Yönetmelikler

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliği

16.09.2005  – 25938 Resmi Gazete

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM
Genel Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824) Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temin edilen sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) güvenli, ekonomik olarak rekabet ortamı içerisinde kullanıcılara sunumuna ilişkin piyasa faaliyetlerinin şeffaf, eşitlikçi ve istikrarlı biçimde sürdürülmesi için gerçek ve tüzel kişilere verilecek lisanslara ve kayıt düzenlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.
Kapsam
MADDE 2 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824) Bu Yönetmelik; Kurumun, sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasasında lisans işlemlerine yönelik görev, yetki ve sorumluluklarına, lisans gerektiren faaliyet ve/veya işlemlerin kapsamlarına, lisanslarda yer alması gereken hükümlere, lisans sahiplerinin hak ve yükümlülükleri ile kayıt düzenine ilişkin usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 — Bu Yönetmelik; (Değişik ibare:RG-14/10/2016-29857) 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
Kanun: 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu,
Kurum: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunu,
Kurul: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunu,
Başkan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanını,
Bayilik: Karşılıklı yükümlülüklerin ekinde fizibilite olan bir sözleşmeye bağlanarak, LPG dağıtıcıları tarafından gerçek ve tüzel kişilere, LPG’nin kullanıcılara ikmali yetkisi verilmesi işlemini,
Dağıtıcı: LPG dağıtım yetkisi olan ve lisanslarına işlenmesi hâlinde depolama, dolum, taşıma işlemleri yapabilen sermaye şirketini,
Dağıtım: LPG’nin, tüplü ve otogaz olarak kullanıcılara ve bayilere; dökme olarak kullanıcılara satış ve ikmal faaliyetlerinin bütününü,
Depolama: (Değişik:RG-11/3/2022-31775) Piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve LPG’nin teknik düzenlemelere uygun olarak depolanmasını sağlayan tesisler ile buralarda yürütülen iş ve işlemleri,
Dolum tesisi: Dağıtıcının tescilli markası ve amblemini ve teknik düzenlemelere uygun tüplere veya sözleşme ile diğer bir dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan ve teknik düzenlemelere uygun tüplere, otogaz ve dökme LPG’nin taşıma araçlarına doldurulduğu, boşaltıldığı, depolandığı ve teknik düzenlemelere göre kurulan ve çalışan bir dağıtıcıya ait tesisi,
Dökme LPG: LPG dağıtıcıları tarafından kullanıcıların tüplü ve otogaz LPG hariç, tüketim mahallindeki tanklarına teknik düzenlemelere uygun özel nakliye araçlarıyla LPG ikmalini,
Dökme LPG kullanıcısı: Dökme LPG’yi kullanan gerçek veya tüzel kişiyi,
Fizibilite: Kuruma verilmesi gerekli olmayan fakat bayilik sözleşmesi ekinde (tüplü LPG bayiliği hariç) yer alan ve yapılacak yatırımların analizini içeren raporu,
İhtisas gümrüğü: Yurt dışından ithal edilen LPG’nin, teknik düzenlemelere uygunluğunu denetleyebilecek ve miktar ölçümlerini yapabilecek laboratuvara ve donanıma sahip LPG konusunda uzmanlaşmış gümrük birimini,
İlgili mevzuat: LPG piyasasına ilişkin Kanun, yönetmelik, tebliğ, genelge ve Kurul kararlarını,
Kilometre tahdidi: Şehir içi veya şehirler arası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve otogaz istasyonu arasındaki bu yönetmelikle belirlenen asgarî mesafeyi,
Kötüniyet: Piyasa faaliyetinin yapılmasında, LPG’nin kaybına, karışmasına, bozulmasına veya amaç dışı kullanımına sebebiyet veren bir eylem veya ihmali,
Kullanım: LPG’nin sadece kişisel veya işletme ihtiyaçları için tüketimini,
Kullanıcı: LPG kullanan gerçek ve tüzel kişileri,
Lisans: Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilere (tüplü LPG bayileri hariç) piyasada faaliyet gösterebilmeleri için Kurul tarafından izin verildiğini gösterir belgeyi,

LPG otogaz bayilik sözleşme beyanı:  (Ek:RG-20/9/2022-31959) Otogaz bayi ile dağıtıcısı arasında imzalanan LPG otogaz bayilik sözleşmesinin ilgili dağıtıcı lisansı sahibince daha önce Kuruma ibraz edilen tip sözleşme örneğinin aynısı olduğunu belirten ve sözleşmeye ilişkin temel bilgilerin (Tesis adresi, sözleşme başlangıç tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve ilgili taraflara ilişkin bilgiler) yer aldığı ve tarafların yetkililerince imzalanan sözleşme beyanını,
LPG Tüpü imalâtı faaliyeti: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak imalâtı faaliyetini,
LPG Tüpü muayene, tamir ve bakım faaliyetleri: LPG tüpünün teknik düzenlemelere uygun olarak muayene, tamir ve bakım faaliyetlerini,
Otogaz bayii: Otogaz istasyonu işleten gerçek veya tüzel kişiyi,
Otogaz istasyonu: Dağıtıcı veya bunlarla tek elden satış sözleşmesi yapmış bayilerce ilgili mevzuata uygun (teknik, kalite ve güvenlik) olarak kurulup, dağıtıcının tescilli markası ve amblemi altında faaliyette bulunan ve esas itibarıyla motorlu araçların otogaz LPG, madeni yağ, temizlik ve ihtiyarî olarak bakım ile kullanıcıların, tüplü LPG hariç, diğer asgarî ihtiyaçlarını karşılayacak imkânları sunan akaryakıt istasyonu içinde veya müstakil olarak hizmet veren tesisleri,
Otogaz LPG faaliyeti: Yakıt olarak kullanılmak üzere akaryakıt ve otogaz istasyonlarında araçlara LPG ikmali işlemini,
Piyasa faaliyeti: LPG’nin ithali, ihracı, depolanması, taşınması, dağıtımı ve bayiliğini,
Rafinerici: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu gereğince rafinerici lisansı almış sermaye şirketini,
Sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG): Petrol ve doğal gazdan elde edilerek basınç altında sıvılaştırılan propan, bütan ve izomerleri gibi hidrokarbonlar veya bunların karışımını,
Taşıma: LPG’nin teknik düzenlemelere uygun taşıma araçları ve boru hatları ile yapılan tüm nakil faaliyetlerini,
Taşıyıcı: Taşıma faaliyeti yapan gerçek ve tüzel kişileri,
Tehlikeli eylem: (Değişik:RG-17/1/2019-30658) Piyasa faaliyetinin yapılmasında, bunların yapıldığı mahalde veya yakınında bulunan bir kimsenin ölümüne, engelli hale gelmesine veya sağlığının bozulmasına, çevrenin kirlenmesine sebep olan veya olabilecek nitelikte bulunan bir fiil veya ihmali,
Teknik düzenleme: LPG’nin niteliği ile LPG faaliyetlerinde kullanılan mekân, aksam ve hareketlerin tanımlanmasında TSE standartları ve diğer mevzuatla getirilen düzenlemeleri,
Tesis: (Değişik:RG-19/10/2017-30215) Lisans konusu faaliyetin gerçekleştiği ana ve yardımcı üniteler ile idarî bölümler bütününden oluşan yapıyı veya denizyolu veya demiryolu araçlarını,

Tip sözleşme: (Ek:RG-20/9/2022-31959) Lisans sahiplerinin esas faaliyetlerine ilişkin sözleşme örneklerini,
Tüplü LPG faaliyeti: Sıvılaştırılmış petrol gazının dolum tesislerinde tüplere doldurularak mutfak, sanayi ve ticarî tüpleri vasıtasıyla piyasaya arz işlemini,
Tüplü LPG bayii: Sadece sözleşmeli olduğu dağıtıcının tescilli markası ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun LPG tüplerini işyerinde bulunduran ve pazarlayan gerçek veya tüzel kişiyi
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Lisans ve Lisans Gerektiren Faaliyetler
Lisans
MADDE 5 — (Değişik:RG-17/1/2019-30658)Lisans, bir gerçek veya tüzel kişinin piyasada faaliyet gösterebilmek için Kurumdan almak zorunda olduğu izin belgesidir. Lisans işlemlerinin ne şekilde yapılacağına ilişkin yöntem Kurul Kararı ile belirlenir.
Piyasa faaliyetleri ve piyasa faaliyetlerinin yürütüldüğü her bir tesis için ayrı ayrı lisans alınır. Lisanslarda tesise özgü bilgi ve hükümlere yer verilir.
Lisanslar hiçbir surette devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı sağlanması hâlinde, kredi sözleşmesi hükümleri gereği, bankalar ve/veya finans kuruluşları Kuruma gerekçeli olarak bildirimde bulunarak, bu Yönetmeliğin öngördüğü şartlar çerçevesinde önerecekleri bir başka tüzel kişiye lisans sahibi tüzel kişinin lisansı kapsamındaki tüm yükümlülüklerini üstlenmek şartıyla lisans verilmesini talep edebilir. Önerilen tüzel kişiye, bu Yönetmelik kapsamındaki yükümlülükleri yerine getirmesi kaydıyla lisans verilir.
Piyasada lisans alınmaksızın faaliyette bulunulduğunun tespit edilmesi hâlinde, ilgili gerçek veya tüzel kişi hakkında Kanunda belirtilen yaptırımlar uygulanır. Kurumdan lisans alan kişiler, ilgili mevzuat hükümlerinin yanı sıra, diğer mevzuat hükümlerine de uymak zorundadır.
Lisans gerektiren faaliyetler
MADDE 6 — Lisanslar aşağıdaki başlıklar altında verilir:
a) LPG Dağıtıcı Lisansı
b) LPG Taşıma Lisansı
c) LPG Depolama Lisansı
d) LPG Otogaz Bayilik Lisansı
e) LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
f) LPG Tüpü Muayenesi,Tamiri ve Bakımı Lisansı
Tüplü LPG bayileri lisansa tabi değildir.
(Değişik fıkra:RG-19/10/2017-30215) Yurt dışından LPG temin edeceklerin, LPG Dağıtıcı Lisansına sahip veya Petrol Piyasası Kanununa göre Kurumdan Rafinerici lisansı almış olması gereklidir. 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamındaki işleme lisansı sahipleri de piyasa faaliyetine konu etmemek ve münhasıran petrokimya üretiminde kullanmak kaydıyla LPG ithal edebilir. Dağıtıcılar LPG’yi rafinerilerden veya ithalat yoluyla yurt dışından temin ederler. LPG ithalatı, Kurumun belirleyeceği teknik düzenlemelere uygunluğu ihtisas gümrüklerindeki laboratuvarlarda belirlendikten sonra ihtisas gümrüklerinden yapılır. Lisans sahibi olmayanlar LPG ticareti yapamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Başvurusu, Lisans Başvurularının İncelenmesi, Değerlendirilmesi ve Sonuçlandırılması
Lisans başvurusu
MADDE 7 — (Değişik:RG-14/10/2016-29857) (Değişik cümle:RG-19/10/2017-30215)Lisans almak isteyen kişiler; lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararıyla belirlenen bilgi ve belgeleri ibraz etmek suretiyle Kuruma başvurur.  Lisans başvurusuna ilişkin Kurul Kararı uyarınca sunulması gereken belge ve bilgiler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesi çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur ve söz konusu Yönetmeliğin 8 inci maddesine uygun olarak belge ve bilgi talep edilir. Talep edilen lisans kapsamında birden çok faaliyet yapılmak istenmesi halinde, başvuru dosyasında ilgili faaliyete ilişkin eklere de yer verilir.
Lisans almak üzere;
a) Türkiye’de yerleşik,
b) (Değişik:RG-20/9/2022-31959) LPG Otogaz Bayilik Lisansı için; dağıtıcılarla yapılmış LPG otogaz bayilik sözleşme beyanının ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının bulunması zorunludur.

c) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)LPG Taşıma Lisansı için; en az bir taşıma aracının veya boru hattının mülkiyetine veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olunması gereklidir.

d) (Değişik:RG-19/10/2017-30215)LPG Depolama Lisansı için; başvuru sahibi, teknik düzenlemelere uygun depolama tesislerinin kendisine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip olduğuna ilişkin belgeleri Kuruma ibraz eder. LPG antrepo işleticileri de depolama lisansı almak zorundadırlar.

(Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)  

(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Başvuru sırasında gerçek veya tüzel kişilerden istenen belgelerin ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır.

(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Lisans başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıkların on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde başvurunun yapılmamış sayılacağı başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılır.

(Ek fıkra:RG-7/9/2016-29824) Kuruma sunulacak belgelerden, onay kodu elektronik ortamda teyit imkânı bulunan elektronik belgeler aksine hüküm bulunmadığı sürece asıl belge olarak kabul edilir.

(Ek fıkra:RG-11/3/2022-31775) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmez. Lisans sahibinin tüzel kişi olması durumunda söz konusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibarıyla yüzde ondan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsil ve ilzama yetkili olanlara lisans verilmez ve bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamaz.

Lisans başvurularının incelenmesi ve değerlendirmeye alınması
MADDE 8 — (Mülga fıkra:RG-17/1/2019-30658)
(Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Usulüne uygun olarak yapıldığı tespit edilen lisans başvuruları inceleme ve değerlendirmeye alınır.
Lisans başvurusunun inceleme ve değerlendirmeye alınması, lisans almaya hak kazanıldığı anlamını taşımaz.
İnceleme ve değerlendirme
MADDE 9 — Kurum tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmede tüm lisanslar açısından ilgili mevzuatta öngörülen amaçlara uygunluk göz önünde bulundurulur.
İnceleme ve değerlendirme sürecinin sonuçlandırılabilmesi için, başvuru sahibinden, lisans kapsamındaki faaliyetler ile ilgili ek bilgi ve belge ayrıca istenebilir ve başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişiyi temsile yetkili şahıslar doğrudan görüşme yapmak üzere çağrılabilir.
İnceleme ve değerlendirmenin sonuçlandırılması
MADDE 10 — (Değişik fıkra:RG-19/10/2017-30215) Lisans başvurularına ilişkin talepler, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir.
(Değişik fıkra:RG-7/9/2016-29824)Yapılan LPG dağıtıcı ve depolama lisans başvurularında inceleme ve değerlendirmeye ilişkin rapor Kurula sunulur ve lisans başvurusu Kurul kararıyla sonuçlandırılır. Lisans başvurusunun Kurul kararıyla reddedilmesi durumunda, ret gerekçeleri başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir.
(Mülga fıkra:RG-17/1/2019-30658)
 (Değişik dördüncü fıkra: RG-20/10/2006-26325) LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, (Ek ibare:RG-24/4/2010-27561)LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisanslarının verilmesi ile başvuruların reddi işlemleri Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
(Mülga fıkra:RG-17/1/2019-30658)
(Değişik:RG-17/1/2019-30658)LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahibinin adı/ticaret unvanı ile aldığı lisans türü ve süresi Resmî Gazete’de ilân edilir.

(Ek fıkra:RG-8/6/2021-31505) Lisans başvuru taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz. Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.
Lisanslarda asgarî olarak yer alacak hususlar
MADDE 11 — Lisanslarda asgarî olarak;
a) Lisans sahibinin adı veya unvanı,
b) Lisans kapsamında, varsa alt başlık ve kategori,
c) Lisans kapsamındaki faaliyetlerin niteliği,
d) Yürürlük tarihi ve lisans süresi,
e) Tesisin türü, coğrafi konumu, teknoloji ve üretim/dolum miktarlarına ilişkin bilgiler,
f) Lisansa ve/veya lisans kapsamındaki tesis veya tesislere özgü hükümler,
g) Teknik düzenlemelere uygun olmayan LPG ikmali nedeniyle kullanıcıya verilen zarar ve hasarların tazmini hususu,
h) Eşit durumdaki alıcılara (kategorilere) eşit hak ve yükümlülük tanınması, farklı şartlar uygulamamasına dair hükümler,
i) Lisansın iptaline, sona ermesine, süre uzatımına ve lisans tadiline ilişkin hükümler,
j)(Mülga:RG-24/4/2010-27561)
yer alır.
Lisansların yürürlüğe girmesi
MADDE 12 — Lisanslar, lisansta belirtilen tarihte yürürlüğe girer ve lisans sahibinin lisans kapsamındaki hak ve yükümlülükleri bu tarihten itibaren geçerlilik kazanır.
Birleşme, bölünme ve devralma
MADDE 12/A – (Ek:RG-7/9/2016-29824)
Lisans sahibi tüzel kişilerin aşağıda belirtilen hallerde bu işlemler hakkında Kuruma önceden bilgi vermeleri zorunludur:
a) Lisans sahibi tüzel kişinin, başka bir lisans sahibi ile tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
b) Lisans sahibi tüzel kişinin, lisans sahibi olmayan bir tüzel kişiyle birlikte, kendi tüzel kişiliği bünyesinde veya lisans sahibi olmayan diğer tüzel kişi bünyesinde tüm aktif ve pasifleri ile birlikte birleşmek istemesi,
c) Lisans sahibi bir tüzel kişinin tam veya kısmi olarak bölünmek istemesi,
ç) Lisans sahibi bir tüzel kişinin, başka bir şirket tarafından devralınmak istenmesi.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından temin edilerek lisans başvurularında Kuruma ibraz edilmiş tüm belgeler, birleşmenin, bölünmenin veya devralmanın ticaret sicilinde tescilinden itibaren 1 yıl içerisinde güncellenerek Kuruma ibraz edilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Lisans Bedelleri, Lisans Süreleri, Lisans Tadili, Süre Uzatımı,
Lisansların Sona Ermesi ve İptali
Lisans bedelleri
MADDE 13 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824) (Değişik:RG-17/1/2019-30658) Lisans bedelleri; lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma işlemleri için Kurum hesabına yatırılması zorunlu bedellerdir. Bir sonraki yıl için geçerli olacak lisans bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Lisans bedeli değişikliklerinde, başvuru tarihinde geçerli olan lisans bedeli esas alınır.
(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Her türlü lisans alma, lisans tadili, lisans süre uzatımı ve lisans sureti çıkartma bedelleri başvuruyla birlikte peşin ödenir.
(Mülga fıkra:RG-17/1/2019-30658)
Bir dilekçeyle aynı lisans için birden fazla tadil talebinde bulunulması halinde tek lisans tadili bedeli ödenir.
(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Yapılmamış sayılan veya reddedilen başvurular için ödenmiş lisans bedelleri, talebi halinde başvuru sahibine iade edilir.
Lisans süreleri
MADDE 14 — Lisanslar, faaliyetin niteliğine göre Kurul tarafından 49 yılı aşmamak kaydıyla verilir.
Lisans ile kazanılan hak ve üstlenilen yükümlülükler lisans süresince geçerlidir.
Lisans tadili
MADDE 15 — (Değişik:RG-14/10/2016-29857) Lisanslar; lisans sahibinin talebi veya Kurum kararı ile re’sen tadil edilebilir. Maddi hatalardan kaynaklanan tadiller ile Kurum tarafından re’sen yapılan tadillerden lisans tadil ücreti alınmaz.

(Değişik:RG-11/3/2022-31775) Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Lisans tadil başvurularının ilgili mevzuata uygun olarak yapılmadığının tespiti hâlinde, söz konusu aykırılıklarının on iş günü içerisinde giderilmesi, aksi takdirde tadil başvurusunun yapılmamış sayılacağı hususu, başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Söz konusu süre içerisinde aykırılıklar giderilmediği takdirde tadil başvurusu yapılmamış sayılır.

Lisans sahibinin talebi ile yapılan lisans tadili, Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırı ve serbest rekabet koşullarını bozucu hükümler içeremez.

(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Lisans tadilleri, başvuru tarihinden itibaren en geç altmış gün içerisinde karara bağlanır ve ilgiliye sonucu tebliğ edilir. Tüm lisans tadil başvuruları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca sonuçlandırılır.
(Değişik:RG-17/1/2019-30658) Lisans sahibinin, lisans tadilinden doğacak yeni ve/veya ilâve yükümlülükleri yerine getirebilmesi için belirli bir süreye ihtiyaç duyması hâlinde, bu süre Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca belirlenir ve tadil edilen lisanslarda yer alır.
(Ek fıkra:RG-7/9/2016-29824) Dağıtıcısının unvanı tadil edilen LPG Otogaz Bayilerinin lisanslarında kayıtlı dağıtım şirketi bilgisi re’sen tadil edilir.

(Ek fıkra:RG-8/6/2021-31505) Lisans tadil taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz. Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.
Süre uzatımı
MADDE 16 — (Değişik:RG-7/9/2016-29824)
Lisans süreleri, lisans sahibinin talebi üzerine lisans süresinin bitiminden başlamak üzere ve öngörülen azami süreler gözetilmek suretiyle uzatılabilir.
(Değişik fıkra:RG-19/10/2017-30215) Süre uzatım talebi, yürürlükteki lisans süresinin bitiminden en erken altı ay, en geç iki ay önce, lisans sahibinin başvurması suretiyle yapılabilir. Bu süre içinde süre uzatım talebinde bulunulmazsa, lisans süresinin dolmasıyla lisans sona erer.
Süre uzatım talebinin inceleme ve değerlendirmesinde dikkate alınacak hususlar Kurul kararıyla belirlenir.
(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun olup olmadığı hakkındaki değerlendirme, sunulan belgelerin Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen on iş günü içerisinde tamamlanır. Süre uzatım başvurusunun ilgili mevzuata uygun yapılmadığının tespiti halinde, belirlenen eksikliklerin on iş günü içerisinde giderilmesi başvuru sahibinden yazılı olarak istenir, bu süre içerisinde eksiklikler giderilmez ise süre uzatım başvurusu yapılmamış sayılır.
(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Süre uzatımı başvurusu hakkındaki inceleme ve değerlendirme, yapılan başvurunun Kurum evrak sistemine giriş tarihini izleyen altmış gün içerisinde sonuçlandırılır. LPG otogaz bayilik, LPG taşıma, LPG tüpü imalâtı, LPG tüpü muayenesi, tamiri ve bakımı lisanslarının süre uzatımı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığınca; diğer lisansların süre uzatımı ise Kurul kararıyla sonuçlandırılır.
Süre uzatımı hakkındaki Kurul kararı, yürürlüğe girmesini müteakip Resmî Gazete’de yayımlanır.

(Ek fıkra:RG-8/6/2021-31505) Lisans süresi uzatım taleplerinin yerine getirilmesi için başvuru sahibinin Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcu ile 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında vadesi geçmiş borcunun bulunmaması zorunludur. Başvuru sahibinin vadesi geçmiş borcu bulunup bulunmadığına dair bilgiler Kurum tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilir. Borç bilgilerine ilişkin itirazlar borcun kapsamına göre Sosyal Güvenlik Kurumuna veya Gelir İdaresi Başkanlığına yapılır. Bu konuda başvuru sahibi tarafından Kuruma yapılan itirazlar veya sunulan bilgi ve belgeler incelemeye alınmaz. Borç bilgilerinin teminine ilişkin usul ve esaslar Kurum ile Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı arasında gerçekleştirilen veri paylaşımı protokolleri ile belirlenir.

(Ek fıkra:RG-28/7/2022-31906) LPG otogaz bayilik lisansı süre uzatımı başvuruları, başvuru belgelerinin eksiksiz olması ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartları sağlaması koşuluyla bu maddenin ikinci fıkrasında yer alan iki aylık süre şartı uygulanmaksızın sonuçlandırılır. Başvuru belgelerinin herhangi birinde eksiklik olması veya ilgili mevzuatta belirtilen koşullardan herhangi birinin sağlanmaması durumunda başvuru iade edilir.

Lisansların sona ermesi ve iptali

Lisansların sona ermesi ve iptali
MADDE 17 — (Değişik:RG-24/4/2010-27561) (Değişik birinci fıkra:RG-7/9/2016-29824) Lisansların sona ermesi;

a) (Değişik:RG-11/3/2022-31775) Lisans sahibinin iflasının kesinleşmesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

b) (Değişik:RG-11/3/2022-31775) Lisans süresinin bitimi halinde tebligat yapılmaksızın kendiliğinden,

c) (Değişik:RG-11/3/2022-31775) Lisans sahibinin ölümü veya birleşme ve devralmalar da dahil olmak üzere tüzel kişiliğinin sona ermesi hallerinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

ç) (Değişik:RG-17/1/2019-30658) LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahiplerinin talebi halinde Kurul kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin talebi halinde Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

d) (Değişik:RG-8/6/2021-31505) LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin, LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri ile yaptıkları sözleşmelerinin herhangi bir nedenle sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde herhangi bir dağıtıcı ile sözleşme yaparak tadil başvurusunda bulunmaması veya mevcut dağıtıcısıyla sözleşmesini yenilememesi veya lisansa kayıtlı dağıtıcı şirketine ait dağıtıcı lisansının iptali veya sona ermesinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde dağıtıcı tadil başvurusu yapmaması hallerinde, Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

e) (Değişik:RG-11/3/2022-31775) Lisans alma koşullarından herhangi birinin kaybedildiğinin tespit edilmesi üzerine, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

f) (Ek:RG-11/3/2022-31775) Lisans verme aşamasında lisansa kayıt edilmiş belirli bir süre içerisinde yerine getirme yükümlülüğünün süresi içerisinde yerine getirilmemesi halinde LPG Dağıtıcı ve LPG Depolama Lisansları Kurul Kararıyla; LPG Otogaz Bayilik, LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı, LPG Tüpü İmalatı ve LPG Taşıma Lisansları Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Dairesi Başkanlığı kararıyla,

g) (Ek:RG-8/11/2022-32007) LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin gelir payı borcunu zamanında ödememesi durumunda, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi borcun son ödeme tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma sunmaması halinde LPG Dağıtıcı Lisansı Kurul Kararıyla,

gerçekleşir.

LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, faaliyetlerini sona erdirmeden en az üç ay önce bayilerini durumdan haberdar etmek ve Kuruma bilgi vermekle yükümlüdür.

(Mülga fıkra:RG-19/10/2017-30215)

(Mülga:RG-17/1/2019-30658)

(Değişik:RG-17/1/2019-30658) Lisanslar, Kanunun 17 nci maddesi hükümleri çerçevesinde Kurul kararı ile iptal edilebilir. İptal edilen veya sona erdirilen LPG Dağıtıcı Lisansları veya LPG Depolama Lisansları, lisans türü, sahibinin adı/ticaret unvanı belirtilmek suretiyle Resmî Gazete’de ilân edilir.

(Ek fıkra:RG-11/3/2022-31775) Depolama lisansları piyasada üçüncü kişilerle stok yükümlülüğü kapsamında girişilen taahhütlere ilişkin yükümlülüklerin karşılanmış olduğunun belgeleriyle birlikte Kuruma ibraz edilmesi koşuluyla, Kurul Kararıyla sona erdirilir.

İKİNCİ KISIM
Lisanslara İlişkin Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Lisans Sahiplerinin Temel Hak ve Yükümlülükleri
Lisans sahiplerinin temel hak ve yükümlülükleri
MADDE 18 — Lisans; sahibine, lisansta yer alan faaliyetlerin yapılması hakkını verir.

Lisans ile tanınan haklar, ilgili ve diğer mevzuatta kayıtlı hususların yerine getirilmesi koşuluyla kullanılabilir.

Lisans sahipleri; piyasa faaliyetinin yürütüldüğü tesislerinin tasarımını, yapım ve işletimini ilgili ve diğer mevzuatta belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yerine getirmek ile yükümlüdür.

(Değişik dördüncü fıkra:RG-8/6/2021-31505)Lisans sahipleri, lisanslarında tadil gerektiren hususları, bu hususların vuku bulma tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde, LPG otogaz bayilik lisansına kayıtlı dağıtım şirketinin değişmesi halinde ise 30 (otuz) gün içinde gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte Kuruma bildirir ve lisanslarında tadil talep ederler. Dağıtıcı ve depolama lisansları hariç, diğer lisans sahiplerinin unvan tadili işlemi ile sınırlı olmak kaydıyla lisans tadil gerektiren hususun vuku bulma tarihinden itibaren en geç bir yıl içerisinde lisans tadil talebinde bulunan lisans sahipleri, istenen bilgi ve belgeleri Kuruma eksiksiz ibraz etmek şartıyla söz konusu tadil yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır.

Piyasa faaliyetinde bulunanlar, kötüniyet veya tehlikeli eylem sonucunu doğuracak her türlü işlemden özenle kaçınmak, bunların oluşumunun engellenmesi için her türlü tedbiri almak ve istenmeyen durumları en kısa sürede gidermek zorundadır.

(Ek fıkra:RG-19/10/2017-30215) Lisans sahipleri, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi dahil olmak üzere, tebligata esas iletişim bilgilerini güncel ve aktif tutmakla yükümlüdürler.
(Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509) (Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
(Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509) (Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
 
İKİNCİ BÖLÜM
LPG Dağıtıcı Lisansı
LPG Dağıtıcı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 19 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri piyasada;
a) LPG ithalatı ve ihracatı,
b) Kendi mülkiyetlerindeki veya sözleşmelerle oluşturacakları bayilerinin istasyonlarına otogaz LPG dağıtımı,
c) Sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG satış ve ikmali,
d) Tüplü LPG dağıtım ve pazarlaması
ile iştigal edebilir.
Bu faaliyetler dışında LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, lisanslarına işlenmesi koşuluyla, ayrıca lisans almaksızın taşıma, dolum ve depolama faaliyetlerinde bulunabilirler. (Ek cümle:RG-24/4/2010-27561)Ancak, üçüncü kişilere taşıma veya depolama hizmeti vermek istemeleri halinde, ilgili mevzuata uygun olarak söz konusu faaliyetlere ilişkin lisansları almaları zorunludur.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, bir adet LPG dolum ve depolama tesisine sahip ise sadece tesisinin bulunduğu il ile komşu illerde otogaz dağıtım faaliyeti yapabilir.  (Mülga: 27.04.2019-30757 R.G.)
Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi dağıtıcılar ve bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.
Akaryakıt dağıtıcı lisansı sahipleri, Kanuna göre alacakları lisans kapsamında, LPG piyasa faaliyetlerinde bulunabilir. Aynı şekilde LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa göre alacakları lisanslar kapsamında, petrol piyasası faaliyetlerinde bulunabilir.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, birbirleri arasında toptan LPG ticareti yapabilir.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 20 — LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri;
“a) (Değişik:27.04.2019-30757 R.G.) Teknik düzenlemelere uygun depolama ve/veya dolum tesisine sahip olmak,”
b)(Değişik:RG-19/10/2017-30215)LPG taşıma faaliyetini teknik düzenlemelere, ilgili ve diğer mevzuata uygun yapmak, LPG taşımasında kullanacağı karayolu taşıma araçlarını (tüp taşıma araçları hariç) lisanslarına işlenmeksizin Enerji Piyasası Bildirim Yönetmeliği kapsamında Kuruma bildirmek,
c) (Değişik:RG-11/3/2022-31775) 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve 5307 sayılı Kanunun 5 inci maddesi gereği Ulusal Petrol Stok Mükellefiyeti kapsamında stok yükümlülüğünü yerine getirmek,
d) Teknik düzenlemelere uygun ürünü piyasaya sunmak,
e) Kullanıcılara ve otogaz bayilerine teslim ettikleri LPG’nin, farklı amaçlarla kullanılması hâlinde Kuruma bildirmek ve ikmali durdurmak,
f)(Değişik:RG-19/10/2017-30215)Başka dağıtıcıların bayilerine satış ve ikmal yapmamak, dolum anlaşması yaptığı dağıtıcılara ait LPG tüpleri hariç olmak üzere, diğer dağıtıcıların marka ve amblemini taşıyan dolu LPG tüplerini tesislerinde, ikmal araçlarında bulundurmamak ve bu tüpler ile bayilerine ikmal yapmamak,
g) Tescilli markası altında yapılan faaliyetlere ilişkin kalite kontrol izlemesini etkin biçimde yapmak, (Mülga:27.04.2019-30757 R.G.)
h) Piyasa faaliyetlerine ilişkin fiyatları, erişilebilir dünya serbest piyasalarındaki fiyat oluşumunu dikkate alarak, tavan fiyatlar olarak hazırlamak ve Kuruma bildirmek,
i) Bayilik sözleşmeleri, Kanunda öngörülen sürede yenilenemez ise, sözleşme süresinin bitimine kadar bayinin ikmal ihtiyacını karşılamak,
j) Durumu ilgili ve/veya diğer mevzuata uygun olmayan gerçek veya tüzel kişilerle bayilik sözleşmesi yapmamak,
k)(Değişik:RG-19/10/2017-30215)Kapanan otogaz bayilerini kapanma gerekçeleri ile birlikte bir ay içerisinde Kuruma bildirmek
l)(Ek:RG-17/1/2019-30658) Sözleşme imzaladığı otogaz bayileri adına elektronik ortamda lisans işlemleri yapmak,
ile yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, otogaz LPG faaliyeti yaparken;
a) Bayilik sözleşmesi yaptıkları kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan otogaz istasyonlarına LPG ikmali yapmak, başka LPG dağıtıcılarının otogaz bayilerine LPG ikmali yapmamak,
b) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarından gerekli ruhsat, izin ve belgeleri almamış olan istasyonlara LPG ikmali yapmamak,
c) Otogaz istasyonlarına tüplü ve dökme LPG ikmali yapmamak,
d) Kendi işlettiği istasyonlarda sübvansiyon ve bayi istasyonlarından farklı uygulama yapmamak,
e) Otogaz istasyonlarına LPG ikmalini, mülkiyeti veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
f) Otogaz istasyonlarını gözlemlemek ve otogaz istasyonlarının teknik düzenlemelere ve bakımlarına ilişkin bilgileri içeren sonuç raporlarını yıllık bazda Kuruma bildirmek,
g) Otogaz faaliyetine başlayabilmek için öncelikle bu Yönetmelikle belirlenen kriterleri sağlayarak tüplü LPG faaliyetini başlatmak ve en az bir dolum ve depolama tesisini işletmeye almak
ile yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, dökme LPG faaliyeti yaparken;
a) Sadece sözleşme yaptıkları kullanıcılara dökme LPG ikmali yapmak,
b) LPG ikmali yaptıkları sözleşmeli kullanıcıların, dağıtıcı veya kullanıcı tarafından kurulmuş, dökme LPG tesis ve tesisatlarının ilgili teknik düzenlemelere uygunluğunu tespit etmek, periyodik kontrolleri yapmak, teknik düzenlemelere uygun olmayan tesislere LPG ikmali yapmamak,
c) LPG ikmalini, mülkiyetinde veya tasarrufu altında tescilli markasını, unvanını ve amblemini taşıyan teknik düzenlemelere uygun araçlar ile yapmak,
d) Kullanıcının dökme LPG tesislerini yürürlükteki teknik düzenlemelere uygun olarak kurmak, bu işlem esnasında uzman personel kullanmak ve bu esnada oluşan zarar ve ziyanı tazmin etmek,
e) Kullanıcıları, dökme LPG kullanımı ve tesisin işletilmesi konusunda bilgilendirmek,
f) Kullanıcıların arıza, kontrol ve bakım taleplerini zamanında yerine getirmek üzere gerekli tedbirleri almak
ile yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, tüplü LPG faaliyeti yaparken;
a) Gerekli ruhsatları haiz teknik düzenlemelere uygun tesisler kurmak ve işletme faaliyetlerinde bulunmak, tesisleri ve yürütülen faaliyetleri ile ilgili olarak bir risk değerlendirmesi yaparak gerçekleşmesi hâlinde işyerinin tamamını ve çevreyi olumsuz etkileyebilecek durumları tespit ederek yapılacak eylemleri, uyulacak kuralları ve alınması gerekli tedbirleri belirleyen bir acil müdahale plânı hazırlamak ve bu plânı bulunduğu yerin en büyük mülkî amirine bildirmek,
b) Dolum tesislerinde sadece kendi tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin dolumunu yapmak, dolum anlaşması olan firmaların tüplerini anlaşma şartları uyarınca doldurmak, başka dağıtıcıların tüplü bayilerine dağıtım yapmamak,
c) Bayilerinin tüplü LPG ihtiyaçlarını zamanında ve aksatmadan karşılamak için gerekli her türlü tedbiri almak,
d) Tescilli markası ve amblemini taşıyan LPG tüplerinin teknik düzenlemelerde belirtilen periyodik muayenelerini yapabilecek üniteleri kurmak, periyodik muayeneler dışında kalan tamir, ısıl işlem, kumlama, temizleme ve metal kaplama gibi diğer ana işlemleri yapabilecek üniteleri kurmak ya da bu işlemleri yapabilecek yeterlilikteki yerlerle sözleşme yapmak,
e) LPG tüplerinin dolum öncesi, dolum sırası ve dolum sonrası kontrol işlemlerini yapmak,
f) Teknik düzenlemelere uygun olmayan, periyodik muayenesi yapılmayan, paslı, şişkin, ezik, kesik, boyasız, çatlak, yangın hasarlı ve benzeri tüplere dolum yapmamak, dolum için getirilen tüpleri dolum yapmadan önce teknik düzenlemelere göre kontrolden geçirmek, tamir ve bakım işlemlerini yapmak veya yaptırmak mümkün değilse imha etmek,
g) Bayileri eğitmek ve tüketicileri bilgilendirmek
ile yükümlüdür.
Tüplü LPG’nin kullanıcılara teslimi, dağıtıcılar ve/veya bunların tüplü LPG bayileri vasıtasıyla yapılır.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, yıllık pazarlama projeksiyonları yapmak ve ayrıntıları ile birlikte her yıl şubat ayı içinde Kuruma vermekle yükümlüdür. Dağıtıcılar her yıl, üçer aylık dönemlerde projeksiyonlarının gerçekleşme değerlemesini yaparak ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında Kuruma verir ve projeksiyonlarında oluşan yüzde ondan fazla artış ve eksiliş nedenlerini açıklarlar.
Dağıtıcılar, bu Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde belirtilen “Bayilik” ve “Fizibilite” tanımlarına uygun şekilde sözleşmeyle bayilikler oluşturur.
LPG Dağıtıcı Lisansı sahipleri, Kanun gereğince yapılması gereken zorunlu sigortaları yapmak ve faaliyet konusuna göre hizmet içi eğitimlerin verilmesini sağlamakla yükümlüdürler.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
LPG Taşıma Lisansı
LPG Taşıma Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 21 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri piyasada, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun, boru hatları dahil olmak üzere Türkiye sınırları veya Türk karasuları içerisinde LPG taşıma araçları ile taşıma hizmeti verilmesiyle iştigal edebilirler.
(Ek:RG-24/4/2010-27561)Transit rejimi kapsamında yürütülecek LPG taşıma faaliyeti için LPG Taşıma Lisansı alınmasına gerek yoktur.
(Değişik:27.04.2019-30757 R.G.) Karayolu ile LPG taşıma faaliyetini 8/1/2018 tarihli ve 30295 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yürüten ve durumuna uygun yetki belgesine sahip olan kişilerin taşıma faaliyetleri lisansa tabi değildir.”
LPG Taşıma Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 22 — LPG Taşıma Lisansı sahipleri faaliyetlerini teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak yürütmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
LPG Depolama Lisansı
LPG Depolama Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetler
MADDE 23 — (Değişik:RG-11/3/2022-31775) LPG Depolama Lisansı sahipleri, piyasa faaliyetinde bulunanların, rafinericilerin veya kullanıcıların stok ihtiyaçlarını karşılamak üzere kendilerine ait veya yapılan sözleşmeler gereği kullanım hakkına sahip bulundukları ve teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun depoların işletilmesi ile iştigal edebilir.

LPG Depolama Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 24 — LPG Depolama Lisans sahipleri; teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olarak LPG’nin depolanmasını sağlamak ve depoların işletmesini yapmakla yükümlüdür.
BEŞİNCİ BÖLÜM
LPG Otogaz Bayilik Lisansı
LPG Otogaz Bayilik Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 25 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri piyasada, dağıtıcılar ile yapacakları tek elden satış sözleşmesine göre bayilik faaliyetlerini yürütürler ve dağıtıcıdan temin ettikleri LPG’nin kullanıcılara satışı faaliyetinde bulunurlar. Bayiler, teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata göre kurdukları otogaz istasyonlarını lisans alarak işletmeye başlar.
(Değişik ikinci fıkra:RG-7/9/2016-29824)LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının lisansının iptal edilmesi halinde, dağıtıcı ile yapmış oldukları sözleşmenin feshini beklemeksizin başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalayarak lisans tadil başvurusunda bulunabilirler. LPG otogaz bayileri, bayisi oldukları dağıtıcının faaliyetinin geçici olarak durdurulması halinde ise, dağıtıcının yeniden faaliyete geçmesini beklemeksizin, faaliyetinin geçici olarak durdurulduğu süre ile sınırlı olacak şekilde lisans sahibi başka bir dağıtıcı ile sözleşme imzalamak ve Kuruma bilgi vermek kaydıyla lisans sahibi başka bir dağıtıcıdan LPG temin edebilirler.
(Mülga fıkra:RG-7/9/2016-29824)
LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 26 — LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri,
a) Otogaz LPG’nin kullanım amacını ve niteliğini değiştirmemek,
b) Otogaz istasyonlarında LPG ile çalışan araçlara otogaz LPG ikmali yapmak,
c) Tek bir dağıtıcı ile sözleşme yapmak ve istasyonunda sadece sözleşmeli olduğu dağıtım şirketince ikmal edilen LPG’yi satmak, diğer dağıtıcılardan LPG ikmali yapmamak ve temin etmemek,
d) Anlaşma yaptıkları dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonunda görülebilecek bir yere koymak,
e) Otogaz istasyonlarında LPG tüpü dolumu ve satışı yapmamak, LPG tüpü dolumuna yarayan hiçbir alet, makine ve teçhizatı istasyon dahilinde bulundurmamak,
f) Sözleşme süresinin bitiminden itibaren bir ay içerisinde eski dağıtıcı ile ilgili tüm belirtileri kaldırmak ve sözleşme yapılan yeni dağıtıcının tescilli markası ve amblemini istasyonda görülebilecek bir yere koymak,
g) Yeniden satış amacı ile hiç bir şekilde LPG satışı yapmamak,
h) İstasyonları için gerekli teknik düzenlemelere uygun, kamu kurum ve kuruluşlarından ruhsat, izin ve belgeleri almak, zorunlu sigortaları yapmak, elemanları eğitmek, istasyonunda sorumlu müdür bulundurmak
ile yükümlüdürler.
Otogaz istasyonları ve depolama tanklarının, dispenserlerinin, pompa ve aksamlarının, idarî binalarının; metro hatlarına, okullara, camilere, hastanelere, çocuk parklarına ve kamu kullanımının yoğun olduğu tesislere, doğal gaz reglaj, depolama tankları ve baz istasyonları gibi yanıcı parlayıcı özellik arz eden depo ve tesislere, akaryakıt dispenserlerine olan mesafelerinin teknik düzenlemelere, standartlara, ilgili ve diğer mevzuata uygun olması, kendi mülkiyeti veya kullanma hakkına sahip olduğu alan içinde sağlanması zorunludur.
Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında bulunan otogaz istasyonlarının depolama tankları teknik düzenlemelere uygun olarak yerleştirilir.
Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market gibi tesislerin dışında lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı tesisler kurulması, kamu can ve mal güvenliği açısından konulmuş kriterleri ihlâl edemez.
ALTINCI BÖLÜM
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 27 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri piyasada; teknik düzenlemelere uygun tüp imalât faaliyeti ile iştigal edebilir.
Lisans sahipleri ayrıca lisans almaksızın lisanslarına işlenmesi kaydıyla LPG tüpünün muayenesi, tamiri ve bakımı işlemlerini yapabilir.
LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 28 — LPG Tüpü İmalâtı Lisansı sahipleri,
a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin imalâtını teknik düzenlemelere uygun olarak gerçekleştirmekle,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde bulunacaksa teknik düzenlemelere uymakla,
c) İmalâtta görev alan elemanlarına ilgili mevzuatta ve teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla
yükümlüdür.
YEDİNCİ BÖLÜM
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı kapsamında yürütülebilecek faaliyetler
MADDE 29 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahipleri piyasada ilgili ve diğer mevzuata, standartlara ve teknik düzenlemelere uygun tüp muayene, tamir ve bakım faaliyeti ile iştigal edebilir.
LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisansı sahiplerinin yükümlülükleri
MADDE 30 — LPG Tüpü Muayenesi, Tamiri ve Bakımı Lisans sahipleri,
a) LPG’nin piyasaya arzı işleminde kullanılacak tüplerin muayene, tamir ve bakımını teknik düzenlemelere uygun olarak yapmakla,
b) Muayene, tamir ve bakım faaliyetinde görev alan elemanlarına ilgili teknik düzenlemelerde istenilen gerekli eğitim ve sertifikaları aldırmakla
yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ KISIM
Diğer Hükümler
BİRİNCİ BÖLÜM
Bildirimler
Bildirim genel esasları
MADDE 31 – (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Bildirim türleri
MADDE 32 – (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Dönemsel bildirimler
MADDE 33 – (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Oluşuma bağlı bildirimler
MADDE 34 — (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
Kayıtların saklanması
MADDE 35 — (Mülga:RG-24/12/2014-29215)
İKİNCİ BÖLÜM
Kısıtlamalar
Temin ve satışa ilişkin kısıtlamalar ile miktar kısıtlamaları
MADDE 36 —(Yeniden düzenlen birinci fıkra:RG-01/11/2006-26333) LPG’ nin ihracı, Rafinerici Lisansı ve LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerince yapılır.
LPG ithalatı, belirli teknik ölçüm ve analizleri yapabilecek donanımı haiz laboratuarlara sahip LPG İhtisas Gümrük İdareleri’nden yapılır.
Dağıtıcıların yurt içi pazar payı, toplam yurt içi pazarın yüzde kırkbeşini geçemez.
(Değişik:RG-19/10/2017-30215) Yurt içi pazar payının hesabında dağıtıcıların, bir önceki on iki aylık dönemde tüplü LPG, otogaz, dökme LPG satışları ayrı; rafinerici dahil, LPG otogaz bayilik lisansları hariç, birbirleri arasındaki toptan alım ve satımları ayrı dikkate alınır.
Mesafe kısıtlamaları
MADDE 37 — Şehir içi veya şehirlerarası trafiğe açık yollarda aynı istikamette iki akaryakıt ve/veya otogaz istasyonu arasındaki mesafe, aynı yönde olmak üzere; şehirlerarası yollarda on, şehir içi yollarda bir kilometreden az olamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Sigorta
Standartlar
MADDE 38 — (Mülga:RG-19/10/2017-30215)
Sigorta
MADDE 39 — (Değişik:RG-15/9/2010-27700) Tüm lisans sahipleri, faaliyetlerinin üçüncü kişiler nezdinde oluşturabileceği bedeni ve maddi zarar veya ziyanları tazmin etmek için gerekli malî sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortaları yaptırmakla yükümlüdür.
LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Depolama Lisansı sahipleri, tesislerini ve LPG’yi tüm risklere karşı sigortalamakla yükümlüdür.
LPG piyasasında faaliyet gösteren tesislerin tüm risk sigortasına esas sigorta bedeli, arazi edinim giderleri hariç olmak üzere tesisin kayıtlı net aktif değerinden düşük, risk ödemelerinde tanınabilecek muafiyet ise sigorta değerinin yüzde ikisinden yüksek olamaz.
Üçüncü şahıslara malî sorumluluk sigortalarında muafiyet uygulanmaz.
Sıvılaştırılmış petrol gazları piyasasında faaliyet gösteren lisans sahiplerinin yaptıracakları üçüncü kişiler malî sorumluluk sigortası asgari teminat hadleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 13 üncü maddesine istinaden yürürlüğe konulan, 21/1/2010 tarihli ve 2010/190 sayılı Kararnamenin eki Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar uyarınca tespit ve ilan edilen, Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat’ta yer alan tarifedeki meblağlardan düşük olamaz.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Malî Hükümler
Gelir payı
MADDE 40 — (Değişik:RG-17/1/2019-30658)Bir sonraki yıl için geçerli olacak gelir payı bedelleri her yılın Aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek Resmî Gazete’de yayımlanır. Gelir Payı rafinerici adına açılmış gelir payı hesabına yatırılır. Rafinerici lisansı sahipleri, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri sıvılaştırılmış petrol gazlarının (LPG) yurt içi satışından gelir payı tahsil etmekle yükümlüdür.
(Değişik fıkra:RG-19/10/2017-30215) Dağıtıcı lisans sahipleri ithal ettikleri LPG için hesapladıkları gelir payını, Ulusal Petrol Stoku Komisyonunca belirlenen usul ve esaslara göre ithalatın gerçekleştiği ayı takip eden ayın sonuna kadar rafinericilere öder.
Rafinericilerin satış bedeline yansıttıkları gelir payı ile dağıtıcıların rafinericilere yaptığı ödemenin karşılığı olarak tahsil edecekleri gelir payları, düzenlenen faturalarda ayrı başlık altında gösterilir.

(Ek fıkra:RG-8/6/2021-31505) Geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olanların lisans alma, tadil ve süre uzatımı başvuruları; söz konusu borcun, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde, yapılmamış sayılır.
Katılma payı
MADDE 41 — Rafinerici Lisansı, LPG Dağıtıcı Lisansı ve LPG Otogaz Bayilik Lisansı sahipleri, her yıl katılma payı ödemekle yükümlüdür. Bir önceki yıla ilişkin katılma payının ilk taksiti haziran, ikinci taksiti kasım ayı sonuna kadar ödenir.
(Değişik birinci cümle:RG-7/9/2016-29824)Katılma payı, yükümlülerin yıllık gelir tablolarında yer alan lisans kapsamında yürütülen piyasa faaliyetlerine ilişkin net satışlar tutarı ile Kurulca her yıl belirlenecek katılma payı oranı çarpılarak hesaplanır. Katılma payı oranı binde biri, katılma payı tutarı ise 2 milyon ABD Dolarını aşamaz.
Lisans türlerine göre; katılma payını sıfıra kadar indirmeye, farklı oranları tespite Kurul yetkilidir.
Bir sonraki yıl için geçerli olacak yıllık Katılma Payı oranı veya oranları her yılın aralık ayının sonuna kadar Kurul kararıyla belirlenerek, Resmi Gazete’de yayımlanır.
Net Satış Hasılatı içinde yer alması hâlinde, yıl içinde LPG için ödenen gümrük vergi, resim ve harçları ile Özel Tüketim Vergisi toplamı net satışlar toplamından tenzil edilir. Lisansı kapsamında, bir veya birden fazla piyasa faaliyetini yürüten lisans sahipleri katılma payını toplam net satışları üzerinden öder.
İlk defa lisans alınan yıla ilişkin Katılma Payı, lisans tarihi ile aynı yılın 31 Aralık tarihi arasındaki döneme ilişkin olarak gelir tablolarında yer alan net satışlar tutarından varsa beşinci fıkraya göre yapılan tenzil sonrası bulunan meblağın, katılma payı oranı ile çarpımı sonucu bulunur.
Birden fazla lisans sahibi kişiler, her bir lisans için ayrı katılma payı bildiriminde bulunur. Lisans türleri için farklı oranlar tespit edilmesi hâlinde, net satışlar tutarının bu faaliyetlere ilişkin olanları ayrı ayrı işleme alınır.
Süresinde beyan edilmeyen veya hatalı beyan edilen katılma paylarına ilişkin cezaî ve idarî işlemler Kurumca tamamlanarak ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde adlî ve idarî işlemler başlatılır.
(Değişik:RG-17/1/2019-30658)Geçmiş dönemlere ilişkin katılma payı yükümlüğünü yerine getirmeyen gerçek ve tüzel kişilerin lisans, tadil ve süre uzatımı başvuruları; yükümlülüğün, Kurumca yapılacak bildirimden itibaren 10 iş günü içerisinde yerine getirilmemesi halinde yapılmamış sayılır.
Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları
MADDE 42 — Süresinde ödenmeyen malî yükümlülükler ve gecikme zamları hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri uygulanarak ilgili vergi daireleri aracılığı ile tahsili sağlanır.
Yeniden değerleme
MADDE 43 — (Mülga:RG-20/12/2017-30276)
BEŞİNCİ BÖLÜM
Gizlilik, Piyasaya Müdahale ve Mücbir Sebepler
Gizlilik
MADDE 44 — (Ek fıkra: RG-01/05/2007-26509) Kurum tarafından piyasa faaliyetlerine ilişkin derlenen bilgilerin ilgililere ve kamuya açıklanması Kurum tarafından sonuçlandırılır.
Kurum, yayımlanması hâlinde lisans sahibinin ticarî ilişkilerine zarar verebileceği Kurul kararıyla belirlenen bilgi veya belgeleri; herhangi bir mahkeme kararı ile söz konusu bilgi veya belgelerin talep edilmesi dışında açıklayamaz.
Piyasada faaliyet gösteren taraflar, ticarî yönden hassas bilgi ve belgeleri gizli tutmakla yükümlüdür. Lisans sahipleri her ne suretle olursa olsun piyasa faaliyetlerinin ifası sırasında bizzat veya dolaylı yollardan edindikleri gizli bilgileri açıklayamaz ve kendi menfaatine veya kendisine bağlı firmalar yararına veya başkaları lehine veya aleyhine kullanamaz.
Lisansı sona eren veya lisansı iptal edilen gerçek veya tüzel kişiler, ticarî ilişkileri nedeniyle elde etmiş oldukları diğer kişilere ait ticarî sırları gizli tutmakla yükümlüdür.
Piyasaya müdahale
MADDE 45 — Kuruma ulaşan bilgi, duyum, ihbar ve şikâyetlerden;
a) LPG temin ve/veya satışı ile LPG’ye ilişkin hizmet ifalarının sürekli ve düzenli yapılmadığı, yapılmasının engellendiği veya engellenmeye teşebbüs edilmesi,
b) Haksız rekabete ve rekabetin korunmasına ilişkin mevzuatın ihlâline sebebiyet verildiği, hususlarında belirgin emarelerin oluştuğu ve bunların ulusal güvenliği veya kamu düzenini tehdit eder boyuta eriştiğine kanaat getirilmesi
hâlinde gerekli girişimler Kurul kararıyla Kurum tarafından başlatılır. Bu kapsamda, Kurum talimatlarının yerine getirilmediğinin anlaşılması hâlinde, yetkili merciler nezdinde gerekli işlemlerin başlatılmasıyla birlikte, soruşturma da açılır.
Mücbir sebepler
MADDE 46 — Bir olayın mücbir sebep hali sayılabilmesi için; olaydan etkilenen tarafların gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun etkilenen tarafın ilgili mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engellemesi gerekir.
Mücbir sebeplerin gerçekleşmesi hâlinde, mücbir sebeplerin etkileri giderilinceye kadar, lisans sahibinin ilgili mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri etkilendikleri oranda Kurul kararıyla ertelenebilir.
Söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı hallerde, Kurul, lisans sahibinin yükümlülüğünün kaldırılmasına da karar verebilir.
Yükümlülüklerin ertelenmesi veya kaldırılması kararının verilebilmesi için, lisans sahibinin mücbir sebebin başlama tarihini, mahiyetini, yükümlülüklerine olan etkilerini ve mümkün olması halinde etkilerin tahmini giderilme süresini içeren başvurusunu, mücbir sebebin başlama tarihinden itibaren onbeş iş günü içerisinde Kuruma yazılı olarak bildirmesi zorunludur.
ALTINCI BÖLÜM
Geçici ve Son Hükümler
GEÇİCİ MADDE 1 — Kanunun yayımı tarihinde;
a) Faaliyetleri lisans almasını gerektiren gerçek ve tüzel kişiler,
b) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yapılan düzenlemelere istinaden faaliyetlerine izin verilmiş LPG dağıtım ve pazarlama şirketleri durumlarını 13/3/2006 tarihine kadar, Kanun ve bu Yönetmelikte yer alan hususlara uygun hale getirerek, Kurum tarafından istenecek bilgi ve belgelerle Kuruma başvurmak zorundadır. Başvurusunu yapmış ancak işlemleri tamamlayamayan kişilerin faaliyetlerinin devamı için üç ayı aşmamak üzere ek süre verilmesinde Kurum yetkilidir. Ancak Kanun yürürlüğe girmeden önce, kurulduğu dönemdeki mevzuata göre gayri sıhhi müessese, işyeri açma ve çalışma ruhsatlı olarak faaliyetlerini sürdüren otogaz istasyonları, Kanun gereği belirlenen güvenlik önlemlerine uymak kaydıyla faaliyetlerine Kurumdan lisans alarak devam ederler.
(Değişik ikinci fıkra: RG-26/07/2006-26240) Kanun gereği güvenlik ve lisans gereklerine uygunluğu TSE tarafından verilecek belge ile belirlenecek olup da süresi içinde Kuruma lisans başvurusu yapmış olan otogaz istasyonlarından, bulundukları mahalde imar planlarının henüz yapılamamış olması, ya da devam etmekte olan imar çalışmalarının henüz bitirilememiş olmasından dolayı işyeri açma ve çalışma ruhsatlandırma işlemleri sonuçlandırılamayan otogaz istasyonlarından, imar planlarının tamamlanması ile işyeri açma ve çalışma ruhsatı alabilecekleri hususu yetkili makamdan alacakları yazıyla tespit edilenlere 31/12/2007 tarihine kadar geçici faaliyet lisansı verilir. Diğerleri faaliyetten men edilir.
Kanunun yürürlüğe girmesinden önce; LPG dağıtım ve pazarlama şirketlerinin, mevcut mevzuat kapsamında tanınan hak ve menfaatleri ile yükümlülüklerine ilişkin hükümler, Kanunda belirlenen süre ve esaslar dahilinde faaliyeti ile ilgili lisans verilinceye kadar saklıdır.
Otogaz istasyonları ile içinde otogaz tesisi bulunan akaryakıt istasyonlarının sahası içinde, teknik düzenlemelere uygun olarak tesis edilmiş idarî büro, araç yıkama ve yağlama tesisleri, müşterilerin acil ihtiyaçlarının giderilmesi için kurulan küçük market ve benzeri tesislerin dışındaki lokanta, ticarî ve sosyal amaçlı tesisler Kanunun 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen şartlara 13/3/2007 tarihine kadar uygun hale getirilir.
13/3/2006 tarihine kadar lisans başvurusunda bulunmayan, lisans başvurusunda bulunup başvuruları veya ek süre talepleri kabul edilmeyen kişiler için daha önce verilen hak, izin ve yetki doğurucu her türlü karar, işlem ve evrak herhangi bir işleme gerek kalmaksızın hükümsüz hale gelir.
GEÇİCİ MADDE 2 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte piyasada faaliyet gösteren ve belge sahibi olup, faaliyetleri lisans almasını gerektiren kişilerle, LPG dağıtım ve pazarlama şirketi olarak faaliyet gösterenler esas faaliyetlerinde kullandıkları Tip Bayilik Sözleşme örneklerini, 31/10/2005 tarihine kadar Kuruma bildirirler.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi
GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek:RG-7/9/2016-29824)
Lisans sahibi anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içerisinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür.
GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-20/12/2017-30276)
2018 yılında uygulanacak gelir payı bedelleri 2017 yılının Aralık ayı sonuna kadar Kurul Kararıyla belirlenerek Resmi Gazete’de yayımlanır.

GEÇİCİ MADDE 5- (Ek:RG-8/11/2022-32007)  Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; geçmiş dönemlere ilişkin gelir payı borcu olan LPG Dağıtıcı Lisansı sahiplerinin, gelir payı borcunun ödendiğini gösterir belgeyi 30 (otuz) gün içerisinde Kuruma sunmaması halinde LPG Dağıtıcı Lisansları Kurul Kararıyla sona erdirilir.

Yürürlük
MADDE 47 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 48 — Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
 

 Ek-1 (Değişik:RG-7/9/2016-29824)

LİSANS BAŞVURU DİLEKÇESİ

(Mülga:RG-19/10/2017-30215)

LİSANS BAŞVURUSUNUN TÜRÜ

(Talep edilen lisans türünü/türlerini  X  ile işaretleyiniz)

LPG DAĞITICI
DOLUM
DEPOLAMA
TAŞIMA
LPG DEPOLAMA
LPG OTOGAZ BAYİLİK    
LPG TAŞIMA
LPG TÜPÜ İMALÂTI
İMALÂT
MUAYENE, TAMİR VE BAKIM
LPG TÜPÜ MUAYENESİ, TAMİRİ VE BAKIMI

(Mülga:RG-7/9/2016-29824) Ek-2

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
16/9/2005 25938
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin
Tarihi Sayısı
1 17/1/2019 30658
2 19/10/2017 30215
3 27/4/2019 30757
4 8/6/2021 31505
5 11/3/2022 31775
6 28/7/2022 31906
7 20/9/2022 31959
8 8/11/2022 32007

(2024)

Başa dön tuşu