Kambiyo-MaliTebliğler

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 18)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 10.05.2023-32186 Resmi Gazete

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 18)

BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümleri

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, idari para cezaları için genel usul kanunu olan 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun bazı maddelerinin uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Cezayı veren birim: İdari para cezası vermeye yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile mahkeme ve Cumhuriyet savcısını,

b) Hususi kanun: İdari para cezasının düzenlendiği ilgili kanunu,

c) İdari para cezası: Kabahat karşılığında verilen parasal cezayı,

ç) İdari tedbirler: Kabahat karşılığında verilen mülkiyetin kamuya geçirilmesini ve diğer tedbirleri,

d) İdari yaptırım: Kabahat karşılığında verilen idari para cezasını ve idari tedbiri,

e) İdari yaptırım kararı: Cezayı veren birimin idari yaptırıma ilişkin kararını veya tutanağını,

f) Kabahat: Hususi kanunda karşılığında idari yaptırım uygulanması öngörülen haksızlığı,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kanunun Niteliği, İdari Yaptırım Kararı ve Kesinleşme

Kanunun niteliği

MADDE 4- (1) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, tüm idari para cezaları için genel usul kanunudur.

(2) İdari yaptırım kararlarında bulunması gereken hususlar, kararların tebliğ usulü, hususi kanunda hüküm bulunmaması koşuluyla idari yaptırıma ilişkin kanun yolu ve ödeme süresi, idari para cezalarının ödeme usulü, zamanaşımı, idari para cezalarının takibi ile gelir kaydedileceği yerler gibi konularda 5326 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

(3) 5326 sayılı Kanun hükümlerinden sonra yürürlüğe giren kanun hükümleri saklıdır.

İdari yaptırım kararında yer alacak hususlar

MADDE 5- (1) İdari yaptırım kararında; hakkında idari yaptırım kararı verilen kişinin kimlik bilgisi (T.C. kimlik numarası, yabancı kimlik numarası, vergi kimlik numarası dahil) ve adresi, idari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, bu fiilin işlendiğini ispata yarayacak deliller, karar tarihi ve kararı veren kamu görevlilerinin kimlik bilgisi, fiilin işlendiği yer ve zaman, idari para cezasının tutarı, ödeme süresi, ödeme yeri, idari yaptırım kararına karşı başvurulabilecek kanun yolu, mercii ve süresi, indirimli ödeme ve taksitlendirme talep etme hakkı, ödeme yapılmaması halinde uygulanacak müeyyideler yer alır.

(2) Tutanak tanzimi suretiyle verilen idari yaptırım kararlarında birinci fıkrada belirtilen bilgilere yer verilir.

Tebliğ usulü

MADDE 6- (1) İdari yaptırım kararı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun ilgili hükümlerine göre tebliğ edilir.

(2) İdari yaptırım kararları, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı ile cezayı veren birim arasında yapılan protokoller kapsamında, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 107/A maddesine göre kurulan teknik altyapı üzerinden elektronik ortamda tebliğ edilebilir.

(3) Elektronik ortamda yapılan tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Bu tebligatlar, 7201 sayılı Kanun uyarınca yapılmış tebligat yerine geçer.

Kesinleşme

MADDE 7- (1) Bir alacağın kesinleşmesi, alacağın varlığının hukuk düzeninde ihtilaflı olmaması ve ihtilaflı hale gelme olasılığının kalmamasıdır. İdari para cezaları için kesinleşme; idari yaptırım kararına karşı kanun yoluna başvurulmaması, kanun yoluna başvurulduğu hallerde ise yargılama aşamalarının son bulmasıdır.

(2) İdari para cezaları aşağıdaki hallerde kesinleşir:

a) İdari para cezasına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurulmaması halinde, dava açma süresinin sonunda kesinleşir.

b) Hususi kanunlarında kanun yolu düzenlenmeyen idari para cezaları, tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulmadığı takdirde, bu sürenin bitiminde kesinleşir. Ancak, 15 gün içinde sulh ceza hakimliğine başvurulması halinde;

1) Üçbin Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar idari para cezalarına ilişkin sulh ceza hakimliğinin karar tarihinde,

2) Üçbin Türk Lirasının (bu tutar hariç) üzerindeki idari para cezalarına ilişkin kararın taraflara tebliğini müteakip 5326 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sürenin bitiminde, sulh ceza hakimliği kararına itiraz edilmesi halinde itirazı incelemeye yetkili sulh ceza hakimliğince verilen karar tarihinde,

idari para cezası kesinleşir.

c) Mahkemece yapılan kovuşturmada fiilin kabahat oluşturduğunun anlaşılması nedeniyle mahkemece verilen idari para cezasına karşı 5326 sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen süre içinde itiraz yoluna başvurulmaması halinde bu sürenin sonunda; itiraz yoluna başvurulması durumunda ise yargılama aşamalarının son bulduğu tarihte idari para cezası kesinleşir.

ç) İdari para cezasına karşı başvurulabilecek kanun yolunun hususi kanununda düzenlenmiş olması halinde, bu düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle idari para cezalarının kesinleşmesi tespit edilir.

(3) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarının 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre takip edilebilmesi için bu cezaların kesinleşmesi gerekir. Ancak, 5326 sayılı Kanun hükümlerinden sonra yürürlüğe giren kanun hükümleri saklıdır.

(4) Genel bütçeye gelir kaydedilmeyen idari para cezalarının takibinde kesinleşme şartı aranmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İdari Para Cezalarının Gelir Kaydı, Ödeme Süresi ve Yeri ile Takibi

Gelir kaydı

MADDE 8- (1) İdari para cezalarından;

a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I), (II) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri, Cumhuriyet başsavcılıkları ve mahkemeler tarafından verilenler genel bütçeye,

b) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilenler, hususi kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla genel bütçeye,

c) Sosyal güvenlik kurumları ile mahalli idareler tarafından verilenler kendi bütçelerine,

gelir kaydedilir.

(2) 5326 sayılı Kanun hükümlerinden sonra yürürlüğe giren kanun hükümleri saklıdır.

Ödeme süresi

MADDE 9- (1) İdari para cezaları, hususi kanunlarında belirtilen sürelerde ödenir. Ödeme süresi düzenlenmemiş olan idari para cezaları, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.

Ödeme yeri

MADDE 10- (1) Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezaları, ödeme süresi içinde cezayı veren birime veya vergi dairesine ödenir. Şu kadar ki; cezayı veren birimin 5018 sayılı Kanun kapsamında olması halinde bunlara hizmet veren muhasebe birimine, cezayı veren birimin genel bütçe kapsamında olması halinde ise bunlara hizmet veren muhasebe birimine, malmüdürlüğüne ve defterdarlık muhasebe müdürlüğüne de ödenir.

(2) Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük mevzuatı kapsamında verilen idari para cezaları, Ticaret Bakanlığına hizmet veren muhasebe birimleri başta olmak üzere vergi dairesi dışındaki genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe birimlerine ödenir.

(3) Genel bütçe dışında gelir kaydedilecek idari para cezaları, cezayı veren birime ödenir.

(4) Genel bütçeye gelir kaydedilmediği halde, hususi kanun gereğince cebri takibi vergi dairesince yapılan idari para cezaları, cezayı veren birime veya vergi dairesine ödenir.

(5) İdari para cezaları, tahsilat yetkileri bulunması halinde bankalar veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. (PTT) aracılığıyla da ödenebilir.

(6) Yabancı plakalı araçlarla işlenen kabahatler nedeniyle tatbik edilen idari para cezaları, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115 inci maddesinin sekizinci fıkrası ile 25/6/2010 tarihli ve 6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğünün Hizmetleri Hakkında Kanunun 30 uncu maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında yapılan düzenlemelere göre ödenir.

(7) 5326 sayılı Kanun hükümlerinden sonra yürürlüğe giren kanun hükümleri saklıdır.

Takip usulü ve takibe yetkili merci

MADDE 11- (1) Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarından süresinde ödenmeyen ve kesinleşenlerin, cezayı veren birim tarafından takibe yetkili vergi dairesine tebliğ tarihi bilgisiyle birlikte bildirilmesi üzerine bu cezalar 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

(2) Ticaret Bakanlığınca gümrük mevzuatı kapsamında verilen idari para cezalarının süresinde ödenmemesi ve kesinleşmesi üzerine, bu cezalar Ticaret Bakanlığının ilgili tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

(3) Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler tarafından verilen idari para cezaları, hususi kanunlarında aksine hüküm bulunmadığı takdirde, kendileri tarafından 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

(4) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmeyen idari para cezaları, hususi kanunlarında özel hüküm bulunmadığı takdirde, genel hükümlere göre takip ve tahsil edilir.

(5) Genel bütçe geliri olmadığı halde, hususi kanunda yer alan düzenleme nedeniyle cebri takibi vergi dairesince yapılan idari para cezalarının süresinde ödenmemesi halinde, cezayı veren birimin bildirimi üzerine, bu cezalar vergi dairesince kesinleşme şartı aranmadan 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilir.

(6) 5326 sayılı Kanun hükümlerinden sonra yürürlüğe giren kanun hükümleri saklıdır.

Takibe yetkili vergi dairesi ve takibe ilişkin yapılacak işlemler

MADDE 12- (1) Genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken ancak süresinde ödenmemiş ve kesinleşmiş olan idari para cezaları, cezayı veren birim tarafından;

a) Borçlunun gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine,

b) Borçlunun gelir veya kurumlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi bulunmaması halinde ikametgahının bulunduğu yerdeki süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine, birden fazla süreksiz vergi dairesi bulunması halinde cezanın takibi hususunda yetkili vergi dairesine,

c) 2918 sayılı Kanun ve 10/7/2003 tarihli ve 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamında verilen idari para cezaları ile 6001 sayılı Kanun kapsamında verilen idari para cezaları ve geçiş ücretleri borçlunun motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesine, borçlunun motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı olduğu vergi dairesi bulunmaması halinde ikametgahının bulunduğu yerdeki süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine, birden fazla süreksiz vergi dairesi bulunması halinde cezanın takibi hususunda yetkili vergi dairesine,

ç) (a), (b) ve (c) bentlerine göre takibe yetkili vergi dairesinin tespit edilememesi durumunda idari para cezası cezayı veren birimin bulunduğu yerdeki süreksiz vergileri tahsil ile görevli vergi dairesine, birden fazla süreksiz vergi dairesi bulunması halinde cezanın takibi hususunda yetkili vergi dairesine,

takip için bildirilir.

(2) Genel bütçe geliri olduğu halde, takip edilebilmesi için kesinleşmiş olma şartı hususi kanunla yapılan düzenleme ile kaldırılan idari para cezalarının takibine, birinci fıkra kapsamında yapılacak bildirim üzerine yetkili vergi dairesince kesinleşme şartı aranılmaksızın başlanır.

(3) Genel bütçeye gelir kaydedilmediği halde, takibi hususi kanun gereğince vergi dairelerince yapılan idari para cezalarının takibine, birinci fıkra kapsamında yapılacak bildirim üzerine başlanır.

(4) Vergi dairesine takip edilmek için bildirilen idari para cezalarına ilişkin kararlarda yer alması gereken hususların eksik olması halinde, eksiklerin tamamlanması amacıyla bu kararlar cezayı veren birime iade edilir.

(5) Takip için vergi dairesine bildirilmiş olan idari para cezalarından takibi kesinleşme şartına bağlı olanların kesinleşmediğinin anlaşılması halinde, bu cezalar cezayı veren birime iade edilir.

(6) Takip için vergi dairesine bildirilmiş olan idari para cezalarının takibine, 6183 sayılı Kanunun 55 inci maddesine göre düzenlenecek ödeme emrinin tebliğiyle başlanır.

(7) Takip için vergi dairesine bildirilmiş olan idari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararının kesinleşme tarihi, zamanaşımı süresinin takibi için vergi dairesi kayıtlarında izlenir.

(8) Takip için bildirilen idari para cezasının tam olarak tahsil edilmesi üzerine, vergi dairesince durum bir ay içinde cezaya veren birime bildirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İdari Para Cezalarında İndirim ve Taksitlendirme

İndirim

MADDE 13- (1) İdari para cezasının ödeme süresi içinde ödenmesi halinde, cezadan %25 oranında indirim yapılır. Ödeme süresi içinde idari para cezasının toplam %75’inin ödenmesi halinde indirim hakkından yararlanılır.

(2) İndirimli olarak yapılan ceza ödemeleri için düzenlenecek makbuzda idari para cezası tutarı, indirim tutarı ve tahsilat tutarı ayrı ayrı gösterilir.

(3) İdari para cezasının ödenmiş olması, idari yaptırım kararına karşı süresi içinde kanun yoluna başvurmaya engel teşkil etmez.

Taksitlendirme

MADDE 14- (1) Cezaya muhatap olanın ekonomik durumunun müsait olmaması halinde idari para cezasının ödeme süresi içinde cezayı veren birimden, 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında taksitlendirilmesi talep edilebilir.

(2) Taksitlendirme talebinin kabul edilmesi durumunda idari para cezası dört eşit taksitte ve birinci taksit idari para cezasının ödeme süresi içinde, geri kalan üç taksit ise idari para cezasının tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde cezayı veren birim tarafından belirlenecek sürelerde ödenir.

(3) 2918, 4925 ve 6001 sayılı Kanun hükümlerine göre verilen idari para cezalarının 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında taksitlendirilmesi, ilgili vergi dairesine ödeme süresi içinde yapılacak başvuru ile talep edilir. Bu başvurular, vergi dairesince değerlendirilerek gerekli işlemler yapılır.

(4) 5326 sayılı Kanunun 17 nci maddesine göre yapılacak taksitlendirmelerde, teminat ve tecil faizi aranmaz. Ancak, ödeme süresinde ödenmeyen idari para cezalarının taksitlendirilmiş ya da davaya konu edilmiş olması hususi kanunlarında öngörülen ek mali yükümlülüklerin tatbikine engel değildir.

(5) Taksitlerin zamanında ve tam olarak ödenmemesi halinde, idari para cezasının kalan kısmı muaccel hale gelerek takip edilir. Ancak, takibi kesinleşme şartına bağlı olan idari para cezalarının taksitlerinin süresinde ödenmemesi nedeniyle bu cezaların kalan kısmının takip edilebilmesi, cezanın kesinleşmiş olma şartına bağlıdır.

(6) 5326 sayılı Kanun kapsamında yapılan taksitlendirme talebinin reddedilmesi, bu idari para cezası için 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil talebinde bulunmaya ve bu talebin kabulüne engel teşkil etmez.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Tahsil Zamanaşımı ve Ölüm Halinin Cezaya Etkisi

Tahsil zamanaşımı

MADDE 15- (1) İdari para cezaları için tahsil zamanaşımı süreleri, 5326 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan hükümlere göre tespit edilir. Buna göre, idari para cezalarında tahsil zamanaşımı süreleri;

a) 10.000 TL’den az olanlar için 3,

b) 10.000 TL – 19.999 TL arasında olanlar için 4,

c) 20.000 TL – 49.999 TL arasında olanlar için 5,

ç) 50.000 TL ve üzeri olanlar için 7,

yıldır.

(2) Zamanaşımı süresi, idari para cezasının kesinleştiği takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren işlemeye başlar.

(3) Kanun hükmü gereği olarak idari yaptırımın yerine getirilmesine başlanamaması veya yerine getirilememesi halinde zamanaşımı işlemez.

(4) 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen idari para cezaları için 6183 sayılı Kanunun 103 ve 104 üncü maddelerinde yer alan haller, tahsil zamanaşımını kesen ve durduran haller olarak dikkate alınır. Zamanaşımının kesilmesinden sonra yeniden işleyecek olan süreler, birinci fıkraya göre belirlenmiş olan sürelerdir.

(5) Zamanaşımı süresinin zamanaşımını kesen ve durduran haller de dikkate alınmak kaydıyla dolması durumunda, idari para cezaları takip edilmez ve bu cezaların tahsilinden vazgeçilir. Ancak, bu sürelerden sonra rızaen yapılan ödemeler kabul olunur.

Ölüm halinde idari para cezaları hakkında yapılacak işlemler

MADDE 16- (1) Cezaların şahsiliği ilkesi uyarınca, idari para cezasına muhatap olan gerçek kişinin ölümü halinde bu cezalar mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilir.

(2) Gerçek kişi hakkında ölüm tarihinden önce veya sonra verilen ve takibi vergi dairesince yapılacak idari para cezalarının ölüm tarihinden sonra takip için vergi dairesine bildirilmesi halinde, bu cezalar vergi dairelerince cezayı veren birime iade edilir. Ölüm tarihinden önce takip için bildirilmiş olan idari para cezaları ise vergi dairesince mirasçılarından takip edilmez ve cezaların tahsilinden vazgeçilir.

(3) Tüzel kişi hakkında verilen idari para cezasının tüzel kişiliğin mal varlığından tahsil edilememesi durumunda, bu borcun ödenmesinden sorumlu olan gerçek kişi hakkında yapılan takip sürecinde bu kişinin ölmesi halinde, bu borç gerçek kişinin mirası reddetmemiş mirasçıları nezdinde takibe devam olunur.

(4) Adli para cezaları hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

ALTINCI BÖLÜM

Tahsilatların Aktarılması ve İade İşlemleri

Genel bütçe geliri olan idari para cezası tahsilatlarının hazine hesaplarına aktarılması

MADDE 17- (1) Genel bütçe geliri olan idari para cezalarının tahsilatının genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerince yapılması halinde, tahsil edilen cezalar doğrudan bu idareler tarafından ilgili hesaba genel bütçe geliri olarak kaydedilir.

(2) Genel bütçe geliri olan idari para cezalarının tahsilatının genel bütçe dışındaki cezayı veren birimlerce yapılması halinde, tahsil edilen cezalar tahsil edildikleri ayı takip eden ayın yedinci günü, bu tarihin resmî tatile rastlaması halinde tatili izleyen ilk iş günü, mesai saati bitimine kadar idarenin bulunduğu yerde; tek vergi dairesi varsa bu vergi dairesine, birden fazla vergi dairesi varsa süreksiz vergileri tahsil etmekle görevli vergi dairesine yatırılır.

(3) İkinci fıkra uyarınca vergi dairesine yatırılması gereken idari para cezası tutarları ile birlikte, borçluların vergi kimlik numaraları/T.C. kimlik numaraları/yabancı kimlik numaraları, ad-soyad/unvanları, tahsilat tarihleri, idari para cezası tutarları, tahsilat tutarları, tahsilatların indirimli yapılması halinde bu durumu belirtir şerh ve tutar, tahsilata konu makbuzların seri sıra numaraları, tahsilat sırasında ek mali yükümlülük tahsil edilmiş ise bu tutarlara ilişkin bilgilerin ayrı ayrı belirtilmesi suretiyle düzenlenecek listeler ilgili vergi dairesine gönderilir.

(4) İkinci fıkra kapsamında aktarılacak tutarlar vergi dairelerinin T.C. Ziraat Bankası nezdindeki hesabına da ödenebilir. Bu şekilde yapılan aktarıma ilişkin belgeler ile üçüncü fıkrada belirtilen bilgiler ilgili vergi dairesine yazılı olarak bildirilir.

(5) İkinci fıkrada belirtilen sürede Hazine hesaplarına aktarılmayan tutarlar, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı ile birlikte vergi dairesince söz konusu Kanun hükümlerine göre cebren takip ve tahsil edilir.

İade işlemleri

MADDE 18- (1) Genel bütçeye gelir kaydedilen idari para cezalarının genel bütçe kapsamındaki birimler tarafından tahsil edilmesinden sonra iadesinin gerekmesi durumunda, iade işlemleri tahsilatı yapan birimler tarafından yerine getirilir. Ancak, bu Tebliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen idareler tarafından tahsil edilen ve genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarının;

a) Hazine hesaplarına aktarılmadan önce iadesinin gerekmesi halinde, iade işlemleri tahsilatı yapan birim tarafından,

b) Hazine hesaplarına aktarılmasından sonra iadesinin gerekmesi halinde, idari para cezasının aktarıldığı vergi dairesi tarafından,

yerine getirilir.

(2) Genel bütçeye gelir kaydedilmeyen idari para cezalarının iade edilmesi gerektiği hallerde, iade işlemleri ilgili idarelerce yapılır.

(3) Genel bütçe geliri olmadığı halde, hususi kanun gereğince vergi dairesince tahsil edilen idari para cezalarının iade işlemleri;

a) İdari para cezasının vergi dairesince ilgili idareye aktarılmadan önce yapılmasının gerekmesi halinde tahsilatı yapan vergi dairesi tarafından,

b) İdari para cezasının vergi dairesince ilgili idareye aktarılmasından sonra yapılmasının gerekmesi halinde idari para cezasının aktarıldığı idare tarafından,

yerine getirilir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hususlar

MADDE 19- (1) İdari yaptırım kararlarıyla ilgili olarak vergi dairelerine veya vergi daireleri tarafından ilgili yerlere yapılacak bildirimler, listeler dahil olmak üzere elektronik ortamda yapılabilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğler

MADDE 20- (1) Aşağıdaki tebliğler yürürlükten kaldırılmıştır:

a) 7/8/2004 tarihli ve 25546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 432).

b) 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 435).

c) 3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 436).

ç) 12/5/2007 tarihli ve 26520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 442).

d) 18/5/2007 tarihli ve 26526 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 443).

e) 21/7/2022 tarihli ve 31899 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B Sıra No: 14).

Yürürlük

MADDE 21- (1) Bu Tebliğ 1/6/2023 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Başa dön tuşu