KararlarSerbest Bölgeler

Serbest Bölge Müdürlüklerinin Kuruluş, Görev, Yetki ve Çalışma Esasları (B.K.K. 85/9801)

SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI (B.K.Karar Sayısı:85-9801)
Bölge Müdürlüklerinin Kuruluşu
MADDE 1- (1) Bakanlar Kurulunca yer ve sınırları belirlenen serbest bölgelerde, bu bölgelerin bulundukları illerin Valiliklerine bağlı olarak, her biri için Serbest Bölge Müdürlüğü kurulur.
MADDE 2- (1) Bölge Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
a) Serbest Bölgeler Mevzuatı doğrultusunda bölgeyi yönetmek,
b) Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi, kurulması ve kullanılmasıyla ilgili bütün ruhsatları vermek ve denetlemek,
c) “Serbest Bölgeleri  Tesis  ve  Geliştirme  Fonu”na  yapılan  ödemeleri  tahsil  etmek,  fon  hesabına yatırmak ve bu fondan Başbakanın veya yetkili kılacağı Devlet Bakanı- Başbakan Yardımcısı’nın onayı ile kesinleşen yıllık bütçeler çerçevesinde harcamalarda bulunmak,
d) Bölgede gümrük, güvenlik, çalışma, sosyal güvenlik, liman, haberleşme ve sağlık hizmetleri gibi konularda kamuyu ilgilendiren görevlerin yerine getirilmesi için gerekli koordinasyonu temin etmek,
e) Bölge İşleticisiyle aktedilen İşletme Sözleşmesi ile bu İşletici ve Kullanıcılar, kamu ve özel kuruluşlar arasında yapılan sözleşmelerin hükümleri uyarınca yürütülen işleri gözetmek ve denetlemek,
f) Bölge İşleticisi tarafından Kullanıcılara verilen hizmetler ve kiralanan yerlerle ilgili olarak, hizmet, ücret ve kira tarifelerinin düzenlenmesini temin etmek,
g) Giriş İzin Belgeleri vermek ve gerekli kontrolü sağlamak,
h) İkamet veya Çalışma İzni verilmesiyle ilgili müracaatları kabul etmek,
ı) İtiraz ve şikayetleri kabul etmek, anlaşmazlıkların uzlaşma yoluyla çözümlenmesini sağlamak, gerekirse ilgili mercilere intikal ettirmek,
j) Bölgede faaliyette bulunmak amacıyla “Faaliyet Ruhsatı” almış bulunan gerçek ve tüzel kişilerin sicillerini tutmak ve bununla ilgili belgeleri vermek,
k) Valilikçe ve diğer üst mercilerce talep edilecek her türlü bilgi ve belgeleri temin etmek, bölge faaliyetlerini değerlendirmek ve yıl içindeki faaliyetlerin sonuçlarını yıllık faaliyet ve hesap raporları halinde hazı
Bölge Müdürünün Görev, Yetki ve Sorumluluğu
MADDE 3- (1) Bölge Müdürü, 2’nci maddede belirtilen görevlerin yerine getirilmesi ve mevzuata uygun olarak yürütülmesi için her türlü tedbiri alır. Bu görevlerin yapılmasıyla ilgili gözetim, denetim ve uygulamadan sorumludur.
Bölge Müdürlüğü Teşkilatı
MADDE 4- (1) Bölge Müdürlüğü, Bölge Müdürü ile yeterli sayıda Şube Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı ve diğer personelden oluşur.
MADDE 5- (1) Bu esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 6- (1) Bu esasları Başbakanlık yürütür.
Başa dön tuşu