İhracat GenelgeleriTeşvik Mevzuatı

Tekstil, Konfeksiyon, Deri Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi (İhracat: 2015/2)

TEKSTİL, KONFEKSİYON, DERİ VE DERİ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN DAHİLDE İŞLEME REJİMİ GENELGESİ (İHRACAT: 2015/2)

Amaç

MADDE 1 İşbu Genelge, tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi tedbirlerinin uygulama usul ve esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- İşbu Genelge, 27/01/2005 tarihli ve 25709 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararı ve bu Karara istinaden 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 3 İşbu Genelge, ihraç edilen tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerinin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi ürünlere Dahilde İşleme Rejimi kapsamında uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini kapsar.

Tanımlar

MADDE 4 İşbu Genelge’de;

Bakanlık: Ekonomi Bakanlığı’nı,

Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğü’nü,

Karar : 17/01/2005 tarihli ve 2005/8391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Dahilde İşleme Rejimi Kararını,

Tebliğ : İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğini,

DİR : Dahilde İşleme Rejimini,

DİİB : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

Belge : Dahilde İşleme İzin Belgesini,

GTİP : Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunu,

ifade eder.

Genel Esaslar

MADDE 5- İthali vergiye tabi tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerinin Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithalinde uygulanacak genel hükümler aşağıda belirtilmiştir.

a) Tekstil ve konfeksiyon sektörlerinde (deri ve deri mamulleri hariç) imalatçı olmayan  ihracatçı firmalara (Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri hariç) ait ihracat projeleri için DİİB düzenlenmeyecektir. Ancak, Tebliğ’in 3 üncü maddesinde belirtilen ‘grup firması’ tanımı çerçevesinde, aynı grup içerisinde yer alan imalatçı olmayan firmalara, aynı grup içerisindeki imalatçı firmanın/firmaların yan sanayici olarak atanması kaydıyla dahilde işleme izin belgesi düzenlenebilecektir.

b) İlk kez DİİB talebinde bulunan firmalara, kapasitelerinin azami ¼’ü oranında DİİB düzenlenecektir. Ancak, yapılan ihracat oranında bu belgelere artış revizesi yapılabilecektir.

c) DİİB kapsamında ihraca konu ev tekstili ürünlerinin (GTİP No: 5804, 5805, 6301, 6302, 6303, 6304, 9404.30 ve 9404.90) bünyesinde kullanılacak 5402.31.00, 5402.33.00, (bu GTİP altında yer alan ipliklerden 10 ila 20 denye (20 denye dahil) arasında olanlar hariç), 5402.47.00, 5402.51.00, 5402.52.00, 5402.61.00, 5402.62.00, GTİP numaraları altında yer alan malların her bir GTİP bazında en fazla %50`sinin ithalat yoluyla, kalan kısmının ise iç piyasadan karşılanması gerekmektedir. Aksi takdirde her bir GTİP bazında ithalatın %50`yi aşan kısmına müeyyide uygulanacaktır. Sözkonusu GTİP numaraları ile birlikte ev tekstili diğer ürünlerinin aynı anda ihracat taahhüdünü içeren belge düzenlenmeyecektir.

d) Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için ayrı belge düzenlenmesi esastır.

e) Firmaların DİİB başvurularında, ithalata ve ihracata konu ürünlerin miktarlarının, söz konusu ürüne/ürünlere ilişkin olarak “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nde yer alan GTİP numarası karşısındaki ölçü birimi birinci birim olarak esas alınacak ve ikinci birim olarak “kg” esas alınacaktır. GTİP numarası karşılığında herhangi bir ölçü biriminin mevcut olmaması halinde ise sadece “kg” değeri esas alınacaktır. Ayrıca, GTİP numarasında yer alan madde tanımının da belirtilmesi gerekmektedir.

f) Firmaların DİİB başvuruları esnasında ithalat ve ihracata konu ürünlerin madde adı ile GTİP numaralarının (8’li ve/veya 12’li bazda) uyumunun kontrol edilmesi ve DİİB başvurularında, belge kapsamında ithali ve ihracı öngörülen iplik ve kumaş cinsinin (halı, çuval ve deri hariç) karışım yüzdeleri ile ayrıntılı olarak belirtilmesi gerekmektedir.

g) İlk defa DİİB müracaatında bulunan firmaların, bağlı bulundukları bölge müdürlüğünden temin edilecek, en az 2 imzalı “Yerinde Tespit Yazısı” ibraz etmeleri zorunludur. Bölge Müdürlüklerinin veya grup başkanlıklarının bulunmadığı illerde ise ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, sanayi odaları veya ticaret ve sanayi odaları görevlendirilir.

h) DİİB müracaatında bulunan firmaların aktif olarak faaliyet gösterdiklerinin tespit edilebilmesini teminen, geriye dönük son 12 aylık döneme ait SGK tahakkukları ile son dönem elektrik faturasının ibrazı gerekmektedir.

i) İplik üretimine yönelik DİİB başvurularında, üretimin open-end veya ring olduğu açıkça belirtilecektir.

j) DİİB kapsamında ithali ve ihracı öngörülen ürün miktarlarının, kapasite raporunda belirtilen miktarları aşıp aşmadığının kontrol edilmesi, aşması durumunda kapasite raporuyla birlikte firmanın belgeli ihracat performansı, vardiyalı çalışması (İl Çalışma Müdürlüklerinden veya Sanayi Odalarından alınacak yazı ile tevsik edilmesi) hususları dikkate alınarak ithal ve ihraç edilecek ürün miktarları hesaplanarak, aşağıda belirtilen belge süreleri çerçevesinde DİİB düzenlenecektir.

Belge Süreleri

MADDE 6 Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için düzenlenecek DİİB’lere, aşağıdaki tabloda belirtilen süreler verilir.

HAMMADDE

ÜRÜN

SÜRE (Ay)

Akrilonitril

Elyaf

9

Akrilonitril

İplik

12

Elyaf

İplik

6

Ham İplik

İplik

6

Cips

Endüstriyel İplik

9

Polipropilen

İplik

6

Polipropilen

Kumaş

9

Elyaf

Kumaş

9

Elyaf

Konfeksiyon

12

İplik

Kumaş

6

İplik

Konfeksiyon

9

Ham kumaş

Kumaş

6

Kumaş

Konfeksiyon

6

İplik

Havlu-Kese-Bornoz

9

Elyaf

Halı

12

İplik

Halı

9

Polipropilen

Halı

12

Polipropilen

PP Çuval

9

Ham deri

Konfeksiyon

12

Ham Deri

Mamul Deri

12

İplik

Çorap

9

Birim Kullanım Miktarları

MADDE 7 Ev tekstili, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için aşağıda belirtilen birim kullanım miktarları esas alınır. Ancak, firmalar tarafından daha büyük ebatlarda ürün üretimine yönelik DİİB başvurularında, belge süresi içerisinde alınmış ekspertiz raporu istenir.

A -Ev Tekstili (*)

C -Ev Tekstili (*)

ÜRÜN

Birim Kullanım (fire dahil) (m²/Dokuma Kumaş)(**)

Nevresim Takımı

(Nevresim+Çarşaf+2 Yastık Kılıfı)

15,50

Nevresim

8

Yorgan

10

Yastık Kılıfı

1,20

Uyku Seti

12,50

Çarşaf

5,50

Divan Örtüsü

4,50

Masa Örtüsü

5,50

Lastikli Çarşaf

5,20

Perde

5,50

(*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5’i geçemez.

(**) Dokuma kumaş eni 220 cm olarak kabul edilmiştir.

BKonfeksiyon (*)

ÜRÜN

Birim Kullanım (fire dahil) (m²/Dokuma Kumaş) (**)

Ceket

3,00

Mont

3,00

Yelek

1,50

Şort

1,20

Pantolon

2,10

Etek

1,80

Kaban

3,80

Mayo

0,75

Atlet/Fanila

1,20

Jupon

1,20

Kombinezon

0,80

Pardesü/Manto/Palto

4,50

Takım Elbise

5,20

Eşofman

4,80

Gecelik

3,75

Pijama

4,80

Tulum

4,50

Tunik

3,75

Külot/Boxer Şort

0,75

Gömlek/Bluz

2,70

Bayan Elbise

3,80

Salopet

4,50

Bermuda

1,80

Kapri

1,80

(*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında % 5i geçemez.

(**) Dokuma kumaş eni 150 cm olarak kabul edilmiştir.

CDeri ve Deri Mamulleri

ÜRÜN

Birim Kullanım (Ayak)

(fire dahil) (*)

Manto, Palto, Pardesü

80

Kaban, Turkavar

60

Ceket, Mont, Bluzan

50

Pantolon

40

Etek

40

Şort

16

Gömlek

40

Elbise

50

Yelek

30

Mont (Çocuk)

25

Yelek (Çocuk)

10

Kaban (Çocuk)

35

Şapka

6

Kapşon

7

(*) 1 Ayak = 0,0929 m²

10 Ayak = 1 m²

1 kg tabaklanmış ham deri: 13 dm²

1 adet yerli koyun derisi (yaş olarak) 3.700 gram

1 adet yerli kuzu derisi (yaş olarak) 1.850 gram

1 adet merinos koyun derisi (yaş olarak) 6.000 gram

1 adet merinos kuzu derisi (yaş olarak) 4.500 gram

Fire Oranları

MADDE 8 İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenlenir. Bahse konu fire oranlarının kapasite raporunda yer alması halinde ise, Genelge’de belirtilen oranları aşmamak kaydıyla kapasite raporundaki fire oranları esas alınır. Ancak, belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranları belge düzenlenme aşamasındaki fire oranlarından düşük ise gerçekleşen fire oranları dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.

Ancak, işbu Genelge’de belirtilen fire ve kullanım oranları azami oranları göstermekte olup, söz konusu oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

A- Mamul Ürünler

a) İplik Üretimi (ağırlık bazında)

HAMMADDE

MAMUL ÜRÜN

FİRE ORANI (%)

Pamuk elyafı

İplik (Ring)

İplik (Open-End)

14

7

Pamuk elyafı

Penye İplik

33

Sentetik elyaf

Tow

1

Tow

Tops

3

Tops

İplik

6

Suni ve Sentetik elyaf

İplik

10

Ham iplik (sentetiklerden üretilmiş)

Tekstüre iplik

1

Poy

Düz İplik

1

Ham ipek

İplik

8

İplik

Şönil (Chenille) iplik

5

b) Kumaş Üretimi (ağırlık bazında)

HAMMADDE (Ham Kumaş)

FİRE ORANI (%)

(Ağırlık)

Hazırlık+Dokuma+Örme

5

Ham Kontrol+Kasar+Haşıl Sökme

7

Boya

3

Baskı

3

Gaze İşlemi

1

Sanfor, Şardonlama veya İnceltme

10

Kadife

12

(*) Dokuma elastanlı kumaş için m2 üzerinden ilave % 10 fire verilir.

c) Ev Tekstili/Konfeksiyon Üretimi

HAMMADDE

MAMUL ÜRÜN

FİRE ORANI (%)

Kumaş

Ev Tekstili

8

Örme Kumaş

Konfeksiyon

20

Dokuma Kumaş

Konfeksiyon

15

Denim Kumaş

Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış, eskitilmiş, zımparalanmış)

23

Denim Kumaş

Konfeksiyon (Yıkanmış, taşlanmış)

18

İplik

Triko Konfeksiyon

25

İplik

Çorap

12

İplik

Seccade

15

İplik

Battaniye

15

Kumaş

Bornoz

15

Kumaş

Havlu

5

PP-PE Granül

İplik

5

PP-PE İplik

Kumaş

5

Polipropilen

Polipropilen kumaş

10

PP-PE Granül

Çuval

13

İplik

Bornoz

25

İplik

Havlu

20

İplik

Kadife Bornoz

35

İplik

Kadife Havlu

28

İplik

Eşarp/Fular/Mendil

18

Kumaş

Eşarp/Fular/Mendil

8

Polipropilen (Granülden)

Makine Halısı

12

İplik

Makine Halısı

8

BYardımcı Malzemeler

Mamul ürün üretiminde kullanılan düğme, çıtçıt, rivet, fermuar, sticker kağıt, kağıt ve karton etiketler ile dokuma etiket ve armalar vb. yardımcı malzemeler için ise aşağıdaki tabloda belirtilen azami fire oranları uygulanır.

Yardımcı Malzeme

GTİP No

Azami Fire Oranı (%)

Deri Etiketler

4205.00.90

7

Sticker kağıtlar; kağıt ve karton etiketler

4821

8

Dokuma etiket ve armalar

5807

10

Metal fermuar, kopça, toka, perçin ve rivetler

8308

5

Düğme ve çıtçıtlar

9606

10

Fermuarlar (metal fermuar hariç)

9607

9

Diğer Yardımcı Malzemeler

8

İkincil İşlem Görmüş Ürün Oranları

MADDE 9 Bazı tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünleri için asgari ikincil işlem görmüş ürün oranları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Listede yer almayan diğer ikincil işlem görmüş ürünler için firma beyanı esas alınır.

Ancak, bu Tablo’da belirtilen oranların DİİB düzenlenmesi aşamasında esas alınması Tebliğ’in 44 üncü maddesi hükümleri çerçevesinde firmanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Hammadde/Asıl İşlem Görmüş Ürün

İkincil İşlem Görmüş Ürün

Oranı (%)

Sentetik Filament İplikler

Sentetik filament döküntüleri

1

Suni ve Sentetik Kesik Elyaftan İplikler

Suni ve Sentetik Lif Döküntüleri

4

Pamuk İpliği

Pamuk Döküntüleri

5

Penye Pamuk İpliği

Penye Pamuk Döküntüleri

20

Kumaş

Kumaş kırpıntıları

1

Polipropilen Granül

Polipropilen Granül Telefi

2

Örne ve Triko Konfeksiyon (İplikten)

İplik Döküntüleri

3

Dokuma Konfeksiyon (kumaştan)

Kumaş kırpıntıları

7

Örme Konfeksiyon (kumaştan)

Kumaş kırpıntıları

10

Yürürlük

MADDE 10İşbu Genelge onayı tarihinde yürürlüğe girer.

Yetki ve Yürütme

MADDE 11 İşbu Genelge kapsamında ortaya çıkabilecek özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Genel Müdürlük yetkilidir.

İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinin uygulanmasına ilişkin olarak işbu Genelge’de düzenlenmeyen hususlarda 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi hakkında Genelge hükümleri esas alınır.

MADDE 12 2005/1 sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesi Müracaatlarının Ön İncelenmesi Hakkında Genelgenin, sektörel bazda DİİB düzenleme ve değerlendirmeye ilişkin uygulama esaslarını içeren 2 nolu ekinin (Ek-2) A bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13 İşbu Genelge hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

GEÇİCİ MADDE 1- İşbu Genelge tarihinden önce düzenlenmiş DİİB’ler 2005/1 ve 2008/1 sayılı Genelge hükümlerine tabidir.

Başa dön tuşu