Gümrük Genelgeleri

Taşıma depolama esnasında hasar gören taşıtlar için elleçlemenin kapsamı (Genelge 2013/4)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 77939137-010.06.01
Konu : Taşıma depolama esnasında hasar gören taşıtlar için elleçlemenin kapsamı

GENELGE (2013/4)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, taşıma ve depolama esnasında hasar gören taşıtlar için elleçleme faaliyetinin kapsamı konusunda tereddütler yaşandığı anlaşılmıştır.
Bu çerçevede, özellikle gümrük antrepolarında bulunan ve taşıma sırasında hasar gören, hasarlı olmaları nedeniyle TSE tarafından uygunluk yazısı verilmeyen taşıtların hasarlarının giderilebilmesi için elleçleme izni verilmesi hususuna ilişkin olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yazışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda adı geçen Bakanlıktan alınan 23/11/2012 tarihli, 2838 sayılı yazıda özetle, konu hakkında ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri dikkate alınarak, söz konusu taşıtlar için dış darbelere maruz kalmış, boyama işlemi gerektirmeyen kaporta ve şasi dışındaki sökülebilir aksamların (ayna, anten, kapı kolu, cam sileceği, far, stop lambası, jant, jant kapağı, lastik gibi) basit işlemler sonucu orijinalleriyle değiştirilmesine yönelik elleçleme faaliyetlerine izin verilmesinin uygun olacağının değerlendirildiği belirtilmektedir.
Konuyla ilgili olarak, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 3 üncü maddesinin (22) no.lu bendinde; “elleçleme” deyimi, gümrük gözetimi altındaki eşyanın asli niteliklerini değiştirmeden istiflenmesi, yerinin değiştirilmesi, büyük kaplardan küçük kaplara aktarılması, kapların yenilenmesi veya tamiri, havalandırılması, kalburlanması, karıştırılması ve benzeri işlemler olarak tanımlanmaktadır.
Diğer taraftan, Gümrük Kanununun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının ilk paragrafı;
“İthal eşyası, iyi korunmaları, görünüşlerinin veya pazarlama kalitelerinin geliştirilmesi ya da dağıtım veya yeniden satışa hazırlanmaları yönünden yönetmelikle belirlenen mutat elleçleme işlemlerine tabi tutulabilir.”;
Gümrük Yönetmeliğinin 334 üncü maddesinin birinci fıkrası;
“Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, serbest dolaşımda bulunmayan eşya için gümrük idarelerince ek-63’te belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin verilebilir.”;
335 inci maddesinin birinci ve altıncı fıkraları da sırasıyla;
“Elleçleme izin başvuruları denetleyici gümrük idaresine yazılı olarak ve her olay için münferiden yapılır. Bu başvuru, yapılacak işlemleri ve gümrük antrepo rejimi hükümlerinin uygulanması için gerekli bütün ayrıntıları içermek zorundadır. Başvuru, idare amirince uygun bulunduğu takdirde gerekli izin verilir.”; ”
Antrepolarda veya geçici çıkış yapılmak suretiyle gerçekleştirilecek elleçleme işlemlerinden sadece antrepo rejimine tabi eşya faydalanabilir.”
hükümlerine amirdir.
Ayrıca, Gümrük Kanununun 79 uncu maddesinin ikinci fıkrasında “ithal eşyası” deyimi, şartlı muafiyet düzenlemelerine tabi tutulan eşya ile geri ödeme sisteminin uygulandığı dahilde işleme rejiminde 118 inci maddede belirtilen işlemlere tabi tutularak serbest dolaşıma giren eşya olarak belirtilmiştir. Gümrük Kanununun anılan maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de “şartlı muafiyet düzenlemesi” deyiminin, serbest dolaşımda olmayan eşyaya, transit, antrepo, şartlı muafiyet sistemi kapsamında dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat rejimlerinin uygulanması anlamına geldiği ifade edilmiştir.
Gümrük Yönetmeliğinin 63 no.lu eki ise “Gümrük Antrepolarında Veya Serbest Bölgelerde Yapılabilecek Elleçleme Faaliyetlerine Ġlişkin Liste”yi kapsamaktadır. Söz konusu listede yer alan işlemler için elleçleme faaliyetlerinden hiçbirinin sekizli tarife pozisyonunun değişmesine neden olmayacağı; gümrük idarelerinin, faaliyetin suiistimal hallerine yolaçmasının muhtemel olduğu durumlarda, belirtilen elleçleme faaliyetlerine izin vermeyecekleri belirtilmektedir. Bahse konu listenin birinci satırı da “havalandırma, ayırma, kurutma, tozunu alma, basit temizlik faaliyetleri, paketleme tamiri, taşıma ve depolama esnasında uğranan hasarın basit faaliyetler olması şartıyla tamiri, taşıma için koruyucu örtü konması ve kaldırılması” işlemlerini içermektedir.
Bu bağlamda, taşıma ve depolama esnasında hasar gören taşıtlar için elleçleme faaliyetinin, Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliğinin ilgili hükümleri ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mezkur yazısı çerçevesinde; dış darbelere maruz kalmış boyama işlemi gerektirmeyen kaporta ve şasi dışındaki sökülebilir aksamların (ayna, anten, kapı kolu, cam sileceği, far, stop lambası, jant, jant kapağı, lastik gibi) basit işlemler sonucu orijinalleriyle değiştirilmesi ile sınırlı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Remzi AKÇİN
Bakan a. Genel Müdür
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu