Yönetmelikler

Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği

13.06.2014-29029 Resmi Gazete

SATIŞ SONRASI HİZMETLER YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri, azami tamir süreleri ile satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, üretici veya ithalatçıların satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini vermek zorunda oldukları, ekli listede yer alan mallar ile herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonları tarafından yürütülen hizmetleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 58 inci ve 84 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Azami tamir süresi: Bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
b) Bakanlık: (Değişik ibare:RG-12/2/2020-31037) Ticaret Bakanlığını,
c) Genel Müdürlük: Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünü,
ç) İl Müdürlüğü: Bakanlık ticaret il müdürlüklerini,
d) İş günü:  (Değişik:RG-5/11/2020-31295) İş günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs, 15 Temmuz ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
e) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları ticari veya mesleki amaçlarla ithal ederek satım, kira, finansal kiralama veya benzeri bir yolla piyasaya süren gerçek veya tüzel kişiyi,
f) Kanun: Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
g) Kullanım ömrü: Malın, tüketiciye teslim tarihinden başlayan ve bu Yönetmeliğe ekli listede yer alan her mal grubu için tespit edilen süreleri,
ğ) Mal: Alışverişe konu olan taşınır eşyalardan, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen, satış sonrası hizmet istenecek ürünler listesinde yer alan malı,
h) Özel servis: Herhangi bir üretici veya ithalatçıya bağlı olmaksızın faaliyette bulunan servis istasyonlarını,
ı) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla tüketiciye mal sunan ya da mal sunanın adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
i) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi: Yurt içinde üretilen veya ithal edilen mallar ile ilgili olarak, Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü süresince üretici veya ithalatçılar tarafından verilmesi zorunlu montaj, bakım ve onarım hizmetleri için, yeterli teknik kadro, takım, teçhizat bulunduğunu gösteren ve firmanın unvanı ile merkez adresine göre düzenlenen belgeyi,
j) Servis istasyonu: Yetkili servis istasyonları ile özel servisleri,
k) Tüketici: Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi,
l) Üretici: Kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki malları üretenler ile mal üzerine markasını, unvanını veya herhangi bir ayırt edici işaretini koyarak kendisini üretici olarak gösteren gerçek veya tüzel kişiyi,
m) Yetkili servis istasyonu: Üretici veya ithalatçıların ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için; kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri tarafından veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,

n) Kalıcı veri saklayıcısı: (Ek:RG-5/11/2020-31295) Tüketicinin kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkân veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Servis İstasyonları ve Servis Hizmetleri ile İlgili Esaslar
Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu
MADDE 5 – (1) Üretici veya ithalatçılar, ekli listede yer alan her mal grubu için belirtilen kullanım ömrü süresince, satış sonrası hizmetleri sağlamak üzere yine ekli listede tespit edilen yer, sayı ve özellikte yetkili servis istasyonunu, yeterli teknik kadroya sahip şekilde kurmak zorundadır.
(2) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarını kendileri kurabileceği gibi verilen hizmetlerden sorumlu olmak şartıyla kurulu bulunan servis istasyonlarından veya servis organizasyonlarından da faydalanabilir.
Başvuru ve izin
MADDE 6 – (1) Üretici veya ithalatçıların, ekli listede yer alan mallar için Bakanlıkça onaylı satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alması zorunludur. Bu Yönetmeliğin ekli listesinde yer alan ancak servis istasyonu gerekmeyen mallar için satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi düzenlenmez.
(2) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesine yönelik başvurular, Bakanlığın internet sayfasında, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır.
(3) Başvuru ile ilgili hususlar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
(4) Başvuru üzerine Genel Müdürlükçe, Kanun ve bu Yönetmeliğe uygunluk açısından gerekli incelemeler yapılarak yeterli görülenlere satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi verilir.
(5) Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler
MADDE 7 – (1) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi geçerlilik süresi iki yıldır. Belgenin geçerlilik süresi dolmadan yenilenmesi zorunludur.

(2) Satış sonrası hizmetleri yeterlilik belgelerine yönelik; unvan, adres, servis istasyonu, kapsam değişikliği ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenerek Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(3) (Değişik:RG-12/2/2020-31037) Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi başvurusunda bildirilen servislerde değişiklik olması durumunda bu değişikliğin otuz gün içerisinde Bakanlığa bildirilmesi zorunludur.

Satış sonrası hizmet yeterlilik belgesinin iptali
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına rağmen verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde, üretici veya ithalatçının satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi iptal edilir.
Yetkili servis istasyonlarının özellikleri ve sayısı
MADDE 9 – (1) (Değişik:RG-12/2/2020-31037) Ekli listede belirlenen sayıda kurulan ve Bakanlığa bildirilen yetkili servis istasyonlarının; hizmet konularına göre Bakanlık veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen düzenleme veya standartlarda yer alan özellikleri taşıması gerekir.

(2) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)Üretilen veya ithal edilen malın; özelliği, kullanım amacı ve yeri ile satış miktarı dikkate alınarak bu Yönetmelik ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen yetkili servis istasyonlarının sayıları ve bunlarda aranacak özellikler, gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların da görüşü alınarak, Genel Müdürlük tarafından belirlenir veya değiştirilir.

(3) Yetkili servis istasyonlarının kuruluşu ile ilgili müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel Müdürlükçe ayrıca belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.

(4) Yetkili servis istasyonlarının kontrolü Genel Müdürlüğün veya ilgili İl Müdürlüğünün görevlendireceği personel ya da Bakanlık tarafından yetki verilen kurum veya kuruluşlar tarafından yapılır. Yeterli bulunan yetkili servis istasyonları için, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu gösteren belge düzenlenir.

(5) (Ek:RG-12/2/2020-31037)Ekli listede belirlenen sayıdan daha fazla kurulan ve Bakanlığa bildirilmesi zorunlu olmayan yetkili servis istasyonlarında yapılan iş ve işlemlerin de Yönetmelik hükümlerine uygun olması zorunludur.

Servis istasyonlarının sorumlulukları
MADDE 10 – (1) Tüketicinin bulunduğu yerde yetkili servis istasyonunun olmaması halinde satış sonrası hizmetlerin verilmesinden, tüketiciye en yakın yerdeki yetkili servis istasyonu sorumludur.

(2) (Değişik:RG-12/2/2020-31037) Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere, yetkili servis istasyonları, garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.

(3) Servis istasyonlarının, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesinde belirtilen hususları içeren belgeleri düzenlemesi ve bunların birer nüshasını tüketicilere vermesi zorunludur.

(4) (Değişik:RG-12/2/2020-31037) Kullanım ömrü süresince, malın yetkili servis istasyonlarındaki bakım ve onarım süresi azami tamir süresini geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Tüketici arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla yapabilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Satış sonrası hizmetlere ilişkin olarak tüketicilerin iletişime geçebilmesi için üretici veya ithalatçı tarafından bir telefon hattı tahsis edilmesi durumunda, bu hat ile ilgili olarak üretici veya ithalatçı olağan ücret tarifesinden daha yüksek bir tarife seçemez.

(5) Malın tamirinin tamamlandığı tarih tüketiciye telefon, kısa mesaj, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup ve benzeri bir yolla bildirilir. Uyuşmazlık halinde bildirime ilişkin ispat yükümlülüğü yetkili servis istasyonuna aittir.

(6) Malın garanti süresi dışında, servis istasyonları tarafından verilen montaj, bakım ve onarım hizmetiyle ilgili olarak, bir yıl içerisinde aynı arızanın tekrarı halinde tüketiciden herhangi bir isim altında ücret istenemez. Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından kaynaklanan arızalar bu fıkra kapsamı dışındadır.

(7) Malın garanti süresi dışında, garanti belgesi ile satılması zorunlu olmayan bir parçasının servis istasyonu tarafından değiştirilmesi veya satılması durumunda, değişen veya satılan parça için altı aydan aşağı olmamak üzere bir garanti süresi verilir.

Servis istasyonlarınca düzenlenecek belgeler
MADDE 11 – (1) Servis istasyonlarının, kendilerine kargo ile gönderilen arızalı mallar hariç olmak üzere, kendilerine teslim edilen veya kendileri tarafından teslim alınan arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair aşağıdaki bilgileri içeren bir belge düzenlemesi zorunludur:
a) Malı teslim edenin adı, soyadı ve imzası,
b) Malı teslim alanın adı, soyadı ve imzası,
c) Tüketicinin mala ilişkin şikayet ve talepleri,
ç) Malın cinsi, markası ve modeli,
d) Garanti kapsamı içindeki malların arızasının on iş günü içerisinde giderilmemesi halinde üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, tüketiciye benzer özelliklere sahip başka bir malın verileceğine dair bilgi,

e) Malın teslim veya arızanın bildirim tarihi.

(2) Servis istasyonlarının, tüketicilere teslim edilen mallarla ilgili olarak aşağıdaki bilgileri içeren servis fişini tekemmül ettirmesi ve tüketicilere vermesi zorunludur:
a) Servis istasyonunun unvan, adres, telefon, faks ve diğer erişim bilgileri,
b) Malın tüketiciye teslim tarihi,
c) Malın arızasına ve yapılan işlemlere ilişkin bilgi,
ç) Garanti kapsamı dışında ise ücreti,
d) Servis istasyonu yetkilisinin imzası,
e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde yer alan, servis istasyonlarının sorumluluklarını gösterir hususlar,
f) Kargo ile teslim alınan ürünler haricinde, tüketicinin adı, soyadı, adresi ve telefonu ile imzası.
(3) Bu maddenin birinci fıkrasının (d) bendindeki bilgilerin özel servisler tarafından düzenlenen belgelerde yer alması zorunlu değildir.
(4) 13/6/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Garanti Belgesi Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 11 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca düzenlenmesi öngörülen raporlarda yer alacak hususların servis fişinde belirtilmesi halinde ayrıca rapor düzenlenmeyebilir.

(5) (Ek:RG-12/2/2020-31037)Onarımın malın kullanıldığı yerde yapılması durumunda, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen belgenin düzenlenmesi zorunlu değildir.

(6) (Ek:RG-5/11/2020-31295) Malın teslim alındığına dair belge ve servis fişi kalıcı veri saklayıcısıyla da tüketiciye verilebilir. Tüketicinin talep etmesi halinde kâğıt üzerinde yazılı olarak verilmesi zorunludur. Bu belgelerin tüketiciye verildiğine ilişkin onayının alınması gerekir. Onay, yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla alınabilir. Tüketicinin onayının alındığının ispat yükü servis istasyonuna aittir. Malın teslim alındığına dair belgenin ve servis fişinin kalıcı veri saklayıcısıyla verilmesi durumunda birinci ve ikinci fıkralarda yer alan imza şartı aranmaz.

Yedek parça ve fiyat listesi
MADDE 12 – (1) Üretici veya ithalatçılar, tüketicilerin talebi üzerine yedek parça satışından kaçınamazlar.
(2) Servis istasyonlarının, yedek parça fiyat listesini, tüketicilerin görebileceği bir yere asması veya katalog halinde ya da elektronik ortamda tüketiciye göstermesi zorunludur.
Değiştirilen parçanın iadesi
MADDE 13 – (1) Yetkili servis istasyonlarının, bakım ve onarımını yaptıkları mallara ait değiştirilen yedek parçaları; garanti süresi içerisinde tüketiciye göstermesi, garanti süresi dışında ise 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu hükümleri saklı kalmak üzere iade etmesi zorunludur.
Üretici, ithalatçı ve satıcının sorumluluğu
MADDE 14 – (1) Üretici veya ithalatçılar, yetkili servis istasyonlarının ayrı bir tüzel kişiliği olsa dahi, satış sonrası hizmetlerin sağlanmasından ve yürütülmesinden yetkili servis istasyonları ile birlikte müteselsilen sorumludur.

(2) Satış sonrası hizmetler, malın niteliğine göre kullanıldığı yerlerde de sağlanabilir.

(3) (Değişik:RG-12/2/2020-31037)Tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımlar hariç olmak üzere üretici, ithalatçı veya satıcılar garanti süresi içerisinde tüketicilerden nakliye, posta, kargo veya servis elemanlarının ulaşım gideri gibi herhangi bir ücret talep edemez.

(4) Malın garanti süresi içerisinde yetkili servis istasyonuna veya satıcıya tesliminden itibaren arızasının on iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçının; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmesi zorunludur. Benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketici tarafından istenmemesi halinde üretici veya ithalatçılar bu yükümlülükten kurtulur. Buna ilişkin ispat yükümlülüğü üretici veya ithalatçıya aittir.

(5) İthalatçının herhangi bir şekilde ticari faaliyetinin sona ermesi hâlinde mala ilişkin bakım ve onarım hizmetlerinin sunulmasından garanti süresi boyunca satıcı, üretici ve yeni ithalatçı müteselsilen sorumludur. Garanti süresi bittikten sonra ise kullanım ömrü süresince bakım ve onarım hizmetlerini üretici veya yeni ithalatçının sunması zorunludur.

(6) Üretici veya ithalatçılar; satış sonrası hizmetlerin ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmesini sağlamak, yetkili servis istasyonlarının çalışmalarını izlemek, kontrol etmek ve görülen eksiklikleri gidermekle yükümlüdür.

(7) Garanti süresi içerisinde arızalı malın satıcıya teslim edilmesi halinde satıcının, teslim edilen arızalı mallar ile ilgili olarak malın teslim alındığına dair bir belge düzenlemesi zorunludur.  Bu belgede Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hususlar yer alır.

(8) (Ek:RG-12/2/2020-31037)Üretici veya ithalatçıların internet sitesinin bulunması durumunda, tüm yetkili servis istasyonlarına ilişkin güncel iletişim bilgilerinin bu sitelerde yer alması zorunludur.

(9) (Ek:RG-12/2/2020-31037)Üretici veya ithalatçıların, ekli listede belirlenenden daha fazla kurulan servisler dâhil olmak üzere tüm yetkili servis istasyonu bilgilerini Bakanlık tarafından oluşturulan Servis Bilgi Sistemine ilişkin internet sitesine otuz gün içerisinde doğru ve eksiksiz bir şekilde girmesi ve servis bilgilerinde değişiklik olması durumunda bu bilgileri güncellemesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Muafiyet
MADDE 15 – (1) Ticari amaç dışında yalnızca kendi kullanımından doğan ihtiyaçları için üretim veya ithalat yapan kişi veya kuruluşlar ile tüketicilerin özel siparişleri doğrultusunda üretilen veya ithal edilen mallara ilişkin olarak bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.
Bilgi veya belgelerin saklanması
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelikte düzenlenmesi öngörülen her bir işleme ilişkin bilgi veya belgelerin üç yıl boyunca saklanması zorunludur.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 17 – (1) 14/6/2003 tarihli ve 25138 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-12/2/2020-31037) (1) Bu maddenin yürürlük tarihinden önce onaylanan satış sonrası hizmet yeterlilik belgeleri onay tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.

(2) Ekli listeye bu fıkrayı ihdas eden Yönetmelik ile eklenen yeni ürünlerden standardı olmayan ürünler için Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanacak ilgili standardın yürürlüğe girmesinden itibaren üç ay içerisinde satış sonrası hizmet yeterlilik belgesi alınması zorunludur.

Yürürlük
MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini (Değişik ibare:RG-12/2/2020-31037) Ticaret Bakanı yürütür.

EK    6502 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE SATIŞ SONRASI HİZMET VERİLMESİ ZORUNLU OLAN TÜKETİCİ ÜRÜNLERİ LİSTESİ

(Değişik:RG-12/2/2020-31037)

SEKTÖR/ÜRÜN

KULLANIM ÖMRÜ

SERVİS SAYISI VE COĞRAFİ BÖLGE ŞARTI

AZAMİ TAMİR SÜRESİ

1

SAĞLIK ÜRÜNLERİ

1.1

KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI

1.1.1

TANSİYON ALETLERİ    

5 YIL

 1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.1.2

KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR

5 YIL

 1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.1.3

İŞİTME CİHAZLARI

5 YIL

 1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.1.4

KONUŞMA CİHAZLARI

5 YIL

 1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.1.5

ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR

3 YIL

 1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.1.6

MASAJ ALETLERİ VE CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2

ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ 

1.2.1

ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.2

BİBERON ISITICILARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.3

BİBERON STERİLİZATÖRLERİ 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.4

MAMA HAZIRLAMA SETLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.5

ÇOCUK OTO KOLTUKLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.6

MAMA SANDALYELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.7

ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.2.8

BEBEK İZLEME KAMERALARI VE EBEVEYN MONİTÖRLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.3

ENGELLİLERE AİT CİHAZLAR 

1.3.1

TEKERLEKLİ SANDALYELER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.3.2

ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

1.3.3

GÖRME ENGELLİLER İÇİN KİTAP OKUYUCULAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

2

GÖZLÜKLER  

2.1

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

2.2

GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

3

ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 

3.1

KLİMALAR

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.2

ISI POMPALARI

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.3

FAN KOİLLER 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.4

BRÜLÖRLER 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.5

KALORİFER KAZANLARI 

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.6

KAT KALORİFERLERİ 

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.7

KOMBİLER

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.8

DOĞALGAZ / LPG SOBALARI

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.9

GAZYAĞLI SOBALAR

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.10

KATI YAKIT SOBALARI

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

3.11

ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.12

ŞOFBENLER

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.13

ANİ SU ISITICILARI

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.14

TERMOSİFONLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.15

PENCERE TİPİ FANLAR 

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.16

VANTİLATÖRLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.17

USB FANLAR

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

3.18

DAVLUMBAZLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.19

ASPİRATÖRLER 

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.20

FANLI ELBİSE KURUTUCULARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

3.21

HAVA TEMİZLEYİCİLER VE NEMLENDİRİCİLER

10 YIL

AYRI COĞRAFİ BÖLGELERDE TOPLAM 3 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

4

SIHHİ TESİSAT ÜRÜNLERİ

 

4.1

HİDROFORLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

4.2

SU ARITMA CİHAZLARI

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

4.3

MOTORLU SU POMPALARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

4.4

VANALAR

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.5

BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.6

MUSLUKLAR

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.7

REZERVUARLAR

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.8

KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.9

HİDROMASAJ SİSTEMLERİ VE JAKUZİLER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

4.10

DUŞAKABİNLER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

4.11

ELEKTRİKLİ SAUNALAR

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.12

LAVABOLAR

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.13

KLOZETLER

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

4.14

EVİYELER

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

5

TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 

5.1

TESTERE MAKİNELERİ

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5.2

POLİSAJ MAKİNELERİ

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5.3

MATKAPLAR

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5.4

LEHİM TABANCALARI

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5.5

VİDALAMA MAKİNELERİ

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5.6

ZIMPARA MAKİNELERİ

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

5.7

AVUÇ TAŞLAMA MAKİNELERİ

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

6

MOTORLAR 

6.1

ELEKTRİK MOTORLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

6.2

İÇTEN YANMALI MOTORLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

6.3

DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7

EVLERDE KULLANILAN ALTERNATİF ENERJİ SİSTEMLERİ

7.1

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ISITMA SİSTEMLERİ

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7.2

GÜNEŞ ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

7.3

RÜZGÂR ENERJİSİNİ ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİREN SİSTEMLER

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8

ELEKTRONİK İLE TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI  

8.1

TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 

8.1.1

SABİT HATLI TELEFONLAR

7 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.2

CEP TELEFONLARI

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.3

UYDU TELEFONLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.4

MODEMLER/ROUTERLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.5

FAKSLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.1.6

ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2

BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ 

8.2.1

BİLGİSAYARLAR

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.2

TABLETLER

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.3

MOUSELAR

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.4

MONİTÖRLER

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.5

YAZICILAR

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.6

TARAYICILAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.7

SES KAYIT CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.8

KLAVYELER

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.9

HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.10

BİLGİSAYAR KAMERALARI

3 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.11

OYUN KONSOLLARI

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.12

İŞLEMCİLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.13

KART OKUYUCULAR

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.14

AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.15

HARD DİSKLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.16

ANAKARTLAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.17

KİTAP OKUYUCULAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

 

8.2.18

DİJİTAL FOTOGRAF ÇERÇEVELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.19

SANAL GERÇEKLİK GÖZLÜKLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.2.20

BELLEKLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.21

EKRAN KARTLARI

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.22

LAPTOP SOĞUTUCULARI

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.2.23

AKILLI KALEMLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.3

GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ  

8.3.1

GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.2

GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.3

GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.4

ARAÇ İÇİ KAMERALAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.5

ALARM CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.6

EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.7

AKILLI EV VE OTOMASYON SİSTEMLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.3.8

SESLİ VE GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA SİSTEMLERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK CİHAZLAR 

8.4.1

TELEVİZYONLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.2

PİKAP-PLAK ÇALARLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.3

MÜZİK SETLERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.4

RADYOLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

40 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.5

SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR (CD, DVD, VCD vb.)

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.6

MEDYA OYNATICILAR (MP3, MP4 vb.)

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.7

EV SİNEMA SİSTEMLERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.8

SES DÜZENLEYİCİLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.9

HOPARLÖRLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.4.10

KULAKLIKLAR

3 YIL

SERVİS

 GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

8.4.11

ELEKTRONİK SÖZLÜKLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.12

PROJEKSİYON CİHAZLARI

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.13

HESAP MAKİNELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.14

ELEKTRONİK PARA KASALARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.15

UYDU ALICILARI

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.16

AKILLI TV KUTULARI (SET TOP BOX ve vb.)

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE 

TOPLAM

20 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.4.17

UYDU YARDIMIYLA KONUM BELİRLEME CİHAZLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.5

FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR 

8.5.1

KAMERALAR

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.5.2

FOTOĞRAF MAKİNELERİ

5 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

8.6

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI

8.6.1

DRONELAR

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

9

ELEKTRİK ÜRETEN VE DÜZENLEYEN CİHAZLAR

9.1

JENERATÖRLER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

9.2

AKÜMÜLATÖRLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

9.3

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

9.4

DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

9.5

REGÜLATÖRLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10

TAŞITLAR 

10.1

BİNEK OTOMOBİLLER

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.2

KAMYONETLER

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 20 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.3

MOTOSİKLETLER

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.4

ATV ARAÇLARI

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.5

MOTORLU BİSİKLETLER

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.6

MOTORLU SCOOTERLAR

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.7

DENİZ MOTOSİKLETLERİ

10 YIL

1 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.8

YATLAR

10 YIL

1 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.9

KAR MOTOSİKLETLERİ

10 YIL

1 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.10

BİSİKLETLER  

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10.11

ELEKTRİKLİ KAYKAYLAR

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 10 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10.12

ÇOCUKLAR İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10.13

KARAVANLAR

10 YIL

1 SERVİS

45 İŞ GÜNÜ

10.14

TAŞIT YEDEK PARÇALARI 

10.14.1

ARAÇ LASTİKLERİ

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.2

FARLAR

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.3

GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.4

MERKEZİ KİLİTLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.5

EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI 

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.6

EMNİYET CAMLARI

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.7

EGZOZ BORU VE SUSTURUCULAR

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.8

ŞARJ DİNAMOSU

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.9

JANTLAR

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.10

KATALİTİK KONVERTÖRLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.11

AMORTİSÖRLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.12

RADYATÖRLER

3 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

10.14.13

OTO KLİMALARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10.15

ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ 

10.15.1

LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10.15.2

CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

10.15.3

ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

11

EV TİPİ DİKİŞ MAKİNELERİ

10 YIL

 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

12

BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNELER

12.1

ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

12.2

ÇİM BİÇME MAKİNELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

12.3

ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

12.4

ÇAPALAMA MAKİNELERİ

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

13

ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI

13.1

ELEKTRİK SAYAÇLARI

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

13.2

DOĞALGAZ SAYAÇLARI

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

13.3

SU SAYAÇLARI

10 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

13.4

ISI SAYAÇLARI / ISI ÖLÇERLER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

13.5

SAATLER   

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

13.6

AKILLI SAATLER VE BİLEKLİKLER

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

13.7

DALIŞ SAATLERİ / BİLGİSAYARLARI

5 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

13.8

ODA TERMOSTATLARI

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

14

SPOR VE AV ALETLERİ

14.1

SPOR ALETLERİ 

14.1.1

KONDİSYON BİSİKLETLERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

14.1.2

KOŞU BANDLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

14.1.3

KONDİSYON KÜREĞİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

14.1.4

AĞIRLIK ÇALIŞMA MAKİNELERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

14.2

AV ALETLERİ

14.2.1

AV TÜFEKLERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15

EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI CİHAZLAR 

15.1

EV ALETLERİ 

15.1.1

BUZDOLAPLARI

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.2

DERİN DONDURUCULAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.3

ARAÇ BUZDOLAPLARI

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.4

SU SEBİLLERİ

10 YIL

7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.5

BULAŞIK MAKİNELERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.6

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.7

ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 5 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

60 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.8

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.9

FIRINLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.10

OCAKLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.11

PİŞİRME SACLARI

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.12

MİKRODALGA FIRINLAR

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.13

BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ

10 YIL

 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.14

BUZ YAPMA MAKİNELERİ

10 YIL

 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.15

ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ

10 YIL

 7 COĞRAFİ BÖLGEDE TOPLAM 7 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.16

KÂĞIT ÖĞÜTME VE EVRAK İMHA MAKİNELERİ

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.17

DÜDÜKLÜ TENCERELER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.1.18

ÜTÜLER

10 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) 

15.2.1

SAÇ KESME MAKİNELERİ

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2.2

SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2.3

SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2.4

ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2.5

EPİLASYON CİHAZLARI

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2.6

SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2.7

YÜZ MASKESİ MAKİNELERİ

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.2.8

CİLT TEMİZLEME CİHAZLARI

5 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 2 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

15 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3

BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ VE MAKİNELER 

15.3.1

EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.2

EKMEK KESME MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.3

EKMEK YAPMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.4

TOST MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.5

YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.6

YUMURTA PİŞİRİCİLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.7

KARIŞTIRICILAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.8

ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.9

MEYVE SEBZE SIKACAKLARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.10

ET KIYMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.11

MISIR PATLATMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.12

SU ISITICILAR (KETTLE)

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.13

ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.14

BUHARLI PİŞİRİCİLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.15

MUTFAK ROBOTLARI

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.16

FRİTÖZLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.17

IZGARALAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.18

BLENDERLAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.19

DOĞRAYICILAR

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.20

GIDA ÖĞÜTÜCÜLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.21

KAHVE ÖĞÜTÜCÜLER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.22

ELEKTRİKLİ CEZVELER

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.23

DONDURMA YAPMA MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

15.3.24

WAFFLE MAKİNELERİ

7 YIL

HER COĞRAFİ BÖLGEDE EN AZ 3 ADET OLMAK ÜZERE 7 BÖLGEDE TOPLAM

30 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

16

MÜZİK ALETLERİ 

16.1

ORGLAR

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

16.2

PİYANOLAR

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

16.3

BAĞLAMALAR 

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

16.4

BATERİLER

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

16.5

GİTARLAR

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

16.6

KEMANLAR

7 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

17

AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

18

KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ

18.1

KAPI VE PENCERELER

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

18.2

KAPI HİDROLİKLERİ

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

18.3

KAPI KİLİTLERİ

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

18.4

KAPI OTOMATLARI

5 YIL

SERVİS

GEREKMEZ

20 İŞ GÜNÜ

18.5

CAM BALKONLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

18.6

ELEKTRİKLİ PANJURLAR

10 YIL

1 SERVİS

20 İŞ GÜNÜ

(2024)

Başa dön tuşu