Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 69)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
I.SİLİSLİ FOSİL UNLARINDAN VEYA BENZERİ SİLİSLİ
TOPRAKLARDAN EŞYA VE ATEŞE DAYANIKLI EŞYA
6901.00.00.00.00 Silisli fosil unlarından (kiselgur, tripolit veya diatomit gibi) veya
benzeri silisli topraklardan tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve
diğer seramik eşya 75
69.02 Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta
kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya (silisli fosil
unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6902.10 – Ağırlık itibariyle % 50’den fazla, MgO, CaO veya Cr2O3 olarak ifade
edilen, ayrı ayrı veya birlikte Mg, Ca ya da Cr elementleri içerenler:
– – Kromit, magnezit ve krom magnezit ateş tuğlaları
6902.10.00.10.11 – – – Kromit ateş tuğlaları 40
6902.10.00.10.12 – – – Magnezit ateş tuğlaları 40
6902.10.00.10.13 – – – Krom magnezit ateş tuğlaları 40
– – Diğerleri
6902.10.00.90.11 – – – Magnezit ile zenginleştirilmiş ve pişirilmiş dolomit ateş tuğlaları 40
6902.10.00.90.19 – – – Diğerleri 40
6902.20 – Ağırlık itibariyle % 50’den fazla alumin (Al2O3), silis (SiO2) veya
bunların karışımını ya da bileşimini içerenler:
6902.20.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 93 veya daha fazla silis (SiO2) içerenler 40
– – Diğerleri:
– – – Ağırlık itibariyle % 7’den fazla fakat % 45′ den az alumin (Al203)
içerenler
6902.20.91.00.11 – – – – Şamottan tuğlalar (alumin %20-44) 40
6902.20.91.00.12 – – – – Şamottan karolar (alumin %20-44) 40
6902.20.91.00.13 – – – – Şamottan diğer eşyalar (alumin %20-44) 40
6902.20.91.00.19 – – – – Diğerleri 40
– – – Diğerleri:
6902.20.99.10.00 – – – – Ağırlık itibariyle % 70’den fazla alumin içeren ateş tuğlaları 40
– – – – Diğerleri
6902.20.99.90.11 – – – – – %50’den az alumin içeren ateş tuğlaları 40
6902.20.99.90.12 – – – – – %50-70 (dahil) arası alumin içeren ateş tuğlaları 40
6902.20.99.90.13 – – – – – Sömi-silika (SiO2 %75-85) ateş tuğlaları 40
6902.20.99.90.19 – – – – – Diğerleri 40
6902.90 – Diğerleri
6902.90.00.00.11 – – Karbon blokları 40
6902.90.00.00.19 – – Diğerleri 40
69.03 Ateşe dayanıklı diğer seramik eşya (karni, potafırın, kapsül, tapa,
mesnet, kal potası, kılıf, tüp, boru ve çubuk gibi) (silisli fosil
unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç):
6903.10 – Ağırlık itibariyle % 50’den fazla grafit veya diğer karbon ya da
bunların karışımını içerenler
6903.10.00.00.11 – – Grafitten olanlar 25
6903.10.00.00.19 – – Diğerleri 25
6903.20 – Ağırlık itibariyle % 50’den fazla alumin (AI2O3) veya alumin ve
silis (SiO2) karışımı ya da bileşimini içerenler:
– – Ağırlık itibariyle % 45’den az alumin (AI2O3) içerenler:
– – – Silikadan ve sömi -silikadan olanlar
6903.20.10.10.11 – – – – Silikadan olanlar 25
6903.20.10.10.12 – – – – Sömi-silikadan olanlar 25
6903.20.10.90.00 – – – Diğerleri 25
6903.20.90.00.00 – – Ağırİık itibariyle % 45 veya daha fazla alumin (Al2O3) içerenler 25
6903.90 – Diğerleri:
6903.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 25’den fazla fakat % 50’yi geçmeyen grafit veya
diğer şekillerdeki karbon ya da bunların karışımını içerenler 25
– – Diğerleri:
6903.90.90.10.00 – – – Kromitten olanlar 25
– – – Diğerleri
6903.90.90.90.11 – – – – Dolomitten olanlar 25
6903.90.90.90.12 – – – – Magnezitten olanlar 25
6903.90.90.90.13 – – – – Korborandumdan (silisyum karbürden) olanlar 25
6903.90.90.90.19 – – – – Diğerleri 25
II.DİĞER SERAMİK MAMULLERİ
69.04 Seramikten inşaat tuğlaları (kaba tuğlalar, putrel üstü tuğlaları
ve benzeri eşya) :
6904.10 – İnşaat tuğlaları
6904.10.00.00.11 – – Adi topraktan olanlar Adet 50
6904.10.00.00.19 – – Diğer seramik maddelerden olanlar Adet 50
6904.90 – Diğerleri
6904.90.00.00.11 – – Adi topraktan olanlar 50
6904.90.00.00.19 – – Diğer seramik maddelerden olanlar 50
69.05 Seramikten kiremitler, baca şapkaları, baca boruları, mimarı
tezyinat ve inşaat işinde kullanılan diğer seramik eşya:
6905.10 – Kiremitler
6905.10.00.00.11 – – Adi topraktan olanlar Adet 50
6905.10.00.00.19 – – Diğer seramik maddelerden olanlar Adet 50
6905.90 – Diğerleri
6905.90.00.00.11 – – Adi topraktan olanlar 50
6905.90.00.00.19 – – Diğer seramik maddelerden olanlar 50
6906.00 Seramikten borular, oluklar ve boru bağlantı parçaları
6906.00.00.00.11 – Adi topraktan olanlar 50
6906.00.00.00.19 – Diğer seramik maddelerden olanlar 50
69.07 Seramikten döşeme veya kaplama karoları ve kaldırım taşları;
seramikten mozaik küpler ve benzerleri (bir mesnet üzerinde
olsun olmasın); bitirme seramikleri:
– Döşeme veya kaplama karoları, kaldırım taşları, (6907.30 ve 6907.40
alt pozisyonlarındakiler hariç):
6907.21.00.00.00 – – Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçmeyenler m2 100
6907.22.00.00.00 – – Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 0,5’i geçen fakat
%10’u geçmeyenler m2 100
6907.23.00.00.00 – – Ağırlıkça suyu absorbe etme katsayısı % 10’u geçenler m2 100
6907.30.00.00.00 – Mozaik küpler ve benzerleri (6907.40 alt pozisyonundakiler hariç) m2 100
6907.40.00.00.00 – Bitirme seramikleri m2 100
[69.08]
69.09 Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan
seramik cihazlar ve eşya; ziraat işlerinde kullanılan seramikten
yalak, gerdel ve benzeri diğer kaplar; nakil ve ambalaj işlerinde
kullanılan seramik küçük testiler ve benzeri kaplar:
– Laboratuvarlarda, kimyasal veya diğer teknik işlerde kullanılan
seramik cihazlar ve eşya:
6909.11 – – Porselenden olanlar
6909.11.00.00.11 – – – Laboratuvar eşyası 50
6909.11.00.00.12 – – – Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar 50
6909.11.00.00.19 – – – Diğerleri 50
6909.12.00.00.00 – – Mohs skalasına göre sertliği 9 veya daha fazla olan eşya 50
6909.19 – – Diğerleri
6909.19.00.00.11 – – – Laboratuvar eşyası 50
6909.19.00.00.12 – – – Teknik işlerde ve sanayide kullanılanlar 50
6909.19.00.00.19 – – – Diğerleri 50
6909.90 – Diğerleri
6909.90.00.00.11 – – Ticari nakliyat ve ambalajlamada kullanılanlar 50
6909.90.00.00.19 – – Diğerleri 50
69.10 Seramikten musluk taşları, lavabolar, lavabo ayakları, küvetler,
bideler, alafranga tuvaletler, rezervuarlar, pisuarlar ve sıhhi
tesisatta kullanılan benzeri diğer eşya:
6910.10.00.00.00 – Porselenden olanlar 100
6910.90.00.00.00 – Diğerleri 100
69.11 Porselenden sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası:
6911.10 – Sofra ve mutfak eşyası
6911.10.00.00.11 – – Beyaz olanlar 100
6911.10.00.00.12 – – Tek renkli olanlar 100
6911.10.00.00.19 – – Diğerleri 100
6911.90 – Diğerleri
6911.90.00.00.11 – – Beyaz olanlar 100
6911.90.00.00.12 – – Tek renkli olanlar 100
6911.90.00.00.19 – – Diğerleri 100
6912.00 Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet
eşyası (porselenden olanlar hariç):
– Sofra ve mutfak eşyası:
6912.00.21.00.00 – – Adi topraktan olanlar 100
6912.00.23.00.00 – – Greden olanlar 100
– – Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6912.00.25.00.11 – – – Beyaz olanlar 100
6912.00.25.00.12 – – – Tek renkli olanlar 100
6912.00.25.00.19 – – – Diğerleri 100
6912.00.29.00.00 – – Diğerleri 100
– Diğerleri 100
6912.00.81.00.00 – – Adi topraktan olanlar 100
6912.00.83.00.00 – – Greden olanlar 100
6912.00.85.00.00 – – Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar: 100
6912.00.89.00.00 – – Diğerleri 100
69.13 Seramikten heykelcikler ve diğer süs eşyası:
6913.10 – Porselenden olanlar:
6913.10.00.00.10 – – El yapımı çiniden olanlar 100
6913.10.00.00.90 – – Diğerleri 100
6913.90 – Diğerleri:
6913.90.10.00.00 – – Adi topraktan olanlar 100
– – Diğerleri:
6913.90.93 – – – Fayanstan veya ince çömlekçi eşyasından olanlar:
6913.90.93.00.10 – – – – El yapımı çiniden olanlar 100
6913.90.93.00.90 – – – – Diğerleri 100
6913.90.98.00.00 – – – Diğerleri 100
69.14 Seramikten diğer eşya:
6914.10.00.00.00 – Porselenden olanlar 100
6914.90.00.00.00 – Diğerleri 100
Başa dön tuşu