GenelgelerGümrük Genelgeleri

TS EN 13358 Metodunun Cut-Backs Cinsi Eşyalar İçin Kullanılması Hk.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu :TS EN 13358 Metodunun Cut-Backs Cinsi Eşyalar İçin Kullanılması Hk.

09.05.2019 / ….
DAĞITIM
Esasını tabii asfalt, tabii bitümen, petrol bitümeni mineral katran veya mineral katran zifti (bitümenli sakızlar, cut-backs gibi) teşkil eden bitümenli karışımlar Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde 2715.00.00.00.00 no.lu GTİP’te sınıflandırılmaktadır.
Öte yandan, 22.03.2016 tarih ve 29661 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Tarife Cetveli Açıklama Notları) (Seri No:3) eki, Avrupa Birliği Kombine Nomenklatürü Açıklama Notlarının 27.15 tarife pozisyonu açıklamalarına ilişkin 2 inci maddesi konusu “Karayolları kaplamasında kullanılan ürünler … (cut-backs)’e dair açıklamalarda; “… ASTM D 1189 metoduna göre (1979 yılında sona ermiş ve yerine bir EN/ISO metodu bulunmamaktadır) indirgenmiş basınç altında elde dilen damıtma kalıntıları, ağırlık itibariyle % 60 veya daha fazladır. …” denilmektedir.
Muhtelif Bölge Müdürlüklerden alınan geri bildirimlerden, ASTM D 1189 metodunun 1979 yılında iptal edilmiş ve yerine muadil bir metod tanımlanmamış olması durumunun bahse konu cut-backs türü eşyaların sınıflandırılmasında laboratuvarlarda sıkıntılar yaşanmasına sebep olduğu müşahade edilmiştir.
Nitekim, cut-backs cinsi eşyaların analiz boyutu ile ilgili olarak yaşanan sıkıntının giderilmesi amacıyla, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde TS EN 13358 no.lu metodun, iptal edilmiş olan ASTM D 1189 metodu yerine, bahse konu eşaların ayırımında kullanılabileceği raporlanmş ve mezkur rapor İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 22.03.2019 tarih ve 42729485 sayılı yazıları ile Genel Müdürlüğümüze intikal ettirilmiştir.
Bu kapsamda, Gümrük Laboratuvarları arasında yeknesak uygulamanın sağlanmasını teminen İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünce yapılmış olan çalışma sonucunda tespit edilen TS EN 13358 metodu ile ilgili olarak tüm Laboratuvar Müdürlüklerinin görüşleri alınmış olup, alınan görüşlere iştiraken, TS EN 13358 metodunun 27.15 tarife pozisyonundaki eşyaların analizinde kullanılması hususu Genel Müdürlüğümüzce de uygun bulunmuştur.

Başa dön tuşu