Gümrük Genelgeleri

Sigara Transiti (Genelge 2012/14)

T.C.
GÜMRÜK VE TCARET BAKANLIGI
Gümrükler Genel Müdürlügü

Sayı : B.21.0.GGM.0.13.00.00-010.06.01
Konu : Sigara Transiti

GENELGE
(2012/ 14)

Bilindigi üzere, 22/3/2012 günlü 28241 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesi “Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden
transitine; her bir paket ve ambalajında, dış paketleme ile etiketlerinde ve boş sigara paketleri üzerinde varış ülkesinin resmi dil veya dillerinde uyarıcı işaretleri bulunması kaydıyla izin verilir.”
hükmünü amirdir.
Ancak, ülkemiz üzerinden transiti yapılacak sigaralar üzerinde yer alacak uyarıcı işaretlerin her ülkenin kendi iç mevzuatı çerçevesinde farklılıklar arz ettiği göz önünde bulundurularak anılan
Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Öncelikle Türkiye Gümrük Bölgesinden transiti yapılacak sigaraların varış ülkesi mevzuatına uygun olduğunun tevsiki gerekmektedir.
2- “Paket”, “ambalaj”, “dış paketleme” ve “etiket” ibarelerinden, Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesinin 11 inci maddesi ile 4/11/2010 gün ve 27749 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi çerçevesinde, ürünün perakende satısında kullanılan paketler ve etiketler kastedildiğinden, birim paketlerde ve bu birim paketlerin birden fazlasının yer aldığı karton grupmanlarda, anılan Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında uyarıcı işaretler aranacaktır.
3- Dahilde isleme rejimi kapsamında Türkiye’de imal edilerek ihraç edilecek sigaralar da bu Karar kapsamında değerlendirilecektir. (2017/5 Sayılı Genelge ile 3 üncü madde yürürlükten kaldırıldı.)
4- Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı, Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden yapılacak transite iliskin oldugundan Gümrüksüz Satıs Mağazalarında satılmak üzere yurt dışından getirilen sigaralarda 2009/64 sayılı Genelgede yer alan hususlar göz önünde bulundurulacaktır.
“5- (Ek:2018/20 Saylı Genelge) Yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit edilecek sigaralar 2012/2924 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında bulunmamakta olup, söz konusu sigaraların transitine, yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarına gönderildiğinin tevsiki ve sigaralar üzerinde gümrüksüz satış mağazalarında satılacağına dair ibarenin bulunması kaydıyla izin verilir. Sigaraların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden havayolu ile transit edilecek olması durumuna mahsus olmak üzere; transit işlemine izin verilmesi için, taşıyıcı firma tarafından ibraz edilen eşyaya ilişkin fatura ve/veya diğer belgelerle sigaraların yurtdışındaki gümrüksüz satış mağazalarında satılmak üzere transitinin yapıldığının tevsiki yeterlidir.”
Bilgi ve geregini rica ederim.
Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müstesar
DAGITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu