Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 72)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
I.İLK MADDELER ;GRANÜL VEYA TOZ HALİNDEKİ ÜRÜNLER
72.01 Dökme demir (pik demir) ve aynalı demir (kütle, külçe, blok veya
diğer ilk şekillerde) :
7201.10 – Ağırlık itibariyle % 0,5 veya daha az fosfor içeren alaşımsız
dökme demir:
– – Ağırlık itibariyle en az %0,4 manganez içerenler:
7201.10.11.00.00 – – – Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 ‘i geçmeyenler 10
7201.10.19.00.00 – – – Ağırlık itibariyle içerdiği silisyum oranı %1 ‘i geçenler 10
7201.10.30.00.00 – – Ağırlık itibariyle en az %0,1 ,fakat %0,4′ den az manganez içerenler 10
7201.10.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle %0,1′ den az manganez içerenler 10
7201.20 – Ağırlık itibariyle % 0,5 den fazla fosfor içeren alaşımsız dökme
demir
7201.20.00.00.11 – – Ağırlık itibariyle %1 veya daha az silisyum içerenler 10
7201.20.00.00.12 – – Ağırlık itibariyle %1′ den fazla silisyum içerenler 10
7201.50 – Alaşımlı dökme demir; aynalı demir:
7201.50.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle en az % 0,3, en fazla % 1 titanyum ve en az % 0,5,
en fazla % 1 vanadyum içerenler 10
7201.50.90.00.00 – – Diğerleri 10
72.02 Ferro -alyajlar:
– Ferro -manganez:
7202.11 – – Ağırlık itibariyle %2’den fazla karbon içerenler:
7202.11.20.00.00 – – – Granülometrisi (tane boyutu) 5 mm. yi geçmeyen ve ağırlık itibariyle
manganez miktarı % 65’i geçenler 5
7202.11.80.00.00 – – – Diğerleri 5
7202.19 – – Diğerleri:
7202.19.00.00.11 – – – Granülometrisi (tane boyutu) 0,4 mm’yi geçmeyen ve
ağırlık itibariyle manganez miktarı %78’i geçenler 5
7202.19.00.00.19 – – – Diğerleri 5
– Ferro -silisyum:
7202.21 – – Ağırlık itibariyle % 55′ den fazla silisyum içerenler:
7202.21.00.00.11 – – – Ağırlık itibariyle % 55′ den fazla fakat % 80′ (dahil)den az silisyum
içerenler 5
7202.21.00.00.12 – – – Ağırlık itibariyle % 80’den fazla silisyum içerenler 5
7202.29 – – Diğerleri:
7202.29.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 4 veya daha fazla fakat % 10’dan fazla olmayan
magnezyum içerenler 5
7202.29.90.00.00 – – – Diğerleri 5
7202.30.00.00.00 – Ferro -siliko -manganez 5
– Ferro -krom:
7202.41 – – Ağırlık itibariyle % 4’den fazla karbon içerenler:
7202.41.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 4’den fazla fakat % 6′ (dahil) dan az karbon
içerenler 10
– – – Ağırlık itibariyle % 6’dan fazla karbon içerenler:
7202.41.90.00.11 – – – – Ağırlık itibariyle % 60 veya daha az krom içerenler 10
7202.41.90.00.12 – – – – Ağırlık itibariyle % 60’dan fazla krom içerenler 10
7202.49 – – Diğerleri:
7202.49.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,05 veya daha az karbon içerenler 10
7202.49.50.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,05′ den fazla fakat % 0,5 (dahil) den az karbon
içerenler 10
7202.49.90.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,5′ den fazla fakat % 4′ (dahil)den az karbon
içerenler 10
7202.50.00.00.00 – Ferro -siliko -krom 5
7202.60.00.00.00 – Ferro -nikel 5
7202.70.00.00.00 – Ferro -molibden 5
7202.80.00.00.00 – Ferro -tungsten ve ferro -siliko -tungsten 5
– Diğerleri:
7202.91.00.00.00 – – Ferro -titanyum ve ferro -siliko -titanyum 5
7202.92.00.00.00 – – Ferro -vanadyum 5
7202.93.00.00.00 – – Ferro -niobyum 5
7202.99 – – Diğerleri:
– – – Ferro fosfor:
7202.99.10.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 15 veya daha fazla fosfor içerenler 25
7202.99.10.90.00 – – – – Diğerleri 5
7202.99.30.00.00 – – – Ferro -siliko -magnezyum 5
7202.99.80.00.00 – – – Diğerleri 5
72.03 Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi ile elde edilen demirli
ürünler ve diğer sünger görünüşlü demirli ürünler (parça, pellet
veya benzeri şekillerde); minimum saflığı ağırlık itibariyle % 99,94
olan demir (parça,pellet veya benzeri şekillerde):
7203.10.00.00.00 – Demir cevherinin doğrudan indirgenmesi suretiyle elde edilen
ürünler 5
7203.90.00.00.00 – Diğerleri 5
72.04 Dökme demirin, demirin veya çeliğin döküntü ve hurdaları; demir
veya çelik döküntü ve hurdalarının yeniden ergitilmesi suretiyle
elde edilen külçeler:
7204.10 – Dökme demir döküntü ve hurdaları
7204.10.00.00.11 – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.10.00.00.19 – – Diğerleri 5
– Alaşımlı çelik döküntü ve hurdaları:
7204.21 – – Paslanmaz çelikten olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 8 veya daha fazla nikel içerenler
7204.21.10.00.11 – – – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.21.10.00.19 – – – – Diğerleri 5
– – – Diğerleri
7204.21.90.00.11 – – – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.21.90.00.19 – – – – Diğerleri 5
7204.29 – – Diğerleri
7204.29.00.00.11 – – – Sınıflandırılmış veya derecelendirilmiş olanlar 5
7204.29.00.00.19 – – – Diğerleri 5
7204.30.00.00.00 – Kalaylı demir veya çelik döküntü ve hurdaları 5
– Diğer döküntü ve hurdalar:
7204.41 – – Torna talaş ve döküntüleri,freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,
öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları, pürüz giderme
ve preslemede meydana gelen çapaklar (paket halinde olsun
olmasın):
7204.41.10.00.00 – – – Torna talaş ve döküntüleri, freze talaş ve döküntüleri, kıymıklar,
öğütme artıkları, testere talaşları, eğe talaşları 5
– – – Pürüz giderme ve preslemede meydana gelen çapaklar:
7204.41.91.00.00 – – – – Paket halinde 5
7204.41.99.00.00 – – – – Diğerleri 5
7204.49 – – Diğerleri:
7204.49.10.00.00 – – – Parçalanmış olanlar 5
– – – Diğerleri:
7204.49.30.00.00 – – – – Paket halinde 5
– – – – Diğerleri:
7204.49.90.00.11 – – – – – Sınıflandırılmamış veya derecelendirilmemiş olanlar 5
7204.49.90.00.19 – – – – – Diğerleri 5
7204.50 – Döküntü ve hurdaların yeniden ergitilmesi suretiyle elde edilen
külçeler:
7204.50.00.10.00 – – Alaşımlı çelikten olanlar 30
7204.50.00.90.00 – – Diğerleri 30
72.05 Dökme demir, aynalı demir, demir veya çelikten granül ve tozlar:
7205.10 – Granüller
7205.10.00.00.11 – – Dökme demir granülleri 5
7205.10.00.00.12 – – Aynalı demir granülleri 5
7205.10.00.00.13 – – Demir veya çelik granülleri 5
– Tozlar:
7205.21.00.00.00 – – Alaşımlı çelikten olanlar 5
7205.29 – – Diğerleri
7205.29.00.00.11 – – – Dökme demir tozları 5
7205.29.00.00.12 – – – Aynalı demir tozları 5
7205.29.00.00.13 – – – Demir veya çelik tozları 5
II. DEMİR VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİKLER
72.06 Külçe veya diğer ilk şekillerde demir ve alaşımsız çelik (72.03
pozisyonuna giren demir hariç):
7206.10 – Külçeler:
7206.10.00.10.00 – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7206.10.00.90.00 – – Diğerleri 5
7206.90 – Diğerleri
7206.90.00.00.11 – – Pudla demirinden çubuk ve lokmalar 5
7206.90.00.00.12 – – Blok ve kütle halinde demir ve alaşımsız çelik 5
72.07 Demir veya alaşımsız çelikten yarı mamuller:
– Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:
7207.11 – – Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği
kalınlığının iki katından az olanlar:
– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.11.11.00.00 – – – – Otomat çeliğinden olanlar 15
– – – – Diğerleri:
7207.11.14.00.00 – – – – – Kalınlığı 130 mm.yi geçmeyenler 15
7207.11.16.00.00 – – – – – Kalınlığı 130 mm.yi geçenler 15
7207.11.90.00.00 – – – Dövülmüş 15
7207.12 – – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde
olanlar]:
– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.12.10.00.11 – – – – Haddelenmiş levha blokları 15
7207.12.10.00.12 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 15
7207.12.10.00.13 – – – – Haddelenmiş sac platinaları 15
7207.12.10.00.14 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 15
– – – Dövülmüş
7207.12.90.00.11 – – – – Dövülmüş levha blokları 15
7207.12.90.00.12 – – – – Dövülmüş sac platinaları 15
7207.19 – – Diğerleri:
– – – Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
– – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.19.12.00.10 – – – – – Otomat çeliğinden 15
– – – – – Diğerleri:
7207.19.12.00.21 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 15
7207.19.12.00.29 – – – – – – Diğerleri 15
7207.19.19.00.00 – – – – Dövülmüş 15
– – – Diğerleri
– – – – Profil taslakları:
7207.19.80.00.11 – – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 15
7207.19.80.00.12 – – – – – Dövülmüş 15
7207.19.80.00.90 – – – – Diğerleri 15
7207.20 – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler:
– – Enine kesitleri dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olup genişliği
kalınlığının iki katından az olanlar:
– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
– – – – Otomat çeliğinden
7207.20.11.00.11 – – – – – Haddelenmiş blumlar 15
7207.20.11.00.12 – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 15
7207.20.11.00.13 – – – – – Haddelenmiş kütükler 15
7207.20.11.00.14 – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 15
– – – – Diğerleri:
– – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat % 0,6’dan az karbon
içerenler
7207.20.15.00.11 – – – – – – Haddelenmiş blumlar 15
7207.20.15.00.12 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 15
7207.20.15.00.13 – – – – – – Haddelenmiş kütükler 15
7207.20.15.00.14 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 15
– – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7207.20.17.00.11 – – – – – – Haddelenmiş blumlar 15
7207.20.17.00.12 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş blumlar 15
7207.20.17.00.13 – – – – – – Haddelenmiş kütükler 15
7207.20.17.00.14 – – – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş kütükler 15
– – – Dövülmüş
7207.20.19.00.11 – – – – Dövülmüş blumlar 15
7207.20.19.00.12 – – – – Dövülmüş kütükler 15
– – Diğerleri [enine kesitleri dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar]:
– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7207.20.32.00.11 – – – – Haddelenmiş levha blokları 15
7207.20.32.00.12 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş levha blokları 15
7207.20.32.00.13 – – – – Haddelenmiş sac platinaları 15
7207.20.32.00.14 – – – – Sürekli döküm suretiyle elde edilmiş sac platinaları 15
– – – Dövülmüş
7207.20.39.00.11 – – – – Dövülmüş levha blokları 15
7207.20.39.00.12 – – – – Dövülmüş sac platinaları 15
– – Enine kesitleri daire veya çok kenarlı olanlar:
– – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
7207.20.52.00.10 – – – – Otomat çeliğinden 15
– – – – Diğerleri:
7207.20.52.00.21 – – – – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az
karbon içerenler 15
7207.20.52.00.29 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 15
7207.20.59.00.00 – – – Dövülmüş 15
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
– – – – Profil taslakları:
7207.20.80.10.11 – – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 30
7207.20.80.10.19 – – – – – Dövülmüş 30
7207.20.80.10.90 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
– – – – Profil taslakları:
7207.20.80.90.11 – – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 15
7207.20.80.90.19 – – – – – Dövülmüş 15
7207.20.80.90.90 – – – – Diğerleri 15
72.08 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri
600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış):
7208.10 – Rulo halinde sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde kabartmalı
motifler bulunanlar
7208.10.00.10.00 – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.10.00.90.00 – – Diğerleri 15
– Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş, dekapaj işlemi-
ne tabi tutulmuş):
7208.25 – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar:
7208.25.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.25.00.90.00 – – – Diğerleri 15
7208.26 – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.’den az olanlar:
7208.26.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.26.00.90.00 – – – Diğerleri 15
7208.27 – – Kalınlıkları 3 mm.’den az olanlar:
7208.27.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.27.00.90.00 – – – Diğerleri 15
– Diğerleri (rulo halinde, sadece sıcak haddelenmiş):
7208.36 – – Kalınlıkları 10 mm.’yi geçenler;
7208.36.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.36.00.90.00 – – – Diğerleri 15
7208.37 – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm.’yi geçme-
yenler:
– – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.37.00.10.11 – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 30
7208.37.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7208.37.00.90.11 – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 15
7208.37.00.90.19 – – – – Diğerleri 15
7208.38 – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm.’den az olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.38.00.10.11 – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 30
7208.38.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7208.38.00.90.11 – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 15
7208.38.00.90.19 – – – – Diğerleri 15
7208.39 – – Kalınlıkları 3 mm.’den az olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.39.00.10.11 – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 30
7208.39.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7208.39.00.90.11 – – – – Yeniden haddelemeye mahsus olanlar 15
7208.39.00.90.19 – – – – Diğerleri 15
7208.40 – Rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş olup üzerlerinde
kabartmalı motifler bulunanlar:
– – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.40.00.10.11 – – – Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 30
7208.40.00.10.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
7208.40.00.90.11 – – – Kalınlıkları 2 mm. veya daha fazla olanlar 30
7208.40.00.90.19 – – – Diğerleri 30
– Diğerleri (rulo halinde olmayıp sadece sıcak haddelenmiş):
7208.51 – – Kalınlığı 10 mm.’yi geçenler:
– – – Kalınlıkları 15 mm. yi geçenler:
– – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.51.20.10.11 – – – – – Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri
1250 mm.yi geçmeyenler 30
7208.51.20.10.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri
7208.51.20.90.11 – – – – – Dört yüzeyi açık veya kapalı usulle haddelenmiş, genişlikleri
1250 mm.yi geçmeyenler 30
7208.51.20.90.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – Kalınlıkları 10 mm.’yi geçen fakat 15 mm.’yi geçmeyenler:
– – – – Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar:
7208.51.91.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.51.91.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Genişlikleri 2050 mm.’den az olanlar:
7208.51.98.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.51.98.90.00 – – – – – Diğerleri 30
7208.52 – – Kalınlığı 4,75 mm.veya daha fazla fakat 10 mm.yi geçmeyenler :
– – – Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyenler :
7208.52.10.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.52.10.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
– – – – Genişlikleri 2050 mm. veya daha fazla olanlar
7208.52.91.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.52.91.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Genişlikleri 2050 mm.den az olanlar
7208.52.99.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.52.99.90.00 – – – – – Diğerleri 30
7208.53 – – Kalınlığı 3 mm.veya daha fazla fakat 4,75 mm.den az olanlar :
– – – Kapalı usulle veya dört yüzü haddelenmiş, genişliği 1250 mm.yi geçmeyen,
kalınlıkları 4 mm veya daha fazla olanlar :
7208.53.10.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.53.10.90.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri :
7208.53.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7208.53.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
7208.54 – – Kalınlığı 3 mm.den az olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.54.00.10.11 – – – – Kalınlığı 2 mm.veya daha fazla olanlar 30
7208.54.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7208.54.00.90.11 – – – – Kalınlığı 2 mm. veya daha fazla olanlar 30
7208.54.00.90.19 – – – – Diğerleri 30
7208.90 – Diğerleri:
– – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.90.20.10.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.20.10.12 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7208.90.20.20.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.20.20.12 – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7208.90.80.10.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.80.10.12 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7208.90.80.20.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7208.90.80.20.12 – – – – Diğerleri 30
72.09 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği
600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış):
– Rulo halinde olup sadece soğuk haddelenmiş:
7209.15 – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:
7209.15.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.15.00.90.00 – – – Diğerleri 30
7209.16 – – Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
– – – Manyetik olanlar
7209.16.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.16.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7209.16.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.16.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
7209.17 – – Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler
– – – Manyetik olanlar
7209.17.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.17.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7209.17.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.17.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
7209.18 – – Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:
– – – Manyetik olanlar
7209.18.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.18.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
– – – – Kalınlığı 0,35 mm. veya daha fazla fakat 0,5 mm.’den az olanlar:
7209.18.91.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.18.91.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Kalınlığı 0,35 mm.’den az olanlar:
7209.18.99.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.18.99.90.00 – – – – – Diğerleri 30
– Diğerleri (rulo halinde olmayanlar, sadece soğuk haddelenmiş):
7209.25 – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla olanlar:
7209.25.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.25.00.90.00 – – – Diğerleri 30
7209.26 – – Kalınlıkları 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
– – – Manyetik olanlar
7209.26.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.26.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7209.26.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.26.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
7209.27 – – Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi geçmeyenler:
– – – Manyetik olanlar
7209.27.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.27.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7209.27.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.27.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
7209.28 – – Kalınlıkları 0,5 mm.den az olanlar:
– – – Manyetik olanlar
7209.28.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat veya daha az vat kayıbı olanlar 30
7209.28.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7209.28.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.28.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
7209.90 – Diğerleri:
– – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
7209.90.20.11.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7209.90.20.19.00 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7209.90.80.21.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7209.90.80.21.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7209.90.80.29.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7209.90.80.29.19 – – – – Diğerleri 30
72.10 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği
600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar):
– Kalayla kaplanmış olanlar:
7210.11 – – Kalınlıkları 0,5 mm. veya daha fazla olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.11.00.10.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.11.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7210.11.00.90.11 – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.11.00.90.19 – – – – Diğerleri 30
7210.12 – – Kalınlıkları 0,5 mm. den az olanlar:
– – – Teneke
– – – – Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeleri
7210.12.20.00.11 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare 30
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
– – – – – Diğerleri:
7210.12.20.00.21 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7210.12.20.00.29 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğer tenekeler
7210.12.20.00.80 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare 30
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş
– – – – – Diğerleri
7210.12.20.00.91 – – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7210.12.20.00.99 – – – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.12.80.10.11 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.12.80.10.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri
7210.12.80.90.11 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.12.80.90.19 – – – – – Diğerleri 30
7210.20 – Kurşunla kaplanmış olanlar (kalay ve kurşun alaşımı ile kaplı
olanlar dahil):
– – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.20.00.10.11 – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.20.00.10.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri
7210.20.00.90.11 – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.20.00.90.19 – – – Diğerleri 30
7210.30 – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
– – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.30.00.10.11 – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.30.00.10.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri
7210.30.00.90.11 – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.30.00.90.19 – – – Diğerleri 30
– Başka bir usulle çinko kaplanmış olanlar:
7210.41 – – Oluklu olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.41.00.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.41.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.41.00.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.41.00.90.19 – – – – Diğerleri 30
7210.49 – – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.49.00.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.49.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.49.00.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.49.00.90.19 – – – – Diğerleri 30
7210.50 – Krom oksitlerle veya krom ve krom oksitlerle kaplanmış olanlar:
– – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.50.00.10.11 – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.50.00.10.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri
7210.50.00.90.11 – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.50.00.90.19 – – – Diğerleri 30
– Aluminyumla kaplanmış olanlar:
7210.61 – – Aluminyum-çinko alaşımlarıyla kaplanmış olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.61.00.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.61.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.61.00.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.61.00.90.19 – – – – Diğerleri 30
7210.69 – – Diğerleri
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.69.00.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.69.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.69.00.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.69.00.90.19 – – – – Diğerleri 30
7210.70 – Boyanmış, verniklenmiş veya plastik maddelerle kaplanmış
olanlar:
– – Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler ve
tenekeler (verniklenmiş)
7210.70.10.00.11 – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
– – – Diğerleri
7210.70.10.00.21 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7210.70.10.00.29 – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.70.80.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.70.80.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.70.80.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.70.80.90.19 – – – – Diğerleri 30
7210.90 – Diğerleri:
– – Plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.30.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.30.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.90.30.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.30.90.19 – – – – Diğerleri 30
– – Kalaylanmış ve baskılı olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.40.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.40.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.90.40.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.40.90.19 – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7210.90.80.10.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.80.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7210.90.80.90.11 – – – – Sadece yüzey isçiliğine tabi tutulmuş veya dikdörtgenden (kare
dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7210.90.80.90.19 – – – – Diğerleri 30
72.11 Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri
600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):
– Sadece sıcak haddelenmiş:
7211.13 – – Dört yüzeyi açık veya kapalı usul ile haddelenmiş, genişliği
150 mm.yi geçen ve kalınlığı 4 mm. den az olmayan (rulo
halinde olmayan) ve üzerlerinde kabartmalı motifler
bulunmayanlar:
– – – Geniş levhalar:
7211.13.00.11.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.13.00.19.00 – – – – Diğerleri 15
7211.13.00.20.00 – – – Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon
içerenler hariç) 25
– – – Şeritler ve saclar:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.13.00.31.11 – – – – – Şeritler 30
7211.13.00.31.12 – – – – – Saclar 30
– – – – Diğerleri
7211.13.00.39.11 – – – – – Şeritler 30
7211.13.00.39.12 – – – – – Saclar 30
7211.14 – – Diğerleri (kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla olanlar):
7211.14.00.10.00 – – – Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla
karbon içerenler hariç) 15
– – – Geniş levhalar:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.14.00.21.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7211.14.00.21.12 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – – Diğerleri
7211.14.00.29.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 15
7211.14.00.29.12 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 15
– – – Saclar:
7211.14.00.31.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.14.00.39.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Şeritler:
7211.14.00.41.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.14.00.49.00 – – – – Diğerleri 30
7211.14.00.50.00 – – – Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon
içerenler hariç) 25
7211.19 – – Diğerleri:
7211.19.00.10.00 – – – Rulo halinde sac taslakları (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla
karbon içerenler hariç) 15
– – – Saclar:
7211.19.00.21.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.19.00.29.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Şeritler:
7211.19.00.31.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.19.00.39.00 – – – – Diğerleri 30
7211.19.00.50.00 – – – Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon
içerenler hariç) 25
– Sadece soğuk haddelenmiş:
7211.23 – – Ağırlık itibariyle % 0,25’den az karbon içerenler:
– – – Manyetik:
7211.23.20.10.00 – – – – Şeritler 30
7211.23.20.20.00 – – – – Yassı çubuklar 25
– – – – Diğerleri:
7211.23.20.90.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7211.23.20.90.12 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri:
– – – – Kalınlığı 0,35 mm.veya daha fazla olanlar
7211.23.30.00.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
– – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
– – – – – – Şeritler:
7211.23.30.00.12 – – – – – – – Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar 30
7211.23.30.00.19 – – – – – – – Diğerleri 30
7211.23.30.00.22 – – – – – – Yassı çubuklar 30
– – – – Kalınlığı 0,35 mm.den az olanlar
– – – – – Şeritler:
7211.23.80.10.11 – – – – – – Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar 30
7211.23.80.10.19 – – – – – – Diğerleri 30
7211.23.80.20.00 – – – – – Yassı çubuklar 25
– – – – – Diğerleri:
7211.23.80.90.11 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
– – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler:
7211.23.80.90.13 – – – – – – – Teneke yapmaya mahsus rulo halinde olanlar 30
7211.23.80.90.19 – – – – – – – Diğerleri 30
7211.29 – – Diğerleri:
– – – Şeritler
7211.29.00.10.11 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon
içerenler 30
7211.29.00.10.12 – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
– – – Diğerleri
– – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7211.29.00.21.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 karbon içerenler 30
7211.29.00.29.00 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
7211.29.00.31.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon
içerenler: 25
7211.29.00.39.00 – – – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.90 – Diğerleri:
– – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar:
– – – Şeritler :
7211.90.20.11.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.90.20.19.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7211.90.20.21.11 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7211.90.20.21.19 – – – – – Diğerleri 30
7211.90.20.22.00 – – – -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon
içerenler hariç) 25
– – – – Diğerleri
7211.90.20.29.11 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7211.90.20.29.19 – – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Şeritler :
7211.90.80.11.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7211.90.80.19.00 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
– – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
7211.90.80.21.12 – – – – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler 30
7211.90.80.21.13 – – – – – – Diğerleri 30
7211.90.80.21.19 – – – – – Diğerleri 30
7211.90.80.22.00 – – – -Yassı çubuklar (ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon
içerenler hariç) 25
– – – – Diğerleri
– – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar:
7211.90.80.29.12 – – – – – – Genişliği 500 mm. yi geçenler 30
7211.90.80.29.13 – – – – – – Diğerleri 30
7211.90.80.29.19 – – – – – Diğerleri 30
72.12 Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri
600 mm.den az ve kaplanmış olanlar):
7212.10 – Kalayla kaplanmış olanlar:
– – Teneke (sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar)
7212.10.10.00.11 – – – Elektrolitik tenekeler ve sıcak daldırma (kok) tenekeler 30
7212.10.10.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.10.90.11.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.10.90.11.12 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – – Diğerleri
7212.10.90.19.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.10.90.19.12 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.10.90.21.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.10.90.21.12 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – – Diğerleri
7212.10.90.29.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.10.90.29.12 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
7212.20 – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
– – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.20.00.11.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.20.00.11.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri
7212.20.00.19.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.20.00.19.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.20.00.21.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.20.00.21.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri
7212.20.00.29.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.20.00.29.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
7212.30 – Çinko ile başka bir usulle kaplanmış olanlar:
– – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.30.00.11.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.30.00.11.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri
7212.30.00.19.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.30.00.19.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.30.00.21.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.30.00.21.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri
7212.30.00.29.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.30.00.29.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
7212.40 – Boyanmış, cilalanmış veya plastik maddelerle kaplanmış olanlar:
– – Teneke ( cilalanma işleminden öte işleme tabi tutulmamış); krom
oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış ürünler (cilalanmış)
– – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.40.20.11.11 – – – – – Teneke (sadece cilalanmış) 30
– – – – – Diğerleri
7212.40.20.11.21 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.11.29 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri
7212.40.20.19.11 – – – – – Teneke (sadece cilalanmış) 30
– – – – – Diğerleri
7212.40.20.19.21 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.19.29 – – – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.40.20.21.11 – – – – – Teneke 30
– – – – – Diğerleri
7212.40.20.21.21 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.21.29 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri
7212.40.20.29.11 – – – – – Teneke 30
– – – – – Diğerleri
7212.40.20.29.21 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.40.20.29.29 – – – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
– – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.80.10.11 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 30
7212.40.80.10.19 – – – – – Diğerleri 30
7212.40.80.10.21 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri
– – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler
7212.40.80.90.11 – – – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş 30
7212.40.80.90.19 – – – – – Diğerleri 30
7212.40.80.90.21 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
7212.50 – Başka bir usulle kaplanmış olanlar:
– – Krom oksitleri veya krom ve krom oksitleriyle kaplanmış
olanlar :
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.20.10.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.20.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7212.50.20.90.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.20.90.19 – – – – Diğerleri 30
– – Krom veya nikel ile kaplanmış olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.30.10.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.30.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7212.50.30.90.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.30.90.19 – – – – Diğerleri 30
– – Bakırla kaplanmış olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.40.10.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.40.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7212.50.40.90.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.40.90.19 – – – – Diğerleri 30
– – Aluminyum ile kaplanmış olanlar:
– – – Aluminyum -çinko alaşımlariyle kaplanmış olanlar
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.50.61.10.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.61.10.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri:
7212.50.61.90.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.61.90.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler:
7212.50.69.10.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.69.10.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri:
7212.50.69.90.11 – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçen ve sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş olanlar 30
7212.50.69.90.19 – – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
– – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
– – – – – Kurşunla kaplanmış olanlar:
7212.50.90.10.12 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.50.90.10.13 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Diğerleri:
7212.50.90.10.14 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya
emaye olanlar hariç) 30
7212.50.90.10.18 – – – – – – Diğerleri 30
7212.50.90.10.20 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
– – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş :
– – – – – Kurşunla kaplanmış olanlar:
7212.50.90.90.12 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.50.90.90.13 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Diğerleri:
7212.50.90.90.14 – – – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler (gümüş, altın veya platin yaldızlı veya
emaye olanlar hariç) 30
7212.50.90.90.18 – – – – – – Diğerleri 30
7212.50.90.90.20 – – – – Diğerleri 30
7212.60 – Plakaj yapılmış olanlar:
– – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.60.00.11.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
– – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.60.00.11.21 – – – – – Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7212.60.00.11.29 – – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7212.60.00.19.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
– – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler
7212.60.00.19.21 – – – – – Sıcak haddelenmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7212.60.00.19.29 – – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7212.60.00.21.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.60.00.21.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Diğerleri
7212.60.00.29.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7212.60.00.29.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
72.13 Demir veya alaşımsız çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal
halinde) :
7213.10.00.00.00 – Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar
veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar 25
7213.20 – Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar
7213.20.00.00.11 – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.20.00.00.12 – – Elektrot imali için filmaşin 25
7213.20.00.00.13 – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.20.00.00.19 – – Diğerleri 25
– Diğerleri:
7213.91 – – Enine kesiti daire şeklinde olup, çapı 14 mm. den az olanlar:
7213.91.10.00.00 – – – Betonun takviyesinde kullanılan türden olanlar 25
7213.91.20.00.00 – – – Tekerlek dış lastiği çelik kordunda kullanılacak türde olanlar 25
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle %0,06 veya daha az karbon içerenler
7213.91.41.00.11 – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.91.41.00.12 – – – – – Elektrot imali için filmaşin 25
7213.91.41.00.13 – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.91.41.00.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Ağırlık itibariyle %0,06 ‘dan fazla fakat %0,25’den az karbon
içerenler
7213.91.49.00.11 – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.91.49.00.12 – – – – – Elektrot imali için filmaşin 25
7213.91.49.00.13 – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.91.49.00.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den fazla fakat %0,75’den fazla olmayan karbon
içerenler:
– – – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den fazla fakat % 0,6’dan az karbon içerenler
7213.91.70.10.11 – – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.91.70.10.12 – – – – – – Elektrot imali için filmaşin 25
7213.91.70.10.13 – – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.91.70.10.19 – – – – – – Diğerleri 25
7213.91.70.90.00 – – – – – Diğerleri 30
7213.91.90.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle %0,75’den fazla karbon içerenler 30
7213.99 – – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler
7213.99.10.00.11 – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.99.10.00.12 – – – – Elektrot imali için filmaşin 25
7213.99.10.00.13 – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.99.10.00.19 – – – – Diğerleri 25
– – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
– – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den fazla fakat % 0,6’dan az karbon içerenler
7213.99.90.10.11 – – – – – Civata ve somun imali için filmaşin 25
7213.99.90.10.12 – – – – – Elektrot imali için filmaşin 25
7213.99.90.10.13 – – – – – Tel ve çivi imali için filmaşin 25
7213.99.90.10.19 – – – – – Diğerleri 25
7213.99.90.90.00 – – – – Diğerleri 30
72.14 Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak
haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra
burulmuş olanIar dahil):
7214.10.00.00.00 – Dövülmüş olanlar 25
7214.20 – Haddeleme işlemi sırasında üzerlerinde çentikler, yivler, oluklar
veya diğer şekil bozuklukları bulunanlar veya haddeleme
işleminden sonra burulmuş olanlar
7214.20.00.00.11 – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.12 – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.13 – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.14 – – Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 25
7214.20.00.00.15 – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.20.00.00.16 – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.20.00.00.19 – – Diğer köşeli çubuklar 25
7214.30 – Diğerleri, otomat çeliğinden olanlar :
7214.30.00.00.11 – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.12 – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.13 – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.14 – – Enine kesiti 26 mm. den büyük olan yuvarlak çubuklar 25
7214.30.00.00.15 – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.30.00.00.16 – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.30.00.00.19 – – Diğer köşeli çubuklar 25
– Diğerleri:
7214.91 – – Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) olanlar :
7214.91.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler 25
7214.91.90.00.00 – – – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler 25
7214.99 – – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:
7214.99.10.00.00 – – – – Betonun takviyesinde kullanılan türde olanlar 25
– – – – Diğerleri (enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri):
7214.99.31.00.00 – – – – – 80 mm. veya daha fazla olanlar 25
– – – – – 80 mm. den az olanlar
7214.99.39.00.11 – – – – – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.39.00.12 – – – – – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.39.00.13 – – – – – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.39.00.14 – – – – – – Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 25
– – – – Diğerleri
7214.99.50.00.11 – – – – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.99.50.00.12 – – – – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.99.50.00.19 – – – – – Diğer çubuklar 25
– – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla karbon içerenler
– – – – Enine kesiti daire şeklinde olup en geniş yeri:
7214.99.71.00.00 – – – – – 80 mm. veya daha fazla olanlar 25
– – – – – 80 mm. den az olanlar
7214.99.79.00.11 – – – – – – Enine kesiti 6-8 mm. (8 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.79.00.12 – – – – – – Enine kesiti 8-10 mm. (10 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.79.00.13 – – – – – – Enine kesiti 10-26 mm. (26 dahil) ye kadar olan yuvarlak çubuklar 25
7214.99.79.00.14 – – – – – – Enine kesiti 26 mm. den fazla olan yuvarlak çubuklar 25
– – – – Diğerleri
– – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7214.99.95.10.11 – – – – – – Dört köşeli çubuklar 30
7214.99.95.10.12 – – – – – – Altı köşeli çubuklar 30
7214.99.95.10.19 – – – – – – Diğer çubuklar 30
– – – – – Diğerleri
7214.99.95.90.11 – – – – – – Dört köşeli çubuklar 25
7214.99.95.90.12 – – – – – – Altı köşeli çubuklar 25
7214.99.95.90.19 – – – – – – Diğer çubuklar 25
72.15 Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubukIar:
7215.10 – Otomat çeliğinden olanlar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş
veya işlenmiş)
7215.10.00.00.11 – – Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 25
7215.10.00.00.12 – – Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar 25
7215.10.00.00.19 – – Diğerleri 25
7215.50 – Diğerleri (sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş olanlar):
– – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler
7215.50.11.00.00 – – – Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) ve dört yüzü haddelenmiş olanlar 25
– – – Diğerleri
7215.50.19.00.11 – – – – Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 25
7215.50.19.00.19 – – – – Diğerleri 25
– – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla karbon içerenler
– – – Ağırlık itibariyle % 0,25 veya daha fazla fakat %0,6 dan az karbon
içerenler
7215.50.80.10.11 – – – – Soğuk olarak şekil verilmiş yuvarlak çubuklar 25
7215.50.80.10.12 – – – – Soğuk olarak şekil verilmiş köşeli çubuklar 25
7215.50.80.10.19 – – – – Diğerleri 25
7215.50.80.20.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7215.90 – Diğerleri:
7215.90.00.00.11 – – Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 25
7215.90.00.00.19 – – Diğerleri 25
72.16 Demir veya alaşımsız çelikten profiller:
7216.10 – U,I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak
çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):
– – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.10.00.10.11 – – – U şeklinde profiller 30
7216.10.00.10.12 – – – I şeklinde profiller 30
7216.10.00.10.13 – – – H şeklinde olanlar 30
– – Diğerleri
7216.10.00.90.11 – – – U şeklinde profiller 25
7216.10.00.90.12 – – – I şeklinde profiller 25
7216.10.00.90.13 – – – H şeklinde olanlar 25
– L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak
çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. den az olanlar):
7216.21 – – L şeklinde profiller:
7216.21.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.21.00.90.00 – – – Diğerleri 25
7216.22 – – T şeklinde profiller:
7216.22.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.22.00.90.00 – – – Diğerleri 25
– U, I veya H şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak
çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):
7216.31 – – U şeklinde profiller:
– – – Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm yi geçmeyenler:
– – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.31.10.10.11 – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 30
7216.31.10.10.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri
7216.31.10.90.11 – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 25
7216.31.10.90.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – Yüksekliği 220 mm. yi geçenler:
– – – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.31.90.10.11 – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 30
7216.31.90.10.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri
7216.31.90.90.11 – – – – – Flanş yüzleri paralel olanlar 25
7216.31.90.90.19 – – – – – Diğerleri 25
7216.32 – – I şeklinde profiller:
– – – Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 220 mm ‘yi geçmeyenler:
– – – – Flanş yüzleri paralel olanlar:
7216.32.11.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.11.90.00 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Diğerleri:
7216.32.19.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.19.90.00 – – – – – Diğerleri 25
– – – Yüksekliği 220 mm.yi geçenler:
– – – – Flanş yüzleri paralel olanlar:
7216.32.91.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.91.90.00 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Diğerleri:
7216.32.99.10.00 – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.32.99.90.00 – – – – – Diğerleri 25
7216.33 – – H şeklinde profiller:
– – -Yüksekliği 80 mm. veya daha fazla fakat 180 mm yi geçmeyenler:
7216.33.10.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.33.10.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Yüksekliği 180 mm.yi geçenler:
7216.33.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya dahafazla karbon içerenler 30
7216.33.90.90.00 – – – – Diğerleri 25
7216.40 – L veya T şeklinde profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak
çekilmiş, yükseklikleri 80 mm. veya daha fazla olanlar):
– – L şeklinde profiller:
7216.40.10.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.40.10.90.00 – – – Diğerleri 25
– – T şeklinde profiller:
7216.40.90.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.40.90.90.00 – – – Diğerleri 25
7216.50 – Diğer profiller (sadece sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş):
– – Enine kesiti, bir kenarı 80 mm. yi geçmeyen karenin içine girebilecek
olanlar:
7216.50.10.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.50.10.90.00 – – – Diğerleri 25
– – Diğerleri:
7216.50.91.00.00 – – – Lama Demiri 25
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.50.99.10.11 – – – – – Z şeklinde olanlar 30
7216.50.99.10.19 – – – – – Diğerleri 30
– – – – Diğerleri
7216.50.99.91.00 – – – – – Z şeklinde olanlar 25
7216.50.99.99.00 – – – – – Diğerleri 25
– Profiller (sadece soğuk işlenmiş veya şekil verilmiş):
7216.61 – – Yassı hadde mamullerinden elde edilenler:
– – – C, L, U, Z, omega şeklinde veya açık profiller:
7216.61.10.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.61.10.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Diğerleri:
7216.61.90.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.61.90.90.00 – – – – Diğerleri 25
7216.69 – – Diğerleri:
7216.69.00.10.00 – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.69.00.90.00 – – – Diğerleri 25
– Diğerleri:
7216.91 – – Yassı hadde ürünlerinden soğuk olarak şekil verilmiş veya işlen-
miş olanlar
– – – Profil haline getirilmiş saclar:
7216.91.10.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 0, 6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7216.91.10.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Diğerleri:
– – – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
– – – – – Çinko ile kaplanmış olanlar
7216.91.80.10.11 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 30
7216.91.80.10.12 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 30
– – – – – Diğerleri
7216.91.80.10.21 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 30
7216.91.80.10.22 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 30
– – – – Diğerleri
– – – – – Çinko ile kaplanmış olanlar
7216.91.80.90.11 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 25
7216.91.80.90.12 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 25
– – – – – Diğerleri
7216.91.80.90.21 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm.den az olanlar 25
7216.91.80.90.22 – – – – – – Kalınlığı 2.5 mm. veya daha fazla olanlar 25
7216.99 – – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler
7216.99.00.10.11 – – – – Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 30
7216.99.00.10.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri
7216.99.00.90.11 – – – – Sıcak haddelenmiş veya çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) olanlar 25
7216.99.00.90.19 – – – – Diğerleri 25
72.17 Demir veya alaşımsız çelikten teller:
7217.10 – Kaplanmamış (cilalanmış olsun olmasın):
– – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:
7217.10.10.00.00 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
– – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar:
– – – – Haddeleme işlemi sırasında ortaya çıkan çentikler, yivler,oluklar veya
diğer şekil bozuklukları içerenler
7217.10.31.00.11 – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye
kadar olanlar 30
7217.10.31.00.12 – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar 30
7217.10.31.00.13 – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
– – – – Diğerleri
7217.10.39.00.11 – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye
kadar olanlar 30
7217.10.39.00.12 – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar 30
7217.10.39.00.13 – – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
– – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon
içerenler:
7217.10.50.00.11 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
7217.10.50.00.12 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye
kadar olanlar 30
7217.10.50.00.13 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar 30
7217.10.50.00.14 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
7217.10.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7217.20 – Çinko ile kaplanmış olanlar:
– – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:
7217.20.10.00.00 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
– – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya daha fazla olanlar
7217.20.30.00.11 – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye
kadar olanlar 30
7217.20.30.00.12 – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar 30
7217.20.30.00.13 – – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
– – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon
içerenler:
7217.20.50.00.11 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. den az olanlar 30
7217.20.50.00.12 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye
kadar olanlar 30
7217.20.50.00.13 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanlar 30
7217.20.50.00.14 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanlar 30
7217.20.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
7217.30 – Diğer adi metallerle kaplanmış olanlar:
– – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:
7217.30.41.00.00 – – – Bakırla kaplanmış olanlar 30
7217.30.49.00.00 – – – Diğerleri 30
– – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon
içerenler:
7217.30.50.00.11 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların bakırla kaplanmış
olanları 30
7217.30.50.00.12 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm veya 1,5 mm. (1,5 dahil)ye kadar
olanların bakırla kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.13 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların
bakırla kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.14 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların bakırla kaplanmış
olanları 30
7217.30.50.00.15 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.den az olanların diğer adi metal-
lerle kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.16 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye
kadar olanların diğer adi metallerle kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.17 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm (6 dahil)ye kadar olanların diğer
adi metallerle kaplanmış olanları 30
7217.30.50.00.18 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm.den fazla olanların diğer adi metal-
lerle kaplanmış olanları 30
7217.30.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler: 30
7217.90 – Diğerleri:
– – Ağırlık itibariyle %0,25’den az karbon içerenler:
7217.90.20.00.11 – – – Plastik kaplı olanlar 30
7217.90.20.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Ağırlık itibariyle %0,25 veya daha fazla fakat %0,6’dan az karbon içerenler ;
7217.90.50.00.11 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.’den az olanların plastikle kap-
lanmış olanları 30
7217.90.50.00.12 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye ka-
dar olanların plastikle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.13 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5 – 6 mm. (6 dahil) ye kadar olanların
plastikle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.14 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların plastikle
kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.15 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm.’den az olanların diğer maddeler-
le kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.16 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 0,8 mm. veya 1,5 mm. (1,5 dahil) ye
kadar olanların diğer maddelerle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.17 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 1,5-6 mm. (6 dahil)ye kadar olanların
diğer maddelerle kaplanmış olanları 30
7217.90.50.00.18 – – – Enine kesitinin en geniş yeri 6 mm. den fazla olanların diğer madde-
lerle kaplanmış olanları 30
7217.90.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle %0,6 veya daha fazla karbon içerenler 30
III.PASLANMAZ ÇELİKLER
72.18 Külçe veya diğer ilk şekillerde paslanmaz çeIik; paslanmaz çelikten
yarı mamuller:
7218.10.00.00.00 – Külçe veya diğer ilk şekillerde 30
– Diğerleri:
7218.91 – – Enine kesiti dikdörtgen (kare hariç) şeklinde olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7218.91.10.00.11 – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 30
7218.91.10.00.12 – – – – Dövülmüş 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7218.91.80.00.11 – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 30
7218.91.80.00.12 – – – – Dövülmüş 30
7218.99 – – Diğerleri:
– – – Enine kesiti kare şeklinde olanlar:
– – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş
7218.99.11.00.11 – – – – – Levha blokları 30
7218.99.11.00.12 – – – – – Sac platinaları 30
7218.99.11.00.19 – – – – – Diğerleri 30
7218.99.19.00.00 – – – – Dövülmüş 30
– – – Diğerleri:
7218.99.20.00.00 – – – – Haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş 30
– – – – Dövülmüş:
7218.99.80.00.11 – – – – – Levha blokları 30
7218.99.80.00.12 – – – – – Sac platinaları 30
7218.99.80.00.19 – – – – – Diğerleri 30
72.19 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya
fazla olanlar :
– Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde):
7219.11 – – Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:
7219.11.00.00.11 – – – Sac taslağı 30
7219.11.00.00.19 – – – Diğerleri 30
7219.12 – – Kalınlıkları 4, 75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçme-
yenler:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.12.10.00.11 – – – – Sac taslağı 30
7219.12.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7219.12.90.00.11 – – – – Sac taslağı 30
7219.12.90.00.19 – – – – Diğerleri 30
7219.13 – – Kalınlıkları 3 mm. veya daha fazla fakat 4, 75 mm. den az olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.13.10.00.11 – – – – Sac taslağı 30
7219.13.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7219.13.90.00.11 – – – – Sac taslağı 30
7219.13.90.00.19 – – – – Diğerleri 30
7219.14 – – Kalınlıkları 3 mm. den az olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.14.10.00.11 – – – – Sac taslağı 30
7219.14.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7219.14.90.00.11 – – – – Sac taslağı 30
7219.14.90.00.19 – – – – Diğerleri 30
– Sadece sıcak haddelenmiş (rulo halinde olmayanlar):
7219.21 – – Kalınlıkları 10 mm. yi geçenler:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.21.10.00.11 – – – – Saclar 30
7219.21.10.00.12 – – – – Geniş levhalar 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7219.21.90.00.11 – – – – Saclar 30
7219.21.90.00.12 – – – – Geniş levhalar 30
7219.22 – – Kalınlıkları 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyen-
ler:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7219.22.10.00.11 – – – – Saclar 30
7219.22.10.00.12 – – – – Geniş levhalar 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7219.22.90.00.11 – – – – Saclar 30
7219.22.90.00.12 – – – – Geniş levhalar 30
7219.23 – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az
olanlar :
7219.23.00.00.11 – – – Saclar 30
7219.23.00.00.12 – – – Geniş levhalar 30
7219.24 – – Kalınlığı 3 mm. den az olanlar :
7219.24.00.00.11 – – – Saclar 30
7219.24.00.00.12 – – – Geniş levhalar 30
– Sadece soğuk haddelenmiş:
7219.31.00.00.00 – – Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar: 30
7219.32 – – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla fakat 4,75 mm. den az
olanlar:
7219.32.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7219.32.90.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7219.33 – – Kalınlığı 1 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
7219.33.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7219.33.90.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7219.34 – – Kalınlığı 0,5 mm. veya daha fazla fakat 1 mm. yi
geçmeyenler:
7219.34.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7219.34.90.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7219.35 – – Kalınlığı 0,5 mm. den az olanlar:
7219.35.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7219.35.90.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7219.90 – Diğerleri:
7219.90.20.00.00 – – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar 30
– – Diğerleri:
7219.90.80.00.11 – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden
(kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş olanlar 30
7219.90.80.00.19 – – – Diğerleri 30
72.20 Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az
olanlar):
– Sadece sıcak haddelenmiş:
7220.11 – – Kalınlığı 4, 75 mm. veya daha fazla olanlar
7220.11.00.00.11 – – – Sac taslağı 30
7220.11.00.00.12 – – – Saclar 30
7220.11.00.00.13 – – – Şeritler 30
7220.12 – – Kalınlığı 4, 75 mm. den az olanlar
7220.12.00.00.11 – – – Sac taslağı 30
7220.12.00.00.12 – – – Saclar 30
7220.12.00.00.13 – – – Şeritler 30
7220.20 – Sadece soğuk haddelenmiş:
– – Kalınlığı 3 mm. veya daha fazla olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.21.00.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.21.00.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7220.20.29.00.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.29.00.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – Kalınlığı 0,35 mm. yi geçen fakat 3 mm. den az olanlar:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.41.00.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.41.00.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7220.20.49.00.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.49.00.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – Kalınlığı 0,35 mm. yi geçmeyenler:
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler
7220.20.81.00.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.81.00.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
– – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler
7220.20.89.00.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7220.20.89.00.12 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
7220.90 – Diğerleri:
– – Delinmiş (perfore edilmiş) olanlar
– – – Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7220.90.20.00.11 – – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) 30
7220.90.20.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
– – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):
7220.90.20.00.21 – – – – – Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış 30
7220.90.20.00.29 – – – – – Diğerleri 30
7220.90.20.00.39 – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri
– – – Genişliği 500 mm. yi geçenler:
7220.90.80.00.11 – – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) 30
7220.90.80.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler:
– – – – Sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil):
7220.90.80.00.21 – – – – – Sıcak haddelenmiş sadece plakaj yapılmış 30
7220.90.80.00.29 – – – – – Diğerleri 30
7220.90.80.00.39 – – – – Diğerleri 30
7221.00 Paslanmaz çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal
halinde) :
7221.00.10.00.00 – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7221.00.90.00.00 – Ağırlık itibariyle % 2,5′ dan az nikel içerenler 30
72.22 Paslanmaz çelikten çubuk ve profiller:
– Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş çubuklar:
7222.11 – – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
– – – Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
7222.11.11.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.11.19.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
– – – Çapı 80 mm.den az olanlar :
7222.11.81.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.11.89.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7222.19 – – Diğerleri:
7222.19.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.19.90.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7222.20 – Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya işlenmiş çubuklar:
– – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
– – – Çapı 80 mm. veya daha fazla olanlar:
7222.20.11.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.19.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
– – – Çapı 25 mm. veya daha fazla fakat 80 mm.yi geçmeyenler:
7222.20.21.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.29.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
– – – Çapı 25 mm.den az olanlar:
7222.20.31.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.39.00.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
– – Diğerleri:
7222.20.81.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.20.89.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
7222.30 – Diğer çubuklar:
– – Dövülmüş
7222.30.51.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler 30
7222.30.91.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler 30
– – Diğerleri
7222.30.97.00.11 – – – Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyisine tabi tutulmuş 30
7222.30.97.00.19 – – – Diğerleri 30
7222.40 – Profiller:
7222.40.10.00.00 – – Sadece sıcak haddelenmiş veya çekilmiş 30
7222.40.50.00.00 – – Sadece soğuk olarak şekil verilmiş veya bitirilmiş 30
– – Diğerleri:
7222.40.90.00.11 – – – Sıcak haddelenmiş, sıcak çekilmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş 30
7222.40.90.00.19 – – – Diğerleri 30
7223.00 Paslanmaz çelikten teller:
– Ağırlık itibariyle % 2,5 veya daha fazla nikel içerenler:
7223.00.11.00.00 – – Ağırlık itibariyle %28 veya daha fazla,fakat %31’den fazla olmayan nikel
ve %20 veya daha fazla,fakat %22’den fazla olmayan krom içerenler 30
7223.00.19.00.00 – – Diğerleri 30
– Ağırlık itibariyle % 2,5’dan az nikel içerenler:
7223.00.91.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 13 veya daha fazla, fakat % 25’den fazla olmayan krom
ve % 3,5 veya daha fazla, fakat % 6’dan fazla olmayan aliminyum içerenler 30
7223.00.99.00.00 – – Diğerleri 30
IV.DİĞER ALAŞIMLI ÇELİKLER; ALAŞIMLI VEYA ALAŞIMSIZ ÇELİK-
LERDEN SONDAJ İŞLERİNDE KULLANILAN İÇİ BOŞ ÇUBUKLAR
72.24 Külçe veya diğer ilk şekillerde diğer alaşımlı çelikler; diğer
alaşımlı çelikten yarı mamuller:
– Külçe veya diğer ilk şekillerde
7224.10.10.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar 30
7224.10.90.00.00 – – Diğerleri 30
7224.90 – Diğerleri:
– – Takım çeliğinden olanlar:
7224.90.02.00.11 – – – Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar veya sıcak haddelenmiş
veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş ve dövülmemiş olanlar 30
7224.90.02.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri
– – – Enine kesiti dikdörtgen (kare dahil) şeklinde olanlar:
– – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
– – – – – Genişliği kalınlığının iki katından az olanlar:
– – – – – -Yüksek hız çeliğinden olanlar
7224.90.03.00.11 – – – – – – – Blumlar 30
7224.90.03.00.12 – – – – – – – Kütükler 30
– – – – – – Ağırlık itibariyle % 0,7 veya daha az karbon ve%0,5 veya daha fazla
fakat % 1,2 veya daha az manganez ve %0,6 veya daha fazla
fakat %2,3 veya daha az silisyum içerenler;ağırlık itibariyle
% 0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f) notunda belirtilen
minimum miktarlardan az oranda herhangi bir elementi
içerenler
7224.90.05.00.11 – – – – – – – Blumlar 30
7224.90.05.00.12 – – – – – – – Kütükler 30
– – – – – – Diğerleri
7224.90.07.00.11 – – – – – – – Blumlar 30
7224.90.07.00.12 – – – – – – – Kütükler 30
– – – – – Diğerleri
7224.90.14.00.11 – – – – – – Blumlar 30
7224.90.14.00.12 – – – – – – Kütükler 30
– – – – Dövülmüş
7224.90.18.00.11 – – – – – Blumlar 30
7224.90.18.00.12 – – – – – Kütükler 30
– – – Diğerleri:
– – – – Sıcak haddelenmiş veya sürekli döküm suretiyle elde edilmiş:
– – – – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla 1,15 karbon,en az % 0,5 en
fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7224.90.31.00.11 – – – – – – Levha blokları 30
7224.90.31.00.12 – – – – – – Sac platinaları 30
7224.90.31.00.19 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Diğerleri
7224.90.38.00.11 – – – – – – Levha blokları 30
7224.90.38.00.12 – – – – – – Sac platinaları 30
7224.90.38.00.19 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – Dövülmüş:
– – – – – Enine kesiti daire veya çok kenarlı olanlar
7224.90.90.00.11 – – – – – – Dövme taslakları 30
7224.90.90.00.19 – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Diğerleri
7224.90.90.00.21 – – – – – – Levha blokları 30
7224.90.90.00.22 – – – – – – Sac platinaları 30
7224.90.90.00.23 – – – – – – Dövme taslakları 30
7224.90.90.00.29 – – – – – – Diğerleri 30
72.25 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya
daha fazla):
– Silisyumlu manyetik çeliklerden:
7225.11.00.00.00 – – Taneleri yönlendirilmiş 30
7225.19 – – Diğerleri
– – – Sıcak çekilmiş olanlar
7225.19.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 30
7225.19.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
7225.19.90.00.00 – – – Soğuk çekilmiş olanlar 30
7225.30 – Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde)
7225.30.10.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar 30
– – Yüksek hız çeliğinden:
7225.30.30.00.11 – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya
dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.30.30.00.19 – – – Diğerleri 30
7225.30.90.00.00 – – Diğerleri 30
7225.40 – Diğerleri (sadece sıcak haddelenmiş) (rulo halinde olmayanlar):
7225.40.12.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar 30
– – Yüksek hız çeliğinden:
7225.40.15.00.11 – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya
dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.40.15.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
7225.40.40.00.00 – – – Kalınlığı 10 mm. yi geçenler 30
7225.40.60.00.00 – – – Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla fakat 10 mm. yi geçmeyenler 30
7225.40.90.00.00 – – – Kalınlığı 4,75 mm. den az olanlar 30
7225.50 – Diğerleri (sadece soğuk haddelenmiş):
– – Yüksek hız çeliğinden:
– – – Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar:
7225.50.20.00.21 – – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya
dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.50.20.00.29 – – – – Diğerleri 30
– – – Kalınlığı 3mm. den az olanlar:
7225.50.20.00.31 – – – – Sadece haddelenmiş; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) veya
dikdörtgenden (kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.50.20.00.39 – – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
7225.50.80.00.11 – – – Kalınlığı 3mm. veya daha fazla olanlar 30
7225.50.80.00.12 – – – Kalınlığı 3mm. den az olanlar 30
– Diğerleri:
7225.91 – – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
7225.91.00.00.10 – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden
(kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.91.00.00.90 – – – Diğerleri 30
7225.92 – – Başka bir usulle çinko ile kaplanmış olanlar:
7225.92.00.00.10 – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden
(kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.92.00.00.90 – – – Diğerleri 30
7225.99 – – Diğerleri:
7225.99.00.00.10 – – – Sadece yüzey işçiliğine tabi tutulmuş (plakaj dahil) veya dikdörtgenden
(kare dahil) başka şekillerde basitçe kesilmiş 30
7225.99.00.00.90 – – – Diğerleri 30
72.26 Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.
den az olanlar):
– Silisyumlu manyetik çeliklerden:
7226.11 – – Taneleri yönlendirilmiş:
7226.11.00.00.10 – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7226.11.00.00.90 – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler 30
7226.19 – – Diğerleri:
– – – Sadece sıcak haddelenmiş olanlar
7226.19.10.00.11 – – – – Vat kayıbı itibariyle 0,75 vat ve daha az vat kayıbı olanlar 30
7226.19.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7226.19.80.00.11 – – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7226.19.80.00.12 – – – – Genişliği 500 mm. yi geçmeyenler 30
7226.20 – Yüksek hız çeliğinden:
– – Sadece sıcak haddelenmiş; sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliye-
sine tabi tutulmuş olup genişliği 500 mm.yi geçmeyenler; sadece soğuk
haddelenmiş veya yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil) olup genişliği 500 mm.
yi geçenler
7226.20.00.00.11 – – – Sadece sıcak haddelenmiş 30
7226.20.00.00.12 – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş olup, ge-
nişliği 500 mm. yi geçmeyenler 30
7226.20.00.00.13 – – – Sadece soğuk haddelenmiş veya sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj da-
hil) olup genişliği 500 mm. yi geçenler 30
7226.20.00.00.21 – – Diğerleri 30
– Diğerleri:
7226.91 – – Sadece sıcak haddelenmiş:
7226.91.20.00.00 – – – Takım çeliğinden olanlar 30
– – – Diğerleri:
7226.91.91.00.00 – – – – Kalınlığı 4,75 mm. veya daha fazla olanlar 30
7226.91.99.00.00 – – – – Kalınlığı 4,75 mm.’den az olanlar 30
7226.92 – – Sadece soğuk haddelenmiş:
7226.92.00.00.11 – – – Genişliği 500 mm.yi geçenler 30
7226.92.00.00.12 – – – Genişliği 500 mm.yi geçmeyenler 30
7226.99 – – Diğerleri:
– – – Elektrolitik olarak çinko ile kaplanmış olanlar:
7226.99.10.00.11 – – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği
500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği
500 mm. yi geçenler 30
7226.99.10.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Başka surette çinko ile kaplanmış olanlar:
7226.99.30.00.11 – – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği
500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği
500 mm. yi geçenler 30
7226.99.30.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
7226.99.70.00.11 – – – – Sıcak haddelenmiş, sadece plakaj ameliyesine tabi tutulmuş, genişliği
500 mm.yi geçmeyenler; sadece yüzeyi işlenmiş (plakaj dahil), genişliği
500 mm. yi geçenler 30
7226.99.70.00.19 – – – – Diğerleri 30
72.27 Diğer alaşımlı çelikten filmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde):
7227.10.00.00.00 – Yüksek hız çeliğinden 30
7227.20.00.00.00 – Siliko manganez çeliğinden 30
7227.90 – Diğerleri:
7227.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle %0,0008 veya daha fazla bor ile bu fasılın 1 (f)
notunda belirtilen minimum miktarlardan az oranda herhangi bir
elementi içerenler 30
7227.90.50.00.00 – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon, en az % 0,5, en
fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler 30
7227.90.95.00.00 – – Diğerleri 30
72.28 Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız
çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:
7228.10 – Yüksek hız çeliğinden çubuklar:
7228.10.20.00.00 – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş
(sadece plakaj yapılmış) 30
7228.10.50.00.00 – – Dövülmüş 30
7228.10.90.00.00 – – Diğerleri 30
7228.20 – Siliko manganez çeliğinden çubuklar:
– – Enine kesiti dikdörtgen şeklinde (kare hariç), dört yüzeyi de haddelenmiş:
7228.20.10.00.11 – – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.20.10.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
7228.20.91.00.00 – – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş; sıcak haddelenmiş
ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.20.99.00.00 – – – Diğerleri 30
7228.30 – Diğer çubuklar (sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş):
7228.30.20.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar 30
– – Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en
fazla %2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler:
7228.30.41.00.00 – – – Çapı 80 mm veya daha fazla, enine kesiti daire şeklinde olanlar 30
7228.30.49.00.00 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
– – – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
7228.30.61.00.00 – – – – Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar 30
7228.30.69.00.00 – – – – Çapı 80 mm .den az olanlar 30
7228.30.70.00.00 – – – Enine kesiti dikdörtgen şeklinde olanlar (kare hariç), dört yüzeyi de
sıcak haddelenmiş olanlar 30
7228.30.89.00.00 – – – Diğerleri 30
7228.40 – Diğer çubuklar (sadece dövülmüş):
7228.40.10.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar 30
7228.40.90.00.00 – – Diğerleri 30
7228.50 – Diğer çubuklar (sadece soğuk olarak şekil verilmiş ve işlenmiş):
7228.50.20.00.00 – – Takım çeliğinden olanlar 30
7228.50.40.00.00 – – Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en
fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler 30
– – Diğerleri:
– – – Enine kesiti daire şeklinde olanlar:
7228.50.61.00.00 – – – – Çapı 80 mm veya daha fazla olanlar 30
– – – – Çapı 80 mm .den az olanlar:
7228.50.69.00.11 – – – – – Çapı 10 mm. veya daha az olanlar 30
7228.50.69.00.19 – – – – – Diğerleri 30
7228.50.80.00.00 – – – Diğerleri 30
7228.60 – Diğer çubuklar:
– – Takım çeliğinden olanlar:
7228.60.20.00.11 – – – Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.60.20.00.19 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
7228.60.80.00.11 – – – Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.60.80.00.19 – – – Diğerleri 30
7228.70 – Profiller:
7228.70.10.00.00 – – Sadece sıcak haddelenmiş ve çekilmiş 30
– – Diğerleri:
7228.70.90.00.11 – – – Sıcak haddelenmiş ve çekilmiş (sadece plakaj yapılmış) 30
7228.70.90.00.19 – – – Diğerleri 30
7228.80 – Sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar:
7228.80.00.00.10 – – Alaşımlı çelikten 30
7228.80.00.00.90 – – Alaşımsız çelikten 30
72.29 Diğer alaşımlı çelikten teller:
7229.20 – Siliko manganez çeliğinden
7229.20.00.00.11 – – Çıplak teller 30
7229.20.00.00.12 – – Kaplanmış teller 30
7229.90 – Diğerleri:
7229.90.20.00.00 – – Yüksek hız çeliğinden 30
– – Ağırlık itibariyle en az % 0,9 en fazla %1,15 karbon,en az % 0,5 en
fazla % 2 krom ve eğer varsa, en fazla %0,5 molibden içerenler
7229.90.50.00.11 – – – Çıplak teller 30
7229.90.50.00.12 – – – Kaplanmış teller 30
– – Diğerleri
7229.90.90.00.11 – – – Çıplak teller 30
7229.90.90.00.12 – – – Kaplanmış teller 30
Başa dön tuşu