Gümrük Genelgeleri

PVC Yer Kaplamaları İthalatı (Gümrükler ve İthalat Genel Müdürlüğü)

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     20117910- 111.01
Konu     PVC Yer Kaplamaları İthalatı

İSTANBUL GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi: a) 08.01.2019 tarihli ve 40547046 sayılı yazımız.
b) 14.02.2019 tarihli ve 41666188 sayılı yazınız.
İlgide kayıtlı yazınız konusu ile ilgili olarak İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 26.02.2019 tarihli ve 0042058830 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.
Bilgi edinilmesini ve söz konusu yazı çerçevesinde gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Burak Serkan YAŞAR
Bakana.
Genel Müdür V.
Ek: 1 adet yazı

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü 

Sayı        18804771-502.99
Konu     PVC Yer Kaplamaları İthalatı

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ : a) 28.12.2018 tarihli ve 0040266865 sayılı yazımız
b) 18.02.2019 tarihli ve 00041771194 sayılı yazınız.
Malumları olduğu üzere, İthalat Rejimi Kararı‘nın  7 nci  maddesinde  “Eski kullanılmış . yenileştirilmiş. kusurlu (defolu) ve yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş ) malların ithali izne tabidir.” hükmü yer almaktadır. İlgi (a)’da kayıtlı  yazımızla,  İthalatta  Gözetim Uygulamalarına İlişkin Tebliğ  (No:2018/11)  hükümleri  çerçevesinde  yer  alan  PVC yer kaplamalarının son dönemde AB’den  düşük  fiyatlı  ithalatın  artması  sebebiyle  anılan eşyanın ithaline dikkat edilmesi ve İthalat Rejimi Kararı‘nın yukarıda yer alan 7. maddesi kapsamında olup olmadıklarının tespit edilmesi istenilmiştir.
İthalata konu eşyanın vasfının fiziki olarak tespiti Genel Müdürlüklerinin yetki ve uhdesinde olup ilgi (b)’de kayıtlı yazınızda da belirttiğiniz gibi eşyanın İthalat Rejimi Kararı‘nın 7. maddesi kapsamında sayılan vasıflarda olduğunun tespiti halinde Genel Müdürlüğümüz iznine tabi olacağı, aksi durumun tespiti halinde ise 7. madde kapsamına girmeyeceği ve Genel Müdürlüğümüz iznine tabi olmayacağı malumlarıdır.
Bu bağlamda, düzenlenecek ekspertiz raporu ve eşyaya yönelik yapılacak diğer tespitlerin yukarıda yer alan hususlar çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.
Bilgileri ve gereğini arz ederim.
e-imzalıdır
Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ
Genel Müdür V.

Başa dön tuşu