Gümrük Genelgeleri

TIR Karnesi İşlemleri (Genelge 2017/ 6)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 44873033-010.06.02
Konu : TIR Karnesi İşlemleri

GENELGE (2017/6)

İlgi: 4/4/2011 tarihli ve 2011/5 sayılı Genelge.
1975 tarihli “TIR Karneleri Himayesinde Uluslararası Eşya Taşınmasına Dair Gümrük Sözleşmesi (TIR Sözleşmesi)” ve 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı (5.Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) hükümlerinin uygulaması sırasında aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:
A) ÖN BEYANA İLİŞKİN İŞLEMLER
1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 54 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ülkemizde acentesi bulunmayan TIR Karnesi himayesinde taşıma yapan yabancı firmaların kendi adlarına Ön Beyan Programında beyanda bulunabilmeleri mümkündür. Bu kapsamda 29/8/2006 tarihli ve 26274 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3
Sıra No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği hükümleri doğrultusunda vergi kimlik numarası veya 22/5/2010 tarihli ve 27588 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Sıra No.lu Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği ile 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu hükümleri doğrultusunda yabancı kimlik numarası verilen yabancıların, söz konusu kimlik numaralarını gümrük idaresine ibraz etmeleri halinde, başvurdukları gümrük idaresince Ön Beyan Programında ve BİLGE sistemlerinde kendi adlarına beyanda bulunabilme yetkisi verilecektir. Söz konusu yetki tüm gümrük idarelerinde kullanılabilecek olup, yetkinin geçerlilik süresi yapılacak işlemin niteliği dikkate alınarak gümrük idaresi tarafından belirlenecektir.
2- Ön beyan, TIR Karnesi hamili tarafından Bakanlığımızca hazırlanan Ön Beyan Programı (TIRCUS) veya Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) TIR-EPD Programı üzerinden verilir.
3- Ön Beyanda TIR Karnesi himayesinde taşıma yapan taşıyıcı firmalarca her bir kalem bazında “eşya tanımı” alanına TIR Karnesine kaydedilen tüm eşya tanımları Türkçe olarak, Türkçesinin bilinmemesi halinde ise İngilizce olarak beyan edilir. Eşya tanımı açıkça girilerek “fatura muhteviyatı eşya”, “liste muhteviyatı eşya”, “elektronik eşya”, “gıda maddesi” vb. ibarelere yer verilmez.
4- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca ön beyan verilir. Aksi takdirde, TIR Karneleri giriş gümrük idaresince işleme konulmaz.
B) TAKİBAT İŞLEMLERİ
1- Hareket veya giriş gümrük idaresince sistemde sorgulama yapılarak varış veya çıkış gümrük idaresince işlemlerin tamamlandığının anlaşılması durumunda TIR Karnesi Volet-1 yaprağı ve ekleri arşivlenir.
2- 1975 tarihli TIR Sözleşmesi ve Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1) uyarınca takibat işlemleri hareket veya giriş gümrük idaresince yürütüldüğünden bu idarelerce sistemde düzenli olarak sorgulama yapılır ve açık karneler araştırılarak varış veya çıkış gümrük idaresinden bilgi ve belge talep edilir.
3- Varış veya çıkış gümrük idaresince bir usulsüzlük tespit edilmesi durumunda gecikmeksizin hareket veya giriş gümrük idaresi bilgilendirilir.
C) RİSKLİ GÖRÜLEN EŞYAYA İLİŞKİN İŞLEMLER
1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 23 üncü maddesinin beşinci fıkrası çerçevesinde hareket veya giriş gümrük idaresinde ilgili gümrük memurunca sistem üzerinde taşınan eşyanın riskli olduğuna dair kutucuk işaretlenir. Bu idarelerde işlemlerin tamamlanmasını müteakip TIR Karne numarası, sayfa no, eşya tanımı, eşyanın miktarı, fatura no vb. bilgiler çıkış veya varış gümrük idaresine ivedilikle bildirilir.
2- Çıkış veya varış gümrük idaresince Volet-2 tescili esnasında sistemde riskli eşya sevkiyatı uyarısı üzerine hareket veya giriş gümrük idaresince 1 inci madde uyarınca bildirilen bilgilerin ibraz edilen eklerle uygunluğu kontrol edilmeden diğer gümrük işlemleri sonuçlandırılmaz.
Ç) TIR KARNELERİNİN EŞYA MANİFESTOSU BÖLÜMÜNE İLİŞKİN İŞLEMLER
1- Türkiye Gümrük Bölgesinde başlamış işlemlerde, TIR Karnesi manifesto bilgileri Türkçe olarak doldurulur.
2- TIR Karnesi muhteviyatı eşya listesinin 10 no.lu kutuya sığmayacak kadar uzun olması halinde (5 kalemden fazla) ise, TIR Karnesi muhteviyatı eşyanın tamamının cinsi, kap adedi ve ağırlığını gösterir yükleme listesi, fatura vb. bir belge TIR Karnesinin Türkiye’de kullanılacak tüm yapraklarına iliştirilerek kulakçık yapılır ve her bir yapraktaki kulakçığın üzeri mühürlenir. Ekli belgenin adı, tarih ve sayısı ile kaç parçadan ibaret olduğu “Manifestoya ekli belgeler” başlıklı 8 no.lu kutuya yazılır.
3- Eşyanın Volet-2 yaprağının “eşya manifestosu” bölümüne kaydedilmediği veya Volet-2 yaprağına iliştirilerek kulakçık yapılmış ekli belge bulunmadığı hallerde, giriş veya hareket gümrük idaresinden Volet-1 yaprağı ve eki belge alınmadan varış veya çıkış gümrük idaresince işlem yapılmaz.
D) DİĞER İŞLEMLER
1- Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)’nin 19 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrası uyarınca, TIR Karnesinin taşıyıcı firma tarafından doldurulması zorunlu olan kutularından boş bırakılmış olanlarının doldurulması sağlanır, tam olarak doldurulmamış TIR Karneleri işleme konulmaz.
2- TIR Karnesi himayesinde taşıma yapan taşıyıcı firma ve/veya firma ortakları ile sorumlu müdürleri hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten açılan davalar takip edilerek mahkeme sonucu Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirilir.
İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır. Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu