Gümrük Genelgeleri

Sayaç İşlemleri (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü) (Genelge 2018/2)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : 14117770-010.06.01
Konu : Sayaç İşlemleri

GENELGE
(2018/2)

07.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği’nin 534 ve 542 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan, 23.02.2017 tarihli ve 29988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sayaç İşlemleri Tebliği’nin (Seri No:1) uygulamasında karşılaşılan sorunların çözümü, tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik olarak aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılması uygun bulunmuştur:

Antrepoya Akaryakıt Giriş ve Çıkışı
1) Antrepoya akaryakıt girişinde;
Beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının, Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de belirlenen oranlar içerisinde kalması halinde, sayaçtan ölçülen miktara göre antrepo beyannamesinde düzeltme yapılacaktır.
Beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının, Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de belirlenen oranları aşması halinde ise, antrepo tankında yapılacak/yaptırılacak ölçüme göre antrepo beyannamesinde düzeltme yapılacaktır.
2) Antrepodan akaryakıt çıkışında;
Antrepodan çıkışı yapılan akaryakıt ithalat işlemine konu ise, antrepo tankı çıkışında sayaç uygulaması zorunlu değildir. Söz konusu akaryakıt için verilen serbest dolaşıma giriş beyannamesinde tank ölçümü esas alınarak işlem yapılacaktır.
Antrepodan çıkışı yapılan ve serbest dolaşımda olmayan akaryakıt, transit veya ihrakiye teslimine konu ise, antrepo tankı çıkışında, çıkış sayaç ölçümü esas alınarak işlem yapılacaktır.
3) Aynı tesis içerisinde bulunan antrepolar için tek sayaç kurulmuş olması halinde, akaryakıt girişinde veya çıkışında tek sayaç kullanılabilecektir. Birden fazla sayaç kurulmasına izin verilen tesislerde de, tahliyenin hızlandırılması amacıyla, aynı gemi ile gelen akaryakıt birden fazla sayaç kullanılarak antrepoya alınabilecektir. Ayrıca, ihrakiye ve transit işlemlerinde de birden fazla sayaç kullanılarak antrepodan akaryakıt çıkarılabilecektir. Bu durumlarda gümrük idaresince gerekli tedbirler alınacaktır.

Antrepo Beyannamesine İlişkin İşlemler
Antrepoya konulan akaryakıtın serbest dolaşıma giriş işlemlerinde; antrepo tankında fiilen bulunan akaryakıt miktarının (tank ölçümü), antrepo beyannamesindeki akaryakıt miktarından az veya fazla olması durumunda, serbest dolaşıma girişe ilişkin gümrük işlemleri antrepo tankındaki fiili miktara göre sonuçlandırılacaktır. Tank ölçümleri ile antrepo beyannamesi arasında oluşacak farklarda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır:
Tankta fiilen bulunan akaryakıt miktarının antrepo beyannamesindeki miktara göre eksik olması durumunda; antrepo beyannamesi sistem tarafından otomatik olarak kapanmış statüye gelmeyeceğinden, miktar farkının Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında sayılan koşullardan ve/veya Gümrük Yönetmeliği Ek 11’deki listede antrepo için belirlenen oranlardan kaynaklandığının tespiti halinde, antrepo beyannamesi kapatma işlemi tutanak ile sonuçlandırılacaktır.
Tankta fiilen bulunan akaryakıt miktarının antrepo beyannamesindeki miktara göre fazla olması durumunda; miktar farkının Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında sayılan koşullardan ve/veya Gümrük Yönetmeliği Ek 11’deki listede antrepo için belirlenen oranlardan kaynaklandığının tespiti halinde, tankta fiilen bulunan akaryakıt için antrepo beyannamesinde düzeltme yapılması veya ek antrepo beyannamesi verilmesi suretiyle işlem sonuçlandırılacaktır. Bir antrepo beyannamesi kapsamı akaryakıtın birden fazla serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile ithal edilmesi durumunda; her bir beyanname bazında değil,son beyanname dikkate alınarak gerekli düzeltme işlemleri yapılacaktır. Buna ilişkin işlemler gümrük idaresince gerekli tedbirler alınarak gecikmeksizin gerçekleştirilecektir.

III. Transit ve İhrakiye Teslimleri
Antrepodan transit akaryakıt çıkışı ile ihrakiye teslimi durumlarında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır:
Akaryakıt antreposundan aynı barca birden fazla beyanname ile transit veya ihrakiye teslimi kapsamında akaryakıt yüklemesi yapılacağı durumlarda; her bir beyanname ayrı ayrı sayaç raporuna bağlanmayacak, barç yüklemesinin bitirilmesini müteakip tek sayaç raporu alınarak işlemler tamamlanacaktır.
Antrepoda bulunan akaryakıtın barca yükleme işlemi, transit beyannamesinin idare tarafından kabul edilmesini müteakip başlatılacaktır. Barç yüklemesi bitirildikten sonra alınan tek sayaç raporu sonucunda ortaya çıkan miktar farklılığının, Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de belirlenen oranları ve/veya sayacın doğruluk hassasiyet oranını (binde 5) aşması halinde; transit beyannamesinin hareket gümrük idaresi muayene kontrol işlemleri transit beyannamesinde brüt ve net ağırlık alanlarında düzeltme yapılarak gerçekleştirilecektir. Transit beyannamesinde yer alan antrepo beyannamesi açma kayıtlarında yapılacak düzeltme işlemleri ise, akaryakıt teslimi yapıldıktan sonra 10 iş günü içerisinde Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2017/9 sayılı Genelgesi çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.
Antrepo beyannamesi ile bu beyannameye bağlı olarak yapılacak transit ve ihrakiye teslim işlemlerinde; antrepo beyannamesi ile akaryakıt antrepo tankında tespit edilecek miktar arasında eksiklik veya fazlalık olması durumunda, bu farklılığın Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında sayılan koşullardan ve/veya Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de belirlenen oranlardan kaynaklandığının tespiti halinde, duruma göre antrepo beyannamesinde düzeltme yapılması, ek antrepo beyannamesi verilmesi veya tutanakla kapatılması suretiyle işlem sonuçlandırılabilecektir.

IV. LPG’nin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri
11.07.2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16) hükümlerine göre, LPG’nin tam beyanlı yaygın basitleştirilmiş usule tabi tutularak serbest dolaşıma girişinde beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında miktar farklılığı oluşması halinde, aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır:
Beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının, Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de belirlenen oranlar içerisinde kalması halinde, sayaçtan ölçülen miktara göre serbest dolaşıma giriş beyannamesinde düzeltme yapılacaktır.
Beyan edilen miktar ile sayaç ölçümü arasında oluşan miktar farklılığının, Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de belirlenen oranları aşması halinde ise, gümrük idaresi personelinin gözetiminde gözetim firmalarınca tahliye öncesinde yapılan gemi ölçüm miktarına göre serbest dolaşıma giriş beyannamesinde düzeltme yapılacaktır.

Ceza ve/veya Tasfiye İşlemi Uygulanmayacak Durumlar
Akaryakıt antreposunda gümrük ve ticaret müfettişlerince veya gümrük idaresince farklı zamanlarda yapılacak ölçümlerde ya da yukarıda yer alan II., III. ve IV. Bölümler kapsamında yapılan ölçümlerde tespit edilen fiili akaryakıt miktarının, (II. ve III. bölümler için antrepo beyannamesindeki, IV. bölüm için ise serbest dolaşıma giriş beyannamesindeki miktara göre) eksik veya fazla olduğu durumlarda; sayaç raporları, gözetim firmalarınca yapılacak ölçümler ve elektronik ölçümlerden (tank ölçümleri) elde edilen veriler de göz önünde bulundurularak, Tebliğ’in 9 uncu maddesinin 7 nci fıkrasında belirtilen koşulların gerçekleşmesi ve/veya ölçüm farklılığının Gümrük Yönetmeliği Ek 11’de belirlenen oranlar içinde kalması halinde ceza veya tasfiye işlemi uygulanmayacaktır.

Diğer Hususlar
İşlemlerin hızlandırılması amacıyla, ihrakiye kapsamı akaryakıt teslimlerinde, firmalarca mesai saatleri dışında fazla mesai talebinde bulunulması halinde de, söz konusu talepler, hareket ve/veya varış gümrük idareleri tarafından gerekli tedbirler alınarak karşılanacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

Başa dön tuşu