde edilen döküntüler dâhil), karde edilmiş veya taranmışİpek döküntülerinin karde edilmesi veya taranması
5004 ila y 5006İpek ipliği ve ipek döküntülerinden elde edilen iplikler Tabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu [22]
5007   İpek veya ipek döküntülerinden dokunmuş mensucat   – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   – DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemi veya Boyamayla beraber yapılan dokuma veya Dokumayla beraber yapılan iplik boyama veya En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[23]
y Fasıl 51Yün ve ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat; Aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5106 ila 5110 Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından iplikTabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu
5111 ila 5113Yünden, ince ve kaba hayvan kıllarından veya at kılından dokunmuş mensucat   – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   – DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemi veya Boyamayla beraber yapılan dokuma veya Dokumayla beraber yapılan iplik boyama veya     En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[24]
y Fasıl 52Pamuk; Aşağıda belirtilenler hariç:    Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5204 ila 5207 Pamuk ipliğiTabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu
5208 ila 5212  Pamuklu mensucat:   Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   – DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemi veya Boyamayla beraber yapılan dokuma veya Dokumayla beraber yapılan iplik boyama veya En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[25]
y Fasıl 53       Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kâğıt ipliği ve kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5306 ila 5308 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden iplik; kâğıt ipliğiTabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirme ya da bükmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu
5309 ila 5311 Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden dokunmuş mensucat; kâğıt ipliğinden dokunmuş mensucat   – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   – DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemi veya Boyamayla beraber yapılan dokuma veya Dokumayla beraber yapılan iplik boyama veya En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[26]  
5401 ila 5406 Sentetik ve suni filamentlerden iplikler, monofilamentlerSentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii liflerin eğrilmesi
5407 ve 5408 Sentetik ve suni filament ipliklerinden dokunmuş mensucat   – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   – DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu veya Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma veya Dokumayla beraber yapılan bükme ya da tekstüre işlemi (kullanılan bükülmemiş/tekstüre edilmemiş ipliklerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen) veya En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[27]
5501 ila 5507Sentetik ve suni devamsız liflerSentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu
5508 ila 5511 Sentetik ve suni devamsız liflerden dikiş ipliği ve ipliklerTabii liflerin eğrilmesi veya sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu
5512 ila 5516 Sentetik ve suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat:   – Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   – DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu ya da bükme işlemi veya Boyamayla beraber yapılan dokuma veya Dokumayla beraber yapılan iplik boyama veya En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[28]
y Fasıl 56Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya; aşağıda belirtilenler hariç;Sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii liflerin eğrilmesi veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama[29]
5602Keçeler, emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olsun olmasın: 
–  İğne işi keçeSentetik ve suni liflerin mensucat yapımıyla beraber gerçekleştirilen ekstrüzyonu, Bununla beraber; – 5402 pozisyonundaki polipropilen filamentler, – 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler,      veya – 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin, denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir veya Keçelerin tabii liflerden olması durumunda, yalnızca mensucat yapımı[30]
– DiğerleriSentetik ve suni liflerin mensucat yapımıyla beraber gerçekleştirilen ekstrüzyonu veya Diğer keçelerin tabii liflerden olması durumunda, yalnızca mensucat yapımı[31]  
5604Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip veya halatlar; dokumaya elverişli iplik ve 5404 veya 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (kauçuk veya plastik emdirilmiş, kaplanmış, sıvanmış): 
– Dokumaya elverişli maddelerle kaplanmış kauçuk ip ve halatlarDokumaya elverişli maddelerle kaplanmamış kauçuk ip veya halattan imalat
– Diğerleri– karde edilmemiş veya taranmamış veya eğrilme için işlenmemiş tabi liflerden, – kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan, ya da – kağıt imal eden girdilerden imalat[32]
5605Dokumaya elverişli ipliklerden metalize iplikler (gipe edilmiş olsun olmasın), ip, şerit veya toz şeklindeki metalle birleştirilmiş veya metalle kaplanmış 5404 veya 5405 pozisyonundaki şerit ve benzerleritabi liflerden, karde edilmemiş veya taranmamış veya eğrilme için işlenmemiş sentetik liflerden kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan ya da – kağıt imal eden girdilerden imalat[33]
5606Gipe iplikler, 5404 ve 5405 pozisyonlarındaki şerit ve benzerleri (gipe edilmiş), (5605 pozisyonundakiler ve gipe edilmiş at kılı hariç); tırtıl iplik (kıtık, şenil iplikler dahil); şenet iplik (chainette)  Tabi liflerden, karde edilmemiş veya taranmamış veya eğrilme için işlenmemiş sentetik liflerden, kimyasal girdilerden veya tekstil hamurundan ya da – kağıt imal eden girdilerden imalat[34]
Fasıl 57Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddelerden yer kaplamaları:   – İğne işi keçeden   – Diğer keçeden   – DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu veya Hindistan cevizi ipliğinden veya sisal ipliğinden veya jüt ipliğinden imalat veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan tufte etme İğneyle zımbalama dahil dokunmamış mensucat yöntemleriyle beraber yapılan, sentetik ve suni liflerin ekstrüzyonu[35] Bununla beraber; – 5402 pozisyonundaki polipropilen filamentler, – 5503 veya 5506 pozisyonundaki polipropilen lifler,  veya  – 5501 pozisyonundaki polipropilen filament demetlerinin, denominasyonları tüm durumlarda 9 desiteksten daha az olan tek katlı filament veya lifleri, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını aşmamak koşuluyla kullanılabilir Jüt mensucat mesnet olarak kullanılabilir
y Fasıl 58Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela; duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler; aşağıda belirtilenler hariç:   Kauçuk ipliklerle birleştirilmiş olanlar   DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu veya Boyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama veya Dokumayla beraber yapılan iplik boyama veya En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[36]
5805Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ve benzeri el ile dokunmuş duvar halıları ile iğne işlemesi duvar halıları (küçük nokta, kanaviçe gibi), hazır eşya halinde olsun olmasınÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5810Parça, şerit veya motif halinde işlemeler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
5901Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat; mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tuvaller; şapkacılıkta kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucatBoyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama
5902Naylon veya diğer poliamidlerden, polyesterden veya viskoz ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat: 
Ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı %90’ı geçmeyenlerDokuma işlemi
–  DiğerleriSentetik ve suni filament ipliklerinin dokumayla beraber yapılan ekstrüzyonu
5903Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç)  Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma veya en az iki hazırlama veya bitirme işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı bitirme, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
5904Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın); bir sıvama veya kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın)Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma[37]
5905Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları: 
– Kauçuk, plastik veya diğer maddeler emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş olanlarBoyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma
   DiğerleriHer durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu veya Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma veya en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)[38]
5906Kauçuklu mensucat (5902 pozisyonundakiler hariç): 
–   Örülmüş veya tığ ile yapılmış olanlarHer durumda örmeyle beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu veya Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan örme veya Tabii liflerin örmeyle beraber yapılan iplik boyaması[39]
–  Sentetik filament ipliklerinden mamul diğer  mensucat (ağırlık itibarıyla içerdiği dokumaya elverişli madde oranı % 90’ı geçenler)Sentetik ve suni liflerin dokumayla beraber yapılan ekstrüzyonu
–   DiğerleriBoyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma veya Tabii liflerin dokumayla beraber yapılan iplik boyaması
5907Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları, atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler (tualler)  Boyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama veya En az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılama (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin, ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)  
5908Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lamba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için gömlekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat (emdirilmiş olsun olmasın):         
– Beyaz alevli lambalar için gömlekler, emdirilmişBoru şeklinde lamba gömleği için dokunmuş mensucattan imalat
–  DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
5909 ila 5911Sınai amaçlarla kullanılan dokumaya elverişli maddelerden mamul eşya: 
– 5911 pozisyonundaki keçeden olanlar dışındaki cilalama diskleri veya halkalarıDokuma işlemi
–  Genellikle kağıt yapımında veya diğer teknik amaçlarla kullanılan türde dokunmuş mensucat (keçeleştirilmiş olsun olmasın) (kaplanmış veya sıvanmış olsun olmasın), tek veya çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli boru şeklinde veya sonsuz veya 5911 pozisyonunda yer alan çok katlı çözgü ve/veya atkı iplikli düz dokunmuşSentetik ve suni ipliklerin ekstrüzyonu ya da her durumda dokumayla beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi veya Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma   Yalnızca aşağıdaki lifler kullanılabilir:   — Hindistan cevizi ipliği, —  — politetrafloroetilen ipliği[40], — çokkatlı, fenolik reçineyle kaplanmış veya sıvanmış poliamid ipliği, — m-fenilendiamin ve isonaftalik asit condensasyonundan elde edilen, aromatik poliamid sentetik liflerinden mamul iplik,   — politetrafloroetilen  monofilleri[41], — polip-fenilen tereftalamidin sentetik tekstil lifi ipliği,  — fenol reçinesi ile kaplanmış ve acrilik iplikle gipe edilmiş cam lifi ipliği[42] — poliesterin,  tetraftalatik asit reçinelerinin, 1,4 siklohegzandimentolun ve isonaftalik asitin kopoliester monofilamentleri
–  DiğerleriSentetik ve suni filament ipliklerin ekstrüzyonu ya da  tabii veya sentetik ve suni devamsız liflerin dokumayla beraber yapılan eğrilmesi[43] veya Boyamayla veya sıvamayla beraber yapılan dokuma
Fasıl 60Örme veya tığ ile yapılma eşyaHer durumda örmeyle beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu veya Boyamayla veya floklamayla veya sıvamayla beraber yapılan örme veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama veya Tabii liflerin örmeyle beraber yapılan iplik boyaması veya Örmeyle beraber yapılan bükme ya da tekstüre işlemi, (kullanılan bükülmemiş/tekstüre edilmemiş ipliklerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmeyen)
Fasıl 61Örme veya tığ ile yapılan giyim eşyası ve aksesuarları 
– Şekline göre kesilmiş parçalardan veya örülerek şekillendirilmiş, iki veya daha fazla örme mensucatın dikilmesi veya başka surette birleştirilmesiyle elde edilmiş olanlarÖrme ve bitirme işlemi (kesim dahil)    
–   DiğerleriHer durumda örmeyle beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu(örülerek şekil verilmiş ürünler)   veya Tabii liflerin örmeyle beraber yapılan iplik boyaması (örülerek şekil verilmiş ürünler)
y Fasıl 62Giyim eşyası ve aksesuarı, (örülmemiş veya tığ ile yapılmamış); Aşağıda belirtilenler hariç;  Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan örme veya en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi,kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla
y 6202, y 6204, y 6206,   y 6209 ve y 6211Kadın, kız çocukları ve bebekler için giyim eşyası ve aksesuarları, (işlemeli olanlar)  Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma veya Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat
y 6210 ve y 6216Alüminyumlu polyester tabakası ile kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşyaBitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma veya Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla, bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan kaplama
y 6212Sütyenler, korseler, korse kemerleri, pantolon askıları, çorap bağları, jartiyerler ve benzeri eşya ve bunlar için parçalar, (örülmüş olsun olmasın)Örme ve bitirme işlemi (kesim dahil)  
6213 ve 6214Mendiller, şallar, eşarplar, fularlar, kaşkoller, peçeler, duvaklar ve benzeri eşya:   İşlemeli olanlar        Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma veya Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat (81) veya en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi, (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla)
–  DiğerleriBitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma veya en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi,kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla
6217Giyim eşyasının diğer hazır aksesuarı; giyim eşyasının veya giyim eşyası aksesuarlarının parçaları, (6212 pozisyonundakiler hariç) 
– İşlemeli olanlarBitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma veya Kullanılan işlenmemiş mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat
– Alüminyumlu polyester tabakasıyla kaplanmış mensucattan ateşe dayanıklı eşyaBitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma veya Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla, bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan kaplama
–   Yaka ve kol ağızları için iç astarlar, (kesilmiş)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat ve Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
– DiğerleriBitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma
y Fasıl 63Dokumaya elverişli maddelerden diğer hazır eşya; takımlar; kullanılmış giyim eşyası ve dokumaya elverişli maddelerden kullanılmış eşya; paçavralar; Aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat
6301 ila 6304Battaniyeler, diz battaniyeleri, yatak çarşafları ve benzerleri; perdeler ve benzerleri; diğer mefruşat eşyası:  
–  Keçeden ve dokunmamış mensucattanHer durumda, iğneyle zımbalama dahil dokunmamış mensucat yöntemleriyle ve bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan, sentetik ve suni liflerin ekstrüzyonu veya tabii liflerin kullanılması[44]
–  Diğerleri 
– –  İşlemeli olanlarDokuma veya bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan örme veya Kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmemesi koşuluyla işlenmemiş mensucattan imalat[45]
– –  DiğerleriDokuma veya bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan örme 
6305Ambalaj için torba ve çuvallarSentetik liflerin ekstrüzyonu veya tabii liflerin ve/veya sentetik ve suni liflerin dokuma veya örme ve bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan eğrilmesi[46]
6306Vagon ve mavna örtüleri, tenteler ve dış storlar; çadırlar; kayıklara, deniz veya kara taşıtlarına mahsus yelkenler; kamp eşyası:  
 – Dokunmamış mensucattanHer durumda, iğneyle zımbalama dahil dokunmamış mensucat yöntemleriyle beraber yapılan, sentetik ve suni liflerin veya tabii liflerin ekstrüzyonu
 –  DiğerleriBitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma[47] veya Kullanılan kaplanmamış mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmemesi koşuluyla, bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan kaplama 
6307Diğer hazır eşya, (elbise patronları dahil)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
6308Kilimler, halılar, işlemeli masa örtüleri ve peçetelerin yapımında kullanılan mensucat ve ipliklerden müteşekkil takımlar ,(aksesuarlarıyla birlikte olsun olmasın), ve benzeri dokumaya elverişli eşya, (perakende olarak satılacak hale getirilmiş)Takımı oluşturacak parçalardan her biri, takım içinde olmaması halinde kendilerine ayrı ayrı uygulanacak kuralın gereklerini karşılamalıdır. Bununla beraber, menşeli olmayan eşyalar,  toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemek koşuluyla takım içinde yer alabilir.
y Fasıl 64Ayakkabılar, getrler ve benzeri eşya, bunların aksamı; Aşağıda belirtilenler hariç:6406 pozisyonundaki iç tabanlara veya diğer taban elemanlarına takılmış yüzler hariç, herhangi bir pozisyondaki girdilerden imalat 
6406Ayakkabı aksamı ( dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil ); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Fasıl 65Başlıklar ve aksamÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Fasıl 66Şemsiyeler, güneş şemsiyeleri, bastonlar, iskemle bastonlar, kamçılar, kırbaçlar ve bunların aksamıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
Fasıl 67Hazırlanmış ince ve kalın kuş tüyleri ve bunlardan eşya; yapma çiçekler; insan saçından eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 68Taş, alçı, çimento, amyant, mika veya benzeri maddelerden eşya; Aşağıda belirtilenler hariç;     Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %70’ini geçmeyen imalat 
y 6803Kayagan taşı veya aglomere kayagan taşından eşyaİşlenmiş kayagan taşından imalat 
y 6812Amyanttan eşya; amyant ve amyant ile magnezyum karbonat esaslı karışımlardan eşyaHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerinden imalat 
y 6814Mikadan eşya, (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil); (kağıt, karton veya diğer maddelerden bir mesnet üzerinde)İşlenmiş mikadan (aglomere edilmiş veya terkip yoluyla elde edilmiş mika dahil) imalat 
Fasıl 69Seramik mamulleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
y Fasıl 70Cam ve cam eşya; Aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
70067003, 7004 ve 7005 pozisyonlarındaki camların kavislendirilmiş, kenarları işlenmiş, hakkedilmiş, delinmiş,  
– SEMII standartlarına göre yarı iletken derecede, elektriği geçirmeyen ince bir tabaka ile kaplanmış camdan alt tabaka[48]7006 pozisyonunda yer alan kaplanmamış alt tabaka camlarından imalat 
–  Diğerleri7001 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat 
7010Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar, (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi 
7013Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam (7010 ve 7018 pozisyonundakiler hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kesilmemiş cam eşyanın toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla cam kesim işlemi veya Elde üflenmiş cam eşyanın kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla elde üflenmiş cam eşyanın elde dekore edilmesi (serigrafi baskısı hariç) 
y Fasıl 71Tabii veya kültür inciler, kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, kıymetli metallerle kaplama metaller ve bunlardan mamul eşya; taklit mücevherci eşyası; metal paralar, Aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
7106, 7108 ve 7110Kıymetli metaller:  
– İşlenmemiş olanlar  7106, 7108 ve 7110 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya 7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin elektroliz, ısıl veya kimyasal işlemlerle ayrıştırılması, veya 7106, 7108 veya 7110 pozisyonlarında yer alan kıymetli metallerin birbirleriyle veya adi metallerlerle alaşımlarının yapılması ve/veya füzyonu 
–  Yarı işlenmiş veya pudra halinde olanlarİşlenmemiş kıymetli metallerden imalat 
y 7107,  y 7109 ve y 7111Kıymetli metallerle kaplanmış metaller, (yarı-işlenmiş)Kıymetli metallerle kaplanmış metallerden (işlenmemiş) imalat 
7115Kıymetli metallerden / kaplamalarından diğer eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7117Taklit mücevheratÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini aşmamak koşuluyla, kıymetli metallerle kaplanmamış adi metallerden imalat 
y Fasıl 72Demir ve çelik; aşağıda belirtilenler hariç:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7207Demir veya alaşımsız çelikten yarı-mamuller7201, 7202, 7203, 7204,  7205 veya 7206 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 
7208 ila 7216Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, profiller, çubuklar7206 veya 7207 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı mamul girdilerden imalat 
7217Demir veya alaşımsız çelikten teller7207 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat 
7218 91 ve 7218 99Yarı mamuller7201, 7202, 7203, 7204, 7205 pozisyonu veya 7218 10 alt pozisyonunda yer alan girdilerden imalat 
7219 ila 7222Yassı hadde mamuller, çubuklar, profiller, şekiller, paslanmaz çelik bölümler7218 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı mamul girdilerden imalat 
7223Paslanmaz çelikten teller7218 pozisyonunda yer alan yarı mamul girdilerden imalat 
7224 90Yarı mamuller7201, 7202, 7203, 7204, 7205 pozisyonu veya 7224 10 alt pozisyonunda yer alan girdilerden imalat 
7225 ila 7228Yassı hadde mamulleri, sıcak haddelenmiş çubuklar ve profiller, düzensiz kangallar halinde; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar7206, 7207, 7218 veya 7224 pozisyonunda yer alan külçelerden veya diğer ilk şekillerden veya yarı mamul girdilerden imalat     
7229Diğer alaşımlı çelikten teller7224 pozisyonundaki yarı mamul girdilerden imalat 
y Fasıl 73Demir veya çelikten eşya; Aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y 7301Palplanşlar7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat 
7302Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dişli raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, seletler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar7206 pozisyonunda yer alan girdilerden imalat   
7304, 7305 ve 7306Demir (dökme demir hariç) veya çelikten ince ve kalın borular, içi boş profiller7206, 7207, 7218 veya 7724 pozisyonlarında yer alan girdilerden imalat 
y 7307Boru veya paslanmaz çelikten boru bağlantı parçaları (ISO No X5CrNiMo 1712)  Toplam kıymeti ürünün fabrika çıkış fiyatının %35’ini geçmemek koşuluyla dövülmüş taslakların tornalanması, delinmesi, deliklerin genişletilmesi, deburring işlemi, diş açılması, kum püskürterek temizlenmesi 
7308Demir veya çelikten inşaat (9406 pozisyonundaki prefabrik yapılar hariç) ve inşaat aksamı (köprüler, köprü aksamı, bent kapakları, kuleler, pilonlar, ayaklar, sütunlar, inşaat iskeleleri, çatılar, kapılar, pencereler ve bunların çerçeveleri ve kapı eşikleri, kepenkler, korkuluklar, parmaklıklar gibi); inşaatta kullanılmak üzere hazırlanmış demir veya çelikten saclar, çubuklar, profiller, borular ve benzerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 7301 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir. 
y 7315Patinaj zincirleriKullanılan 7315 pozisyonunda yer alan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
y Fasıl 74Bakır ve bakırdan eşya;  Aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7403Rafine edilmiş bakır ve bakır alaşımları, işlenmemişHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Fasıl 75Nikel ve nikelden eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 76Alüminyum ve alüminyumdan eşya; aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7601İşlenmemiş alüminyumHerhangi bir pozisyonda yer alan girdiden imalat 
7607Aluminyumdan yapraklar ve şeritler (baskılı veya baskısız, kâğıt, karton, plastik maddeler veya benzerlerinden bir mesnet üzerine tesbit edilmiş olsun olmasın) (mesnedi hariç kalınlığı 0,2 mm.yi
geçmeyenler)
Ürünün yer aldığı pozisyon ve 7606 pozisyonu dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 78Kurşun ve kurşundan eşya; aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
7801İşlenmemiş kurşun  
– Rafine edilmiş kurşunHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
–  DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 7802 pozisyonunda yer alan kaynaklı profiller ve köşebentler kullanılmayabilir
Fasıl 79Çinko ve çinkodan eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Fasıl 80Kalay ve kalaydan eşyaÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
Fasıl 81Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan mamul eşyaHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
y Fasıl 82Adi metallerden aletler, bıçakçı eşyası ve sofra takımları; adi metallerden bunların aksam ve parçaları; Aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
82068202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletlerin iki veya daha fazlasından meydana gelen aletler, (perakende satış için hazırlanmış takım halinde)8202 ila 8205 pozisyonları dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, 8202 ila 8205 pozisyonlarındaki aletler, toplam kıymetleri takım halindeki ürünün fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemek koşuluyla takıma dahil edilebilir. 
8207El aletlerinin, (mekanik olsun olmasın) ,veya makinalı aletlerin değişebilen aletleri (basınçla çukurlaştırma, ıstampalama, zımbayla delme, set ve yiv açma, raybalama, frezeleme, tornalama, vidalama gibi), (metallerin çekilmesine veya ekstrüzyonla işlem görmesine mahsus haddeler ile kaya delmeye veya sondaj yapmaya mahsus aletler dahil)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmeyen imalat 
8208Makina veya mekanik cihazlara mahsus bıçaklar ve kesici ağızlarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat ve Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
8211Kesici ağızlı bıçaklar, (ağızları tırtıklı olsun olmasın), (kapanan budama çakıları dahil), (8208 pozisyonundakiler hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları ve bıçak ağızları kullanılabilir. 
8214Diğer bıçakçı eşyası (saç kesmeye ve hayvan kırkmaya mahsus makineler, kasap ve mutfak satırları, et baltaları, et kıyma bıçakları ve kağıt bıçakları gibi); manikür veya pedikür takımları ve aletleri (tırnak törpüleri dahil)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir. 
8215Kaşıklar, çatallar, kepçeler, delikli kepçeler, spatulalar, balık bıçakları, yağ bıçakları, şeker maşaları ve benzeri mutfak ve sofra eşyasıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, adi metalden bıçak sapları kullanılabilir. 
y Fasıl 83Adi metallerden çeşitli eşya; aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
y 8302Binalar için diğer donanım, tertibat ve benzeri eşya; otomatik kapı kapayıcıları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8302 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %20’sini geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 
y 8306Adi metallerden heykelcikler ve diğer süs eşyası  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, 8306 pozisyonundaki girdiler, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının % 30’unu geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 
y Fasıl 84Nükleer reaktörler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları; Aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmeyen imalat 
8401Nükleer reaktörler; nükleer reaktörler için ışınlanmamış yakıt elemenları (kartuşlar), izotop ayırma için makine ve cihazlarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8407Kıvılcım ile ateşlemeli içten yanmalı doğrusal veya döner pistonlu motorlar, (patlamalı motor)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
8408Sıkıştırma ile ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel veya yarı dizel)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
8410, 8411, 8412, 8413Su türbinleri, su çarkları ve bunlar için regülatörler: Turbojetler, turbopropellerler ve diğer gaz türbinleri: Diğer motorIar ve kuvvet hasıI eden makinalar: Sıvılar için pompalar (ölçü tertibatı olsun olmasın) ; sıvı elevatörleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
8427Fork-lift kamyon; ekipman kaldırma veya taşıma ile donatılmış diğer yük arabalarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8431Özellikle veya esasen 8425 ila 8430 pozisyonlarındaki makina ve cihazlar ile birlikte kullanılmaya elverişli aksam ve parçalar:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8443Baskı makinesiÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8452Dikiş makinaları, (8440 pozisyonundaki kitap dikme makinaları hariç); özellikle dikiş makinaları için imal edilmiş mobilya, tabla ve mahfazalar; dikiş makinalarının iğneleri:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8482Her nevi rulmanlarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8483Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler, (tork “torque” değiştiricileri dahil), volanlar ve kasnaklar, (kasnak blokları dahil); kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil):Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8486Sadece ve esas itibariyle yarı iletken disklerin veya külçelerin, yarı iletken tertibatın, elektronik entegre devrelerin veya düz panel göstergelerinin imalatında kullanılan türdeki makine ve cihazlar;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
y Fasıl 85Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilmesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı; Aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmeyen imalat 
8501Elektrik motorları ve jeneratörler, (elektrik enerjisi üretim grupları hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8503 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8502Elektrik enerjisi üretim grupları ve rotatif elektrik konvertörleri:Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8503 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 8504Otomatik bilgi işlem makinalarına mahsus güç sağlama üniteleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8506Primer piller ve bataryalarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8507 ve 8513Elektrik akümülatörleri, (bunIarın separatörleri dahil), (dikdörtgen şeklinde olsun olmasın) (kare dahil) Kendi enerji kaynakları (örneğin; kuru piller, akümülatörler, manyetolar) ile çalışan portatif elektrik lambaları (8512 pozisyonunda yer alan aydınlatma cihazları hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8517 69Telefon cihazları, (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar, (kablolu veya kablosuz ağlarda, (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dahil), (8443, 8525, 8527 veya 8528 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
y 8518Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler, (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8519Ses kayıt ve ses çoğaltma cihazlarıÜrünün yer aldığı pozisyon ve 8522 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8521Video kayıt veya gösterme cihazları, (bir video-tuner ile birlikte olsun olmasın)    Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8522 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8522Sadece ve esas itibariyle 8519 ila 8521 Pozisyonlarında yer alan cihazların aksam, parça ve aksesuarı:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8523Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer mesnetler, (kayıt yapılmış olsun olmasın), (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)      Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8525Telsiz telefon, telsiz telgraf, radyo veya televizyon yayınlarına mahsus verici cihazlar, (alıcı cihazı veya  ses kaydetmeye, ya da kaydedilen sesi  tekrar vermeye mahsus cihazı olsun olmasın); televizyon kameraları; sabit görüntü kameraları ve diğer görüntü kaydedici kameralar; dijital fotoğraf makineleriÜrünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8526Radar cihazları, hava ve deniz trafiğine yardımcı telsiz cihazları ve uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz kontrol cihazları  Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 40’ını geçmeyen imalat
8527Telsiz telefon, telsiz telgraf veya radyo yayınları için alıcı cihazlar, (aynı kabin içinde ses kayıt veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz veya saatle birlikte olsun olmasın)  Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8528Monitörler ve projektörler, (televizyon alıcı cihazı ile mücehhez olmayanlar); televizyon alıcıları, (radyo yayınlarını alıcı cihazı veya ses ya da görüntü kayıt veya tekrar verme cihazıyla birlikte olsun olmasın)  Ürünün yer aldığı pozisyon ve 8529 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8529Sadece ve esas itibariyle 8525 ila 8528 pozisyonlarında yer alan cihazlara mahsus aksam ve parçalarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8535 ila 8537Elektrik devrelerinin anahtarlanması veya korunmasına veya elektrik devresine veya elektrik devresinden bağlantı yapmaya mahsus elektrik teçhizatı; optik lifler, optik lif demetleri veya kabloları için bağlayıcılar; elektriğin kontrol veya dağıtımına mahsus olan tablolar, panolar, konsollar, masalar, kabinler ve diğer mesnetlerÜrünün yer aldığı pozisyon ve 8538 pozisyonunda yer alan girdilerin dışında herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat
8540 11, 8540 12Video monitor katot  ışınlı tüpler dahil  katot ışınlı televizyon görüntü tüpleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8542 31 ila 8542 33 ve 8542 39Monolitik entegre devreler  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat veya Difüzyon işlemi, bu kapsamda, entegre devrelerin uygun bir dopantın selektif girişi vasıtasıyla yarı iletken bir temel üzerine oturtularak oluşturulması, taraf olmayan ülkede montajı yapılmış ve/veya test edilmiş olsun olmasın 
8543Bu Fasılın başka pozisyonlarında yer almayan veya belirtiImeyen kendine has bir fonksiyonu olan elektrikli makina ve cihazlar:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
8544İzole edilmiş (emaye kaplanmış veya anodize edilmiş olanlar dahil) teller, kablolar (koaksiyel kablolar dahil)  ve diğer izole edilmiş elektrik iletkenler (bağlantı parçaları ile teçhiz edilmiş olsun olmasın); tek tek kaplanmış liflerden oluşan fiber optik kablolar,bağlantı parçaları ile veya elektrik iletkenleri ile teçhiz edilmiş olsun olmasınKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8545Elektrik işlerinde kullanılan kömür elektrodlar, kömür fırçalar, lamba kömürleri, pil kömürleri ve grafit veya diğer kömürden diğer eşya, (metalli veya metalsiz)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmeyen imalat 
8546Her tür maddeden elektrik izolatörleriKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8547Elektrikli makine, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamıyla izole edici maddelerden mamul, (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil), izole edici bağlantı parçaları (örneğin; vidalı duylar), (8546 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçalarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
8548Primer elektrik pilleri, primer bataryaları ve elektrik akümülatörlerinin döküntü ve hurdaları; kullanılmış elektrik pilleri, bataryaları ve elektrik akümülatörleri; bu faslın herhangi bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan makine, cihaz veya aletlerin elektrikli aksam ve parçalarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
 Elektronik aksamlar 
Fasıl 86Demiryolu ve tramvay lokomotifleri, tekerlekleri ve aksam ve parçaları; demiryolu veya tramvay yolunun sabit parça ve aksam ve parçaları;  her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazlarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat       
y Fasıl 87Demiryolu veya benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler hariç, taşıtlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarları; aşağıda belirtilenler hariç,Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
8711Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yardımcı motoru bulunan tekerlekli taşıtlar (sepetli olsun olmasın); sepetler   İçten yanmalı doğrusal pistonlu motorlu olanlar:- Silindir hacmi 50 cm3.ü geçmeyen — Silindir hacmi 50 cm3.ü geçen – DiğerleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat
87148711 ila 8713 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %45’ini geçmeyen imalat 
y Fasıl 88Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları; aşağıda belirtilenler hariç;  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
y 8804Rotoşütler8804 pozisyonunda yer alan diğer girdiler de dahil herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
Fasıl 89Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
y Fasıl 90Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç;Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %60’ını geçmeyen imalat 
9002Alet ve cihazlar için her tür maddeden monte edilmiş mercekler, prizmalar, aynalar veya diğer optik elemanlar (optik tarzda işlenmemiş camdan bu tür elemanlar hariç)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9005, 9006, 9007, 9008Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri Fotoğraf makinaları, fotoğraf flaş ekipmanları ve flaş ampulleriÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9011Kombine haldeki optik mikroskoplar, (fotomikrografı,  sinematografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9013Sıvı kristalli tertibat (diğer pozisyonlarda daha özel bir şekilde belirtilen eşyayı meydana getirmeyen) ; lazerler (lazer diyodları hariç) ; bu fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik alet ve cihazlar:Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9016Hassas teraziler (hassasiyeti 5 santigram veya daha iyi olanlar) (ağırlıkları ile birlikte olsun olmasın):Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
9025Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine olanlarıÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
903390. Fasılda yer alan makine, alet ve cihazlara ait aksam, parça ve aksesuar (bu Fasılın başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan)Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat
Fasıl 91Saatler ve bunların aksam ve parçalarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
Fasıl 92Müzik aletleri; bunların aksam, parça ve aksesuarıKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
Fasıl 93Silahlar ve mühimmat; bunların aksam, parça ve aksesuarı  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
Fasıl 94Mobilyalar; yatak takımları ve benzeri doldurulmuş eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan aydınlatma cihazları; reklam lambaları, ışıklı tabelalar, ışıklı isim plakaları ve benzerleri; prefabrik yapılarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
y Fasıl 95Oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri; bunların aksam, parça ve aksesuarı; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
y 9506Golf sopaları ve bunların aksamı  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, golf sopası başları yapımına mahsus kabaca şekil verilmiş bloklar kullanılabilir. 
y Fasıl 96Çeşitli mamul eşya ; aşağıda belirtilenler hariç:  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
9601 ve 9602İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef  ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddelerden eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil) İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçinelerden, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen diğer eşya; işlenmiş, sertleştirilmemiş jelatin (3503 pozisyonundaki jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşyaHerhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat 
9603Süpürgeler ve fırçalar (çalı süpürgesi ve benzerleri, zerdeva ve sincap kılından yapılan fırçalar hariç), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler (motorlular hariç), boya yastık ve ruloları, silecekler ve paspaslarKullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat   
9605İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat takımlarıTakımı oluşturan eşyalardan her biri takım içerisinde olmaması halinde kendisine uygulanacak kuralı karşılamalıdır. Ancak, menşeli olmayan girdiler, toplam kıymetleri takımın fabrika çıkış fiyatının %15’ ini geçmemek koşuluyla kullanılabilir. 
9606Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı; düğme taslakları  Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat 
9608Bilyeli kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri, mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler; duplikatör; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve klipsler dahil) (9609 pozisyonundaki eşya hariç)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla birlikte, ürünle aynı pozisyonda yer alan kalem uçları ve damakları da kullanılabilir.   
9612Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun olmasın, kutulu veya kutusuz)Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
9613 20Doldurulabilen gazlı cep çakmakları9613 pozisyonunda yer alan girdilerin toplam kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %30’unu geçmeyen imalat 
9614Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların aksam ve parçalarıHerhangi bir pozisyonda yer alan girdiden imalat 
9619    Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya (hangi maddeden olursa olsun):  
 3926 20, 3926 90Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden imalat. Bununla beraber, toplam kıymetleri ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmemesi koşuluyla, ürünle aynı pozisyonda yer alan girdiler kullanılabilir veya Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %50’sini geçmeyen imalat 
 4818 40Ürünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdilerden ve  Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 50’sini geçmeyen imalat 
 5601 10Sentetik ve suni liflerin eğirmeyle beraber yapılan ekstrüzyonu veya tabii liflerin eğrilmesi veya Boyamayla veya baskılamayla beraber yapılan floklama[49] 
 6108 21 6108 22 6108 29 6111 20 6111 30 6111 90 6113 00Örme ve bitirme işlemi (kesim dahil)   Her durumda örmeyle beraber yapılan, tabii ve/veya sentetik ve suni devamsız liflerin eğrilmesi ya da sentetik ve suni filament ipliklerinin ekstrüzyonu(örülerek şekil verilmiş ürünler)  veya Tabii liflerin örmeyle beraber yapılan iplik boyaması (örülerek şekil verilmiş ürünler) 
 6208 91 6208 92 6208.99 6209.20 6209.30 6209.90 6210.50Bitirme işlemiyle (kesim dahil) beraber yapılan dokuma veya en az iki hazırlama veya finisaj işlemiyle (temizleme, ağartma, merserize etme, termofiksaj, şardonlama, kalenderleme, çekmezlik apresi, kalıcı finisaj, dekatize etme, emprenye etme, onarım ve tıraşlama gibi) beraber yapılan baskılamayı mütakiben bitirme işlemi (kullanılan baskısız mensucatın kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının % 47,5’ini geçmemesi koşuluyla) 
 6307.90Kullanılan tüm girdilerin kıymetinin ürünün fabrika çıkış fiyatının %40’ını geçmeyen imalat 
Fasıl 97Sanat eserleri, koleksiyon eşyası ve antikalarÜrünün yer aldığı pozisyon dışındaki herhangi bir pozisyonda yer alan girdiden imalat 

[1] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[2] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[3] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[4] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[5] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[6] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[7] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[8] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[9] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[10] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[11] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[12] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[13] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[14] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[15] 4.2 no lu Giriş Notuna bakınız.

[16] Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

[17] Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.2 nolu Giriş Notuna bakınız.

[18] Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.2 nolu Giriş Notuna bakınız.

[19] Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.2 nolu Giriş Notuna bakınız.

[20] Özel İşlemler”le ilgili özel şartlar için 8.1 ve 8.3 nolu Giriş Notlarına bakınız.

[21] Hem bir taraftan 3901 ilâ 3906 pozisyonları ile hem de diğer taraftan 3907 ila 3911 pozisyonlarında sınıflandırılan girdilerden oluşan ürünlerde, söz konusu kısıtlama sadece üründe ağırlıkça hâkim maddeler grubu için uygulanır.

[22] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[23] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[24] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[25] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[26] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[27] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[28] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

[29] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[30] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[31] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[32] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 5 nolu Giriş Notuna bakınız

[33] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 5 nolu Giriş Notuna bakınız.

[34] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 5 nolu Giriş Notuna bakınız.

[35] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[36] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[37] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[38] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[39] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[40] Bu girdilerin kullanımı kâğıt yapma makinelerinde kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[41] Bu girdilerin kullanımı kâğıt yapma makinelerinde kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[42] Bu girdilerin kullanımı kâğıt yapma makinelerinde kullanılmaya mahsus türde dokunmuş mensucatın imali ile sınırlandırılmıştır.

[43] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[44] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[45] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[46] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[47] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız

[48] SEMII – Birleşik Yarıiletken Cihazlar ve Maddeler Enstitüsü.

[49] Dokumaya elverişli girdi karışımlarından mamul ürünlerle ilgili özel koşullar için 6 nolu Giriş Notuna bakınız.

EK C

6 ncı Maddenin Dokuzuncu Fıkrası Uyarınca

Kümülasyon Dışında Bırakılan Girdiler

Armonize Sistem KoduGirdinin Tanımı
y 3302 10Bir içeceği karakterize eden bütün tat verici etkenleri içeren ve %1.5’ten fazla süt yağı, %5’ten fazla sukroz veya izoglukoz, %5’ten fazla glikoz veya nişasta içeren içecek endüstrisinde kullanılan güzel kokulu maddelerin karışımları.
3302 10 29Ağırlık olarak %1,5’ten fazla süt yağı, %5’ten fazla sukroz veya izoglukoz,%5’ten fazla glukoz veya nişasta içeren hacmen %0,5’i geçen mevcut alkol miktarı dışında kalan, bir içeceği karakterize eden bütün tat verici etkenleri içeren içecek sanayiinde kullanılan müstahzarlar

EK D

6 ncı Maddenin Onuncu Fıkrasında Belirtilen

ASEAN Ülkesi Menşeli Girdilerin Taraf Ülke Menşeli Girdi Olarak Kabul Edileceği Ürünler

Armonize Sistem KoduTanım
2710Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar
2711Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
2906Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış, nitrozolanmış türevleri
2909Eterler, eter-alkoller, eter fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2910Halkasında üç atom olan epoksit, epoksialkol, epoksifenol ve epoksiyeter ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2912-2914Aldehitler (oksijen işlevli olsun olmasın), aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit 2912 pozisyonunda bulunan ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri Ketonlar ve kinonlar (oksijen işlevli olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2920Ametallerin diğ anorganik asitlerinin esterleri (hidrojen halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
2922Oksijen gruplu amino bileşikleri
2930Kükürtlü organik bileşikler
2933Sadece azotlu heterosiklik bileşik(ler)
2934Nükleik asitler ve bunların tuzları (kimyasal olaral belirli olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler
2935Sülfonamidler
2942Diğer organik bileşikler
3215Matbaa mürekkepleri, yazı ve çizim mürekkepleri ve diğer mürekkepler (konsantre edilmiş veya katı halde olsun olmasın)
3301Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri ; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde “enflurage” veya “maceration” suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri
4010Vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolonlar ve transmisyon kolonları
8408Sıkıştırmayla ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlar (dizel ve yarı dizel )
8412Diğer motorIar ve makinalar
8483Transmisyon milleri (kam milleri ve krank milleri dahil) ve kranklar; yatak kovanları ve mil yatakları; dişliler ve dişli sistemleri; bilyalı ve makaralı vidalar; dişli kutuları ve diğer hız değiştiriciler (tork “torque” değiştiricileri dahil) volanlar ve kasnaklar (kasnak blokları dahil); kavramalar ve kaplinler (üniversal kaplinler dahil)
8504Elektrik transformatörleri, statik konvertörler (örneğin; redresörler) ve endüktörler
8506Primer (şarj edilemeyen) piller ve bataryaları
8518Mikrofonlar ve bunların mesnetleri; hoparlörler (kabinlerine monte edilmiş olsun olmasın); başa takılan kulaklıklar, kulağa takılan kulaklıklar( bir mikrofonla kombine halde olsun olmasın), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlör içeren setler;elektrikli ses frekansı yükselteçleri, takım halindeki ses amplikatörleri
8523Sesleri ve diğer fenomenleri kaydetmeye mahsus diskler, bantlar, katı hal kalıcı depolama aygıtları, akıllı kartlar ve diğer masnetler ( kayıt yapılmış olsun olmasın) (disklerin üretimine mahsus matris ve kalıplar dahil, fakat 37. fasılda yer alan ürünler hariç)
8546Her türlü maddeden elektrik izolatörleri
8547Elektrikli makina, cihaz, alet veya elektrik tesisatları için tamamen izole edici maddelerden mamul (montaj amacıyla döküm sırasında gövde içine gömülmüş küçük metal parçaları içerenler dahil) izole edici bağlantı parçaları (örneğin; vidalı duylar) (8546 pozisyonundaki izolatörler hariç); adi metallerden elektrik için iç yüzeyleri izole edilmiş borular ve bunların bağlantı parçaları
9005Çift gözlü dürbünler, tek gözlü dürbünler, diğer optik teleskoplar ve bunların mesnetleri; diğer astronomi aletleri ve bunların mesnetleri (telsiz astronomi cihazları hariç)
9006Fotoğraf makinaları (sinematografik olanlar hariç); fotoğrafçılıkta flaş ışığı meydana getirmeye mahsus cihazlar ve flaş lambaları ( 85.39 pozisyonundaki deşarj lambaları hariç)
9011Kombine haldeki optik mikroskoplar (fotomikrografı, sinefotomik- rografi veya mikroprojeksiyon mikroskopları dahil)
9013Daha spesifik olarak diğer pozsiyonlarda belirtilen maddelerden oluşmayan sıvı kristalli tertibat; lazer diyotlar dışındaki lazerler, bu Fasılın başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer optik cihaz ve aletler
9025Hidrometreler ve yüzer türdeki benzeri aletler, termometreler, pirometreler, barometreler, higrometreler ve psikrometreler (kaydedici tertibatı olsun olmasın) ve bunların birbirleriyle kombine olanları

EK E

Menşe Beyanı Metni

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak, dipnotların kopya edilmesine gerek yoktur.

Menşe Beyanı

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin under Turkey–Singapore Free Trade Agreement.

………………………………………………………………………………………………….[1]

(Yer ve tarih)

……………………………………………………………………………………………….

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)


[1] Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu