GenelgelerGümrük Genelgeleri

ÖTV-Teminat (Genelge 2014/12)

T.C.

MRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-10.06.01

Konu : ÖTV 02.04.2014

GENELGE (2014/12)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16/4 üncü maddesinde, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, ödenecek ÖTV’ye karşılık olmak üzere türü, tutarı ve çözümüne ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığınca belirlenmek suretiyle teminat alınacağı hükme bağlanmıştır. Bu kapsamda gerekli düzenlemeler 18/03/2014 tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 seri no.lu ÖTV Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin 30 seri no.lu Tebliğ ile yapılmıştır. Mezkur Tebliğ çerçevesinde aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Teminatın Türü ve Tutarı
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki eşyaların ithalinde, bu eşyalar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar Türk Lirası olarak nakit teminatın veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunun kabul edilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması gerekmektedir.
Banka teminat mektuplarının (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyalar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına, (B) cetvelindeki eşyalar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmiş olması zorunludur. Ayrıca, bu mektupların paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması şarttır. Bununla birlikte (B) cetvelindeki eşyalar için düzenlenecek banka teminat mektuplarının söz konusu Tebliğ’in ekinde (EK: 24) yer alan “Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği” ne uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.
(I) sayılı liste kapsamında yer alan eşyaları ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat vereceklerdir. Bununla birlikte, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyalar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B) cetvelinde yer alan eşyaların ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilecektir. İlgili gümrük rejimi çerçevesinde birden fazla ithalat işlemini kapsayacak şekilde teminat verilmesi halinde, tamamlanan her bir ithalat işlemi için alınan teminat tutarı yeni ithalat işleminde kullanılabilecektir.
2- Teminat Alınması
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki eşyalar ile teminat bilgileri için söz konusu Tebliğ ekinde yer alan EK-11 “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu” kullanılacaktır. EK-11 bilgi formu (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki eşyalar için gümrük idaresince ayrı ayrı oluşturulacaktır. Söz konusu form eşyanın antrepo ve transit rejimlerine tabi tutulması aşamasında düzenlenmeyecektir.
3- ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetveline İlişkin Alınan Teminat Bilgisinin Elektronik Ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılması

ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyalar için gümrük müdürlüklerince oluşturulan EK-11 bilgi formu elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’na aktarılacaktır.
Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP’in ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan birden fazla GTİP’te karşılığının bulunması halinde, ilgili GTİP ile eşyanın söz konusu GTİP’te yer almasına ilişkin ayırt edici unsur var ise bu unsurun (örn:2710.19 ve 2710.20 tarife alt pozisyonunda yer alan eşyalar için eşyanın kükürt oranı) yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu hanesine yazılması gerekmektedir.
Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan GTİP’in ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan birden fazla GTİP’te karşılığının bulunması halinde, ÖTV tutarı değişeceğinden sistem tarafından oluşturulacak olan EK-11 bilgi formunun “ÖTV Kanunundaki GTİP” bölümünde yer alacak GTİP, gümrük muayene memurunca muayene aşamasında sistem üzerinde değiştirilerek güncellenecek ve muayene memurunca teminat tutarı kontrol edilerek beyannamenin blokesi kaldırılacaktır. Söz konusu EK-11 bilgi formu ithalat işlemi tamamlanmadan önce elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine aktarılacaktır.
Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni EK-11 bilgi formu da ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine aktarılacaktır.
Söz konusu form eşyanın antrepo ve transit rejimlerine tabi tutulması aşamasında düzenlenmeyecektir.
4- ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetveline İlişkin Alınan Teminatların Gelir İdaresi Başkanlığına aktarılması
ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan eşyalar için gümrük idaresince oluşturulan EK-11 bilgi formu, gümrük işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça çıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde teminat ile birlikte gönderilecektir. Ayrıca, gümrük müdürlüklerince oluşturulan bu form, ithalat işlemleri tamamlanmadan elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine de aktarılacaktır. Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni EK-11 bilgi formu da Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sistemine aktarılacaktır. Diğer yandan, söz konusu eşyalar için ek teminat alınması durumunda da bu teminat, alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir.
5- Teminat Çözümü İşlemleri
Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ÖTV’sine karşılık olarak alınmış teminatın çözümü ÖTV (1) Seri No.lu Tebliğin ekinde yer alan Ek-12 “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listenin (A) Cetvelindeki Malların Tesliminde Beyan Edilen ÖTV’ye Ait Bilgi Formu”nun Gelir İdaresi Başkanlığı’nca elektronik ortamda gümrük müdürlüğüne gönderilmesinden sonra söz konusu EK-12 bilgi formunda yer alan bilgiler uyarınca gerçekleştirilecektir.
Diğer taraftan, Gelir İdaresi Başkanlığınca gümrük müdürlüklerine gönderilen EK-12 bilgi formlarında değişiklik yapılmasına ilişkin yeni bilgi formlarının gönderilmesi halinde halen daha önce gönderilen formlar uyarınca teminat çözümü işlemi gerçekleştirilmemiş ise yeni bilgi formları uyarınca işlem yapılacak teminat çözüm işlemleri gerçekleşmiş ise ilgili idareye bilgi verilecektir.
6- Teminat Aranmayacak Haller
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin %51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır.

7- Diğer Hususlar
Söz konusu 30 seri no.lu tebliğin yayım tarihinden önce gümrük idaresince düzenlenmiş EK-11 bilgi formlarına karşılık vergi dairelerince düzenlenecek EK-12 bilgi formları için bu Tebliğden önceki düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılacaktır.
Diğer taraftan, 25.04.2003 tarihli ve 2003-8 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
ÖTV I sayılı liste kapsamı eşyanın teminata bağlama ve çözüm işlemlerine ilişkin yukarıda yer verilmeyen hususlar hakkında ilgili ÖTV mevzuatı çerçevesinde işlem yapılacaktır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Ziya ALTUNYALDIZ
Bakan a.
Müsteşar

Başa dön tuşu