GenelgelerGümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

TSE Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge 2016/24)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06.01
Konu : TSE Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

GENELGE (2016/….)

İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet vermektedir. Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesi bahsi geçen olumsuzlukların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.
Bu bağlamda; Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin beşinci fıkrasında; ” Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
İthalat ile Ürün Güvenliği ve Denetimi mevzuatları gereğince Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın denetimine tabi gübre cinsi eşyanın, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yapılan tahlillerine ilişkin tahlil raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin
44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

  1. Muayene memurunca; yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan TSE tahlil raporunun ilgili beyannameye ait olduğunun teyit edilerek, gümrük laboratuvarlarına tahlil için gönderilen numune ile birlikte, TSE tarafından düzenlenen onaylı tahlil raporunun da LARA sistemi üzerinden eklenmesinin sağlanması,
  2. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, TSE tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,
  3. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz bulunması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,
  4. TSE tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
 
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
 

Başa dön tuşu