Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 96)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
96.01 İşlenmiş fildişi, kemik, bağa, boynuz, çatallı boynuz, mercan, sedef
ve yontulmaya elverişli diğer hayvansal maddeler ve bu maddeler-
den eşya (kalıplama suretiyle elde edilen eşya dahil):
9601.10.00.00.00 – İşlenmiş fildişi ve fildişinden eşya 100
9601.90.00.00.00 – Diğerleri 100
9602.00 İşlenmiş, yontulmaya elverişli bitkisel veya mineral maddeler ve bu
maddelerden eşya; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan mumdan, parafinden, stearinden, tabii zamk ve reçineler-
den, model patlarından kalıba dökülmek veya yontulmak suretiyle
yapılan eşya ve kalıba dökülme ve yontulma suretiyle elde edilen
diğer eşya; sertleştirilmemiş jelatin, işlenmiş (35.03 pozisyonundaki
jelatin hariç) ve sertleştirilmemiş jelatinden eşya:
9602.00.00.10.00 – Jelatin kapsüller 25
– Diğerleri
9602.00.00.90.14 – – İşlenmiş lületaşı ve mamulleri 100
9602.00.00.90.18 – – Diğerleri 100
96.03 Süpürgeler ve fırçalar (makina, cihaz veya taşıtların aksamı olan
fırçalar dahil), elle kullanılmaya mahsus mekanik süpürgeler
(motorlular hariç), paspaslar ve tüyden toz süpürgeleri; süpürge
veya fırça yapımına mahsus hazırlanmış fırça başları; boya pedleri
ve ruloları; silecekler (rulo halinde olanlar hariç):
9603.10.00.00.00 – Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel
maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız) Adet 60
– Diş fırçaları, traş fırçaları, saç fırçaları, kirpik fırçaları, tırnak
fırçaları ve insan üzerinde kullanılan diğer tuvalet fırçalar (cihaz-
ların aksamını teşkil eden fırçalar dahil):
9603.21.00.00.00 – – Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil) Adet 75
9603.29 – – Diğerleri:
9603.29.30.00.00 – – – Saç fırçaları Adet 75
9603.29.80.00.00 – – – Diğerleri 75
9603.30 – Resim fırçaları, yazı fırçaları ve kozmetik ürünlerinin tatbikinde
kullanılan benzeri fırçalar:
9603.30.10.00.00 – – Resim fırçaları ve yazı fırçaları Adet 75
9603.30.90.00.00 – – Kozmetik ürünlerinin tatbikinde kullanılan fırçalar Adet 75
9603.40 – Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar
(9603.30 alt pozisyonundaki fırçalar hariç); boya pedleri ve ruloları:
9603.40.10.00.00 – – Boya, badana, vernik yapma ve benzeri işlerde kullanılan fırçalar Adet 75
9603.40.90.00.00 – – Boya pedleri ve ruloları Adet 75
9603.50 – Makinaların, cihaz ve taşıtların aksamını oluşturan diğer fırçalar:
9603.50.00.10.00 – – Makinaların aksamını oluşturanlar 30
9603.50.00.90.00 – – Diğerleri 75
9603.90 – Diğerleri:
– – Elle kullanılan mekanik yer süpürgeleri (motorlu olanlar hariç)
9603.90.10.00.11 – – – Mekanik süpürgeler Adet 50
9603.90.10.00.15 – – – Aksam ve parçalar Adet 50
– – Diğerleri:
– – – Yol süpürme fırçaları; ev tipi fırça ve süpürgeler (ayakkabı ve elbise
fırçaları dahil); hayvanların bakımı için fırçalar:
9603.90.91.10.00 – – – – Tüyden toz süpürgeleri 75
– – – – Diğerleri
9603.90.91.90.11 – – – – – Yol süpürme fırçaları 75
9603.90.91.90.19 – – – – – Diğerleri 75
– – – Diğerleri:
9603.90.99.10.00 – – – – Fırça imali için hazırlanmış fırça başları 50
9603.90.99.90.00 – – – – Diğerleri 75
9604.00.00.00.00 EI kalburları, el elekleri 50
9605.00 İnsanların tuvalet malzemesi olarak veya dikiş dikmekte veya
elbise ve ayakkabılarını temizlemekte kullandıkları seyahat
takımları:
9605.00.00.10.00 – Tuvalet takımları 100
9605.00.00.20.00 – Elbise temizleme setleri 75
9605.00.00.90.00 – Diğerleri 150
96.06 Düğmeler, çıtçıtlar, düğme formları ve bunların diğer aksamı;
düğme taslakları:
9606.10.00.00.00 – Çıtçıtlar ve bunların aksamı 75
– Düğmeler:
9606.21.00.00.00 – – Plastik maddelerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle
kaplanmamış ) 75
9606.22.00.00.00 – – Adi metallerden olanlar (dokumaya elverişli maddelerle
kaplanmamış ) 75
9606.29.00.00.00 – – Diğerleri 75
9606.30.00.00.00 – Düğme formları ve düğmelerin diğer aksamı; düğme taslakları 75
96.07 Kayarak işleyen fermuarlar ve bunların aksam ve parçası:
– Kayarak işleyen fermuarlar:
9607.11.00.00.00 – – Dişleri adi metallerden olanlar Metre 50
9607.19 – – Diğerleri
9607.19.00.00.11 – – – Plastik dişli fermuarlar Metre 50
9607.19.00.00.19 – – – Diğerleri Metre 50
9607.20 – Aksam ve parçalar:
9607.20.10.00.00 – – Adi metallerden olanlar (dişleri adi metallerden olan band ve şeritler
dahil) 50
9607.20.90.00.00 – – Diğerleri 50
96.08 Bilyalı kalemler, keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret
kalemleri; mürekkepli kalemler, stilolar ve diğer dolma kalemler;
kopya kalemleri; dolma kurşun kalemler; dolma kalem ve
kurşun kalem sapları ve benzeri saplar; bunların aksamı (kapak ve
klipsler dahil) (96.09 pozisyonundaki eşya hariç):
9608.10 – Bilyalı kalemler:
– – Sıvı mürekkepli olanlar:
9608.10.10.10.00 – – – Plastik maddelerden olanlar Adet 75
9608.10.10.90.00 – – – Diğerleri Adet 75
– – Diğerleri:
9608.10.92.00.00 – – – Değiştirilebilen kartuşlular Adet 75
9608.10.99.00.00 – – – Diğerleri Adet 75
9608.20 – Keçe uçlu veya diğer gözenek uçlu yazı ve işaret kalemleri:
9608.20.00.10.00 – – Plastik maddelerden olanlar Adet 75
9608.20.00.90.00 – – Diğerleri Adet 75
– Mürekkepli kalemler; stilolar ve diğer dolma kalemler:
9608.30.00.10.00 – – Plastik maddelerden olanlar Adet 75
9608.30.00.90.00 – – Diğerleri Adet 75
9608.40 – Dolma kurşun kalemler
9608.40.00.10.00 – – Plastik maddelerden olanlar Adet 75
9608.40.00.90.00 – – Diğerleri Adet 75
9608.50 – Yukarıdaki alt pozisyonlarnn iki veya daha fazlasında yer alan
eşyadan oluşan takımlar:
9608.50.00.10.00 – – Plastik maddelerden olanlar 75
– – Diğerleri
9608.50.00.90.11 – – – Gövde kapakları kıymetli metallerden veya kıymetli metallerle kapla-
ma metallerden olanlar 75
9608.50.00.90.19 – – – Diğerleri 75
9608.60.00.00.00 – Bilyalı kalemlerin yedek uçları (bir bilyalı uç ve mürekkep rezer-
vuarı kapsayan) Adet 75
– Diğerleri:
9608.91.00.00.00 – – Yazı kalemi uçları ve damakları 60
9608.99.00.00.00 – – Diğerleri 75
96.09 Kurşun kalemler (96.08 pozisyonundakiler hariç), kurşun boya
kalemleri, kurşun kalem kurşunları, pasteller, kömür kalemler, yazı
veya çizim tebeşirleri ve terzi tebeşirleri:
9609.10 – Kurşun kalemler ve kurşun boya kalemleri (sert bir kılıfa
yerleştirilmiş uçları ile birlikte):
9609.10.10.00.00 – -“Kurşunları” grafitten olanlar 60
9609.10.90.00.00 – – Diğerleri 60
9609.20.00.00.00 – Siyah veya renkli kurşun kalem kurşunları 60
9609.90 – Diğerleri:
9609.90.10.00.00 – – Pasteller ve kömür kalemler 60
9609.90.90.00.00 – – Diğerleri 60
9610.00.00.00.00 Kayağan taşından “arduvaz” veya diğer maddelerden yazı veya
resim tahtaları (çerçeveli olsun olmasın) 40
9611.00.00.00.00 Elle kullanılan tarih damgaları, kaşeler, numaratörler, pul dam-
gaları ve benzeri eşya (etiketleri bastırmaya veya işlemeye mahsus
cihazlar dahil); elle kullanılan kumpaslar ve kumpas içeren takımlar 60
96.12 Yazı makineleri için şeritler ve benzeri şeritler (mürekkepli veya iz
bırakacak şekilde başka surette hazırlanmış) (makaralı veya
kartuşlu olsun olmasın); ıstampalar (mürekkep emdirilmiş olsun
olmasın, kutulu veya kutusuz) :
9612.10 – Şeritler:
– – Plastikten olanlar:
9612.10.10.10.00 – – – Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler
emdirilmiş olanlar 75
9612.10.10.90.00 – – – Diğerleri 75
9612.10.20.00.00 – – Genişliği 30 mm.den az olan sentetik ve suni liflerden daimi olarak
plastik veya metal kartuşlara konulmuş otomatik daktilo makinalarında,
otomatik bilgi işlem makinalarında ve diğer makinalarda kullanılan
türde olanlar 75
– – Diğerleri :
9612.10.80.10.00 – – – Makina veya cihazlar için mürekkep veya boyayıcı maddeler emdi –
rilmiş olanlar 75
9612.10.80.90.00 – – – Diğerleri 75
9612.20.00.00.00 – Istampalar 75
96.13 Çakmaklar ve diğer ateşleyiciler (mekanik veya elektrikli olsun
olmasın) ve bunların aksam ve parçaları (çakmak taşları ve fitilleri
hariç) :
9613.10.00.00.00 – Tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları Adet 100
9613.20 – Doldurulabilen gazlı cep çakmakları:
9613.20.00.00.11 – – Ateşleme sistemi elektrikli olanlar Adet 100
9613.20.00.00.19 – – Diğer ateşleme sistemli olanlar Adet 100
9613.80 – Diğer çakmak ve ateşleyiciler :
9613.80.00.00.11 – – Ateşleyiciler 100
9613.80.00.00.12 – – Masa çakmakları 100
9613.80.00.00.19 – – Diğer çakmaklar 100
– Aksam ve parçalar :
9613.90.00.00.11 – – Plastikten gaz haznesi (gaz içersin içermesin) 100
9613.90.00.00.19 – – Diğerleri 100
9614.00 Pipolar (pipo lüleleri dahil), puro ve sigara ağızlıkları ve bunların
aksam ve parçaları:
9614.00.10.00.00 – Pipo imaline mahsus kabaca kesilmiş ağaç ve kökler 100
9614.00.90.00.00 – Diğerleri: 100
96.15 Saç tarakları, süs tarakları ve benzerleri; saç tokaları, kıvırma
pensleri, saç firketeleri, bigudiler ve benzerleri (85.16 pozisyonuna
girenler hariç) ve bunların aksam ve parçaları:
– Saç tarakları, süs tarakları, saç tokaları ve benzeri eşya:
9615.11.00.00.00 – – Sertleştirilmiş kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar 100
9615.19.00.00.00 – – Diğerleri 100
9615.90 – Diğerleri:
9615.90.00.10.00 – – Plastik maddelerden olanlar 150
9615.90.00.20.00 – – Demir veya çelikten olanlar 60
9615.90.00.90.00 – – Diğerleri 50
96.16 Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme
mekanizmaları ve püskürtücü başları; pudra ve diğer kozmetik
veya tuvalet ürünlerinin kullanılmasına mahsus büyük ve küçük
ponponlar:
9616.10 – Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri, bunların püskürtme
mekanizmaları ve püskürtme başları:
9616.10.10.00.00 – – Parfüm spreyleri ve benzeri tuvalet spreyleri 100
9616.10.90.00.00 – – Püskürtme mekanizmaları ve bunların başları 100
9616.20.00.00.00 – Kozmetik ürünlerinin veya tuvalet müstahzarlarının kullanılmasına
mahsus büyük ve küçük ponponlar 100
96.17 Termoslar ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte),
bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç):
9617.00.00.00.11 – Hacmi 0,75 litreyi geçenler 50
9617.00.00.00.19 – Diğerleri 50
9618.00.00.00.00 Terzi mankenleri, diğer mankenler; vitrinler için otomatlar
ve diğer hareketli tablolar 100
9619.00 Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya
(hangi maddeden olursa olsun):
9619.00.30 – Dokumaya elverişli maddelerden yapılmış vatkadan olanlar:
9619.00.30.10.00 – – Sentetik veya suni liflerden 100
9619.00.30.90.00 – – Diğerleri 100
– Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar:
9619.00.40 – – Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:
9619.00.40.10.00 – – – Örme olanlar 100
9619.00.40.90.00 – – – Diğerleri 100
9619.00.50 – – Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
9619.00.50.10.00 – – – Örme olanlar 100
9619.00.50.90.00 – – – Diğerleri 100
– Diğer maddelerden:
– – Hijyenik havlular, tamponlar ve benzeri eşya:
9619.00.71 – – – Hijyenik havlular:
9619.00.71.10.00 – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.71.90.00 – – – – Diğerleri 100
9619.00.75 – – – Tamponlar:
9619.00.75.10.00 – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.75.90.00 – – – – Diğerleri 100
9619.00.79 – – – Diğerleri:
9619.00.79.10.00 – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.79.90.00 – – – – Diğerleri 100
– – Bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşya:
9619.00.81 – – – Bebek bezleri:
9619.00.81.10.00 – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.81.90.00 – – – – Diğerleri 100
9619.00.89 – – – Diğerleri (örneğin inkontinans bakım ürünleri):
9619.00.89.10.00 – – – – Kağıt hamurundan, kağıttan, selüloz vatka veya selüloz liflerden olanlar 100
9619.00.89.90.00 – – – – Diğerleri 100
9620.00 Monopod, bipod, tripod ve benzeri eşyalar
9620.00.10.00.00 – Dijital, fotoğrafik veya video kameralar, sinematoğrafik kameralar ve projektörler;
90. fasıldaki diğer aletlerle kullanılan türde olanlar 100
– Diğerleri:
9620.00.91.00.00 – – Plastik veya aluminyumdan olanlar 100
9620.00.99.00.00 – – Diğerleri 100
Başa dön tuşu