Kanunlar

Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun (1072 Sayılı Kanun)

27.12.1968-13086 Resmi Gazete

RULET, TİLT, LANGIRT VE BENZERİ OYUN ALET VE MAKİNALARI HAKKINDA KANUN

Madde 1 – Türk Ceza Kanununun 228 inci  maddesinin kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kasdiyle oynanmasa dahi rulet, tilt, (…)  ve benzeri baht ve talihe bağlı veya maharet istiyen, otomatik, yarı otomatik el veya ayakla kullanılan oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır. 

             Bu kanunun uygulanmasında spor kulüpleri, gençlik teşekkülleri ve dernekler umuma açık yer sayılır.

             Ancak 7470 sayılı T. C. Turizm Bankası Kanununun 18 inci maddesi hükümleri saklıdır.

             Madde 2 – (Değişik: 23/1/2008-5728/325 md.) Bu Kanuna aykırı hareket edenler bir yıldan beş yıla kadar hapis ve yüz günden bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

             Madde 3 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

             Madde 4 – (Mülga: 23/1/2008-5728/578 md.)

             Madde 5 – Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Madde 6 – Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.

1072 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİK GETİREN MEVZUATIN VEYA ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLEN HÜKÜMLERİN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

Değiştiren Kanunun/KHK’nin/ İptal Eden Anayasa Mahkemesi
Kararının Numarası
 
1072 sayılı Kanunun değişen veya iptal edilen maddeleri
 
Yürürlüğe Giriş
Tarihi
5728 1, 2, 3,4 8/2/2008
Anayasa Mahkemesi’nin 23/12/2015 tarihli ve E.: 2015/58, K.: 2015/117 sayılı Kararı ile    
13/1/2016

(2022)

Başa dön tuşu