Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 29)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
I. HİDROKARBONLAR VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.01 Asiklik hidrokarbonlar:
2901.10 – Doymuş:
– – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar
2901.10.00.10.11 – – – Bütanlar 25
2901.10.00.10.19 – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus diğer 25
doymuş asiklik hidrokarbonlar
– – Diğer amaçlar için kullanılanlar
2901.10.00.90.11 – – – Hekzan 50
2901.10.00.90.12 – – – Heptan 50
2901.10.00.90.13 – – – Pentan 50
2901.10.00.90.19 – – – Diğer doymuş asiklik hidrokarbonlar 50
– Doymamış:
2901.21 – – Etilen :
2901.21.00.00.11 – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar 50
2901.21.00.00.19 – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar 50
2901.22 – – Propen (propilen) :
2901.22.00.00.11 – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar 50
2901.22.00.00.19 – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar 50
2901.23.00.00.00 – – Büten (bütilen) ve izomerleri 50
2901.24.00.00.00 – – 1,3 – Butadien ve izopren 50
2901.29 – – Diğerleri :
2901.29.00.10.00 – – – Terpenler 50
– – – Diğerleri
2901.29.00.90.11 – – – – Diğer alkenler (diğer olefinler) 50
2901.29.00.90.12 – – – – Asetilen 50
2901.29.00.90.13 – – – – 1,2 Butadien 50
2901.29.00.90.14 – – – – 3 – Metil – 1,2 – butadien 50
2901.29.00.90.19 – – – – Diğer alkinler (diğer asetilenler) 50
29.02 Siklik hidrokarbonlar:
– Siklanlar, siklenler ve sikloterpenler:
2902.11.00.00.00 – – Siklohekzan 25
2902.19 – – Diğerleri:
– – – Sikloterpenler :
2902.19.00.00.11 – – – – Pinen 25
2902.19.00.00.12 – – – – Kamfen 25
2902.19.00.00.13 – – – – Dipenten (limonen dahil) 25
2902.19.00.00.19 – – – – Diğer sikloterpenler 25
– – – Diğerleri :
2902.19.00.00.21 – – – – Siklohekzen 25
2902.19.00.00.29 – – – – Diğerleri 25
2902.20.00.00.00 – Benzen (benzol) 25
2902.30.00.00.00 – Toluen (toluol): 25
– Ksilenler (ksiloller):
2902.41.00.00.00 – – o – Ksilen 25
2902.42.00.00.00 – – m – Ksilen 25
2902.43.00.00.00 – – p – Ksilen 25
2902.44.00.00.00 – – Ksilen izomerleri karışımları: 25
2902.50.00.00.00 – Stiren (vinil benzen) 25
2902.60.00.00.00 – Etilbenzen 25
2902.70.00.00.00 – Kümen (izopropil benzen) 25
2902.90 – Diğerleri:
– – Naftalen ve antrasen :
2902.90.00.11.00 – – – Naftalen 50
2902.90.00.12.00 – – – Antrasen 25
– – Difenil ve terfeniller:
2902.90.00.21.00 – – – Difenil 40
2902.90.00.22.00 – – – Terfeniller 25
– – Diğerleri :
2902.90.00.91.00 – – – Difenilmetan 40
2902.90.00.99.00 – – – Diğerleri 25
29.03 Hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
– Asiklik hidrokarbonların doymuş klorlanmış türevleri:
2903.11 – – Klorometan (metil klorür) ve kloroetan (etil klorür) :
2903.11.00.00.11 – – – Metil klorür 25
2903.11.00.00.12 – – – Etil klorür 25
2903.12.00.00.00 – – Diklorometan (metilen klorür) 25
2903.13.00.00.00 – – Kloroform (triklorometan) 25
2903.14.00.00.00 – – Karbon tetraklorür 25
2903.15.00.00.00 – – Etilen diklorür (ISO) (1,2 -Dikloroetan) 25
2903.19 – – Diğerleri:
2903.19.00.00.11 – – – Hekzakloretan 25
2903.19.00.00.19 – – – Diğerleri 25
– Asiklik hidrokarbonların doymamış klorlanmış türevleri:
2903.21.00.00.00 – – Vinil klorür (kloroetilen) 25
2903.22.00.00.00 – – Trikloroetilen 25
2903.23.00.00.00 – – Tetrakloroetilen (perkloroetilen) 25
2903.29.00.00.00 – – Diğerleri 25
– Asiklik hidrokarbonların florlanmış, bromlanmış veya
iyodlanmış türevleri:
2903.31.00.00.00 – – Etilen dibromid (ISO) (1,2-dibromoetan) 25
2903.39 – – Diğerleri :
– – – Bromürler:
2903.39.11.00.00 – – – -Bromometan (metil bromür) 25
2903.39.15.00.00 – – – -Dibromometan 25
– – – – Diğerleri
2903.39.19.00.11 – – – – – 1,1-Dibromoetan 25
2903.39.19.00.12 – – – – – 1,2-Dibromoetan (etilen bromür) 25
2903.39.19.00.13 – – – – – Vinilbromür 25
2903.39.19.00.14 – – – – -Etil bromür 25
2903.39.19.00.15 – – – – – Bromoform 25
2903.39.19.00.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – Doymuş Florürler:
2903.39.21.00.00 – – – – Diflormetan (HFC-32) 25
2903.39.23.00.00 – – – – Triflormetan (HFC-23) 25
2903.39.24.00.00 – – – – Pentafloretan (HFC-125) ve 1,1,1 – trifloretan (HFC-143a) 25
2903.39.25.00.00 – – – – 1,1 – Difloretan (HFC-152a) 25
2903.39.26.00.00 – – – – 1,1,1,2 – tetrafloretan (HFC-134-a) 25
– – – – Pentaflorpropanlar, hekzaflorpropanlar, heptaflorpropanlar:
2903.39.27.00.11 – – – – – 1,1,2,2,3 – pentaflorpropan (HFC-245ca) 25
2903.39.27.00.12 – – – – – 1,1,1,3,3 – Pentafloropropan (HFC-245fa ) 25
2903.39.27.00.13 – – – – – 1,1,1,3,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236fa) 25
2903.39.27.00.14 – – – – – 1,1,1,2,2,3 – hekzaflorpropan (HFC-236cb) 25
2903.39.27.00.15 – – – – – 1,1,1,2,3,3 – hekzaflorpropan (HFC-236ea) 25
2903.39.27.00.16 – – – – – 1,1,1,2,3,3,3 – heptaflorpropan (HFC-227ea) 25
2903.39.27.00.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Perflorlanmış doymuş florürler:
2903.39.28.00.11 – – – – – Perfloroetan 25
2903.39.28.00.12 – – – – – Perfloropropan 25
2903.39.28.00.13 – – – – – Perflorobütan 25
2903.39.28.00.15 – – – – – Perfloropentan 25
2903.39.28.00.16 – – – – – Perflorohekzan 25
2903.39.28.00.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Diğer doymuş florürler: 25
2903.39.29.00.11 – – – – – 1,1,2 – trifloretan (HFC-143) 25
2903.39.29.00.12 – – – – – 1,1,2,2 -tetrafloretan (HFC-134) 25
2903.39.29.00.13 – – – – – Karbontetraflorür 25
2903.39.29.00.14 – – – – – Flormetan (HFC-41) 25
2903.39.29.00.15 – – – – – 1,1,1,3,3 – pentaflorbütan (HFC-365mfc) 25
2903.39.29.00.16 – – – – – Dekafloropentan 25
2903.39.29.00.17 – – – – – 1,1,1,2,2,3,4,5,5,5 – dekaflorpentan (HFC-43-10mee) 25
2903.39.29.00.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – Doymamış florürler:
2903.39.31.00.00 – – – – 2,3,3,3 – Tetraflorpropen 25
2903.39.35.00.00 – – – – 1,3,3,3 – Tetraflorpropen 25
– – – – Diğer doymamış florürler:
2903.39.39.00.11 – – – – – 1,1,3,3,3,- pentaflor-2-(triflormetil) prop-1-ene 25
2903.39.39.00.19 – – – – – Diğerleri 25
– – – İyodürler:
2903.39.80.00.11 – – – – Metil iyodür 25
2903.39.80.00.12 – – – – Etil iyodür 25
2903.39.80.00.13 – – – – Metilen iyodür (diiyod metan) 25
2903.39.80.00.14 – – – – İyodoform 25
2903.39.80.00.18 – – – – Diğer iyodlular 25
– İki veya daha fazla farklı halojen içeren asiklik hidrokarbonların
halojelenmiş türevleri:
2903.71.00.00.00 – – Klorodiflorometan 25
2903.72.00.00.00 – – Diklorotrifloroetanlar 25
2903.73.00.00.00 – – Diklorofloroetanlar 25
2903.74.00.00.00 – – Klorodifloroetanlar 25
2903.75.00.00.00 – – Dikloropentafloropropanlar 25
2903.76 – – Bromoklorodiflorometan,bromotriflorometan ve
dibromotetrafloroetan:
2903.76.10.00.00 – – – Bromoklorodiflorometan 25
2903.76.20.00.00 – – – Bromotriflorometan 25
2903.76.90.00.00 – – – Dibromotetrafloroetanlar 25
2903.77 – – Diğerleri (sadece florin ve klorinle perhalojenlenmiş):
2903.77.60.00.00 – – – Trikloroflorometan, Diklorodiflorometan, Triklorotrifloroetanlar
Diklorotetrafloroetanlar ve Kloropentafloroetan 25
2903.77.90.00.00 – – – Diğerleri 25
2903.78.00.00.00 – – Diğer perhalojenlenmiş türevler 25
2903.79 – – Diğerleri:
– – – Sadece bromin ve klorinle, florin ve klorinle veya florin ve brominle
halojenlenmiş olanlar:
2903.79.30.00.11 – – – – Flordiklormetan 25
2903.79.30.00.13 – – – – Klorflormetan 25
2903.79.30.00.14 – – – – Flortetrakloretan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.15 – – – – Diflortrikloretan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.17 – – – – Klortetrafloretan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.18 – – – – Flortrikloretan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.21 – – – – Diklordifloretan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.22 – – – – Klortrifloretan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.25 – – – – Klorfloretan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.26 – – – – Florhekzaklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.27 – – – – Diflorpentaklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.28 – – – – Triflortetraklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.31 – – – – Triklortetraflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.33 – – – – Klorhekzaflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.34 – – – – Florpentaklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.35 – – – – Diflortetraklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.36 – – – – Triklortriflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.37 – – – – Diklortetraflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.38 – – – – Klorpentaflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.41 – – – – Flortetraklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.42 – – – – Diflortriklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.43 – – – – Diklortriflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.44 – – – – Klortetraflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.45 – – – – Flortriklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.46 – – – – Diflordiklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.47 – – – – Klortriflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.48 – – – – Flordiklorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.51 – – – – Klordiflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.52 – – – – Klorflorpropan (tüm izomerleri) 25
2903.79.30.00.53 – – – – Trans-1-kloro-3,3,3,trifloropropen 25
2903.79.30.00.59 – – – – Diğerleri 25
2903.79.80.00.00 – – – Diğerleri 25
– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik hidrokarbonların
halojenlenmiş türevleri:
2903.81 – -1,2,3,4,5,6 -Hekzaklorsiklohekzan (HCS(ISO)) (linden dahil (ISO,INN):
2903.81.00.00.11 – – – Lindan (ISO) 25
2903.81.00.00.13 – – – HCH ( %99’dan az gama izomer içerenler) 25
2903.81.00.00.19 – – – Diğerleri 25
2903.82.00.00.00 – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) ve heptaklor (ISO) 25
2903.83.00.00.00 – – Mirex (ISO) 25
2903.89 – – Diğerleri:
2903.89.10.00.00 – – – 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetil)siklohekzan; tetrabromsiklooktan 25
– – – Diğerleri:
2903.89.80.00.11 – – – – Perflorosiklobütan 25
2903.89.80.00.19 – – – – Diğerleri 25
– Aromatik hidrokarbonların halojenlenmiş türevleri:
2903.91 – – Klorbenzen, o-diklorobenzen ve p-diklorobenzen:
2903.91.00.00.11 – – – Klorbenzen 25
2903.91.00.00.12 – – – o-diklorbenzen 25
2903.91.00.00.13 – – – p-diklorbenzen 25
2903.92 – – Hekzaklorobenzen (ISO) ve DDT (ISO) (klofenoten (INN) 1,1,1 -trikloro-
2,2- bis (p- klorofenil)etan)
2903.92.00.10.00 – – – DDT [1,1,1 -triklor -2,2 – bis (p -klorfenil) etan] 25
– – – Diğerleri :
2903.92.00.90.11 – – – – Hekzaklorbenzen 25
2903.92.00.90.19 – – – – Diğerleri 25
2903.93.00.00.00 – – Pentaklorobenzen (ISO) 25
2903.94.00.00.00 – – Hekzabromobifeniller 25
– – Diğerleri:
2903.99.10.00.00 – – – 2,3,4,5,6-Pentabrometilbenzen 25
– – – Diğerleri
2903.99.80.00.11 – – – – Benzil klorür 25
2903.99.80.00.12 – – – – Benzal klorür 25
2903.99.80.00.13 – – – – Klor naftalenler 25
2903.99.80.00.14 – – – – m-diklorbenzen 25
2903.99.80.00.15 – – – – Polibromlanmış difeniller 25
2903.99.80.00.16 – – – – Monometil-dibromo-difenil metan 25
2903.99.80.00.17 – – – – Monometil-diklor-difenil metan 25
2903.99.80.00.18 – – – – Monometil-tetraklor-difenil metan 25
2903.99.80.00.19 – – – – Polibrominated biphenyls (PBB) 25
2903.99.80.00.21 – – – – Polichlorinated terphenyls (PCT) 25
2903.99.80.00.22 – – – – Polichlorinated biphenyls (PCB) 25
2903.99.80.00.29 – – – – Diğerleri 25
29.04 Hidrokarbonların sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türev-
türevleri (halojenlenmiş olsun olmasın):
2904.10 – Sadece sülfo grupları içeren türevler, bunların tuzları ve etil
esterleri
2904.10.00.00.11 – – Benzensülfonik asitler ve tuzları 50
2904.10.00.00.13 – – Ksilensülfonik asitler ve tuzları 50
2904.10.00.00.14 – – Alfa-naftil sülfonik asit ve tuzları 50
2904.10.00.00.15 – – Beta-naftil sülfonik asit ve tuzları 50
2904.10.00.00.16 – – 2,2-Dinaftilmetan-3,3-disülfonik asit ve tuzları 50
2904.10.00.00.17 – – Metansülfonil klorür (mesil klorür) 50
2904.10.00.00.21 – – p-toluensülfonik asitler ve tuzları 50
2904.10.00.00.22 – – Diğer toluensülfonik asitler ve tuzları 50
2904.10.00.00.29 – – Diğerleri 50
2904.20 – Sadece nitro veya sadece nitrozo grupları içeren türevleri:
2904.20.00.00.11 – – 5-Tert-bütil-2,4,6-trinitrometaksilen (ksilen miski) 20
2904.20.00.00.12 – – Nitrobenzen 20
2904.20.00.00.13 – – Dinitrobenzenler 20
2904.20.00.00.14 – – Nitrotoluenler 20
2904.20.00.00.15 – – 2,4 Dinitrotoluen 20
2904.20.00.00.16 – – Nitroksilenler 20
2904.20.00.00.17 – – Nitronaftalenler 20
2904.20.00.00.18 – – 3-Tert-bütil-2,6-dinitro-p-simen (simen miski) 20
2904.20.00.00.21 – – Nitrometan 20
2904.20.00.00.22 – – Nitroetan 20
2904.20.00.00.23 – – 2,4,6 trinitrotoluen (TNT) 20
2904.20.00.00.24 – – Dinitronaftalenler 20
2904.20.00.00.25 – – 4-Nitrobiphenyl 20
2904.20.00.00.28 – – Diğerleri 20
– Perflorooktan sülfonik asit, bunların tuzları ve perflorooktan sülfonil florid :
2904.31.00.00.00 – – Perflorooktan sülfonik asit 20
2904.32.00.00.00 – – Amonyum perflorooktan sülfonat 20
2904.33.00.00.00 – – Lityum perflorooktan sülfonat 20
2904.34.00.00.00 – – Potasyum perflorooktan sülfonat 20
2904.35.00.00.00 – – Perflorooktan sülfonik asitin diğer tuzları 20
2904.36.00.00.00 – – Perflorooktan sülfonil florid 20
– Diğerleri:
2904.91.00.00.00 – – Trikloronitrometan (klor pikrin) 50
– – Diğerleri:
– – – Sülfohalojenlenmiş türevler
2904.99.00.00.11 – – – – p-Toluensülfonil klorür (tos-Cl) 50
2904.99.00.00.19 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri
2904.99.00.00.21 – – – – Pentaklornitrobenzen (PCNB) 50
2904.99.00.00.22 – – – – Nitrozobenzen 50
2904.99.00.00.23 – – – – Nitrozotoluenler 50
2904.99.00.00.24 – – – – Klornitrometan 50
2904.99.00.00.25 – – – – Klornitrobenzenler 50
2904.99.00.00.26 – – – – Klornitrotoluenler 50
2904.99.00.00.27 – – – – Nitrobenzensülfonik asitler 50
2904.99.00.00.28 – – – – Dietilenbenzensülfonik asitler 50
2904.99.00.00.31 – – – – Nitrotoluensülfonik asitler 50
2904.99.00.00.32 – – – – Dietilnitrotoluensülfonik asitler 50
2904.99.00.00.33 – – – – Dikloretil-3-nitrofenilsülfon 50
2904.99.00.00.34 – – – – Quintozene 50
2904.99.00.00.35 – – – – Tecnazene 50
2904.99.00.00.39 – – – – Diğerleri 50
II. ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,
NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.05 Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Doymuş monohidrik alkoller:
2905.11 – – Metanol (metil alkol) :
– – – Saf metil alkol
2905.11.00.10.11 – – – – Dökme olanlar 50
2905.11.00.10.12 – – – – Ambalajlı olanlar 50
– – – Saf olmayan metil alkol (teknik)
2905.11.00.20.11 – – – – Dökme olanlar 50
2905.11.00.20.12 – – – – Ambalajlı olanlar 50
2905.12 – – Propan-1-ol (propil alkol) ve propan-2-ol (izopropil alkol)
2905.12.00.00.11 – – – Propil alkol 50
2905.12.00.00.12 – – – İzopropil alkol 50
2905.13.00.00.00 – – Butan-1-ol (n-butil alkol) 50
2905.14 – – Diğer butanoller:
2905.14.10.00.00 – – – 2-Metilpropan-2-ol (tert-bütilalkol) 50
– – – Diğerleri
2905.14.90.00.11 – – – – İzobütil alkol 50
2905.14.90.00.12 – – – – Sekonder bütil alkol 50
2905.16 – – Oktanol (oktil alkol) ve izomerleri:
2905.16.20.00.00 – – – Oktan – 2- ol 50
– – – Diğerleri
2905.16.85.00.11 – – – – İzooktanol 50
2905.16.85.00.19 – – – – Diğerleri 50
2905.17 – – Dodekan-1-ol (lauril alkol), hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol
(stearil alkol):
2905.17.00.10.00 – – – Dodekan-1-ol (lauril alkol) 50
– – – hekzadeka-1-ol (setil alkol) ve oktadekan-1-ol (stearil alkol)
2905.17.00.20.11 – – – – Setil alkol 50
2905.17.00.20.12 – – – – Stearil alkol 50
2905.19 – – Diğerleri:
– – – Metal alkoksitler
2905.19.00.10.11 – – – – Sodyum metoksit 15
2905.19.00.10.12 – – – – Sodyum etoksit 15
2905.19.00.10.13 – – – – Aluminyum izopropoksit 15
2905.19.00.10.19 – – – – Diğer metal alkoksitler 15
– – – Diğerleri
2905.19.00.90.11 – – – – Desil alkol 50
2905.19.00.90.12 – – – – İzodesil alkol 50
2905.19.00.90.13 – – – – Nonil alkol 50
2905.19.00.90.14 – – – – İzononil alkol 50
2905.19.00.90.15 – – – – 3,3-Dimetil bütan-2-ol (pinokonilalkol) 50
2905.19.00.90.16 – – – – Pentanol (amil alkol) ve izomerleri 50
2905.19.00.90.18 – – – – Diğer doymuş monohidrik alkoller 50
– Doymamış monohidrik alkoller:
2905.22 – – Asiklik terpen alkoller:
– – – Geraniol, nerol, sitronelol, linalol, rodinol:
2905.22.00.00.11 – – – – Geraniol 50
2905.22.00.00.12 – – – – Nerol 50
2905.22.00.00.13 – – – – Sitronelol 50
2905.22.00.00.14 – – – – Linalol 50
2905.22.00.00.15 – – – – Rodinol 50
– – – Diğerleri:
2905.22.00.00.21 – – – – Fitol 50
2905.22.00.00.29 – – – – Diğerleri 50
2905.29 – – Diğerleri:
2905.29.10.00.00 – – – Alil alkol (propenol) 50
– – – Diğerleri :
2905.29.90.10.00 – – – – Metal alkoksitleri 15
2905.29.90.90.00 – – – – Diğerleri 50
– Dioller:
2905.31.00.00.00 – – Etilen glikol (etandiol) 50
2905.32.00.00.00 – – Propilen glikol (propan-1,2-diol) 50
2905.39 – – Diğerleri:
2905.39.20.00.00 – – – Bütan – 1,3-diol 50
– – – Bütan-1,4-diol:
2905.39.26.00.00 – – – – Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Bütan – 1,4-diol
veya tetrametil glikol (1,4-bütandiol) 50
2905.39.28.00.00 – – – – Diğerleri 50
2905.39.30.00.00 – – – 2,4,7,9 – tetrametildec – 5 – yne – 4,7 – diol 50
– – – Diğerleri :
2905.39.95.10.00 – – – – Metal dialkoksitleri 15
– – – – Diğerleri
2905.39.95.90.11 – – – – – Hekzilen glikol (2 -metilpentan -2,4 -diol) 50
2905.39.95.90.19 – – – – – Diğerleri 50
– Diğer polihidrik alkoller:
2905.41.00.00.00 – – 2 -Etil -2 -(hidroksimetil) propan -1,3 -diol (trimetilolpropan) 50
2905.42.00.00.00 – – Pentaeritritol (pentaeritrit) 15
2905.43.00.00.00 – – Mannitol 50
2905.44 – – D -glusitol (sorbitol):
– – – Sulu çözelti halinde:
2905.44.11.00.00 – – – – D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
% 2 veya daha az mannitol içerenler 50
2905.44.19.00.00 – – – – Diğerleri 50
– – – Diğerleri:
2905.44.91.00.00 – – – – D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle
% 2 veya daha az mannitol içerenler 50
2905.44.99.00.00 – – – – Diğerleri 50
2905.45.00.00.00 – – Gliserol 40
2905.49 – – Diğerleri:
2905.49.00.10.00 – – – Metal polialkoksitler 15
– – – Diğerleri:
2905.49.00.90.10 – – – – Ksilitol 50
2905.49.00.90.90 – – – – Diğerleri 50
– Asiklik alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri:
2905.51.00.00.00 – – Etiklorvinol (INN) 50
2905.59 – – Diğerleri:
2905.59.91.00.00 – – – 2,2-bis(bromometil)propandiol 50
– – – Diğerleri:
2905.59.98.10.00 – – – – Kloralhidrat 50
– – – – Diğerleri
– – – – – Monohidrik alkollere ait oIanlar:
2905.59.98.90.11 – – – – – – Triklor-tersiyer-bütil alkol 50
2905.59.98.90.19 – – – – – – Diğerleri 50
2905.59.98.90.99 – – – – – Diğerleri 50
29.06 Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Siklanik, siklenik veya sikloterpenik:
2906.11.00.00.00 – – Mentol 35
2906.12 – – Siklohekzanol, metilsiklohekzanoller ve dimetilsiklohekza –
noller
2906.12.00.00.11 – – – Siklohekzanol 35
2906.12.00.00.12 – – – Metilsiklohekzanoller 35
2906.12.00.00.13 – – – Dimetilsiklohekzanoller 35
2906.13 – – Steroller ve inositoller :
2906.13.10.00.00 – – – Steroller 35
2906.13.90.00.00 – – – İnositoller 35
2906.19 – – Diğerleri
– – – Terpin, terpinhidrat (terpinol) ve terpineoller
2906.19.00.10.11 – – – – Terpin 35
2906.19.00.10.12 – – – – Terpinhidrat (terpinol) 35
2906.19.00.10.13 – – – – Terpineoller 35
– – – Borneol, izoborneol, santalol
2906.19.00.20.11 – – – – Borneol (borneo kafurusu) 50
2906.19.00.20.12 – – – – İzoborneol 50
2906.19.00.20.13 – – – – Santalol 50
2906.19.00.90.00 – – – Diğerleri 35
– Aromatik:
2906.21.00.00.00 – – Benzil alkol 50
2906.29 – – Diğerleri:
– – – Feniletil alkol, fenilpropil alkol ve tarçın alkol (sinnamil alkol)
2906.29.00.10.11 – – – – Feniletil alkol ( 2-fenil etanol) 50
2906.29.00.10.12 – – – – Fenilpropil alkol ( 3-fenil propanol) 50
2906.29.00.10.13 – – – – Tarçın alkol (sinnamil alkol) 50
– – – Diğerleri :
2906.29.00.90.11 – – – – Difenilmetanol ( difenilkarbinol, benzhidrol) 35
2906.29.00.90.12 – – – – Trifenilmetanol ( trifenilkarbinol) 35
2906.29.00.90.19 – – – – Diğerleri 35
III. FENOLLER, FENOL-ALKOLLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ
SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ
TÜREVLERİ
29.07 Fenoller; fenol-alkoller:
– Monofenoller:
2907.11 – – Fenol (hidroksibenzen) ve tuzları :
2907.11.00.10.00 – – – Fenol (hidroksibenzen,fenik asit) 25
2907.11.00.20.00 – – – Fenol tuzları 25
2907.12 – – Krezoller ve tuzları
2907.12.00.10.00 – – – Krezoller 25
2907.12.00.20.00 – – – Krezollerin tuzları 25
2907.13 – – Oktilfenol, nonilfenol ve bunların izomerleri; bunların tuzları
2907.13.00.00.11 – – – Oktilfenol ve izomerleri 25
2907.13.00.00.12 – – – Nonilfenol ve izomerleri 25
2907.13.00.00.19 – – – Diğerleri 25
2907.15 – – Naftoller ve tuzları :
2907.15.10.00.00 – – – 1 – Naftol (Alfa naftol) 25
– – – Diğerleri:
2907.15.90.10.00 – – – – Beta naftol 25
– – – – Alfa naftol ve beta naftollerin tuzları
2907.15.90.20.11 – – – – – Alfa naftol tuzları 25
2907.15.90.20.12 – – – – – Beta naftol tuzları 25
2907.19 – – Diğerleri:
2907.19.10.00.00 – – – Ksilenoller ve tuzları 25
– – – Diğerleri
2907.19.90.10.00 – – – -Timol 25
– – – -Diğerleri
2907.19.90.90.11 – – – – -Karvakrol 25
2907.19.90.90.19 – – – – -Diğerleri 25
– Polifenoller; fenol alkoller:
2907.21 – – Rezorsinol ve tuzları :
2907.21.00.10.00 – – – Rezorsinol 25
2907.21.00.20.00 – – – Rezorsinol tuzları 25
2907.22 – – Hidrokinon (kinol) ve tuzları :
2907.22.00.10.00 – – – Hidrokinon 25
2907.22.00.90.00 – – – Diğerleri 25
2907.23 – – 4,4′ -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) ve tuzları
2907.23.00.00.11 – – – 4,4′ -İzopropilidendifenol (bisfenol A,difenilolpropan) 25
2907.23.00.00.19 – – – Diğerleri 25
2907.29.00 – – Diğerleri:
– – – Pirokatekol (pirokatein),hekzilrezorsinol,heptilrezorsinol,floroglisinol
2907.29.00.10.11 – – – – Pirokatekol 25
2907.29.00.10.12 – – – – Hekzilrezorsinol 25
2907.29.00.10.13 – – – – Heptilrezorsinol 25
2907.29.00.10.14 – – – – Floroglisinol 25
2907.29.00.20.00 – – – Salisilik alkol (salijenin) 25
– – – Diğerleri
2907.29.00.80.11 – – – – Pirogallol 25
2907.29.00.80.12 – – – – 2,5-Dimetilhidroksikinon (2,5-dimetil-kinon) 25
2907.29.00.80.13 – – – – Dihidroksinaftalenler 25
2907.29.00.80.14 – – – – Dihidroksinaftalenlerin tuzları 25
2907.29.00.80.19 – – – – Diğer polifenoller ve tuzları 25
29.08 Fenollerin veya fenol-alkollerin halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Sadece halojenli ikameleri ve bunların tuzlarını içeren türevler:
2908.11.00.00.00 – – Pentaklorofenol (ISO) 30
2908.19 – – Diğerleri:
– – – Bizmut tribromfenol ve p-Klor-m-krezol
2908.19.00.10.11 – – – – Bizmut tribromfenol 30
2908.19.00.10.12 – – – -P-Klor-m-krezol 30
– – – Diğerleri :
2908.19.00.90.11 – – – -o-Klorfenol 30
2908.19.00.90.12 – – – – m-Klorfenol 30
2908.19.00.90.13 – – – – p-Klorfenol 30
2908.19.00.90.14 – – – -Klorhidrokinon 30
2908.19.00.90.15 – – – – Pentaklorofenol tuzları ve bileşikleri 30
2908.19.00.90.19 – – – -Diğerleri 30
– Diğerleri :
2908.91.00.00.00 – – Dinoseb (ISO) ve tuzları 30
2908.92.00.00.00 – – 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC (ISO)) ve tuzları 30
2908.99 – – Diğerleri:
– – – Trinitrofenol (pikrik asit) ve mononitrofenol
2908.99.00.10.11 – – – – Trinitrofenol (pikrik asit) 30
2908.99.00.10.12 – – – – Mononitrofenol 30
– – – Diğerleri:
2908.99.00.90.12 – – – – Diğer dinitro-o-krezoller 30
2908.99.00.90.13 – – – – Trinitroksilenoller 30
2908.99.00.90.14 – – – – Nitrozonaftoller 30
2908.99.00.90.15 – – – – Nitrozofenoller 30
2908.99.00.90.16 – – – – Dinoterb 30
2908.99.00.90.17 – – – – Diğer dinitrofenoller 30
2908.99.00.90.29 – – – – Diğerleri 30
IV. ETERLER, ALKOL PEROKSİTLER, ETER PEROKSİTLER,
KETON PEROKSİTLER, ÜÇ HALKALI EPOKSİTLER,
ASETALLER VE YARI ASETALLER VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ,
SÜLFOLANMIŞ, NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.09 Eterler, eter -alkoller, eter -fenoller, eter -alkol -fenoller, alkol
peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak
belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Asiklik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro –
lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.11.00.00.00 – – Dietil eter (eter) 25
2909.19 – – Diğerleri
2909.19.10.00.00 – – – Tert-butil etil eter (etil-tertio-butil-eter, ETBE) 25
– – – Diğerleri
2909.19.90.00.11 – – – – Diizopropil eter 25
2909.19.90.00.12 – – – – Dibütil eter 25
2909.19.90.00.13 – – – – Metil tersiyer bütil eter (MTBE) 25
2909.19.90.00.19 – – – – Diğerleri 25
2909.20 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik eterler ve bunların halojen-
lenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2909.20.00.00.11 – – Diklordietil eter 25
2909.20.00.00.19 – – Diğerleri 25
2909.30 – Aromatik eterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro –
lanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.30.10.00.00 – – Difenil eter 60
– – Bromlu türevler :
2909.30.31.00.00 – – – Pentabromdifenil eter;1,2,4,5- tetrabrom- 3- 6- bis (pentabrom fenoksi)
benzen 25
2909.30.35.00.00 – – – 1,2 – Bis (2,4,6 – Tribromofenoksi) etan [Akrilonitril – bütadien –
stiren (ABS) imaline mahsus] 25
2909.30.38.00.00 – – – Diğerleri 25
– – Diğerleri :
2909.30.90.10.00 – – – Anetol (p-propenilanisol) 60
2909.30.90.20.00 – – – 2-Tert-bütil-5-metil-4,6-dinitroanisol (amber miski) 50
– – – Diğerleri
2909.30.90.90.11 – – – – Dibenzil eter 25
2909.30.90.90.12 – – – – Anisol (metil-fenil eter) 25
2909.30.90.90.13 – – – – Nerolin 25
2909.30.90.90.14 – – – – Nitrofen 25
2909.30.90.90.18 – – – – Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri 25
– Eter alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış
veya nitrozolanmış türevleri:
2909.41.00.00.00 – – 2,2′ -oksidietanol (dietilen glikol, digol) 25
2909.43 – – Etilen glikol veya dietilen glikolün monobütil eterleri
2909.43.00.00.11 – – – Etilen glikolün monobütil eterleri (bütil glikol) 25
2909.43.00.00.12 – – – Dietilen glikolünmonobütil eterleri 25
2909.44 – – Etilen glikol veya dietilen glikolün diğer monoalkil eterleri
2909.44.00.00.11 – – – Dietilen glikolün monoetil eteri (karbitol) 25
2909.44.00.00.12 – – – Etilen glikol ve dietilen glikolün monofenil eterleri 25
2909.44.00.00.19 – – – Diğerleri 25
2909.49 – – Diğerleri:
2909.49.11.00.00 – – – 2 – (2 – Kloroetoksi) etanol 25
– – – Diğerleri
2909.49.80.10.00 – – – – Anisil alkol 60
– – – – Diğerleri
2909.49.80.90.11 – – – – – Trietilen glikol 25
2909.49.80.90.12 – – – – – Tetrametilen glikol 25
2909.49.80.90.19 – – – – – Diğerleri 25
2909.50 – Eter -fenoller, eter -alkol- fenoller ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2909.50.00.10.00 – – Öjenol, izoöjenol 60
2909.50.00.20.00 – – Gliserin gayakol 25
2909.50.00.30.00 – – Gayakol ve gayakol sülfonikasit potasyum tuzu (sülfo gayakol) 25
2909.50.00.90.00 – – Diğerleri 25
2909.60 – Alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler ve bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri
2909.60.00.00.11 – – Bütil peroksit 25
2909.60.00.00.12 – – Metil etil keton peroksit 25
2909.60.00.00.13 – – Dikumil peroksit 25
2909.60.00.00.19 – – Diğerleri 25
29.10 Üç halkalı epoksitler, epoksialkoller, epoksifenoller
ve epoksieterler ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolan –
mış veya nitrozolanmış türevleri:
2910.10.00.00.00 – Oksiran (etilen oksit) 25
2910.20.00.00.00 – metiloksiran (propilen oksit) 25
2910.30.00.00.00 – 1 -klor -2,3 -epoksipropan (epiklorohidrin) 25
2910.40.00.00.00 – Dieldrin (ISO,INN) 25
2910.50.00.00.00 – Endrin (ISO) 25
2910.90.00.00.00 – Diğerleri 25
2911.00 Asetaller ve yarı -asetaller (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun
olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri :
– Metilal, dimetil asetal, dietil asetal
2911.00.00.10.11 – – Metilal 15
2911.00.00.10.12 – – Dimetil asetal 15
2911.00.00.10.13 – – Dietil asetal 15
2911.00.00.90.00 – Diğerleri 15
V. ALDEHİT FONKSİYONLU BİLEŞİKLER
29.12 Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın);
aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit:
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik aldehitler:
2912.11.00.00.00 – – Metanal (formaldehit) 15
2912.12.00.00.00 – – Etanal (asetaldehit) 15
2912.19 – – Diğerleri :
– – – Sitral, sitronelal
2912.19.00.10.11 – – – – Sitral 50
2912.19.00.10.12 – – – – Sitronelal 50
– – – Diğerleri
2912.19.00.90.11 – – – – Akrolein (2-propenal) 15
2912.19.00.90.12 – – – – Krotonaldehit (2-bütenal) 15
2912.19.00.90.13 – – – – Metakrolein (2-metil, 2-propenal) 15
2912.19.00.90.14 – – – – Diğerleri 15
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklik aldehitler:
2912.21.00.00.00 – – Benzaldehit 50
2912.29 – – Diğerleri:
– – – Tarçın aldehit (sinamikaldehit),alfa-amil-tarçın aldehit,fenilasetaldehit
2912.29.00.10.11 – – – – Tarçın aldehit 50
2912.29.00.10.12 – – – – Alfa-amil-tarçın aldehit 50
2912.29.00.10.13 – – – – Fenilasetaldehit 50
– – – Diğerleri
2912.29.00.90.11 – – – – Safranal 15
2912.29.00.90.12 – – – – Siklostraller 15
2912.29.00.90.19 – – – – Diğerleri 15
– Aldehit alkoller, Aldehit -eterler, aldehit -fenoller ve başka oksijen
fonksiyonlu grubu olan aldehitler:
2912.41.00.00.00 – – Vanilin (4 -hidroksi -3 -metoksibenzaldehit) 50
2912.42.00.00.00 – – Etil vanilin (3 -etoksi -4 -hidroksibenzaldehit) 15
2912.49 – – Diğerleri :
– – – Salisilaldehit, anisaldehit
2912.49.00.10.11 – – – – Salisilaldehit 50
2912.49.00.10.12 – – – – Anisaldehit 50
– – – Diğerleri
– – – – Aldehit alkoller :
2912.49.00.20.00 – – – – – Hidroksisitronelal 50
– – – – – Diğerleri:
2912.49.00.30.11 – – – – – – Aldol 15
2912.49.00.30.12 – – – – – – Glikolaldehit 15
2912.49.00.30.19 – – – – – – Diğerleri 15
– – – – Diğerleri:
2912.49.00.90.11 – – – – – Protokateşikaldehit (3,4-dihidroksibenzaldehit) 15
2912.49.00.90.19 – – – – – Diğerleri 15
2912.50 – Aldehitlerin siklik polimerleri
2912.50.00.00.11 – – Trioksan (trioksi metilen) 15
2912.50.00.00.12 – – Paraldehit 15
2912.50.00.00.13 – – Metaldehit (kristal veya toz halinde) 15
2912.50.00.00.19 – – Diğerleri 15
2912.60.00.00.00 – Paraformaldehit 15
2913.00 29.12 Pozisyonundaki ürünlerin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitro-
lanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2913.00.00.10.00 – Kloral (triklorasetaldehit) 15
– Diğerleri
2913.00.00.90.11 – – 2-Nitrobenzaldehit 15
2913.00.00.90.19 – – Diğerleri 15
VI. KETON FONKSİYONLU VEYA KİNON FONKSİYONLU
BİLEŞİKLER
29.14 Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun ol –
masın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevIeri :
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan asiklik ketonlar:
2914.11.00.00.00 – – Aseton (propanon) 25
2914.12.00.00.00 – – Butanon (metil etil keton) 50
2914.13.00.00.00 – – 4 -Metil – 2 -pentanon (metil izobütil keton) 50
2914.19 – – Diğerleri:
2914.19.10.00.00 – – – 5 – Metilhekzan – 2 – one 50
– – – Diğerleri
2914.19.90.00.11 – – – – Diasetil 50
2914.19.90.00.12 – – – – Asetilaseton 50
2914.19.90.00.13 – – – – Asetonilaseton 50
2914.19.90.00.14 – – – – Mezitil oksit 50
2914.19.90.00.15 – – – – Foronlar 50
2914.19.90.00.16 – – – – Pisoido iyonon 50
2914.19.90.00.17 – – – – Pisoido metiliyonon 50
2914.19.90.00.19 – – – – Diğerleri 50
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan siklanik, siklenik
veya sikloterpenik ketonlar:
2914.22 – – Siklohekzanon ve metilsiklohekzanonlar
2914.22.00.00.11 – – – Siklohekzanon 50
2914.22.00.00.12 – – – Metilsiklohekzanonlar 50
2914.23 – – İyononlar ve metil iyononlar
2914.23.00.00.11 – – – Alfa iyonon 50
2914.23.00.00.12 – – – Beta iyonon 50
2914.23.00.00.13 – – – Metil iyononlar 50
2914.29 – – Diğerleri
2914.29.00.00.11 – – – Fenkon 50
2914.29.00.00.12 – – – Karvon 50
2914.29.00.00.13 – – – Jasmon 50
2914.29.00.00.14 – – – Menton 50
2914.29.00.00.15 – – – Siklopentanon (adip keton) 50
2914.29.00.00.16 – – – Kamfor (kafuru) 15
2914.29.00.00.19 – – – Diğerleri 50
– Başka oksijen fonksiyonlu grubu olmayan aromatik ketonlar:
2914.31.00.00.00 – – Fenilaseton (fenilpropan-2-one) 50
2914.39 – – Diğerleri
2914.39.00.00.11 – – – Metil naftil keton 50
2914.39.00.00.12 – – – Asetofenon 50
2914.39.00.00.13 – – – 4-İzobütilasetofenon 50
2914.39.00.00.14 – – – Benzofenon 50
2914.39.00.00.15 – – – 1-phenyl-2-propanone 50
2914.39.00.00.16 – – – 3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone 50
2914.39.00.00.19 – – – Diğerleri 50
2914.40 – Keton -alkoller ve keton -aldehitler
2914.40.10.00.00 – – 4-hidroksi-4-metil pentan-2-one (diaseton alkol) 50
2914.40.90.00.00 – – Diğerleri 50
2914.50.00.00.00 – Keton -fenoller ve başka oksijen fonksiyonlu grubu olan
ketonlar 50
– Kinonlar:
2914.61.00.00.00 – – Antrakinon 50
2914.62.00.00.00 – – Koenzim Q10 (ubidecarenone (INN)) 50
2914.69 – – Diğerleri:
2914.69.10.00.00 – – – 1,4-Naftokinon 50
– – – Diğerleri
2914.69.80.00.11 – – – – Kinon (p-benzokinon) 50
2914.69.80.00.13 – – – – 2-Metilantrakinon 50
2914.69.80.00.14 – – – – Menadion (2-metil-1,4-naftakinon) 50
2914.69.80.00.15 – – – – Alfahidroksiantrakinon 50
2914.69.80.00.19 – – – – Diğerleri 50
– Halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevler :
2914.71.00.00.00 – – Klordekon (ISO) 50
– – Diğerleri:
2914.79.00.10.00 – – – Kafuru bromür (bromkamfor) 15
2914.79.00.20.00 – – – Kafuru sülfonik asit sodyum tuzu 50
2914.79.00.90.00 – – – Diğerleri 50
VII. KARBOKSİLİK ASİTLER VE BUNLARIN ANHİDRİTLERİ,
HALOJENÜRLERİ, PEROKSİTLERi VE PEROKSİASİTLERİ;
BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ, NİTROLAN-
MIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.15 Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri,
halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlen –
miş , sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Formik asit, tuzları ve esterleri:
2915.11.00.00.00 – – Formik asit 35
2915.12 – – Formik asitin tuzları
2915.12.00.00.11 – – – Amonyum formiat 35
2915.12.00.00.12 – – – Sodyum formiat 35
2915.12.00.00.13 – – – Kalsiyum formiat 35
2915.12.00.00.19 – – – Diğerleri 35
2915.13 – – Formik asitin esterleri :
2915.13.00.10.00 – – – Benzil, bornil,stronelil, jeranil, izobornil, linalil, mentil, feniletil,
rodinil ve terpenil formiatlar 50
– – – Diğerleri
2915.13.00.90.11 – – – – Metil formiat 35
2915.13.00.90.12 – – – – Etil formiat 35
2915.13.00.90.19 – – – – Diğerleri 35
– Asetik asit ve tuzları; asetik anhidrit:
2915.21 – – Asetik asit (sirke asidi)
2915.21.00.00.11 – – – Glasiyel asetikasit (buzlu asetikasit) 50
2915.21.00.00.12 – – – Ticari asetik asit 50
2915.24.00.00.00 – – Asetik anhidrit 35
2915.29 – – Diğerleri
2915.29.00.10.00 – – – Sodyum asetat 35
2915.29.00.20.00 – – – Kobalt asetat 35
– – – Diğerleri
2915.29.00.90.11 – – – – Magnezyum asetat 35
2915.29.00.90.12 – – – – Bakır, kurşun, demir asetatlar 35
2915.29.00.90.13 – – – – Aluminyum asetat 35
2915.29.00.90.19 – – – – Asetik asitin diğer tuzları 35
– Asetik asit esterleri:
2915.31.00.00.00 – – Etil asetat 35
2915.32.00.00.00 – – Vinil asetat 35
2915.33.00.00.00 – – n -Bütil asetat 35
2915.36.00.00.00 – – Dinoseb (ISO) asetat 35
2915.39 – – Diğerleri:
2915.39.00.10.00 – – – Propil asetat ve izopropil asetat 35
– – – Metil asetat, pentil asetat (amil asetat), izopentil asetat
(izoamil asetat) ve gliserin asetatlar:
2915.39.00.30.11 – – – – Metil asetat 35
2915.39.00.30.12 – – – – Pentil asetat 35
2915.39.00.30.13 – – – – İzopentil asetat 35
2915.39.00.30.14 – – – – Gliserin asetatlar 35
– – – p -Tolil asetat, fenilpropil asetatlar, benzil asetat, rodinil asetat,
santalil asetat ve feniletan -1,2 -diolün asetatları :
– – – – Benzil asetat, rodinil asetat, santalil asetat ve fenil propil asetat:
2915.39.00.51.11 – – – – – Benzil asetat 50
2915.39.00.51.12 – – – – – Rodinil asetat 50
2915.39.00.51.13 – – – – – Santalil asetat 50
2915.39.00.51.14 – – – – – Fenil propil asetat 50
2915.39.00.59.00 – – – – Diğerleri 35
– – – Diğerleri :
– – – – p-Krezil asetat, fenil glikol asetat, bornil, stronelil,jeranil,izobornil,
linalil,nolil,oktil,terpenil asetatlar:
2915.39.00.91.11 – – – – – p-Krezil asetat 50
2915.39.00.91.12 – – – – – Fenil glikol asetat 50
2915.39.00.91.13 – – – – – Bornil asetat 50
2915.39.00.91.14 – – – – – Stronelil asetat 50
2915.39.00.91.15 – – – – – Jeranil asetat 50
2915.39.00.91.16 – – – – – İzobornil asetat 50
2915.39.00.91.17 – – – – – Linalil asetat 50
2915.39.00.91.18 – – – – – Nolil asetat 50
2915.39.00.91.21 – – – – – Oktil asetat 50
2915.39.00.91.22 – – – – – Terpenil asetatlar 50
2915.39.00.92.00 – – – – İzobütil asetat 35
– – – – Diğerleri:
2915.39.00.99.11 – – – – – 2-Etoksietil asetat 35
2915.39.00.99.12 – – – – – Siklohekzil asetat 35
2915.39.00.99.13 – – – – – 2-Etil hekzil asetat 35
2915.39.00.99.14 – – – – – Ethylidene di acetate 35
2915.39.00.99.19 – – – – – Diğerleri 35
2915.40 – Mono – di – veya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri :
2915.40.00.00.11 – – Monoklor asetik asit (klorasetik asit) 35
2915.40.00.00.12 – – Diklor asetik asit 35
2915.40.00.00.13 – – Triklor asetik asit 35
2915.40.00.00.14 – – Klor asetik asit sodyum tuzu 35
2915.40.00.00.19 – – Diğer tuzları ve esterleri 35
2915.50 – Propionik asit tuzları ve esterleri :
2915.50.00.00.11 – – Propionik asit 35
2915.50.00.00.12 – – Sodyum propionat 35
2915.50.00.00.13 – – Kalsiyum propionat 35
2915.50.00.00.14 – – Bütil propionat 35
2915.50.00.00.19 – – Propionik asitin diğer tuzları ve esterleri 35
2915.60 – Butanoik asitler, pentanoik asitler, bunların tuzları ve esterleri:
– – Butanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.11.00.00 – – – 1 – İzopropil – 2,2 dimetiltrimetilen diizobütirat 35
– – – Diğerleri
2915.60.19.00.11 – – – – Butirik asit 35
2915.60.19.00.12 – – – – İzobutirik asit 35
2915.60.19.00.13 – – – – Sodyum butirat 35
2915.60.19.00.14 – – – – Etil butirat 35
2915.60.19.00.15 – – – – Amil butirat 35
2915.60.19.00.16 – – – – Benzil butirat 35
2915.60.19.00.19 – – – – Butirik asitlerin diğer tuzları ve esterleri 35
– – Pentanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri :
2915.60.90.10.00 – – – Amil,benzil ,bornil, butil, stronelil, etil,jeranil, propil ve rodinil
valeryatlar 50
2915.60.90.20.00 – – – Mantil (mentol) valeryat 50
– – – Diğerleri :
2915.60.90.90.11 – – – – Valerik asit 35
2915.60.90.90.12 – – – – İzovalerik asit 35
2915.60.90.90.13 – – – – Sodyum valerat 35
2915.60.90.90.19 – – – – Diğerleri 35
2915.70 – Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
– – Palmitik asit ve bunların tuzları ve esterleri:
2915.70.40.10.00 – – – Palmitik asit 35
– – – Palmitik asit tuzları ve esterleri
2915.70.40.90.11 – – – – Sodyum palmitat 35
2915.70.40.90.12 – – – – Kalsiyum palmitat 35
2915.70.40.90.13 – – – – Aluminyum palmitat 35
2915.70.40.90.14 – – – – İzopropil palmitat 35
2915.70.40.90.19 – – – – Palmitik asitin diğer tuzları ve esterleri 35
– – Stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri :
– – – Stearik asit esterleri :
2915.70.50.10.11 – – – – Etil stearat 35
2915.70.50.10.12 – – – – İzopropil stearat 35
2915.70.50.10.13 – – – – Bütil stearat 35
2915.70.50.10.14 – – – – Glikol stearat 35
2915.70.50.10.15 – – – – Stearik asitin diğer esterleri 35
2915.70.50.20.00 – – – Stearik asit 35
– – – Stearik asit tuzları :
2915.70.50.30.11 – – – – Potasyum stearat 35
2915.70.50.30.12 – – – – Sodyum stearat 35
2915.70.50.30.13 – – – – Magnezyum stearat 35
2915.70.50.30.14 – – – – Kalsiyum stearat 35
2915.70.50.30.15 – – – – Çinko stearat 35
2915.70.50.30.16 – – – – Aluminyum stearat 35
2915.70.50.30.17 – – – – Kurşun stearat 35
2915.70.50.30.18 – – – – Stearik asitin diğer tuzları 35
2915.90 – Diğerleri:
2915.90.30.00.00 – – Laurik asit ve bunların tuzları ve esterleri 35
– – Diğerleri :
2915.90.70.00.31 – – – Asetil klorür 35
2915.90.70.00.32 – – – Triflor asetik asit 35
2915.90.70.00.33 – – – Florasetil klorür 35
2915.90.70.00.34 – – – Kaproik asit (hekzanoik asit) 35
2915.90.70.00.35 – – – Kaprilik asit (oktanoik asit) 35
2915.90.70.00.36 – – – Kaprik asit (dekanoik asit) 35
2915.90.70.00.37 – – – Miristik asit (tetra dekanik asit) 35
2915.90.70.00.38 – – – Araşidik asit (aykosanoik asit) 35
2915.90.70.00.41 – – – Metilbromasetat 35
2915.90.70.00.42 – – – Etilbromasetat 35
2915.90.70.00.43 – – – Propilbromasetat 35
2915.90.70.00.44 – – – Butilbromasetat 35
2915.90.70.00.45 – – – Bromo asetik asit 35
2915.90.70.00.49 – – – Diğerleri 35
29.16 Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik
asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve perok-
si asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri:
– Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri,
halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.11 – – Akrilik asit ve tuzları:
2916.11.00.10.00 – – – Akrilik asit 35
2916.11.00.20.00 – – – Akrilik asitin tuzları 35
2916.12 – – Akrilik asitin esterleri :
2916.12.00.00.11 – – – Metil akrilat 35
2916.12.00.00.12 – – – Etil akrilat 35
2916.12.00.00.13 – – – Butil akrilat 35
2916.12.00.00.19 – – – Akrilik asitin diğer esterleri 35
2916.13 – – Metakrilik asit ve tuzları :
2916.13.00.00.11 – – – Metakrilik asit 35
2916.13.00.00.12 – – – Metakrilik asit tuzları 35
2916.14 – – Metakrilik asit esterleri :
2916.14.00.00.11 – – – Metil metakrilat 35
2916.14.00.00.12 – – – Etil metakrilat 35
2916.14.00.00.13 – – – Butil metakrilat 35
2916.14.00.00.19 – – – Metakrilik asitin diğer esterleri 35
2916.15 – – Oleik, Iinoleik ve linolenik asitler, bunların tuzları ve esterleri :
2916.15.00.10.00 – – – Oleik asit 30
– – – Diğerleri :
2916.15.00.90.11 – – – – Linoleik asit 35
2916.15.00.90.12 – – – – Linolenik asit 35
2916.15.00.90.13 – – – – Sodyum oleat 35
2916.15.00.90.14 – – – – Sodyum linolenat 35
2916.15.00.90.15 – – – – Potasyum oleat 35
2916.15.00.90.16 – – – – Potasyum linolenat 35
2916.15.00.90.19 – – – – Oleik, linoleik ve linolenik asitin diğer tuz ve esterleri 35
2916.16.00.00.00 – – Binapakril (ISO) 35
2916.19 – – Diğerleri:
– – – Undekanoik asitler ve bunların tuzları ve esterleri
2916.19.10.00.11 – – – – Undekanoik asitler 35
2916.19.10.00.13 – – – – Çinko undekonoat 35
2916.19.10.00.19 – – – – Undekanoik asitlerin diğer tuzları ve esterleri 35
2916.19.40.00.00 – – – Krotonik asit 35
– – – Diğerleri :
2916.19.95.10.00 – – – – Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit) 35
2916.19.95.90.00 – – – – Diğerleri 35
2916.20 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler,
bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri
ve bunların türevleri :
2916.20.00.00.11 – – Siklohekzan karboksilik asit 35
2916.20.00.00.12 – – Siklopentenil asetik asit 35
2916.20.00.00.13 – – Permetrin 35
2916.20.00.00.18 – – Diğerleri 35
– Aromatik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, haloje-
nürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2916.31 – – Benzoik asit, tuzları ve esterleri :
2916.31.00.10.00 – – – Metil, etil, propil,butil,amil benzoatlar 50
– – – Diğerleri
2916.31.00.90.11 – – – – Benzoik asit 35
2916.31.00.90.12 – – – – Sodyum benzoat 35
2916.31.00.90.13 – – – – Benzil benzoat 35
2916.31.00.90.19 – – – – Benzoik asitin diğer tuz ve esterleri 35
2916.32 – – Benzoil peroksit ve benzoil klorür:
2916.32.00.10.00 – – – Benzoil peroksit (dibenzoil peroksit) 35
2916.32.00.20.00 – – – Benzoil klorür 35
2916.34.00.00.00 – – Fenilasetik asit ve tuzları 35
2916.39 – – Diğerleri :
2916.39.10.00.00 – – – Fenilasetik asitin esterleri 35
– – – Diğerleri:
2916.39.90.10.00 – – – – Tarçın asitinin metil, etil, propil, butil, fenil etil esterleri 50
– – – – Diğerleri :
2916.39.90.90.11 – – – – – Tarçın asiti (sinamik asit) 35
2916.39.90.90.12 – – – – – Tarçın asitinin sodyum tuzu 35
2916.39.90.90.13 – – – – – Tarçın asitinin potasyum tuzu 35
2916.39.90.90.14 – – – – – Nitro benzoik asitler ve klorürleri 35
2916.39.90.90.15 – – – – – Klor benzoik asitler ve klorürleri 35
2916.39.90.90.19 – – – – – Diğerleri 35
29.17 Polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, perok-
sitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– Asiklik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürle-
ri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.11 – – Okzalik asit, tuzları ve esterleri
2917.11.00.10.00 – – – Okzalik asit 30
– – – Okzalik asitin tuzları ve esterleri :
2917.11.00.90.11 – – – – Amonyum okzalat 30
2917.11.00.90.12 – – – – Potasyum okzalat 30
2917.11.00.90.13 – – – – Sodyum okzalat 30
2917.11.00.90.19 – – – – Okzalik asitin diğer tuzları 30
2917.11.00.90.21 – – – – Dimetil okzalat 30
2917.11.00.90.22 – – – – Dietil okzalat 30
2917.11.00.90.29 – – – – Okzalik asitin diğer esterleri 30
2917.12 – – Adipik asit, tuzları ve esterleri:
– – – Adipik asit ve tuzları
2917.12.00.00.11 – – – – Adipik asit 30
2917.12.00.00.12 – – – – Adipik asitin tuzları 30
2917.12.00.00.21 – – – Adipik asitin esterleri 30
2917.13 – – Azelaik asit, sebasik asit, bunların tuzları ve esterleri:
2917.13.10.00.00 – – – Sebasik asit 30
– – – Diğerleri :
2917.13.90.00.11 – – – – Azelaik asit 30
2917.13.90.00.13 – – – – Azelaik asit tuzları ve esterleri 30
2917.13.90.00.15 – – – – Sebasik asit tuzları ve esterleri 30
2917.14.00.00.00 – – Maleik anhidrit 30
2917.19 – – Diğerleri:
– – – Malonik asit tuzları ve esterleri :
2917.19.10.00.11 – – – – Malonik asit 30
2917.19.10.00.12 – – – – Malonik asit tuzları 30
2917.19.10.00.13 – – – – Dietil malonat 30
2917.19.10.00.19 – – – – Malonik asitin diğer esterleri 30
2917.19.20.00.00 – – – Kütlece %100 biyo temelli karbon içeriğine sahip Etan – 1,2 – dikarboksilik
asit veya bütandioik asit (süksinik asit) 30
– – – Diğerleri :
2917.19.80.00.11 – – – – Maleik asit 30
2917.19.80.00.12 – – – – Süksinik asit 30
2917.19.80.00.13 – – – – Glutarik asit 30
2917.19.80.00.19 – – – – Diğer asiklik polikarboksilik asitler 30
2917.20.00.00.00 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler,
bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri
ve bunların türevleri 30
– Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri,
peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2917.32.00.00.00 – – Dioktil ortoftalatlar (dioktil ftalat) 30
2917.33.00.00.00 – – Dinonil ve didesil ortoftalatlar (dinonil ve didesil ftalatlar) 30
2917.34 – – Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri :
2917.34.00.00.11 – – – Dimetil ftalat 30
2917.34.00.00.12 – – – Dietil ftalat 30
2917.34.00.00.19 – – – Diğerleri 30
2917.35.00.00.00 – – Ftalik anhidrit 30
2917.36 – – Tereftalik asit ve tuzları :
2917.36.00.00.11 – – – Tereftalik asit 30
2917.36.00.00.12 – – – Tereftalik asitin sodyum tuzu 30
2917.36.00.00.19 – – – Tereftalik asitin diğer tuzları 30
2917.37.00.00.00 – – Dimetil tereftalat 30
2917.39 – – Diğerleri:
2917.39.20.00.00 – – – Tetrabromoftalik asidin ester veya anhidriti; benzen-1,2,4-trikarboksilik
asit; izoftaloil diklorür (ağırlık itibariyle % 0,8 veya daha az tereftaloil
diklorür içeren) ; naftalen-1,4,5,8 tetrakarboksilik asit;
tetra kloroftalik anhidrit; sodyum 3,5- bis ( metoksikarbonil) benzensülfonat 30
– – – Diğerleri:
2917.39.95.10.00 – – – – o-Ftalik asit (Ftalik asit) 30
– – – – Diğerleri
2917.39.95.90.11 – – – – – İzoftalik asit tuzları ve esterleri 30
2917.39.95.90.13 – – – – – Dioktil tereftalat 30
2917.39.95.90.14 – – – – – Tereftalik asitin diğer esterleri 30
2917.39.95.90.19 – – – – – Diğer aromatik polikarboksilik asitler 30
29.18 Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bun-
ların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri;
bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veva nitrozo-
lanmış türevleri:
– Alkol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu
grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri
peroksitleri ve peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.11 – – Laktik asit, tuzları ve esterleri :
2918.11.00.00.11 – – – Laktik asit 15
2918.11.00.00.12 – – – Kalsiyum laktat 15
2918.11.00.00.13 – – – Sodyum laktat 15
2918.11.00.00.19 – – – Laktik asitin diğer tuzları 15
2918.11.00.00.21 – – – Etil laktat 15
2918.11.00.00.22 – – – Butil laktat 15
2918.11.00.00.29 – – – Laktik asitin diğer esterleri 15
2918.12.00.00.00 – – Tartarik asit 30
2918.13 – – Tartarik asitin tuzları ve esterleri :
– – – Potasyum tartarat, potasyum bitartarat ( krem tartarat)
2918.13.00.10.11 – – – – Potasyum tartarat (saf) 40
2918.13.00.10.12 – – – – Potasyum bitartarat ( krem tartarat) (saf) 40
– – – Diğerleri
2918.13.00.90.11 – – – – Sodyum tartarat 15
2918.13.00.90.12 – – – – Demir II tartarat 15
2918.13.00.90.13 – – – – Kalsiyum tartarat 15
2918.13.00.90.19 – – – – Tartarik asitin diğer tuzları 15
2918.13.00.90.21 – – – – Etil tartarat 15
2918.13.00.90.29 – – – – Tartarik asitin diğer esterleri 15
2918.14.00.00.00 – – Sitrik asit 30
2918.15 – – Sitrik asitin tuzları ve esterleri :
– – – Magnezyum sitrat, demir sitrat
2918.15.00.10.11 – – – – Magnezyum sitrat 25
2918.15.00.10.12 – – – – Demir sitrat 25
– – – Diğerleri
2918.15.00.90.11 – – – – Sodyum sitrat 15
2918.15.00.90.12 – – – – Potasyum sitrat 15
2918.15.00.90.19 – – – – Sitrik asitin diğer tuzları 15
2918.15.00.90.21 – – – – Trietil sitrat 15
2918.15.00.90.22 – – – – Tributil sitrat 15
2918.15.00.90.29 – – – – Sitrik asitin diğer esterleri 15
2918.16 – – Glukonik asit, tuzları ve esterleri :
2918.16.00.00.11 – – – Glukonik asit 15
2918.16.00.00.12 – – – Kalsiyum glukonat 15
2918.16.00.00.13 – – – Sodyum glukonat 15
2918.16.00.00.14 – – – Potasyum glukonat 15
2918.16.00.00.19 – – – Glukonik asitin diğer tuzları 15
2918.16.00.00.21 – – – Glukonik asit esterleri 15
2918.17.00.00.00 – – 2,2-Difenil-2-hidroksiasetik asit (benzilik asit) 15
2918.18.00.00.00 – – Klorobenzilat (ISO) 15
2918.19 – – Diğerleri:
2918.19.30.00.00 – – – Kolik asit, 3-alfa, 12-alfa-dihodroksi-5-beta-kolan-24-oik asit
(deoksikolik asit) ve bunların tuzları ve esterleri 15
2918.19.40.00.00 – – – 2,2 – Bis (hidroksimetil) propiyonik asit 15
– – – Diğerleri:
– – – – Fenil glikolik asit (mandelik asit), tuzları ve esterleri:
2918.19.98.10.11 – – – – – Sodyum fenil glikolat 15
2918.19.98.10.12 – – – – – Kalsiyum fenil glikolat 15
2918.19.98.10.13 – – – – – Fenil glikolik asitin diğer tuzları 15
2918.19.98.10.14 – – – – – Fenil glikolik asitin esterleri 15
2918.19.98.20.00 – – – – Malik asit, tuzları ve esterleri 15
2918.19.98.30.00 – – – – GHB (γ-hidroksibütirik asit) 15
2918.19.98.40.00 – – – – Sodyum oksibat (Sodyum 4-hidroksibütanoat) 15
2918.19.98.90.00 – – – – Diğerleri 15
– Fenol fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen fonksiyonlu
grubu olmayan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halo-
jenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri:
2918.21 – – Salisilik asit ve tuzları :
2918.21.00.00.11 – – – Salisilik asit 15
2918.21.00.00.12 – – – Sodyum salisilat 15
2918.21.00.00.19 – – – Salisilik asitin diğer tuzları 15
2918.22 – – o – Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri :
2918.22.00.10.00 – – – o – Asetilsalisilik asit 15
– – – Diğerleri :
2918.22.00.90.11 – – – – Asetilsalisilik asit sodyum tuzu 15
2918.22.00.90.19 – – – – Asetilsalisilik asitin diğer tuzları 15
2918.22.00.90.21 – – – – Asetilsalisilik asit esterleri 15
2918.23 – – Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları:
2918.23.00.10.00 – – – Etil, propil, butil, amil, benzil, stronelil, geranil ve rodinil salisilatlar 50
– – – Diğerleri :
2918.23.00.90.11 – – – – Metil salisilat 15
2918.23.00.90.12 – – – – Fenil salisilat (salol) 15
2918.23.00.90.19 – – – – Diğerleri 15
2918.29 – – Diğerleri:
– – – SüIfosalisilik asitler, hidroksinaftoik asitler; bunların tuzları
ve esterleri :
2918.29.00.10.11 – – – – Sülfosalisilik asitler, tuzları ve esterleri 15
2918.29.00.10.12 – – – – Hidroksinaftonik asitler, tuzları ve esterleri 15
– – – p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) tuzları ve esterleri :
2918.29.00.30.11 – – – – p -Hidroksibenzoik asit (4 -hidroksibenzoik asit) 15
2918.29.00.30.12 – – – – Sodyum p-hidroksi benzoat 15
2918.29.00.30.19 – – – – p -Hidroksibenzoik asitin diğer tuzları 15
2918.29.00.30.21 – – – – Metil p-hidroksi benzoat 15
2918.29.00.30.22 – – – – Etil p-hidroksi benzoat 15
2918.29.00.30.23 – – – – Propil p-hidroksi benzoat 15
2918.29.00.30.29 – – – – p -Hidroksibenzoik asitin diğer esterleri 15
2918.29.00.30.99 – – – – Diğerleri 15
– – – Diğerleri :
– – – – Gallik asit (3,4,5 – trihidroksibenzoik asit), tuzları ve esterleri :
2918.29.00.81.11 – – – – – Gallik asit 15
2918.29.00.81.12 – – – – – Sodyum gallait 15
2918.29.00.81.13 – – – – – Bazik bizmut gallat 15
2918.29.00.81.19 – – – – – Gallik asitin diğer tuzları 15
2918.29.00.81.21 – – – – – Metil gallat 15
2918.29.00.81.22 – – – – – Propil gallat 15
2918.29.00.81.29 – – – – – Gallik asitin diğer esterleri 15
– – – – Diğerleri :
2918.29.00.89.11 – – – – – Krezotik asitler, tuzları ve esterleri 15
2918.29.00.89.19 – – – – – Diğerleri 15
2918.30 – Aldehit veya keton fonksiyonlu grubu olan fakat başka oksijen
fonksiyonlu grubu olmayan karboksilik asitler, bunların anhidrit-
leri,halojenürleri,peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların
türevleri
2918.30.00.00.11 – – Aldehit gruplu karboksilik asitler 15
2918.30.00.00.12 – – Aldehit gruplu karboksilik asit tuzları 15
2918.30.00.00.13 – – Aldehit gruplu karboksilik asit esterleri 15
2918.30.00.00.14 – – Keton gruplu karboksilik asitler 15
2918.30.00.00.15 – – Keton gruplu karboksilik asit tuzları 15
2918.30.00.00.16 – – Etil aseto asetat 15
2918.30.00.00.19 – – Keton gruplu karboksilik asitlerin diğer esterleri 15
2918.30.00.00.29 – – Diğerleri 15
– Diğerleri :
2918.91.00.00.00 – – 2,4,5-T (ISO)(2,4,5- trikloropenoksiasetik asit), bunun tuzları ve
esterleri 15
2918.99 – – Diğerleri:
2918.99.40.00.00 – – – 2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat 15
– – – Diğerleri :
2918.99.90.00.11 – – – – Anezik asit 15
2918.99.90.00.12 – – – – Kalsiyum laktobiyonat 15
2918.99.90.00.13 – – – – Kalsiyum galaktaglukonat 15
2918.99.90.00.14 – – – – Misoprostol 15
2918.99.90.00.19 – – – – Diğerleri 15
VIII. AMETALLERİN İNORGANİK ASİTLERİNİN ESTERLERİ VE
TUZLARI VE BUNLARIN HALOJENLENMİŞ, SÜLFOLANMIŞ,
NİTROLANMIŞ VEYA NİTROZOLANMIŞ TÜREVLERİ
29.19 Fosforik esterler ve bunların tuzları (lakto fosfatlar dahil);
bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri :
2919.10.00.00.00 – Tris (2,3 dibromopropil) fosfat 25
2919.90 – Diğerleri:
– – Tritolil fosfatlar, trifenil fosfat ve tribütil fosfatlar :
2919.90.00.10.11 – – – Tribütil fosfatlar 25
2919.90.00.10.12 – – – Trifenil fosfatlar 25
2919.90.00.10.13 – – – Tritolil fosfatlar 25
2919.90.00.20.00 – – Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat 25
– – Diğerleri :
2919.90.00.90.11 – – – Gliserin fosforik asitler 25
2919.90.00.90.12 – – – Sodyum gliserin fosfat 25
2919.90.00.90.13 – – – Kalsiyum gliserin fosfat 25
2919.90.00.90.14 – – – Gayakol fosfat (o-metoksifenil fosfat) 25
2919.90.00.90.15 – – – İnozitolhekzafosforik asit ( fitik asit) 25
2919.90.00.90.16 – – – Sodyum inozitolhekzofosfat 25
2919.90.00.90.17 – – – Kalsiyum inozitolhekzofosfat 25
2919.90.00.90.18 – – – Kalsiyum laktofosfat 25
2919.90.00.90.21 – – – Triclorfos (Triklorür mono sodyum fosfat) 25
2919.90.00.90.29 – – – Diğerleri 25
29.20 Ametallerin diğer inorganik asitlerinin esterleri (hidrojen
halojenürlerin esterleri hariç) ve bunların tuzları;
bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya
nitrozolanmış türevleri:
– Tiyofosforik esterler (fosfortiyoatlar) ve bunların tuzları; bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri
2920.11.00.00.00 – – Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon) 15
2920.19 – – Diğerleri:
2920.19.00.00.11 – – – Tiyofosforik asit esterleri 15
2920.19.00.00.12 – – – Tiyofosforik asit esterlerinin tuzları 15
2920.19.00.00.19 – – – Diğerleri 15
– Fosfit esterleri ve bunların tuzları; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış ve nitrozolanmış türevleri:
2920.21.00.00.00 – – Dimetil fosfit 15
2920.22.00.00.00 – – Dietil fosfit 15
2920.23.00.00.00 – – Trimetil fosfit 15
2920.24.00.00.00 – – Trietil fosfit 15
2920.29.00.00.00 – – Diğerleri 15
2920.30.00.00.00 – Endosülfan (ISO) 15
2920.90 – Diğerleri:
– – Sülfirik esterler, karbonik esterler ve bunların tuzları ve bunların
halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
– – – Sülfirik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
2920.90.10.11.11 – – – – Metilhidrojen sülfat 15
2920.90.10.11.12 – – – – Dimetil sülfat 15
2920.90.10.11.13 – – – – Dietil sülfat 15
2920.90.10.11.19 – – – – Diğerleri 15
– – – Karbonik esterler ve tuzları ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış,
nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri:
2920.90.10.12.00 – – – – Gayakol karbonat 20
– – – – Diğerleri :
2920.90.10.19.11 – – – – – Dietil karbonat 20
2920.90.10.19.12 – – – – – Tetraetil ortokarbonat 20
2920.90.10.19.19 – – – – – Diğerleri 20
– – Diğer ürünler :
– – – Nitro ve nitrik esterler ve bunların tuzları ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri :
– – – – Amil nitrit, amil nitrat ve trinitrin (çözelti)
2920.90.70.11.11 – – – – – Amil nitrit 15
2920.90.70.11.12 – – – – – Amil nitrat 15
2920.90.70.11.13 – – – – – Trinitrin (çözelti) 15
– – – – Diğerleri
2920.90.70.19.11 – – – – – Nitronun diğer esterleri 15
2920.90.70.19.12 – – – – – Dietilen glikol dinitrat 15
2920.90.70.19.13 – – – – – İsosorbit dinitrat 15
2920.90.70.19.14 – – – – – Nitrogliserin ( gliserin trinitrat) 15
2920.90.70.19.15 – – – – – Tetranitropenta eritritol ( pentrit) 15
2920.90.70.19.19 – – – – – Nitrikin diğer esterleri 15
2920.90.70.90.00 – – – Diğerleri 15
IX. AZOTLU BİLEŞİKLER
29.21 Amin gruplu bileşikler:
– Asiklik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.11 – – Metilamin, dimetilamin, trimetilamin ve bunların tuzları:
– – – Metilamin,dimetilamin ve trimetilamin :
2921.11.00.00.11 – – – – Metilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.12 – – – – Dimetilamin kg met.am 15
2921.11.00.00.13 – – – – Trimetilamin kg met.am 15
– – – Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin tuzları :
2921.11.00.00.21 – – – – Metilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.22 – – – – Dimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.23 – – – – Trimetilamin hidroklorür kg met.am 15
2921.11.00.00.24 – – – – Metilamin,dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları kg met.am 15
2921.12.00.00.00 – – 2-(N,N-Dimetilamino) etil klorür hidroklorür 15
2921.13.00.00.00 – – 2-(N,N-Dietilamino) etil klorür hidroklorür 15
2921.14.00.00.00 – – 2-(N,N-Diizopropilamino) etil klorür hidroklorür 15
2921.19 – – Diğerleri:
2921.19.40.00.00 – – – 1,1,3,3 – Tetrametilbütilamin 15
2921.19.50.00.00 – – – Dietilamin ve tuzları 15
– – – Diğerleri :
– – – – Trietilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.11 – – – – – Trietilamin 15
2921.19.99.00.12 – – – – – Trietilamin hidroklorür 15
2921.19.99.00.19 – – – – – Trietilaminin diğer tuzları 15
– – – – İzopropilamin ve tuzları :
2921.19.99.00.21 – – – – – İzopropilamin 15
2921.19.99.00.22 – – – – – İzopropilamin hidroklorür 15
2921.19.99.00.29 – – – – – İzopropilaminin diğer tuzları 15
2921.19.99.00.31 – – – – Dimetilnitrozoamin 15
2921.19.99.00.32 – – – – Alilizopropilamin 15
2921.19.99.00.33 – – – – HN 1 (bis (2-kloretil) etilamin) 15
2921.19.99.00.34 – – – – HN 2 (bis (2-kloretil) metilamin) 15
2921.19.99.00.35 – – – – HN 3 (tris (2-kloretil) amin) 15
– – – – N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) 2-chloroethyl-
aminler ve bunların protonlanmış tuzları :
2921.19.99.00.41 – – – – – N, N – Diizopropilaminoetil – 2 – klorür 15
2921.19.99.00.49 – – – – – Diğerleri 15
2921.19.99.00.59 – – – – Diğer asiklik monoaminler 15
– Asiklik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.21 – – Etilendiamin ve tuzları :
2921.21.00.00.11 – – – Etilendiamin 15
2921.21.00.00.12 – – – Etilendiaminin tuzları 15
2921.22 – – Hekzametilendiamin ve tuzları :
2921.22.00.00.11 – – – Hekzametilendiamin 15
2921.22.00.00.12 – – – Hekzametilendiaminin tuzları 15
2921.29.00.00.00 – – Diğerleri 15
2921.30 – Siklanik, siklenik veya sikloterpenik mono -veya poliaminler ve
türevleri; bunların tuzları:
– – Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin ve bunların tuzları :
2921.30.10.00.11 – – – Siklohekzilamin 15
2921.30.10.00.12 – – – Siklohekzildimetilamin 15
2921.30.10.00.13 – – – Siklohekzilamin ve siklohekzildimetilamin tuzları 15
2921.30.91.00.00 – – Siklohex – 1,3 – ylenediamin (1,3 – diaminosiklohekzan) 15
– – Diğerleri :
2921.30.99.00.11 – – – Propylhexedrine 15
2921.30.99.00.19 – – – Diğerleri 15
– Aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.41 – – Anilin ve tuzları :
2921.41.00.00.11 – – – Anilin 15
2921.41.00.00.12 – – – Anilin hidroklorür 15
2921.41.00.00.19 – – – Anilinin diğer tuzları 15
2921.42 – – Anilin türevleri ve bunların tuzları:
– – – Anilinin halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış
türevleri ve bunların tuzları :
2921.42.00.00.11 – – – – Kloranilinler (o-m-p) 15
2921.42.00.00.12 – – – – Dikloranilinler 15
2921.42.00.00.13 – – – – p-Aminobenzensülfonik asit (sülfanilik asit) 15
2921.42.00.00.14 – – – – Trinitroanilinler 15
2921.42.00.00.15 – – – – Tetranitroanilinler 15
2921.42.00.00.16 – – – – Nitrozoanilin 15
2921.42.00.00.17 – – – – Metiltrinitrofenilnitramin (tetril) 15
2921.42.00.00.19 – – – – Diğerleri 15
– – – Diğerleri :
2921.42.00.00.21 – – – – p- Asetilaminobenzen 15
2921.42.00.00.22 – – – – N-Metilanilin 15
2921.42.00.00.23 – – – – N,N-Dimetilanilin 15
2921.42.00.00.29 – – – – Diğerleri 15
2921.43 – – Toluidinler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.43.00.00.13 – – – Toluidin (m-p) 15
2921.43.00.00.14 – – – Toluidin (o) 15
2921.43.00.00.15 – – – Toluidin (m-p) hidroklorürleri 15
2921.43.00.00.16 – – – Toluidin (o) hidroklorürleri 15
2921.43.00.00.17 – – – Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları 15
2921.43.00.00.18 – – – Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları 15
2921.44 – – Difenilamin ve türevleri; bunların tuzları :
2921.44.00.10.00 – – – Difenilamin 30
– – – Diğerleri :
2921.44.00.90.11 – – – – Hekzanitrodifenilamin 15
2921.44.00.90.12 – – – – Difenilamin hidroklorür 15
2921.44.00.90.19 – – – – Difenilaminin diğer türevleri ve diğer tuzları 15
2921.45 – – 1- Naftilamin (alfa -naftilamin), 2 -naftilamin (beta -naftilamin)
ve bunların türevleri; bunların tuzları :
2921.45.00.00.11 – – – 1- Naftilamin (alfa -naftilamin) 15
2921.45.00.00.12 – – – 1- Naftilamin hidroklorür 15
2921.45.00.00.19 – – – 1- Naftilaminin diğer tuzları 15
2921.45.00.00.21 – – – 2- Naftilamin (beta -naftilamin) 15
2921.45.00.00.22 – – – 2- Naftilaminin tuzları 15
2921.45.00.00.29 – – – Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları 15
2921.46 – – Amfetamin (INN), benzfetamin (INN), deksamfetamin (INN),
etilamfetamin (INN), fenkamfamin (INN), lefetamin (INN),
levamfetamin (INN), mefenoreks (INN) ve fentermin (INN); bunların
tuzları :
2921.46.00.00.11 – – – Amfetamin (INN) 15
2921.46.00.00.12 – – – Amfetamin sülfat (INN) 15
2921.46.00.00.13 – – – Benzfetamin (INN) 15
2921.46.00.00.14 – – – Deksamfetamin (INN) 15
2921.46.00.00.15 – – – Etilamfetamin (INN) 15
2921.46.00.00.16 – – – Fenkamfamin (INN) 15
2921.46.00.00.17 – – – Lefetamin (INN) 15
2921.46.00.00.18 – – – Mefenoreks (INN) 15
2921.46.00.00.21 – – – Fentermin (INN) 15
2921.46.00.00.22 – – – Levamfetamin (INN) 15
2921.46.00.00.29 – – – Diğerleri 15
2921.49 – – Diğerleri:
2921.49.00.00.11 – – – Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları 15
– – – Diğerleri :
2921.49.00.00.21 – – – – DOB (Brolamfetamin) (INN) 15
2921.49.00.00.22 – – – – Fenfluramine (INN) 15
2921.49.00.00.23 – – – – Dexfenfluramine (INN) 15
2921.49.00.00.24 – – – – MDA (Tenamfetamine) [alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)
phenethylamine] (methylenedioxyamphetamine) (INN) 15
2921.49.00.00.25 – – – – DMA [(+)-2,5-dimethoxy-alfa-methylphenethylamine] 15
2921.49.00.00.26 – – – – MDMA [(+)-N, alfa-dimethyl-3,4-(methylenedioxy)phenethylamine]
(methylenedioxymetamphetamine) 15
2921.49.00.00.27 – – – – MMDA[2-methoxy-alfa-methyl-4,5-(methylenedioxy)phenethylamine] 15
2921.49.00.00.28 – – – – N-ethyl MDA [(+)-N-ethyl-alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)
phenethylamine] 15
2921.49.00.00.31 – – – – N-hydroxy MDA [(+)-N-[alfa-methyl-3,4-(methylenedioxy)
phenethyl]hydroxylamine] 15
2921.49.00.00.32 – – – – PMA (p-methoxy-alfa-methylphenethylamine) 15
2921.49.00.00.39 – – – – Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları 15
– Aromatik poliaminler ve türevleri; bunların tuzları:
2921.51 – – o-, m-, p- Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların türevleri;
bunların tuzları:
– – – o -, m -, p – Fenilendiamin, diaminotoluenler, bunların halojenlemiş,
sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri; bunların tuzları:
2921.51.11.00.00 – – – – m – Fenilendiamin (ağırlık itibariyle % 99 veya daha fazla saflıkta
olup;
– Ağırlık itibariyle % 1 veya daha az su,
– 200 mg/kg veya daha az o -fenilendiamin ve
– 450 mg/kg veya daha az p – fenilendiamin içeren) 15
– – – – Diğerleri
2921.51.19.00.22 – – – – – Diaminotoluenler ve tuzları 15
2921.51.19.00.23 – – – – – Diaminotoluenlerin halojenlenmiş,sülfolanmış,nitrolanmış,nitroza-
lanmış türevleri;bunların tuzları 15
2921.51.19.00.29 – – – – – Diğerleri 15
– – – Diğerleri
2921.51.90.00.11 – – – – N-N-dimetil-p-fenilendiamin 15
2921.51.90.00.12 – – – – N,N-dietil-3,4-toluendiamin 15
2921.51.90.00.13 – – – – Diğer N-alkilfenilendiaminler 15
2921.51.90.00.14 – – – – Diğer N-alkiltoluendiaminler 15
2921.51.90.00.19 – – – – Diğerleri 15
2921.59 – – Diğerleri:
2921.59.50.00.00 – – – m- Fenilenbis (metilamin); 2,2′- Dikloro-4,4′-metilendianilin;
4,4′- Bi-o-toluidin; 1,8- Naftilendiamin 15
– – – Diğerleri :
2921.59.90.00.11 – – – – Benzidin 15
2921.59.90.00.12 – – – – Tetrametil ve tetraetildiaminodifenilmetan 15
2921.59.90.00.19 – – – – Diğer aromatik poliaminler,türevleri;bunların tuzları 15
29.22 Oksijen gruplu amino – bileşikleri:
– Amino – alkoller (bir cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç)
bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.11 – – Monoetanolamin ve tuzları :
2922.11.00.00.11 – – – Monoetanolamin (etanolamin) 15
2922.11.00.00.12 – – – Monoetanolamin hidroklorürü 15
2922.11.00.00.19 – – – Monoetanolaminin diğer tuzları 15
2922.12 – – Dietanolamin ve tuzları :
2922.12.00.00.11 – – – Dietanolamin 15
2922.12.00.00.12 – – – Dietanolamin hidroklorürü 15
2922.12.00.00.19 – – – Dietanolaminin diğer tuzları 15
2922.14 – – Dekstropropoksifen(INN) ve tuzları :
2922.14.00.00.11 – – – Dekstropropoksifen(INN) 15
2922.14.00.00.12 – – – Dekstropropoksifenin tuzları 15
2922.15.00.00.00 – – Trietanolamin 15
2922.16.00.00.00 – – Dietanolamonyum perfluorooktan sülfonat 15
2922.17.00.00.00 – – Metildietanolamin ve etildietanolamin 15
2922.18.00.00.00 – – 2-(N,N-Diizopropilamino)etanol 15
2922.19 – – Diğerleri :
2922.19.00.00.11 – – – Tetrametil-diaminobenzhidrol 15
2922.19.00.00.12 – – – Tetraetil-diaminobenzhidrol 15
2922.19.00.00.13 – – – Prapanolamin (aminoprapanol) 15
2922.19.00.00.14 – – – Ariletanolaminler 15
– – – N,N Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl)-2-aminoethanoller
ve bunların protonlanmış tuzları:
2922.19.00.00.15 – – – – N,N-Dimethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları 15
2922.19.00.00.16 – – – – N,N-Diethyl-2-aminoethanol ve bunun protonlanmış tuzları 15
2922.19.00.00.17 – – – – N,N-diisopropilaminoetan-2-ol ve bunun protonlanmış tuzları 15
2922.19.00.00.19 – – – – Diğerleri 15
2922.19.00.00.21 – – – Bornaprin 15
2922.19.00.00.22 – – – Siklopentolat 15
2922.19.00.00.23 – – – Siklopentolat hidroklorür 15
2922.19.00.00.28 – – – Diğerleri 15
– Amino -naftoller ve diğer amino – fenoller (bir cinsten fazla oksijenli
grubu bulunanlar hariç); bunların eterleri ve esterleri; bunların tuzları:
2922.21 – – Aminohidroksinaftalin sülfonik asitler ve bunların tuzları :
2922.21.00.00.11 – – – 7-Amino-1-naftol-3-sülfonik asit (gamma asit) 15
2922.21.00.00.12 – – – 8-Amino-1-naftol-3,6-disülfonik asit (H asit) 15
2922.21.00.00.19 – – – Diğer amino hidroksinaftalin sülfonik asitler 15
2922.21.00.00.21 – – – Aminohidroksinaftalin sülfonik asitlerin tuzları 15
2922.29 – – Diğerleri :
– – – Anizidinler, dianizidinler, fenetidinler ve bunların tuzları :
2922.29.00.10.11 – – – -Anizidinler 15
2922.29.00.10.12 – – – – Dianizidinler 15
2922.29.00.10.13 – – – – Fenetidinler 15
2922.29.00.10.14 – – – -Anizidin, dianizidin ve fenetidinlerin tuzları 15
– – – Diğerleri :
2922.29.00.90.11 – – – – Aminofenoller (o-m-p) 15
2922.29.00.90.12 – – – – Amino krozoller (o-m-p) 15
2922.29.00.90.19 – – – – Diğerleri 15
– Amino -aldehitler, amino -ketonlar ve amino -kinonlar (bir
cinsten fazla oksijenli grubu bulunanlar hariç); bunların tuzları:
2922.31 – – Amfepramon (INN), metadon (INN) ve normetadon (INN);
bunların tuzları :
2922.31.00.00.11 – – – Amfepramon (INN) 15
2922.31.00.00.12 – – – Metadon (INN) 15
2922.31.00.00.13 – – – Normetadon (INN) 15
2922.31.00.00.19 – – – Diğerleri 15
2922.39 – – Diğerleri :
2922.39.00.00.11 – – – Aminobenzaldehit 15
2922.39.00.00.12 – – – Cathinone (INN) 15
2922.39.00.00.13 – – – Metcathinone (INN) 15
2922.39.00.00.14 – – – Ketamin hidroklorür 15
2922.39.00.00.15 – – – İsomethadone 15
2922.39.00.00.18 – – – Diğerleri 15
– Amino -asitler (bir cinsten fazla oksijenli grubu
bulunanlar hariç); bunların esterleri ve tuzları:
2922.41 – – Lizin ve esterleri; bunların tuzları :
2922.41.00.00.11 – – – Lizin 15
2922.41.00.00.12 – – – Lizin monohidroklorür 15
2922.41.00.00.13 – – – Lizin dihidroklorür 15
2922.41.00.00.14 – – – Kalsiyum lizinat 15
2922.41.00.00.19 – – – Lizinin diğer tuzları 15
2922.41.00.00.21 – – – Lizin esterleri ve tuzları 15
2922.42 – – Glutamik asit ve tuzları :
2922.42.00.00.11 – – – Glutamik asit 15
2922.42.00.00.12 – – – Glutamik asit hidroklorürü 15
2922.42.00.00.13 – – – Monosodyum glutamat 15
2922.42.00.00.14 – – – Kalsiyum glutamat 15
2922.42.00.00.19 – – – Diğer sodyum glutamatlar 15
2922.42.00.00.29 – – – Glutamik asidin diğer tuzları 15
2922.43.00.00.00 – – Antranilik asit ve bunun tuzları 15
2922.44 – – Tilidin (INN) ve tuzları :
2922.44.00.00.11 – – – Tilidin (INN) 15
2922.44.00.00.12 – – – Tilidinin tuzları 15
2922.49 – – Diğerleri:
2922.49.20.00.00 – – – Beta-alanin 15
– – – Diğerleri:
2922.49.85.10.00 – – – – Glisin (aminoasetikasit) 15
– – – – Diğerleri :
2922.49.85.90.11 – – – – – Prokain baz ( p-aminobenzoil dietilamino etanol) 15
2922.49.85.90.12 – – – – – Prokain hidroklorür 15
2922.49.85.90.13 – – – – – Sarkozin, sarkozin hidroklorür 15
2922.49.85.90.14 – – – – – Alanin 15
2922.49.85.90.15 – – – – – Fenil alanin 15
2922.49.85.90.16 – – – – – Valin 15
2922.49.85.90.17 – – – – – Lösin 15
2922.49.85.90.21 – – – – – Aspartik asit 15
2922.49.85.90.22 – – – – – Potasyum aspartat (aspara K) 15
2922.49.85.90.23 – – – – – Demir II aspartat 15
2922.49.85.90.24 – – – – – Kalsiyum aspartat (kalsiretart) 15
2922.49.85.90.25 – – – – – Fenil glisin 15
2922.49.85.90.26 – – – – – p-Aminobenzoik asit 15
2922.49.85.90.27 – – – – – p-Aminobenzoik asitin diğer esterleri 15
2922.49.85.90.28 – – – – – p-Aminobenzoik asit tuzları 15
2922.49.85.90.31 – – – – – m-Aminobenzoik asit 15
2922.49.85.90.32 – – – – – Etilendiamintetraasetik asit (EDTA) 15
2922.49.85.90.33 – – – – – Etilendiamintetraasetik asitin sodyum tuzları 15
2922.49.85.90.35 – – – – – Pregabalin 15
2922.49.85.90.36 – – – – – Gabapentin 15
2922.49.85.90.39 – – – – – Diğerleri 15
2922.50 – Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu
diğer amino bileşikleri :
2922.50.00.10.00 – – p-Aminosalisilik asit ve tuzları 0
– – Diğerleri :
2922.50.00.90.11 – – – Tirosin 15
2922.50.00.90.12 – – – Serin 15
2922.50.00.90.13 – – – Serin fosfat 15
2922.50.00.90.14 – – – Fluoxetin (INN) 15
2922.50.00.90.15 – – – Tramadol hidroklorür 15
2922.50.00.90.19 – – – Diğerleri 15
29.23 Kuaterner amonyum tuzları ve hidroksitleri; lesitinler ve diğer
fosfoaminolipidler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2923.10.00.00.00 – Kolin ve tuzları 50
2923.20 – Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler :
2923.20.00.10.00 – – Lesitin 25
2923.20.00.90.00 – – Diğer fosfoaminolipidler 50
2923.30.00.00.00 – Tetraetilamonyum perfluorooktan sülfonat 50
2923.40.00.00.00 – Didesildimetilamonyum perfluorooktan sülfonat 50
2923.90 – Diğerleri :
– -Tetrametilamonyum formiyat; betain ve tuzları :
2923.90.00.10.11 – – – Tetrametilamonyum formiyat 50
2923.90.00.10.12 – – – Betain 50
2923.90.00.10.13 – – – Betain hidroklorür 50
2923.90.00.10.19 – – – Betainin diğer tuzları 50
– – Diğerleri :
2923.90.00.90.11 – – – Hekzadesiltrimetilamonyum bromür (setriamonyum bromür,
C.T.A.B) 50
2923.90.00.90.19 – – – Diğerleri 50
29.24 Karboksiamid grublu bileşikler; karbonikasidin amid fonksiyonlu
bileşikleri:
– Asiklik amidler (asiklik karbamatlar dahil) ve türevleri;
bunların tuzları :
2924.11.00.00.00 – – Meprobamat (INN) 20
2924.12.00.00.00 – – Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO) 20
2924.19 – – Diğerleri :
2924.19.00.00.11 – – – Asetamid 20
2924.19.00.00.12 – – – Asparajin 20
2924.19.00.00.13 – – – Asparajin tuzları 20
2924.19.00.00.14 – – – Laurilamid 20
2924.19.00.00.15 – – – Laurikasit dietanol amidi 20
2924.19.00.00.16 – – – Etilkarbamat (üretan) 20
2924.19.00.00.17 – – – Glutamin 20
2924.19.00.00.19 – – – Diğer üretanlar 20
2924.19.00.00.29 – – – Diğer asiklik amidler 20
– Siklik amidler (siklik karbamatlar dahil) ve türevleri; bunların
tuzları:
2924.21 – – Üreinler ve türevleri; bunların tuzları :
2924.21.00.00.11 – – – İzoproturon (ISO) 20
– – – Diğerleri :
2924.21.00.00.21 – – – – p-etoksifenilüre (dulsin) 20
2924.21.00.00.22 – – – – Dietildifenilüre (sentralit) 20
2924.21.00.00.29 – – – – Diğerleri 20
2924.23 – – 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) ve tuzları:
2924.23.00.10.00 – – – 2-Asetamidobenzoik asit (N-asetilanthranilik asit) 20
2924.23.00.90.00 – – – Diğerleri 20
2924.24.00.00.00 – – Etinamat (INN) 20
2924.25.00.00.00 – – Alaklor (ISO) 20
2924.29 – – Diğerleri:
2924.29.10.00.00 – – – Lidokain (INN) 20
– – – Diğerleri :
2924.29.70.00.11 – – – – Parasetamol (INN) 20
– – – – Diğerleri :
2924.29.70.00.21 – – – – – Asetanilid 20
2924.29.70.00.22 – – – – – Metil asetanilid 20
2924.29.70.00.23 – – – – – Etil asetanilid 20
2924.29.70.00.24 – – – – – Asetofenetidin (p-etoksiasetanilid,fenasetin) 20
2924.29.70.00.25 – – – – – Fenilasetamid 20
2924.29.70.00.26 – – – – – p-Asetimidazol 20
2924.29.70.00.27 – – – – – Lidokain hidroklorür 20
2924.29.70.00.28 – – – – – Neostigmin bromür 20
2924.29.70.00.31 – – – – – Neostigmin metil sülfat 20
2924.29.70.00.32 – – – – – Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester) 20
2924.29.70.00.33 – – – – – Profam 20
2924.29.70.00.34 – – – – – Neotam 20
2924.29.70.00.35 – – – – – N-acetyl antranilik asit 20
2924.29.70.00.36 – – – – – Advantam 20
2924.29.70.00.48 – – – – – Diğerleri 20
29.25 Karboksiimid grublu bileşikler (sakkarin ve tuzları dahil) ve imin
gruplu bileşikler:
– İmidler ve türevleri; bunların tuzları
2925.11 – – Sakkarin ve tuzları :
2925.11.00.10.00 – – – Sakkarin 15
– – – Sakkarin tuzları :
2925.11.00.20.11 – – – – Sodyum sakkarin (çözünür sakkarin) 15
2925.11.00.20.19 – – – – Sakkarinin diğer tuzları 15
2925.12.00.00.00 – -Glutetimit (INN) 15
2925.19 – – Diğerleri:
2925.19.20.00.00 – – – 3,3′,4,4′,5,5′,6,6′ -Oktabrom -N,N’ -etilen diftalimid; N,N’ – etilenbis
(4,5 – dibromhekzahidro – 3,6 -metanoftalimid) 15
– – – Diğerleri :
2925.19.95.00.11 – – – – Süksinimid 15
2925.19.95.00.12 – – – – N-Klor süksinimid 15
2925.19.95.00.13 – – – – Ftalimid 15
2925.19.95.00.14 – – – – Procymidone 15
2925.19.95.00.19 – – – – Diğer imidler 15
– İminler ve türevleri; bunların tuzları
2925.21.00.00.00 – – Klordimeform (IS0) 15
– – Diğerleri :
2925.29.00.00.11 – – -Guanidin 15
2925.29.00.00.12 – – – Guanidin nitrat 15
2925.29.00.00.13 – – – Guanidin hidroklorür 15
2925.29.00.00.14 – – -Guanidinin diğer tuzları 15
2925.29.00.00.15 – – -Difenilguanidin 15
2925.29.00.00.16 – – -o-Tolil diguanidin 15
2925.29.00.00.17 – – – Nitroguanidin 15
2925.29.00.00.18 – – – Metformin (dimetilbiguanidin) 15
2925.29.00.00.19 – – – Diğerleri 15
29.26 Nitril gruplu bileşikler:
2926.10.00.00.00 – Akrilonitril 15
2926.20.00.00.00 – Disiyandiamit (1 -sianaguanidin) 15
2926.30 – Fenproporeks (INN) ve tuzları; methadone (INN) ara ürün
(4-cyano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)
2926.30.00.00.11 – – Fenproporeks (INN) 15
2926.30.00.00.12 – – Metadon (INN) ara ürün (4-siyano-2-dimetilamin-4,4-difenilbutan
veya 2-dimetilamin-4,4-difenil-4 siyanobutan) 15
2926.30.00.00.19 – – Diğerleri 15
2926.40.00.00.00 – alfa-Fenilasetoasetonitril (APAAN) 15
2926.90 – Diğerleri:
2926.90.20.00.00 – – İzoftalonitril 15
– – Diğerleri :
2926.90.70.00.11 – – – Asetonitril 15
2926.90.70.00.12 – – – Benzonitril 15
2926.90.70.00.13 – – – Fenilsiyonamid 15
2926.90.70.00.14 – – – Naftonitril 15
2926.90.70.00.15 – – – Nitrofenilasetonitril 15
2926.90.70.00.16 – – – Hidroksifenilasetonitril 15
2926.90.70.00.17 – – – İminodiasetonitril 15
2926.90.70.00.18 – – – Verapamil hidroklorür 15
2926.90.70.00.21 – – – Cyhalothrine 15
2926.90.70.00.22 – – – Fenvalerat 15
2926.90.70.00.23 – – – İsoaminil sitrat 15
2926.90.70.00.25 – – – Fenilasetonitril (benzil siyanit) 15
2926.90.70.00.28 – – – Diğerleri 15
2927.00 Diazo, azo ve azoksi bileşikleri :
2927.00.00.00.11 – Benzendiazonyum klorür (fenildiazonyum klorür) 30
2927.00.00.00.12 – Diazoaminobenzen 30
2927.00.00.00.13 – p-Diazobenzen sülfonik asit 30
2927.00.00.00.14 – Diazosalisik asit 30
2927.00.00.00.15 – N-Metil-diazoaminobenzen 30
2927.00.00.00.19 – Diğer diazo bileşikleri 30
2927.00.00.00.21 – Azobenzen 30
2927.00.00.00.22 – Azotoluen 30
2927.00.00.00.23 – 2,2′-Dimetil 2,2′-azodipropionitril (AIBN) 30
2927.00.00.00.24 – Aminoazobenzensülfonik asit ve tuzları 30
2927.00.00.00.29 – Diğer azo bileşikleri 30
2927.00.00.00.31 – Azoksi bileşikleri 30
2928.00 Hidrazinin ve hidroksilaminin organik türevleri :
2928.00.10.00.00 – N,N – Bis (2 – metoksietil) hidroksilamin 15
– Diğerleri:
– – Hidrazinin organik türevleri
2928.00.90.10.11 – – – Fenilhidrazin 0
2928.00.90.10.12 – – – Nitrofenil hidrazinler 0
2928.00.90.10.19 – – – Hidrazinin diğer organik türevleri 0
– – Hidroksilaminin diğer organik türevleri :
2928.00.90.20.11 – – – Dimetilglioksim 15
2928.00.90.20.12 – – – Difenilkarbazit 15
2928.00.90.20.19 – – – Hidroksilaminin diğer organik türevleri 15
29.29 Diğer azot gruplu bileşikler:
2929.10 – İzosiyanatlar :
2929.10.00.00.11 – – Metilfenilen diizosiyanatlar (toluen diizosiyanatlar) 15
– – Diğerleri
2929.10.00.00.21 – – – Fenilizosiyanat 15
2929.10.00.00.22 – – – Hekzametilen diizosiyanat 15
2929.10.00.00.29 – – – Diğer izosiyanatlar 15
2929.90 – Diğerleri :
2929.90.00.00.11 – – İzonitreller (karbilaminler) 15
2929.90.00.00.12 – – Karboksilik asit azidleri 15
2929.90.00.00.13 – – Sodyum siklamad 15
2929.90.00.00.14 – – Kalsiyum siklamad 15
2929.90.00.00.15 – – N,N-Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidic
dihalides 15
2929.90.00.00.16 – – Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya izopropyl) N,N-dialkyl (methyl,
ethyl, n-propyl veya izopropyl) phosphoramidates 15
2929.90.00.00.17 – – Siklamik Asit 15
2929.90.00.00.21 – – İsoaminil siklamat 15
2929.90.00.00.29 – – Diğerleri 15
X. ORGANO – İNORGANİK BİLEŞİKLER, HETEROSİKLİK
BİLEŞİKLER,NÜKLEİK ASİTLER VE BUNLARIN TUZLARI
VE SÜLFONAMİDLER
29.30 Kükürtlü organik bileşikler:
2930.20 – Tiyokarbamatlar ve ditiyokarbamatlar :
2930.20.00.00.11 – – Tiyokarbamatlar 25
2930.20.00.00.12 – – Çinkodibutilditiyokarbamat 25
2930.20.00.00.13 – – Ferbam 25
2930.20.00.00.18 – – Diğer ditiyokarbamatlar 25
2930.30 – Tiyouram mono -, di- veya -tetrasülfürler :
2930.30.00.00.11 – – Tetraetiltiyouram disülfür 25
2930.30.00.00.19 – – Diğerleri 25
2930.40 – Methionin:
2930.40.10.00.00 – – Methionin (INN) 25
2930.40.90.00.00 – – Diğerleri 25
2930.60.00.00.00 – 2-(N,N-Dietilamino) etanetiyol 25
2930.70.00.00.00 – Bis(2-hidroksietil)sülfür (thiyodiglikol (INN)) 25
2930.80.00.00.00 – Aldikarb (ISO), kaptafol (ISO) ve metamidofos (ISO) 25
2930.90 – Diğerleri:
2930.90.13.00.00 – – Sistein ve sistin 25
2930.90.16.00.00 – – Sistein ve sistinin türevleri 25
2930.90.30.00.00 – – DL-2-hidroksi-4-(metiltio) bütirik asit 25
2930.90.40.00.00 – – 2,2′-Tiodietil bis [3 – (3,5 – di – tert – butil – 4 – hidroksifenil) propiyonat] 25
2930.90.50.00.00 – – 4 – Metil – 2,6 – bis (metiltio) – m – fenilendiamin ve 2 – metil – 4,6 – bis
(metiltio) – m – fenilendiamin içeren izomer karışımları 25
– – Diğerleri :
2930.90.98.10.00 – – – Tiosemikarbazidin organik türevleri 0
2930.90.98.20.00 – – – Ksantatlar (ditiyokarbonatlar) 15
– – – Diğerleri
2930.90.98.90.11 – – – – Tiyoüre 25
2930.90.98.90.12 – – – – Difenil tiyoüre 25
2930.90.98.90.13 – – – – Di-o-toliltiyoüre 25
2930.90.98.90.14 – – – – Dimetil sülfür 25
2930.90.98.90.15 – – – – Difenil sülfür 25
2930.90.98.90.16 – – – – Tiyoanilin 25
2930.90.98.90.17 – – – – Mustard gaz (bis (2-kloretil) sülfür) 25
2930.90.98.90.18 – – – – Sesqimustard (1,2-bis (2-kloretiltiyo) etan) 25
2930.90.98.90.21 – – – – O-Mustard (bis (2-kloretiltiyoetil) eter) 25
2930.90.98.90.22 – – – – 2-Kloretil klormetil sülfür 25
2930.90.98.90.24 – – – – Bis (2-kloretiltiyo) metan 25
2930.90.98.90.25 – – – – 1,3-bis (2-kloretiltiyo)-n-propan 25
2930.90.98.90.26 – – – – 1,4-bis (2-kloretiltiyo)-n-bütan 25
2930.90.98.90.28 – – – – Metil merkaptan 25
2930.90.98.90.31 – – – – Etil merkaptan 25
2930.90.98.90.32 – – – – N-N -Dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) aminoethane-
2-thioller ve bunların protonlanmış tuzları 25
2930.90.98.90.34 – – – – Tiyofenoller 25
2930.90.98.90.35 – – – – Tiyosalisilik asit (o-merkaptobenzoik asit) 25
2930.90.98.90.36 – – – – Fenil izotiyosiyanat 25
2930.90.98.90.37 – – – – Alil izotiyosiyanat 25
2930.90.98.90.38 – – – – Tiyoaldehidler 25
2930.90.98.90.41 – – – – Tiyoketonlar 25
2930.90.98.90.42 – – – – Tiyoasitler 25
2930.90.98.90.43 – – – – Dimetil sülfoksit ve sülfonlar 25
2930.90.98.90.44 – – – – Sülfinik asitler ve sülfonlar 25
2930.90.98.90.45 – – – – 1,5-bis (2-kloretiltiyo)-n-pentan 25
2930.90.98.90.46 – – – – Bis (2-kloretiltiyometil) eter 25
– – – – [S-2 -(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl]
hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phoshono-
thioates ve onların o-alkyl (£ C10, içeren cycloalkyl) esterleri;
bunların alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları
2930.90.98.90.47 – – – – – O-ETİL S-2-diizopropil aminoetil metil fosfonotiolat 25
2930.90.98.90.49 – – – – – Diğerleri 25
2930.90.98.90.51 – – – – o,o-Diethyl S-[2-(diethyl amino) ethyl] phosphorothioate ve bunun
alkillendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları 25
2930.90.98.90.52 – – – – O-Etil S-feniletilfosfonotiyolotiyanat (fonofos) 25
– – – – Diğerleri:
2930.90.98.90.61 – – – – – Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil
grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva
etmeyen) 25
2930.90.98.90.62 – – – – – α-methyl-4-methylthiophenethylamine (4-MTA) 25
2930.90.98.90.68 – – – – – Diğerleri 25
29.31 Diğer organo-inorganik bileşikler:
2931.10.00.00.00 – Tetrametil kurşun ve tetraetil kurşun 15
2931.20.00.00.00 – Tributiltin bileşikleri 15
– Diğer organofosfor türevleri:
2931.31.00.00.00 – – Dimetil metil fosfanat 15
2931.32.00.00.00 – – Dimetil propilfosfonat 15
2931.33.00.00.00 – – Dietil etilfosfonat 15
2931.34.00.00.00 – – Sodyum 3-(trihidroksisilil)propil metilfosfonat 15
2931.35.00.00.00 – – 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-trioksatrifosfinan 2,4,6-trioksit 15
2931.36.00.00.00 – – (5-Etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonat 15
2931.37.00.00.00 – – Bis[(5-etil-2-metil-2-oksido-1,3,2-dioksafosfinan-5-il) metil]metilfosfonat 15
2931.38.00.00.00 – – Metilfosfonik asit tuzu ve (aminoiminometil) üre (1: 1) 15
2931.39 – – Diğerleri:
2931.39.20.00.00 – – – Metilfosfonoil diflorür (metilfosfonik diflorür) 15
2931.39.30.00.00 – – – Metilfosfonoil diklorür (metilfosfonik diklorür) 15
2931.39.50.00.00 – – – Etitronik asit (INN) (1-hidroksietan-1,1-difosfonik asit) ve tuzları 15
2931.39.60.00.00 – – – (Nitrilotrimethanediyl)tris(phosphonic acid), {ethane-1,2-diylbis[nitrilobis(methy
ene)]} tetrakis(phosphonic acid), [(bis{2-[bis(phosphonomethyl)amino]ethyl}amino)
methyl]phosphonic acid, {hexane-1,6-diylbis[nitrilobis(methylene)]}tetrakis(phos
phonic acid), {[(2-hydroxyethyl)imino]bis(methylene)}bis(phosphonic acid), ve
[(bis{6-[bis(phosphonomethyl)amino]hexyl}amino)methyl]phosphonic acid;
ve bunların tuzları 15
– – – Diğerleri:
– – – – o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl grupları içeren) alkyl (methyl, ethyl,
n-propyl veya isopropyl) phosphonofluoridatlar:
2931.39.90.00.14 – – – – – Sarin (O-isopropil metilfosfonofloridate) 15
2931.39.90.00.15 – – – – – Soman (O-pinakonil metilfosfonofloridate) 15
2931.39.90.00.19 – – – – – Diğerleri 15
– – – – o-Alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) N,N-dialkyl (methyl, ethyl
n-propyl veya isopropyl) phosphoramidocyanidatlar:
2931.39.90.00.21 – – – – – Tabun (O-etil N,N-dimetil fosforamidosiyanat) 15
2931.39.90.00.29 – – – – – Diğerleri 15
2931.39.90.00.35 – – – – Alkil (metil, etil, n- propil veya isopropil) fosfonil diflorürler 15
– – – – [O-2-(dialkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) amino) ethyl]
hydrogen alkyl (methyl, ethyl, n-propyl veya isopropyl) phosphonites
ve bunların o-alkyl (£ C10, cycloalkyl içeren) esterleri; bunların
alkyllendirilmiş veya protonlandırılmış tuzları:
2931.39.90.00.36 – – – – – O-Etil-2-diisopropil aminoetil metil fosfonit 15
2931.39.90.00.39 – – – – – Diğerleri 15
2931.39.90.00.41 – – – – Klor sarin (CR) (O-isopropil metil fosfonokloridat) 15
2931.39.90.00.42 – – – – Klor soman (CS) (O- Pinakolil metil fosfonokloridat) 15
2931.39.90.00.44 – – – – Benzen fosfonik asit (fenil fosfonik asit) 15
2931.39.90.00.45 – – – – Tris asiridinil fosfor oksit 15
2931.39.90.00.51 – – – – Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil
grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva
etmeyen) 15
2931.39.90.00.62 – – – – Fosfonik asit, metil-poliglikol ester 15
2931.39.90.00.69 – – – – Diğerleri 15
2931.90 – Diğerleri :
2931.90.00.10.00 – – Arsenikli organik bileşikler 15
– – Diğerleri
2931.90.00.90.12 – – – Demir karbonil ve nikel karbonil 15
2931.90.00.90.31 – – – Levizit 1 (2-klorvinildiklorarsin) 15
2931.90.00.90.32 – – – Levizit 2 (bis (2-klorvinil) klorarsin) 15
2931.90.00.90.33 – – – Levizit 3 (tris (2-klorvinil) arsin) 15
– – – Diğerleri:
2931.90.00.90.54 – – – – DBB (Di-μ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane) 15
2931.90.00.90.55 – – – – Fentin asetat 15
2931.90.00.90.56 – – – – Fentin hidroksit 15
2931.90.00.90.57 – – – – Triorganostannic bileşikler 15
2931.90.00.90.68 – – – – Diğerleri 15
29.32 Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler:
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir furan halkası
(hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2932.11.00.00.00 – – Tetrahidrofuran 25
2932.12.00.00.00 – – 2 – furaldehit (furfuraldehit) 40
2932.13 – – Furfuril alkol ve tetrahidrofurfuril alkol :
2932.13.00.00.11 – – – Furfuril alkol 25
2932.13.00.00.12 – – – Tetrahidrofurfuril alkol 25
2932.14.00.00.00 – – Sukraloz 25
2932.19.00.00.00 – – Diğerleri 25
2932.20 – Laktonlar :
2932.20.10.00.00 – – Fenolftalein; 1 – Hidroksi – 4 – [ 1 – (4 – hidroksi-3 -metoksikarbonil
-1- naftil) -3- oxo – 1H, 3H – benzo (de) isochromen – 1 – yl ] – 6 – octadecyloxy
– 2 – naftoik asit; 3′- Kloro -6′-siklohekzilaminospiro [izobenzofuran -1 (3H), 9′- ksan-
ten] – 3-one; Metil – 6 – dokosiloksi – 1 – hidroksi – 4 – [1 – 4 – (hidroksi – 3 –
metil-1-fenantril)-3-oxo-1H,3H-nafto (1,8-cd) piran-1-yl] naftalin-2- karboksilat 25
2932.20.20.00.00 – – Gamma-bütirolaktan 25
– – Diğerleri :
2932.20.90.10.00 – – – Santonin 5
– – – Diğerleri:
2932.20.90.90.11 – – – – Nonalakton 25
2932.20.90.90.12 – – – – İzoaskorbikasit 25
2932.20.90.90.13 – – – – Ambredtolit 25
2932.20.90.90.14 – – – – Kumarin, metilkumarinler 50
2932.20.90.90.15 – – – – Etilkumarinler 15
2932.20.90.90.19 – – – – Diğer laktonlar 25
– Diğerleri :
2932.91.00.00.00 – – İzosafrol 50
2932.92.00.00.00 – – 1-(1,3-Benzodioksol-5-il)propan-2-one 15
2932.93.00.00.00 – – Piperonal 50
2932.94.00.00.00 – – Safrol 50
2932.95.00.00.00 – – Tetrahidrokannabinol (tüm izomerleri) 25
2932.99 – – Diğerleri :
2932.99.00.10.00 – – – Halkasında dört atomu olan epoksitler 25
2932.99.00.20.00 – – – Siklik asetaller ve halkalı yarı asetaller (başka oksijenli
grupları olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş,
sülfolanmış,nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 15
2932.99.00.30.00 – – – Piperonolik asit 15
2932.99.00.40.00 – – – Piperonil bütoksit 15
– – – Halkalı eterler :
2932.99.00.50.11 – – – – 1,3 Dioksan 25
2932.99.00.50.12 – – – – 1,4 Dioksan (dietilendioksit) 25
2932.99.00.50.13 – – – – 1,3 Dioksalan 25
2932.99.00.50.14 – – – – Sineol (okaliptol) 25
2932.99.00.50.19 – – – – Diğer halkalı eterler 25
– – – Diğerleri:
2932.99.00.90.11 – – – – N-methyl-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-butanamin-(MBDB) 25
2932.99.00.90.19 – – – – Diğerleri 25
29.33 Sadece azotlu heterosiklik bileşikler :
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış pirazol halkası (hidrojenle
doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.11 – – Fenazon(antiprin) ve türevleri:
2933.11.10.00.00 – – – Propifenazon (INN) 25
– – – Diğerleri :
2933.11.90.00.11 – – – – Fenazon (antiprin) 25
2933.11.90.00.12 – – – – Dimetil dimetilamino fenil pirazolan (amidoprin) 25
2933.11.90.00.19 – – – – Diğerleri 25
2933.19 – – Diğerleri:
2933.19.10.00.00 – – – Fenilbutazon (INN) 25
– – – Diğerleri :
2933.19.90.00.11 – – – – 1-Fenil-3-pirazolidon 25
2933.19.90.00.19 – – – – Diğerleri 25
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir imizadol halkası
(doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.21 – – Hidantoin ve türevleri :
2933.21.00.00.11 – – – Hidantoin 20
2933.21.00.00.12 – – – Hidantoinin türevleri 20
2933.29 – – Diğerleri :
– – – Nafazolin hidroklorür (INNM) ve nafazolin nitrat (INNM);
fentolamin (INN); tolazolin hidroklorür (INNM) :
2933.29.10.00.11 – – – – Nafazolin hidroklorür ve nafazolin nitrat 25
2933.29.10.00.12 – – – – Pentalamin 25
2933.29.10.00.13 – – – – Tolazolin hidroklorür 25
– – – Diğerleri :
2933.29.90.00.11 – – – – Lisidin 25
2933.29.90.00.12 – – – – Ornidazol 25
2933.29.90.00.13 – – – – Etomidat 25
2933.29.90.00.19 – – – – Diğerleri 25
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış piridin halkası
(doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.31 – – Piridin ve tuzları :
2933.31.00.10.00 – – – Piridin karboksilik asit (izonikotinik asit) 0
– – – Diğerleri :
2933.31.00.90.11 – – – – Piridin 25
2933.31.00.90.12 – – – – Piridin hidroklorür 25
2933.31.00.90.19 – – – – Piridinin diğer tuzları 25
2933.32 – – Piperidin ve tuzları :
2933.32.00.00.11 – – – Piperidin 25
2933.32.00.00.12 – – – Piperidinin tuzları 25
2933.33 – – Alfentanil (INN), anileridine (INN), bezitramide (INN),
bromazepam (INN), difenoxin (INN), difenoxylate (INN),
dipipanone (INN), fentanyl (INN), ketobemidone (INN),
methylphnidate (INN), pentazocine (INN), pethidine (INN),
pethidine (INN) ara ürün A, phencyclidine (INN)(PCP),
phenoperidine (INN), pipradol (INN), piritramide (INN),
propiram (INN), trimeperidine (INN); bunların tuzları :
2933.33.00.00.11 – – – Alfentanil (INN) 25
2933.33.00.00.12 – – – Anileridine (INN) 25
2933.33.00.00.13 – – – Bezitramide (INN) 25
2933.33.00.00.14 – – – Bromazepam (INN) 25
2933.33.00.00.15 – – – Difenoxin (INN) 25
2933.33.00.00.16 – – – Difenoxylate (INN) 25
2933.33.00.00.17 – – – Dipipanone (INN 25
2933.33.00.00.18 – – – Fentanyl (INN) 25
2933.33.00.00.21 – – – Ketobemidone (INN), 25
2933.33.00.00.22 – – – Methylphnidate (INN) 25
2933.33.00.00.23 – – – Pentazocine (INN) 25
2933.33.00.00.24 – – – Pethidine (INN), 25
2933.33.00.00.25 – – – Pethidine (INN) ara ürün A 25
2933.33.00.00.26 – – – Phencyclidine (INN)(PCP), 25
2933.33.00.00.27 – – – Phenoperidine (INN) 25
2933.33.00.00.28 – – – Pipradol (INN) 25
2933.33.00.00.31 – – – Piritramide (INN), 25
2933.33.00.00.32 – – – Propiram (INN) 25
2933.33.00.00.33 – – – Trimeperidine (INN) 25
2933.33.00.00.39 – – – Diğerleri 25
2933.39 – – Diğerleri :
– – – İproniazit (INN); ketobemidon hidroklorür (INNM); pridostigmin
bromür (INN):
2933.39.10.00.11 – – – – İproniazit 25
2933.39.10.00.12 – – – – Ketobemidon hidroklorür 25
2933.39.10.00.13 – – – – Pridostigmin bromür 25
2933.39.20.00.00 – – – 2,3,5,6 – Tetrakloropridin 25
2933.39.25.00.00 – – – 3,6 – Dikloropridin -2 – karboksilik asit 25
2933.39.35.00.00 – – – 2 – Hidroksietilamonyum – 3,6 – dikloropridin -2 – karboksilat 25
2933.39.40.00.00 – – – 2 – Bütoksietil (3,5,6 – trikloro -2 – pridiloksi) asetat 25
2933.39.45.00.00 – – – 3,5 – Dikloro – 2,4,6 – trifloropridin 25
2933.39.50.00.00 – – – Floroksipir (ISO), metil ester 25
2933.39.55.00.00 – – – 4 – Metilpridin 25
– – – Diğerleri:
2933.39.99.00.11 – – – – 3-Pikolin (metilpiridin) 25
2933.39.99.00.12 – – – – Lutidinler 25
2933.39.99.00.13 – – – – Nikotinik asit dietilamit 25
2933.39.99.00.14 – – – – Mezoinozidol hekzonikotinad 25
2933.39.99.00.15 – – – – Tenaldin 25
2933.39.99.00.16 – – – – 3-Quinüklidinil benzilat 25
2933.39.99.00.17 – – – – Quinüklidin-3-ol 25
2933.39.99.00.22 – – – – Tropikamid 25
2933.39.99.00.23 – – – – Alphaprodine 25
2933.39.99.00.24 – – – – Pethidine intermediate B 25
2933.39.99.00.25 – – – – Pethidine intermediate C 25
2933.39.99.00.26 – – – – Phenazocine 25
2933.39.99.00.27 – – – – Remifentanil 25
– – – – Piperidin türevleri:
2933.39.99.00.28 – – – – – ANPP (4-anilin-N-phenethylpiperidine) 25
2933.39.99.00.29 – – – – – NPP (N-phenethyl-4-piperidone) 25
2933.39.99.00.30 – – – – – Diğerleri 25
2933.39.99.00.39 – – – – Diğerleri 25
– Kinolin veya izokinolin halka sistemleri (hidrojenle doymuş olsun
olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalanmamış):
2933.41 – – Levorfanol (INN) ve tuzları :
2933.41.00.00.11 – – – Levorfanol (INN) 25
2933.41.00.00.12 – – – Levorfanolun tuzları 25
2933.49 – – Diğerleri:
– – – Kinolinin halojen türevleri; kinolin karboksilik asit türevleri:
2933.49.10.00.11 – – – – Diiyodhidroksi -8- kinolin 25
2933.49.10.00.12 – – – – İyodklorhidrokin (5-klor-8-hidroksi-7-iyodkinolin- ) 25
2933.49.10.00.19 – – – – Kinolinin diğer halojen türevleri 25
2933.49.10.00.21 – – – – Kinolinin karboksilik asit türevleri 25
2933.49.30.00.00 – – – Dekstrometorfan (INN) ve tuzları 25
– – – Diğerleri :
2933.49.90.00.11 – – – – Kinolin 25
2933.49.90.00.12 – – – – İzokinolin 25
2933.49.90.00.13 – – – – Metilkinolin 25
2933.49.90.00.14 – – – – İzobutilkinolin 25
2933.49.90.00.15 – – – – İzopropilkinolin 25
2933.49.90.00.16 – – – – Tetrametilhidrokinolin 25
2933.49.90.00.17 – – – – Fenilkinolin karboksilik asit (fenilçinçinonikasit) 25
2933.49.90.00.18 – – – – Oktaverin 25
2933.49.90.00.21 – – – – 6,7-dimetoksi-1-(3,4,5-trietoksifenil) izokinolin 25
2933.49.90.00.29 – – – – Diğerleri 25
– Yapısında bir pirimidin halkası (doymuş olsun olmasın) veya
piperazin halkası olan bileşikler :
2933.52.00.00.00 – – Malonil üre (barbutirik asit) ve tuzları 20
2933.53 – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), barbital (INN),
butalbital(INN), butobarbital, siklobarbital (INN),
metilfenobarbital(INN), pentobarbital (INN), fenobarbital(INN),
sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) ve vinilbital (INN);
bunların tuzları:
– – – Fenobarbital (INN), barbital (INN) ve tuzları :
2933.53.10.00.11 – – – – Fenobarbital (INN) 20
2933.53.10.00.12 – – – – Fenobarbital sodyum tuzu 20
2933.53.10.00.19 – – – – Fenobarbitalin diğer tuzları 20
2933.53.10.00.21 – – – – Barbital (INN) 20
2933.53.10.00.22 – – – – Barbitalin tuzları 20
– – – Diğerleri :
2933.53.90.00.11 – – – – Butabarbital (INN) 20
2933.53.90.00.12 – – – – Pentobarbital (INN) 20
2933.53.90.00.13 – – – – Allobarbital (5,5-diallilbarbutirik asit) 20
2933.53.90.00.14 – – – – Amobarbital (INN) 20
2933.53.90.00.15 – – – – Siklobarbital (INN) 20
2933.53.90.00.16 – – – – Metilfenobarbital (INN) 20
2933.53.90.00.17 – – – – Sekbutabarbital (INN) 20
2933.53.90.00.18 – – – – Sekobarbital (INN) 20
2933.53.90.00.21 – – – – Vinilbital (INN) 20
2933.53.90.00.22 – – – – Butalbital(INN) 20
2933.53.90.00.29 – – – – Diğerleri 20
2933.54 – – Malonil ürenin (barbutirik asit) diğer türevleri ;
bunların tuzları :
2933.54.00.00.11 – – – Zopiklon (INN) 20
2933.54.00.00.12 – – – Mephobarbital (Prominal) (INN) 20
2933.54.00.00.13 – – – Methobarbital (Metil amino) (INN) 20
2933.54.00.00.14 – – – Proxibarbal (INN) 20
2933.54.00.00.15 – – – Thiopental Na (INN) 20
2933.54.00.00.19 – – – Diğerleri 20
2933.55 – – Loprazolam(INN), meklokualon(INN), metakualon (INN) ve
zipeprol(INN); bunların tuzları:
2933.55.00.00.11 – – – Loprazolam (INN) 25
2933.55.00.00.12 – – – Zipeprol (INN) 25
2933.55.00.00.13 – – – Meklokualon (INN) 25
2933.55.00.00.14 – – – Metakualon (INN) 25
2933.55.00.00.19 – – – Diğerleri 25
2933.59 – – Diğerleri:
2933.59.10.00.00 – – – Diazinon (ISO) 25
2933.59.20.00.00 – – – 1,4 – Diazabisiklo (2,2,2) oktan (trietilendiamin) 25
– – – Diğerleri :
2933.59.95.00.11 – – – – Piperazin (dietilendiamin) 25
2933.59.95.00.12 – – – – Piperazin hekzahidrat 25
2933.59.95.00.13 – – – – Piperazin hidroklorür 25
2933.59.95.00.14 – – – – Piperazin fosfat 25
2933.59.95.00.15 – – – – Piperazin adipat 25
2933.59.95.00.16 – – – – Piperazin sitrat 25
2933.59.95.00.17 – – – – Piperazin kalsiyum edatat 25
2933.59.95.00.18 – – – – Piperazin tartarat 25
2933.59.95.00.21 – – – – 1-Amino-4-metilpiperazin 25
2933.59.95.00.22 – – – – 2,5-Dimetil piperazin 25
2933.59.95.00.23 – – – – BZP (1-benzylpiperazine) 25
2933.59.95.00.28 – – – – Piperazinin diğer tuz ve türevleri 25
2933.59.95.00.31 – – – – Siprofloksasin 25
2933.59.95.00.32 – – – – Pyrazophos 25
2933.59.95.00.38 – – – – Diğerleri 25
– Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir triazin halkası
(doymuş olsun olmasın) olan bileşikler:
2933.61.00.00.00 – – Melamin 25
2933.69 – – Diğerleri:
– – – Atrazin (ISO); propazin (ISO); simazin (ISO), hekzahidro 1,3,5 trinitro
1,3,5 triazin (hekzojen, trimetilentrinitramin) :
2933.69.10.10.00 – – – – Hekzojen (trimetilentrinitramin) 15
– – – – Diğerleri
2933.69.10.90.11 – – – – – Atrazin 25
2933.69.10.90.12 – – – – – Propazin 25
2933.69.10.90.13 – – – – – Simazin 25
– – – Metanamin (INN) (hekzametilentetramin), 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis
(oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol:
2933.69.40.10.00 – – – – Metanamin (INN) (hekzametilentetramin) 15
2933.69.40.20.00 – – – – 2,6- Di-tert-butil-4- [4,6-bis (oktiltiyo)-1,3,5-triazi-2-ylamino] fenol 25
– – – Diğerleri :
2933.69.80.00.11 – – – – Siyanitrik asit 25
2933.69.80.00.19 – – – – Diğerleri 25
– Laktamlar:
2933.71.00.00.00 – – Epsilon -kaprolaktam (6 -hekzanelaktam) 15
2933.72 – – Klobazam(INN) ve metiprilon (INN) :
2933.72.00.00.11 – – – Klobazam (INN) 15
2933.72.00.00.12 – – – Metiprilon (INN) 15
2933.79 – – Diğer laktamlar :
2933.79.00.00.11 – – – İzatin 15
2933.79.00.00.12 – – – 2-Hidroksikinolin (karbostiril) 15
2933.79.00.00.19 – – – Diğer laktamlar 15
– Diğerleri :
2933.91 – – Alprazolam(INN), camazepam(INN),klordiazepoksit (INN)
klonezepam(INN),klorazepate, delorazepam (INN),
diazepam (INN),estazolam (INN), etil loflazepate (INN),
fludiazepam (INN), flunitrazepam(INN),flurazepam (INN),
halazepam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN),
mazindol (INN), medazepam (INN), midazolam(INN),
nimetazepam(INN), nitrazepam (INN), nordazepam (INN),
okzazepam (INN), pinazepam(INN), prazepam(INN),
provaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) ve
triazolam (INN); bunların tuzları:
2933.91.10.00.00 – – – Klordiazepoksit (INN) 25
– – – Diğerleri :
2933.91.90.00.11 – – – – Alprazolam (INN) 25
2933.91.90.00.12 – – – – Camazepam (INN) 25
2933.91.90.00.13 – – – – Klonezepam(INN) 25
2933.91.90.00.14 – – – – Klorazepate 25
2933.91.90.00.15 – – – – Delorazepam (INN) 25
2933.91.90.00.16 – – – – Diazepam (INN) 25
2933.91.90.00.17 – – – – Estazolam (INN) 25
2933.91.90.00.18 – – – – Etil loflazepate (INN) 25
2933.91.90.00.21 – – – – Fludiazepam (INN) 25
2933.91.90.00.22 – – – – Flunitrazepam (INN) 25
2933.91.90.00.23 – – – – Flurazepam (INN) 25
2933.91.90.00.24 – – – – Halazepam (INN) 25
2933.91.90.00.25 – – – – Lorazepam (INN) 25
2933.91.90.00.26 – – – – Lormetazepam (INN) 25
2933.91.90.00.27 – – – – Mazindol (INN) 25
2933.91.90.00.28 – – – – Medazepam (INN) 25
2933.91.90.00.31 – – – – Midazolam (INN) 25
2933.91.90.00.32 – – – – Nimetazepam (INN) 25
2933.91.90.00.33 – – – – Pinazepam (INN) 25
2933.91.90.00.34 – – – – Prazepam (INN) 25
2933.91.90.00.35 – – – – Provaleron (INN) 25
2933.91.90.00.36 – – – – Temazepam (INN) 25
2933.91.90.00.37 – – – – Tetrazepam (INN) 25
2933.91.90.00.38 – – – – Triazolam (INN) 25
2933.91.90.00.41 – – – – Nitrazepam (INN) 25
2933.91.90.00.42 – – – – Nordazepam (INN) 25
2933.91.90.00.43 – – – – Okzazepam (INN) 25
2933.92.00.00.00 – – Azinfos-metil (ISO) 25
2933.99 – – Diğerleri:
– – – İndol, skatol (3 -metilindol), azepetin (6-allil -6, 7-dihidro -5 H -dibenzo
(c,e), azepin), fenindamin (INN) ve bunların tuzları; imipramin
hidroklorür (INNM):
– – – – İndol, skatol (3-metilindol) :
2933.99.20.10.11 – – – – – İndol ve tuzları 50
2933.99.20.10.12 – – – – – Skatol ve tuzları 50
– – – – Diğerleri :
2933.99.20.90.11 – – – – – Azepetin ve tuzları 25
2933.99.20.90.12 – – – – – Fenindamin ve tuzları 25
2933.99.20.90.13 – – – – – İmipramin hidroklorür 25
2933.99.20.90.19 – – – – – Diğerleri 25
2933.99.50.00.00 – – – 2,4-Di-tert-butil-6-(5-klorbenzotriazol-2-yl) fenol 25
– – – Diğerleri:
2933.99.80.10.00 – – – – Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol ) 25
– – – – Diğerleri :
2933.99.80.90.14 – – – – – Monoazepinler 25
2933.99.80.90.15 – – – – – Diazepinler 25
2933.99.80.90.16 – – – – – Buspiron (INN) 25
2933.99.80.90.17 – – – – – WY 3185 (Okzazepam intermedia) 25
2933.99.80.90.18 – – – – – WY 4088 (Propozepam intermedia) 25
2933.99.80.90.21 – – – – – İndolasetik asit 25
2933.99.80.90.22 – – – – – İndolbutirik asit 25
2933.99.80.90.23 – – – – – Akridin ve türevleri 25
2933.99.80.90.24 – – – – – Karbazol ve türevleri 25
2933.99.80.90.25 – – – – – Azosinler (doymuş olsun olmasın) 25
2933.99.80.90.26 – – – – – Trihexyphenidyl (INN) 25
2933.99.80.90.27 – – – – – Tenocyclidine (INN) 25
2933.99.80.90.28 – – – – – Biperiden (INN) 25
2933.99.80.90.31 – – – – – Chloramino Ketone 25
2933.99.80.90.32 – – – – – Delta 9-Tetra hydrocannabinol 25
2933.99.80.90.33 – – – – – Rolicyclidine (INN) 25
2933.99.80.90.34 – – – – – Etrytamine (INN) 25
2933.99.80.90.35 – – – – – Zolpidem tartrate 25
2933.99.80.90.36 – – – – – Azinphos-ethyl 25
2933.99.80.90.37 – – – – – Chlorfenapyr 25
2933.99.80.90.38 – – – – – Maleic hidrazin 25
2933.99.80.90.41 – – – – – Tris-aziridinyl-phosphinoxide 25
2933.99.80.90.43 – – – – – Benzidamin 25
2933.99.80.90.44 – – – – – Benzidamin hidroklorür 25
2933.99.80.90.45 – – – – – Triptofan 25
2933.99.80.90.49 – – – – – Diğerleri 25
29.34 Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun
olmasın); diğer heterosiklik bileşikler:
2934.10 – Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir tiazol halkası
(hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler :
2934.10.00.00.11 – – Ultraseptil 25
2934.10.00.00.12 – – Sibazol 25
2934.10.00.00.13 – – 4-Tiazolin (dihidrotiazol) 25
2934.10.00.00.19 – – Diğerleri 25
2934.20 – Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir benzotiazol
halkası (hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla
halkalanmamış) :
– – Di (benzotiazol -2 -il) disülfür ; merkaptobenzotiazol
(benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları :
2934.20.20.00.11 – – – Di (benzotiazol -2 -il) disülfür 25
2934.20.20.00.12 – – – Merkaptobenzotiazol (benzotiazol -2 -tiol) ve tuzları 25
2934.20.80.00.00 – – Diğerleri 25
2934.30 – Yapısında başka bir halkaya yapışmamış bir fenotiazin halkası
(hidrojenle doyurulmuş olsun olmasın) olan bileşikler (daha fazla halkalan-
mamış):
– – Tietilperazin (INN); tioridazin (INN) ve tuzları :
2934.30.10.00.11 – – – Tietilperazin 25
2934.30.10.00.12 – – – Tioridazin 25
2934.30.10.00.13 – – – Tioridazin tuzları 25
2934.30.90.00.00 – – Diğerleri 25
– Diğerleri:
2934.91 – – Aminorex(INN), brotizolam (INN), clotizepam(INN),
cloxazolam(INN), dextromoramide(INN), haloxazolam(INN),
ketazolam(INN), mesocarb(INN), oxazolam(INN), pemoline(INN),
phendimetrazine(INN), phenmetrazine(INN) ve sufentanil(INN);
bunların tuzları :
2934.91.00.00.11 – – – Aminorex (INN) 15
2934.91.00.00.12 – – – Brotizolam (INN) 15
2934.91.00.00.13 – – – Clotiazepam (INN) 15
2934.91.00.00.14 – – – Cloxazolam (INN) 15
2934.91.00.00.15 – – – Dextromoramide (INN) 15
2934.91.00.00.16 – – – Haloxazolam (INN) 15
2934.91.00.00.17 – – – Ketazolam (INN) 15
2934.91.00.00.18 – – – Mesocarb (INN) 15
2934.91.00.00.21 – – – Oxazolam (INN) 15
2934.91.00.00.22 – – – Pemoline (INN) 15
2934.91.00.00.23 – – – Phendimetrazine (INN) 15
2934.91.00.00.24 – – – Sufentanil (INN) 15
2934.91.00.00.29 – – – Diğerleri 15
2934.99 – – Diğerleri:
– – – Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları;
Furazolidion(INN); 7-Aminosefalosporanik asit; (6 R,7R)-3-asetoksimetil-
7-[(R)-2-formiloksi-2-fenilasetamido -8-oxo- 5-thia-1-azasiklo[4.2.0]
oct-2-ene-2-karboksilik asidin esterleri ve tuzları; 1-[2- (1,3-Dioksan-2-yl)
etil]-2-metilpridinyum bromür:
– – – – Klorprotiksen (INN) ; tenalidin (INN) ve tartaratları ve maleatları :
2934.99.60.10.11 – – – – – Klorprotiksen 25
2934.99.60.10.12 – – – – – Tenalidin 25
2934.99.60.10.13 – – – – – Tenalidin tartaratları ve maleatları 25
2934.99.60.90.00 – – – – Diğerleri 25
– – – Diğerleri :
2934.99.90.10.00 – – – – Sültonlar ve sültamlar 15
2934.99.90.20.00 – – – – Tiofen 25
– – – – Monotinler; Nükleik asit ve tuzları :
2934.99.90.30.11 – – – – – Monotinler 25
2934.99.90.30.12 – – – – – Nükleik asit ve tuzları 25
– – – – Diğerleri :
2934.99.90.90.11 – – – – – Nitrofurazon 15
2934.99.90.90.12 – – – – – Morfolin propiyonitril 15
2934.99.90.90.13 – – – – – Tiyokonazol 15
2934.99.90.90.14 – – – – – Asesülfam-K (6-metil-1,2,3-okzatiasin-4(3H)
‘-one-2,2-dioksit potasyum tuzu) 15
2934.99.90.90.15 – – – – – Chlozolinate 15
2934.99.90.90.21 – – – – – Aspartam Asesülfam Tuzu 15
2934.99.90.90.22 – – – – – Tianeptine ve tuzları 15
2934.99.90.90.23 – – – – – Thiofentanyl 15
2934.99.90.90.27 – – – – – Diğerleri 15
29.35 Sülfonamidler:
2935.10.00.00.00 – N-Metiylperfluorooktan sülfonamid 15
2935.20.00.00.00 – N-Etilperfluorooktan sülfonamid 15
2935.30.00.00.00 – N-Etil-N-(2-hidroksietil) perfluorooktan sülfonamid 15
2935.40.00.00.00 – N-(2-Hidroksietil)-N-metilperfluorooktan sülfonamid 15
2935.50.00.00.00 – Diğer perfluorooktan sülfonamidler 15
2935.90 – Diğerleri:
2935.90.30.00.00 – – 3-{1-[(7-(Hekzadesilsulfonilamino)-1H-indol-3-yl]-3-oxo-1 H, 3H-nafto
[1,8-cd]piran-1-yl}-N,N-dimetil-1H-indol-7-sulfonamid; metosulam (ISO) 15
– – Diğerleri :
2935.90.90.00.11 – – – Sülfodiazin 15
2935.90.90.00.12 – – – Sülfatiazol 15
2935.90.90.00.13 – – – o-Toluen sülfonamid 15
2935.90.90.00.14 – – – p-Sülfamilbenzamin 15
2935.90.90.00.15 – – – p-Aminobenzensülfonamid 15
2935.90.90.00.16 – – – Sülfopirin 15
2935.90.90.00.17 – – – Sülfomerazin 15
2935.90.90.00.18 – – – Sodyum sülfadimiden 15
2935.90.90.00.21 – – – Sulfametoksazol 15
2935.90.90.00.22 – – – Sülfizokzazol 15
2935.90.90.00.23 – – – Asetilsülfizokzazol 15
2935.90.90.00.29 – – – Diğerleri 15
XI. PROVİTAMİNLER, VİTAMİNLER VE HORMONLAR
29.36 Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edil-
miş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak
kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları
(herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) :
– Vitaminler ve bunların türevleri (karışık olmayanlar):
2936.21 – – Vitamin A ve türevleri :
2936.21.00.00.11 – – – Vitamin A 5
2936.21.00.00.12 – – – Vitamin A asetat 5
2936.21.00.00.13 – – – Vitamin A propiyonat 5
2936.21.00.00.14 – – – Vitamin A palmitat 5
2936.21.00.00.15 – – – Vitamin A asit (retinoik asit) 5
2936.21.00.00.19 – – – Vitamin A ‘nın diğer türevleri 5
2936.22 – – Vitamin B1 ve türevleri :
2936.22.00.00.11 – – – Vitamin B 1 [tiamin (INN), anurin] 5
2936.22.00.00.12 – – – Tiyamin hidroklorür 5
2936.22.00.00.13 – – – Tiyamin mononitrat 5
2936.22.00.00.19 – – – Vitamin B 1’in diğer türevleri 5
2936.23 – – Vitamin B2 ve türevleri :
2936.23.00.00.11 – – – Vitamin B 2 [riboflavin (INN), lakta flavin] 5
2936.23.00.00.12 – – – Riboflavin 5′-ortofosforik esteri 5
2936.23.00.00.13 – – – Riboflavin 5′-ortofosfat esterinin tuzları 5
2936.23.00.00.19 – – – Vitamin B 2’nin diğer türevleri 5
2936.24 – – D – veya DL -Pantotenik asit (B3 vitamini veya B5 vitamini)
ve türevleri :
2936.24.00.00.11 – – – D-veya DL-Pantotenik asit 5
2936.24.00.00.12 – – – Sodyum pantotanat 5
2936.24.00.00.13 – – – Kalsiyum pantotanat 5
2936.24.00.00.19 – – – Vitamin B 3 veya B 5’in diğer türevleri 5
2936.25 – – Vitamin B 6 ve türevleri :
2936.25.00.00.11 – – – Vitamin B 6 [piridoksin (INN), adermin,piridoksol] 5
2936.25.00.00.12 – – – Piridoksin hidroklorür 5
2936.25.00.00.19 – – – Vitamin B 6’nın diğer türevleri 5
2936.26 – – Vitamin B 12 ve türevleri :
2936.26.00.00.11 – – – Vitamin B 12 [siyonokobalamin (INN) ] 5
2936.26.00.00.12 – – – Hidroksi kobalamin 5
2936.26.00.00.19 – – – Vitamin B 12’nin diğer türevleri 5
2936.27 – – Vitamin C ve türevleri :
2936.27.00.00.11 – – – Vitamin C [L-veya DL-askorbik asit (INN) ] 5
2936.27.00.00.12 – – – Sodyum askorbat 5
2936.27.00.00.13 – – – Kalsiyum askorbat 5
2936.27.00.00.19 – – – Vitamin C’nin diğer türevleri 5
2936.28 – – Vitamin E ve türevleri :
2936.28.00.00.11 – – – Vitamin E (tokoferol) 5
2936.28.00.00.12 – – – Tokoferil asetat 5
2936.28.00.00.13 – – – Disodyum tokoferil fosfat 5
2936.28.00.00.19 – – – Vitamin E’nin diğer türevleri 5
2936.29 – – Diğer vitaminler ve türevleri:
– – – Vitamin B 9 ve türevleri :
2936.29.00.00.11 – – – – Vitamin B 9 [ folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit] 5
2936.29.00.00.12 – – – – Vitamin B 9’un türevleri 5
– – – Vitamin H ve türevleri :
2936.29.00.00.21 – – – – Vitamin H (biyotin) 5
2936.29.00.00.22 – – – – Vitamin H’nin türevleri 5
– – – Diğerleri :
2936.29.00.00.31 – – – – Vitamin K (fitomenadion (INN) ) 5
2936.29.00.00.32 – – – – Vitamin K’nın türevleri 5
2936.29.00.00.33 – – – – Vitamin PP (nikotinamit (INN) ) 5
2936.29.00.00.34 – – – – Nikotinik asit (INN) 5
2936.29.00.00.39 – – – – Vitamin PP’nin diğer türevleri 5
2936.29.00.00.41 – – – – Vitamin D 2 [kalsifenol,ergokalsifenol (ergosterol) ] 5
2936.29.00.00.42 – – – – Vitamin D 3 (7-dehidrokollesterol) 5
2936.29.00.00.43 – – – – Vitamin D 4 (22,23-dihidroergesterol) 5
2936.29.00.00.44 – – – – Vitamin D 5 (7-dehidro-beta stosterol) 5
2936.29.00.00.45 – – – – Vitamin D’nin türevleri 5
2936.29.00.00.46 – – – – Vitamin A+D3 5
2936.29.00.00.49 – – – – Diğer vitaminler ve türevleri 5
2936.90 – Diğerleri (tabii konsantreler dahil):
2936.90.00.10.00 – – Provitaminler (karışık olmayanlar) 5
– – Diğerleri :
2936.90.00.90.11 – – – A+D vitaminlerinin tabii konsantreleri 5
2936.90.00.90.19 – – – Diğer tabii konsantreler 5
2936.90.00.90.29 – – – Diğerleri 5
,
29.37 Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve
leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların
öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler
(structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain
modified polypeptides) dahil :
– Polipeptid hormonları, protein hormonları ve glikoprotein
hormonları, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:
2937.11.00.00.00 – -Somatotrapin, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler Gr 5
2937.12 – -Ensülin ve tuzları :
2937.12.00.10.00 – – – Ensülin Gr 0
2937.12.00.20.00 – – – Ensülin tuzları Gr 5
– – Diğerleri :
2937.19.00.00.11 – – – Hipofiz ön lobu hormonları Gr 5
2937.19.00.00.12 – – – Hipofiz arka lobu hormonları Gr 5
2937.19.00.00.19 – – – Diğerleri Gr 5
-Steroidal hormonlar, bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler:
2937.21 – – Kortizon, hidrokortizon, prednizon (dehidrokortizon) ve
prednizolon (dehidrohidrokortizon) :
2937.21.00.00.11 – – – Kortizon Gr 5
2937.21.00.00.12 – – – Hidrokortizon Gr 5
2937.21.00.00.13 – – – Prednizon (dehidrokortizon) Gr 5
2937.21.00.00.14 – – – Prednizolon (dehidrohidrokortizon) Gr 5
2937.22.00.00.00 – – Kortikosteroidal hormonlarının halojenlenmiş türevleri Gr 5
– – Ostrojenler ve projestojenler :
2937.23.00.00.11 – – – Ostrojenler Gr 5
2937.23.00.00.12 – – – Projestojenler (Over hormonlar) Gr 5
– – Diğerleri :
2937.29.00.00.11 – – – Adrenal hormonları Gr 5
2937.29.00.00.12 – – – Testiküler hormonları Gr 5
2937.29.00.00.19 – – – Diğerleri Gr 5
2937.50.00.00.00 – Prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler,
bunların türevleri ve benzeri yapıdakiler Gr 5
2937.90.00.00.00 – Diğerleri Gr 5
XII. GLİKOZİTLER VE ALKALOİDLER (TABİİ VEYA
SENTEZ YOLU İLE ELDE EDİLMİŞ) VE BUNLARIN TUZLARI,
ETERLERİ, ESTERLERİ VE DİĞER TÜREVLERİ
29.38 Glikozitler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş) ve bunların
tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
2938.10 – Rutosid (rutin) ve türevleri :
2938.10.00.00.11 – – Rutosid (rutin) 5
2938.10.00.00.12 – – Rutosid türevleri 5
2938.90 – Diğerleri:
– – Dijital glikozitler :
2938.90.10.00.11 – – – Dijitoksin 5
2938.90.10.00.19 – – – Diğerleri 5
2938.90.30.00.00 – – Gliserizik asit (glisirizin) ve gliserizatlar 5
– – Diğerleri :
2938.90.90.10.00 – – – Saponinler 25
– – – Diğerleri :
2938.90.90.90.11 – – – – Strofantin 5
2938.90.90.90.12 – – – – Arbutin 5
2938.90.90.90.13 – – – – Amigdalin 5
2938.90.90.90.14 – – – – Neohesperidin dihidrokalkon (NHDC) 5
2938.90.90.90.15 – – – – Steviol glikozitler 5
2938.90.90.90.19 – – – – Diğerleri 5
29.39 Alkaloidler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş),
bunların tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri:
– Afyon alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların tuzları
2939.11 – – Haşhaş sapı konsantreleri; buprenorfin(INN), kodein,
dihidrokodein(INN), etil morfin, etorfin(INN), eroin,
hidrokodon (INN) hidromorfin(INN), morfin, nikomorfin(INN),
oksikodon(INN), oksimorfon(INN), folkodin (INN), tebakon(INN)
ve tebain; bunların tuzları :
2939.11.00.00.11 – – – Haşhaş sapı konsantreleri 15
2939.11.00.00.12 – – – Morfin 15
2939.11.00.00.13 – – – Diasetil morfin (eroin) 15
2939.11.00.00.14 – – – Etil morfin 15
2939.11.00.00.15 – – – Kodein 15
2939.11.00.00.16 – – – Tebain 15
2939.11.00.00.17 – – – Buprenorphine (INN) 15
2939.11.00.00.18 – – – Dihydrokodeine (INN) 15
2939.11.00.00.21 – – – Etorphine (INN) 15
2939.11.00.00.22 – – – Hydrocodone (INN) 15
2939.11.00.00.23 – – – Hydromorphone (INN) 15
2939.11.00.00.24 – – – Nicomorphine (INN) 15
2939.11.00.00.25 – – – Oxycodone(INN) 15
2939.11.00.00.26 – – – Oxymorphone (INN) 15
2939.11.00.00.27 – – – Pholcodine (INN) 15
2939.11.00.00.28 – – – Thebacon (INN) 15
2939.11.00.00.31 – – – Morfin sülfat 15
2939.11.00.00.32 – – – Morfin hidroklorür 15
2939.11.00.00.39 – – – Diğerleri 15
2939.19 – – Diğerleri :
2939.19.00.00.11 – – – Narsein 15
2939.19.00.00.12 – – – Narkotin (noskapin (INN) ) 15
2939.19.00.00.13 – – – Papaverin 15
2939.19.00.00.14 – – – Apomorfin 15
2939.19.00.00.15 – – – Oripavine 15
2939.19.00.00.16 – – – Acetorphine 15
2939.19.00.00.29 – – – Diğerleri 15
2939.20 – Kınakına alkaloidleri ve bunların türevleri: bunların tuzları
– – Kinin ve tuzları:
2939.20.00.10.11 – – – Kinin 0
2939.20.00.10.12 – – – Kinin sülfat 0
2939.20.00.10.19 – – – Diğerleri 0
– – Diğerleri :
2939.20.00.90.11 – – – Barbiturate de kinidin 15
2939.20.00.90.19 – – – Diğerleri 15
2939.30 – Kafein ve tuzları :
2939.30.00.00.11 – – Kafein 15
2939.30.00.00.12 – – Kafein tuzları 15
– Efedrinler ve tuzları :
2939.41 – – Efedrin ve tuzları :
2939.41.00.00.11 – – – Efedrin 15
2939.41.00.00.12 – – – Efedrin hidroklorür 15
2939.41.00.00.19 – – – Efedrinin diğer tuzları 15
2939.42 – – Pseudoefedrin (INN) ve tuzları :
2939.42.00.00.11 – – – Pseudoefedrin 15
2939.42.00.00.12 – – – Pseudoefedrinin tuzları 15
2939.43 – -Kathin (INN) ve tuzları :
2939.43.00.00.11 – – – Katin (INN) 15
2939.43.00.00.12 – – – Katinin tuzları 15
2939.44.00.00.00 – – Norephedrine ve bunların tuzları 15
2939.49 – – Diğerleri :
2939.49.00.00.11 – – – Metilefedrin 15
2939.49.00.00.13 – – – Metanfetamin 15
2939.49.00.00.15 – – – Barbexaclon 15
2939.49.00.00.19 – – – Diğerleri 15
– Teofilin ve aminofilin (teofilin -etilendiamin) ve bunların türev-
leri, tuzları:
2939.51 – – Fenetilin (INN) ve tuzları :
2939.51.00.00.11 – – – Fenetilin (INN) 15
2939.51.00.00.12 – – – Fenetilinin tuzları 15
2939.59 – – Diğerleri :
2939.59.00.00.11 – – – Teofilin ve aminofilin ve tuzları 15
2939.59.00.00.12 – – – Dimenhidrinat 15
2939.59.00.00.19 – – – Diğerleri 15
– Çavdar mahmuzu alkaloidleri ve bunların türevleri; bunların
tuzları :
2939.61.00.00.00 – – Ergometrin (INN) ve tuzları 15
2939.62.00.00.00 – – Ergotamin (INN) ve tuzları 15
2939.63.00.00.00 – – Liserjik asit ve tuzları 15
2939.69 – – Diğerleri :
2939.69.00.00.11 – – – Ergokristin 15
2939.69.00.00.12 – – – Ergotoksin 15
2939.69.00.00.13 – – – Methyl ergometrine (methyl ergonovine) (methyl ergobasine) ve tuzları 15
2939.69.00.00.19 – – – Diğerleri 15
– Diğerleri, bitkisel kökenli olanlar:
2939.71 – – Kokain, ekgonin, levometamfetamin, metamfetamin(INN),
metamfetamin racemate; bunların tuzları, esterleri ve diğer
türevleri:
– – – Kokain ve tuzları:
2939.71.00.00.11 – – – – Ham kokain 15
– – – – Diğerleri :
2939.71.00.00.21 – – – – – Ekgonin 15
2939.71.00.00.22 – – – – – Levometanfetamin 15
2939.71.00.00.23 – – – – – Metamfetamin (INN) 15
2939.71.00.00.24 – – – – – Metamfetamin racemate 15
2939.71.00.00.29 – – – – – Diğerleri 15
2939.71.00.00.39 – – – Diğerleri 15
2939.79 – – Diğerleri: 15
2939.79.10.00.00 – – – Nikotin ve tuzları, eterleri, esterleri ve diğer türevleri 15
– – – Diğerleri
2939.79.90.10.00 – – – – Teobramin 15
– – – – Diğerleri :
2939.79.90.90.11 – – – – – Piperin 15
2939.79.90.90.12 – – – – – Atropin 15
2939.79.90.90.13 – – – – – Homatropin 15
2939.79.90.90.14 – – – – – Pilokarpin 15
2939.79.90.90.15 – – – – – Hiyosiyamin 15
2939.79.90.90.16 – – – – – Ezerin 15
2939.79.90.90.17 – – – – – Hiyosin (skopolamin) 15
2939.79.90.90.18 – – – – – Rezerpin 15
2939.79.90.90.21 – – – – – Teobromin türevleri 15
2939.79.90.90.22 – – – – – Psilocybine 15
2939.79.90.90.23 – – – – – Psicain Neu 15
2939.79.90.90.29 – – – – – Diğerleri 15
2939.80.00.00.00 – Diğerleri 15
XIII. DİĞER ORGANİK BİLEŞİKLER
29.40 Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz
hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları
(29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç):
2940.00.00.00.11 – Ramnoz, rafinoz, mannoz 35
2940.00.00.00.12 – Maltilol ((α)-D-Glukopiranozil-1,4-D-glusitol) 35
2940.00.00.00.13 – Laktilol ((4-O-β-D-Galaktopiranozil-D-glusitol) 35
2940.00.00.00.14 – İzomalt 35
2940.00.00.00.18 – Diğerleri 35
29.41 Antibiyotikler:
2941.10 – Penisilinler ve penisilanik asit yapısındaki türevleri;bunların
tuzları :
– – Amoksilin (INN) ve tuzları :
2941.10.00.00.11 – – – Amoksilin trihydrate 0
2941.10.00.00.12 – – – Amoksilin anhydrous 0
2941.10.00.00.13 – – – Amoksilin sodium 0
2941.10.00.00.19 – – – Amoksilinin diğer tuzları 0
– – Ampisilin (INN), metampisilin (INN), pivampisilin(INN) ve bunların tuzları :
2941.10.00.00.21 – – – Ampisilin trihydrate 0
2941.10.00.00.22 – – – Ampisilin anhydrous 0
2941.10.00.00.23 – – – Ampisilin sodium 0
2941.10.00.00.24 – – – Steril ampisilin sodium 0
2941.10.00.00.25 – – – Ampisilin+Betalaktamaz inhibitörleri 0
2941.10.00.00.29 – – – Diğerleri 0
– – Diğerleri :
2941.10.00.00.31 – – – Azidocillin sodium 0
2941.10.00.00.32 – – – Piperacillin monohydrate 0
2941.10.00.00.33 – – – Indanyl carbenicillin sodium 0
2941.10.00.00.34 – – – Sultamycillin tosylat 0
2941.10.00.00.35 – – – Sultamycillin base 0
2941.10.00.00.39 – – – Diğerleri 0
2941.20 – Streptomisinler ve türevleri; bunların tuzları:
2941.20.30.00.00 – – Dihidrostreptomisin tuzları, esterleri ve hidratları 0
2941.20.80.00.00 – – Diğerleri 0
2941.30 – Tetrasiklinler ve türevleri; bunların tuzları :
2941.30.00.00.11 – – Tetrasiklin 0
2941.30.00.00.12 – – Tetrasiklin HCI 0
2941.30.00.00.13 – – Tetrasiklin phosphate 0
2941.30.00.00.14 – – Oxytetrasiklin 0
2941.30.00.00.15 – – Oxytetrasiklin HCI 0
2941.30.00.00.16 – – Chlortetrasiklin 0
2941.30.00.00.17 – – Chlortetrasiklin HCI 0
2941.30.00.00.19 – – Diğerleri 0
2941.40 – Kloramfenikol ve türevleri; bunların tuzları :
2941.40.00.00.11 – – Kloramfenikol 0
2941.40.00.00.12 – – Kloramfenikol palmitat 0
2941.40.00.00.13 – – Kloramfenikol pentatonat 0
2941.40.00.00.19 – – Diğerleri 0
2941.50 – Erithromisin ve türevleri; bunların tuzları :
2941.50.00.00.11 – – Erithromisin 0
2941.50.00.00.12 – – Erithromisin estolate 0
2941.50.00.00.13 – – Erithromisin ethyl succinate 0
2941.50.00.00.14 – – Erithromisin stearate 0
2941.50.00.00.19 – – Diğerleri 0
2941.90 – Diğerleri :
2941.90.00.00.11 – – Tirotrisin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.12 – – Basitrasin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.13 – – Neomisin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.14 – – Polimiksin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.15 – – Kanomisin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.16 – – Viomisin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.17 – – Sikloserin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.18 – – Kolimisin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.21 – – Groseofülvin ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.22 – – Gentamisin 0
2941.90.00.00.23 – – Gentamisin sülfat 0
2941.90.00.00.29 – – Gentamisin’in diğer türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.31 – – Linkomisin 0
2941.90.00.00.32 – – Linkomisin HCI 0
2941.90.00.00.39 – – Linkomisin’in diğer türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.41 – – Rifampisin 0
2941.90.00.00.42 – – Rifampisin’in türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.43 – – Sefradin 0
2941.90.00.00.44 – – Sefradin monohidrat 0
2941.90.00.00.45 – – Sefaleksin monohidrat 0
2941.90.00.00.46 – – Sefradoksil monohidrat 0
2941.90.00.00.47 – – Sefuroksim aksetil 0
2941.90.00.00.48 – – Diğer sefalosporinler ve türevleri;bunların tuzları 0
2941.90.00.00.51 – – Netilmisin sülfat 0
2941.90.00.00.59 – – Diğerleri 0
2942.00 Diğer organik bileşikler :
2942.00.00.00.11 – Keten 15
2942.00.00.00.12 – Difenilketen 15
2942.00.00.00.19 – Diğer ketenler 15
2942.00.00.00.21 – Bakır asetoarsenit 15
2942.00.00.00.29 – Diğer organik bileşikler 15
Başa dön tuşu