Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 59)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
59.01 Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk
veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli mensucat;
mühendis muşambası veya şeffaf bezler; hazır tualler; şapkacılıkta
kullanılan bukran ve benzeri sertleştirilmiş mensucat:
5901.10.00.00.00 – Kitap veya benzerlerinin dış kapaklarında kullanılan türden zamk
veya nişastalı maddelerle sıvanmış dokumaya elverişli
mensucat m2 40
5901.90 – Diğerleri:
5901.90.00.10.00 – – Mühendis muşambası veya şeffaf bezler ve hazır tualler m2 40
5901.90.00.90.00 – – Diğerleri m2 40
59.02 Naylon veya diğer poliamidlerden, poliesterlerden veya viskoz
ipeğinden elde edilen yüksek mukavemetli iplikten her nevi nakil
vasıtası iç ve dış lastiği için mensucat (kord bezi):
5902.10 – Naylon veya diğer poliamidlerden:
5902.10.10.00.00 – – Kauçuk emdirilmiş m2 60
– – Diğerleri:
5902.10.90.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan
dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat
(emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10
5902.10.90.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5902.20 – Poliesterlerden:
5902.20.10.00.00 – – Kauçuk emdirilmiş m2 60
– – Diğerleri:
5902.20.90.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan
dokumaya elverişli sentetik devamlı liflerden mensucat
(emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10
5902.20.90.90.00 – – – Diğerleri m2 150
5902.90 – Diğerleri:
5902.90.10.00.00 – – Kauçuk emdirilmiş m2 60
– – Diğerleri:
5902.90.90.10.00 – – – Her nevi nakil vasıtası iç ve dış lastiği imalinde kullanılacak olan
dokumaya elverişli suni devamlı liflerden (viskoz ipeğinden)
mensucat (emdirilmemiş, sıvanmamış veya kaplanmamış) m2 10
5902.90.90.90.00 – – – Diğerleri m2 150
59.03 Plastik emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya plastikle lamine edilmiş
mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
5903.10 – Poli(vinil klorür) ile:
– – Emdirilmiş:
5903.10.10.10.00 – – – Deri taklidi m2 50
5903.10.10.90.00 – – – Diğerleri m2 50
– – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
5903.10.90.10.00 – – – Deri taklidi m2 50
5903.10.90.90.00 – – – Diğerleri m2 50
5903.20 – Poliüretanla:
– – Emdirilmiş:
5903.20.10.10.00 – – – Deri taklidi m2 50
5903.20.10.90.00 – – – Diğerleri m2 50
– – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
5903.20.90.10.00 – – – Deri taklidi m2 50
5903.20.90.90.00 – – – Diğerleri m2 50
5903.90 – Diğerleri:
– – Emdirilmiş:
5903.90.10.10.00 – – – Deri taklidi m2 50
5903.90.10.90.00 – – – Diğerleri m2 50
– – Sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş:
– – – Ön yüzünü teşkil eden dokumaya elverişli maddesi selüloz türevleri
veya diğer plastik maddelerle:
5903.90.91.10.00 – – – – Deri taklidi m2 50
5903.90.91.90.00 – – – – Diğerleri m2 50
– – – Diğerleri:
5903.90.99.10.00 – – – – Deri taklidi m2 50
5903.90.99.90.00 – – – – Diğerleri m2 50
59.04 Linoleum (kesilerek şekil verilmiş olsun olmasın) ; bir sıvama veya
kaplama maddesinin dokumaya elverişli mesnet üzerine tatbiki
suretiyle elde edilen yer kaplamaları (kesilerek şekil verilmiş olsun
olmasın):
5904.10.00.00.00 – Linoleum m2 50
5904.90.00.00.00 – Diğerleri m2 50
5905.00 Dokumaya elverişli maddelerden duvar kaplamaları:
5905.00.10.00.00 – Herhangi bir maddeden mesnet üzerine sabitleştirilmiş, paralel
ipliklerden oluşanlar 75
– Diğerleri:
5905.00.30.00.00 – – Ketenden 70
5905.00.50.00.00 – – Jütten 50
– – Suni veya sentetik liflerden
5905.00.70.00.11 – – – Sentetik liflerden dokunmuş olanlar (devamsız veya döküntü) 150
5905.00.70.00.12 – – – Suni devamlı liflerden dokunmuş olanlar 150
5905.00.70.00.13 – – – Suni devamsız liflerden dokunmuş olanlar 150
5905.00.70.00.14 – – – Dokunmamış olanlar 150
5905.00.70.00.15 – – – Keçeden olanlar 150
5905.00.70.00.19 – – – Diğerleri 150
– – Diğerleri:
– – – İpek, şap, buret mensucattan
5905.00.90.10.11 – – – – İpekten olanlar 150
5905.00.90.10.12 – – – – Şap ve buretten olanlar 150
5905.00.90.20.00 – – – Rami mensucattan olanlar 70
– – – Dokumaya elverişli diğer bitkisel liflerden ve kağıt ipliğinden
yapılan mensucattan:
5905.00.90.31.00 – – – – Kağıt ipliğinden mensucattan olanlar 80
5905.00.90.39.00 – – – – Diğerleri 40
5905.00.90.40.00 – – – Keçeden olanlar 50
5905.00.90.50.00 – – – Dokunmamış mensucattan olanlar; kauçuklu mensucattan (örme
olanlar hariç) olanlar 60
59.06 Kauçuklu mensucat (59.02 pozisyonundakiler hariç):
5906.10.00.00.00 – Eni 20 cm. yi geçmeyen yapışkan bant 50
– Diğerleri:
5906.91.00.00.00 – – Örme veya kroşe 100
5906.99 – – Diğerleri:
5906.99.10.00.00 – – – Bu fasılın 4 (c) notunda belirtilen mensucat 60
5906.99.90.00.00 – – – Diğerleri 60
5907.00.00.00.00 Emdirilmiş, sıvanmış veya kaplanmış diğer mensucat; tiyatro dekorları,
atölye fonları veya benzeri işler için boyanmış bezler “tualler” m2 50
5908.00 Dokumaya elverişli maddelerden dokunmuş veya örülmüş fitiller (lam-
ba, ocak, çakmak, mum ve benzerleri için); beyaz alevli lambalar için
gömIekler ve bunların imaline yarayan boru şeklinde örme mensucat
(emdirilmiş olsun olmasın) :
5908.00.00.10.00 – Beyaz alevli lambalar için gömlekler 25
5908.00.00.90.00 – Diğerleri 25
5909.00 Dokumaya elverişli maddelerden tulumba hortumları ve benzeri
hortumlar (diğer maddelerden teçhizat veya aksesuarı olsun olmasın):
– Sentetik liflerden
5909.00.10.00.11 – – Yangın hortumları 25
5909.00.10.00.19 – – Diğerleri 25
– Diğer dokumaya elverişli maddelerden:
– – Yün ve kıldan hortumlar
5909.00.90.10.11 – – – Yangın hortumları 25
5909.00.90.10.19 – – – Diğerleri 25
– – Diğerleri
5909.00.90.90.11 – – – Yangın hortumları 25
5909.00.90.90.12 – – – Pamuktan hortumlar 25
5909.00.90.90.13 – – – Ketenden hortumlar 25
5909.00.90.90.19 – – – Diğerleri 25
5910.00.00.00.00 Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon
kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş
veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın) 25
59.11 Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus
bu fasılın 7 nolu notunda belirtilen ürünler ve eşya:
5911.10.00.00.00 – Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer
maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, ke-
çe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya
mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanma-
sına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil] 15
5911.20 – Eleklik mensucat ve gaz mensucat (hazır halde olsun olmasın)
5911.20.00.00.11 – – İpekten 15
5911.20.00.00.12 – – Şap liflerinden 15
5911.20.00.00.13 – – Suni, sentetik liflerden 15
5911.20.00.00.19 – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden olanlar 15
– Kağıt imaline mahsus makinalarda veya benzeri makinalarda
(hamur veya amyant -çimento makinaları gibi) kullanılmaya mahsus
nihayetsiz veya bağlayıcı tertibata uygun dokumaya elverişli
mensucat ve keçeler:
5911.31 – – Metrekare ağırlığı 650 gr. dan az:
– – – İpekten, sentetik veya suni liflerden:
5911.31.11.00.00 – – – – Kağıt makinalarında kullanılan türden sentetik liflerden dokunmuş
mensucat (keçeli olsun olmasın) m2 15
– – – – Diğerleri
5911.31.19.00.11 – – – – – İpekten olanlar 15
5911.31.19.00.12 – – – – – Sentetik veya suni liflerden olanlar 15
5911.31.90.00.00 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 15
5911.32 – – Metrekare ağırlığı 650 gr. veya daha fazla:
– – – İpekten, suni veya sentetik liflerden
5911.32.11.00.00 – – – – Kağıt makinalarında kullanılan türden, üzerine dolgu tabakası iğnelenmiş,
sentetik liflerden dokunmuş mensucat (örneğin, baskı keçeleri) m2 15
5911.32.19.00.00 – – – – Diğerleri m2 15
5911.32.90.00.00 – – – Dokumaya elverişli diğer maddelerden 15
5911.40.00.00.00 – Yağ presinde veya benzeri işlerde kullanılan tasir torbaları
(insan saçından olanlar dahil) 15
5911.90 – Diğerleri:
– – Keçeden
5911.90.10.00.11 – – – Polisaj keçesi 15
5911.90.10.00.19 – – – Diğerleri 15
– – Diğerleri
5911.90.91.00.00 – – – Yarı iletken waferların üretiminde kullanılan türde kendinden yapışkanlı
dairesel cilalama pedleri 15
– – – Diğerleri:
5911.90.99.00.11 – – – – Basma makinalarına mahsus blanketler 15
5911.90.99.00.12 – – – – Filtre torbaları 15
5911.90.99.00.19 – – – – Diğerleri 15
Başa dön tuşu