Genel

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No:1) EKleri

Ek-1 (Değişik:RG-23/11/2016- 29897)

OK1 TESPİTİ TALEP FORMU
1-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler
Unvanı:
Vergi numarası:
Adresi:
Telefon numarası:
Faks numarası:
e-Posta adresi:
Statüsü:
 o DTSŞ o SDTŞ o Grup ihracatçısıo  Grup ithalatçısı o Diğer
2-Başvuruyu Yapan Temsilciye ilişkin Bilgiler
Adı ve soyadı:
T.C. kimlik no.su:
Unvanı:
3-Gerektiğinde Bilgi Alınabilecek Şirket Yetkilileri
Adı ve soyadı:Adı ve soyadı:Adı ve soyadı:
Unvanı:Unvanı:Unvanı:
Telefon no.su:Telefon no.su:Telefon no.su:
e-Posta adresi:e-Posta adresi:e-Posta adresi:
4-Grup ihracatçısı/Grup ithalatçısı olarak başvuranların grup imalatçılarına ilişkin bilgiler
 Ticaret unvanıVergi no.suVarsa statü belgesi tarih ve sayısı
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
5-İmalatçı olup da grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa grup ihracatçısının:
Ticaret unvanıVergi no.su
  
6- Statü belgesi kapsamında 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep ediliyor mu? o Evet   o Hayır
7-Statü belgesi başvurusunun yapılacağı gümrük ve ticaret bölge müdürlüğü:  
Bu belge ve ek 1.A ’da belirtilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
 
Tarih Taahhüt Eden
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
  Unvanı

Ek-1/A

Ekli Belgeler
I. Koşula bağlı olmayan belgeler (tüm müracaatlar için eklenmesi gereken belgeler)
1-Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6/1-(b)]
2- Adli Sicil Belgeleri [md. 6/1-(c)] a) Şirketin yönetim kurulu üyeleri veya şirket müdürlerine ait adli sicil belgeleri b) Şirketin sermayesinin % 10 undan fazlasına sahip gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri c) Şirketi gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişilere ait adli sicil belgeleri d) Taahhütnameler (Türkiye’de ikamet tezkeresi olmayan yabancı uyruklu kişiler için)
3- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6  /1-(ç)]
4- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6  /1-(d)]
5- (Mülga:RG-19/6/2021-31516)
II. Koşula bağlı olan belgeler (yukarıda sayılanlara ilaveten duruma göre eklenecek belgeler)
II.1 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak DTSŞ veya SDTŞ seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):
6- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6 /1-(g)]
II.2 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ihracatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):
A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler
6-Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md. 6  /1-(e)]
7- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6  /1-(g)]
B. Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6  /1-(b)] (__adet)
9-Grup imalatçıları adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formları [md. 6  /1-(e)] (__adet) 10-Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6 /1-(ğ)] (__adet)
C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
11- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6  /1-(ç)] (__adet)
12- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)
13- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6  /1-(f)] (__adet)
D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
14-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)
II.3 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak grup ithalatçısı seçilmişse (seçilmemişse bu kısmı silin):
A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler
6- Kendi adına düzenlenmiş Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6  /1-(g)]
7- Grup ithalatçısı tarafından gerçekleştirilen ithalatın en az yüzde altmışının grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatı olduğunu gösterir yeminli mali müşavirce hazırlanan rapor [md. 6 /5]
B.Tüm grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
8- Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6  /1-(b)] (__adet)
9- Grup imalatçıları adına alınmış Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md.6 /1-(ğ)] (__adet) C. Statü belgesi sahibi olmayan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler
10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6 /1-(ç)] (__adet)
11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6 /1-(d)] (__adet)
12- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6  /1-(f)] (__adet) D.Varsa statü belgesi sahibi olan grup imalatçıları adına düzenlenmiş belgeler 13-Onaylanmış kişi statü belgesi örnekleri (__adet)
II.5 Ek-1’in 1 no.lu hanesinde statü olarak diğer seçilmişse (aksi durumda bu kısmı silin): A. Başvuru sahibi adına düzenlemiş belgeler 6- Kendi adına düzenlenmiş Performans ve Güvenilirlik Formu [md.6  /1-(e)] 7- Yeminli Mali Müşavir Raporu [md. 6  /1-(g)]
8- Şirketin Sigortalı Çalışan Sayısını Gösterir Belge [md. 6  /1-(h)]
9- Şirketin İmalatçı Olduğunu Gösterir Belge [md. 6  /1-(f)] (__adet) B.Statü belgesi sahibi olmayan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belgeler (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)
10- Şirketin Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Bulunmadığını Gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi” ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili Birimlerinden Alınmış “Borcu Yoktur Yazısı” [md. 6  /1-(ç)]
11- Şirketin Vergi Mevzuatı Gereğince Kesinleşmiş Vergi Borcu Bulunmadığını Gösterir Yazı [md. 6  /1-(d)]12- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6  /1-(b)]
13-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6  /1-(e)]
C. Varsa statü belgesi sahibi olan grup ihracatçısı adına düzenlenmiş belge (ek-1’in 6 no.lu hanesinde grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapıldığı belirtilmişse)
10- Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Ticaret Sicil Kayıt Bilgileri Formu [md. 6  /1-(b)]
11-Grup ihracatçısı adına düzenlenmiş Performans ve Güvenirlik Formu [md.6  /1-(e)]
12- Onaylanmış kişi statü belgesi örneği
Belgelere İlişkin Açıklamalar Adli sicil belgeleri asıl nüsha ve YGM ile OK1 tespit sözleşmesi yapıldığı tarihinden itibaren geriye dönük en geç 2 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
-Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili şahıslar (Mülga ibare:RG-19/6/2021-31516)  ilgili ticaret sicil gazetesinde bu alanda yetkilendirilmiş gerçek kişilerdir.
Şirketin bu alandaki işlemlerini dolaylı temsil yoluyla takip eden bağımsız gümrük müşavirleri için adli sicil belgesi gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. -Şirketin; yönetim kurulu üyeleri, sermayesinin %10’undan fazlasına sahip gerçek kişiler ile gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsil yetkisini haiz çalışanlarından sürekli olarak yurt dışında ikamet eden yabancı uyruklu gerçek kişiler için, adli sicil belgesi yerine EK-3’te yer alan örneğe uygun taahhütnamenin gönderilmesi gerekmektedir.
-Söz konusu taahhütnameler, şirket yönetim kurulu başkanı veya bu şahısların kendileri tarafından imzalanmalıdır. Bu kişiler dışında şirketin diğer imza yetkililerince imzalanan taahhütnameler geçersizdir. Şirketin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığını gösterir “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili E-Borcu Yoktur Belgesi, tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi numarasını, ilgili kurumca elektronik ortamda üretilen bar-kod ve referans numarasını, belgenin internet ortamında alındığı tarihi, saati ve sorgulamanın Türkiye genelinde yapıldığına ilişkin bilgileri gösteren “İhale Konusu Olmayan İşlerle İlgili e-Borcu Yoktur Belgesi” olmak zorundadır.
-Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden alınacak “Borcu Yoktur Yazısı” ibraz edilmesi halinde söz konusu belgenin EK-4/A’da yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınan yazı aslı olması gerekmektedir.
-Söz konusu belgeler, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır.
 Şirketin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu bulunmadığını gösterir yazı, YGM ile OK1 tespiti için sözleşme yapıldığı tarihten geriye dönük en geç 2 ay içerisinde ve bağlı bulunulan vergi dairesinden alınmış olmalıdır. -Söz konusu yazı asıl nüsha ve ilgili vergi dairesinden onaylı olmalıdır.
-Söz konusu yazıda şirketin bağlı bulunduğu vergi dairesine nakil geldiği ve önceki borçlarının nakil gelinen vergi dairesinden sorulması gerektiğinin belirtilmesi halinde, nakil gelinen vergi dairesinden de şirketin kesinleşmiş vergi borcunun bulunmadığını gösterir yazının alınması gerekmektedir.
Şirket adına düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları Türkiye İhracatçılar Meclisi veya bağlı bulunulan ihracatçı birliğince onaylı ve asıl nüsha olmalıdır.
-Belgeler, YGM ile OK1 için tespit sözleşmesi yapıldığı ayın ilk gününden geriye dönük iki yıl için, on ikişer aylık iki dönem için ayrı ayrı düzenlenmiş olmalıdır. (Örneğin 2011 yılının kasım ayında yapılacak bir başvuru için; 01/11/2011-01/11/2010 ve 01/11/2010-01/11/2009 dönemleri için ayrı ayrı düzenlenmiş performans ve güvenilirlik formları ibraz edilmesi gerekmektedir)
-Şirketin ihracatının bir bölümünün veya tamamının dış ticaret sermaye şirketi ya da aracı şirket/grup şirketi üzerinden yapılmış olması halinde, yıl itibarıyla bu ihracatlara ilişkin toplam tutarları gösterecek şekilde EK- 5’te yer alan örneğe uygun olmalıdır.
Şirketin statüsüne ilişkin belge; imalatçılar için kapasite raporu, ekspertiz raporu veya sanayi sicil belgesi; Ar-Ge merkezleri için Ar-Ge merkezi belgesi; ticari hava taşımacılığı faaliyeti yürüten firmalar için ise Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce verilen tamir, bakım, onarım faaliyetine ilişkin belgedir.
-İlgili mevzuat uyarınca kapasite raporunun düzenlenmesinin mümkün olmadığı durumlarda, bağlı bulunulan sanayi ve/veya ticaret odasınca düzenlenip onaylanacak olan; firmanın kullandığı makinelerin toplam gücü (BG), işçi sayısı, üretim miktarı. bilgilerini içeren ekspertiz raporunun gönderilmesi gerekmektedir.
-Kapasite raporu ve ekspertiz raporu şirketin bağlı bulunduğu sanayi ve/veya ticaret odasınca ya da noterce onaylı olmalıdır. -Sanayi sicil belgesi üretim yerinin bulunduğu ildeki Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının il müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.
-Ar-Ge merkezi belgesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından veya noterce onaylı olmalıdır. -Bakım onarım belgesi Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce veya noterce onaylı olmalıdır.
-Söz konusu belgeler üzerinde yazılı geçerlik süresi dolmamış olmalıdır.
Mali yapıya ilişkin YMM raporu, yeminli mali müşavir tarafından, şirketin son 2 yılı esas alınarak ve mali tabloları incelenerek, karşılaştırmalı olarak hazırlanmış olmalıdır. -Rapor yeminli mali müşavir tarafından ıslak mühürle onaylanmış olmalıdır. -Kurumlar vergisi tasdik raporları kabul edilmemektedir.
Şirketin sigortalı çalışan sayısını gösterir belgenin EK-4/B’de yer alan örneğe uygun form ile Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden (Devredilen SSK İl/Sigorta Müdürlüklerinden) alınan yazı aslı olması gerekmektedir. -Söz konusu belge, YGM ile OK1 Tespiti için sözleşme yapıldığı tarihinden geriye dönük en geç 1 ay içerisinde alınmış olmalıdır. (Mülga ibare:RG-19/6/2021-31516)

Ek-2 (Değişik:RG-23/11/2016- 29897)

  TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
 
………………………………Bu formda yer alan bilgilerin Müdürlüğünüz kayıtlarına uygunluğunun kontrol edilmesini ve onaylanmasını arz ederim.
 
TarihAd-Soyad
Firma KaşesiUnvan
 
 
TİCARET SİCİLİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU (1)
1-Ticaret Unvanı:
2-Adresi:
3-Kayıtlı Olduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü:
4-Ticaret Sicil Numarası:
5-Kuruluş Tarihiİlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri
 TarihSayı
1  
2  
6- Faaliyet Alanıİlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri
 TarihSayı
1  
2  
7- Ticaret Siciline Tescil Ettirilmiş Ödenmiş Sermayesiİlgili Ticaret Sicil Gazetesi/Gazeteleri
 TarihSayı
1  
2  
 
 
Bu formda yer alan bilgilerin Müdürlüğümüz kayıtlarına uygun olduğunu ve kişinin geçerli ve güncel bilgilerini eksiksiz yansıttığını onaylarım.
 
Bilgilerine arz/rica ederim. …../…./..…….(Tarih)
 
 
Ticaret Sicil Müdürlüğü
İmza/Mühür
 

TİCARET SİCİLİ KAYIT BİLGİLERİ FORMU – Devam (2)
 
8-Şirket Sermayesinin %10’undan Fazlasına Sahip Gerçek Kişi Ortakları
 Adı SoyadıSermaye Payı (%)İlgili T.S.G. Sayısı
1   
2   
3   
   
 
9- Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri  (A.Ş.)
 Adı SoyadıGöreve Seçilme TarihiGöreve Seçilme Süresiİlgili T.S.G. Tarihiİlgili T.S.G. Sayısı
1     
2     
3     
     
 
10- Mevcut Şirket Müdürü/Müdürleri ve Ortaklar (LTD. ŞTİ. ve Diğerleri )
 Adı SoyadıGöreve Seçilme TarihiGöreve Seçilme Süresiİlgili T.S.G. Tarihiİlgili T.S.G. Sayısı
1     
2     
3     
     
 
Bu formda yer alan bilgilerin Memurluğumuz kayıtlarına uygun olduğunu ve kişinin geçerli ve güncel bilgilerini eksiksiz yansıttığını onaylarım.
 
Bilgilerine arz/rica ederim.  …../…./..…….(Tarih)
 
Ticaret Sicil Memurluğu
İmza/Mühür
 
 
 
AÇIKLAMALAR:
1. Eksik doldurulmuş form geçersizdir.
2. Form, bilgisayar ortamında düzenlenecektir.
3. Bu Ek’in her iki sayfası Ticaret Sicil Memurluğunca imzalanıp mühürlenecektir.
Ek-3
 
TAAHHÜTNAME
 
 
…/…/2011 tarihli ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan … Sıra No’lu Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği uyarınca Onaylanmış Kişi Statü Belgesi için başvuruda bulunan……………………………………… ticaret unvanlı firmada ………………………….. olarak görev yapan aşağıda kimlik bilgileri yer alan kişinin, Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinde sayılan; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, emniyeti suistimal, güveni kötüye kullanma, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı (hileli) iflas, yalan yere şahadet (yalan tanıklık), suç tasnii (suç uydurma), iftira ile ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa; vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs suçlarından 213 sayılı Vergi Usul Kanununa; mülga 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun, mülga 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu, 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile 1567 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanuna muhalefetten ceza almamış olduğumu/olduğunu, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
 
  Tarih
   Taahhüt Eden
  Adı-Soyadı
  Unvanı
  İmza
   
   
   
BEYANA KONU KİŞİNİN  
Adı ve Soyadı: 
Adresi: 
Doğum Tarihi ve Yeri: 
Anne Adı: 
Baba Adı: 
Pasaport Tarih ve No.: 
   
Ek-4/A Konu:     Sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığının onaylanmış kişi statüsü başvurusu kapsamında bildirilmesi   ……………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE/ ……………….DEVREDİLEN SSK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE   ………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün …………………………………..… sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir. “Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi” almak amacıyla ………………………….. Türkiye genelinde kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcumuz bulunup bulunmadığının tarafımıza bildirilmesini, Arz ederim. (……/……/20….)                                                                                                            Unvan/Ad-Soyadı  
  AYNI UNVAN/AD SOYAD İLE TESCİL EDİLMİŞ DİĞER İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI 1   5   9   2   6   10   3   7   11   4   8   12     ARACISI OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI 1   3   5   2   4   6     ORTAĞI OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI 1   3   5   2   4   6     ÜST DÜZEY YÖNETİCİSİ OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI 1   3   5   2   4   6     GERÇEK KİŞİ İŞVERENLER İÇİN BAĞ-NO:…………………………………………… TÜZEL KİŞİ İŞVERENLER İÇİN EMEKLİ SANDIĞI NO:…………………………….
 
Ek-4/B Konu:     Sigortalı sayısının onaylanmış kişi statüsü başvurusu bildirilmesi   ……………..SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE/ ……………….DEVREDİLEN SSK SİGORTA MÜDÜRLÜĞÜNE   ………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren işyerimiz, Müdürlüğünüzün …………………………………..… sicil sayılı dosyasında işlem görmektedir. “Onaylanmış Kişi Statüsü Belgesi” almak amacıyla ………………………….. Türkiye genelinde çalıştırmış olduğumuz sigortalı sayısının tarafımıza bildirilmesini, Arz ederim. (……/……/20…) Ek: Tahakkuk fişi/fişleri                                                                                                          Unvan/Ad-Soyadı  
AYNI UNVAN/AD SOYAD İLE TESCİL EDİLMİŞ DİĞER İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI 1   5   9   2   6   10   3   7   11   4   8   12     ARACISI OLUNAN İŞYERLERİNİN SİCİL NUMARALARI 1   3   5   2   4   6       GERÇEK KİŞİ İŞVERENLER İÇİN BAĞ-NO:…………………………………………… TÜZEL KİŞİ İŞVERENLER İÇİN EMEKLİ SANDIĞI NO:…………………………….  

Ek-5 (Değişik:RG-23/11/2016- 29897)

PERFORMANS VE GÜVENİLİRLİK FORMU
1- FORMU DÜZENLEYEN İHRACATÇI BİRLİĞİ
İhracatçı Birliği Adı:
2-FORMUN KONUSU OLAN İHRACATÇI FİRMA (FİRMA)
Ticaret Unvanı:
Vergi No:
3-FORMUN AİT OLDUĞU DÖNEM
Başlangıç Tarihi:Bitiş Tarihi:
 
4-FİRMANIN GRUP İMALATÇISI ADINA YAPTIĞI İHRACAT
 Grup İmalatçısı Ticaret UnvanıGrup İmalatçısı Vergi NoGrup İmalatçısı adına Yapılan İhracat Tutarı
1   
2   
TOPLAM 
5-FİRMANIN DTSŞ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT
 DTSŞ Ticaret UnvanıDTSŞ Vergi NoDTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı
1   
2   
TOPLAM 
6-FİRMANIN SDTŞ ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT
 SDTŞ Ticaret UnvanıSDTŞ Vergi NoSDTŞ Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı
1   
2   
TOPLAM 
7-FİRMANIN ARACI/GRUP İHRACATÇISI ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ İHRACAT
 Aracı/Grup Şirketi Ticaret UnvanıAracı/Grup Şirketi Vergi NoAracı/Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirdiği İhracat Tutarı
1   
2   
TOPLAM 
 
Bu formda yer alan bilgilerin Birliğimiz kayıtlarına uygun olduğunu onaylarım. Bilgilerini rica ederim. …../…./..…….(Tarih)
 
 
Onaylayan Makam
İmza/Mühür
 
AÇIKLAMALAR:
1- Bu form, performans ve güvenirliği onaylanan firmanın bağlı bulunduğu ihracatçı birliği tarafından doldurulacaktır.
2- İmalatçı firmalar için bu formun (1), (2), (3), (5), (6) ve (7) no.lu alanları doldurulacaktır.
3- Aracı/grup ihracatçısı firmalar için bu formun (1), (2), (3) ve (4) no.lu alanları doldurulacaktır.
Ek- 6   YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU  
Rapor Sayısı :    
Rapor Tarihi   :  
Tespit Dönemi
1.İNCELEMEYİ YAPAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN
Bağlı Olduğu Mesleki Şirketi   :  
Adı Soyadı   :  
Bağlı Olduğu Oda   :  
Oda Sicil No   :  
Ruhsat No   :  
İş Adresi ve Telefonu   :  
2.DAYANAK SÖZLEŞMESİNİN
Tarihi   :  
Sayısı   :      
3.TESPİTİ YAPILAN ŞİRKETİN
Ticaret Unvanı   :  
Kanuni Merkez Adresi   :  
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer     :  
Ticaret Sicil Numarası   :  
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi   :  
Vergi Numarası :  

4.GENEL BİLGİLER
4.1 Firmanın İletişim Bilgileri: Bu kısımda, firmanın tebligat adresi, kanuni ikametgâhı ve ayrıca irtibat için telefon numarası ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi yazılacaktır. 
4.2 İş Merkezi ve Şubeleri Hakkında Bilgi: Bu kısımda, şirketin merkezi ile varsa tüm şubeleri hakkındaki iletişim bilgileri yazılacaktır.
4.3 Sermayesinin %10 undan Fazlasına Sahip Ortaklar: Bu kısımda, şirketin toplam sermayesinin %10’undan fazlasına sahip ortakların ad ve soyadları, T.C Kimlik Numaraları  (tüzel kişiler için ticaret unvanı ve vergi kimlik numarası), sermaye pay oranları ve ikametgâh adresleri belirtilecektir.
4.4 Muhasebeden Sorumlu Kişilere İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, şirketin muhasebe ve mali işlerinden sorumlu olan kişilerin ad ve soyadları, görevli oldukları birimler, görevleri ve unvanları (3568 sayılı Kanun hükümlerine göre serbest muhasebeci, serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir unvanlarından birine sahip olup olmadıkları) yazılacaktır.
4.5  Şirketin Yasal Defterlerinin Tasdikine İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, şirketin bir önceki takvim yılında tutulan kanuni defterlerinin türleri, tasdik tarih ve numaraları ile tasdik eden merciiler yazılacaktır.    
4.6 Şirketin Muhasebe ve Defter Kayıtlarına İlişkin Bilgiler: Bu kısımda, aşağıdaki sorular konuyla ilgili yapılan incelemeler de belirtilerek yanıtlanacaktır.
4.6.1 Şirket muhasebe kayıtları ve mali bilgi ve belgeleri şirket merkezinde mi tutulmaktadır? Tutulmuyor ise nerede tutulmaktadır ve istenildiğinde merkezden bu bilgi ve belgelere kolayca erişim sağlanabilmekte midir?
4.6.2 Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla mı tutulmaktadır? Şirketin muhasebe kayıtları bilgisayar aracılığıyla tutuluyor ise bunun için hangi bilgisayar programı veya programları kullanılmaktadır?
4.6.3 Şirketin muhasebe kayıtları tek düzen muhasebe sistemine uygun olarak tutuluyor  mu?
4.6.4 Defter kayıtlarına dayanak teşkil eden belgeler usulüne uygun olarak düzenlenmiş midir, düzgün bir şekilde şirket kayıtlarına geçirilmiş midir ve gerçeği yansıtmakta mıdır?
4.6.5 Defter kayıtları nizamına ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine uygun olarak tutulmakta mıdır?
4.6.6 Şirketin ticari ve mali bilgi ve belgeleri, Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanununda belirtilen yasal saklama süresi içerisinde istenildiği takdirde ibraz edilebilecek şekilde düzenli olarak saklanmakta mıdır, bu belgelerin saklanması için arşiv oluşturulmuş mudur?
4.6.7 Şirketin muhasebe kayıtları ile mali bilgi ve belgelerinin tutulduğu yerde yangın ve hırsızlık gibi vakalara karşı güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? Bilgisayar ortamında tutulan verilerin güvenliğine yönelik anti-virüs, spyware, firewall türü veri güvenliği programları kullanılmakta mıdır ve elektronik ortamda tutulan verilerin yedeklemesi düzenli bir şekilde yapılmakta mıdır?
4.6.8 İnceleme yapıldığı tarih itibariyle, muhtasar, damga, katma değer, geçici vergi beyannameleri ve kurumlar vergisi beyannamesi süresinde verilmiş midir? Verilen beyannameler şirketin kanuni defter ve kayıtlarına ve mevzuata uygun mudur?
4.6.9 Şirketin Son Takvim Yılı İçerisinde Çalıştırdığı Ortalama İşçi Sayısı: Bu kısımda şirketin son takvim yılı içerisinde ortalama olarak istihdam ettiği sigortalı çalışan sayısı belirtilecektir.
4.6.10 Şirketin Rapora Konu Yıl İçerisinde Ödediği Kurumlar Vergisi Tutarı (Rapora konu yıldan bir önceki yıl?)
4.6.11 Şirketin Hukuki Statüsü: Bu kısımda, şirketin inceleme yapıldığı tarih itibariyle, iflas etmediği/iflası ilan edilmediği, tasfiye halinde olmadığı/zorunlu tasfiye kararı verilmediği, işleri mahkeme tarafından yürütülmediği, konkordato ilân etmediği, işlerini askıya almadığına ilişkin tespitler yer alacaktır.
5.HESAP İNCELEMELERİ
Tam Tasdik raporu düzenlenmiş olması halinde bu 2.1-2.4 bilgilerine yer verilmesine gerek bulunmamaktadır.
5.1 Mal ve Hizmet Alış ve Satış Faturaları Üzerinden Yapılan İncelemeler:  
5.2 Nakit Hareketleri ve Borç-Alacak İlişkileri:
5.3 Bilanço Hesaplarına İlişkin İncelemeleri:
5.4 Gelir Tablosu Hesapları Hakkında Açıklamalar:
5.5 Finansal Analiz ile İlgili Açıklamalar:
5.5.1 Likidite Oranları Bu kısımda Cari Oran ve Asit Test Oranı belirtilecektir.
5.5.2 Aktif Yapıyla İlgili oranlar Bu kısımda Stoklar/Aktif Toplamı, Kısa Vadeli Alacaklar/Aktif Toplamı ve Maddi Duran Varlıklar/Özkaynaklar oranları belirtilecektir.
5.5.3 Verimlilik Oranları Bu kısımda Stok Devir Hızı, Özvarlık Devir Hızı ve Aktif Devir Hızı oranları belirtilecektir.
5.5.4 Mali Yapı ile İlgili Oranlar Bu kısımda, Özvarlıklar/Pasif Toplamı, Kısa Vadeli borçlar/Pasif Toplamı ve Toplam Borçlar/Pasif Toplamı oranları belirtilecektir.
5.5.5 Karlılık Oranları Bu kısımda, Özvarlık Karlılığı, Faaliyet Karlılığı ve Net Kar Marjı oranları belirtilecektir.
6.SONUÇ 6.1 Bu kısımda;
6.1.1 Şirket ile ilgili fiili durumun, şirketin muhasebe kayıt ve belgelerinin mevzuata uygun olup olmadığı; 6.1.2 Şirketin incelenen mali tablolar itibarıyla borç, ücret, vergi ve sair yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği,
6.1.3 Şirketin incelenen mali tablolar itibariyle inceleme döneminde kar edip etmediği,
6.1.4 Muhasebe kayıtlarının, ilgili mali bilgi, belge ve verilerin düzenli tutulup tutulmadığı, söz konusu kayıtlara, bilgi, belge ve verilere istenildiğinde kolayca erişim sağlanıp sağlanamayacağı, hususları tespit edilecektir.
6.2 Bu bölümde “Yapılan tespit ve incelemeler sonucunda 6.1 de belirtilen hususlar olumlu/olumsuz olarak sonucuna bağlanmıştır.(*)” şeklinde duruma uygun ifadeye yer verilecektir.   (*) 6.1 de belirtilen tüm hususların uygun olarak tespitinin yapıldığı durumda “olumlu”, belirtilen bu hususlardan herhangi birine ilişkin olarak uygun olmadığı tespiti yapıldığı durumda ise “olumsuz” görüş belirtilecektir.  

Ek-7 (Mülga:RG-23/11/2016- 29897)

Ek-8 (Değişik:RG-23/11/2016- 29897)

OK1 TESPİT TÜRÜ İÇİN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİ RAPORU  
Rapor Sayısı :  
Rapor Tarihi :  
Rapor Özeti Referans No :  
1.İNCELEMEYİ YAPAN YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRİNİN
Adı Soyadı :  
İş Adresi :  
Telefonu :  
e-Posta Adresi :  
Vergi No./T.C Kimlik No. :  
Yetki No :  
Varsa Ortağı Olduğu Tüzel Kişinin    
Ticaret Unvanı :  
Vergi Numarası :  
2.DAYANAK TESPİT SÖZLEŞMESİNİN
Tarihi :  
Sayısı :  
3.TESPİTİ YAPILAN KİŞİNİN
Ticaret Unvanı :  
Kanuni Merkez Adresi :  
Ticaret Siciline Kayıtlı Bulunduğu Yer :  
Ticaret Sicil Numarası :  
Kayıtlı Bulunduğu Vergi Dairesi :  
Vergi Numarası :  
Kuruluş Tarihi :  
Faaliyet Alanı :    
4. OKSB BAŞVURUSU ÖN İNCELEMESİ
4.1 Başvuruya ilişkin ek bilgi:
4.1.1 Firma’nın statüsü   o DTSŞ   o SDTŞ   o  Grup İhracatçısı   o Grup İthalatçısı   o Diğer
4.1.2 Kişi grup imalatçısı ve grup ihracatçısı ve/veya grup ithalatçısı aracılığıyla ihracat/ithalat yapıyor   o evet   o hayır
4.2 Başvuru kapsamında incelenen belgeler:   Düzenleyen Kurum Tarih ve Sayısı Açıklama 1       2       3       4       .      
4.3 Şirket Yetkililerine ilişkin bilgiler: Yönetim kurulu üyeleri / limited Şirketler için müdürler Sermayenin %10 undan fazlasına sahip gerçek kişiler Gümrük ve dış ticaret işlemlerinde temsile yetkili gerçek kişiler 1- 1- 1- 2- 2- 2- 3- 3- 3- . . . . . . . . .
4.3.1 Yukarıda sayılan kişiler arasında Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayıla suçlara/kabahatlere ilişkin adli sicil kaydı olan kişiler o Var   o Yok
4.3.2 Adli sicil kaydı olan kişiler ve adli sicil kaydına dayanak suç/kabahat:
4.4 Kişinin Türkiye genelinde ilgili mevzuat gereğince kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu o Var   o Yok
4.5 Kişinin vergi mevzuatı gereğince kesinleşmiş vergi borcu o Var   o Yok
4.6 Kişinin sigortalı çalışan sayısı:
4.7 Kişinin mali yapısına ilişkin YMM raporu olumlu görüşle sonuca bağlanmıştır o Evet  o  Hayır 4.7.1 YMM raporunun tarih ve sayısı, raporu düzenleyen YMM’nin adı soyadı, bağlı olduğu oda, oda sicil no, ruhsat no, iletişim bilgileri:
4.8 Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla ihracat yapılıyorsa:
4.8.1 İhracat tutarları:   Grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat   Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar 1       2         Dış ticaret sermaye şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat   Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar 1       2         Sektörel dış ticaret şirketleri aracılığıyla yapılan ihracat   Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar 1       2         Dış ticaret sermaye şirketleri, sektörel dış ticaret şirketleri ve/veya grup ihracatçısı aracılığıyla yapılan ihracat toplamı   Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Tutar 1       2      
4.8.2 4.8.2.1 Grup ihracatçısının unvan ve vergi no’su:
4.8.2.2 DTSŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:
4.8.2.3 SDTŞ’lerin unvan ve vergi no.ları:
4.8.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup ihracatçısının
4.8.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır  o Evet   o Hayır
4.8.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır o  Evet   o Hayır
4.9 Başvuru sahibi grup ithalatçısıysa: 4.9.1 Gerçekleştirdiği ithalatın en az yüzde altmışı grup imalatçılarının üretiminde kullanılan eşyanın ithalatıdır  o Evet   o Hayır
4.9.2 Grup imalatçılarının   Unvanı Vergi Numarası Sigortalı çalışan sayısı 1       2              
4.9.3 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___
4.9.4 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının
4.9.4.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır  o Evet   o Hayır
4.9.4.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır  o Evet   o Hayır
4.10 Başvuru sahibi grup ihracatçısıysa:
4.10.1 Grup imalatçılarının   Unvanı Vergi Numarası Sigortalı çalışan sayısı 1       2              
4.10.2 Grup imalatçılarının toplam sigortalı çalışan sayısı:___
4.10.3 Onaylanmış kişi statüsü sahibi olmayan grup imalatçılarının
4.10.3.1 Vergi mevzuatı uyarınca kesinleşmiş vergi borcu bulunmamaktadır  o Evet   o Hayır 
4.10.3.2 İlgili mevzuat uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunmamaktadır  o Evet   o Hayır
5. SONUÇ:   OK1 kodlu tespit işlemine ilişkin olarak hazırlanan, aslı ve ilgili tüm belge ve bilgiler ile çalışma kağıtları …./…./……/…./…./….. sayılı tespit dosyasında muhafaza edilen …../……/…../….. sayılı Tespit Raporu’nda aşağıda özetlenen sonuca/sonuçlara ulaşılmıştır:1
5.1 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılandığı tespit edilerek OK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumlu görüşle rapora bağlanmıştır. 5.1.1 Başvuru sahibi Tebliğin 42/A maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan koşulu karşılamaktadır. (42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep edilmesi halinde doldurulacaktır) o Evet   o Hayır
5.2 Onaylanmış kişi statüsü için OK1 tespiti kapsamında gereken ön koşulların karşılanmadığı tespit edilerekOK1 tespiti yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda olumsuz görüşle rapora bağlanmıştır.   Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih)   Ad Soyad Unvan İmza/Kaşe
AÇIKLAMALAR: 1- 5 No.lu “SONUÇ” kısmında yapılacak açıklamada şu hususa dikkat edilmelidir; Yapılan ön inceleme neticesinde onaylanmış kişi statüsü başvurusunda bulunan kişinin şu koşulları sağladığının tespit edilmesi gerekir:
1. Genel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesi)
1.1 Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.
1.2 Grup ihracatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), (g) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ihracat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.
1.3 Grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f) ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Bu kişilerin adlarına ithalat yaptıkları grup imalatçıları tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.
1.4 Diğer kişilerce yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (e), (f), ve (h) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir. Başvuru sahibi ihracat yapan bir kişiyse (grup ihracatçısı, DTSŞ ve/veya SDTŞ vasıtasıyla ihracat da dâhil) Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (g) bendinde sayılan koşulun da sağlanması gerekir. Başvuru sahibi grup ihracatçısı vasıtasıyla ihracat yapıyorsa, grup ihracatçısı (onaylanmış kişi olmaması halinde) tarafından da Gümrük Yönetmeliğinin 23’üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılan koşulların sağlanması gerekir.
2. Özel Koşullar (Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesi)
2.1 DTSŞ’ler ile SDTŞ’ler tarafından yapılan başvurularda OK1 tespiti kapsamında tespiti yapılacak özel koşul bulunmamaktadır.
2.2 Grup ihracatçıları ve grup ithalatçıları tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun grup imalatçıları vasıtasıyla (toplam sigortalı çalışan sayısı) sağlanması gerekir.
2.3 Diğer kişiler tarafından yapılan başvurularda Gümrük Yönetmeliğinin 24’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde sayılan koşulun bizzat kendileri tarafından sağlanması gerekir.

Ek-9 (Değişik:RG-23/11/2016- 29897)

ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ BAŞVURU FORMU1
1-Başvuru TürüSadece Resmi Kullanım İçindir
 o  Yeni BaşvuruBaşvuru No:
 o Belge YenilemeBaşvuru Tarihi:
 o Belgede DeğişiklikKaydeden Memurun Adı Soyadı:
 
2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler3-Başvuru Sahibinin Statüsü
Ticaret Unvanı:
Vergi Numarası:  o DTSŞ
Adresi:  o SDTŞ
Faaliyet Gösterdiği Sektör:  o Grup İhracatçısı
Telefon Numarası:  o Grup İthalatçısı
Faks Numarası:  o Diğer
Elektronik Posta Adresi: 
4-Bilgi Alınabilecek Temsil Yetkisine Sahip Kişiler
TC Kimlik No: 
Adı-Soyadı: 
Unvanı: 
E-posta adresi: 
5- OKSB kapsamında talep edilen yetki ve izinler
oOnaylanmış İhracatçı Yetkisi
oGötürü Teminat
oBeyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
6-Kişi Adına Daha Önce Düzenlenmiş OKSB1   o Yok
 oVarOKSB No:
Başlangıç Tarihi:
Referans No:
7- Değişiklik Talebine İlişkin Bilgiler
7.1-Talep Edilen değişiklik  o OKSB de Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (MD.14 )
  o OKSB Kapsamı Yetkilerde Değişiklik (MD. 15 )
7.2-Değişikliğe İlişkin Açıklama:  
8-OKSB nin Bakanlık İnternet Sayfasında Yayınlanması2
  o Uygundur  o Uygun Değildir.
  Bu belge ve EK-III.A da belirilen ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza onaylanmış kişi statü belgesi verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.
Tarih Taahhüt Eden
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
  Unvanı
 
 

AÇIKLAMALAR:

1- Kişi adına düzenlenmiş en son statü belgesine ilişkin bilgiler yazılacaktır.

2- Statü belgelerinin Bakanlık internet sayfasında yayınlanmasına elektronik statü belgesi yönetim sistemi yürürlüğe girdikten sonra başlanacaktır.

Ek-9/A

EKLİ BELGELER
A. Yeni Başvuru/Yenileme Başvurusu 1. OK1 tespiti için YGM’ce düzenlenmiş olumlu tespit raporu 2. Onaylanmış ihracatçı yetkisi istenmişse onaylanmış ihracatçı yetkisi için tespit formu ve taahhütname 3. Götürü teminat yetkisi istenilmişse götürü teminat başvuru formu B. Belgede değişiklik 1. Değişikliğe ilişkin ilgili belge (ticaret sicil gazetesi, vergi dairesi yazısı, değişiklik kapsamında istenilen belge sınıfı ve yetkilere ilişkin ilgili belgeler gibi) 2. 42/A maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni talep edilmişse 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (f) bendinde belirtilen belgelerden biri 3. Unvan değişikliği yapılmışsa ve götürü teminat yetkisi varsa; mevcut teminat mektuplarının yerine geçmek üzere aynı tutarda ve yeni bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş, Gümrük Yönetmeliği EK 77/A’da yer alan örneğe uygun, süresiz teminat mektubu
Ek-10
 
ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİSİ İÇİN TESPİT FORMU VE TAAHHÜTNAME
 
1- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa üretim ve imalat konusu mallar nelerdir?
 
2- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan ham madde, yarı mamul ve diğer girdiler nelerdir?
 
3- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan girdilerden ithalat yoluyla temin edilenler nelerdir?
 
4- Şirketiniz üretim ve imalat yapıyorsa kullanılan girdilerin temin edildiği ülkeler hangileridir?
 
5- Şirketiniz üretim ve imalat yapmıyor sadece dahili ticaret, ithalat ve ihracat yapıyorsa ihraç ettiği ürünleri ne yolla tedarik etmektedir? Şayet ithalat yapılıyorsa hangi ülkelerden yapmaktadır?
 
6- Şirketiniz ihracatına konu ürünler ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) nelerdir? Bu ürünlerde kullanılan girdilerin dahili tedarik ve ithalat oranları ne kadardır?
 
7- Şirketiniz ihracat yaptığı ülkeler ve ihracatının ülkelere göre dağılım oranı nedir?
 
8- Şirketinizde dış ticaret işlemleri için departmanınız var mı? Varsa bu departmanda çalışan personel sayısı nedir?
 


9- Şirketiniz kayıtları, geriye dönük incelemeleri mümkün kılacak şekilde düzenli mi? Kullanılmakta olan bir bilgisayar programı varsa bu programın ismi nedir?
 
10- Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın genel hükümlerine bir istisna olarak Türkiye Ticaret Sanayi ve Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği (TOBB)’ne tasdik ve gümrük idarelerine vize işlemi için ibraz zorunluluğu olmadan A.TR dolaşım belgesi düzenlemek üzere onaylanmış ihracatçı yetkisi için başvurmadan önce şirketinizin dış ticaret departmanında gerekli hazırlık ve eğitim çalışması yapıldı mı?
 
11- Şirketinize onaylanmış ihracatçı yetkisi verilmesi durumunda, bu kapsamda Avrupa Birliği ülkelerine yapacağınız ihracat için düzenleyeceğiniz A.TR dolaşım belgeleri konusu eşyanın serbest dolaşımda olduğunu kanıtlayacak tüm belgeleri ilgili gümrük idaresinin talebi üzerine hemen sunma yükümlülüğünüz bulunmaktadır. Söz konusu yükümlülüğü yerine getirebilmeniz için gerekli donanım, arşiv ve personele sahip misiniz?
 
12-Tespit veya onay sözleşmesi yapmış olduğunuz yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin yeki numarası ile yapmış olduğunuz sözleşmeye ait sözleşme numarası ve bu sözleşmenin başlangıç ve bitiş tarihleri?
 
EK: A.TR dolaşım belgesi istatistik formu (….Sayfa)
 
Yukarıda vermiş olduğum bilgilerin doğruluğunu, bu bilgiler doğrultusunda verilen basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi (onaylanmış ihracatçı yetkisi) çerçevesinde A.TR dolaşım belgelerinin 2006/10895 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararın 19 ila 24 üncü maddeleri ile bu Tebliğ hükümlerine uygun olarak düzenleneceğini, aksine bir durumun tespit edilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçları kabul edeceğimi beyan ve taahhüt ederim.
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Taahhüt Eden
Düzenlenme Tarihi Adı-Soyadı
  Unvanı
  İmza
   
   
Ek-10/A A.TR DOLAŞIM BELGESİ İSTATİSTİK FORMU
1. Dönem: (12 aylık dönem) Başlangıç tarihi …./…./20..  Bitiş tarihi …/…/20..
Sıra noA.TR Dolaşım Belgesiİhracat Beyannamesiİhracat Yapılan Ülke
 Tarih1SayıTarihSayı 
1     
2     
3     
      
2. Dönem (12 aylık dönem): Başlangıç tarihi …./…./20..  Bitiş tarihi …/…/20..
Sıra noA.TR Dolaşım Belgesiİhracat Beyannamesiİhracat Yapılan Ülke
 Tarih1SayıTarihSayı 
1     
2     
3     
      
 
………………… ticaret unvanlı firmamız adına …/…/…… ve …/…/…… tarihleri arasında düzenlenmiş, yukarıdaki listede yer alan toplam … adet A.TR dolaşım belgesinin tümünün vize işlemlerinin tamamlandığını ve söz konusu A.TR dolaşım belgelerinden her birinin karşılarında belirtilen ihracat beyannameleri kapsamında kullanıldığını beyan ve taahhüt ederim.
 
Firma Kaşesi/Kurum Mührü 
  Adı-Soyadı
  Unvanı
  İmza
 

1- A.TR dolaşım belgeleri tarihlerine göre, önceki tarihten sonrakilere doğru sıralı olarak yazılacaktır.
Ek-11
(Değişik:RG-21/5/2014-29006)  

  GÖTÜRÜ TEMİNAT YETKİSİ BAŞVURU FORMU
1-Başvuru TürüSadece Resmi Kullanım İçindir
□ Yeni BaşvuruBaşvuru No:
□ GüncellemeBaşvuru Tarihi:
□ Kapsamını DeğiştirmeKaydeden Memurun Adı Soyadı    :    
2-Kişi Adına Düzenlenmiş OKSB[1]    OKSB No:
Başlangıç Tarihi:
Referans No:
3-Teminat Konusu Toplam Tutar: TL
4-Teminat Mektubu Bilgileri
4.1-Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
 TarihiSayısıTutarıBanka veya Özel Finans Kuruluşu
1   TL AVRO 
2   TL AVRO 
5- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31/2 )[2]
5.1- Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı GTR1  □ GTR2
5.2- Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı GTR1  □ GTR2
Bu belge ve eki ekli belgelerde yer alan bilgilerin doğru olduğunu beyan ve taahhüt eder, firmamıza/kurumumuza götürü teminat uygulamasından yararlanma izni verilmesi hususunu müsaadelerine arz/rica ederim.
Tarih Taahhüt Eden
Firma Kaşesi/Kurum Mührü Adı-Soyadı
 Unvanı

Ek-11/A

TEMİNAT GÖSTERİLECEK KAMU ALACAĞIGÖTÜRÜ TEMİNAT TÜRÜ
  Dahilde işleme rejimi dahil, bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergilerGTR1
Dahilde işleme rejimi dışında bu Tebliğin götürü teminat hükümlerinin uygulanabileceği eşyaya ilişkin gümrük vergileri ve sair vergiler.GTR2
Ek-12 YETKİLİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
BAŞVURU YERİ (YETKİLİ (Değişik ibare:RG-30/5/2022-31851) TİCARET BAKANLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN BULUNDUĞU YER)TİCARET SİCİLİNE KAYITLI BULUNULAN İL YA DA İLÇENİN BAĞLI OLDUĞU İL
ORTA ANADOLUAKSARAY ANKARA ÇANKIRI ÇORUM KARAMAN KAYSERİ KIRIKKALE KIRŞEHİR KONYA NEVŞEHİR NİĞDE SİVAS YOZGAT
ULUDAĞBALIKESİR BİLECİK BURSA ÇANAKKALE ESKİŞEHİR KÜTAHYA YALOVA
GAPADIYAMAN BATMAN BİNGÖL BİTLİS DİYARBAKIR ELAZIĞ GAZİANTEP HAKKARİ KAHRAMANMARAŞ KİLİS MALATYA MARDİN MUŞ SİİRT ŞANLIURFA ŞIRNAK TUNCELİ VAN
İSTANBULEDİRNE İSTANBUL KIRKLARELİ TEKİRDAĞ
EGEAFYON AYDIN BURDUR DENİZLİ ISPARTA İZMİR MANİSA MUĞLA UŞAK
DOĞU MARMARABARTIN BOLU DÜZCE İZMİT KARABÜK KASTAMONU SAKARYA SİNOP ZONGULDAK
ORTA AKDENİZADANA ANTALYA HATAY MERSİN OSMANİYE
DOĞU KARADENİZAĞRI AMASYA ARDAHAN ARTVİN BAYBURT ERZİNCAN ERZURUM GİRESUN GÜMÜŞHANE IĞDIR KARS ORDU RİZE SAMSUN TOKAT TRABZON


Ek-13 (Değişik:RG-23/11/2016- 29897)

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (1)
1-Başvuru TürüBaşvuru No:
 o Yeni BaşvuruBaşvuru Tarihi:
 o Belge YenilemeKaydeden Memurun Adı Soyadı:
 o Belgede Değişiklik
Yeni veya belge yenileme başvurusu yapılmışsa:
YGM ile yapılan tespit sözleşmesinin tarihi: 
YGM tarafından düzenlenen olumlu tespit raporunun düzenlenme tarihi: 
Olumlu tespit raporunu düzenleyen YGM’nin adı, soyadı, yetki no.su: 
 
2-Başvuru Sahibine İlişkin Bilgiler3-Başvuru Sahibinin Statüsü
Ticaret Unvanı:
Vergi Numarası: o DTSŞ
Adresi: o SDTŞ
Faaliyet Gösterdiği Sektör: o Grup ihracatçısı.
Telefon Numarası: o Grup ithalatçısı
Faks Numarası: o Diğer
Elektronik Posta Adresi: 
3- OKSB kapsamında talep edilen yetki ve izinler
oOnaylanmış İhracatçı Yetkisi
oGötürü Teminat
oBeyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
4-Talep Edilen Değişiklik 
o OKSB de Kayıtlı Bilgilerde Değişiklik (MD.14 )
o OKSB Kapsamı Yetkilerde Değişiklik (MD. 15 )
Açıklama: 
 
5-Önceki/Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
5.1 Genel Bilgiler
OKSB No: o Onaylanmış İhr.Yetkisi
Referans No: o Götürü Teminat
Bitiş Tarihi: o Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırm. Yararl. İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Onaylanmış İhr. Yetki No:
 
5.2 Önceki/Mevcut OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-MaddeTarihGerekçe
İptali (MD.63 )  
Geri Alma(MD.62 )  
Askıya Alma(MD.61 )  
 
5.3 Önceki/Mevcut OKSB Kapsamı Yetkiler Hakkında Verilmiş Kararlar
YetkiAskıya AlmaGeri AlmaBitiş Tarihi
 Onaylanmış İhr.Yetkisioo 
 Götürü Teminatoo 
 Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İznioo 
 Eksik Belg. Beyanoo 
 Kısmi Teminatoo 
Ad-Soyad Unvan İmza
OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (2)
6- Genel Koşullar
Başvuru Dosyasında Bulunması Gereken BelgelerAçıklamalar
6.1 Başvuru Formu oVar  oYok 
6.2 OK1 tespiti sonucunda YGM’ce düzenlenen olumlu tespit raporu oVar  oYok 
6.3 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname oVar  oYokA.TR sayısı
6.4 Götürü Teminat Yetk. Başv. Formu oVar  oYok 
6.5 Talep edilen değişikliğe ilişkin belgeler (Md. 14 ve 15 )  
6.5.1 Md. 14  kapsamındaki değişikliğe ilişkin başvuru formuna eklenecek belgeler (istenilen değişikliğe uygun olan)  
6.5.1.1 Adres/unvan/ticaret sicil bilgilerine ilişkin belgeler oVar  oYok 
6.5.1.2 Vergi no.su değişikliğine ilişkin belge oVar  oYok 
6.5.1.3 Yeni unvana göre düzenlenmiş Gümrük Yönetmeliği EK-77/A ’deki formata uygun düzenlenmiş en az aynı tutarda (birden fazla varsa toplamı en az aynı tutarda) teminat mektubu- (GTR yetkisi varsa ve unvan değişikliği istenilmişse)o Var  oYok 
6.5.2 Md. 15  kapsamında değişikliğe ilişkin formlara ilaveten başvuru formuna eklenecek belgeler  
6.5.2.1 İmalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğuna ilişkin belge (42/A  maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan beyanın kontrol türüne ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanma izni istenilmişse) oVar  oYok 
Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu Sorgusu
6.6 Kesinleşmiş Gümrük Vergisi ve/veya Ceza Borcu oVar  oYokSorgu Tarihi, Borcun Tutarı, Ceza Kararı ve TCGB Tarih ve Sayıları
Ad-Soyad Unvan İmza
OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (3)
6.7 Ceza Kararları – Genel Koşullar
Sorgu Başlangıç Tarihi: 1.Dönem:01/../20..01/../20..
Sorgu Bitiş Tarihi: 2.Dönem:01/../20..01/../20..
Sorgu Yapan Memur:    
 
6.7.1 Başvuru Sahibi-Ceza Kararları Sorgulanan Firma
Başvuru SahibiTicaret Unvanı:
Vergi No:
Ceza Kararları Sorgulanan FirmaTicaret Unvanı:
Vergi No:
6.7.2 Vergi Kaybına İlişkin Cezalar
Madde241/1’in Üç Katı Tutarını Aşan CezalarGümrük Yönetmeliği MD 23/1-c deki Tutarları Aşan Cezalar
1.Dönem2.Dönem1.Dönem2.Dönem
234    
235    
236    
238    
Toplam    
 
6.7.3 Usulsüzlük CezalarıUsulsüzlük Cezasına İlişkin Tutarlar
Madde241/1’in Üç Katı Tutarını Aşan Cezalar 20…20…
1.Dönem2.Dönem241/1*3  
239  241/1 *75  
 241/1 Tutarını Aşan Cezalar241/1*250  
241  Toplam TCGB Sayısı
Toplam  1.Dönem:
 2.Dönem:
Ad-Soyad Unvan İmza
OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (4)
6.8 Götürü Teminat Yetkisi Talebi-Genel Koşullar
 
6.8.1 Başvuru TürüBaşvuru No:
 o Yeni BaşvuruBaşvuru Tarihi:
 o GüncellemeKaydeden Memurun Adı Soyadı:
 o Kapsamını Değiştirme
 
6.8.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
6.8.2.1 Genel Bilgiler
OKSB No: o Onaylanmış İhr.Yetkisi
Ref.No (Seri No): o Götürü Teminat
Başlangıç Tarihi: o Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Bitiş Tarihi:
6.8.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-MaddeTarihGerekçe
İptali (MD.63 )  
Geri Alma(MD.62 )  
Askıya Alma(MD.61 )  
6.8.2.3 OKSB Kapsamı Götürü Teminat Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-MaddeBitiş TarihiGerekçe
Geri Alma(MD.42 )  
Askıya Alma(MD.41 )  
6.8.3-Teminat Mektubu Bilgileri
Götürü Teminat Yetkisi İçin Daha Önce Verilmiş Teminat Mektupları
 TarihiSayısıTutarıBanka veya Özel Finans Kuruluşu
1   oTL oAVRO 
2   oTL oAVRO 
Yetki İçin İbraz Edilen Teminat Mektupları
 TarihiSayısıTutarıBanka veya Özel Finans Kuruluşu
1   oTL oAVRO 
2   oTL oAVRO 
6.8.4- Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı (M.D. 31 /2)
Mevcut Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı o GTR1 o GTR2
Talep Edilen Götürü Teminat Yetkisinin Kapsamı o GTR1 o GTR2
 
6.8.5 Teminat Konusu Gümrük Vergileri ve Sair Vergilerin Tutarı
Sorgulamaya Esas Alınacak Dönem:
Teminat Konusu Tutar:
İbrazı Gereken Teminat Mektubu Tutarı:
 
6.8.6 Vergi Borcu Bulunmadığını Gösteren YazıTarih 
Sayı 
AçıklamaBorcu Bulunmadığı
Ad-Soyad Unvan İmza
OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (5)
6.9 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Talebi-Genel Koşullar
 
6.9.1 Başvuru TürüBaşvuru No:
 o Yeni BaşvuruBaşvuru Tarihi:
 o Yenileme BaşvurusuKaydeden Memurun Adı Soyadı:
 
 
6.9.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
6.9.2.1 Genel Bilgiler
OKSB No: Onaylanmış İhr.Yetkisi
Ref.No(Seri No): Götürü Teminat
Bitiş Tarihi: Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Onaylanmış İhr. Yetki No:
6.9.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-MaddeTarihGerekçe
İptali (MD.63 )  
Geri Alma(MD.62 )  
Askıya Alma(MD.61 )  
6.9.2.3 OKSB Kaps. Onaylanmış İhracatçı Yetkisi Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-MaddeBitiş TarihiGerekçe
Geri Alma(MD.60)  
Askıya Alma(MD.59 )  
 
6.9.3 Başvuru Yılından Bir Önceki Takvim Yılı İçerisinde veya Başvurunun Kayda Alındığı Ayın İlk Gününden Geriye Dönük bir Yıl İçerisinde Düzenlenip Vize İşlemleri Tamamlanarak Kullanılmış A.TR Dolaşım Belgesi Sayısı………….adet
6.9.4 Onaylanmış İhracatçı Yetkisi İçin Tespit Formu Ve Taahhütname o Var  o Yok
Ad-Soyad Unvan İmza

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (6)
6.10 Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni-Genel Koşullar
 
6.10.1 Başvuru TürüBaşvuru No:
 o Yeni BaşvuruBaşvuru Tarihi:
 o Yenileme BaşvurusuKaydeden Memurun Adı Soyadı:
 
 
6.10.2 Mevcut OKSB ye İlişkin Bilgiler
6.10.2.1 Genel Bilgiler
OKSB No: o Onaylanmış İhr.Yetkisi
Ref.No(Seri No): o Götürü Teminat
Bitiş Tarihi: o Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni (Md 42/A/1 ve 42/A/3)
Onaylanmış İhr. Yetki No:
6.10.2.2 OKSB Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-MaddeTarihGerekçe
İptali (MD.63 )  
Geri Alma(MD.62 )  
Askıya Alma(MD.61 )  
6.10.2.3 OKSB Kaps. Beyanın Kontrol Türüne İlişkin Kolaylaştırmalardan Yararlanma İzni Hakkında Verilmiş Kararlar
Karar-MaddeBitiş TarihiGerekçe
Geri Alma(MD.53)  
Askıya Alma(MD.52)  
6.10.3 Toplam İhracat İthalat Tutarları ve Beyanname Sayıları
 Beyanname KıymetiBeyanname Sayısı
1. Dönem2.Dönem1. Dönem2.Dönem
     
Kendi Gerçekleştirdiği İhracat1    
Grup İhracatçısı Arac. İhracat2    
DTSŞ Aracılığıyla İhracat3    
SDTŞ Aracılığıyla İhracat4    
Toplam İhracat    
İthalat    
Toplam İthalat-İhracat    
 
6.10.4 İmalatçı, Ar-Ge merkezi veya bakım onarım faaliyeti yürüten ticari hava taşımacılığı şirketi olduğuna ilişkin belge (15. Madde kapsamında yapılan başvurularda aranacaktır) o Var  o Yok
Ad-Soyad Unvan İmza

1- GÜVAS verileri esas alınacaktır.

2- Performans ve güvenilirlik belgesinde yer alan ihracat tutarlarından, grup ihracatçısı olduğu belirlenen firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

3-Perf.ve güvenilirlik belgesinde yer alan, DTSŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

4-Perf.ve güvenilirlik belgesinde yer alan, SDTŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (7)
7-Özel Koşullar
7.1 Başvuru TürüBaşvuru No:
 o YenilemeBaşvuru Tarihi:
 o Yenileme-Devir/BirleşmeKaydeden Memurun Adı Soyadı:
1.Dönem:01/../20..01/../20..
2.Dönem:01/../20..01/../20..
 
7.2 Başvuru Sahibi-Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan Firma
Başvuru SahibiTicaret Unvanı:
Vergi No:
Dış Ticaret Rakamlarına Bakılan FirmaTicaret Unvanı:
Vergi No:
 
7.3 Performans ve Güvenilirlik Belgesine Göre Grup İhracatçısı ve/veya DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarları
 Grup İhracatçısı Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı
 Grup İhracatçısı Ticaret Unvanıİhracat Tutarı
1. Dönem2. Dönem
1   
2   
 DTSŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı
 DTSŞ Ticaret Unvanıİhracat Tutarı
1. Dönem                2. Dönem
1   
2   
 SDTŞ Aracılığıyla Gerçekleştirilen İhracat Tutarı
 SDTŞ Ticaret Unvanıİhracat Tutarı
1. Dönem                              2. Dönem
1   
2   
 
7.4 Toplam İhracat İthalat Tutarları ve Beyanname Sayıları
 Beyanname KıymetiBeyanname Sayısı
1. Dönem2.Dönem1. Dönem2.Dönem
     
Kendi Gerçekleştirdiği İhracat1    
Grup İhracatçısı Arac. İhracat2    
DTSŞ Aracılığıyla İhracat3    
SDTŞ Aracılığıyla İhracat4    
Toplam İhracat    
İthalat    
Toplam İthalat-İhracat    
 
7.5 Sigortalı Çalışan Sayısı……………İşçi
Ad-Soyad Unvan İmza

1- GÜVAS verileri esas alınacaktır.

2- Performans ve güvenilirlik belgesinde yer alan ihracat tutarlarından, grup ihracatçısı olduğu belirlenen firmalar aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

3-Perf.ve güvenilirlik belgesinde yer alan, DTSŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

4-Perf.ve güvenilirlik belgesinde yer alan, SDTŞ aracılığıyla gerçekleştirilen ihracat tutarı

OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (8)
8-SONUÇ
 
  Yukarıda bilgileri yer alan ……………………..…………….ticaret unvanlı kişinin ………/…..…tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.  
 
  Bahse konu kişinin ….. madde uyarınca ibraz ettiği belgeler doğrultusunda: Gümrük Yönetmeliği’nin 23 üncü maddesinde belirtilen genel koşulların tamamını sağladığı/sağlamadığı,Gümrük Yönetmeliği’nin 24 üncü maddesinde belirtilen özel koşulları sağladığı/sağlamadığı tespit edilmiştir.  
Açıklamalar:  
  Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih) Ad-Soyad Unvan İmza


OKSB BAŞVURUSU KONTROL VE DEĞERLENDİRME TABLOSU (9)
8-SONUÇ
 
 
  Yukarıda bilgileri yer alan …………………… ..…………….ticaret unvanlı kişinin ………/…..…tarih/sayı ile genel evrak kaydına alınan onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu incelenmiştir.
 
 
Açıklamalar:  
 
  Bilgilerine arz ederim. …../…./..…….(Tarih) Ad-Soyad Unvan İmza

Ek-14 (Değişik:RG-23/11/2016- 29897) ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ  
          
            
            
            
  T.C. (Değişik ibare:RG-30/5/2022-31851) TİCARET BAKANLIĞI (Değişik ibare:RG-30/5/2022-31851) GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ    
            
           
  ONAYLANMIŞ KİŞİ STATÜ BELGESİ  
            
            
            
            
            
            
 Belge No:     
 Başlangıç Tarihi:     
 Bitiş Tarihi:     
        
        
 BELGEYİ ALMAYA HAK KAZANAN KİŞİNİN    
 Ticaret Unvanı:     
 Vergi No/TC Kimlik No:     
 Adresi:     
 Ticaret Siciline Kayıtlı Olduğu Yer:     
 Ticaret Sicil Numarası:     
 Onaylanmış İhracatçı Yetki No (A.TR Düzenleme-Vize Etme) 1:     
        
        
            
 Bu belge 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 71 ve 73 üncü maddelerine istinaden Gümrük Yönetmeliğinin 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde belirtilen genel ve özel koşulları taşıyan ve yukarıda unvanı kayıtlı kişi adına, onaylanmış kişi statü belgesinin sağladığı hak ve uygulamalardan2 yararlandırılmak üzere düzenlenmiştir. 
 
 
 
        Ad Soyad 
        Unvan 
        Mühür3 
            
 Referans Numarası:     
            

AÇIKLAMALAR:

1- Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belgenin bu kısmı boş bırakılacaktır.

2-Onaylanmış ihracatçı yetkisi tanınmayacaksa belge metninin bu kısmına “(basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR dolaşım belgesi düzenleme ve vize etme yetkisi hariç)” ifadesi eklenecektir.

3-e-OKSB düzenlenmesi halinde mühür kullanılmayacaktır.

Ek-15 EKSİK BELGE TAMAMLAMA FORMU
1-EKSİK BİLGİ VE/VEYA BELGEYLE BEYANDA BULUNAN KİŞİ
Vergi No:
Ticaret Unvanı:
OKSB No:
2- EKSİK BİLGİ VE/VEYA BELGEYLE BEYANDA BULUNULAN TCGB
TCGB Tescil No:
TCGB Tescil Tarihi:
Kalem No:
Eksik Belge Sayısı:
3-TAMAMLANAN BELGE/BELGELER
Tamamlanan BelgeBelge TarihiBelge SayısıSüre Uzatımı (gün)
o  Orijinal Fatura   
o  A.TR Dolaşım Belgesi   
o  Menşe Şahadetnamesi   
o  EUR.1 Dolaşım Belgesi   
o  Form A Menşe Belgesi   
o  Navlun Makbuzu   
o  Sigorta Poliçesi   
o  İşlenmiş Tarım Ürünleri 
Analiz Sonuç Raporu
   
 
AÇIKLAMALAR:
 
..…/……… tescil numaralı ve tarihli gümrük beyannamesinin… no.lu kaleminde yer alan eşyaya ilişkin olarak yukarıda belirtilen belgeler ilişikte yer almaktadır. Gereğini arz ederim (Tarih)
 
EK: … Adet Belge (… Sayfa)
 
Firma Yetkilisi
Adı Soyadı-Unvanı
İmza
Kaşe
Ek-16 ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİ NUMARASI VE KAŞESİ  
Ek-16/A ONAYLANMIŞ İHRACATÇI YETKİ NUMARASI AT+Yılın son iki rakamı+Bölge müdürlüğü il trafik kodu+sıra numarası (3 rakam) (Örneğin:AT1134001)  
Ek-16/B ONAYLANMIŞ İHRACATÇI KAŞESİ   20 mm                

Ek- 17 (Mülga:RG-23/11/2016- 29897)

Ek- 18 (Mülga:RG-23/11/2016- 29897)

Ek-18/A KONTROL SONUÇLARINA İLİŞKİN TUTANAK KALEM BİLGİLERİ2
1-BEYANNAME VE KALEM BİLGİLERİ
TCGB Tescil No:
TCGB Tescil Tarihi:
Kalem No:
Rejim Kodu:
Muafiyet Türü1- 
2- 
3- 
2-MUAYENE SONUÇLARI
 BEYAN EDİLENTESPİT EDİLEN
GTİP  
MENŞE  
MİKTAR  
KIYMET  
DİĞER  
3-AÇIKLAMALAR:
 Gümrük Muayene Memuru
 Adı-Soyadı
 İmza
 Kaşe

2-Sadeceyapılan beyan ve muayene sonuçları arasında fark tespit edilen kalemler için düzenlenecektir.


[1] OKSB başvurusu ile birlikte yapılmışsa boş bırakılacaktır.

[2] EK-11/A de yer alan tabloya göre belirlenecektir.

Başa dön tuşu