Gümrük Genelgeleri

Sektörel Destekleme Faaliyetleri (Genelge 2014/ 3)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 29132310-010.06
Konu : Sektörel Destekleme
Gümrük politikalarının uygulanması ve geliştirilmesi ile gümrük hizmetlerinin süratli, etkili, verimli, belirlenmiş standartlara uygun şekilde yürütülmesinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilecek sektörel destekleme faaliyetleri 4/1/2014 tarihli ve 28872 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Sektörel Destekleme Gümrük Genel Tebliği ile düzenlenmiştir.
Söz konusu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça yapılacak işlemler Gümrükler Genel Müdürlüğü (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) koordinesinde aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülecektir.
1) Başvurunun Değerlendirilmesi
Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde Bakanlığa intikal eden başvuru ve eki belgeler Gümrükler Genel Müdürlüğü (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) tarafından incelenir. Gerek görüldüğü takdirde, başvuruyla ilgili ayrıntılı bilgi ve belge istenebilir.
Başvuruların bir ay içerisinde sonuçlandırılması esastır. Bir ay içinde sonuçlandınlamayacağı öngörülen başvurulara ilişkin olarak başvuru sahibine gerekçesiyle birlikte bildirimde bulunulur.
Gümrükler Genel Müdürlüğünce (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) başvuru ve eklerinin incelenmesi sonucunda, başvuru konusu hususların Bakanlığın hangi hizmet birimlerinin görev alanına girdiği belirlenir. Konuya ilişkin çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla, Genel Müdürlüğün ilgili Dairelerine ve/veya Bakanlığın ilgili hizmet birimlerine gönderilir. Çözüm önerileri, gerektiğinde taşra teşkilatından görüş alınmak suretiyle belirlenerek ivedilikle Gümrükler Genel Müdürlüğüne (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) bildirilir.
Gümrükler Genel Müdürlüğü, çözüm önerilerini, karara bağlanması amacıyla, konunun içeriğine göre ilgili Makama arz eder.
2) Başvurunun Sonuçlandırılması
Çözüm önerilerine ilişkin alman kararlar, gereğinin yerine getirilmesini teminen Gümrükler Genel Müdürlüğünce (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) ilgili Dairelere ve/veya hizmet birimlerine gönderilir.
Alman kararlar çerçevesinde sonuçlandırılan işlemler hakkında Gümrükler Genel Müdürlüğüne (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) bilgi verilmesini müteakip, Genel Müdürlük koordinasyonunda başvuru sahibine gerekli bildirimde bulunulur.
Bu Genelge kapsamında, ilgili birimler arasında yapılacak bütün bildirimler yazılı olarak gerçekleştirilir. Ayrıca sürecin hızlandırılmasını teminen eşzamanlı olarak irtibat noktalarına e-posta yoluyla bildirimde bulunulur.
3) İrtibat Noktaları
Bakanlık hizmet birimlerinde ve taşra teşkilatında sektörel destekleme faaliyetleri konusunda sorumlu olacak irtibat noktaları belirlenir. Bu kapsamda,

a) Gümrükler Genel Müdürlüğünde; Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesinden sorumlu Daire Başkanı,
b) Merkez Birimlerinde; belirlenecek Daire Başkanları,
c) Taşra Birimlerinde;

– Bölge Müdürlüklerinde, Bölge Müdürü veya görevlendireceği Bölge Müdür Yardımcısı,
– Gümrük Müdürlüklerinde, Gümrük Müdürü,

Sektörel destekleme faaliyetleri konusunda sorumlu olacak irtibat noktalandır.
Bu irtibat noktalarının isim, unvan, telefon ve e-posta bilgileri, bu Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç on beş gün içerisinde Gümrükler Genel Müdürlüğüne (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) yazı ile bildirilir. Bu bilgilerde meydana gelebilecek değişiklikler, yazılı olarak Gümrükler Genel Müdürlüğüne (Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesi) ve e-posta ile Sektörel Destekleme ve Mevzuat Dairesinden sorumlu Daire Başkanma ivedilikle bildirilir. Sektörel destekleme faaliyetleri konusunda sorumlu olacak irtibat noktalarını gösteren liste Bakanlığın intranet sayfasında yayınlanır ve güncellenir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Ziya ALTUN YALDIZ
Bakan a. Müsteşar
DAĞITIM: Merkez Birimlerine
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

Başa dön tuşu