Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 38)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
38.01 Suni grafit; kolloidal veya yarı -kolloidal grafit; esası hamur, blok,
levha veya diğer yarı -mamul grafit veya diğer karbon olan müs –
tahzarlar :
3801.10.00.00.00 – Suni grafit 15
3801.20 – Kolloidal veya yarı-kolloidal grafit:
3801.20.10.00.00 – – Sıvı yağ içinde çözelti halinde olan kolloidal grafit; yarı-kolloidal grafit 30
3801.20.90.00.00 – – Diğerleri 30
3801.30.00.00.00 – Elektrotlar için karbonlu hamurlar ve fırınların izolasyonunda
kullanılan benzeri hamurlar 30
3801.90 – Diğerleri :
3801.90.00.10.00 – – Metalo-grafitik bileşikler halindeki karbonlar veya diğerleri (blok,levha, çu-
buk veya benzeri yarı mamuller halinde) 30
3801.90.00.90.00 – – Diğerleri 25
38.02 Aktif hale getirilmiş karbon (aktif kömür); aktif hale getirilmiş tabii
mineral maddeler; hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalma-
mış hayvansal karalar dahil):
3802.10.00.00.00 – Aktif hale getirilmiş karbon 35
3802.90 – Diğerleri :
3802.90.00.10.00 – – Hayvansal karalar (kullanılmış ve tesiri kalmamış hayvansal karalar dahil) 15
– – Diğerleri
3802.90.00.90.12 – – – Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç) 35
3802.90.00.90.13 – – – Ağartma toprağı-Asit aktivasyonlu killer 35
3802.90.00.90.18 – – – Diğerleri 35
3803.00 Tall oil (sıvı reçine) (rafine edilmiş olsun olmasın):
3803.00.10.00.00 – Ham tall oil 35
3803.00.90.00.00 – Diğerleri 35
3804.00 Odun hamurunun imalinden arta kalan lesivler (konsantre edilmiş,
şekeri giderilmiş veya kimyasal bir işlem görmüş olsun olmasın)
(linyosülfonatlar dahil, fakat 38.03 pozisyonundaki tall oil hariç):
3804.00.00.10.00 – Konsantre edilmiş sülfitli lesivler 35
3804.00.00.91.00 – Odun hamurunun soda veya sülfat usulleri ile imalatından arta kalan
lesivler 30
3804.00.00.99.00 – Diğerleri 35
38.05 Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta
kalan sülfatlı esans ve iğne yapraklı ağaç odununun damıtılma –
sından veya başka şekilde işlenmesinden elde edilen diğer ter –
penik yağlar; ham dipenten; kağıt imalinden arta kalan bisülfitli
esans ve diğer ham para -simen; esas madde olarak alfaterpineol
içeren çam yağı:
3805.10 – Terabantin esansı, çam ağacı esansı veya kağıt imalinden arta
kalan sülfatlı esans:
3805.10.10.00.00 – – Terabantin esansı 100
3805.10.30.00.00 – – Çam ağacı esansı 100
3805.10.90.00.00 – – Kağıt imalinden arta kalan sülfatlı esans 100
3805.90 – Diğerleri :
3805.90.10.00.00 – – Çam yağı 100
– – Diğerleri
3805.90.90.10.00 – – – Ham para-simenler (kaynağı ne olursa olsun) 30
– – – Diğerleri
3805.90.90.90.11 – – – – Ham dipenten 100
3805.90.90.90.12 – – – – Kağıt imalinden arta kalan bisülfitli esans 100
3805.90.90.90.19 – – – – Diğerleri 100
38.06 Kolofanlar, reçine asitleri ve bunların türevleri; kolofan esansı ve
kolofan yağları; eritilmiş sakızlar:
3806.10.00.00.00 – Kolofanlar ve reçine asitleri 100
3806.20.00.00.00 – Kolofanların veya reçine asitlerinin veya kolofan veya reçine
asidi türevlerinin tuzları (kolofan adüktlerinin tuzları hariç) 100
3806.30 – Ester sakızları :
3806.30.00.10.00 – – Sıvı veya hamur halde veya blok, parça , pıhtı, şekilsiz külçe, granül,
pul ve toz halinde olanlar 50
3806.30.00.90.00 – – Diğerleri 50
3806.90 – Diğerleri :
3806.90.00.10.00 – – Eritilmiş sakızlar 50
– – Diğerleri
3806.90.00.90.11 – – – Reçine asitlerinin esterleri 100
3806.90.00.90.19 – – – Diğerleri 100
3807.00 Odun katranı; odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası;
bitkisel zift; esası kolofan, reçine asitleri veya bitkisel zift olan
biracılıkta kullanılan ziftler ve benzeri müstahzarlar:
– Odun katranı :
3807.00.10.10.00 – – Karışık çözücüler ve incelticiler 40
3807.00.10.90.00 – – Diğerleri 50
– Diğerleri :
– – Odun katranı yağları; odun kreozotu; odun naftası :
3807.00.90.11.00 – – – Karışık çözücüler ve incelticiler 40
– – – Diğerleri
3807.00.90.19.11 – – – – Odun katranı yağları 50
3807.00.90.19.12 – – – – Odun kreozotu 50
3807.00.90.19.13 – – – – Odun naftası ( metilen ) 50
– – Diğerleri
3807.00.90.90.11 – – – Bitkisel ziftler 25
3807.00.90.90.12 – – – Diğerleri 25
38.08 Haşarat öldürücü, kemirici hayvanlara karşı koruyucu, zararlı
mantarları ve bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici ürünler ve
bitkilerin büyümesini düzenleyici, dezenfekte edici ve benzeri
ürünler (perakende satılacak şekillerde veya ambalajlarda veya
müstahzar haline getirilmiş) (kükürtlü şerit; fitil ve mumlar ile
sinek kağıtları gibi):
– Bu faslın 1 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
3808.52.00.00.00 – – DDT (ISO) (clofenotane (INN)), net ağırlığı 300 gr’ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 40
3808.59.00.00.00 – – Diğerleri 40
– Bu faslın 2 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
3808.61.00.00.00 – – Net ağırlığı 300 gr’ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 40
3808.62.00.00.00 – – Net ağırlığı 300 gr’ı geçen 7,5 kg’ı geçmeyen ambalajlarda olanlar 40
3808.69.00.00.00 – – Diğerleri 40
– Diğerleri :
3808.91 – – Haşarat öldürücüler:
3808.91.10.00.00 – – – Esası pretroitler olanlar 40
– – – Esası klorlanmış hidrokarbonlar olanlar :
3808.91.20.00.11 – – – – Dikofol içerenler 40
3808.91.20.00.19 – – – – Diğerleri 40
3808.91.30.00.00 – – – Esası karbamatlar olanlar 40
3808.91.40.00.00 – – – Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar 40
– – – Diğerleri
3808.91.90.00.11 – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.91.90.00.19 – – – – Diğerleri 40
3808.92 – – Zararlı mantarları yokediciler:
– – – İnorganik
3808.92.10.00.00 – – – – Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar 40
– – – – Diğerleri:
3808.92.20.00.11 – – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.92.20.00.19 – – – – – Diğerleri 40
– – – Diğerleri:
3808.92.30.00.00 – – – – Esası ditiokarbamatlar olanlar 40
3808.92.40.00.00 – – – – Esası benzimidazoller olanlar 40
3808.92.50.00.00 – – – – Esası diazol veya triazol olanlar 40
3808.92.60.00.00 – – – – Esası diazin veya morfolinler olanlar 40
– – – – Diğerleri:
3808.92.90.00.11 – – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.92.90.00.19 – – – – – Diğerleri 40
3808.93 – – Zararlı bitkileri yok edici, sürgünleri önleyici , bitki –
lerin büyümesini düzenleyici ürünler:
– – – Zararlı bitkileri yok ediciler:
3808.93.11.00.00 – – – – Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar 40
3808.93.13.00.00 – – – – Esası triazinler olanlar 40
3808.93.15.00.00 – – – – Esası amidler olanlar 40
3808.93.17.00.00 – – – – Esası karbamatlar olanlar 40
3808.93.21.00.00 – – – – Esası dinitroanilin türevleri olanlar 40
3808.93.23.00.00 – – – – Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar 40
– – – – Diğerleri:
3808.93.27.00.11 – – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.93.27.00.19 – – – – – Diğerleri 40
– – – Sürgünleri önleyiciler:
3808.93.30.00.11 – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.93.30.00.19 – – – – Diğerleri 40
– – – Bitkilerin büyümesini düzenleyiciler:
3808.93.90.00.11 – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.93.90.00.19 – – – – Diğerleri 40
3808.94 – – Dezenfekte ediciler:
3808.94.10.00.00 – – – Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar 40
3808.94.20.00.00 – – – Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar 40
– – – Diğerleri:
3808.94.90.00.11 – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.94.90.00.19 – – – – Diğerleri 40
3808.99 – – Diğerleri :
– – – Kemirici hayvanlara karşı kullanılanlar:
3808.99.10.00.11 – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.99.10.00.19 – – – – Diğerleri 40
– – – Diğerleri:
3808.99.90.00.11 – – – – Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler 40
3808.99.90.00.19 – – – – Diğerleri 40
38.09 Tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen mensu-
cat ,kağıt, deri ve benzeri sanayilerde kullanılan türde “apre veya
finisaj”müstahzarları, boyayıcı maddelerin sabitleştirilmesini veya
boyama işlemini hızlandırmayı sağlayıcılar ve diğer ürünler ve
müstahzarlar (örneğin; müstahzar haşıl ve apreler, müstahzar
mordanlar gibi) :
3809.10 – Esası nişastalı madde olanlar:
3809.10.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55’ten az olanlar 20
3809.10.30.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 55 veya
daha fazla, fakat % 70’den az olanlar 20
3809.10.50.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 70 veya daha
fazla, fakat % 83’den az olanlar 20
3809.10.90.00.00 – – Ağırlık itibariyle içindeki nişastalı madde miktarı % 83 veya
daha fazla olanlar 20
– Diğerleri :
3809.91 – – Mensucat sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan
türde olanlar :
– – – Müstahzar haşıl ve apreler ; mordansaj müstahzarları
3809.91.00.10.11 – – – – Müstahzar haşıl ve apreler 20
3809.91.00.10.12 – – – – Mordansaj müstahzarları 20
– – – Diğerleri
3809.91.00.90.11 – – – – Mensucatın su geçirmez hale getirilmesine mahsus müstahzarlar 30
3809.91.00.90.19 – – – – Diğerleri 30
3809.92 – – Kağıt sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde
olanlar :
3809.92.00.10.00 – – – Müstahzar haşıl ve apreler 20
3809.92.00.90.00 – – – Diğerleri 30
3809.93 – – Deri sanayiinde veya benzeri sanayilerde kullanılan türde
olanlar :
3809.93.00.10.00 – – – Müstahzar apreler 20
3809.93.00.90.00 – – – Diğerleri 30
38.10 Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar;
metallere lehim ve kaynak yapılmasında kullanılan sıvı müstah –
zarlar ve diğer yardımcı müstahzarlar; metal ve diğer maddeler-
den meydana gelen lehim ve kaynak pastaları ve tozları; lehim
ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında veya
kaplanmasında kullanılan müstahzarlar:
3810.10 – Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar;
metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak
pastaları ve tozları
3810.10.00.00.11 – – Metal satıhlarının temizlenmesinde kullanılan müstahzarlar 40
3810.10.00.00.12 – – Metal ve diğer maddelerden meydana gelen lehim ve kaynak pastaları
ve tozları 40
3810.90 – Diğerleri:
3810.90.10.00.00 – – Lehim ve kaynak çubuklarının ve elektrotlarının sıvanmasında
veya kaplanmasında kullanılan müstahzarlar 40
3810.90.90.00.00 – – Diğerleri 40
38.11 Vuruntuyu önleyici müstahzarlar, oksidasyonu durdurucu
maddeler, peptizan katkılar, akışkanlığı düzenleyici maddeler,
aşınmayı önleyici katkılar ve mineral yağlar (benzin dahil) veya
mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar
için diğer müstahzar katkılar:
– Vuruntuyu önleyici müstahzarlar:
3811.11 – – Esası kurşun bileşikleri olanlar:
3811.11.10.00.00 – – – Esası kurşuntetraetil olanlar 30
3811.11.90.00.00 – – – Diğerleri 30
3811.19.00.00.00 – – Diğerleri 30
– Yağlama yağları için katkılar:
3811.21 – – Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen
yağları içerenler:
3811.21.00.10.00 – – – Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar 30
3811.21.00.90.00 – – – Diğerleri 30
3811.29 – – Diğerleri
3811.29.00.10.00 – – – Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar 30
3811.29.00.90.00 – – – Diğerleri 30
3811.90 – Diğerleri
– – Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı
yağlar için diğer müstahzar katkılar
3811.90.00.10.11 – – – Ağır mineral yağlar için müstahzar katkılar 30
3811.90.00.10.12 – – – Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar 30
3811.90.00.10.19 – – – Diğerleri 30
3811.90.00.90.00 – – Diğerleri 30
38.12 Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler
için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan
plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kau –
çuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer
stabilizatör bileşikler:
3812.10.00.00.00 – Vulkanizasyonu çabuklaştırıcı müstahzarlar 25
3812.20 – Kauçuk veya plastikler için plastifiyan bileşikler:
3812.20.10.00.00 – – Benzil 3 – izobutiriloksi – 1 – izopropil – 2,2 – dimetilpropil ftalat ve benzil
3 – izobutiriloksi – 2,2,4 – trimetilpentil ftalat içeren reaksiyon karışımı 30
3812.20.90.00.00 – – Diğerleri 30
– Oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri
dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler:
3812.31.00.00.00 – – 2,2,4-trimetil-1,2 dihidroquinoline (TMQ) oligomerlerinin karışımları 30
3812.39 – – Diğerleri:
– – – Oksidasyonu önleyici müstahzarlar:
3812.39.10.00.11 – – – – Kauçuk için oksidasyonu önleyici müstahzarlar 30
3812.39.10.00.19 – – – – Diğer oksidasyonu önleyici müstahzarlar 30
3812.39.90.00.00 – – – Diğerleri 30
3813.00 Yangın söndürme aletleri için dolgu maddeleri ve bileşimler;
her çeşit yangın söndürme bombaları
3813.00.00.00.13 – Bromoklordiflormetan, bromotriflormetan veya dibromo-tetrafloretan içerenler 25
3813.00.00.00.14 – Metan, etan veya propan hidrobromoflorkarbonlar (HBFC’ler) içerenler 25
3813.00.00.00.15 – Metan, etan veya propan hidrokloroflorkarbonlar (HCFC’ler) içerenler 25
3813.00.00.00.16 – Bromoklormetan içerenler 25
3813.00.00.00.17 – Diğerleri 25
3814.00 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik
karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada
kullanılan müstahzarlar:
3814.00.10 – Esası bütilasetat olanlar:
3814.00.10.00.11 – – Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler
(HCFC içersin içermesin) 40
3814.00.10.00.12 – – Metan, etan veya propan hidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat
CFC’leri içermeyenler 40
3814.00.10.00.13 – – Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)
içerenler 40
3814.00.10.00.19 – – Diğerleri 40
3814.00.90 – Diğerleri:
3814.00.90.00.11 – – Metan, etan veya propan klorflorokarbonları (CFC) içerenler
(HCFC içersin içermesin) 40
3814.00.90.00.12 – – Metan, etan veya propanhidrokloroflorokarbonları (HCFC) içeren fakat
CFC’leri içermeyenler 40
3814.00.90.00.13 – – Karbontetraklorür, bromoklorometan veya 1,1,1-trikloroetan (metilkloroform)
içerenler 40
3814.00.90.00.19 – – Diğerleri 40
38.15 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksi –
yon başlatıcılar,reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar:
– Takviye edilmiş katalizatörler:
3815.11.00.00.00 – – Aktif maddesi nikel veya nikel bileşikleri olanlar 30
3815.12.00.00.00 – – Aktif maddesi kıymetli metal veya kıymetli metal bileşikleri
olanlar 30
3815.19 – – Diğerleri:
3815.19.10.00.00 – – – Ağırlık itibariyle % 90 veya daha fazlası partikül boyu 10 mikrometreyi
geçmeyen, taneler şeklinde olan ve magnezyum silikat mesnetli oksit-
lerin karışımını içeren,
– Ağırlık itibariyle % 20 veya daha fazla fakat % 35’den fazla olmayan
bakır ve
– Ağırlık itibariyle % 2 veya daha fazla fakat % 3’den fazla olmayan
bizmut içeren ve görünür özgül kütlesi 0,2 veya daha fazla fakat
1,0’ı geçmeyen,
katalizörler 30
3815.19.90.00.00 – – – Diğerleri 30
3815.90 – Diğerleri:
3815.90.10.00.00 – – Metanol içinde çözelti halinde etiltrifenilfosfonyum asetat içeren
katalizörler 30
3815.90.90.00.00 – – Diğerleri 30
3816.00 Ateşe dayanıklı çimentolar, harçlar, betonlar ve benzeri karışım-
lar (38.01 pozisyonundaki ürünler hariç)
3816.00.00.00.11 – Ateşe dayanıklı çimentolar 30
3816.00.00.00.12 – Ateşe dayanıklı harçlar 30
3816.00.00.00.19 – Diğerleri 30
3817.00 Karışım halinde alkilbenzenler ve alkilnaftalinler (27.07 veya 29.02
pozisyonundakiler hariç) :
3817.00.50.00.00 – Lineer alkilbenzen 30
– Diğerleri
3817.00.80.00.11 – – Post dodesilbenzen ( heavy-alkylates ) 30
3817.00.80.00.19 – – Karışım halinde diğer alkil benzenler 30
3817.00.80.00.29 – – Diğerleri 30
3818.00 Elektronikte kullanılmak üzere dope edilmiş kimyasal elementler
(disk, pul veya benzeri şekillerde); elektronikte kullanılmak üzere
dope edilmiş kimyasal bileşikler:
3818.00.10.00.00 – Dope edilmiş silisyum 30
3818.00.90.00.00 – Diğerleri 30
3819.00.00.00.00 Hidrolik fren sıvıları ve hidrolik transmisyonlar için petrol yağları
veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyen veya
ağırlık itibariyle % 70’den az oranda içeren müstahzar sıvılar 30
3820.00.00.00.00 Donmayı önleyici müstahzarlar ve donmayı çözücü müstahzar
sıvılar 30
3821.00.00.00.00 Mikroorganizmaların ( virüsler ve benzerleri ),bitkilerin, insan veya hayvan
hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları 50
3822.00 Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste
kullanılan reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın
laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler
(30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart
(referans) maddeleri:
3822.00.00.10.00 – Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya
sıvanmış plastik plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler 50
3822.00.00.20.00 – Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya
sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar ,ince tabakalar ve şeritler
(rulo veya tabaka halinde) 60
3822.00.00.30.00 – Laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan reaktifler emdirilmiş veya
sıvanmış kağıttan plakalar, levhalar,yapraklar, ince tabakalar ve şeritler
(ölçüsüne veya şekline göre kesilmiş) 100
– Diğerleri
3822.00.00.90.11 – – DNA temelli biyolojik işaretleyiciler 30
3822.00.00.90.19 – – Diğerleri 30
38.23 Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları;
sınai yağ alkolleri:
– Sınai monokarboksilik yağ asitleri, rafinaj mahsülü asit yağları:
3823.11.00.00.00 – – Stearik asit 40
3823.12.00.00.00 – – Oleik asit 40
3823.13.00.00.00 – – Tall oil sıvı yağ asitleri 40
3823.19 – – Diğerleri :
3823.19.10.00.00 – – – Damıtılmış yağ asitleri 40
3823.19.30.00.00 – – – Yağ asitleri damıtma ürünleri 40
3823.19.90.00.00 – – – Diğerleri 40
3823.70 – Sınai yağ alkolleri :
3823.70.00.10.00 – – Mum karakterine haiz sınai yağ alkolleri 20
3823.70.00.90.00 – – Diğer sınai yağ alkolleri 40
38.24 Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar
bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer
almayan kimya sanayii veya kimya sanayiine bağlı sanayilerde
kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karı-
şımlarından oluşanlar dahil);
3824.10 – Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar
bağlayıcılar :
3824.10.00.10.00 – – Esası tabii reçine olanlar 25
– – Diğerleri
3824.10.00.90.11 – – – Esası sentetik reçine olan,dökümhane maçalarına veya kalıplarına
mahsus müstahzar bağlayıcılar 30
3824.10.00.90.19 – – – Diğerleri 30
3824.30.00.00.00 – Kendi aralarında veya metalik bağlayıcılarla karıştırılmış
aglomere edilmemiş metal karbürler 30
3824.40.00.00.00 – Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzar katkılar 30
3824.50 – Ateşe dayanıklı olmayan harç ve betonlar:
3824.50.10.00.00 – – Kalıba dökülmeye hazır beton 30
3824.50.90.00.00 – – Diğerleri 30
3824.60 – Sorbitol (2905.44 alt pozisyonunda belirtilen sorbitol hariç):
– – Sulu çözelti halinde sorbitol:
3824.60.11.00.00 – – – D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az D-mannitol içerenler 30
3824.60.19.00.00 – – – Diğerleri 30
– – Diğerleri:
3824.60.91.00.00 – – – D-glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2
veya daha az D-mannitol içerenler 30
3824.60.99.00.00 – – – Diğerleri 30
– Metan, etan veya propanın halojenlenmiş türevlerini içeren karışımlar:
– – Kloroflorokarbonlar içerenler (CFCs) (hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs),
perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin)
3824.71.00.00.11 – – – R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 30
3824.71.00.00.19 – – – Diğerleri 30
3824.72.00.00.00 – – Bromoklorodiflorometan, bromotriflorometan veya dibromotetrafloroetanlar
içerenler 30
3824.73.00.00.00 – – Hidrobromoflorokarbonlar (HBFCs) içerenler 30
– – Hidrokloroflorokarbonlar içerenler (HCFCs) (perflorokarbonlar (PFCs),
veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içersin içermesin, ancak, kloroflorokarbonlar
(CFCs) içermeyenler
3824.74.00.00.12 – – – 142B [(Klorodifloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı 30
3824.74.00.00.19 – – – Diğerleri 30
3824.75.00.00.00 – – Karbon teraklorür içerenler 30
3824.76.00.00.00 – – 1,1,1-trikloroetan (metil kloroform) içerenler 30
3824.77.00.00.00 – – Bromometan (metil bromür) veya bromoklorometan içerenler 30
3824.78 – – Perflorokarbonlar (PFCs) veya hidroflorokarbonlar (HFCs) içeren, fakat
kloroflorokarbonlar veya hidrokloroflorokarbonlar (HCFCs) içermeyenler
3824.78.10.00.00 – – – Sadece 1,1,1-triflooetan ve pentafloretan içerenler 30
3824.78.20.00.00 – – – Sadece 1,1,1-trifloretan, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretan içerenler 30
3824.78.30.00.00 – – – Sadece diflormetan ve pentafloretan içerenler 30
3824.78.40.00.00 – – – Sadece diflormetan, pentafloretan ve 1,1,1,2-tetrafloretane 30
3824.78.80.00.00 – – – Doymamış hidroflorkarbonlar içerenler 30
3824.78.90.00.00 – – – Diğerleri 30
3824.79.00.00.00 – – Diğerleri 30
– Bu faslın 3 nolu altpozisyon notunda belirtilen eşya:
3824.81.00.00.00 – – Oksiran (etilenoksit) içerenler 30
3824.82.00.00.00 – – Poliklorine edilmiş bifeniller (PCBs),poliklorine edilmiş terpeniller (PCTs) veya
polibromine edilmiş bifeniller (PBBs) içerenler 30
3824.83.00.00.00 – – tris (2,3-dibromopropil) fosfat içerenler 30
3824.84.00.00.00 – – Aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO),
chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1,1,1-
trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN),
endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptachlor (ISO) veya mirex (ISO) içerenler 30
3824.85.00.00.00 – – Lindane (ISO, INN) dahil, 1,2,3,4,5,6 hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) içerenler 30
3824.86.00.00.00 – – Pentachlorobenzene (ISO) veya hexachlorobenzene (ISO) içerenler 30
3824.87.00.00.00 – – Perfluorooctane sülfonik asit, tuzları, perfluorooctane
sülfonamidler veya perfluorooctane sulphonyl fluoride içerenler 30
3824.88.00.00.00 – – Tetra-, penta-, hexa- hepta- veya octabromodiphenyl eterleri içerenler 30
– Diğerleri:
3824.91.00.00.00 – – Esas olarak 5-ethyl-2-methyl-2-oxido- 1,3,2-dioxaphosphinan-
5-yl) methyl methyl methylphosphonate ve bis[(5-ethyl-2-
methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl]
methylphosphonate içeren karışımlar ve müstahzarlar 30
3824.99 – – Diğerleri:
3824.99.10.00.00 – – – Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin
petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli
sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları 30
– – – İyon değiştiriciler:
3824.99.15.00.11 – – – – Esası sülfonlu karbonlar veya tabii mineral madde olanlar 30
3824.99.15.00.12 – – – – Sentetik zeolit 30
3824.99.15.00.19 – – – – Diğer iyon değiştiriciler 30
3824.99.20.00.00 – – – Elektrik tüpleri ve valflerinde vakum teminine yarayan emici bileşimler 30
3824.99.25.00.00 – – – Pirolinyitler (kalsiyum pirolinyit gibi); ham kalsiyum tartrat; ham
kalsiyum sitrat 30
3824.99.30.00.00 – – – Naftenik asitler, bunların suda çözünmeyen tuzları ve esterleri 30
– – – Diğerleri:
3824.99.45.00.00 – – – – Kabuklanmayı önleyici bileşikler ve benzerleri 30
3824.99.50.00.00 – – – – Elektroliz yoluyla kaplamada kullanılan müstahzarlar 30
3824.99.55.00.00 – – – – Mono, di ve tri stearatlardan oluşan gliserol karışımları (katı yağlar
için emilsifiyan olarak kullanılanlar) 30
– – – – Elektronik sigara kartuşları (dolu); elektronik sigara kartuşlarında
kullanılan müstahzarlar
3824.99.56.00.00 – – – – – 2939.79.10 pozisyonundaki ürünleri içerenler 30
3824.99.57.00.00 – – – – – Diğerleri 30
3824.99.58.00.00 – – – – Sigara bıraktırmaya yardımcı olan nikotin bantları (transdermal sistemler) 30
– – – – Eczacılık ve cerrahide kullanılan ürünler ve müstahzarlar:
3824.99.61.00.00 – – – – – 30.04 Pozisyonundaki insanlar için kullanılan ilaçların imaline mahsus
Streptomyces tenebrarius’ un fermantasyonuyla elde edilen antibiyo-
tik imalat işlemi ara ürünleri (kurutulmuş olsun olmasın) 30
3824.99.62.00.00 – – – – – Monensin tuzların imalinden elde edilen ara ürünler 30
3824.99.64.00.00 – – – – – Diğerleri 30
3824.99.65.00.00 – – – – Dökümcülükte kullanılan türden yardımcı ürünler (3824.10.00.00 alt
pozisyonunda belirtilenler hariç) 30
3824.99.70.00.00 – – – – İnşaat sanayiinde kullanılan yanmayı ve su geçirmeyi önleyen
müstahzarlar ve benzerleri 30
– – – – Diğerleri :
3824.99.75.00.00 – – – – – Lityum niyobat wafer (dope edilmemiş) 30
3824.99.80.00.00 – – – – – Dimerize edilmiş yağ asitlerinden türetilmiş, ortalama molekül ağırlığı
520 veya daha fazla fakat 550’yi geçmeyen aminlerin karışımı 30
3824.99.85.00.00 – – – – – 3 – (1 – Etil – 1 metilpropil) izoksazol – 5 – ylamin (tolüen içinde
çözelti halinde ) 30
3824.99.86.00.00 – – – – – Çoğunlukla dimetil metilfosfonat, oksiran ve difosforpentaoksit
içeren karışımlar 30
– – – – – Başka yerde belirtilmeyen veya yer almayan esas olarak organik bileşiklerden
oluşan kimyasal ürünler veya müstahzarlar:
– – – – – – 20 °C’de sıvı formunda olanlar:
3824.99.92.00.11 – – – – – – – Füzel yağları 30
3824.99.92.00.12 – – – – – – – Dippel yağı 30
3824.99.92.00.13 – – – – – – – Emülsiyon kırıcılar 30
3824.99.92.00.16 – – – – – – – Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) alkyl (methyl, ethyl
n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridates içeren karışımlar 30
3824.99.92.00.17 – – – – – – – Başlıca o- alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren ) N,N-dialkyl (methyl,
ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidates içeren
karışımlar 30
3824.99.92.00.18 – – – – – – – Başlıca [S-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino)
ethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphonothioates ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren)
esterlerini içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 30
3824.99.92.00.21 – – – – – – – Başlıca alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonyl-
difluorides içeren karışımlar 30
3824.99.92.00.22 – – – – – – – Başlıca [o-2- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
aminoethyl] hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphonites ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren)
esterleri içeren karışımlar; başlıca bunların alkillendirilmiş veya
protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 30
3824.99.92.00.23 – – – – – – – Başlıca N,N- dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)
phosphoramidic dihalides içeren karışımlar 30
3824.99.92.00.24 – – – – – – – Başlıca dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) N,N-dialkyl
(methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphoramidates içeren
karışımlar 30
3824.99.92.00.25 – – – – – – – Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)
2-chloroethylamines veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren
karışımlar 30
– – – – – – – Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)-
2-aminoethanols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren
karışımlar:
3824.99.92.00.26 – – – – – – – – Başlıca N,N-dimethyl-2-aminoethanol veya N,N-diethyl-2-amino-
ethanol veya bunların protonlandırılmış tuzlarını içeren karışımlar 30
3824.99.92.00.29 – – – – – – – – Diğerleri 30
3824.99.92.00.31 – – – – – – – Başlıca N,N-dialkyl (methyl, ethyl,n-propyl veya isopropyl)
aminoethane-2-thiols veya bunların protonlandırılmış tuzlarını
içeren karışımlar 30
3824.99.92.00.32 – – – – – – – Başlıca fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya isopropil
grubu ihtiva eden (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva
etmeyen) kimyasalları içeren diğer karışımlar 30
3824.99.92.00.39 – – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – – Diğerleri:
3824.99.93.00.11 – – – – – – – Gaz halindeki halojenlenmiş hidrokarbonların karışımları 30
3824.99.93.00.12 – – – – – – – Zineb 30
3824.99.93.00.13 – – – – – – – Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı Karışımları 30
3824.99.93.00.14 – – – – – – – Sakız mayası ( gomelastik ) 30
3824.99.93.00.19 – – – – – – – Diğerleri 30
– – – – – Diğerleri:
3824.99.96.10.00 – – – – – – Farklı anyon içeren bileşiklerin tuzlarının karışımları 15
3824.99.96.20.00 – – – – – – Yazı teksirinde, matbaa merdanelerinde ve benzeri işlerde kullanılan
jelatin esaslı patlar (kağıttan veya dokumaya elverişli maddelerden
bir mesnet üzerinde bulunsun bulunmasın) 40
– – – – – – Diğerleri:
3824.99.96.90.14 – – – – – – – Seramik fırınlarının ısısını kontrola yarayan eriyebilen göstergeler 30
3824.99.96.90.21 – – – – – – – Akümülatörler için kadmiyum oksit veya nikel hidroksit esaslı bileşikler 30
3824.99.96.90.68 – – – – – – – Diğerleri 30
38.25 Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi ve
kimya sanayine bağlı sanayilere mahsus artık ürünler; belediye atıkları;
kanalizasyon çamuru, bu fasılın 6. Notunda belirtilen diğer atıklar:
3825.10.00.00.00 – Şehir atıkları 30
3825.20.00.00.00 – Kanalizasyon çamuru 30
3825.30.00.00.00 – Klinik atıkları 30
– Artık organik çözücüler:
3825.41.00.00.00 – – Halojenlenmiş 30
3825.49.00.00.00 – – Diğerleri 30
3825.50.00.00.00 – Metal dekapajı için amonyaklı suların, hidrolik sıvıların, fren ve antifiriz
sıvılarının atıkları 30
– Kimya sanayi ve kimya sanayine bağlı sanayilerin diğer atıkları:
3825.61.00.00.00 – – Esas olarak organik bileşenleri içerenler 30
3825.69.00.00.00 – – Diğerleri 30
3825.90 – Diğerleri
3825.90.10.00.00 – – Gaz temizleyici alkalinize demir oksitler 30
3825.90.90.00.00 – – Diğerleri 30
38.26 Biodizel ve bunların karışımları (Ağırlık itibariyle %70’den az petrol yağları
veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler
veya içermeyenler)
-Yağ asidi mono-alkil esterleri, ağırlık itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler 30
(FAMAE)
3826.00.10.00.11 – – Ağırlık itibariyle %96,5 veya daha fazla yağ asiti metil esteri içerenler
(YAME/Biodizel) 30
3826.00.10.00.19 – – Diğerleri 30
3826.00.90.00.00 – Diğerleri 30
Başa dön tuşu