Gümrük Tarife Cetveli (GTİP)

Türk Gümrük Tarife Cetveli (Fasıl 27)

POZİSYON NO EŞYANIN TANIMI ÖLÇÜ 474 VERGİ HADDİ (%)
BİRİMİ
1 2 3 4
27.01 Taşkömürü; taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve
benzeri katı yakıtlar:
– Taşkömürü (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat
aglomere edilmemiş):
2701.11.00.00.00 – – Antrasit 60
2701.12 – – Bitümenli taşkömürü :
2701.12.10.00.00 – – – Kokluk taşkömürü 60
2701.12.90.00.00 – – – Diğerleri 60
2701.19.00.00.00 – – Diğer taşkömürleri 60
2701.20 – Taşkömüründen elde edilen briketler,topak ve benzeri
katı yakıtlar
2701.20.00.00.11 – – Briketler 60
2701.20.00.00.12 – – Topaklar 60
2701.20.00.00.19 – – Diğerleri 60
27.02 Linyit (aglomere edilmiş olsun olmasın) (siyah kehribar hariç) :
2702.10.00.00.00 – Linyit (toz haline getirilmiş olsun olmasın fakat aglomere edil –
memiş) 60
2702.20.00.00.00 – Aglomere linyit 60
2703.00 Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)
2703.00.00.00.11 – Tarımda kullanılan turba 60
2703.00.00.00.12 – Tarımda kullanılan aglomere turba 60
2703.00.00.00.19 – Diğerleri 60
2704.00 Taşkömürü,linyit ve turbadan elde edilen kok ve semikok (aglo –
mere edilmiş olsun olmasın); karni kömürü:
2704.00.10.00.00 -Taşkömüründen elde edilen kok ve semikok 60
2704.00.30.00.00 – Linyitten elde edilen kok ve semikok 60
– Diğerleri :
2704.00.90.10.00 – – Karni kömürü 5
2704.00.90.90.00 – – Diğerleri 60
2705.00.00.00.00 Havagazı, sugazı, fakir gaz ve benzeri gazlar (petrol gazı ve
diğer gazlı hidrokarbonlar hariç) 1 000 m3 15
2706.00 Taşkömürü, linyit ve turbanın damıtılmasından elde edilen katranlar
ve diğer mineral katranlar (suyu alınmış veya kısmen damıtılmış
olsun olmasın) (yeniden terkip edilmiş katranlar dahil)
2706.00.00.00.11 – Taşkömürü katranı 30
2706.00.00.00.19 – Diğerleri 30
27.07 Yüksek sıcaklıkta taşkömürü katranının damıtılmasından elde
edilen yağlar ve diğer ürünler; içindeki aromatik unsurların ağır –
lığı aromatik olmayan unsurlardan fazla olan benzeri müstah-
zarlar :
2707.10.00.00.00 – Benzol (benzen) 30
2707.20.00.00.00 – Toluol (toluen) 30
2707.30.00.00.00 – Ksilol (ksilen) 30
2707.40.00.00.00 – Naftalin 30
2707.50 – ISO 3405 Metodu ile (ASTMD 86 Metoduna eşdeğer) ile
250°C de hacim itibariyle % 65 veya daha fazlası (kayıplar dahil)
damıtılan diğer aromatik hidrokarbon karışımları:
2707.50.00.00.11 – – Solvent nafta (çözücü nafta) 30
2707.50.00.00.19 – – Diğerleri 30
– Diğerleri:
2707.91.00.00.00 – – Kreozot yağları 30
2707.99 – – Diğerleri :
– – – Ham yağlar:
2707.99.11.00.00 – – – – 200°C ye kadar sıcaklıkta,hacim itibariyle % 90 veya daha fazla
damıtılmış ham hafif yağlar 30
2707.99.19.00.00 – – – – Diğerleri 30
2707.99.20.00.00 – – – Sülfürik asitle diğer kısımları alınmış petrol eterleri; Antrasen 30
– – – Bazik ürünler
2707.99.50.00.11 – – – – Piridin 30
2707.99.50.00.12 – – – – Akridin 30
2707.99.50.00.13 – – – – Anilin 30
2707.99.50.00.19 – – – – Diğerleri: 30
– – – Fenoller
2707.99.80.00.11 – – – – Krezoller 30
2707.99.80.00.12 – – – – Ksilenoller 30
2707.99.80.00.13 – – – – Kinoller 30
2707.99.80.00.19 – – – – Diğerleri 30
– – – Diğerleri:
2707.99.91.00.00 – – – – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar 30
2707.99.99.00.00 – – – – Diğerleri 30
27.08 Taşkömürü katranından veya diğer mineral katranlardan elde
edilen zift ve zift koku :
2708.10.00.00.00 – Zift 25
2708.20.00.00.00 – Zift koku 25
2709.00 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (ham):
2709.00.10.00.00 – Tabii gazın kondanseleri 25
2709.00.90.00.00 – Diğerleri 25
27.10 Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
(hamyağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle
% 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde
belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, atık yağlar:
– Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
(ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70
veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler ve
atık yağlar hariç):
2710.12 – – Hafif yağlar ve müstahzarları :
2710.12.11.00.00 – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
– – – 2710.12.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar
2710.12.15.00.11 – – – – Yakıt Nafta 25
2710.12.15.00.19 – – – – Diğerleri 25
– – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
– – – – Özel benzinler :
2710.12.21.00.00 – – – – – White spirit 25
2710.12.25.00.00 – – – – – Diğerleri 25
– – – – Diğerleri :
– – – – – Motor benzini :
2710.12.31.00.00 – – – – – – Uçak benzini 25
– – – – – – Diğerleri :
– – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler :
2710.12.41.00.00 – – – – – – – – Oktanı (RON) 95’den az olanlar 1000 Lt (1) 25
– – – – – – – – Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98’den az olanlar
2710.12.45.00.11 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan 1000 Lt (1) 25
2710.12.45.00.13 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10) 1000 Lt (1) 25
2710.12.45.00.18 – – – – – – – – – Diğerleri 1000 Lt (1) 25
– – – – – – – – Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar
2710.12.49.00.11 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan 1000 Lt (1) 25
2710.12.49.00.12 – – – – – – – – – Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10) 1000 Lt (1) 25
2710.12.49.00.18 – – – – – – – – – Diğerleri 1000 Lt (1) 25
– – – – – – – İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler :
2710.12.51.00.00 – – – – – – – – Oktanı (RON) 98’den az olanlar 1000 Lt (1) 25
2710.12.59.00.00 – – – – – – – – Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar 1000 Lt (1) 25
2710.12.70.00.00 – – – – – Benzin tipi jet yakıtı 25
– – – – – Diğer hafif yağlar
2710.12.90.00.11 – – – – – – Diğer solventler (çözücüler) 25
2710.12.90.00.19 – – – – – – Diğerleri 25
2710.19 – – Diğerleri:
– – – Orta yağlar:
2710.19.11.00.00 – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
2710.19.15.00.00 – – – – 2710.19.11.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 25
– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
– – – – – Kerosen :
2710.19.21.00.00 – – – – – – Jet yakıtı 25
– – – – – – Diğerleri
2710.19.25.00.11 – – – – – – – Gazyağı 25
2710.19.25.00.19 – – – – – – – Diğerleri 25
2710.19.29.00.00 – – – – – Diğerleri 25
– – – Ağır yağlar :
– – – – Gaz oiller :
2710.19.31.00.00 – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
2710.19.35.00.00 – – – – – 2710.19.31.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 25
– – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler
2710.19.43.00.11 – – – – – – – Motorin 25
2710.19.43.00.17 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.43.00.29 – – – – – – – Diğerleri 25
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi
geçmeyenler
2710.19.46.00.18 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.46.00.29 – – – – – – – Diğerleri 25
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002’yi geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler
2710.19.47.00.18 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.47.00.19 – – – – – – – Diğerleri 25
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler
2710.19.48.00.11 – – – – – – – Damıtık denizcilik yakıtı 25
2710.19.48.00.18 – – – – – – – Diğerleri 25
– – – – Fuel oiller :
2710.19.51.00.00 – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
2710.19.55.00.00 – – – – – 2710.19.51.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 25
– – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar:
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler
2710.19.62.00.10 – – – – – – – Kalorifer Yakıtı 25
2710.19.62.00.11 – – – – – – – Fuel oil 25
2710.19.62.00.31 – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı 25
2710.19.62.00.39 – – – – – – – Diğerleri 25
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler
2710.19.64.00.10 – – – – – – – Kalorifer Yakıtı 25
2710.19.64.00.11 – – – – – – – Fuel oil 25
2710.19.64.00.31 – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı 25
2710.19.64.00.39 – – – – – – – Diğerleri 25
– – – – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler
2710.19.68.00.11 – – – – – – – Yüksek Kükürtlü Fuel oil 25
2710.19.68.00.31 – – – – – – – Artık denizcilik yakıtı 25
2710.19.68.00.39 – – – – – – – Diğerleri 25
– – – – Yağlama yağları ; diğer yağlar :
2710.19.71.00.00 – – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 25
2710.19.75.00.00 – – – – – 2710.19.71.00 alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka
bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 25
– – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2710.19.81.00.00 – – – – – – Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları 25
2710.19.83.00.00 – – – – – – Hidrolik yağları 25
2710.19.85.00.00 – – – – – – Beyaz yağlar, sıvı parafin 25
2710.19.87.00.00 – – – – – – Dişli yağları ve redüktör yağları 25
2710.19.91.00.00 – – – – – – Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları,
aşınmayı önleyici yağlar 25
2710.19.93.00.00 – – – – – – Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar 25
– – – – – – Diğer yağlama yağları ve diğer yağlar
2710.19.99.00.11 – – – – – – – Spindle Oil, Light Neutral, Heavy Neutral, Bright Stock 25
2710.19.99.00.25 – – – – – – – Diğer madeni yağlar 25
2710.19.99.00.98 – – – – – – – Diğerleri 25
2710.20 – Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar
(ham yağlar hariç) ; esas unsur olarak, ağırlık itibariyle % 70
veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden
elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen
veya yer almayan müstahzarlar (biodizel ihtiva edenler) (atık yağlar hariç):
– – Gaz oiller :
– – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçmeyenler
2710.20.11.00.11 – – – – Motorin 25
2710.20.11.00.19 – – – – Diğerleri 25
2710.20.15.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,001’i geçen fakat % 0,002’yi geçmeyenler 25
2710.20.17.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,002y’i geçen fakat % 0,1’i geçmeyenler 25
2710.20.19.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,1’i geçenler 25
– – Fuel oiller :
2710.20.31.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçmeyenler 25
2710.20.35.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı %0,1’i geçen fakat % 1’i geçmeyenler 25
2710.20.39.00.00 – – – Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1’i geçenler 25
2710.20.90.00.00 – – Diğer yağlar 25
– Atık yağlar:
2710.91.00.00.00 – – Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya
polibromlu bifeniller (PBB’ler) içerenler 25
2710.99.00.00.00 – – Diğerleri 25
27.11 Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar:
– Sıvılaştırılmış:
2711.11.00.00.00 – – Doğal gaz TJ 15
2711.12 – – Propan:
– – – Saflığı % 99 veya daha fazla olan propan:
2711.12.11.00.00 – – – – Güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar 15
2711.12.19.00.00 – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar 15
– – – Diğerleri:
2711.12.91.00.00 – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 15
2711.12.93.00.00 – – – – 2711.12.91.00 Alt pozisyonlarında belirtilen işlemlerden
başka bir işlem ile kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 15
– – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2711.12.94.00.00 – – – – – % 90’dan daha fazla saflıkta fakat % 99’dan daha az saflıkta
olanlar 15
2711.12.97.00.00 – – – – – Diğerleri 15
2711.13 – – Bütan:
2711.13.10.00.00 – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 15
2711.13.30.00.00 – – – 2711.13.10.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir
işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 15
– – – Diğer amaçlar için kullanılanlar :
2711.13.91.00.00 – – – – % 90’dan daha fazla saflıkta fakat % 95’den daha az saflıkta
olanlar 15
2711.13.97.00.00 – – – – Diğerleri 15
2711.14 – – Etilen,propilen,bütilen ve bütadien
2711.14.00.00.11 – – – Etilen 15
2711.14.00.00.12 – – – Propilen 15
2711.14.00.00.13 – – – Bütilen 15
2711.14.00.00.14 – – – Bütadien 15
2711.19 – – Diğerleri
2711.19.00.00.11 – – – Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.) 15
2711.19.00.00.12 – – – Etan 15
2711.19.00.00.13 – – – Metan 15
2711.19.00.00.19 – – – Diğerleri 15
– Gaz halinde olanlar:
2711.21.00.00.00 – – Doğal gaz TJ 15
2711.29 – – Diğerleri
2711.29.00.00.11 – – – Propan 15
2711.29.00.00.12 – – – Bütan 15
2711.29.00.00.13 – – – Etilen 15
2711.29.00.00.14 – – – Propilen 15
2711.29.00.00.15 – – – Bütilen 15
2711.29.00.00.16 – – – Bütadien 15
2711.29.00.00.17 – – – Metan 15
2711.29.00.00.18 – – – Etan 15
2711.29.00.00.29 – – – Diğerleri 15
27.12 Vazelin; parafin; mikro-kristal bünyeli petrol mumu,yağlı mum,
ozokerit, linyit mumu, turba mumu,diğer mineral mumlar,
sentez veya diğer işlemlerle elde edilen benzeri ürünler
(renklendirilmiş olsun olmasın):
2712.10 – Vazelin:
2712.10.10.00.00 – – Ham vazelin 30
2712.10.90.00.00 – – Diğerleri 30
2712.20 – Ağırlık itibariyle % 0,75’den az yağ içeren parafin:
2712.20.10.00.00 – – Sentetik parafin (molekül ağırlığı 460 veya daha fazla fakat 1560’ı
geçmeyen) 30
– – Diğerleri
2712.20.90.00.11 – – – Ham parafin 30
2712.20.90.00.19 – – – Diğerleri 30
2712.90 – Diğerleri:
– – Ozokerit, linyit mumu ve turba mumu (tabii ürünler):
– – – Ham
2712.90.11.00.11 – – – – Ham ozokerit 30
2712.90.11.00.12 – – – – Ham linyit mumu 30
2712.90.11.00.13 – – – – Ham turba mumu 30
– – – Diğerleri
2712.90.19.00.11 – – – – Ham olmayan ozokerit 30
2712.90.19.00.12 – – – – Ham olmayan linyit mumu 30
2712.90.19.00.13 – – – – Ham olmayan turba mumu 30
– – Diğerleri :
– – – Ham :
2712.90.31.00.00 – – – – Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar 30
2712.90.33.00.00 – – – – 2712.90.31.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemden başka bir
işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar 30
2712.90.39.00.00 – – – – Diğer amaçlar için kullanılanlar 30
– – – Diğerleri :
2712.90.91.00.00 – – – – Zincir uzunluğu 24 veya daha fazla fakat 28 karbon atomunu
geçmeyen, ağırlık itibariyle % 80 veya daha fazla alken-1 ihtiva
eden alken-1 karışımları 30
– – – – Diğerleri:
2712.90.99.10.00 – – – – – Parafin 30
2712.90.99.90.00 – – – – – Diğerleri 30
27.13 Petrol koku, petrol bitümeni ve petrol yağlarının veya bitümenli
minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları :
– Petrol koku :
2713.11.00.00.00 – – Kalsine edilmemiş 20
2713.12.00.00.00 – – Kalsine edilmiş 20
2713.20 – Petrol bitümeni
2713.20.00.00.11 – – Penetrasyon asfalt 20
2713.20.00.00.12 – – Blown 20
2713.20.00.00.19 – – Diğerleri 20
2713.90 – Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen
yağların diğer kalıntıları :
2713.90.10.00.00 – – 28.03 Pozisyonundaki ürünlerin imaline mahsus olanlar 20
– – Diğerleri
2713.90.90.00.11 – – – Petrol yağları veya şist yağlarının diğer kalıntıları 20
2713.90.90.00.19 – – – Diğerleri 20
27.14 Tabii bitümen ve tabii asfalt; bitümenli veya yağlı şist ve katran-
lı kumlar; asfaltitler ve asfaltlı kayalar :
2714.10.00.00.00 – Bitümenli veya yağlı şist ve katranlı kumlar 20
2714.90 – Diğerleri
2714.90.00.00.11 – – Tabii bitümen 20
2714.90.00.00.12 – – Tabii asfalt 20
2714.90.00.00.13 – – Asfaltlı kayalar 20
2714.90.00.00.14 – – Asfaltitler 20
2714.90.00.00.19 – – Diğerleri 20
2715.00.00.00.00 Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni, mineral
katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs
gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar 20
2716.00.00.00.00 Elektrik enerjisi 1000 kWs 15
(1) 15 0C’lik ısıda ölçülmüş.
Başa dön tuşu