Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 28)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ
BİRİMİ
474
VERGİ
HADDİ
1 2 3 4
I. KİMYASAL ELEMENTLER
28.01 Flor, klor, brom ve iyot:
2801.10.00.00.00 – Klor 25
2801.20 – İyot :
2801.20.00.10.00 – – Resüblime iyot 25
2801.20.00.90.00 – – Diğerleri 25
2801.30 – Flor; brom:
2801.30.10.00.00 – – Flor 25
2801.30.90.00.00 – – Brom 25
2802.00.00.00.00 Süblime veya çöktürülmüş kükürt; kolloidal kükürt 30
2803.00 Karbon [karbon karaları (carbon blacks) ve tarifenin başka
yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer şekillerdeki karbon]:
2803.00.00.10.00 – Petrol gazı karası (metan karası) 30
2803.00.00.20.00 – Bitkisel karalar 5
– Diğerleri:
2803.00.00.90.11 – – İskarası 30
2803.00.00.90.12 – – Antrasen 30
2803.00.00.90.19 – – Diğerleri 30
28.04 Hidrojen, asal gazlar ve diğer ametaller:
2804.10.00.00.00 – Hidrojen m3 (1) 50
– Asal gazlar:
2804.21.00.00.00 – – Argon m3 (1) 15
2804.29 – – Diğerleri:
2804.29.10.00.00 – – – Helyum m3 (1) 15
– – – Diğerleri
2804.29.90.00.12 – – – – Neon m3 (1) 15
2804.29.90.00.19 – – – – Diğer asal gazlar m3 (1) 15
2804.30.00.00.00 – Azot m3 (1) 15
2804.40.00.00.00 – Oksijen m3 (1) 15
2804.50 – Bor; tellür:
2804.50.10.00.00 – – Bor 15
2804.50.90.00.00 – – Tellür 15
– Silisyum :
2804.61.00.00.00 – – Ağırlık itibariyle en az % 99,99 silisyum içerenler 15
2804.69.00.00.00 – – Diğerleri 15
2804.70 – Fosfor
2804.70.00.00.11 – – Kırmızı fosfor 15
2804.70.00.00.12 – – Beyaz fosfor 15
2804.80.00.00.00 – Arsenik 15
2804.90.00.00.00 – Selenyum 15
28.05 Alkali metaller veya toprak alkali metaller; nadir toprak
metaller,skandiyum ve itriyum (kendi aralarında karıştırılmış
ve alaşım haline getirilmiş olsun olmasın); civa:
– Alkali metaller veya toprak alkali metaller:
2805.11.00.00.00 – – Sodyum 15
2805.12.00.00.00 – – Kalsiyum 15
2805.19 – – Diğerleri
2805.19.10.00.00 – – – Stronsiyum ve baryum 15
– – – Diğerleri
2805.19.90.00.11 – – – – Potasyum 15
2805.19.90.00.12 – – – – Lityum 15
2805.19.90.00.13 – – – – Sezyum ve rubidyum 15
2805.19.90.00.19 – – – – Diğerleri 15
2805.30 – Nadir toprak metaller,skandiyum ve itriyum (kendi
aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş
olsun olmasın):
2805.30.10.00.00 – – Kendi aralarında karıştırılmış veya alaşım haline getirilmiş olanlar 15
– – Diğerleri:
– – – Ağırlıkça % 95 veya daha fazla saflıkta olanlar:
2805.30.20.00.00 – – – – Seryum, Lantan, Praseodim, Neodimyum ve Samaryum 15
2805.30.30.00.00 – – – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum,
iterbiyum, lutetyum ve itriyum 15
2805.30.40.00.00 – – – – Skandiyum 15
2805.30.80.00.00 – – – Diğerleri 15
2805.40 – Civa :
2805.40.10.00.00 – – Net muhteviyatı 34,5 kg. (standart ağırlık) lık şişelerde olup şişe başına
FOB kıymeti 224 Euro’yu geçmeyenler 30
2805.40.90.00.00 – – Diğerleri 30
(1) 1013 mbar basınç altında ve 15C’de
II. İNORGANİK ASİTLER VE AMETALLERİN İNORGANİK
OKSİJENLİ BİLEŞİKLERİ
28.06 Hidrojen klorür (hidroklorik asit); klorsülfirik asit:
2806.10 – Hidrojen klorür (hidroklorik asit)
2806.10.00.00.11 – – Saf hidroklorik asit 40
2806.10.00.00.12 – – Teknik hidroklorik asit ( tuz ruhu ) 40
2806.20.00.00.00 – Klorsülfirik asit (klorsülfonik asit) 40
2807.00 Sülfirik asit; oleum:
– Sülfirik asit:
2807.00.00.00.11 – – Saf sülfirik asit (kodeks evsafında veya daha saf ) 30
2807.00.00.00.19 – – Diğerleri 30
2807.00.00.00.29 – Oleum 30
2808.00 Nitrik asit; sülfonitrik asitler
2808.00.00.00.11 – Saf nitrik asit 40
2808.00.00.00.12 – Teknik nitrik asit (kezzap) 40
2808.00.00.00.13 – Sülfo nitrik asitler (nitrolama asidi) (her oranda nitrik asit, sülfürük asit ka-
rışımları) 40
28.09 Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler
(kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
2809.10.00.00.00 – Fosfor pentaoksit (difosfor pentoksit) KgP2O5 15
2809.20 – Fosforik asit ve polifosforik asitler
2809.20.00.00.11 – – Hipofosforik asit (H4 P2O6) KgP2O5 15
2809.20.00.00.12 – – Meta fosforik asitler KgP2O5 15
2809.20.00.00.14 – – Piro fosforik asitler KgP2O5 15
2809.20.00.00.15 – – Polifosforik asitler KgP2O5 15
– – Orto fosforik asitler (fosforik asit ):
2809.20.00.00.16 – – – Gıda sanayiinde kullanılanlar KgP2O5 15
2809.20.00.00.17 – – – Diğerleri KgP2O5 15
2810.00 Bor oksitleri; borik asitler:
2810.00.10.00.00 – Dibor trioksit 15
– Diğerleri:
2810.00.90.10.00 – – Metaborik asit 15
– – Diğerleri
2810.00.90.90.11 – – – Orto borik asit ( borik asit ) 30
2810.00.90.90.19 – – – Diğer borik asitler 30
2810.00.90.90.29 – – – Diğer bor oksitleri 30
28.11 Diğer inorganik asitler ve ametallerin diğer inorganik
oksijenli bileşikleri:
– Diğer inorganik asitler:
2811.11.00.00.00 – – Hidrojen florür (hidroflorik asit) 15
2811.12.00.00.00 – – Hidrojen siyanür (hidrosiyanik asit) 15
2811.19 – – Diğerleri :
2811.19.10.00.00 – – – Hidrojen bromür (hidrobromik asit) 15
– – – Diğerleri:
2811.19.80.10.00 – – – – Arsenik asit 20
– – – – Diğerleri:
2811.19.80.90.11 – – – – – Perklorik asit 15
2811.19.80.90.12 – – – – – Sülfamik asit ( aminosülfonik asit ) 15
2811.19.80.90.13 – – – – – Silisik asit 15
2811.19.80.90.19 – – – – – Diğerleri 15
– Ametallerin diğer inorganik oksijenli bileşikleri:
2811.21.00.00.00 – – Karbondioksit 15
2811.22.00.00.00 – – Silisyum dioksit 15
2811.29 – – Diğerleri:
2811.29.05.00.00 – – – Kükürt dioksit 40
– – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit); diarsenik trioksit :
2811.29.10.10.00 – – – – Kükürt trioksit (sülfürik anhidrit) 15
2811.29.10.20.00 – – – – Diarsenik trioksit 20
– – – Azot oksitleri
2811.29.30.00.11 – – – – Azot protoksit 15
2811.29.30.00.19 – – – – Diğerleri 15
– – – Diğerleri :
2811.29.90.10.00 – – – – Arsenik pentaoksit (Arsenik asit anhidriti) 20
2811.29.90.90.00 – – – – Diğerleri 15
III. AMETALLERİN HALOJENLİ VEYA KÜKÜRTLÜ BİLEŞİKLERİ
28.12 Ametallerin halojenli ve oksihalojenli bileşikleri:
– Klorür ve oksiklorürler:
2812.11.00.00.00 – – Fosgen (karbonil diklorür) 20
2812.12.00.00.00 – – Fosfor oksiklorür 20
2812.13.00.00.00 – – Fosfor triklorür 20
2812.14.00.00.00 – – Fosfor pentaklorür 20
2812.15.00.00.00 – – Sülfür monoklorür 20
2812.16.00.00.00 – – Sülfür diklorür 20
2812.17.00.00.00 – – Tionil klorür 20
2812.19 – – Diğerleri:
2812.19.10.00.00 – – – Fosfordan olanlar 20
2812.19.90.00.00 – – – Diğerleri 20
2812.90 – Diğerleri:
2812.90.00.00.11 – – Bor triflorür 20
2812.90.00.00.12 – – Fosfor tribromür 20
2812.90.00.00.13 – – Fosfor triiyodür 20
2812.90.00.00.14 – – Arsenik bromür 20
2812.90.00.00.15 – – Arsenik iyodür 20
2812.90.00.00.16 – – Sülfür hegzaflorür 20
2812.90.00.00.18 – – Diğerleri 20
28.13 Ametallerin sülfürleri; ticari fosfortrisülfür:
2813.10.00.00.00 – Karbonsülfür (karbondisülfür) 15
2813.90 – Diğerleri:
2813.90.10.00.00 – – Fosfor sülfürleri; ticari fosfortrisülfür 15
– – Diğerleri
2813.90.90.00.11 – – – Selenyum sülfür 15
2813.90.90.00.12 – – – Arsenik sülfür 15
2813.90.90.00.19 – – – Diğer ametallerin sülfürleri 15
IV. İNORGANİK BAZLAR VE METALLERİN OKSİTLERİ,
HİDROKSİTLERİ VE PEROKSİTLERİ
28.14 Susuz (saf) amonyak veya amonyağın sulu çözeltileri:
2814.10.00.00.00 – Susuz (saf) amonyak 40
2814.20.00.00.00 – Amonyağın sulu çözeltileri 40
28.15 Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas);
sodyum veya potasyumun peroksitleri:
– Sodyum hidroksit (kostik soda):
2815.11.00.00.00 – – Katı halde 30
2815.12.00.00.00 – – Sulu çözeltileri (soda külsuyu veya sıvı soda) KgNaOH 30
2815.20.00.00.00 – Potasyum hidroksit (kostik potas) KgKOH 25
2815.30.00.00.00 – Sodyum veya potasyumun peroksitleri 25
28.16 Magnezyumun hidroksit ve peroksiti; stronsiyum ve baryumun
oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri:
2816.10.00.00.00 – Magnezyumun hidroksit ve peroksiti 25
2816.40.00.00.00 – Stronsiyum veya baryumun oksitleri, hidroksitleri ve peroksitleri 25
2817.00 Çinko oksit; çinko peroksit :
2817.00.00.10.00 – Çinko oksit 20
2817.00.00.90.00 – Çinko peroksit 20
28.18 Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun olma-
sın); aluminyum oksit;aluminyum hidroksit:
2818.10 – Suni korendon (korundum) (kimyaca belirli bir yapıda olsun
olmasın):
– – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5 veya daha fazla olanlar
2818.10.11.00.00 – – – Toplam ağırlığın %50’sinden azının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar 20
2818.10.19.00.00 – – – Toplam ağırlığın %50’si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar 20
– – İçerdiği aluminyum oksit miktarı ağırlıkça %98,5’ten az olanlar:
2818.10.91.00.00 – – – Toplam ağırlığın %50’sinden azının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar 20
2818.10.99.00.00 – – – Toplam ağırlığın %50’si veya daha fazlasının partikül boyu 10 mm’den fazla olanlar 20
2818.20.00.00.00 – Aluminyum oksit (suni korendon hariç) 20
2818.30.00.00.00 – Aluminyum hidroksit 20
28.19 Krom oksitleri ve hidroksitleri:
2819.10.00.00.00 – Krom trioksit 25
2819.90 – Diğerleri:
2819.90.10.00.00 – – Krom dioksit 25
– – Diğerleri
2819.90.90.00.11 – – – Krom III oksit ( dikrom trioksit ) ( krom yeşili ) ( krom seski oksit ) 25
2819.90.90.00.12 – – – Krom hidroksitleri 25
28.20 Manganez oksitleri:
2820.10.00.00.00 – Manganez dioksit 15
2820.90 – Diğerleri:
2820.90.10.00.00 – – Ağırlık itibariyle % 77 veya daha fazla manganez içeren manganez oksit 15
2820.90.90.00.00 – – Diğerleri 15
28.21 Demir oksitleri ve hidroksitleri; içinde ağırlık itibariyle % 70 veya
daha fazla Fe203 olarak değerlendirilen kombine demir içeren toprak boyalar:
2821.10 – Demir oksitleri ve hidroksitleri :
– – Kodeks evsafında olanlar
2821.10.00.10.11 – – – Kodeks evsafında olan demir oksitleri 50
2821.10.00.10.12 – – – Kodeks evsafında olan demir hidroksitleri 50
– – Kodeks evsafında olmayanlar
2821.10.00.90.11 – – – Kodeks evsafında olmayan demir oksitleri 50
2821.10.00.90.12 – – – Kodeks evsafında olmayan demir hidroksitleri 50
2821.20 – Toprak boyalar :
2821.20.00.10.00 – – Kodeks evsafında olanlar 50
2821.20.00.90.00 – – Kodeks evsafında olmayanlar 50
2822.00 Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri
2822.00.00.00.11 – Kobalt oksitleri 15
2822.00.00.00.12 – Ticari kobalt oksitleri 15
2822.00.00.00.13 – Kobalt hidroksitleri (hidratları) 15
2823.00.00.00.00 Titan oksitleri 15
28.24 Kurşun oksitleri; minyum ve minoranj:
2824.10.00.00.00 – Kurşun monoksit [Iitarge (mürdesenk),massicot] 50
2824.90 – Diğerleri
– – Minyum ve minoranj
2824.90.00.00.11 – – – Minyum (sülyen) (Pb3 O4) 50
2824.90.00.00.12 – – – Minoranj 50
2824.90.00.00.19 – – Diğerleri 50
28.25 Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları; diğer
inorganik bazlar; diğer metal oksitler,hidroksitler ve peroksitler :
2825.10 – Hidrazin ve hidroksilamin ve bunların inorganik tuzları
2825.10.00.00.11 – – Hidrazin ve inorganik tuzları 25
2825.10.00.00.12 – – Hidroksilamin ve inorganik tuzları 25
2825.20.00.00.00 – Lityum oksit ve hidroksit 25
2825.30 – Vanadyum oksitleri ve hidroksitleri
2825.30.00.00.11 – – Vanadyum penta oksit 25
2825.30.00.00.19 – – Vanadyumun diğer oksitleri ve hidroksitler 25
2825.40.00.00.00 – Nikel oksitleri ve hidroksitleri 25
2825.50 – Bakır oksitleri ve hidroksitleri
2825.50.00.00.11 – – Bakır I oksit ( kırmızı bakır oksit ) 25
2825.50.00.00.12 – – Bakır II oksit ( siyah bakır oksit ) 25
2825.50.00.00.13 – – Bakır hidroksitler 25
2825.60 – Germanyum oksitleri ve zirkonyum dioksit
2825.60.00.00.11 – – Germanyum oksitleri 25
2825.60.00.00.12 – – Zirkonyum dioksit 25
2825.70.00.00.00 – Molibden oksitleri ve hidroksitleri 25
2825.80.00.00.00 – Antimon oksitleri 25
2825.90 – Diğerleri:
– – Kalsiyum oksit,hidroksit ve peroksit:
2825.90.11.00.00 – – – Kalsiyum hidroksit (aşağıda belirtilen partikül formlarında olup kuru
ağırlık üzerinden hesaplandığında % 98 veya daha fazla saflıktaki;
– 75 mikrometreyi aşan partikül boyuna sahip olup ağırlık itibariyle
% 1’den fazla olmayan ve;
– 1,3 mikrometreden daha düşük partikül boyuna sahip olup ağırlık
itibariyle % 4’den fazla olmayan) 25
– – – Diğerleri
2825.90.19.00.11 – – – – Kalsiyum oksit 25
2825.90.19.00.12 – – – – Kalsiyum peroksit 25
2825.90.19.00.19 – – – – Diğerleri 25
2825.90.20.00.00 – – Berilyum oksit ve hidroksit 25
2825.90.40.00.00 – – Tungsten oksit ve hidroksitleri 25
2825.90.60.00.00 – – Kadmiyum oksit 25
– – Diğerleri:
2825.90.85.10.00 – – – Kalay oksitleri 15
2825.90.85.90.00 – – – Diğerleri 25
V. İNORGANİK ASİTLERİN VE METALLERİN
TUZLARI VE PEROKSİ TUZLARI
28.26 Florürler; florslikatlar, floraluminatlar ve diğer kompleks
flor tuzları:
– Florürler:
2826.12.00.00.00 – – Aluminyum 15
2826.19 – – Diğerleri :
– – – Amonyum ve sodyum
2826.19.10.10.00 – – – – Amonyum 25
2826.19.10.90.00 – – – – Sodyum 15
– – – Diğerleri
2826.19.90.10.00 – – – – Potasyum 20
– – – – Diğerleri
2826.19.90.90.11 – – – – – Kalsiyum 15
2826.19.90.90.12 – – – – – Baryum 15
2826.19.90.90.19 – – – – – Diğer florürler 15
2826.30.00.00.00 – Sodyum hekzafloraluminat (sentetik kriyolit) 15
2826.90 – Diğerleri:
2826.90.10.00.00 – – Dipotasyum hekzaflorzirkonat 20
– – Diğerleri :
2826.90.80.10.00 – – – Potasyum florborat ve potasyumun diğer kompleks flor tuzları 20
2826.90.80.20.00 – – – Amonyum florborat ve amonyumun diğer kompleks flor tuzları 25
2826.90.80.50.00 – – – Sodyum florsilikat 15
2826.90.80.60.00 – – – Potasyum florsilikat 20
– – – Diğerleri
2826.90.80.90.11 – – – – Sodyum floraluminat 15
2826.90.80.90.12 – – – – Sodyum florborat ve sodyumun diğer kompleks flor tuzları 15
2826.90.80.90.19 – – – – Diğerleri 15
28.27 Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksi –
bromürler; iyodürler ve oksiiyodürler:
2827.10.00.00.00 – Amonyum klorür (nişadır) 25
2827.20.00.00.00 – Kalsiyum klorür 40
– Diğer klorürler:
2827.31.00.00.00 – – Magnezyum klorür 50
2827.32.00.00.00 – – Aluminyum klorür 50
2827.35.00.00.00 – – Nikel klorür 50
2827.39 – – Diğerleri:
– – – Kalay klorür
2827.39.10.00.11 – – – – Kalay II klorür 15
2827.39.10.00.12 – – – – Kalay IV klorür 15
– – – Demir klorür
2827.39.20.00.11 – – – – Demir II klorür 50
2827.39.20.00.12 – – – – Demir III klorür 50
2827.39.30.00.00 – – – Kobalt klorür 50
– – – Diğerleri :
2827.39.85.10.00 – – – – Mangan klorür 40
– – – – Bizmut, stronsiyum, bakır, kadmiyum, kurşun klorür :
2827.39.85.20.11 – – – – – Bizmut klorür 40
2827.39.85.20.12 – – – – – Stronsiyum klorür 40
2827.39.85.20.13 – – – – – Bakır klorür 40
2827.39.85.20.14 – – – – – Kadmiyum klorür 40
2827.39.85.20.15 – – – – – Kurşun klorür 40
2827.39.85.30.00 – – – – Antimon klorür 50
2827.39.85.40.00 – – – – Baryum klorür 50
2827.39.85.50.00 – – – – Çinko klorür 40
2827.39.85.90.00 – – – – Diğerleri 50
– Oksiklorürler ve hidroksiklorürler:
2827.41 – – Bakır :
2827.41.00.10.00 – – – Bakır oksiklorür 40
2827.41.00.20.00 – – – Bakır hidroksiklorür 50
2827.49 – – Diğerleri:
– – – Kurşun:
2827.49.10.10.00 – – – – Kurşun oksiklorür 40
2827.49.10.20.00 – – – – Kurşun hidroksiklorür 50
– – – Diğerleri :
2827.49.90.10.00 – – – – Kalay oksiklorür 15
– – – – Kalsiyum, çinko, mangan, bizmut, stronsiyum, kadmiyum, oksiklorürler
2827.49.90.30.11 – – – – – Kadmiyum oksiklorür 40
2827.49.90.30.19 – – – – – Diğerleri 40
2827.49.90.40.00 – – – – Baryum oksiklorür 50
2827.49.90.90.00 – – – – Diğerleri 50
– Bromürler ve oksibromürler:
2827.51 – – Sodyum ve potasyum bromürler
2827.51.00.00.11 – – – Sodyum bromürler 25
2827.51.00.00.12 – – – Potasyum bromürler 25
2827.59 – – Diğerleri:
2827.59.00.10.00 – – – Oksibromürler 30
2827.59.00.20.00 – – – Diğer bromürler 25
2827.60 – İyodürler ve oksiiyodürler :
2827.60.00.10.00 – – Sodyum iyodür ve oksiiyodür 25
– – Lityum, baryum, magnezyum, demir, çinko, mangan, kobalt
iyodürler ve oksiiyodürler
2827.60.00.20.12 – – – Lityum iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.13 – – – Baryum iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.14 – – – Magnezyum iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.15 – – – Mangan iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.16 – – – Demir iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.17 – – – Çinko iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.20.18 – – – Kobalt iyodür ve oksiiyodür 30
2827.60.00.30.00 – – Potasyum iyodür 0
2827.60.00.90.10 – – Diğer iyodür ve oksiiyodürler 40
28.28 Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler:
2828.10 – Ticari kalsiyum hipoklorit ve diğer kalsiyum hipokloritler
2828.10.00.00.11 – – Ticari kalsiyum hipoklorit (kireç kaymağı) 40
2828.10.00.00.19 – – Diğerleri 40
2828.90 – Diğerleri :
– – Hipokloritler
2828.90.00.10.11 – – – Sodyum hipoklorit (Javel suyu) 40
2828.90.00.10.12 – – – Potasyum hipoklorit 40
2828.90.00.10.19 – – – Diğer hipokloritler 40
– – Kloritler:
2828.90.00.21.00 – – – Sodyum klorit 40
2828.90.00.29.00 – – – Diğer kloritler 40
2828.90.00.30.00 – – Hipobromitler 30
28.29 Kloratlar ve perkloratlar; bromatlar ve perbromatlar;
iyodatlar ve periyodatlar:
– Kloratlar:
2829.11.00.00.00 – – Sodyum klorat 25
2829.19 – – Diğerleri
2829.19.00.00.11 – – – Amonyum klorat 25
2829.19.00.00.12 – – – Potasyum klorat 25
2829.19.00.00.13 – – – Baryum klorat 25
2829.19.00.00.19 – – – Diğer kloratlar 25
2829.90 – Diğerleri:
– – Perkloratlar :
2829.90.10.10.00 – – – Amonyum perklorat 50
– – – Diğer perkloratlar
2829.90.10.20.11 – – – – Sodyum perklorat 25
2829.90.10.20.19 – – – – Diğer perkloratlar 25
2829.90.40.00.00 – – Potasyum ve sodyum bromatlar 30
– – Diğerleri :
– – – Diğer bromatlar, perbromatlar,lityum, baryum, magnezyum,
mangan, demir, çinko, kobalt iyodatları ve periyodatları
2829.90.80.10.12 – – – – Lityum iyodat ve periyodat 30
2829.90.80.10.19 – – – – Diğerleri 30
2829.90.80.20.00 – – – Sodyum iyodat ve periyodat 25
– – – Diğer iyodatlar ve periyodatlar
2829.90.80.30.11 – – – – Diğer iyodatlar 40
2829.90.80.30.12 – – – – Diğer periyodatlar 40
28.30 Sülfürler; polisülfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2830.10 – Sodyum sülfürler
2830.10.00.00.11 – – Sodyum sülfür 30
2830.10.00.00.12 – – Sodyum hidrojen sülfür ( sodyum hidrosülfür ) 30
2830.90 – Diğerleri:
– – Kalsiyum; antimuan; demir sülfürleri :
2830.90.11.10.00 – – – Demir sülfürler 50
2830.90.11.20.00 – – – Kalsiyum ve antimuan sülfür 20
– – Diğerleri
– – – Potasyum ,kalay sülfür ve polisülfürler
2830.90.85.10.11 – – – – Potasyum sülfürler 40
2830.90.85.10.12 – – – – Kalay sülfürler 40
2830.90.85.10.13 – – – – Potasyum polisülfürler 40
2830.90.85.10.14 – – – – Kalay polisülfürler 40
2830.90.85.20.00 – – – Kalsiyum, antimuan polisülfür 20
2830.90.85.30.00 – – – Sodyum polisülfür 30
– – – Diğerleri
2830.90.85.90.11 – – – – Baryum sülfürler 50
2830.90.85.90.13 – – – – Amonyum hidrosülfür 50
2830.90.85.90.14 – – – – Amonyum sülfür 50
2830.90.85.90.19 – – – – Diğer sülfürler 50
2830.90.85.90.21 – – – – Baryum polisülfür 50
2830.90.85.90.22 – – – – Demir polisülfür 50
2830.90.85.90.23 – – – – Amonyum polisülfür 50
2830.90.85.90.29 – – – – Diğer polisülfürler 50
28.31 Ditiyonitler ve sülfoksilatlar:
2831.10 – Sodyum
2831.10.00.00.11 – – Sodyum ditiyonit ( sodyum hidrosülfit) 25
2831.10.00.00.12 – – Sodyum sülfoksilat 25
2831.90.00.00.00 – Diğerleri 25
28.32 Sülfitler; tiyosülfatlar:
2832.10 – Sodyum sülfitler
2832.10.00.00.11 – – Sodyum sülfit 35
2832.10.00.00.12 – – Sodyum bisülfit (sodyum hidrojen sülfit) 35
2832.10.00.00.13 – – Sodyum metabisülfit (disodyum disülfit) 35
2832.20 – Diğer sülfitler :
2832.20.00.10.00 – – Amonyum sülfit 35
– – Diğer sülfitler
2832.20.00.90.11 – – – Potasyum sülfitler 25
2832.20.00.90.19 – – – Diğer sülfitler 25
2832.30 – Tiyosülfatlar :
2832.30.00.10.00 – – Sodyum tiyosülfat 35
2832.30.00.20.00 – – Amonyum tiyosülfat 35
2832.30.00.90.00 – – Diğer tiyosülfatlar 25
28.33 Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar):
– Sodyum sülfatlar:
2833.11.00.00.00 – – Disodyum sülfat (sodyum sülfat) 15
2833.19 – – Diğerleri
2833.19.00.00.11 – – – Sodyum bisülfat ( sodyum hidrojen sülfat ) 15
2833.19.00.00.12 – – – Sodyum pirosülfat ( disodyum disülfat ) 15
– Diğer sülfatlar:
2833.21.00.00.00 – – Magnezyum sülfat 15
2833.22.00.00.00 – – Aluminyum sülfat 30
2833.24.00.00.00 – – Nikel sülfatlar 50
2833.25 – – Bakır sülfatlar :
2833.25.00.10.00 – – – Bakır I sülfat 5
2833.25.00.20.00 – – – Bakır II sülfat (göz taşı) 0
2833.27.00.00.00 – – Baryum sülfat 50
2833.29 – – Diğerleri:
– – -Kadmiyum; krom, çinko
2833.29.20.10.00 – – – – Kadmiyum sülfat 20
2833.29.20.20.00 – – – – Krom sülfat 15
2833.29.20.30.00 – – – – Çinko sülfat 15
2833.29.30.00.00 – – – Kobalt sülfat,titan sülfat 50
2833.29.60.00.00 – – – Kurşun sülfat 15
– – – Diğerleri :
2833.29.80.00.11 – – – – Manganez sülfat ( mangan sülfat ) 50
2833.29.80.00.12 – – – – Aluminyum magnezyum sülfat 50
2833.29.80.00.19 – – – – Diğerleri 50
2833.30 – Şaplar:
2833.30.00.10.00 – – Aluminyum amonyum sülfat (amonyak şapı) 50
2833.30.00.20.00 – – Aluminyum potasyum sülfat (potas şapı) 50
– – Diğerleri
2833.30.00.90.11 – – – Aluminyum sodyum sülfatlar ( soda şapı ) 50
2833.30.00.90.12 – – – Krom potasyum sülfat ( krom şapı ) 50
2833.30.00.90.13 – – – Amonyum krom sülfat (amonyaklı krom şapı ) 50
2833.30.00.90.14 – – – Amonyum demir bisülfat (amonyaklı demir şapı ) 50
2833.30.00.90.15 – – – Demir III potasyum sülfat ( potaslı demir şapı ) 50
2833.30.00.90.19 – – – Diğer şaplar 50
2833.40 – Peroksisülfatlar (persülfatlar) :
2833.40.00.10.00 – – Sodyum 15
2833.40.00.20.00 – – Amonyum 50
2833.40.00.30.00 – – Potasyum 30
28.34 Nitritler; nitratlar:
2834.10 – Nitritler :
2834.10.00.10.00 – – Baryum 20
– – Amonyum, potasyum, kalsiyum,kurşun
2834.10.00.20.11 – – – Potasyum nitrit 25
2834.10.00.20.19 – – – Diğerleri 25
2834.10.00.30.00 – – Bakır, magnezyum, lityum 15
– – Kadmiyum, bizmut, civa, uranyum
2834.10.00.40.11 – – – Kadmiyum nitrit 30
2834.10.00.40.19 – – – Diğerleri 30
2834.10.00.50.00 – – Sodyum 25
2834.10.00.90.00 – – Diğerleri 50
– Nitratlar:
2834.21.00.00.00 – – Potasyum nitrat 25
2834.29 – – Diğerleri:
– – – Baryum; berilyum; kadmiyum; kobalt; nikel; kurşun nitrat:
2834.29.20.10.00 – – – – Baryum nitrat 20
2834.29.20.20.00 – – – – Kadmiyum nitrat 30
– – – – Berilyum; kobalt;nikel nitratlar
2834.29.20.30.11 – – – – – Berilyum nitrat 50
2834.29.20.30.12 – – – – – Kobalt nitrat 50
2834.29.20.30.13 – – – – – Nikel nitrat 50
2834.29.20.40.00 – – – – Kurşun nitrat 25
2834.29.40.00.00 – – – Bakır nitratlar 15
– – – Diğerleri :
– – – – Kalsiyum nitrat:
2834.29.80.11.00 – – – – – Ağırlıkça % 16 veya daha az azot içeren 20
2834.29.80.12.00 – – – – – Tablet, pastil ve diğer benzeri şekillerde olanlar ile ambalajlı
brüt ağırlığı en fazla 10 kg. olanlar 15
2834.29.80.19.00 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Magnezyum, lityum nitrat
2834.29.80.20.11 – – – – – Magnezyum nitrat 15
2834.29.80.20.12 – – – – – Lityum nitrat 15
2834.29.80.30.00 – – – – Uranyum nitrat 30
2834.29.80.40.00 – – – – Bazik bizmut nitrat 30
2834.29.80.50.00 – – – – Bizmut nitrat 30
2834.29.80.90.00 – – – – Diğer nitratlar 50
28.35 FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler) ve fosfatlar; poIifosfatlar
(kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) :
2835.10 – Fosfinatlar (hipofosfitler) ve fosfonatlar (fosfitler) :
– – Sodyum, kalsiyum fosfit ve hipofosfit
2835.10.00.10.11 – – – Sodyum fosfit ve hipofosfit 20
2835.10.00.10.12 – – – Kalsiyum fosfit ve hipofosfit 20
2835.10.00.20.00 – – Potasyum fosfit ve hipofosfit 30
2835.10.00.90.00 – – Diğer fosfitler ve hipofosfitler 50
– Fosfatlar:
2835.22 – – Mono – veya di -sodyum fosfat
2835.22.00.00.11 – – – Monosodyum fosfat 20
2835.22.00.00.12 – – – Disodyum fosfat 20
2835.24.00.00.00 – – Potasyum fosfatlar 30
2835.25.00.00.00 – – Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat) 20
2835.26.00.00.00 – – Diğer kalsiyum fosfatlar 20
2835.29 – – Diğerleri :
2835.29.10.00.00 – – – Triamonyum fosfat 30
2835.29.30.00.00 – – – Trisodyumfosfat 20
– – – Diğerleri:
2835.29.90.10.00 – – – – Demir fosfatlar 50
2835.29.90.20.00 – – – – Sodyum fosfatlar 20
2835.29.90.90.00 – – – – Diğer fosfatlar 50
– Polifosfatlar:
2835.31.00.00.00 – – Sodyum trifosfat (sodyum tripolifosfat) 20
2835.39 – – Diğerleri:
2835.39.00.10.00 – – – Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar 20
2835.39.00.20.00 – – – Potasyum polifosfatlar 30
2835.39.00.90.00 – – – Diğer polifosfatlar 50
28.36 Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum kar –
bamat içeren ticari amonyum karbonat:
2836.20 – Disodyum karbonat :
2836.20.00.00.11 – – Susuz disodyum karbonat ( dehidrate ) 15
2836.20.00.00.12 – – Kristal sulu disodyum karbonat (çamaşır sodası ) 15
2836.30.00.00.00 – Sodyum hidrojen karbonat (sodyum bikarbonat) 15
2836.40 – Potasyum karbonatlar
2836.40.00.00.11 – – Potasyum karbonat ( potas ) 15
2836.40.00.00.12 – – Potasyum bikarbonat ( potasyum hidrojen karbonat ) 15
2836.50.00.00.00 – Kalsiyum karbonat 50
2836.60.00.00.00 – Baryum karbonat 30
– Diğerleri:
2836.91.00.00.00 – – Lityum karbonatlar 25
2836.92.00.00.00 – – Stronsiyum karbonat 30
2836.99 – – Diğerleri:
– – – Karbonatlar:
– – – – Magnezyum; bakır :
2836.99.11.10.00 – – – – – Magnezyum karbonat 30
2836.99.11.20.00 – – – – – Bakır karbonat 25
– – – – Diğerleri :
2836.99.17.10.00 – – – – – Manganez karbonatlar 30
2836.99.17.20.00 – – – – – Demir II karbonat(FeCO3) 50
2836.99.17.30.00 – – – – – Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat) 25
2836.99.17.40.00 – – – – – Amonyum bikarbonat 50
2836.99.17.50.00 – – – – – Diğer amonyum karbonatlar 50
2836.99.17.60.00 – – – – – Kurşun karbonatlar 15
– – – – – Diğerleri
2836.99.17.90.11 – – – – – – Berilyum karbonatlar 50
2836.99.17.90.12 – – – – – – Kobalt karbonatlar 50
2836.99.17.90.19 – – – – – – Diğerleri 50
– – – Peroksikarbonatlar (perkarbonatlar) :
2836.99.90.10.00 – – – – Sodyum perkarbonatlar 15
2836.99.90.20.00 – – – – Potasyum perkarbonatlar 15
2836.99.90.30.00 – – – – Baryum perkarbonatlar 30
2836.99.90.90.00 – – – – Diğer perkarbonatlar 50
28.37 Siyanürler, oksisiyanürler ve kompleks siyanürler:
– Siyanürler ve oksisiyanürler:
– – Sodyum
2837.11.00.00.11 – – – Sodyum siyanürler 5
2837.11.00.00.12 – – – Sodyum oksisiyanürler 5
2837.19 – – Diğerleri :
– – – Kadmiyum, kalsiyum siyanür
2837.19.00.20.11 – – – – Kadmiyum siyanür 5
2837.19.00.20.12 – – – – Kalsiyum siyanür 5
2837.19.00.30.00 – – – Potasyum siyanür 50
2837.19.00.40.00 – – – Amonyum siyanür 50
– – – Diğerleri
2837.19.00.90.11 – – – – Çinko siyanürler 15
2837.19.00.90.12 – – – – Bakır siyanürler 15
2837.19.00.90.14 – – – – Nikel siyanürler 15
2837.19.00.90.16 – – – – Kobalt siyanürler 15
2837.19.00.90.17 – – – – Kadmiyum (di, tri, tetra) siyanürler 15
2837.19.00.90.19 – – – – Diğer siyanürler 15
2837.20 – Kompleks siyanürler :
– – Kadmiyum, kalsiyum :
2837.20.00.20.11 – – – Kompleks kadmiyum siyanürler 5
2837.20.00.20.12 – – – Kompleks kalsiyum siyanürler 5
– – Sodyum :
2837.20.00.30.11 – – – Sodyum ferrosiyanür 5
2837.20.00.30.19 – – – Diğer kompleks sodyum siyanürleri 5
– – Potasyum, amonyum :
2837.20.00.40.11 – – – Potasyum ferrosiyanür 50
2837.20.00.40.12 – – – Potasyum ferrisiyanür 50
2837.20.00.40.13 – – – Diğer kompleks potasyum siyanürler 50
2837.20.00.40.14 – – – Kompleks amonyum siyanürler 50
2837.20.00.90.00 – – Diğer kompleks siyanürler 15
[28.38]
28.39 Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar:
– Sodyum:
2839.11.00.00.00 – – Sodyum metasilikatlar 50
2839.19 – – Diğerleri
2839.19.00.00.11 – – – Sodyum silikat (su camı veya cam suyu) 50
2839.19.00.00.19 – – – Diğerleri 50
2839.90 – Diğerleri :
2839.90.00.10.00 – – Potasyum silikat 40
2839.90.00.20.00 – – Ticari alkali metal silikatlar 30
– – Diğerleri
2839.90.00.90.11 – – – Kurşun silikat 25
2839.90.00.90.12 – – – Zirkonyum silikat 25
2839.90.00.90.13 – – – Çöktürülmüş kalsiyum silikat 25
2839.90.00.90.15 – – – Diğer silikatlar 25
28.40 Boratlar; peroksiboratlar (perboratlar):
– Disodyum tetraborat (rafine boraks):
2840.11.00.00.00 – – Anhidrit 40
2840.19 – – Diğerleri:
2840.19.10.00.00 – – – Disodyum tetraborat pentahidrat 40
2840.19.90.00.00 – – – Diğerleri 40
2840.20 – Diğer boratlar:
2840.20.10.00.00 – – Sodyum boratlar (anhidrit) 40
– – Diğerleri :
2840.20.90.10.00 – – – Amonyum boratlar 50
2840.20.90.90.00 – – – Diğer boratlar 15
2840.30 – Peroksiboratlar (perboratlar) :
– – Sodyum perborat (perboraks)
2840.30.00.10.11 – – – Sodyum perborat monohidrat 40
2840.30.00.10.19 – – – Diğerleri 40
2840.30.00.20.00 – – Amonyum perborat 50
2840.30.00.90.00 – – Diğerleri 15
28.41 Oksimetalik veya peroksimetalik asitlerin tuzları:
2841.30.00.00.00 – Sodyum dikromat 15
2841.50 – Diğer kromatlar ve dikromatlar; peroksikromatlar
2841.50.00.10.00 – – Potasyum dikromat 15
– – Diğerleri:
2841.50.00.90.11 – – – Sodyum kromat 15
2841.50.00.90.12 – – – Potasyum kromat 15
2841.50.00.90.13 – – – Amonyum kromat 15
2841.50.00.90.14 – – – Baryum kromat 15
2841.50.00.90.19 – – – Diğer kromatlar 15
2841.50.00.90.29 – – – Diğer dikromatlar 15
2841.50.00.90.31 – – – Peroksikromatlar 15
– Manganitler,manganatlar ve permanganatlar :
2841.61.00.00.00 – – Potasyum permanganat 15
2841.69 – – Diğerleri
2841.69.00.00.11 – – – Manganitler 15
2841.69.00.00.12 – – – Manganatlar 15
2841.69.00.00.19 – – – Diğer permanganatlar 15
2841.70 – Molibdatlar :
2841.70.00.10.00 – – Amonyum molibdat 10
– – Diğerleri
2841.70.00.90.11 – – – Sodyum molibdat 15
2841.70.00.90.19 – – – Diğer molibdatlar 15
2841.80.00.00.00 – Tungstatlar (volframatlar) 15
2841.90 – Diğerleri:
– – Zinkatlar ve vanadatlar :
2841.90.30.10.00 – – – Zinkatlar 15
2841.90.30.20.00 – – – Vanadatlar 10
– – Diğerleri:
2841.90.85.10.00 – – – Antimonatlar 15
2841.90.85.20.00 – – – Baryum aluminat ve kobalt aluminat 50
– – – Diğer aluminatlar:
2841.90.85.30.13 – – – – Sodyum aluminat 15
2841.90.85.30.19 – – – – Diğer aluminatlar 15
– – – Diğerleri
2841.90.85.90.11 – – – – Sodyum stanat 15
2841.90.85.90.19 – – – – Diğerleri 15
28.42 İnorganik asitlerin veya peroksi asitlerin diğer tuzları (kimyaca belirli
bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil) (azotürler hariç ):
2842.10.00.00.00 – Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun
olmasın alumina silikatlar dahil) 25
2842.90 – Diğerleri:
– – Selen veya tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları
2842.90.10.00.11 – – – Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 25
2842.90.10.00.12 – – – Tellür asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 25
– – Diğerleri:
– – – Arsenit ve arsenatlar:
2842.90.80.11.00 – – – – Sodyum arsenit 15
2842.90.80.12.00 – – – – Sodyum arsenat 15
– – – – Kalsiyum, çinko, potasyum ve aluminyum arsenit ve arsenatlar
2842.90.80.14.11 – – – – – Kalsiyum arsenit 15
2842.90.80.14.19 – – – – – Diğerleri 15
2842.90.80.15.00 – – – – Kurşun, bakır arsenit ve arsenatlar 50
2842.90.80.16.00 – – – – Diğer arsenit ve arsenatlar 50
– – – Diğerleri:
2842.90.80.91.00 – – – – Demir amonyum klorür 50
2842.90.80.92.00 – – – – Fülminatlar, siyanatlar ve tiyosiyanatlar 15
– – – – Diğerleri
2842.90.80.99.11 – – – – – Kompleks veya çift fosfatlar 25
2842.90.80.99.12 – – – – – Kompleks veya çift karbonatlar 25
2842.90.80.99.19 – – – – – Diğerleri 25
VI. MUHTELİF
28.43 Kolloidal haldeki kıymetli metaller; kıymetli metallerin
inorganik veya organik bileşikleri (kimyasal olarak belirli
bir yapıda olsun olmasın); kıymetli metallerin amalgamları :
2843.10 – Kolloidal haldeki kıymetli metaller:
2843.10.10.00.00 – – Gümüş (Purotargol) 15
– – Diğerleri:
2843.10.90.00.11 – – – Kolloidal altın 5
2843.10.90.00.12 – – – Kolloidal platin 5
– Gümüş bileşikleri:
2843.21.00.00.00 – – Gümüş nitrat 30
2843.29 – – Diğerleri :
– – – Diğer gümüş tuzları :
2843.29.00.10.11 – – – – Gümüş siyanürler 15
2843.29.00.10.19 – – – – Diğerleri 15
2843.29.00.20.00 – – – Diğer gümüş bileşikleri 5
2843.30.00.00.00 – Altın bileşikleri Gr 5
2843.90 – Diğer bileşikler; amalgamlar:
2843.90.10.00.00 – – Amalgamlar 5
– – Diğerleri :
2843.90.90.10.00 – – – Potasyum ve baryumun platin siyanürleri Gr 25
– – – Platin ve platin grubu metallerin diğer tuzları
2843.90.90.20.11 – – – – Platin tuzları Gr 75
2843.90.90.20.12 – – – – Paleadyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.13 – – – – Osmiyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.14 – – – – İridyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.15 – – – – Radyum tuzları Gr 75
2843.90.90.20.16 – – – – Rutenyum tuzları Gr 75
2843.90.90.90.00 – – – Kıymetli metallerin diğer bileşikleri Gr 5
28.44 Radyoaktif kimyasal elementler ve radyoaktif izotoplar (parçalanabilir
veya çoğalabilir kimyasal elementler ve izotoplar dahil) ve bunların
bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve artıklar:
2844.10 – Tabii uranyum ve bunun bileşikleri; tabii uranyum veya
tabii uranyum bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar
(sermetler dahil), seramik ürünler ve karışımları:
– – Tabii uranyum:
2844.10.10.00.00 – – – Ham; döküntü ve hurdalar (EURATOM) Kg U 15
2844.10.30.00.00 – – – İşlenmiş (EURATOM) Kg U 15
2844.10.50.00.00 – – Ferro uranyum Kg U 5
2844.10.90.00.00 – – Diğerleri (EURATOM) Kg U 15
2844.20 – U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri;
plutonyum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak zenginleştirilmiş
uranyum, plutonyum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren
alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler
ve karışımlar :
– – U 235 olarak zenginleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri; U 235
olarak zenginleştirilmiş uranyum veya bu ürünlerin bileşiklerini
içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil), seramik ürünler ve
karışımlar:
2844.20.25.00.00 – – – Ferro uranyum giF/S 15
2844.20.35.00.00 – – – Diğerleri (EURATOM) giF/S 15
– – Plutonyum ve bunun bileşikleri; plutonyum veya bu ürünlerin
bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyonlar (sermetler dahil),
seramik ürünler ve karışımlar:
– – – Uranyum ve plutonyum karışımları :
2844.20.51.00.00 – – – – Ferro uranyum giF/S 15
2844.20.59.00.00 – – – – Diğerleri (EURATOM) giF/S 15
2844.20.99.00.00 – – – Diğerleri giF/S 15
2844.30 – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum ve bunun bileşikleri;
toryum ve bunun bileşikleri; U 235 olarak fakirleştirilmiş uran –
yum ,toryum veya bu ürünlerin bileşiklerini içeren alaşımlar,
dispersiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımları:
– – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum; U 235 olarak fakirleştirilmiş
uranyum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dispersiyon –
lar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.11.00.00 – – – Sermetler 15
– – – Diğerleri
2844.30.19.10.00 – – – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum 5
2844.30.19.20.00 – – – – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumun bileşikleri 15
2844.30.19.90.00 – – – – Diğerleri 15
– – Toryum; toryum veya bu ürünün bileşiklerini içeren alaşımlar,dis –
persiyonlar (sermetler dahil),seramik ürünler ve karışımlar:
2844.30.51.00.00 – – – Sermetler 15
– – – Diğerleri (EURATOM) :
– – – – Ham; döküntü ve hurdalar :
2844.30.55.10.00 – – – – – Toryum 5
2844.30.55.20.00 – – – – – Toryum bileşikleri 0
2844.30.55.30.00 – – – – – Toryum izotopları 0
– – – – İşlenmiş :
– – – – – Çubuklar, profiller, teller,levha,tabaka,yaprak ve şeritler :
2844.30.61.10.00 – – – – – – Toryum 5
2844.30.61.20.00 – – – – – – Toryum bileşikleri 0
2844.30.61.30.00 – – – – – – Toryum izotopları 0
– – – – – Diğerleri :
2844.30.69.10.00 – – – – – – Toryum 5
2844.30.69.20.00 – – – – – – Toryum bileşikleri 0
2844.30.69.30.00 – – – – – – Toryum izotopları 0
– – U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyum veya toryumun bileşikleri
(birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın):
2844.30.91.00.00 – – – Toryum veya U 235 olarak fakirleştirilmiş uranyumdan olanlar
(birbirleriyle karıştırılmış olsun olmasın) (toryum tuzları hariç) (EURATOM) 15
2844.30.99.00.00 – – – Diğerleri 15
2844.40 – Radyoaktif elementler ve izotoplar ve bileşikler (2844.10, 2844.20,
2844.30 alt pozisyonlarındakiler hariç); bu elementleri, izotopları
veya bileşikleri içeren alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler dahil),
seramik ürünler ve karışımlar; radyoaktif artıklar:
– – U 233 ‘den elde edilen uranyum ve bunun bileşikleri; U 233 veya bu
ürünün bileşiklerinden elde edilen alaşımlar, dispersiyonlar (sermetler
dahil) seramik ürünler ve karışımlar :
2844.40.10.10.00 – – – Ferro-uranyum 5
2844.40.10.90.00 – – – Diğerleri 0
– – Diğerleri:
– – – Suni radyoaktif izotoplar (EURATOM)
2844.40.20.00.11 – – – – Radyoaktif iyot 0
2844.40.20.00.12 – – – – Radyoaktif fosfor 0
2844.40.20.00.13 – – – – Radyoaktif karbon 0
2844.40.20.00.14 – – – – Radyoaktif kobalt 0
2844.40.20.00.19 – – – – Diğerleri 0
2844.40.30.00.00 – – – Suni radyoaktif izotopların bileşikleri (EURATOM) 0
– – – Diğerleri
2844.40.80.10.00 – – – – Radyoaktif bileşiklerle radyoaktif hale getirilmiş ”luminofor ” olarak
kullanılacak cinsten inorganik bileşikler 0
– – – – Diğerleri
2844.40.80.90.11 – – – – – Uranyum izotopu 15
2844.40.80.90.19 – – – – – Diğerleri 15
2844.50.00.00.00 – Nükleer reaktörlerin kullanılmış (radyasyon yayan) yakıt elementleri
(kartuşlar) giF/S 15
28.45 28.44 Pozisyonu dışında kalan izotoplar; bunların belirli bir kim –
yasal yapıda olsun olmasın organik ve inorganik bileşikleri:
2845.10.00.00.00 – Ağır su (döteryum oksit) (EURATOM) 15
2845.90 – Diğerleri:
– – Döteryum ve bunun bileşikleri; döteryumca zenginleştirilmiş hidrojen
ve bileşikleri; bu ürünleri içeren karışım ve çözeltiler (EURATOM)
2845.90.10.00.11 – – – Dötere organik bileşikler 15
2845.90.10.00.19 – – – Diğerleri 15
– – Diğerleri
2845.90.90.00.11 – – – Tirityumlu bileşikler 15
2845.90.90.00.19 – – – Diğerleri 15
28.46 Nadir toprak metallerin, itriyum veya skandiyum veya bu
metallerin karışımlarının organik veya inorganik bileşikleri:
2846.10.00.00.00 – Seryum bileşikleri 15
2846.90 – Diğerleri
2846.90.10.00.00 – – Lantan, Praseodim, Neodimyum veya Samaryum bileşikleri 15
2846.90.20.00.00 – – Evropiyum, gadolinyum, terbiyum, disprosyum, holmiyum, erbiyum, tulyum,
iterbiyum, lutetyum veya itriyum bileşikleri 15
2846.90.30.00.00 – – Skandiyum bileşikleri 15
2846.90.90.00.00 – – Metal karışımlarının bileşikleri 15
2847.00 Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın) :
2847.00.00.10.00 – Perhidrol (en az % 30 H2O2 içeren) KgH2O2 25
– Diğerleri
2847.00.00.90.11 – – Katı hidrojen peroksit KgH2O2 50
2847.00.00.90.19 – – Diğerleri KgH2O2 50
[28.48]
28.49 Karbürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın):
2849.10.00.00.00 – Kalsiyum karbür 35
2849.20.00.00.00 – Silisyum karbür 25
2849.90 – Diğerleri:
2849.90.10.00.00 – – Bor karbür 35
2849.90.30.00.00 – – Tungsten karbür 35
– – Aluminyum; krom; molibden; vanadyum; tantal ve titan karbürleri
2849.90.50.00.11 – – – Aluminyum karbür 35
2849.90.50.00.12 – – – Krom karbür 35
2849.90.50.00.13 – – – Molibden karbür 35
2849.90.50.00.14 – – – Vanadyum karbür 35
2849.90.50.00.15 – – – Tantal karbür 35
2849.90.50.00.16 – – – Titan karbür 35
2849.90.90.00.00 – – Diğerleri 35
2850.00 Hidrürler, nitrürler, azotürler, silisürler ve borürler (kimyaca
belirli bir yapıda olsun olmasın) (aynı zamanda 28.49 pozisyo-
nunun karbürleri de olan bileşikler hariç ) :
2850.00.20.00.00 – Hidrürler; nitrürler 15
– Azotürler, silüsürler:
– – Azotürler :
2850.00.60.10.11 – – – Sodyum azotür 15
2850.00.60.10.19 – – – Diğer azotürler 15
2850.00.60.20.00 – – Silüsürler 15
2850.00.90.00.00 – Borürler 15
[28.51]
28.52 Civanın organik veya inorganik bileşikleri (kimyasal olarak tanımlanmış
olsun olmasın) (amalgamlar hariç):
– Kimyasal olarak tanımlanmış olanlar:
2852.10.00.11.00 – – Civa oksitleri 25
– – Civa klorür ve oksiklorür:
2852.10.00.12.11 – – – Civa (I) klorür (kalomel) 15
2852.10.00.12.12 – – – Civa (II) klorür (süblime) 15
2852.10.00.12.13 – – – Civa oksiklorür 15
2852.10.00.13.00 – – Civa hidroksiklorür 50
2852.10.00.14.00 – – Civa iyodürler ve oksiiyodürler 30
2852.10.00.15.00 – – Civa sülfir ve polisülfür 50
2852.10.00.16.00 – – Bazik cıva sülfat 20
2852.10.00.17.00 – – Bazik olmayan cıva sülfat 30
2852.10.00.18.00 – – Civa nitratlar 30
2852.10.00.21.00 – – Civa polifosfatlar 50
– – Saf civa siyanür ve saf kompleks civa siyanür :
2852.10.00.22.11 – – – Saf kompleks civa siyanür 0
2852.10.00.22.12 – – – Civa tetra siyanür 0
2852.10.00.22.19 – – – Diğerleri 0
– – Saf olmayan civa siyanür ve saf olmayan kompleks civa siyanür:
2852.10.00.23.11 – – – Saf olmayan kompleks civa siyanür 5
2852.10.00.23.12 – – – Civa tetra siyanür 5
2852.10.00.23.19 – – – Diğerleri 5
2852.10.00.24.00 – – Civa fülminat, siyanat ve tiyosiyanat 30
2852.10.00.25.00 – – Civa kromat, dikromat ve peroksikromat 15
2852.10.00.26.00 – – Civanın kompleks veya çift silikatları 25
2852.10.00.27.00 – – Civa arsenitler ve arsenatlar 25
2852.10.00.28.00 – – Kıymetli metallerin civalı bileşikleri 5
2852.10.00.31.00 – – Civa fosfürler 15
2852.10.00.32.00 – – Civa karbürler 35
2852.10.00.33.00 – – Civa hidrürleri ve civa nitrürleri 15
2852.10.00.34.00 – – Civa azotürleri 15
2852.10.00.35.00 – – Civa silüsürler 15
2852.10.00.36.00 – – Civa borürler 15
2852.10.00.37.00 – – Civalı aminoklorür 30
2852.10.00.38.00 – – Civalı organik bileşikler 15
– – Diğerleri :
2852.10.00.99.11 – – – Civa II oksisiyanür 50
2852.10.00.99.12 – – – Diğerleri 50
2852.90.00.00.00 – Diğerleri 50
2853.00 Fosfürler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (ferro fosfor hariç);
diğer inorganik bileşikler (damıtılmış veya iletkenlik suyu
ve benzeri saflıktaki su dahil); sıvı hava (içindeki asal gazlar
alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış hava; amalgamlar (kıymetli
metallerin amalgamları hariç) :
2853.10.00.00.00 – Siyanojen klorür (klorsiyan) 30
2853.90 – Diğerleri:
2853.90.10.00.00 – – Damıtılmış veya iletkenlik suyu ve benzeri saflıktaki su 30
2853.90.30.00.00 – – Sıvı hava (içindeki asal gazlar alınmış olsun olmasın); sıkıştırılmış
hava 15
– – Diğerleri :
2853.90.90.10.00 – – – Kalaylı bakır amalgamları 30
2853.90.90.30.00 – – – Bakır fosfür (ağırlık itibariyle % 15′ den fazla fosfor içerenler) 50
2853.90.90.40.00 – – – Saf çinko fosfür 20
2853.90.90.50.00 – – – Saf olmayan çinko fosfür 25
2853.90.90.60.00 – – – Diğer fosfürler 15
2853.90.90.90.00 – – – Diğerleri 30
Başa dön tuşu