İhracat Tebliğleri

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıtynin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)

(MÜLGA) Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 11/5/2006 tarihli ve 2006/7 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır. Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar MADDE 1 – (1) Bu Tebliğde belirtilen kriterler çerçevesinde, İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birliklerinin, sektörlerinin yurtdışında tanıtımı amacıyla gerçekleştirecekleri harcamalara ilişkin giderler, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketlerin ürünlerinin markalaşması amacıyla gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderler ile İhracatçı Birliklerinin TURQUALITY® Programı kapsamında firmalara yurt içinde ve yurt dışında markalaşma sürecinde vereceği desteklere ilişkin harcamalar, Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü faaliyet ve organizasyonlara ilişkin giderler ile olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştireceği her türlü harcamaların uluslararası kurallara göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan karşılanması amaçlanmaktadır. Kapsam MADDE 2 (Değişik:RG-27/8/2014-29101) (1) Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),  İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri, Üretici Birlikleri, Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler yararlandırılabilir. Tanımlar MADDE 3 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) Bu Tebliğde geçen; a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını, b) Birlik: İhracatçı birliklerini, c) Dış ticaret sermaye şirketi (DTSŞ): Ekonomi Bakanlığı tarafından dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilmiş şirketleri, ç)   Gelişim   Yol   Haritası:   Destek   kapsamına   alınan   şirketin   mevcut   bulunduğu   konum,   sahip olduğu vizyon ve  kurumsal  stratejileri  ile  operasyon  ve  destek  süreçleri,  organizasyonları  ve  teknolojik yetkinliklerinin detaylı olarak incelendiği, uluslararası en iyi uygulamalar göz önünde bulundurularak iyileştirme alanlarının tespit edildiği ve bu alanların şirketlerin stratejik öncelikleri doğrultusunda projelendirilip performans göstergeleri ile hedeflerinin yer aldığı ve destek kapsamına alınan şirketin destek kapsamındaki markasına ve destek dönemine ilişkin uygulayacağı Stratejik İş Planını içeren çalışmayı, d) Genelge: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ  (Tebliğ  No:  2006/4)’e  İlişkin  Uygulama  Usul  ve  Esasları Genelgesini, e) Harcama yetkisi verilen şirket: Genelgede belirtilen şartları haiz ve destek kapsamındaki marka adına harcama yetkisi verilen şirketi, f) Kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri ve Üretici Birliklerini, g) Marka: 22/12/2016 tarihli ve 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca, bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti, ğ) Sektörel dış  ticaret şirketi  (SDŞ):  Ekonomi  Bakanlığı  tarafından sektörel dış ticaret  şirketi  statüsü verilmiş şirketleri, h) Sistem: Bilgisayar veri işleme tekniği kullanılarak TURQUALITY® internet sitesi üzerinden ulaşılan ve bu Tebliğe ilişkin başvuruların yapıldığı, değerlendirildiği ve değerlendirmeye ilişkin bildirimlerin yapıldığı sistemi, ı) Stratejik İş Planı: Şirketlerin, Gelişim Yol Haritalarında belirlenen hedefler doğrultusunda gerçekleştirecekleri faaliyetlerin, yöntemlerin ve bütçenin belirlendiği planı, i) Şirket: (Değişik:RG-27/10/2017-30223) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, DTSŞ ve SDŞ’ler, 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ile 1/6/2000 tarihli ve 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan kooperatif ve birlikleri, j) TURQUALITY®   Programı:   TURQUALITY®’nin ülkemizin   rekabet   avantajını   elinde   bulundurduğu markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarının üretiminden pazarlamasına, satışından satış sonrası verilen hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan bir destek sistemi haline getirilmesi ve böylece program kapsamındaki   şirket   markalarının   konumlandırılması,   konumlarının   güçlendirilmesi   ve   bu   markaların uluslararası pazarlara çıkışlarının hızlandırılması ile uluslararası pazarlarda Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesini amaçlayan programı, k) TURQUALITY® Sertifikası: 22/12/2004 tarihli ve 25678 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracat 2004/14 sayılı TURQUALITY® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2004/14)’de belirtilen logoyu, l) Üretici Birliği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu birlikleri, m) Üretici Derneği: Aynı imalat dalında faaliyette bulunan üretici şirketlerin kurduğu dernekleri, ifade eder. İNCİ BÖLÜM Çalışma Grupları ve Sekretarya  MADDE 4 (Mülga:RG-17/2/2018-30335) MADDE 5 – (1) TURQUALITY® Çalışma Grubu : (Değişik ibare:RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur. (2) (Değişik:RG-17/2/2018-30335) TURQUALITY®   Çalışma   Grubu   TURQUALITY®   Programının teknik çalışmalarını yürütür. MADDE 6 – (1) TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu : (Değişik ibare:RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), İhracatçı Birlikleri, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri temsilcileri ile konusunda uzman kişilerden oluşur. (2) TURQUALITY® Sektörel Çalışma Grubu; kuruldukları sektörle ilgili TURQUALITY® Programının teknik çalışmalarını yürütür ve TURQUALITY® Çalışma Grubuna istişari nitelikte görüş bildirir. MADDE 7 – (1) Bu Tebliğin 5 ve 6 ncı maddelerinde düzenlenen Çalışma Gruplarının teşkili ile çalışma usul ve esasları (Değişik ibare:RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından belirlenir ve  sekretarya görevi TURQUALITY® Sekretaryası tarafından yürütülür. MADDE 8 – (1) TURQUALITY® Sekretaryası : TURQUALITY® Programının uygulanması konusundaki gerekli çalışmaları yürütmek ve koordinasyonu sağlamak amacıyla istihdam edilen elemanlardan teşkil eder. I– Kuruluşların desteklenmesi: ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Desteklenecek Faaliyetler MADDE 9 (Başlığı ile birlikte değişik:RG-1/6/2017-30083)  (1) Kuruluşların iştigal sahasına giren ürünlerinin yurt dışı pazarlarda tanıtılması amacıyla Bakanlığa sunacakları proje kapsamında gerçekleştirecekleri ve Genelgede belirtilen tanıtım, danışmanlık ile pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri, a) Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında, b) Üretici Dernekleri ve Üretici Birlikleri için %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında, c) TİM ve iştigal ettiği sektörü tek başına temsil eden Birlikler için %80 oranında ve proje başına yıllık en fazla 2.000.000 TL tutarında, ç)  Birden  fazla  Birlik  tarafından  oluşturulan  ve  destek  kapsamına  alınan  projeler  için  Birlik  başına 1.000.000 TL tutarında, desteklenir. (2) Birinci fıkrada düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için Kuruluşların, bütçelerini içeren projeleriyle doğrudan Bakanlığa müracaat etmeleri ve söz konusu projelerin Bakanlık tarafından onaylanması gerekmektedir. Destek başlangıç tarihi, Kuruluşların Bakanlık tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenir. (3) Kuruluşlar, Bakanlık tarafından destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren proje başına en az bir, en fazla dört yıl süreyle desteklenir. (4) Her bir Kuruluşun aynı anda azami iki projesi desteklenebilir. (5) Birinci fıkrada belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. II– Marka destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi: MADDE 10 – (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) Marka Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin; a) Destek kapsamına alınan markalarına ilişkin patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile destek kapsamına alınan markalarının yurt dışında tescili, tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 200.000 TL tutarında, b) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları %50 oranında ve yıllık en fazla 1.600.000 TL tutarında, c) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak açtıkları mağaza, ofis, depo ve satış sonrası servis hizmeti veren birimlerine ilişkin; 1) Brüt kira, belediye giderleri, anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 2.400.000 TL tutarında, 2) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında, ç) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında faaliyet gösteren ve farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük mağazalar (department store)/marketlerde destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak kiraladıkları reyon, raf, dekorasyonlu köşe (shop in shop), kiosk, stand (floor display), ürün teşhir serası tahsis edilmiş satış alanlarına ilişkin brüt kira, belediye giderleri, komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri, %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında, d) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markalı ürünlerinin satışı amacıyla açtıkları teşhir mekanlarına  (showroom)  ilişkin  brüt  kira,  belediye  giderleri,  komisyon, konsept mimari çalışmaları harcamaları ile anılan birimlerin kiralanmasına yönelik uygun mahal araştırması ile hukuki danışmanlık giderleri ve bu birimlere ilişkin kurulum/dekorasyon giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında, e) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 1.000.000 TL tutarında, f) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, destek kapsamına alınan markaları ile ilgili olarak franchising sistemi ile faaliyete geçirilecek yıllık en fazla 10 mağazasına ilişkin; 1) Kurulum/dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmasına ilişkin giderleri mağaza başına %50 oranında ve en fazla 200.000 TL tutarında, 2) Kira giderleri %50 oranında, mağaza başına en fazla iki yıl süresince ve mağaza başına yıllık azami 200.000 TL tutarında, g) Uluslararası pazarlarda rekabet avantajını artırmak üzere alacakları, Genelgede belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderleri yıllık en fazla 1.200.000 TL tutarında, ğ) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 800.000 TL tutarında, h) Destek kapsamına alınan markalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ilişkin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 400.000 TL tutarında, ı) Destek kapsamına alınan markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri yurt dışı fuar katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderleri %50 oranında ve (b) bendi kapsamında belirtilen destek limiti içinde değerlendirilmek kaydıyla, i) Bakanlıkça onaylanan  hedef  pazarlarda,  destek  kapsamına  alınan markalı ürünleriyle  ilgili  olarak aldıkları depolama hizmetine yönelik giderleri %50 oranında ve (ç) bendi kapsamında belirtilen destek limiti içinde değerlendirilmek kaydıyla, desteklenir. (2) Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir. (3) Birinci fıkrada belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. III– TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlerin desteklenmesi MADDE 11 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınan şirketlerin ve harcama yetkisi verilen şirketlerinin; a) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline  ilişkin  harcamaları  ile  TURQUALITY®  Sertifikasını  haiz  markalarının  yurt  dışında  tescili,  tescilinin yenilenmesi ve korunmasına ilişkin giderleri, b) Yurt dışı pazarlara girişte zorunlu olan veya avantaj sağlayan kalite, çevre belgeleri/sertifikaları; insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretleri; TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili ruhsatlandırma, test, klinik test ve işlemlerine yönelik danışmanlık dâhil her türlü giderleri yıllık en fazla 2.000.000 TL olmak üzere, c) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili, tasarım ve ürün geliştirme konularında istihdam edilen moda/endüstriyel ürün tasarımcısı ve mühendis giderleri aynı anda azami 10 kişi için, ç) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak gerçekleştirdikleri ve Genelgede belirtilen tanıtım harcamaları, d) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında, TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak; 1) Açtıkları, aynı anda azami 50 adet mağazaya ilişkin; i) Brüt kira,  belediye  giderleri,  anılan birimlerin kiralanmasına  yönelik  uygun mahal  araştırması  ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri, mağaza başına azami 800.000 TL olmak üzere, 2) Açtıkları ofis, depo, showroom, satış sonrası servis hizmeti veren birimler ile farklı markaların satıldığı teşhir mekanı (showroom)/büyük    mağazalar    (department store)/marketlerde    kiraladıkları  reyon, raf, dekorasyonlu  köşe  (shopinshop), kiosk, stand (floor display)  ve  ürün  teşhir  serasına  tahsis  edilmiş  satış alanlarına ilişkin; i) Brüt kira,  belediye  giderleri,  anılan birimlerin kiralanmasına  yönelik  uygun mahal  araştırması  ve komisyon harcamaları ile hukuki danışmanlık giderleri, ii) Kiralanan birimin konsept mimari çalışma ve kurulum/dekorasyon giderleri birim başına azami 800.000 TL olmak üzere, 3) (Değişik:RG-17/2/2018-30335) Franchising sistemi ile faaliyete geçirilen toplam azami 100 mağaza için, üzere, i) Kira giderleri, aynı mağaza için en fazla iki yıl süresince ve yıllık mağaza başına azami 800.000 TL olmak ii) Kurulum/Dekorasyon harcamaları ve konsept mimari çalışmaları mağaza başına azami 400.000 TL olmak üzere e) Uluslararası   pazarlarda   rekabet   avantajını   artırmak   üzere   alacakları,   Genelgede   belirtilen danışmanlıklara ilişkin giderler, f) TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalarına yönelik Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ilişkin pazar araştırması çalışması ve raporlarına ilişkin giderler, g) TURQUALITY® Sertifikasını  haiz  markalı  ürünleriyle  ilgili  olarak  gerçekleştirdikleri  yurt  dışı  fuar katılımlarına yönelik Genelgede belirtilen giderler, ğ) Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında TURQUALITY® Sertifikasını haiz markalı ürünleriyle ilgili olarak alınan depolama hizmetine yönelik giderler, %50 oranında desteklenir. (2) Birinci fıkra çerçevesinde sağlanan desteklere ilişkin limitler destek kapsamındaki her bir marka için geçerlidir. (3) Birinci fıkrada belirtilen destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE + Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenir. IV– TURQUALITY® programının desteklenmesi MADDE 12 (Değişik:RG-14/12/2012-28497) (1) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Birliklerin TURQUALITY® Programının yürütülmesi konusunda; a) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınacak/alınan şirketlerin iş yönetimi kalitesi, operasyonel mükemmellik düzeyi ve markalaşma potansiyellerinin belirlenmesi, performanslarının izlenmesi, program ve program kapsamındaki faaliyet ve işlemleri ile harcama belgelerinin içeriği, doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. hususlar ile TURQUALITY® Programı kapsamında yapılan faaliyetlerle ilgili gerçekleştireceği her türlü denetim ve danışmanlık giderleri, b) Marka/TURQUALITY® destek programı kapsamına alınan şirketlere yönelik olarak ürün ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesi, operasyonel mükemmellik, stratejik konumlandırma-planlama, pazar haberdarlığı, pazarlama, markalaşma, perakendecilik, halkla ilişkiler, iletişim, reklam, vb. konularda gerçekleştireceği eğitim, seminer, rehberlik, danışmanlık vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri, c) TURQUALITY® Programının pazara giriş ve iletişim stratejisi kapsamında olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi için yurtiçi ve yurtdışında gerçekleştireceği her türlü halkla ilişkiler faaliyetleri (PR), Türk markalarının pazara giriş ve tutunmalarına yönelik gerçekleştireceği her türlü organizasyonlara ilişkin giderler ile pazar istihbaratı, pazar haberdarlığı, ulusal ve uluslararası iş ilişkileri ağı (networking), sponsorluk vb. giderleri, ç) TURQUALITY® Programının kurumsallaştırılması ve TURQUALITY® Sekretaryasına yönelik giderleri ile eleman istihdamı ve eğitimine ilişkin harcamaları, d) TURQUALITY® Programının stratejisinin güncellenmesi, yenilenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve program kapsamında yapılacak stratejik çalışmalara ilişkin harcamaları ile bu konularda gerçek ya da tüzel kişilerden satın alacağı danışmanlık giderleri, yıllık en fazla 35 milyon ABD Doları ve %100 oranında desteklenir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Destek Kapsamına Alınma İhracatçı birlikleri, üretici dernekleri/birliklerinin destek kapsamına alınması MADDE 13 (Mülga:RG-1/6/2017-30083) Şirketlerin marka destek programı kapsamına alınması MADDE 14 (Değişik:RG-14/12/2012-28497) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki belgelerle doğrudan Bakanlığa müracaat etmesi, ön inceleme yapılması ve markanın Bakanlık tarafından Marka Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir. Şirketlerin TURQUALITY® destek programı kapsamına alınması MADDE 15 (Değişik:RG-17/2/2018-30335) (1) 11 inci maddede belirtilen destek unsurlarından yararlanmak için, şirketlerin başvuru formu ve ekindeki  belgelerle  doğrudan  Bakanlığa  müracaat  etmesi,  ön  inceleme  yapılması  ve  markanın  Bakanlık tarafından TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması gerekmektedir. (Mülga başlık:RG-1/6/2017-30083) MADDE 16 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) Şirketlerin desteklerden yararlanabilmeleri için, TURQUALITY®/Marka Destek Programı kapsamına alınan  markalarına  ilişkin  bir  defaya mahsus  olmak  üzere  Bakanlık  tarafından  yetkilendirilen danışmanlık şirketlerince gerçekleştirilecek Gelişim Yol Haritası yaptırmaları zorunludur. Gelişim Yol Haritası, ilgili markanın destek kapsamına alındığı tarihten itibaren 5 yıllık süreyi kapsar. Şirketlerin bu fıkra uyarınca yaptığı harcamalar en fazla 800.000 TL tutarında ve %50 oranında desteklenir. (2) Şirketler tarafından, Gelişim Yol Haritasında sunularak Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarına ek olarak yeni hedef pazarlar belirlenebilir. Her bir yeni hedef pazar Bakanlık tarafından incelenip onaylandıktan sonra söz konusu pazardaki harcamalar desteklenebilir. MADDE 17 (Mülga:RG-1/6/2017-30083) Destek başlangıç tarihi BEŞİNCİ BÖLÜM Desteğin Başlangıç Tarihi, Süresi ve Kapsamı MADDE 18 (Değişik:RG-17/2/2018-30335) (1) 10 ve 11 inci maddelerde belirtilen desteğin başlangıç tarihi, şirketlerin 14 ve 15 inci maddeler çerçevesinde Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) tarafından destek kapsamına alındığı tarih olup bu tarihten itibaren gerçekleştirilen harcama ve faaliyetler desteklenebilir. Ancak destek ödemesi her hâlükârda Gelişim Yol Haritası Bakanlık tarafından onaylandıktan sonra gerçekleştirilir. MADDE 19 (Mülga:RG-1/6/2017-30083) Desteğin süresi MADDE 20 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) Bu Tebliğ çerçevesinde; Marka Destek Programına alınan şirketler, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren ilgili markalarına yönelik 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden 4 yıl süreyle yararlandırılabilir. (2) Bu Tebliğ çerçevesinde; TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler; a) Destek kapsamındaki markalarına yönelik; 11 inci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen desteklerden münhasıran hedef pazarlara yönelik olanlar ile aynı maddenin (a), (b), (ç), (d), (f) ve (ğ) bentlerinde düzenlenen desteklerden her bir pazarda azami 5 yıl yararlandırılabil b) Bu Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen kurumsal altyapı oluşturmaya yönelik danışmanlık giderlerine ilişkin destekler ile aynı maddenin (c) bendinde belirtilen desteklerden, destek kapsamına alındıkları tarihten itibaren yalnızca ilk 5 yıl yararlandırılabil c) Bu fıkranın (a) bendinde belirtilen süre kısıtları, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen destekler için uygulanmaz. TURQUALITY® Destek Programına alınan şirketler program dahilinde kaldığı süre içinde 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendinde belirtilen desteklerden yararlandırılabil (3) TURQUALITY®/Marka Destek Programına alınan şirketlerin ilgili markalarına yönelik desteklerden yararlanmaya devam edebilmeleri için yıllık performans denetimleri sonucunda yeterli performansı ortaya koymaları gerekir. MADDE 21 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketler, destek süresi içinde veya bitiminde TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunabilirler. Yapılan inceleme   neticesinde,   TURQUALITY®   Destek   Programı   kapsamına   alınması   uygun   görülen   şirketler, 20 nci maddenin ikinci fıkrasının; a) (a) bendinde belirtilen desteklerden, Marka Destek Programında ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle, b) (b) bendinde belirtilen desteklerden, Marka Destek Programında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle, yararlandırılabilirler. (2) Bu Tebliğin 10 uncu maddesinde düzenlenen desteklerden yararlandırılan şirketlerden TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınması uygun görülmeyenler, kalan destek süreleri boyunca 10 uncu maddede düzenlenen desteklerden yararlanmaya devam ettirilir. Desteğin kapsamı MADDE 22 (Değişik:RG-17/2/2018-30335) (1) Yurt içi tescili aynı şirket üzerine olan en fazla iki marka 10 ve/veya 11 inci maddeler kapsamına alınabilir. (2) Marka/TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmak üzere başvuruda bulunulan markanın yurt içi ve yurt dışı marka tescillerinin başvuru sahibi şirket veya bu şirketle organik bağı olan şirket ya da aynı holding/şirketler topluluğu bünyesinde yer alan bir şirket adına kayıtlı olması gerekir. (3) Bir marka için; destek kapsamına alınan şirketle birlikte, yurt içinde veya yurt dışında yerleşik olup, organik bağın tevsik edildiği ve Bakanlık tarafından harcama yetkisi verilen şirketler desteklenebilir. MADDE 23 (Değişik: RG-28/07/2007-26596) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde bir Holding/Şirketler Topluluğu bünyesinde yer alan en fazla 6 marka desteklenebilir. MADDE 24 (Mülga:RG-14/12/2012-28497) MADDE 25 (Değişik:RG-16/5/2011-27936) Bu Tebliğin 11’inci maddesinde belirtilen faaliyetler   için   bir   şirkete   sağlanacak   azami   destek miktarı (Değişik ibare:RG-22/3/2012-28241) Bakanlık tarafından sınırlandırılabilir. MADDE 26 (Mülga:RG-1/6/2017-30083) . MADDE 27 (Mülga:RG-1/6/2017-30083) . Ödeme esasları ALTINCI BÖLÜM Ödeme Belgelerinin İbrazı ve Ödeme MADDE 28 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Bu Tebliğ kapsamında yapılan destek başvurularını sonuçlandırmaya yönelik bilgi ve belgeler ile uygulamaya dair diğer usul ve esaslar Genelge ile belirlenir. (2) Bu Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin destek ödemesinden yararlandırılabilmesi için giderlerin Genelgede belirtilen belgelerle tevsik edilmesi gerekmektedir. Söz konusu belgelerden sözleşme, fatura ve ödeme belgesi harcama belgeleridir. Ödeme belgelerinin ibrazı MADDE 29 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) Destek başvurusuna konu belge ve faaliyetlerden yurt dışında düzenlenenler ilgili Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onayına ve/veya incelemesine tabidir. Ticaret Müşavirliği/Ataşeliği/Bakanlık Temsilcisinin onay ve incelemesine konu belge ve faaliyetler Genelge ile belirlenir. MADDE 30 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Ödeme MADDE 31 (Değişik:RG-22/3/2012-28241) (1) Bakanlık, yapacağı inceleme neticesinde ödeme yapılmasına karar verilen kuruluş ve şirket ile ödeme miktarlarını Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirir. Bakanlıktan alınan bildirim üzerine, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ödemeyi öncelikle yapar. MADDE 31/A (Ek:RG-31/12/2008-27097 4. Mükerrer) (1) (Değişik  ibare:RG-22/3/2012-28241) Bakanlık, destek müracaatının değerlendirilerek ödeme yapılacak şirketlerin belirlenmesi ile ödeme miktarlarının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına bildirilmesi konusunda İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin yetkilendirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapabilir. MADDE 32 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dâhil) Türk Lirası cinsinden olanları  Türk Lirası, döviz cinsinden  olanları  ise ödeme  belgesi  tarihindeki  Gösterge  Niteliğindeki  Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan çapraz kurları ve döviz alış kurları esas alınarak, ABD Doları karşılığı Türk Lirası olarak Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan ödenir. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri ABD Dolarına çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır. İzleme ve Değerlendirme MADDE 33 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) YEDİNCİ BÖLÜM (1) TURQUALITY®/Marka Destek Programına  alınan şirketlerin ilgili markalarına  yönelik  performans denetimi Genelgede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır. (2) Bakanlık, performans raporunu Genelgede belirtilen usulde sunmadığını ve söz konusu raporlar üzerinde yapacağı inceleme neticesinde Gelişim Yol Haritasında belirtilen faaliyetlerden büyük bir bölümünü gerçekleştirmediğini, sağlanan desteği etkin kullanmadığını ve/veya markalaşma konusunda herhangi bir gelişim göstermediğini tespit ettiği kuruluş ve şirketi destek kapsamından çıkarabilir, destek oranlarında indirime gidebilir veya sistem aracılığı ile yapılacak destek başvurularını kısıtlayabilir. Müeyyide SEKİZİNCİ BÖLÜM Diğer Hükümler MADDE 34 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki destek ödemelerinden yararlanmak üzere müracaatta bulunan ve/veya söz konusu destek ödemelerinden yararlanan kuruluş ve şirketler tarafından yanıltıcı bilgi ve belge ibraz edildiğinin tespiti halinde, haklarında kanuni işlem yapılır. Bu kapsamda tahkikat, soruşturma ve/veya dava konusu edilmiş olanların destek talepleri, konuyla ilgili denetim raporu ve/veya yargı kararı alınıncaya kadar bekletilebilir. Dava sonucunda suçu sabit görülenlerin, Bakanlar Kurulunun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı” kapsamında yer alan tüm devlet yardımlarına ilişkin talepleri süresiz olarak     reddedilebilir. (Değişik ibare:RG-22/3/2012-28241) Bakanlık,  suç unsurunun tam olarak oluşmamasından kaynaklanan beraat kararları kapsamındaki sahtecilik eylemlerini gerçekleştirenler hakkında da benzer mahiyette işlemler tesis etmeye yetkilidir. (2) Bu Tebliğ kapsamında haksız olarak alındığı ve/veya amacı dışında kullanıldığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. MADDE  35  – (1)  Destek  kapsamına  alınan  kuruluş  ile  şirketlerin  iş  yönetimi  kalitesi,  operasyonel mükemmellik düzeyi, markalaşma potansiyeli, performansları, program ve (Değişik ibare: RG-28/07/2007-26596)(1) Stratejik  İş  Planı kapsamındaki  faaliyet  ve  işlemleri  ile  harcama  belgelerinin  içeriği,  doğruluğu, rayicine uygunluğu vb. konularda kasıtlı olarak yanıltıcı bilgi ve belge ibraz ettiklerinin tespiti halinde, şirket ve kuruluş Marka/TURQUALITY® destek programından çıkarılır ve sağlanan destek 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. (2) (Ek:RG-20/6/2015-29392) Birinci fıkrada belirtilen kusur harcama yetkisi verilen şirket tarafından gerçekleştirilmiş ve destek kapsamına alınan şirketin bu kusurun oluşmasında doğrudan bir rolünün olmadığı tespit edilmiş ise harcama yetkisi verilen şirketin yetkisi iptal edilir ve bu şirket aracılığıyla sağlanmış destekler 6183 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. MADDE 36 (Değişik:RG-17/2/2018-30335) (1) Bakanlık adına tescil ettirilmek suretiyle koruma altına alınmış bulunan TURQUALITY® sertifikasını Bakanlıktan izin almadan kullananlar hakkında, 6769 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde işlem yapılır. Uygulama MADDE 37 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketler ve markalar, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan diğer İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından; a) Küresel tedarik zinciri desteği hariç olmak üzere  Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 26/8/2014 tarihli ve 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararından, b) 21/3/2011 tarihli ve 27881 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) kapsamında sağlanan yurt dışı pazar araştırması desteğinden, c) 23/9/2010 tarihli ve 27708 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8) kapsamında sağlanan bireysel danışmanlık desteğinden, ç) Türk Ticaret Merkezleri desteği hariç olmak üzere 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan  Yurt  Dışı  Birim,  Marka  ve Tanıtım  Faaliyetlerinin  Desteklenmesi  Hakkında  Tebliğ  (Tebliğ  No: 2010/6)’den, d) 30/12/2009 tarihli ve 27448 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’den, e) 18/4/2008 tarihli ve 26851 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (TebliğNo: 2008/2)’den, yararlandırılmazlar. (2) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketler, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi içinde Bakanlık tarafından uygulanan diğer İhracata Yönelik Devlet Yardımlarından; a) Küresel tedarik zinciri desteği   hariç olmak üzere 2014/8 sayılı Pazara Giriş   BelgelerininDesteklenmesine İlişkin Karardan, b) Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1) kapsamında sağlanan yurt dışı pazar araştırması desteğinden, c) Uluslararası Rekabetçiliğin  Geliştirilmesinin  Desteklenmesi  Hakkında  Tebliğ  (Tebliğ  No:  2010/8) kapsamında sağlanan bireysel danışmanlık desteğinden, ç) Türk Ticaret Merkezleri desteği hariç olmak üzere Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’den, d) Yurt  Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ   No:2009/5)’den, e) Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’den,yararlandırılmazlar. (3) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınan şirketlerin ve markaların, destek süresi bitiminde, 10 uncu maddenin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentleri ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde sağlanan desteklerden yararlandıkları hedef pazarlarda bulunan birimlerine yönelik Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) kapsamında gerçekleştirecekleri başvurular, ilgili hedef pazara yönelik olarak bu Tebliğ kapsamında desteklendikleri süre mahsup edilerek değerlendirmeye alınır. (4) Bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde harcama yetkisi verilen şirketlerin, destek kapsamındaki markaya ilişkin harcamaları için, destek süresi bitiminde, bu Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç) ve (f) bentleri ile 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi çerçevesinde sağlanan desteklerden yararlandıkları hedef pazarlarda bulunan birimlerine yönelik Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) kapsamında gerçekleştirecekleri başvurular, ilgili hedef pazara yönelik olarak bu Tebliğ kapsamında desteklendikleri süre mahsup edilerek değerlendirmeye alınır. MADDE 38 (Mülga:RG-14/12/2012-28497) MADDE 39 (Mülga:RG-14/12/2012-28497) Yetki MADDE 40 (Değişik:RG-1/6/2017-30083) (1) Bu Tebliğin uygulama usul ve esaslarını belirlemeye, uygulamada ortaya çıkacak ihtilafları haklı ve mücbir sebep hallerini de gözetmek suretiyle inceleyip sonuçlandırmaya ve bu Tebliğ hükümleri çerçevesinde destek kapsamına alınacak kuruluş ile şirketleri ihracat stratejisinde belirtilen ilke, hedef ve politikalar çerçevesinde tespit etmeye, ödenecek destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye, gerekli görülmesi durumunda bütçe imkânları çerçevesinde destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve destek ödeme miktarlarını kısıtlamaya,  bu  Tebliğde yer  alan  lehe  olan hükümleri  uygulamaya  ve  destek kapsamında değerlendirilecek harcama ve ödeme miktarlarını belirlemeye Bakanlık yetkilidir. Yürürlükten kaldırılan mevzuat MADDE 41 – (1) Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 21/8/2003 tarihli ve 2003/3 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 28/8/2003 tarihli ve 25213 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “2003/3 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 13/9/2005 tarihli ve 2005/8 sayılı Kararı ile anılan Karara istinaden 23/9/2005 tarihli ve 25945 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2005/2 sayılı “2003/3  Sayılı  Türk  Ürünlerinin  Yurtdışında  Markalaşması  ve  Türk  Malı İmajının  Yerleştirilmesine  Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 (Değişik:RG-20/6/2015-29392) (1) 28 inci maddenin beşinci fıkrasında yapılan değişiklik, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce hakkında eksik belge işlemi gerçekleştirilmeyen harcama dosyaları için uygulanır. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce haklarında eksik belge işlemi gerçekleştirilmiş olan harcama dosyaları için, bu madde yürürlüğe girdikten sonra, harcama dosyasının değişiklik öncesi Tebliğ çerçevesinde kalan süresi içerisinde tamamlanmak üzere sadece bir kez eksik belge işlemi uygulanabilir. GEÇİCİ MADDE 2 (Ek:RG-20/6/2015-29392) (1)  9  uncu  maddenin  birinci  fıkrasında  bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihte  yapılan  değişiklikler, 27/8/2014 tarihinden sonra gerçekleştirilen harcamalar için uygulanır.” GEÇİCİ MADDE 3 (Ek:RG-1/6/2017-30083) (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderler için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki     Türk     Ürünlerinin     Yurtdışında     Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi  ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in lehe olan hükümleri uygulanır. Söz konusu gider tarihinin tespitinde ödeme belgesi tarihi esas alınır. (2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki giderlerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla destek başvurusunda bulunulmamış olanlar için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır. (3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla sonuçlandırılmamış harcama destek başvuruları için bu maddeyi ihdas eden Tebliğin lehe olan hükümleri uygulanır. GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-1/6/2017-30083) (1)  Bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce  yürürlükte  olan  Türk  Ürünlerinin  Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 10 uncu maddesi uyarınca desteklenmiş olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili markaları ile TURQUALITY® Destek Programı kapsamına alınmış olan şirketlere, bu Tebliğin 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri uygulanmaz. Söz konusu şirketler, ilgili markalarına yönelik Gelişim   Yol   Haritasını   sunmak   kaydıyla   bu   Tebliğin   20 nci maddesinin   ikinci   fıkrası   hükümlerinden yararlandırılırlar. GEÇİCİ MADDE 5 (Ek:RG-1/6/2017-30083) (1) Şirketlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki     Türk     Ürünlerinin     Yurtdışında     Markalaşması,     Türk     Malı     İmajının     Yerleştirilmesi     ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 11 inci maddesi uyarınca 5 yıl ve daha az süre ile desteklenmiş olan markaları bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının; a) (a) bendinde belirtilen desteklerden, TURQUALITY® Destek Programında ilgili hedef pazarlarda desteklendikleri süre mahsup edilmek suretiyle, b) (b) bendinde belirtilen desteklerden, TURQUALITY® Destek Programında desteklendikleri toplam süre mahsup edilmek suretiyle, yararlandırılırlar. GEÇİCİ MADDE 6 (Ek:RG-1/6/2017-30083) (1) Şirketlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte olan Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 11 inci maddesi uyarınca desteklenmiş olan markalarından, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla, a) İlave beş yıllık destek süresini kullananlar, hâlihazırda Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında gerçekleştirdikleri harcamalar   için,   ilave   beş   yıllık   destek   süreleri   sona   erene   kadar   bu   Tebliğin20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi çerçevesinde hedef pazar bazında belirlenen süreye tabi değildir. b) İlave beş yıllık destek süresi sona erenler için bu Tebliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi uygulanmaz. Bu şirketlerin destek kapsamındaki markalarına yönelik olarak, Bakanlıkça onaylanan hedef pazarlarında gerçekleştirecekleri harcamalar, anılan fıkranın (a) bendi çerçevesinde değerlendirili GEÇİCİ MADDE 7 (Ek:RG-1/6/2017-30083) (1)  Bu  maddenin  yürürlüğe  girdiği  tarihten  önce  yürürlükte  olan  Türk  Ürünlerinin  Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 10 uncu maddesi kapsamında desteklenen şirketler için aynı maddenin birinci fıkrasının (c), (ç), (d) ve (f) bentleri; 11 inci maddesi kapsamında desteklenen şirketler için aynı maddenin birinci fıkrasının (d) bendi uyarınca desteklerden yararlanmadığı pazarlar yeni hedef pazar sayılacaktır. Yürürlük MADDE 42 – (1) Bu Tebliğ, yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 43 – (1) (Değişik:RG-22/3/2012-28241) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür. (1)  28/07/2007 tarihli ve 26596 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile yapılan bu değişiklikler 1/1/2007 tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (2) 17/2/2018  tarihli  ve  30335  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanan  değişiklik  ile  Tebliğin  ikinci bölümünün başlığı metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
24/5/2006 26177
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1. 28/7/2007 26596
2. 31/12/2008 27097
3. 21/11/2009 27413
4. 22/11/2009 27414
5. 26/2/2010 27505
6. 16/5/2011 27936
7. 22/3/2/12 28241
8. 14/12/2012 28497
9. 27/8/2014 29101
10. 20/6/2015 29392
11. 1/6/2017 30083
12. 27/10/2017 30223
13. 17/02/2018 30335
27/8/2014 tarihli ve 29101 sayılı Resmi Gazete Yayımlanan TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2014/2)’in ekidir. EK-1 (Mülga:RG-1/6/2017-30083) EK-2 (Mülga:RG-1/6/2017-30083)
Başa dön tuşu