Gümrük GenelgeleriGümrük Tarife Cetveli (GTİP)

TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Laboratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması (Genelge (2017/ 4)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 17474625-010.06.01
Konu : TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Laboratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması

GENELGE (2017/…..)

İthalat ve ihracata konu eşya, Bakanlığımız ve muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde tahlile tabi tutulabilmektedir. Aynı eşyanın muhtelif kamu kurumlarınca tahlile tabi tutulması ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte ayrıca kamu kaynaklarının israfına sebebiyet vermektedir. Dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesi bahsi geçen olumsuzlukların önlenmesi bakımından önem arz etmektedir.
Bu bağlamda; Gümrük Yönetmeliğinin 201 inci maddesinin beşinci fıkrasında; ” Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.” hükmü yer almaktadır.
“Tütün, Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin İthalat Denetimi Tebliği” (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2017-19) Tebliği Ek-1 uyarınca “İthalatta Uygunluk Belgesine Tabi Ürünler” için Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunca (TAPDK) düzenlenen Uygunluk Belgesine esas teşkil eden ve Etil Alkol ve Metanol Analizleri için, anılan Kurumun öngördüğü laboratuvarlar tarafından yapılan tahlillere ilişkin tahlil raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun onaylı bir nüshasının ibrazı durumunda;

  1. Muayene memurunca tarife tespitinde, yükümlüsü tarafından gümrük beyannamesi ekinde sunulan, TAPDK tarafından belirlenen laboratuvarlar tarafından düzenlenmiş tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,
  2. Muayene memurunca, beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarına göre GTİP tespiti yapılamaması halinde; ilgili beyannameye ait numunenin gümrük laboratuvarlarına gönderilmesi ve numune ile birlikte ilgili laboratuvar tarafından düzenlenen onaylı tahlil raporunun da LARA sistemi üzerinden sisteme eklenmesinin sağlanması,
  3. Gümrük laboratuvarlarınca; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, TAPDK tarafından belirlenen laboratuvarlar tarafından düzenlenen tahlil raporunda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,
  4. Beyanname ekinde sunulan tahlil raporlarının GTİP tespiti için yetersiz bulunması halinde; laboratuvar müdürlüklerince gerekli tahlillerin yapılarak tarife tespitinin yapılması,
  5. TAPDK’nca öngördüğü laboratuvarlar tarafından yapılan tahlil sonuçlarına istinaden laboratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mevzuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması, gerekmektedir.

Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a. Müsteşar
 
DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Başa dön tuşu