Gümrük Genelgeleriİthalat Mevzuatı

Set Halindeki Eşyada İlave Gümrük Vergisi (İGV) (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :20117910-162.01
Konu :Set Halindeki Eşyada İGV

2011/40 sayılı Genelge’nin 3 üncü ve 4 üncü maddelerinde;
“3. Seti oluşturan her eşyanın ayrı ayrı GTİP’leri tespit edilecek; eşyanın işbu Genelge kapsamında olduğu bilgisi, eşya tanımı ve GTİP tespitleri gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusuna kaydedilecektir.
Tespit edilen bu GTİP’lere göre Dış Ticaret Mevzuatı uyarınca gümrük beyannamelerine eklenmesi gereken belgeler, ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler, KDV veya ÖTV Kanunu uyarınca varsa ödenmesi gereken vergiler hesaplanarak gümrük beyannamelerine yansıtılacaktır.” denilmektedir.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, “set halindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılan eşyanın bünyesinde bulunan ve beyannamenin 44 no.lu hanesine kaydedilen eşyalarda İlave Gümrük Vergisi olması halinde, söz konusu İlave Gümrük Vergisinin tahsil edilip edilmeyeceği hususunda tereddüt yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bilindiği üzere; 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun‘a dayanılarak İthalat Rejimi Kararına Ek Kararla belirlenen İlave Gümrük Vergisinin, Gümrük Vergisinin tabi olduğu usul ve hükümlere tabi olduğu gerek İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlarda gerekse de Ekonomi Bakanlığından alınan muhtelif yazılarda belirtilmiştir.
Söz konusu Genelge’de yer alan “Seti oluşturan eşyalara ilişkin GTİP’lerde ödenmesi gereken ek mali mükellefiyetler … hesaplanarak gümrük beyannamelerine yansıtılacaktır.” Cümlesinden hareketle, ek mali mükellefiyet ibaresinin gerek ithalat vergilerini gerekse de her türlü ek mali yükümlülüğe isabet eden ticaret politikası önlemlerini içerdiği anlaşılmaktadır.
Bu itibarla, “set halindeki eşya” olarak değerlendirilerek GTİP tespiti yapılan eşyanın bünyesinde bulunan ve beyannamenin 44 no.lu hanesine kaydedilen eşyalarda İlave Gümrük Vergisi olması halinde, söz konusu İlave Gümrük Vergisinin tahsil edilmesi gerekmektedir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Alpay ARAS
Bakan a.
Daire Başkanı
Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu